OSWALD

284/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

znění účinné od 1. ledna 2010


284/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 17. listopadu 1995,
kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
ve znění vyhlášek č. 157/1997 Sb., č. 302/1997 Sb., č. 40/2000 Sb., č. 328/2007 Sb. a č. 359/2009 Sb.Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen "zákon"):


§ 11

zrušen


§ 21

zrušen


§ 32

Výdělečná činnost v cizině

(1) Výdělečnou činností v cizině se pro účast na důchodovém pojištění (§ 6 odst. 1 písm. c) zákona) rozumí
a) zaměstnání v pracovním poměru vykonávané pro zaměstnavatele, který má sídlo (bydliště) v cizině, pokud toto zaměstnání nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
b) členství v družstvu, které má sídlo v cizině, spojené s pracovní činností pro takové družstvo, pokud tato činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
c) výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině podle cizích právních předpisů a na základě registrace, ohlášení nebo povolení podle těchto předpisů, je-li to podle nich potřebné, za výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině se však nepovažuje, je-li taková činnost prováděna mimo území České republiky na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z prvních předpisů České republiky.

(2) Příjem z výdělečné činnosti v cizině 1) se přepočítává na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou 2) platného k prvnímu dni období, za které se tento příjem sleduje. Pro přepočet cizích měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice ke dni uvedenému ve větě první.

------------------------------------------------------------------
1) § 116a odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.
2) § 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.


§ 3a1

Zjišťování ročního vyměřovacího základu za období před rokem 1996

(1) Spadá-li do rozhodného období pro stanovení osobního vyměřovacího základu (§ 18 zákona) kalendářní rok před rokem 1996, v němž se ve stejném časovém úseku vyskytne hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 (dále jen "hrubý výdělek") a vyloučená doba (§ 16 odst. 4 věta první zákona), stanoví se úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za tento kalendářní rok (§ 16 odst. 2 zákona) pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu
a) s přihlédnutím k tomuto hrubému výdělku a při stanovení osobního vyměřovacího základu se v tomto případě do počtu vyloučených dob nezahrnou ty vyloučené doby za tento kalendářní rok, v nichž byl dosažen tento hrubý výdělek, nebo
b) bez přihlédnutí k tomuto hrubému výdělku a při stanovení osobního vyměřovacího základu se v tomto případě do počtu vyloučených dob zahrnou všechny vyloučené doby za tento kalendářní rok, pokud vyloučené doby, v nichž byl dosažen tento hrubý výdělek, netrvaly po celý kalendářní rok a takto zjištěný úhrn vyměřovacích základů pojištěnce je vyšší než úhrn vyměřovacích základů pojištěnce zjištěný podle písmene a).

(2) Pro účely zjištění vyššího úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok se výše úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce vypočte podle odstavce 1 písm. a) jako součin počtu dní v kalendářním roce a podílu úhrnu hrubých výdělků dosažených v kalendářním roce a počtu dní v kalendářním roce sníženého o ty vyloučené doby, v nichž nebyly dosaženy hrubé výdělky, a podle odstavce 1 písm. b) jako součin počtu dní v kalendářním roce a podílu úhrnu hrubých výdělků dosažených v kalendářním roce sníženého o hrubé výdělky dosažené ve vyloučených dobách a počtu kalendářních dní v tomto roce sníženého o vyloučené doby.

(3) Vyskytne-li se v kalendářním roce více časových úseků uvedených v odstavci 1, provádějí se výpočty úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok podle odstavce 2 pouze se zřetelem na úhrn těchto úseků.


§ 4

Výchova dítěte

(1) Do doby péče o dítě potřebné ke splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči.

(2) Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se považuje za splněnou též, pečovala-li žena o nezletilé dítě
a) od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku, nebo
b) aspoň poslední tři roky před dosažením věku potřebného podle zákona pro vznik nároku na starobní důchod.


§ 52

zrušen


§ 62

zrušen


§ 71

zrušen


§ 81

zrušen


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se § 1 až 8, § 10 až 13, § 14 odst. 1 až 3, § 15 až 30, § 33, § 35 až 39, § 42, § 46 až 49, § 52 až 54, § 56 až 58, § 148 odst. 2, § 149, 153, § 167 až 171, § 175 až 184 a přílohy č. 2 a 3 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 463/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., vyhlášky č. 82/1993 Sb., vyhlášky č. 177/1993 Sb., vyhlášky č. 309/1993 Sb., vyhlášky č. 161/1994 Sb. a vyhlášky č. 207/1995 Sb.


§ 104

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Ministr:
Ing. Vodička v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Zdravotní postižení, při kterých se dítě považuje za dlouhodobě těžce zdravotně postižené

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost
za zcela mimořádných podmínek

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky

zrušena
Výdělečná činnost v cizině3 Zjišťování ročního vyměřovacího základu za období před rokem 19963a Výchova dítěte4-8 Zrušovací ustanovení9 Účinnost10 Příloha č. 1 - Zdravotní postižení, při kterých se dítě považuje za dlouhod. Příloha č. 2 - Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti Příloha č. 3 - Zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost Příloha č. 4 - Zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky
Název
284/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
Autor
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
6. prosince 1995
Účinný od
1. ledna 1996
Účinný do
bez ukončení
Ročník
1995
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP