Právní prostor

Usnesení - Žaloba vylučovací (excindační). Dražba

ze dne 9. února 2006


USNESENÍ
Krajského soudu v Českých Budějovicích
ze dne 9. 2. 2006
Žaloba vylučovací (excindační). Dražba


sp. zn./č. j.:
6 Co 2867/2005

Související legislativa ČR:
§ 267, § 336i zákona č. 99/1963 Sb.


Právní věta:

V případě, že vylučovací žalobu (§ 267 odst. 1 o. s. ř.) podá povinný, je již z obsahu samotné žaloby zjevné, že jí nemůže být vyhověno a vzhledem k tomu není třeba odročovat dražební jednání podle § 336i odst. 1 o. s. ř.Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. A. V. a soudkyň JUDr. J. P. a JUDr. V. Z. v exekuční věci oprávněného J. G., bytem P., zastoupeného J. H., advokátem v P., proti povinnému JUDr. J. V., bytem P., pro pohledávku ve výši 2.039.024,39 Kč s příslušenstvím, o odvolání povinného proti usnesení soudního exekutora ze dne 21.6.2004 č. j. EX 410/02 - 390, takto:

Usnesení soudního exekutora se potvrzuje.


Odůvodnění:

Napadeným usnesením soudní exekutor udělil vydražiteli J.G., r.č..., bytem P., příklep na vydraženou nemovitost, a to objekt bydlení č.p. 195 na pozemku parcelní číslo 677 a stavební parcelu č. parcelní 677 o výměře 522 m2, když nemovitosti jsou zapsané na LV č. 3293 pro k.ú. a obec P. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště P. ve vlastnictví JUDr. J. V. za nejvyšší podání v částce 1.250.000,- Kč. Vydražiteli byla stanovena lhůta k zaplacení nejvyššího podání do 1 měsíce od právní moci usnesení a na nejvyšší podání byla započtena vydražitelem složená jistota ve výši 900.000,- Kč. Soudní exekutor své rozhodnutí odůvodnil tím, že při dražbě dne 21.6.2004 učinil vydražitel J. G. nejvyšší podání. Před dražebním jednáním nebyly vzneseny žádné námitky proti udělení příklepu tomuto vydražiteli. Proto soudní exekutor podle ustanovení § 336h a § 336j o. s. ř. tomuto vydražiteli udělil příklep.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal povinný. V odvolání namítal, že dne 26.3.2004 byla podána vylučovací žaloba mimo jiné i na předmětný objekt, který byl vydražen. O této žalobě nebylo dosud soudem rozhodnuto. Přesto bylo nařízeno dražební jednání, aniž by soudní exekutor vyčkal konečného a pravomocného rozhodnutí o podané vylučovací žalobě, jak mu to ukládá ustanovení § 336i odst. 1 o. s. ř. Povinný dále namítal, že příslušné usnesení o nařízení dražebního jednání mu nebylo doručeno do vlastních rukou. Povinný navrhl, aby krajský soud změnil napadené usnesení tak, že se příklep neudělí.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání je přípustné podle ustanovení § 201 o. s. ř. v návaznosti na ustanovení § 202 o. s. ř., bylo podáno včas a osobou k tomu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení podle § 212 o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání povinného není důvodné.

S ohledem na článek II. bod 2 zákona č. 59/2005 Sb., kterým byl s účinností od 1.4.2005 novelizován občanský soudní řád, postupoval odvolací soud podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.3.2005.

Ze spisu Okresního soudu v Písku sp.zn. 6 C 387/2004 v právní věci žalobce JUDr. J. V. proti žalovanému J. G. o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí bylo zjištěno, že rozsudkem Okresního soudu v Písku ze dne 24.2.2005 č. j. 6 C 387/2004 - 45 bylo mimo jiné rozhodnuto o zamítnutí návrhu, aby z výkonu exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí vedeného u Okresního soudu v Písku pod sp.zn. 2 Nc 47/2002 a z exekuce vedené pod sp.zn. EX 410/02 byly vyloučeny nemovité věci - objekt č.p. 195 postavený na st.parcele č. 677 včetně této stavební parcely zapsané na LV č. 3293 pro k.ú. P. Okresní soud své rozhodnutí o zamítnutí návrhu odůvodnil tím, že vylučovací žalobu podává povinný, který však není aktivně legitimován k podání této žaloby. Tento rozsudek byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22.9.2005 č. j. 6 Co 1603/2005 - 80, když odvolací soud se ztotožnil s právním názorem soudu prvního stupně. Rozsudek nabyl právní moci dne 31.10.2005.

Podle § 336j odst. 1 o. s. ř. příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání, a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. Podle odst. 4 citovaného paragrafu v usnesení o příklepu soud stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než 2 měsíce. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Podle § 336k odst. 3 o. s. ř. odvolací soud usnesení o příklepu změní tak, že se příklep neuděluje, jestliže v řízení došlo k takovým vadám, že se odvolatel nemohl zúčastnit dražby, nebo jestliže byl příklep udělen proto, že při nařízení dražebního jednání nebo při provedení dražby došlo k porušení zákona. Podle § 336i odst. 1 o. s. ř. bylo-li zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z výkonu rozhodnutí (§ 267), soud dražební jednání odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.

Dle názoru odvolacího soudu k porušení shora citovaného ustanovení § 336i odst. 1 o. s. ř. nedošlo, neboť podání vylučovací žaloby je důvodem k odročení dražebního jednání současně jen tehdy, jestliže na jejím základě může dojít k vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce. V daném případě vylučovací žalobu podal povinný, tedy ten, kdo k ní není věcně legitimován, neboť k této žalobě je aktivně legitimována třetí osoba, tedy osoba rozdílná od oprávněného i povinného, jejíž věc nebo jiná majetková hodnota byla postižena nařízením exekuce, ačkoliv k ní má právo, které nepřipouští exekuci. Vzhledem k tomu byla vylučovací žaloba zjevně neopodstatněná a tato skutečnost jednoznačně vyplývala již ze samotné žaloby. Z tohoto důvodu byla také vylučovací žaloba zamítnuta a rozsudek již nabyl právní moci. Exekutor postupoval tedy správně, pokud dražební jednání neodročil, neboť bylo zjevné, že žalobě nemůže být vyhověno a že odročení jednání by představovalo jen neodůvodněný průtah v provedení exekuce. Nedůvodná je také odvolací námitka týkající se doručení usnesení o nařízení dražebního jednání, neboť z doručenky, která je obsahem exekutorského spisu bylo zjištěno, že usnesení o nařízení dražebního jednání č. j. EX 410/02 - 374 převzal povinný osobně dne 27.5.2004, což vyplývá z doručenky tohoto dne povinným podepsané.

Z obsahu exekutorského spisu odvolací soud nezjistil, že v řízení došlo k takovým vadám, že by se odvolatel nemohl zúčastnit dražby. Nebylo zjištěno také porušení zákona při nařízení dražebního jednání. Dražební vyhláška byla vydána v době, kdy usnesení o ceně vydané podle § 336a odst. 1 o. s. ř. nabylo právní moci. Dražební vyhláška obsahuje všechny stanovené výroky, a to v souladu se zákonem. Z protokolu o dražbě nemovitostí pak vyplývá, že při provedení dražby bylo postupováno také v souladu se zákonem. Usnesení o příklepu obsahuje všechny nezbytné náležitosti, je v něm uvedena osoba vydražitele, přesně označená vydražená nemovitost, správně stanovená částka, kterou má vydražitel zaplatit na nejvyšší podání po započtení složené jistoty a lhůta k zaplacení této částky je stanovena v souladu s ustanovením § 336j odst. 4 o. s. ř.

Protože odvolacím soudem nebylo zjištěno, že v řízení došlo k takovým vadám, že by se odvolatel nemohl zúčastnit dražby a nedošlo ani k porušení zákona ve stádiu nařízení dražebního jednání nebo při provedení dražby, bylo usnesení soudního exekutora potvrzeno podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání.
Odůvodnění:
Název
Usnesení - Žaloba vylučovací (excindační). Dražba
Zdroj
Ministerstvo spravedlnosti
Ze dne
9. února 2006
Spisová značka/číslo jednací
sp. zn. 6 Co 2867/2005
Město
České Budějovice
Právní věty
V případě, že vylučovací žalobu (§ 267 odst. 1 o. s. ř.) podá povinný, je již z obsahu samotné žaloby zjevné, že jí nemůže být vyhověno a vzhledem k tomu není třeba odročovat dražební jednání podle § 336i odst. 1 o. s. ř.
Ročník
2006
Soud
Krajský soud
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP