Strpení, stránka se načítá

289/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 19. října 2015,
kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisůČeský báňský úřad stanoví podle § 27 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 99/1995 Sb., vyhlášky č. 341/2001 Sb., vyhlášky č. 338/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 199/2006 Sb., se mění takto:


1. V § 23 se písmeno d) zrušuje.


Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k).


2. V § 27 odst. 3 se slova "a při ohňostrojných pracích vedoucí odpalovač ohňostrojů" zrušují.


3. V § 27 odst. 4 se slova "nebo odpalovače ohňostrojů" zrušují.


4. V části třetí, hlavě třetí, dílu prvním se v nadpisu oddílu třetího slova "odpalovač ohňostrojů," zrušují.


5. § 40a se včetně nadpisu zrušuje.


6. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.


7. V § 43 odst. 1 se slova " , odpalovače ohňostrojů" zrušují.


8. V § 44 odst. 1 se slova "a oprávnění a průkazů odpalovače ohňostrojů" zrušují.


9. V § 44 odst. 2 se slova "a průkazů odpalovače ohňostrojů" zrušují.


10. V § 44 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10a zrušuje.


11. V části třetí se hlava čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.


12. § 180a se včetně nadpisu a poznámky pod čárou č. 16a zrušuje.


13. V § 181 odst. 3 se slova " , odpalovačů ohňostrojů" zrušují.


Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2015.

Předseda:
Ing. Štemberka v. r.
Čl. I Čl. II Čl. III - Účinnost
Název
289/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
Účinný od
15. listopadu 2015
Datum vydání
3. listopadu 2015
Autor
Český báňský úřad
Zdroj
Sbírka zákonů
Ročník
2015