Právní prostor

Konsolidované znění - 20130701 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

znění platné od 1. července 2013


B
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2009/101/ES
ze dne 16. září 2009
o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření
(kodifikované znění)
(Text s významem pro EHP)
(Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11)
"konsolidované znění"Ve znění:


M1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012
(č. L 156, strana 1, 16.6.2012 v Úředním věstníku)


M2

Směrnice Rady 2013/24/EU ze dne 13. května 2013
(č. L 158, strana 365, 10.6.2013 v Úředním věstníku)


B


SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2009/101/ES
ze dne 16. září 2009
o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

Evropský parlament a Rada Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2 písm. g) této smlouvy,

s ohledem na Obecný program pro odstranění omezení svobody usazování 1), a zejména na hlavu VI tohoto programu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 4) byla několikrát podstatně změněna 5). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedená směrnice měla být kodifikována.

(2) Koordinace vnitrostátních předpisů týkajících se zveřejňování, platnosti závazků akciových společností a společností s ručením omezeným a neplatnosti těchto společností nabývá zvláštního významu zejména s cílem zajištění ochrany zájmů třetích osob.

(3) Zveřejňování by mělo umožnit třetím osobám seznámit se se základními listinami společnosti a s některými údaji, které se jí týkají, zejména s údaji o osobách, které jsou oprávněny společnost zavazovat.

(4) Bez dotčení zásadních požadavků a náležitostí stanovených vnitrostátními právními předpisy členských států by společnosti měly mít možnost výběru ukládání povinných dokladů a údajů v papírové nebo elektronické formě.

(5) Zúčastněné osoby by měly mít možnost získat z rejstříku kopii takových dokladů a údajů v papírové i elektronické formě.

(6) Členské státy by měly mít možnost rozhodnout o vedení vnitrostátního věstníku, kterým se oznamují povinně zveřejňované dokumenty a údaje, v papírové nebo elektronické formě, nebo o zajištění zveřejňování jiným stejně účinným způsobem.

(7) Přeshraniční přístup k informacím o společnostech je třeba zjednodušit tak, aby se kromě povinného zveřejňování v jednom z jazyků povolených v členském státě společnosti umožnila dobrovolná registrace povinně zveřejňovaných listin a údajů v dalších jazycích. Třetí osoby jednající v dobré víře by měly mít možnost se těchto překladů dovolávat.

(8) Je vhodné upřesnit, že údaje předepsané v této směrnici je třeba uvádět na všech obchodních dopisech a objednávkových listech společností, bez ohledu na to, zda jsou v papírové, nebo jiné formě. S ohledem na technický pokrok je také vhodné zabezpečit, aby tyto údaje byly uváděny na internetových stránkách společností.

(9) Ochrana třetích osob by měla být zajištěna předpisy, které v co největší míře omezují důvody neplatnosti závazků přijatých jménem společnosti.

(10) Za účelem zajištění právní jistoty ve vztazích mezi společností a třetími osobami a stejně tak mezi společníky je nezbytné omezit případy neplatnosti a zpětného účinku prohlášení neplatnosti a stanovit krátkou lhůtu pro námitky třetích osob proti tomuto prohlášení.

(11) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy I,

přijaly tuto směrnici:


KAPITOLA 1
Působnost


Článek 12

Koordinační opatření stanovená touto směrnicí se použijí na právní a správní předpisy členských států, které se vztahují na tyto formy společností:

- v Belgii:

naamloze vennootschap, société anonyme,

commanditaire vennootschap op aandelen, société en commandite par actions,

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société de personnes a responsabilitée limitée,

- v Bulharsku

eu/02009l0101-20130701-1

- v České republice:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost,

- v Dánsku:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab,

- v Německu:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

- v Estonsku:

aktsiaselts, osaühing,

- v Irsku:

companies incorporated with limited liability,

- v Řecku:

eu/02009l0101-20130701-2

- ve Španělsku:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada,

- ve Francii:

société anonyme, société en commandite par actions, société a responsabilité limitée, société par actions simplifiée,


M2

- v Chorvatsku:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošcu,


B

- v Itálii:

societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata,

- na Kypru:

eu/02009l0101-20130701-3

- v Lotyšsku:

akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobežotu atbildibu, komanditsabiedriba,

- v Litvě:

akcine bendrove, uždaroji akcine bendrove,

- v Lucembursku:

société anonyme, société en commandite par actions, société a responsabilité limitée,

- v Maďarsku:

részvénytársaság, korlátolt felelosségu társaság,

- na Maltě:

kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company,

- v Nizozemsku:

naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

- v Rakousku:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

- v Polsku:

spólka z ograniczona odpowiedzialnościa, spólka komandytowo- akcyjna, spólka akcyjna,

- v Portugalsku:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por accoes, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada,

- v Rumunsku

societate pe ac iuni, societate cu raspundere limitata, societate in comandita pe ac iuni,

- ve Slovinsku:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba,

- na Slovensku:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným,

- ve Finsku:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag/julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,

- ve Švédsku:

aktiebolag,

- ve Spojeném království:

companies incorporated with limited liability.


KAPITOLA 2
Zveřejňování


Článek 2

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění povinného zveřejňování alespoň následujících listin a údajů týkajících se společností uvedených v článku 1:

a) akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, pokud jsou obsaženy v samostatném aktu;

b) změny aktů uvedených v písmenu a), včetně prodloužení trvání společnosti;

c) po každé změně aktu, kterým se společnost zakládá, nebo stanov, úplné znění změněného aktu v platném znění;

d) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jako statutární orgán společnosti nebo členové takového orgánu
i) jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v soudních řízeních; při zveřejnění musí být uvedeno, zda osoby, které jsou oprávněny zastupovat společnost, tak mohou činit samostatně nebo společně,
ii) účastní se správy, dozoru nebo kontroly společnosti;

e) alespoň jednou ročně výši upsaného základního kapitálu, jestliže akt, kterým se společnost zakládá, nebo stanovy uvádějí schválený základní kapitál, pokud jakékoliv navýšení upsaného základního kapitálu nevyžaduje změnu stanov;

f) účetní doklady za každé účetní období, které je třeba zveřejnit v souladu se směrnicemi Rady 78/660/EHS 6), 83/349/EHS 7), 86/635/EHS 8) a 91/674/EHS 9);

g) každé přemístění sídla společnosti;

h) likvidaci společnosti;

i) soudní rozhodnutí o neplatnosti společnosti;

j) jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů, pokud tyto pravomoci nevyplývají výslovně a výlučně z právního předpisu nebo stanov společnosti;

k) ukončení likvidace a výmaz z obchodního rejstříku v členských státech, kde má tento výmaz právní účinky.


M1


Článek 2a1

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby veškeré změny v listinách a údajích uvedených v článku 2 byly zapsány do příslušného rejstříku uvedeného v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci a zveřejněny v souladu s čl. 3 odst. 3 a 5 v běžném případě do 21 dnů od obdržení úplné dokumentace týkající se těchto změn, včetně případného ověření souladu s právem, je-li vnitrostátním právem vyžadováno pro zápis.

2. Odstavec 1 se nepoužije pro účetní doklady uvedené v čl. 2 písm. f).


B


Článek 31

1. V každém členském státě je veden spis buď v ústředním rejstříku, obchodním či podnikovém rejstříku pro každou společnost, která je v něm zapsána.


M1

Členské státy zajistí, aby byl společnostem přidělen jedinečný identifikační kód umožňující jejich jednoznačnou identifikaci při komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků zřízeného v souladu s čl. 4a odst. 2 (dále jen "systém propojení rejstříků"). Tento jedinečný identifikační kód se skládá přinejmenším z prvků, které umožní identifikaci členského státu rejstříku, národního rejstříku původu a čísla, pod nímž je společnost zapsaná v tomto rejstříku, a bude-li to vhodné, i z dalších prvků zamezujících výskytu chyb při identifikaci.


B

2. Pro účely tohoto článku se "v elektronické formě" rozumí, že informace jsou prostřednictvím zařízení na elektronické zpracování (včetně digitální komprese) a ukládání dat odeslány z výchozího místa a přijaty na místě určení a v úplnosti odesílány, přenášeny a přijímány způsobem stanoveným členskými státy telegraficky, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky.

3. Všechny listiny a všechny údaje, které musí být zveřejněny podle článku 2, jsou vloženy do spisu nebo zapsány do rejstříku; předmět zápisů do rejstříku musí být v každém případě uveden ve spisu.

Členské státy zajistí, že společnosti a další osoby nebo orgány mající oznamovací povinnost nebo povinnost při oznamování spolupracovat budou moci ukládat všechny dokumenty a údaje povinně zveřejňované podle článku 2 v elektronické formě. Kromě toho mohou členské státy vyžadovat, aby všechny společnosti nebo některé jejich formy ukládaly všechny takové dokumenty a údaje nebo některé jejich druhy v elektronické formě.

Všechny listiny a údaje uvedené v článku 2, které se ukládají v papírové nebo elektronické formě, musí být vedeny ve spise nebo zapsané v rejstříku v elektronické formě. K tomuto účelu členské státy zabezpečí, aby všechny dokumenty a údaje ukládané v papírové formě, byly převedeny prostřednictvím rejstříku do elektronické formy.

Listiny a údaje uvedené v článku 2, které se až do 31. prosince 2006 ukládají v papírové formě, nebude nutné automaticky převádět prostřednictvím rejstříku do elektronické formy. Členské státy však zabezpečí, že budou převedeny do elektronické formy prostřednictvím rejstříku po obdržení žádosti o zveřejnění v elektronické formě podané v souladu s opatřeními přijatými pro provádění odstavce 4.

4. Na žádost musí být možné získat úplnou nebo částečnou kopii každé listiny nebo každého údaje, které jsou uvedeny v článku 2. Žádosti mohou být do rejstříku předávány v papírové nebo elektronické formě podle volby žadatele.

Z rejstříku musí být možné získat kopie uvedené v prvním pododstavci v papírové nebo elektronické formě podle volby žadatele. To se týká všech již uložených listin a údajů. Členské státy však mohou rozhodnout, že listiny a údaje nebo některé jejich druhy uložené v papírové formě do data nebo před datem, které nesmí být pozdější než 31. prosince 2006, nebude možné získat z rejstříku v elektronické formě, uplynula-li stanovená lhůta mezi dnem uložení a dnem, kdy byla žádost rejstříku podána. Tato lhůta musí činit nejméně deset let.

Poplatky za vyhotovení úplné nebo částečné kopie listiny nebo údaje podle článku 2 na papíře nebo elektronicky nesmí převýšit správní náklady.

Kopie předané na papíře jsou ověřeny, ledaže žadatel na tomto ověření netrvá. Kopie předané elektronicky se neověřují, pokud o to žadatel výslovně nepožádá.

Členské státy přijmou potřebná opatření, aby zabezpečily, že ověření kopií v elektronické formě zaručí věrohodnost původu i neporušenost obsahu přinejmenším prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice 1999/93/ES 10).

5. Listiny a údaje uvedené v odstavci 3 se zveřejní ve vnitrostátním věstníku určeném pro tento účel členským státem buď v plném, nebo zkráceném znění, nebo prostřednictvím odkazu oznamujícího uložení dokumentu ve spisu nebo jeho zápis do rejstříku. Vnitrostátní věstník určený pro tento účel může být veden v elektronické formě.

Členské státy se mohou rozhodnout, že nahradí zveřejňování ve vnitrostátním věstníku jiným, stejně účinným způsobem, který bude přinejmenším využívat systému umožňujícího přístup k zveřejněným informacím v chronologickém sledu prostřednictvím centrální elektronické platformy.

6. Společnost se může dovolávat listin a údajů vůči třetím osobám až po zveřejnění uvedeném v odstavci 5, ledaže prokáže, že tyto třetí osoby tyto listiny nebo údaje znaly.

U úkonů, které proběhly do šestnáctého dne po tomto zveřejnění, se nelze dovolávat těchto listin a údajů vůči třetím osobám, které prokáží, že nebylo možné, aby listiny nebo údaje znaly.

7. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zabránění jakéhokoli nesouladu mezi obsahem informací zveřejněných v souladu s odstavcem 5 a obsahem rejstříku nebo spisu.

V případě nesouladu se však nelze dovolávat textu zveřejněného v souladu s odstavcem 5 vůči třetím osobám; třetí osoby se jej však mohou dovolávat, ledaže společnost prokáže, že znaly texty uložené ve spisu nebo zapsané v rejstříku.

Třetí osoby se mohou vždy dovolávat listin a údajů dosud nezveřejněných, ledaže má nezveřejnění za následek jejich neúčinnost.


M1


Článek 3a1

1. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici aktuální informace vysvětlující ustanovení vnitrostátního práva, podle nichž se třetí osoby mohou v souladu s čl. 3 odst. 5, 6 a 7 dovolávat údajů a všech druhů listin uvedených v článku 2.

2. Členské státy poskytují informace, které musí být zveřejněny na evropském portálu e-justice (dále jen "portál") v souladu s pravidly a technickými požadavky portálu.

3. Komise zveřejňuje tyto informace na portálu ve všech úředních jazycích Unie.


Článek 3b1

1. Elektronické kopie listin a údajů uvedených v článku 2 jsou rovněž veřejně přístupné prostřednictvím systému propojení rejstříků.

2. Členské státy zajistí, aby listiny a údaje uvedené v článku 2 byly prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků k dispozici ve standardním formátu zpráv a byly elektronicky přístupné. Členské státy rovněž zajistí dodržování minimálních standardů bezpečnosti přenosu údajů.

3. Komise poskytne ve všech úředních jazycích Unie službu pro vyhledávání, pokud jde o společnosti zapsané v členských státech, s cílem zpřístupnit na portálu:
a) listiny a údaje uvedené v článku 2;
b) vysvětlující popisky ve všech úředních jazycích Unie uvádějící tyto údaje a druhy těchto listin.


Článek 3c1

1. Poplatky za získání listin a údajů uvedených v článku 2 prostřednictvím systému propojení rejstříků nesmějí být vyšší než administrativní náklady s tím spojené.

2. Členské státy zajistí, aby následující údaje byly bezplatně dostupné prostřednictvím systému propojení rejstříků:
a) název a právní forma společnosti;
b) sídlo společnosti a členský stát místa zápisu společnosti do rejstříku;
c) registrační číslo společnosti.

Kromě těchto údajů mohou členské státy rozhodnout, že budou bezplatně poskytovány i další listiny či údaje.


Článek 3d1

1. Rejstřík společnosti bezodkladně zpřístupní prostřednictvím systému propojení rejstříků informace o zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového řízení vůči dané společnosti a o vymazání společnosti z rejstříku, pokud to má právní důsledky v členském státě, ve kterém je společnost zapsaná v rejstříku.

2. Rejstřík pobočky zajistí prostřednictvím systému propojení rejstříků bezodkladné přijetí informací uvedených v odstavci 1.

3. Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro rejstříky bezplatná.


B


Článek 4

1. Listiny a údaje, které podléhají zveřejnění podle článku 2, se vyhotovují a ukládají v jednom z jazyků povolených jazykovými pravidly platnými v členském státě, kde je veden spis uvedený v čl. 3 odst. 1.

2. Kromě povinného zveřejňování uvedeného v článku 3 umožní členské státy, aby listiny a údaje uvedené v článku 2 mohly být dobrovolně zveřejněny v souladu s článkem 3 v kterémkoli úředním jazyce Společenství.

Členské státy mohou nařídit, aby překlad takových listin a údajů byl ověřen.

Členské státy přijmou potřebná opatření na usnadnění přístupu třetím osobám k dobrovolně zveřejněným překladům.

3. Kromě povinného zveřejnění uvedeného v článku 3 a dobrovolného zveřejnění podle odstavce 2 tohoto článku mohou členské státy umožnit, aby dotyčné listiny a údaje byly zveřejněny v souladu s článkem 3 v kterémkoli jiném jazyce.

Členské státy mohou nařídit, aby překlad takových listin a údajů byl ověřen.

4. V případě nesouladu mezi listinami a údaji zveřejněnými v úředních jazycích rejstříku a překladem dobrovolně zveřejněným se překladu dobrovolně zveřejněného nelze dovolávat vůči třetím osobám. Třetí osoby se však mohou dovolávat překladu dobrovolně zveřejněného, ledaže společnost prokáže, že znaly znění, které bylo předmětem povinného zveřejnění.


M1


Článek 4a1

1. Zřizuje se evropská centrální platforma (dále jen "platforma").

2. Systém propojení rejstříků se skládá z:
- rejstříků členských států,
- platformy,
- portálu, který slouží jako evropské elektronické přístupové místo.

3. Členské státy zajistí interoperabilitu svých rejstříků v rámci uvedeného systému propojení rejstříků prostřednictvím platformy.

4. Členské státy mohou zřídit další přístupová místa k systému propojení rejstříků. Bez zbytečného odkladu uvědomí Komisi o zřízení těchto přístupových míst a o jakýchkoli důležitých změnách v jejich fungování.

5. Přístup k informacím obsaženým v systému propojení rejstříků je zajišťován prostřednictvím portálu a prostřednictvím případných dalších přístupových míst, která mohou členské státy zřídit.

6. Zřízením systému propojení rejstříků nejsou dotčeny stávající dvoustranné dohody mezi členskými státy o výměně informací o společnostech.


Článek 4b1

1. Komise rozhodne, zda vytvoří nebo bude provozovat platformu vlastními prostředky, nebo prostřednictvím třetí strany.

Pokud se Komise rozhodne vytvořit nebo provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, probíhá výběr třetí strany a dohled nad dodržováním dohody uzavřené touto třetí stranou ze strany Komise v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství 11).

2. Pokud se Komise rozhodne vytvořit platformu prostřednictvím třetí strany, stanoví prostřednictvím prováděcích aktů technické specifikace pro účely řízení o zadávání veřejných zakázek a dobu trvání dohody, která má být s uvedenou třetí stranou uzavřena.

3. Pokud se Komise rozhodne provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, přijme prostřednictvím prováděcích aktů podrobná pravidla pro provozní řízení platformy.

Provozní řízení platformy zahrnuje zejména:
- dohled nad fungováním platformy,
- bezpečnost a ochranu údajů šířených a vyměňovaných pomocí platformy,
- koordinaci vztahů mezi rejstříky členských států a třetí stranou.

Dohled nad fungováním platformy provádí Komise.

4. Prováděcí akty uvedené v odstavcích 2 a 3 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 4e odst. 2.


Článek 4c1

Komise přijímá prováděcí akty, jimiž stanoví:
a) technické specifikace stanovící metody komunikace s využitím elektronických prostředků pro účely systému propojení rejstříků;
b) technické specifikace komunikačních protokolů;
c) technická opatření zajišťující minimální standardy bezpečnosti informačních technologií pro komunikaci a distribuci informací v rámci systému propojení rejstříků;
d) technické specifikace stanovící metody výměny informací, které jsou uvedeny v článku 3d této směrnice a v článku 5a jedenácté směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu 12), mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky;
e) podrobný seznam údajů, které mají být předány pro účely výměny informací, které jsou uvedeny v článku 3d této směrnice, v článku 5a směrnice 89/666/EHS a v článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností 13), mezi rejstříky;
f) technické specifikace stanovící strukturu standardního formátu zprávy pro účely výměny informací mezi rejstříky, platformou a portálem;
g) technické specifikace stanovící soubor údajů nezbytných pro to, aby platforma plnila své úkoly, jakož i způsoby uchovávání, používání a ochrany těchto údajů;
h) technické specifikace definující strukturu a používání jedinečného identifikačního kódu pro komunikaci mezi rejstříky;
i) technické specifikace stanovící metody fungování systému propojení rejstříků, pokud jde o šíření a výměnu informací, a specifikace stanovící služby v oblasti informačních technologií poskytované platformou, přičemž je zajištěno zasílání zpráv v příslušných jazykových verzích;
j) harmonizovaná kritéria vyhledávací služby poskytované evropským portálem e-justice;
k) způsoby platby s ohledem na dostupné možnosti, jako jsou například platby prostřednictvím internetu;
l) podrobnosti o vysvětlujících popiscích uvádějících údaje a druhy listin uvedených v článku 2;
m) technické podmínky pro přístup k službám poskytovaným systémem propojení rejstříků;
n) postup a technické požadavky pro připojení případných dalších přístupových míst k platformě.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 4e odst. 2.

Komise přijme tyto prováděcí akty do 7. července 2015.


Článek 4d1

1. Zřízení platformy, její další rozvoj a úpravy portálu, které vyžaduje tato směrnice, jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Unie.

2. Údržba a provoz platformy jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Unie a mohou být spolufinancovány z poplatků za přístup k systému propojení rejstříků vybíraných od jednotlivých uživatelů. Žádným ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny poplatky na vnitrostátní úrovni.

3. Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, jimiž přijme pravidla pro rozhodování, zda bude platforma financována formou poplatků, a pokud ano, stanoví v těchto aktech výši poplatků účtovaných jednotlivým uživatelům v souladu s odstavcem 2.

4. Poplatky uloženými podle odstavce 2 nejsou dotčeny poplatky, které členské státy případně požadují za získání listin a údajů uvedených v čl. 3c odst. 1.

5. Za získání údajů uvedených v čl. 3c odst. 2 písm. a), b) a c) nelze uložit poplatek podle odstavce 2.

6. Každý členský stát nese náklady na přizpůsobení svých národních rejstříků této směrnici a za jejich údržbu a provoz.


Článek 4e1

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 14).

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.


B


Článek 5

Členské státy stanoví, že dopisy a objednávkové listy v papírové nebo jiné formě mají obsahovat tyto údaje:
a) informace nezbytné k identifikaci rejstříku, u kterého je veden spis uvedený v článku 3, a číslo zápisu společnosti do tohoto rejstříku;
b) právní formu společnosti, sídlo společnosti a případně údaj, že společnost je v likvidaci.

Jestliže je v těchto listinách zmínka o základním kapitálu společnosti, musí se údaj týkat upsaného a splaceného základního kapitálu.

Členské státy stanoví, že internetové stránky společností budou obsahovat alespoň údaje uvedené v prvním pododstavci a případně odkaz na upsaný a splacený základní kapitál.


Článek 6

Každý členský stát určí osoby, které mají povinnost splnit náležitosti zveřejnění.


Článek 7

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ
a) nezveřejnění účetních dokladů tak, jak to stanoví čl. 2 písm. f);
b) neuvedení povinných údajů stanovených v článku 5 na obchodních dokumentech nebo internetové stránce společnosti.


M1


Článek 7a1

Zpracování osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 15).


B


KAPITOLA 3
Platnost závazků společnosti


Článek 8

Jestliže byly provedeny úkony jménem společnosti předtím, než tato společnost nabyla právní subjektivity, a jestliže společnost nepřevezme závazky vyplývající z těchto úkonů, odpovídají za tyto závazky bez omezení společně a nerozdílně osoby, které jednaly, pokud není dohodnuto jinak.


Článek 9

Splnění náležitostí zveřejnění údajů týkajících se osob, které jsou jako orgán společnosti oprávněny společnost zastupovat, způsobuje, že se nelze dovolávat jakékoli nesrovnalosti v jejich jmenování vůči třetím osobám, ledaže společnost prokáže, že byly těmto třetím osobám známy.


Článek 10

1. Společnost je vázána úkony svých orgánů vůči třetím osobám, i když tyto úkony nespadají do předmětu podnikání této společnosti, ledaže tyto úkony překračují pravomoci, které jim právní předpis svěřuje nebo umožňuje těmto orgánům svěřit.

Členské státy však mohou stanovit, že společnost není vázána, jestliže tyto úkony překračují rámec předmětu podnikání, pokud prokáže, že třetí osoba věděla, že úkon tento předmět překračuje, nebo o tom nemohla vzhledem k okolnostem nevědět, přičemž pouhé zveřejnění stanov nepostačuje k poskytnutí tohoto důkazu.

2. Omezení pravomocí orgánů společnosti, která vyplývají ze stanov nebo z rozhodnutí příslušných orgánů, se nelze dovolávat vůči třetím osobám, i když byla zveřejněna.

3. Jestliže vnitrostátní právní předpisy stanoví, že oprávnění zastupovat společnost může být odchylně od obecné právní úpravy v této oblasti svěřeno stanovami jediné osobě nebo několika osobám jednajícím společně, mohou tyto právní předpisy stanovit možnost dovolat se tohoto ustanovení stanov vůči třetím osobám za podmínky, že se týká obecné pravomoci zastupování; možnost dovolání se tohoto ustanovení stanov vůči třetím osobám je upravena v článku 3.


KAPITOLA 4
Neplatnost společnosti


Článek 11

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání společnosti, musí být akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, jakož i jejich změny úředně ověřeny.


Článek 12

Právní předpisy členských států mohou upravovat režim neplatnosti společností pouze za následujících podmínek:

a) neplatnost musí být stanovena soudním rozhodnutím;

b) o neplatnosti lze rozhodnout pouze v případech uvedených v bodech i) až vi):
i) chybí akt, kterým se společnost zakládá, nebo nebyly dodrženy náležitosti předběžné kontroly či forma úředního ověření,
ii) skutečný předmět podnikání je protiprávní nebo je v rozporu s veřejným pořádkem,
iii) v aktu, kterým se společnost zakládá, nebo ve stanovách není uvedena obchodní firma společnosti nebo výše jednotlivých vkladů základního kapitálu nebo celková výše upsaného základního kapitálu, nebo předmět podnikání,
iv) nebyla dodržena ustanovení vnitrostátních právních předpisů vztahujících se na minimální splacení základního kapitálu,
v) nezpůsobilost k právním úkonům všech zakládajících společníků,
vi) skutečnost, že v rozporu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími společnost je počet zakládajících společníků nižší než dva.

Kromě těchto případů neplatnosti nepodléhá společnost žádnému důvodu neexistence, absolutní neplatnosti, relativní neplatnosti nebo prohlášení ze neplatnou.


Článek 13

1. Možnost dovolat se soudního rozhodnutí o neplatnosti vůči třetím osobám se řídí článkem 3. Námitka proti rozhodnutí příslušející třetí osobě, pokud je stanovena ve vnitrostátních právních předpisech, je přípustná pouze ve lhůtě šesti měsíců ode dne vyhlášení soudního rozhodnutí.

2. Neplatnost vede k likvidaci společnosti tak, jako je tomu u zrušení.

3. Aniž jsou dotčeny důsledky likvidace společnosti, zůstává platnost závazků společnosti nebo závazků přijatých vůči ní neplatností nedotčena.

4. Právní předpisy každého členského státu mohou upravit důsledky neplatnosti mezi společníky.

5. Majitelé podílů nebo akcií jsou i nadále povinni splatit upsaný a nesplacený základní kapitál v té míře, v jaké to vyžadují závazky přijaté vůči věřitelům.


M1


KAPITOLA 4A
Akty v přenesené pravomoci


Článek 13a1

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4d odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4d odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4d odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.


B


KAPITOLA 5
Obecná ustanovení


Článek 14

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.


Článek 15

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 1. ledna 2012 zprávu spolu s případným návrhem na změnu čl. 2 písm. f) a článků 3, 4, 5 a 7 na základě zkušeností získaných při používání uvedených ustanovení, s ohledem na jejich cíle a na technologický vývoj, k němuž do té doby dojde.


Článek 16

Směrnice 68/151/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy I se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy I.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.


Článek 17

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.


Článek 18

Tato směrnice je určena členským státům.

------------------------------------------------------------------
1) Úř. věst. 2, 15.1.1962, s. 36/62.
2) Úř. věst. C 204, 9.8.2008, s. 25.
3) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009.
4) Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8.
5) Viz část A přílohy I tohoto návrhu.
6) Čtvrtá Směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11).
7) Sedmá Směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1).
8) Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
9) Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 7).
10) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12).
11) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
12) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36.
13) Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 1.
14) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
15) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


------------------------------------------------------------------


B


Příloha I


Část A
Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 16)

Směrnice Rady 68/151/EHS
(Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8)

Příloha I bod III.H aktu o přistoupení z roku 1972
(Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 89)

Příloha I bod III.C aktu o přistoupení z roku 1979
(Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 89)

Příloha I bod II.D aktu o přistoupení z roku 1985
(Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 157)

Příloha I bod XI.A aktu o přistoupení z roku 1994
(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 194)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES
(Úř. věst. L 221, 4.9.2003, s. 13)

Příloha II bod 1.4.A aktu o přistoupení z roku 2003
(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 338)

Směrnice Rady 2006/99/ES pouze bod A.1 přílohy
(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 137)


Část B
Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 16)

+------------+---------------------+
| Směrnice | Lhůta pro provedení |
+------------+---------------------+
| 68/151/EHS | 11. září 1969 |
| 2003/58/ES | 30. prosinec 2006 |
| 2006/99/ES | 1. leden 2007 |
+------------+---------------------+


------------------------------------------------------------------

B


Příloha II
Srovnávací tabulka

+-----------------------------------------+-----------------------------------------+
| Směrnice 68/151/EHS | Tato směrnice |
+-----------------------------------------+-----------------------------------------+
| Článek 1 | Článek 1 |
| Článek 2 | Článek 2 |
| Čl. 3 odst. 1 | Čl. 3 odst. 1 |
| Čl. 3 odst. 2 | Čl. 3 odst. 3 |
| Čl. 3 odst. 3 | Čl. 3 odst. 4 |
| Čl. 3 odst. 4 | Čl. 3 odst. 5 |
| Čl. 3 odst. 5 | Čl. 3 odst. 6 |
| Čl. 3 odst. 6 první a druhý pododstavec | Čl. 3 odst. 7 první a druhý pododstavec |
| Čl. 3 odst. 7 | Čl. 3 odst. 7 třetí pododstavec |
| Čl. 3 odst. 8 | Čl. 3 odst. 2 |
| Článek 3 a | Článek 4 |
| Článek 4 | Článek 5 |
| Článek 5 | Článek 6 |
| Článek 6 | Článek 7 |
| Článek 7 | Článek 8 |
| Článek 8 | Článek 9 |
| Článek 9 | Článek 10 |
| Článek 10 | Článek 11 |
| Čl. 11 návětí | Čl. 12 návětí |
| Čl. 11 bod 1 | Čl. 12 písm. a) |
| Čl. 11 bod 2 návětí | Čl. 12 písm. b) návětí |
| Čl. 11 bod 2 písm. a) až f) | Čl. 12 písm. b) body i) až vi) |
| Článek 12 | Článek 13 |
| Čl. 13 první, druhý a třetí pododstavec | - |
| Čl. 13 čtvrtý pododstavec | Článek 14 |
| Článek 14 | Článek 18 |
| - | Článek 15 |
| - | Článek 16 |
| - | Článek 17 |
| - | Příloha I |
| - | Příloha II |
+-----------------------------------------+-----------------------------------------+
Seznam znění Novelizovaný dokument Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření KAPITOLA 1 - Působnost Článek 1 KAPITOLA 2 - Zveřejňování Článek 2 Článek 2a Článek 3 Článek 3a Článek 3b Článek 3c Článek 3d Článek 4 Článek 4a Článek 4b Článek 4c Článek 4d Článek 4e Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 7a KAPITOLA 3 - Platnost závazků společnosti Článek 8 Článek 9 Článek 10 KAPITOLA 4 - Neplatnost společnosti Článek 11 Článek 12 Článek 13 KAPITOLA 4A - Akty v přenesené pravomoci Článek 13a KAPITOLA 5 - Obecná ustanovení Článek 14 Článek 15 Článek 16 Článek 17 Článek 18 Příloha I Část A - Zrušená směrnice a její následné změny Část B - Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu Příloha II - Srovnávací tabulka
Název
Konsolidované znění - 20130701 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Autor
EUR-Lex
Zdroj
Úřední věstník Evropské unie
Datum vydání
1. července 2013
Platný od
1. července 2013
Platný do
bez ukončení
Cizojazyčné znění
02009L0101-20130701
CELEXové číslo
02009L0101-20130701
Řada
KZ
Informace o vydání
Úř. věst. KZ 000, 1.7.2013, s. 0
Doplňující informace
Data:
dokumentu: 01.07.2013
dokumentu: 01.07.2013
vstupu v platnost: 01.07.2013
Ročník
2013
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP