Právní prostor

418/2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

znění účinné od 1. července 2018


418/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 19. listopadu 2001
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
ve znění vyhlášek č. 463/2009 Sb., č. 491/2012 Sb., č. 149/2013 Sb., č. 365/2014 Sb. a č. 461/2017 Sb.Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení


HLAVA I
Úvodní ustanovení


§ 12

Provádění úkonů

(1) Úkony, které jsou předmětem exekuční a další činnosti, provádí soudní exekutor (dále jen "exekutor"). Za podmínek stanovených zákonem může tyto úkony provádět též exekutorský kandidát (dále jen "kandidát") a exekutorský koncipient. Úkony, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel, může za podmínek stanovených zákonem provádět též vykonavatel exekutora. Další zaměstnance může exekutor pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

(2) Úkony se provádějí podle okolností případu v takové době, kdy se dá nejspíše předpokládat dosažení výsledku. Tyto úkony lze provádět i mimo obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu.

(3) Má-li být úkon proveden ve vojenském objektu nebo v objektu ozbrojeného sboru nebo zpravodajské služby, musí si k tomu exekutor předem vyžádat svolení příslušného velitele nebo ředitele.

(4) Úkon, který má být proveden v budovách a místnostech osob, které požívají diplomatické výsady a imunity, může být proveden jen tehdy, pokud to připouští mezinárodní právo. O provedení úkonu musí exekutor včas vyrozumět Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí a požádat je o vyslání zástupce k takovému úkonu.

(5) Exekutor je oprávněn učinit opatření, jichž je třeba k zachování pořádku a k nerušenému výkonu exekuce. Dojde-li při provádění exekuce k napadení exekutora, případně k jiné situaci, která znemožňuje provedení úkonu, upustí se od dalšího provádění úkonu a učiní se o tom záznam ve spise; exekutor určí nový termín a místo provedení úkonu. Jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, 1) může exekutor požádat příslušný policejní orgán o poskytnutí ochrany.

------------------------------------------------------------------
1) § 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.


§ 21

Protokol

(1) O každém úkonu provedeném v rámci exekuční činnosti sepíše exekutor protokol. Byl-li úkon učiněn v písemné formě a listina, v níž je úkon zachycen, je založena do spisu, protokol se nevyhotovuje.

(2) V protokolu se uvede
a) označení exekutorského úřadu a spisová značka,
b) označení oprávněného a povinného,
c) místo, čas a předmět úkonu,
d) jména a příjmení zaměstnanců exekutora, kteří se zúčastnili úkonu, jména a příjmení přítomných účastníků a jejich zástupců a jména a příjmení dalších osob, které byly při úkonu přítomny, pokud bylo možno zjistit jejich totožnost,
e) stručné vylíčení průběhu úkonu, zejména obsah návrhů, které byly při něm podány.

(3) Protokol musí být sepsán bezprostředně po skončení úkonu, pokud možno ještě na místě úkonu. Protokol podepíše exekutor, dále přítomní účastníci, jejich přítomní zástupci a ti, kteří potvrzují příjem peněz nebo jiných věcí, a osoby přibrané k úkonu. Protokol podepíší i ti, jejichž prohlášení je nutno v protokolu uvést.

(4) Jestliže se přítomný účastník nebo jeho zástupce vzdálí před podpisem protokolu, poznamená se tato skutečnost v protokolu. Pokud někdo z těch, kteří by měli protokol podepsat, podpis odmítne, poznamená se to v protokolu s uvedením důvodů, pokud byly sděleny.

(5) Výjimečně může být protokol sepsán dodatečně podle poznámek učiněných při úkonu. Takový protokol exekutor podepíše sám a v protokolu uvede důvod, proč byl sepsán dodatečně. Takto nelze postupovat, má-li být protokolem osvědčen příjem peněz nebo jiných věcí nebo má-li protokol podepsat osoba přibraná k úkonu nebo ten, jehož prohlášení je třeba uvést v protokolu.


§ 32

(1) Při provádění exekuce exekutor poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, kterých se exekuce týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

(2) Exekutor vyhotoví vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí nebo že usnesení o odkladu exekuce a zastavení exekuce, exekuční příkaz a příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyly právní moci, a doručí je.


§ 42

Součinnost třetích osob

(1) V žádosti o součinnost s peněžním ústavem exekutor uvede, že požaduje zjištění následujících údajů o majetku povinného:
a) čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory a jejich druh,
b) čísla vkladních knížek nebo jiné jedinečné identifikátory,
c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách,
d) informaci o vedení předchozích exekucí či jiných omezeních,
e) změny na účtech za období posledních 90 dnů zpětně ode dne doručení žádosti ve formě výpisu z účtu,
f) informaci o dalším majetku, který peněžní ústav povinnému spravuje nebo který je povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschován.

(2) Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Má-li povinný pronajatou u peněžního ústavu bezpečnostní schránku, uvede peněžní ústav v odpovědi namísto údajů podle odstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnostní schránce a místo, kde se nachází.

(4) Ustanovení odstavců 13 se použijí i na zjištění údajů o majetku manžela povinného obdobně.


§ 51

Prohlášení o majetku povinného

(1) Exekutor je oprávněn
a) nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku povinného, nebo
b) považuje-li to za účelné, předvolat povinného a vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku.

(2) Pokud exekutor zvolí postup podle odstavce 1 písm. b), pak ohledně prohlášení o majetku postupuje přiměřeně podle § 260a odst. 2 až § 260h občanského soudního řádu. Ustanovení § 260b odst. 1 se nepoužije. Exekutor též nepoučuje povinného o následcích, jestliže prohlášení bude odmítnuto nebo jestliže v něm budou uvedeny nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.


§ 5a2

(1) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení, a datového souboru, kterým Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení sdělují exekutorovi označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, a datového souboru, kterým peněžní ústav sděluje exekutorovi čísla účtů a výši peněžních prostředků, na něž se vztahují zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, a označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 5b1

(1) Vyrozumění o zahájení exekuce a základní informaci o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech, výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce vyhotoví exekutor s použitím vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech je určena pouze povinnému, kterému ji exekutor zasílá spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce. V exekučním řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva se základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech povinnému nezasílá.

(3) Vyžaduje-li to konkrétní exekuční řízení, může exekutor písemnost vyhotovit odchylně od vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 62

Náklady exekuce a náklady oprávněného

(1) V exekučním příkazu uvede exekutor způsob exekuce určený k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budou případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymoženy náklady exekuce a náklady oprávněného.

(2) Jsou-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Exekutor je povinen poučit o této skutečnosti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyto pravděpodobné náklady uvedl.

(3) Jestliže se náklady exekuce nebo náklady oprávněného po vydání příkazu podle odstavce 1 zvýší nebo vzniknou další náklady, vydá exekutor další příkaz k úhradě nákladů exekuce.


§ 6a1

Exekutor zajistí, aby poté, co zastupování začalo, byly jeho zástupci předány spisy, plnění vymožená v exekuci, zajištěné věci, exekutorské úschovy a registry, případně razítko a pečetidlo.


§ 6b1

Smlouva o zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 zákona musí obsahovat také ujednání, že oprávnění nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají též zástupce exekutora po dobu zastupování a exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl exekutorovi, který uzavřel smlouvu o zvláštním účtu.


HLAVA II
Doručování


§ 71

zrušen


§ 81

(1) Soud může podle § 76 odst. 1 zákona pověřit doručením písemnosti jen exekutora, který byl jmenován do obvodu okresního soudu, v němž má být doručení provedeno, nebo exekutora, který má sídlo v obci, v níž má být doručení provedeno.

(2) Má-li být písemnost soudu podle odstavce 1 doručena v obvodu jiného okresního soudu, pověří exekutora doručením písemnosti na žádost příslušného soudu soud, v jehož obvodu má být doručení provedeno. Dožádanému soudu se zašle spolu se žádostí rovněž písemnost, která má být doručena.

(3) Písemnost soudu uvedenou v odstavcích 1 a 2 může soudní exekutor doručovat jen sám (osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).


§ 92

Doručování písemností exekutora

(1) Vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí, a o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se doručuje osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje oprávněnému a povinnému. Po nabytí právní moci se příkaz k úhradě nákladů exekuce doručuje osobám podle odstavce 1.

(3) Vyrozumění o tom, že usnesení o odkladu exekuce nebo o zastavení exekuce nabylo právní moci, doručuje exekutor těm, jimž se vyrozumění o odkladu nebo zastavení výkonu rozhodnutí doručuje podle občanského soudního řádu.


§ 102

Společné ustanovení o doručování

(1) Při doručování se postupuje podle občanského soudního řádu a vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 2). Provádí-li doručení exekutor, má přitom stejná práva a povinnosti, jaké tyto právní předpisy přiznávají a ukládají soudu nebo soudnímu doručovateli; totéž platí, provádí-li se doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek. Ustanovení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu platí i pro písemnosti exekutora obdobně.

(2) Použije-li exekutor k doručení písemnosti provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek, odpovídá za doručení stejně, jako kdyby je provedl sám (osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).

------------------------------------------------------------------
2) § 28a až 28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST DRUHÁ
Postup exekutora při exekuční a další činnosti


§ 10a3

(1) Předkládá-li exekutor exekučnímu, odvolacímu nebo dovolacímu soudu věc k rozhodnutí, předloží zároveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisový přehled.

(2) Vzory předkládacích zpráv pro předkládání věcí soudu jsou upraveny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Je-li soudu předkládána věc, k níž není v příloze č. 4 k této vyhlášce upraven vzor předkládací zprávy, použijí se vzory uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce obdobně.

(3) Učiní-li exekutor po postoupení spisu soudu v exekučním řízení další úkon, informuje o tomto úkonu soud, případně mu zašle stejnopis rozhodnutí.


§ 10b1

(1) Elektronický spis se soudu předkládá v jednom adresáři, který může být komprimován do formátu zip či rar.

(2) Elektronický spis se předkládá na pevném datovém nosiči.

(3) Každý dokument je uložen v samostatném souboru. Jednotlivé soubory se ukládají v následujících formátech:
a) soubory obsahující textové dokumenty a doručenky ve formátu pdf nebo zfo,
b) soubory obsahující elektronickou poštu ve formátu EML,
c) soubory obsahující obrázky (fotografie) ve formátu jpg, jpeg nebo jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), png (Portable Network Graphics), tiff (Tagged Image File Format) anebo gif (Graphics Interchange Format),
d) soubory obsahující videonahrávky ve formátu mpeg1 nebo mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
e) soubory obsahující audiozáznam ve formátu wav (Waveform Audio Format), mp2 nebo mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

(4) Odchozí dokumenty exekutor či jeho pověřený zaměstnanec opatří zaručeným elektronickým podpisem. Autorizovaná konverze se provede u příchozích dokumentů, které jsou důležité pro vedení exekuce, zejména u rozhodnutí soudu, opravných prostředků, procesních podání účastníků a plných mocí.

(5) Název souboru v adresáři je totožný s názvem dokumentu ve spisovém přehledu a obsahuje číslo jednací (pořadové číslo úkonu).

(6) Název souboru s doručenkou obsahuje vedle názvu dokumentu i jméno adresáta.


§ 10c1

(1) K adresáři s elektronickým spisem se připojí soubor se spisovým přehledem. Tento soubor obsahuje spisovou značku exekutora, spisovou značku soudu, pod kterou příslušný soud pověřil exekutora provedením exekuce, označení oprávněného, povinného a exekučního titulu, popřípadě souvislost s jiným spisem, údaj o pořadovém číslu související úschovy a další údaje podle uvážení exekutora; je-li exekučním titulem ukládáno peněžité plnění, uvede se výše tohoto plnění. Týká-li se řešená věc vymáhaného plnění, předkládá se k adresáři i soubor obsahující finanční přehled.

(2) Exekutor předkládá elektronický exekuční spis
a) se spisovým přehledem, který obsahuje čísla jednací (pořadová čísla úkonu), výstižné názvy dokumentů a odkazy na všechny soubory s jednotlivými odchozími či příchozími dokumenty (§ 10b odst. 4 a 5), nebo
b) se spisovým přehledem, který umožňuje přímý přechod na jednotlivé soubory s dokumenty a doručenkami (interaktivní spisový přehled); přímým přechodem se rozumí kliknutí na název dokumentu ve spisovém přehledu.

(3) Spisový přehled a jednotlivé soubory jsou řazeny chronologicky.


§ 10d1

Ustanovení § 10b a 10c se použijí přiměřeně i pro předkládání listinných spisů soudům a pro předkládání spisů Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti a předsedům okresních soudů.


§ 10e1

(1) Na rozhodnutí odvolacího soudu vyznačuje doložku právní moci exekutor.

(2) Vede-li exekutor elektronický spis, uchová originál rozhodnutí odvolacího nebo dovolacího soudu, protokol o hlasování v zalepené obálce, popřípadě další listiny postoupené odvolacím nebo dovolacím soudem v pomocném listinném spise. V elektronickém spise učiní exekutor odkaz na takový pomocný listinný spis.


§ 111

Nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak, použijí se pro postup exekutora při provádění jednotlivých způsobů exekuce přiměřeně ustanovení části deváté oddílu druhého až pátého vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. 3)

------------------------------------------------------------------
3) Vyhláška č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.


Exekuce k vymožení peněžitého plnění


§ 12

Požádá-li o to při provádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů plátce mzdy, oprávněný nebo povinný a není-li exekuce prováděna ve prospěch více oprávněných, určí exekutor, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena.


§ 132

Povolí-li soud nebo exekutor při provádění exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu odklad exekuce a bylo-li peněžnímu ústavu doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením exekuce, neprovede peněžní ústav exekuci, dokud mu nebude exekutorem doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen, nebo v případě, že soud nebo exekutor povolil odklad exekuce podle § 54 odst. 3 zákona, vyrozumění, že doba odkladu uplynula.


§ 141

zrušen


§ 151

(1) Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Zaznamenány musí být všechny úkony, k nimž při prohlídce bytu a jiných místností dochází.

(2) Zlato v jiné podobě než světově obchodovatelných slitcích, jiné drahé kovy a drahé kameny odhadne znalec. Exekutor je následně prodá v dražbě jako jiné movité věci.


§ 161

Dražební jednání při provádění exekuce prodejem nemovité věci a prodejem obchodního závodu může řídit jen exekutor nebo kandidát; jednotlivé úkony při jednání, jimiž se nerozhoduje, může na základě pověření exekutora provést jiný zaměstnanec exekutora; řídí se přitom pokyny exekutora nebo kandidáta.


§ 16a2

Dražba nemovité věci provedená elektronicky

(1) Rozhodne-li exekutor provést dražbu elektronicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby na adrese internetové stránky, na které se dražba bude konat, exekutor zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, a oznámení, která další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovité věci váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovité věci z exekuce.

(2) Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou
a) před exekutorem nebo jeho zaměstnancem po prokázání totožnosti platným úředním průkazem,
b) úředně ověřeným podpisem, nebo
c) uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Každý dražitel je v dražbě navenek označen identifikátorem, ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.

(4) Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání. Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep.

(5) Je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.

(6) Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

(7) O provedené dražbě se pořizuje záznam, ve kterém se uvedou
a) údaje podle § 2 odst. 2 písm. a)c),
b) stručný obsah úkonů a rozhodnutí podle odstavce 1,
c) seznam jednotlivých dražitelů s přiřazeným identifikátorem podle odstavce 3,
d) přehled učiněných příhozů s uvedením částky, času a osoby, která příhoz učinila,
e) údaje o skutečnostech podle odstavce 6.


§ 16b1

Dražba movitých věcí provedená elektronicky

Pro dražbu movitých věcí provedenou elektronicky platí § 16a obdobně.


§ 17

Exekuce k vymožení nepeněžitého plnění

Pokuty uložené při exekuci provedením prací nebo výkonů podle § 351 občanského soudního řádu připadají státu a povinný je vždy povinen pokuty zaplatit na účet exekučního soudu; o tom musí být exekutorem poučen.


§ 181

Dobrovolná dražba

(1) Na dražební jednání při provádění dražby movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí se vztahuje ustanovení § 16 a 16a.

(2) Výtěžek dražby se vyplatí navrhovateli.


ČÁST TŘETÍ
Účinnost


§ 195

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. +)

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

-----------------
+) 28.11.2001


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost a odpověď na žádost o součinnost

Tato příloha stanovuje definici datových struktur, formátů dotazů a odpovědí, jakož i pravidel jejich výměny.


I. Pravidla standardizované výměny dat

1. Obecná pravidla
a) Jedná se o výměnu dat typu dotaz/odpověď (request/response), kde dotaz je vytvářen Exekutorem a odpověď dotazovanou Bankou.
b) Datový formát Dotazu/Odpovědi bude využívat syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language)
c) V jednom souboru dávky Dotazů a Odpovědí je pouze jedna struktura uvozená jednou hlavičkou obsahující jednu dávku s více Dotazy
d) Soubor je kódován v UTF-8
e) Řádky souboru jsou odřádkovány znaky CR+LF (ASCII 13+10), včetně posledního řádku
f) Řádky XML struktury mohou, ale nemusí být strukturovány
g) Soubor musí mít uvozující XML hlavičku "<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>" + odřádkování
h) Přípona souboru vždy ". xml"
i) Standardizovanou formu nelze použít pro Dotazy na subjekty bez IČO nebo RČ (Dotazy jsou elektronicky zasílány samostatně, bez použití standardizované datové struktury)
j) Datový soubor s Dotazem exekutora musí splňovat všechny definované podmínky Definice dotazu XSD uvedené níže ve výpisu definičního souboru
k) Datový soubor s odpovědí na výzvu musí splňovat všechny definované podmínky Definice odpovědi XSD uvedené níže ve výpisu definičního souboru
1) Soudní exekutoři požadují elektronickou cestou výhradně informace potřebné k provedení konkrétní exekuce.
m) Datový soubor s odpovědí neobsahuje zrušené a úvěrové účty
n) Na každý Dotaz Exekutora generuje dotazovaná Banka právě jednu Odpověď, tj. i v případě, že se např. v Odpovědi vrací údaje o více účtech Subjektu, je Odpověď jedna, obsahující více příslušných položek.
o) Odpověď na Dotaz vždy obsahuje všechny informace z Dotazu
Nelze-li Dotaz vyřídit z věcného hlediska (neexistující účty atd.), nebude Odpověď obsahovat příslušné datové struktury odpovědi (čísla účtů atd.).
p) Pokud vznikne při zpracování očekávaná i neočekávaná chyba technického charakteru (špatně forma XML, verze), bude Odpovědí informace o chybě a zpracování Dotazu jako celku se v tomto případě odmítne.
q) V případě evidované duplicity Subjektů k danému RČ nebo IČO v databázi Banky bude odpověď obsahovat informaci, upozorňující na nejednoznačnou identifikaci Subjektu. Exekutorský úřad po obdržení Odpovědi s uvedenou chybou postupuje tak, že zašle bance dodatečný písemný dotaz s upřesňujícími informacemi, potřebnými pro správný výběr Subjektu. Banka vytvoří písemnou odpověď, kterou zasílá mimo systém standardizované výměny.
r) V případě, jde-li o Dotaz na účet vedený pro více osob, z nichž každá má postavení majitele účtu (spolumajitelé), bude v Odpovědi Banky generována zpráva o této skutečnosti.

2. Způsob předávání dat
a) Žádost o součinnost zasílá exekutor bance prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) případně jiným způsobem na základě dohody s Bankou.
b) V předmětu zprávy obsahující Žádost o součinnost a v předmětu odpovědi na součinnost bude vždy uveden text "XMLEXE SOUC" .

3. Povinné náležitosti žádosti o součinnost
a) Průvodní dopis
b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí dotazu

4. Povinné náležitosti odpovědi na žádost o součinnost
a) Průvodní dopis
b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí odpovědi


II. Názvy datových souborů

1. Datový soubor s žádostí o součinnost má vždy příponu "xml", jeho název je tvořen z těchto částí:

+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| Pořadí | Část | Délka | Popis |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 1 | "EU" | 2 | zkratka pro "exekutorský úřad" |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 2 | Kód EU | 3 | Číslo dotazujícího se EU |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 3 | Kód | 3 | Jedinečný kód odpovědného zaměstnance Exekutora v rámci |
| | zaměstnance | | exekutorského úřadu |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 4 | "_" | 1 | Oddělovač |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 5 | Datum | 6 | Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD |
| | vytvoření | | |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 6 | "_" | 1 | Oddělovač |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 7 | Pořadové | 3 | Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EÚ, kódu |
| | číslo | | odpovědného zaměstnance EU a data vytvoření souboru |
| | souboru | | |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 8 | "_" | 1 | Oddělovač |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 9 | "dot" | 3 | Identifikace typu souboru - dávka Dotazů |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 10 | ".xml" | 4 | Přípona indikující formát souboru - XML. |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+

2. Datový soubor s odpovědí banky na žádost o součinnost má vždy příponu "xml", jeho název je tvořen z těchto částí:

+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| Pořadí | Část | Délka | Popis |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 1 | "EU" | 2 | zkratka pro "exekutorský úřad". |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 2 | Kód EU | 3 | Číslo dotazujícího se EÚ. |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 3 | Kód | 3 | Jedinečný kód odpovědného zaměstnance v rámci |
| | zaměstnance | | exekutorského úřadu |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 4 | "_" | 1 | Oddělovač |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 5 | Datum | 6 | Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD |
| | vytvoření | | |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 6 | "_" | 1 | Oddělovač |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 7 | Pořadové | 3 | Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EÚ, kódu |
| | číslo | | odpovědného zaměstnance a data vytvoření souboru |
| | souboru | | |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 8 | "_" | 1 | Oddělovač |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 9 | Kód Banky | 4 | Kód Banky,která vygenerovala dávku Odpovědí |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 10 | "_" | 1 | Oddělovač |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 11 | "odp" | 3 | Identifikace typu souboru - dávka Odpovědí |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| 12 | ".xml" | 4 | Přípona indikující formát souboru -XML. |
+--------+-------------+-------+---------------------------------------------------------------+


III. Pravidla plnění polí datových souborů

1. Datový soubor žádosti o součinnost obsahuje elementy a atributy označené "I"

2. Datový soubor odpovědi na žádost o součinnost obsahuje elementy a atributy označené "I" a "O"

3. Nepovinné elementy a atributy jsou označeny znaky "*)"

4. Pokud banka nesděluje některý z údajů, které Odpověď na Dotaz Typu 02 obsahuje navíc oproti Odpovědi na Dotaz Typu 01, uvede tuto skutečnost přímo v konkrétním poli Odpovědi.

5. Najeden Dotaz Typu 01,02 je jedna Odpověď obsahující více položek.

6. U Dotazů 01,02 je uvedena vždy jen jedna identifikace - buď jen IČO (pro právnickou osobu) nebo jen RČ (pro osobu fyzickou i fyzickou-podnikatele).

+---------------------------------------+-------------+
| Element / Atribut | Typ dotazu |
| +------+------+
| | 01 | 02 |
+---------------------------------------+------+------+
| Vyzva / Vygeneroval | I *) | I *) |
+---------------------------------------+------+------+
| Vyzva / Odpovedel | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Vyzva / EUrad | I *) | I *) |
+---------------------------------------+------+------+
| Vyzva / Banka | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Vyzva / CJVyzvy | I | I |
+---------------------------------------+------+------+
| Vyzva / TypDotazu | I | I |
+---------------------------------------+------+------+
| Subjekt / ID | I | I |
+---------------------------------------+------+------+
| Subjekt / TypID | I | I |
+---------------------------------------+------+------+
| Subjekt / CJEU | I | I |
+---------------------------------------+------+------+
| Subjekt / Nazev | I | I |
+---------------------------------------+------+------+
| Subjekt / Dokument | I | I |
+---------------------------------------+------+------+
| Subjekt / Zprava | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Prilohy / Priloha | O *) | O *) |
+---------------------------------------+------+------+
| Ucet / CisloUctu | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Ucty / MenaUctu | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Ucty / TypUctu | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Ucty / Zustatek | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Ucty / DatumZustatku | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Transakce / Datum | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Transakce / Castka | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Transakce / Popis | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Exekuce / VystavceEP | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Exekuce / DatumEP | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Exekuce / CisloJednaci | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Exekuce / Blokace | O | O |
+---------------------------------------+------+------+
| VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| VkladniKnizka / DatumZustatku | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| VkladniKnizka / IDVkladniKnizky | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| CennyPapir / Emitent | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| CennyPapir / PocetCP | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| CennyPapir / DatumStavuCP | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Safesové schránky / CisloSchranky | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Safesové schránky / Ulice | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Safesové schránky / Mesto | | O |
+---------------------------------------+------+------+
| Safesové schránky / PSC | | O |
+---------------------------------------+------+------+


IV. Popis elementů a atributů datových souborů

+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Element / Atribut | Popis |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Vyzva | Kořenový element |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Vyzva / Vygeneroval | Jméno/Kód zaměstnance exekutorského úřadu, který soubor vytvořil |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Vyzva / EUrad | Číselný kód exekutorského úřadu, případně doplněný na 3 místa nulami |
| | zleva |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Vyzva / Banka | 4 místný číselný kód banky |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Vyzva / CJVyzvy | Číslo jednací výzvy, pod kterým ji eviduje exekutorský úřad |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Vyzva / TypDotazu | Typ dotazu 01 nebo 02, dle požadavku na požadovaný rozsah odpovědi |
| | (viz kap. 3 této Přílohy) |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Vyzva / Subjekty | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekty / Subjekt | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt/ID | Rodné nebo identifikační číslo osoby prověřovaného subjektu uvedené |
| | bez mezer, pomlček, lomítek apod. v délce 8-10 číslic. |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt/TypID | Typ identifikátoru, přípustné hodnoty pouze "RČ" a "IČO". |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt/CJEU | Číslo jednací případu/exekuce, pod kterým jej eviduje |
| | exekutorský úřad |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt / Nazev | Název prověřovaného subjektu |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt/ Zprava | Zpráva banky obsahující číselný kód a případné sdělení vztahující se k |
| | poskytování informací o konkrétním subjektu. Přípustné hodnoty: 001 |
| | Subjekt nenalezen, 002 Chybný Dokument, 003 Nejednoznačná |
| | identifikace Subjektu, 000 Doplnění volného textu (např. poznámky) |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt/Prilohy | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Prilohy / Priloha | Přesný název souboru obsahujícího Přílohu k součinnosti, který je zaslán |
| | stejnou datovou zprávou spolu s datovým souborem odpovědi. |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt /Ucty | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Ucty / Ucet | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Ucet / CisloUctu | Sestnáctimístné číslo účtu bez pomlček a mezer případně |
| | doplněné na 16 míst nulami zleva. |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Ucet / MenaUctu | ISO kód měny účtu |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Ucet / TypUctu | B - běžný účet, S - Vkladní knížka / Vkladový účet, T - |
| | Termínovaný vklad |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Ucet / Zustatek | Zůstatek v měně účtu |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Ucet / DatumZustatku | Datum zůstatku účtu |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Ucet / TransakceUctu | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| TransakceUctu / Transakce | Do odpovědi banka připojí informace o transakcích za období posledních |
| | 3 měsíců. Pokud by počet transakcí přesahoval 100, bude uvedeno pouze |
| | posledních 100 transakcí. |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Transakce / Datum | Datum transakce |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Transakce / Castka | Částka transakce |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Transakce / Popis | Doplňující informace k transakci |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Ucet / ExekuceUctu | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| ExekuceUctu / Exekuce | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Exekuce / VystavceEP | Výstavce exekučního příkazu |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Exekuce / DatumEP | Datum zadání exekučního příkazu |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Exekuce / CisloJednaci | Číslo jednací exekučního příkazu |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Exekuce / Blokace | Nařízená výše blokace |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt / Schranky | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Schranky / Schranka | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Schranka / CisloSchranky | Identifikace bezpečnostní schránky |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Schranka / Ulice | Ulice, kde se schránka nachází |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Schranka / Mesto | Město, kde se schránka nachází |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Schranka/PSC | Směrovací číslo, kde se schránka nachází |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt / VkladniKnizky | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| VkladniKnizky / VkladniKnizka | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky | Zůstatek vkladní knížky v CZK |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| VkladniKnizka / DatumZustatku | Datum zůstatku vkladní knížky |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| VkladniKnizka / IDVkladniKnizky | Identifikátor vkladní knížky |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Subjekt / CennePapiry | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| CennePapiry / CennyPapir | |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Cenný Papir / Emitent | ISIN emitenta |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| CennyPapir / PocetCP | Počet cenných papírů |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| CennyPapir / DatumStavuCP | Datum, ke kterému je informace sdělována |
+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce

Tato příloha stanoví definici dat obsažených v datovém souboru doprovázejícím běžně vydaný exekuční příkaz nebo vyrozumění o provedení exekuce, stejně tak pravidla pro samotné předávání dat.


1. Obecná pravidla k datovým souborům

a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).

b) Soubor je kódován v UTF-8.

c) U názvů elementů a atributů je nutné rozlišovat velká a malá písmena.

d) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - příjemci postihované dávky, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).

e) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek): epdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml název datového souboru s vyrozuměním o provedení exekuce: vpdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml

f) Datový soubor je vždy odesílán společně v rámci jedné datové zprávy s elektronickým vyhotovením exekučního příkazu, případně vyrozuměním o provedení exekuce.

g) Příjemce datového souboru přiloženého k exekučnímu příkazu zašle odesílateli zpět datovou zprávu libovolného formátu, obsahující alespoň informace o vymáhaných povinnostech [tak jak budou odesílatelem specifikovány podle bodu 3 písm. i) této přílohy] a číslo jednací listiny, jejíž přijetí potvrzují.

h) Datový soubor vyhovuje xsd definici, kterou zveřejní Ministerstvo práce a sociálních věcí.


2. Způsob předávání dat

Při vyhotovení exekučního příkazu exekutor přiloží datový soubor a v rámci jedné zprávy odešle prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).


3. Struktura datového souboru k exekučnímu příkazu

a) Datový soubor obsahuje právě jeden element exPrikaz.

b) Kořenový element exPrikaz povinně obsahuje podelementy hlavicka, ucastnici, postizena_davka, povinnosti a vyplata.

c) Element hlavička popisuje základní údaje o exekučním příkazu, může obsahovat exekucni_tituly a povereni_ex, a dále tyto elementy s daty:

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Element | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| spzn_predcisli | String | 10 | ANO | Číslo exekutora |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| spzn_kmen | String | 60 | ANO | Označení rejstříku "EX" |
| | | | | následované pořadovým |
| | | | | číslem věci a posledním |
| | | | | dvojčíslím kalendářního |
| | | | | roku oddělené lomítkem |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| spzn_koncovka | String | 10 | ANO | Číslo listu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| exekutor_ic | String | 10 | ANO | Identifikační číslo |
| | | | | exekutora |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| exekutor_jmeno | String | 100 | ANO | Jméno exekutora |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| exekutor_prijmeni | String | 100 | ANO | Příjmení exekutora |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| ep_vydan | Date | | ANO | Datum vydání exekučního |
| | | | | příkazu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| ep_pravni_moc | Date | | NE | Datum nabytí právní moci |
| | | | | exekučního příkazu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| druh_pohledavky | DruhPohledavky | 10 | ANO | Druh pohledávky podle |
| | | | | bodu 5 (přednostní nebo |
| | | | | nepřednostní) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| soubor_ep | String | 150 | ANO | Název souboru |
| | | | | s vyhotovením exekučního |
| | | | | příkazu (v datové zprávě) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| zpusob_odectu | DruhOdectu | 10 | ANO | Způsob odečtu podle bodu 5 |
| | | | | (běžný, s odečtem, bez |
| | | | | odečtu, celkový odečet) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| castka_odectu | Decimal | | NE | Případná srážená částka |
| | | | | (je-li uveden způsob |
| | | | | odečtu "s odečtem") |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| doh_vyse_srazky | Decimal | | NE | Dohodnutá výše srážky |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| predani_prvni_platce | Date | | NE | Den doručení exekučního |
| | | | | příkazu prvnímu plátci |
| | | | | mzdy |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+

d) Nepovinný element exekuční_tituly popisuje tituly, na základě kterých byl exekutor pověřen, obsahuje prázdné elementy titul (alespoň jeden) s těmito atributy:

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| cis | Integer | | ANO | Pořadové číslo exekučního |
| | | | | titulu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| cj | String | 50 | ANO | Číslo jednací exekučního |
| | | | | titulu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| druh | String | 50 | NE | Druh exekučního titulu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| vydal | String | 200 | ANO | Popis subjektu, který |
| | | | | vydal exekuční titul |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| pm | Date | | ANO | Datum nabytí právní moci |
| | | | | exekučního titulu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| vykonatelnost | Date | | ANO | Datum vykonatelnosti |
| | | | | exekučního titulu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+

e) Nepovinný element povereni_ex nesoucí informace o pověření exekutora příslušným soudem, obsahuje prázdné elementy pověřeni (alespoň jeden) s těmito atributy:

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| cj | String | 50 | ANO | Číslo jednací pověření |
| | | | | exekutora |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| vydal | String | 200 | ANO | Soud, který pověření vydal |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| vydano | date | | ANO | Datum vydání pověření |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+

f) Element ucastnici obsahuje data o účastnících exekučního řízení a dalších subjektech. Obsahuje prázdné elementy ucastnik s těmito atributy:

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| druh | DruhUcastnika | 1 | ANO | Druh účastníka podle bodu 5 |
| | | | | (povinný, oprávněný, manžel, |
| | | | | zástupce) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| cis | Integer | | ANO | Pořadové číslo účastníka |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| nadr | Integer | | NE | Vazba zástupce na pořadové |
| | | | | číslo účastníka |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| pfo | DruhOsoby | 1 | ANO | Druh osoby podle bodu 5 |
| | | | | (právnická, fyzická osoba) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| firma | String | 150 | NE | Obchodní firma subjektu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| jméno | String | 100 | NE | Jméno fyzické osoby |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| prijmeni | String | 100 | NE | Příjmení fyzické osoby |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| titulpred | String | 35 | NE | Titul před jménem |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| titulza | String | 50 | NE | Titul za jménem |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| narozen | Date | | NE | Datum narození fyzické osoby |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| identifikator | String | 20 | NE | Hodnota identifikátoru osoby |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| druh_id | DruhIdentifikatoru | 5 | NE | Druh identifikátoru osoby |
| | | | | (rodné číslo, IČO, případně |
| | | | | další) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+

Pravidla pro označování osob:

U osob je uveden identifikátor a jeho druh, tedy rodné číslo nebo IČO.

Osoby jsou očíslovány v atributu cis, případné právní nebo jiné zastoupení je vyjádřeno v atributu nadr, kde je označen subjekt, ke kterému se zastoupení váže (hodnota jeho atributu cis). V elementu musí být dostatek údajů k jednoznačné identifikaci osoby, je tedy nutno dodržet tato pravidla:
Právnická osoba je označena s pomocí IČO a obchodní firmy.
Fyzická osoba je označena s pomocí:
Jména, příjmení a rodného čísla
nebo Jména, příjmení a IČO
nebo Jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu, případně pobytu

g) Je-li potřeba doplnit adresu subjektu, obsahuje element ucastnik prázdný element adresa s následujícími atributy:

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| ulice | String | 100 | NE | Název ulice |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| cp | String | 10 | NE | Číslo popisné |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| co | String | 10 | NE | Číslo orientační |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| ce | String | 10 | NE | Číslo evidenční |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| obec | String | 450 | ANO | Název obce |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| psc | String | 60 | ANO | Poštovní směrovací číslo |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| stat | String | 3 | ANO | Stát, 3 písmenný kód podle |
| | | | | ISO 3166-1 alpha-3 |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| kod_adresy | String | 50 | NE | Případný kód adresního místa |
| | | | | podle RUIAN |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+

Pravidla pro označení adresy:

Adresa je validní, obsahuje-li tyto informace:
číslo popisné nebo číslo orientační nebo evidenční číslo
a název obce a případně ulice, je-li adresní místo v nějaké ulici
a poštovní směrovací číslo

h) Element postizena_davka obsahuje jeden prázdný element dávka, v kterém je pomocí atributu plátce označen plátce dávky a pomocí atributu prijemce označen pořadovým číslem (atribut cis elementu ucastnik) ten účastník řízení, který vystupuje v roli povinného a je příjemcem postihovaného příjmu nebo dávky.

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| platce | DruhPlatce | 4 | ANO | Označení plátce srážené |
| | | | | dávky ("CSSZ", "UP") |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| prijemce | Integer | | ANO | Číselné označení příjemce |
| | | | | srážené dávky |
| | | | | (atribut "cis" u subjektu) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+

i) Element povinnosti popisuje povinnosti vymáhané v rámci exekučního řízení, a tedy i výši pohledávky, která je vymáhána exekučním příkazem. Element povinnosti může obsahovat atributy:

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| aktualni_vyse | Decimal | | NE | Aktuální hodnota vymáhané |
| | | | | povinnosti |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| k_datu | Date | | NE | Datum, ke kterému je |
| | | | | aktuální hodnota vyjádřena |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+

Element povinnosti dále obsahuje alespoň jeden prázdný podelement povinnost s těmito atributy:

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| cis | Integer | | ANO | Pořadové číslo povinnosti |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| nadr | Integer | | NE | Vazba příslušenství k jiné |
| | | | | povinnosti (atribut "cis") |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| druh | DruhPovinnosti | | ANO | Druh vymáhané povinnosti |
| | | | | podle bodu 5 |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| castka | Decimal | | NE | Částka vymáhané povinnosti, |
| | | | | případně základ |
| | | | | u příslušenství |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| mena | String | 3 | ANO | Měna vymáhané povinnosti |
| | | | | (podle číselníku ČNB BA0010) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| interval | DruhUroceni | | NE | Interval u opakovaných |
| | | | | plnění, případně |
| | | | | u příslušenství (týdenní, |
| | | | | denní, měsíční, roční - |
| | | | | podle bodu 5) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| proc | Decimal | | NE | Procento pro výpočet ze |
| | | | | základu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| od | Date | | NE | Den, od kdy je povinnost |
| | | | | počítána u příslušenství, |
| | | | | případně opakovaného plnění) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| do | Date | | NE | Den, do kdy povinnost trvá, |
| | | | | pokud není uvedeno, |
| | | | | u příslušenství platí trvání |
| | | | | do okamžiku zaplacení hlavní |
| | | | | povinnosti |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| repo | Boolean | | NE | Příznak výpočtu úroku |
| | | | | s pomocí REPO sazby |
| | | | | (v atributu "proc" je poté |
| | | | | uveden počet procentních |
| | | | | bodů, o které je příslušná |
| | | | | REPO sazba zvýšena) |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| max | Decimal | | NE | Maximální výše příslušenství |
| | | | | v daném intervalu |
| | | | | "max_interval" |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| min | Decimal | | NE | Minimální výše příslušenství |
| | | | | v daném intervalu |
| | | | | "min_interval" |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| max_interval | DruhUroceni | | NE | Časový interval pro určení |
| | | | | maximální částky |
| | | | | příslušenství |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| min_interval | DruhUroceni | | NE | Časový interval pro určení |
| | | | | minimální částky |
| | | | | příslušenství |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| popis | String | 25 | NE | Popis povinnosti |
| | | 5 | | (především pro druh "jine") |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+

Pravidla pro vyplňování atributů elementu povinnost:

Jednotlivé povinnosti jsou očíslovány v atributu cis, případně je-li povinnost příslušenstvím jiné povinnosti, nebo z ní jinak vychází, je to vyjádřeno v atributu nadr, kde je označena povinnost, ke které se váže (hodnota jejího atributu cis).

V atributu druh se nachází právě jedna z možných hodnot, podle kterých se mění požadavky na specifikaci dané povinnosti:

+------------------------+-----------------------------------+
| Druh | Nutné atributy |
+------------------------+-----------------------------------+
| Jistina, | mena, castka |
| dluzne_vyzivne, | |
| dluzne_osetrovne | |
+------------------------+-----------------------------------+
| opakovane_plneni, | mena, castka, interval |
| bezne_vyzivne, | |
| bezne_osetrovne | |
+------------------------+-----------------------------------+
| urok_z_prodleni | mena, zaklad, proc, interval, od |
+------------------------+-----------------------------------+
| poplatek_z_prodleni | mena, zaklad, proc, interval, od |
+------------------------+-----------------------------------+
| Urok | mena, zaklad, proc, interval, od |
+------------------------+-----------------------------------+
| smluvni_pokuta | mena, castka, nebo zaklad, proc, |
| | interval, od |
+------------------------+-----------------------------------+
| naklady_predch_riz | mena, castka |
+------------------------+-----------------------------------+
| Náklady_odv riz | mena, castka |
+------------------------+-----------------------------------+
| naklady_pr_zast | mena, castka |
+------------------------+-----------------------------------+
| naklady_ex | mena, castka |
+------------------------+-----------------------------------+
| Jiné | Popis |
+------------------------+-----------------------------------+

j) Element vyplaty obsahuje informace o bankovním nebo jiném spojení, kam má být odesíláno vymožené plnění, obsahuje jeden element výplata s těmito atributy:

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| ucet | String | 34 | ANO | Číslo účtu pro výplatu |
| | | 5 | | vymoženého plnění |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| banka_kod | String | 5 | ANO | Kód banky |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| banka | String | 200 | NE | Název banky |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| ss | Integer | | NE | Specifický symbol platby |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| vs | Integer | | ANO | Variabilní symbol platby |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| IBAN | String | 34 | NE | Kód IBAN |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| bic | String | 40 | NE | Kód BIC |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| stat | String | 3 | NE | Stát, 3 písmenný kód dle |
| | | 5 | | ISO 3166-1 alpha-3 |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| id_banky | Integer | | NE | Identifikátor banky |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| pobocka | String | 250 | NE | Název pobočky banky, u které |
| | | 5 | | je účet zřízen |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| mesto | String | 250 | NE | Město sídla banky |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+


4. Struktura datového souboru k vyrozumění o provedení exekuce/právní moci exekučního příkazu

a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element vyrozumeni.

b) Kořenový element vyrozumění povinně obsahuje elementy hlavicka_ep, exekutor a subjekt_srazky.

c) Element hlavicka_ep a obsahuje informace o datu provedení exekuce, nebo o datu nabytí právní moci exekučního příkazu (nastane-li tento okamžik po datu, ke kterému může být exekuce provedena) ve smyslu § 46 odst. 6 zákona:

+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| Element | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis |
| | | | položka | |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| spzn_predcisli | String | 10 | ANO | Číslo exekutora |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| spzn_kmen | String | 60 | ANO | Označení rejstříku "EX" |
| | | | | následované pořadovým |
| | | | | číslem věci a posledním |
| | | | | dvojčíslím kalendářního |
| | | | | roku oddělené lomítkem |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| spzn_koncovka | String | 10 | ANO | Číslo listu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| spzn_cl_ep | String | 3 | ANO | Číslo listu exekučního |
| | | | | příkazu, který nabyl |
| | | | | právní moci |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| datum_vydani | Date | | ANO | Datum vydání vyrozumění |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| exekutor_ic | String | 8 | ANO | IČO exekutora |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| ep_vydan | Date | | ANO | Datum vydání exekučního |
| | | | | příkazu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| ep_pravni_moc | Date | | ANO | Datum nabytí právní moci |
| | | | | exekučního příkazu |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+
| vp_soubor | String | 150 | ANO | Název souboru dokumentu |
| | | | | s vyrozuměním |
+-----------------------+--------------------+--------+---------+------------------------------+

Pravidla pro vyplňování elementu hlavicka_ep:

Elementy spzn_predcisli, spzn_kmen, spzn_koncovka a ep_vydan slouží pro identifikace jednotlivého exekučního příkazu, následně musí být vyplněno datum v elementu ep_pravni_moc. Element vp_soubor obsahuje název souboru, který tento datový soubor doprovází.

d) Element subjekt_srazky obsahuje informace o osobě, vůči níž je vedena exekuce srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu. Strukturou dat i pravidly pro vyplnění se element přesně shoduje s elementem ucastnik z bodu 3 písm. f), případně může obsahovat podelement adresa s uvedením adresy ve struktuře podle bodu 3 písm. g), je-li to potřeba pro ztotožnění osoby.


5. Speciální datové typy

a) Datový typ DruhPohledavky může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 12 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
PREDNOSTNI, NEPREDNOSTNI

b) Datový typ DruhUcastnika označuje postavení účastníka v exekučním řízení, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
P - povinný, M - manžel povinného, O - oprávněný, PZ - právní zástupce, OZ - obecný zmocněnec, ZZ - zákonný zástupce

c) Datový typ DruhOsoby označuje status osoby, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
P - právnická osoba, F - fyzická osoba

d) Datový typ DruhPovinnosti označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 20 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
jistina, opakovane_plneni, bezne_vyzivne, dluzne_vyzivne, bezne_osetrovne, dluzne_osetrovne, urok_z_prodleni, poplatek_z_prodleni, urok, smluvni_pokuta, naklady_predch_riz, naklady_pr_zast, naklady_odvolaci_riz, naklady_ex, jine

e) Datový typ DruhUroceni označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
D - denní, T - týdenní, M - měsíční, R - roční

f) Datový typ DruhIdentifikatoru označuje identifikátor účastníka, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, a to RC nebo ICO. V případě zavedení jiného vhodného obecně užívaného identifikátoru, může být seznam rozšířen.

g) Datový typ DruhPlatce označuje plátce srážené dávky, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: CSSZ, UP

h) Datový typ DruhOdectu označuje způsob odečtu (běžný, s odečtem, bez odečtu, celkový odečet), může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 15 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: bezny, s_odectem, bez_odectu, cela_davka.


6. Běžné datové typy

a) Datový typ String odpovídá alfanumerickému řetězci, o maximální délce určené sloupcem "Rozsah" v tabulkách popisujících jednotlivé elementy a atributy.

b) Datový typ Integer odpovídá celému číslu.

c) Datový typ Decimal odpovídá desetinnému číslu, desetinná část je oddělena znakem tečka.

d) Datový typ Boolean odpovídá výčtovému typu s přípustnými hodnotami 0 a 1 (případně true a false).

e) Datový typ Date odpovídá zápisu data v pořadí rok, měsíc a den (RRRR-MM-DD).


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce

a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).
b) Soubor je kódován v UTF-8.
c) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - majiteli účtu, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).
d) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):
EU_[číslo_exekutora]_EP_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml
název datového souboru s vyrozuměním o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 exekučního řádu:
EU_[číslo_exekutora]_PM_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml


Typy datových souborů


1. Datový soubor Definiční struktura exekučního příkazu a jeho změny

- Definuje jednoduché i komplexní datové typy


Jednoduché datové typy

Jednoduché datové typy

+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| název | datový typ | rozsah | hodnota | Popis |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| NeprazdnyRetezec | string | | | Neprázdný řetězec, délka |
| | | | | větší či rovnající se 1 |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| PrazdnyElement | string | 0 | | Prázdný řetězec |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| KodMeny | string | 3 | | Kód měny, pouze 3 velká |
| | | | | písmena |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| KodStatu | string | 2 | | Kód státu, pouze 2 velká |
| | | | | písmena |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| NumerickyRetezec | string | | | Pouze číslice |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| CisloEvidencni | string | | | "E" a čísla |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| TelefonniCislo | string | 13 | | Telefonní číslo ve tvaru |
| | | | | +XXX XXXXXXXXX |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| TypVystavce | string | | SOUDNI_EXEKUTOR | Číselník typů výstavců. |
| | | | - soudní exekutor | Podporované hodnoty: |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| KodVystavce | string | 3 | | 3číslicový kód výstavce |
| | | | | exekučního příkazu |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| PlatebniSymbol | string | 10 | | 1 až 10 čísel |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| IC | string | 8 | | Identifikační číslo |
| | | | | exekutora |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| StatusMajitele | string | | POVINNY | P - Povinný |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| | | | MANZEL_KA | M - Manžel/manželka |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+
| | | | SPOLUDLUZNIK | S - Spoludlužník |
+-------------------+------------+--------+--------------------+--------------------------+


Komplexní datové typy

Element Common/CisloUctu

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| předcisli | String | 6 | Ne | Předčíslí čísla účtu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| cisloUctu | String | 10 | Ano | Číslo účtu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| kodBanky | String | 4 | Ano | Kód banky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/Identifikace Dokumentu

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| spisovaZnacka | NeprazdnyRetezec | | Ano | ID exekučního případu, |
| | | | | např. 067 EX 1243/13 |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| poradoveCislo | NeprazdnyRetezec | | Ano | jednoznačné ID dokumentu |
| | | | | v rámci jednoho případu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/Ucet

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| cisloUctu | CisloUctu | | Ano | Číslo účtu ve tvaru |
| | | | | PPPPPP-CCCCCCCCCC/KKKK |
| | | | | resp. CCCCCCCCCC/KKKK |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| poradi | positive integer | | Ne | Pořadí bude doplněno |
| | | | | pouze v případě, že je |
| | | | | povinný majitelem účtu. |
| | | | | Pořadí účtů povinných |
| | | | | musí být unikátní i v |
| | | | | případě více povinných |
| | | | | (povinný - 1, Manžel - 2, |
| | | | | Povinný - 3, 4, atd.). |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/Adresa

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| ulice | NeprazdnyRetezec | | Ne | Ulice, nepovinný údaj |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| budova/ | NumerickyRetezec | | Ne | Určení budovy. Všechny |
| cisloPopisne | | | | elementy jsou nepovinné, |
+-------------------+----------------------+--------+---------+ ale alespoň jedno z |
| budova/ | NeprazdnyRetezec | | Ne | cisloPopisne, |
| cisloOrientacni | | | | cisloOrientacni, |
+-------------------+----------------------+--------+---------+ cisloEvidencni musí být |
| budova/ | CisloEvidencni | | Ne | vyplněno. Jediná povolená |
| cisloEvidencni | | | | kombinace 2 hodnot je |
| | | | | vyplnění cisloPopisne |
| | | | | a cisloOrientacni. |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| obec | NeprazdnyRetezec | | Ano | Město nebo obec |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| psc | String | 5 | Ano | PSČ |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| stat | KodStatu | | Ano | Dvouznakový kód státu dle |
| | | | | ISO 3166-1; Česká |
| | | | | republika: CZ |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/JmenoPrijmeni

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| jméno | NeprazdnyRetezec | | Ano | Jméno osoby |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| prijmeni | NeprazdnyRetezec | | Ano | Příjmení osoby |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/Osoba
Element Common/ZastupitelnaOsoba popisuje osobu (libovolného typu - fyzická, FOP, právnická), která může být zastupována jinou osobou, opět libovolného typu.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| osoba | Osoba | | Ano | |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| zastupce | Osoba | | Ne | |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/KontaktniOsoba

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| jmenoPrijmeni | JmenoPrijmeni | | Ne | Jméno a příjmení |
| | | | | kontaktní osoby |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| funkce | NeprazdnyRetezec | | Ne | Funkce osoby |
| | | | | v organizaci/úřadě |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| telefon | TelefonniCislo | | Ne | Telefon kontaktní osoby |
| | | | | včetně mezinárodní |
| | | | | předvolby (+420775332675) |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/MajitelUčtu

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| osoba | ZastupitelnaOsoba | | Ano | |
| | | | | |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| status | StatusMajitele | | Ano | Status majitele účtu - |
| | | | | (P)ovinný/(M)anžel/ka/ |
| | | | | (S)poludlužník |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| ucet | Ucet | | Ano | Účty osoby - majitele |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/FyzickaOsoba popisuje fyzickou osobu. Identifikace: alespoň jedno z: [rodné číslo (preferované), datum narození] je povinné

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| rodneCislo | String | 10 | Ne | Rodné číslo osoby ve |
| | | | | formátu 8752025403 resp. |
| | | | | 470328688 (bez lomítka). |
| | | | | Rodné číslo a datum |
| | | | | narození jsou nepovinné, |
| | | | | ale alespoň jedno musí |
| | | | | být uvedeno. V opačném |
| | | | | případě je zpráva |
| | | | | nevalidní. |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| datumNarozeni | Date | | Ne | Datum narození osoby ve |
| | | | | formátu yyyy-mm-dd, např. |
| | | | | 1987-02-02 |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| jmenoPrijmeni | JmenoPrijmeni | | Ano | Jméno a příjmení fyzické |
| | | | | osoby |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| bydliste | Adresa | | Ano | Adresa bydliště osoby |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| telefon | TelefonniCislo | | Ne | Kontaktní telefon na |
| | | | | osobu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/FyzickaOsobaPodnikatel

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| IC | Simple | | Ano | IČ fyzické osoby - |
| | | | | podnikatele |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| jmenoPrijmeni | JmenoPrijmeni | | Ne | Jméno a příjmení fyzické |
| | | | | osoby podnikatele |
| | | | | ("FOP"). Jméno a příjmení |
| | | | | a název jsou nepovinné, |
| | | | | ale alespoň jedno musí |
| | | | | být uvedeno. V opačném |
| | | | | případě je zpráva |
| | | | | nevalidní. |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| nazev | NeprazdnyRetezec | | Ne | Obchodní firma FOP |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| sidlo | Adresa | | Ano | Sídlo FOP |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| telefon | TelefonniCislo | | Ne | Kontaktní telefon na FOP |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/PravnickaOsoba

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| IC | Simple | | Ano | IČ právnické osoby |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| nazev | NeprazdnyRetezec | | Ano | Název právnické osoby |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| sidlo | Adresa | | Ano | Adresa (sídlo) právnické |
| | | | | osoby |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| kontakt | KontaktniOsoba | | Ne | Kontaktní osoba v |
| | | | | právnické osobě, mělo by |
| | | | | se to řídit především |
| | | | | metadaty a ČJ a proto |
| | | | | není nezbytně nutné |
| | | | | pracovat s kontaktní |
| | | | | osobou v rámci |
| | | | | organizace/úřadu. |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Common/Vystavce

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| PravnickaOsoba | | | Ano | |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| typVystavce | TypVystavce | | Ano | Typ výstavce. |
| | | | | Podporované hodnoty: |
| | | | | SOUDNI_EXEKUTOR - soudní |
| | | | | exekutor |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| kodVystavce | KodVystavce | 3 | Ano | 3číslicový kód výstavce |
| | | | | exekučního příkazu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+


2. Datový soubor Elektronický exekuční příkaz

- Substituční skupina Common.xsd

Element elektronickyPrikaz definuje strukturu údajů elektronického příkazu, dle specifikace výstavce pro banku.

+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| identifikace | IdentifikaceDokumentu | | Ano | Identifikační údaje |
| | | | | exekučního příkazu |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| datumVydani | Date | | Ano | Datum vydání exekučního |
| | | | | příkazu ve formátu |
| | | | | yyyy-mm-dd, např. |
| | | | | 2014-04-05. |
| | | | | Mandatorní údaj, pro |
| | | | | zpracování nemá význam |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| obecneUdaje | zakladniMena | | Ano | Obecné údaje exekučního |
| | | | | příkazu |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| vystavce | Vystavce | | Ano | Výstavce exekučního |
| | | | | příkazu |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| majitelUctu | MajitelUctu | | Ano | Majitelé a jejich účty |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| opravneny | ZastupitelnaOsoba | | Ano | Oprávněný - účastník |
| | | | | (účastníci) exekučního |
| | | | | řízení, v jehož |
| | | | | prospěch je toto vedeno |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| pohledavka | Pohledavka | | Ano | Pohledávka v exekuci |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+

Element elektronickyPrikaz/obecneUdaje/zakladniMena popisuje kód měny.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| SystemVypoctu | String | | Ano | Kód měny dle ISO 4217. |
| | | | | Mandatorní údaj, měna by |
| | | | | měla odpovídat měně |
| | | | | hlavní pohledávky. |
| | | | | Další propočty jsou právě |
| | | | | v této měně. Česká |
| | | | | koruna: CZK |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu pro výpočet systému úroků.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| zakladniMena | KodMeny | 4 | Ano | Systém výpočtu úroků |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Perioda | String | 4 | Ano | Perioda vyplácení |
| | | | | pravidelné částky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element elektronickyPrikaz/Pohledavka popisuje základní strukturu pohledávky.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | Rozsah | povinná | popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| id | positive integer | | Ano | Jednoznačný identifikátor |
| | | | | položky - důležité pro |
| | | | | identifikaci v případě |
| | | | | změny |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| castka | Decimal | | Ano | Jistina, základ pro |
| | | | | výpočet úroku, pevná |
| | | | | částka |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| mena | KodMeny | | Ano | Měna pohledávky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| typ | TypPohledavky | | Ano | Určuje, o jaký typ |
| | | | | položky jde - 4 základní |
| | | | | typy, Jistina, Jistina s |
| | | | | úrokem, Samostatný úrok, |
| | | | | Opakující se pevná |
| | | | | částka. |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| poradi | positive integer | | Ano | Priorita/Pořadí - |
| | | | | Priorita pro výpočet při |
| | | | | placení |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| platebniUdaje | PlatebniUdaje | | Ano | Platební údaje pro úhradu |
| | | | | pohledávky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element elektronickyPrikaz/PlatebniUdaje definuje platební údaje pro úhradu pohledávky.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | Popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| ucetPrijemce | CisloUctu | | Ano | Účet, na který má být |
| | | | | pohledávka uhrazena |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| variabilniSymbol | PlatebniSymbol | | Ne | Variabilní symbol pro |
| | | | | úhradu pohledávky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| specifickySymbol | PlatebniSymbol | | Ne | Specifický symbol pro |
| | | | | úhradu pohledávky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element elektronickyPrikaz/TypPohledavky určuje, o jaký typ položky jde - 4 základní typy, Jistina, s úrokem, Samostatný úrok, Opakující se pevná částka.

+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | Popis |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| Jistina | PrazdnyElement | | Ano | |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| pravidelnaCastka | PravidelnaCastka | | Ano | |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| jistinaVcetneUroku | UrocenyTyp | | Ano | |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| samostatnyUrok | UrocenyTyp | | Ano | |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+

Element elektronickyPrikaz/UrocenyTyp definuje výši pohledávky, která se pravidelně navyšuje úročením. Výsledná částka se omezuje minimální a maximální zasílanou částkou.

+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | Popis |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| systemVypoctuUroku | SystemVypoctu | | Ano | Určuje systém (periodu) |
| | | | | výpočtu úroků |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| urokovaSazba | Decimal | | Ano | Sazba vyjádřená |
| | | | | v procentech, v případě |
| | | | | výpočtu dle REPO sazby |
| | | | | pak výše odchylky od |
| | | | | REPO sazby (Ano pouze v |
| | | | | případě, že vyžadují |
| | | | | úročení) |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| datumOd | Date | | Ano | Počátek periody pro |
| | | | | výpočet úroku |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| datumDo | Date | | Ne | Konec periody pro výpočet |
| | | | | úroku; nevyplněno znamená |
| | | | | "do splacení" |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| Min | Decimal | | Ne | Minimální zasílaná částka |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+
| Max | Decimal | | Ne | Maximální zasílaná částka |
+--------------------+---------------------+--------+---------+---------------------------+

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu definuje výčet možných period výpočtu úroků.

+---------+------------------+
| hodnota | Popis |
+---------+------------------+
| U0001 | Denní |
+---------+------------------+
| U0007 | Týdenní |
+---------+------------------+
| U0014 | Čtrnáctidenní |
+---------+------------------+
| U0100 | Měsíční |
+---------+------------------+
| U0300 | Čtvrtletní |
+---------+------------------+
| U0600 | Pololetní |
+---------+------------------+
| U1200 | Roční |
+---------+------------------+
| R0001 | REPO - FIX |
+---------+------------------+
| R0002 | Repo - pohyblivá |
+---------+------------------+

Element elektronickyPrikaz/PravidelnaCastka definuje výši pohledávky, která se pravidelně navyšuje o danou pevnou částku. Výsledná částka se omezuje minimální a maximální zasílanou částkou.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | Popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| perioda | Perioda | | Ano | Perioda navyšování |
| | | | | pohledávky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| datumOd | Date | | Ano | Počátek období pro |
| | | | | začátek výpočtu výše |
| | | | | pohledávky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| datumDo | Date | | Ne | Konec období pro výpočet |
| | | | | výše pohledávky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| min | Decimal | | Ne | Minimální zasílaná částka |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| max | Decimal | | Ne | Maximální zasílaná částka |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda výčtem definuje vyplácení pravidelné částky

+---------+------------------+
| hodnota | Popis |
+---------+------------------+
| U0001 | Denní |
+---------+------------------+
| U0007 | Týdenní |
+---------+------------------+
| U0014 | Čtrnáctidenní |
+---------+------------------+
| U0100 | Měsíční |
+---------+------------------+
| U0300 | Čtvrtletní |
+---------+------------------+
| U0600 | Pololetní |
+---------+------------------+
| U1200 | Roční |
+---------+------------------+
| R0001 | REPO - FIX |
+---------+------------------+
| R0002 | Repo - pohyblivá |
+---------+------------------+


3. Datový soubor Právní moc

- Substituční skupina Common.xsd

- Kořenový element pravniMoc

+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+
| identifikace | IdentifikaceDokumentu | | Ano | Identifikační údaje |
| | | | | právní moci |
+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+
| datumVydani | Date | | Ano | Datum nabytí právní |
| | | | | moci ve formátu |
| | | | | yyyy-mm-dd, např. |
| | | | | 2014-04-05. Mandatorní |
| | | | | údaj, pro zpracování nemá |
| | | | | význam |
+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+
| exekucniPrikaz | IdentifikaceDokumentu | | Ano | Identifikace exekučního |
| | | | | příkazu, ke kterému se |
| | | | | váže právní moc |
+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+
| neucetniData | NeucetniDataEP | | Ne | Neúčetní data EP v |
| | | | | rozsahu Povinný, |
| | | | | Oprávněný a Výstavce EP |
| | | | | shodně s Exekučním |
| | | | | příkazem. Pouze pro |
| | | | | účely konverze datového |
| | | | | souboru na textový |
| | | | | dokument. Při |
| | | | | elektronickém |
| | | | | zpracování nebudou tato |
| | | | | neúčetní data |
| | | | | zpracovávána. |
+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element pravniMoc/NeucetniDataEP

+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+
| vystavce | PravnickaOsoba | | Ano | Výstavce exekučního |
| | | | | příkazu |
+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+
| majitelUctu | MajitelUctu | | Ano | Majitelé a jejich účty |
+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+
| opravneny | ZastupitelnaOsoba | | Ano | Oprávněný - účastník |
| | | | | (účastníci) exekučního |
| | | | | řízení, v jehož prospěch |
| | | | | je toto vedeno |
+------------------+-----------------------+--------+---------+---------------------------+


4. Datový soubor Odpověď banky

- Substituční skupina Common.xsd

Element Odpoved je abstraktní (obecný) typ pro odpovědi. Vždy je nutné použít konkrétní typ (nevalidniSoubor/validniSoubor).

+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | popis |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| nevalidniSoubor | String | | Výběr | Pokud se nepodaří |
| | | | | validovat soubor, |
| | | | | identifikuje se názvem. |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| validniSoubor | IdentifikaceDokumentu | | Výběr | Pokud se podaří |
| | | | | validovat soubor, |
| | | | | identifikuje se číslem |
| | | | | jednacím (spisová značka |
| | | | | + pořadové číslo listu). |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| idPridelenoBankou | String | | Ne | ID přiděleno bankou - |
| | | | | použité pro zpětnou |
| | | | | identifikaci |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| datumVydaniBankou | Date | | Ano | Datum zpracování |
| | | | | v bance |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| kodPrijeti | String | | Ano | Obecný kód vyjadřující, |
| | | | | zda banka dokument |
| | | | | přijala ke zpracování |
| | | | | nebo jej odmítla. Kód |
| | | | | vyjadřující vlastní |
| | | | | výsledek zpracování je |
| | | | | dále v odpovědi (v |
| | | | | elementu pro konkrétní |
| | | | | typ dokumentu, na který |
| | | | | banka odpovídá). |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+
| zprava | String | | Ne | Libovolný text, který si |
| | | | | banka přeje sdělit |
+-------------------+-----------------------+--------+---------+--------------------------+

Element Odpoved/OdpovedNaPravniMoc popisuje speciální typ odpovědi - odpověď na přijetí právní moci. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď, avšak rozšíření je prázdné.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | Popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Odpoved | | | Ano | |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz je speciální typ odpovědi - odpověď na exekuční příkaz. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď o informace týkající se pouze zpracování exekučního příkazu.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | Rozsah | povinná | Popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| Odpoved | | | Ano | |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| kodZpracovaniEP | KodZpracovaniEP | | Ano | Specifický kód zpracování |
| | | | | exekučního příkazu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| zpracovaniUctu | ZpracovaniUctu | | Ano | Výsledek zpracování na |
| | | | | konkrétním účtu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz/ZpracovaniUctu/cisloUctu

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | Popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| predcisli | string | | Ne | Předčíslí účtu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| cisloUctu | string | 10 | Ano | Číslo účtu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| kodBanky | string | 4 | Ano | Kód banky |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Odpoved/NeuspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o neúspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o informace týkající se pouze neúspěšného zpracování, avšak rozšíření je prázdné.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | rozsah | povinná | Popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| ZpracovaniUctu | | | Ano | |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Element Odpoved/UspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o úspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o informace týkající se pouze úspěšného zpracování, kdy byl účet nalezen a je možné k němu poskytnout informace.

+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| element | datový typ | Rozsah | povinná | Popis |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| ZpracovaniUctu | | | Ano | |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| beznyZustatek | String | | Ano | Částka zůstatku na účtu |
| | | | | by měla být konečná ke |
| | | | | dni uvedenému v datu. |
| | | | | Pokud je běžný zůstatek |
| | | | | záporný, uvádí se 0. |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| mena | KodMeny | | Ano | Měna účtu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| predchoziEP | Boolean | | Ano | Indikace předchozích EP |
| | | | | na účtu |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| vysePredchozichEP | Decimal | | Ne | Zbývající výše všech |
| | | | | vymáhaných pohledávek |
| | | | | doručených D-1 a |
| | | | | starších. Uvádí se v |
| | | | | měně účtu. Povinné, |
| | | | | pokud je predchoziEP |
| | | | | = true. |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+
| stavKeDni | Date | | Ano | Udává, k jakému datu se |
| | | | | vztahuje běžný zůstatek a |
| | | | | suma předchozích exekucí. |
+-------------------+----------------------+--------+---------+---------------------------+

Jednoduché datové typy

+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| element | datový typ | hodnota | Popis |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| KodPrijetiDokumentu | String | 001 | Dokument přijat ke zpracování |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| | String | 500 | Dokument odmítnut - nesplňuje |
| | | | formální kritéria. Neprošel |
| | | | validačními kritérii nebo jej |
| | | | např. nelze napárovat na |
| | | | odkazovaný dokument. |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| | String | 999 | Obecná zpráva (v poli Zpráva) - |
| | | | v případě, že se nejedná o |
| | | | odpověď na konkrétní dokument |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| KodZpracovaniEP | string | 010 | EP zpracován, banka jej dále |
| | | | eviduje (detaily blokací jsou |
| | | | sděleny u jednotlivých účtů) |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| | String | 510 | EP odmítnut, banka jej |
| | | | zpracovala, ale dále jej |
| | | | neeviduje |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| KodZpracovaniUctu | String | 011 | Blokace na účtu provedena |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| | String | 511 | Účet nenalezen |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| | String | 512 | Účet ukončen |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+
| | String | 513 | Daný typ účtu nepodléhá režimu |
| | | | PPzU |
+---------------------+--------------------+---------+------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Vzory předkládacích zpráv

číslo jednací 00 EX 00/00-0

Předložení věci
k rozhodnutí o odvolání

Krajskému soudu v

----------------------------------------------------------------------------------

Spisová značka soudního exekutora:

Spisová značka soudu: nepředchází

Účastníci řízení:
a) oprávněný:
b) povinný:

----------------------------------------------------------------------------------

1) Napadené rozhodnutí: č.j. 00 EX 00/00-00

2) Odvolání podal: X
Odvolání (bylo - nebylo) podáno osobou k tomu oprávněnou.
Odvolání je založeno na čl.

3) Napadené rozhodnutí bylo doručeno:
a) odvolateli: dd.mm.rrrr
b) ostatním účastníkům řízení: dd.mm.rrrr
Odvolání (bylo - nebylo) podáno včas.

4) Odvolání bylo soudnímu exekutorovi doručeno (poštou - osobně - elektronicky):
dd.mm.rrrr

5) Odvolání (bylo - nebylo) doručeno ostatním účastníkům.
Vyjádření ostatních účastníků k odvolání (bylo - nebylo) podáno.

6) Odvolání (má - nemá) vady, které by bránily v pokračování.
Popis postupu při odstranění vad:

7) Odvolání (je - není) přípustné.

Příloha:
1) spisový přehled
2) spis

V X, dne dd.mm.rrrr
titul, jméno a příjmení soudního exekutora


číslo jednací 00 EX 00/00-0

Předložení věci
k rozhodnutí o návrh na zastavení (odklad)

----------------------------------------------------------------------------------

Okresnímu soudu v

Spisová značka soudního exekutora:

Spisová značka soudu:

Účastníci řízení:
a) oprávněný:
b) povinný:

----------------------------------------------------------------------------------

1) Návrh na zastavení (odklad) exekuce podal: X
Návrh (byl - nebyl) podán osobou k tomu oprávněnou.
Návrh je založen na čl.

2) Návrh byl soudnímu exekutorovi doručen (poštou - osobně - elektronicky):
dd.mm.rrrr
Návrh (byl - nebyl) podán včas.

3) Návrh (byl - nebyl) doručen ostatním účastníkům.
Vyjádření ostatních účastníků k návrhu (bylo - nebylo) podáno.
Ostatní účastníci nevyjádřili s návrhem souhlas.

4) Ostatní účastníci (předložili - nepředložili) listiny podle § 55 odst. 2.
Listiny jsou založeny na čl.

5) Návrh (má - nemá) vady, které by bránily v pokračování.
Popis postupu při odstranění vad:

6) Vyjádření exekutora k odkladu:
Exekutor nevyhověl návrhu na odklad.

Příloha:
1) spisový přehled
2) spis

V X, dne dd.mm.rrrr
titul, jméno a příjmení soudního exekutora


číslo jednací 00 EX 00/00-0

Předložení věci
k rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Okresnímu soudu v

----------------------------------------------------------------------------------

Spisová značka soudního exekutora:

Spisová značka soudu:

Účastníci řízení:
a) oprávněný:
b) povinný:

----------------------------------------------------------------------------------

1) Napadené rozhodnutí: č.j. 00 EX 00/00-00

2) Námitky podal: X
Námitky (byly - nebyly) podány osobou k tomu oprávněnou.
Námitky jsou založeny na čl.

3) Napadené rozhodnutí bylo doručeno:
a) oprávněnému: dd.mm.rrrr
b) povinnému: dd.mm.rrrr
Doručenky jsou založeny na čl.

4) Námitky byly soudnímu exekutorovi doručeny (poštou - osobně - elektronicky):
dd.mm.rrrr
Námitky (byly - nebyly) podány včas.

5) Námitky (byly - nebyly) doručeny ostatním účastníkům.
Vyjádření ostatních účastníků k námitkám (bylo - nebylo) podáno.

6) Námitky (mají - nemají) vady, které by bránily v pokračování.
Popis postupu při odstranění vad:

7) Vyjádření exekutora:
Exekutor námitkám nevyhověl.

8) Námitky (jsou - nejsou) přípustné.

Příloha:
1) spisový přehled
2) spis

V X, dne dd.mm.rrrr
titul, jméno a příjmení soudního exekutora


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Vzory písemností v exekučním řízení

Seznam vzorů písemností:
1. vzor vyrozumění o zahájení exekuce a základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech,
2. vzor výzvy ke splnění vymáhané povinnosti,
3. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
4. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu,
5. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,
6. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky,
7. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (vydání nebo dodání movitých věcí),
8. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti, komplementáře v komanditní společnosti nebo účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, není-li jejich podíl převoditelný),
9. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, je-li jejich podíl převoditelný),
10. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem movitých věcí,
11. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí,
12. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením obchodního závodu,
13. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce správou nemovité věci,
14. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění,
15. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce vyklizením,
16. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce odebráním věci,
17. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné movité věci),
18. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné nemovité věci),
19. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (rozdělení společné věci jinak než prodejem),
20. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (provedení práce, kterou může vykonat někdo jiný než povinný),
21. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (nezastupitelné jednání),
22. vzor exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva,
23. vzor příkazu k úhradě nákladů exekuce.


Vzor 1

Pozn. autora:
Vzor 1 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 2

Pozn. autora:
Vzor 2 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 3

Pozn. autora:
Vzor 3 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 4

Pozn. autora:
Vzor 4 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 5

Pozn. autora:
Vzor 5 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 6

Pozn. autora:
Vzor 6 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 7

Pozn. autora:
Vzor 7 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 8

Pozn. autora:
Vzor 8 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 9

Pozn. autora:
Vzor 9 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 10

Pozn. autora:
Vzor 10 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 11

Pozn. autora:
Vzor 11 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 12

Pozn. autora:
Vzor 12 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 13

Pozn. autora:
Vzor 13 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 14

Pozn. autora:
Vzor 14 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 15

Pozn. autora:
Vzor 15 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 16

Pozn. autora:
Vzor 16 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 17

Pozn. autora:
Vzor 17 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 18

Pozn. autora:
Vzor 18 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 19

Pozn. autora:
Vzor 19 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 20

Pozn. autora:
Vzor 20 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 21

Pozn. autora:
Vzor 21 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 22

Pozn. autora:
Vzor 22 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


Vzor 23

Pozn. autora:
Vzor 23 je ve formátu *.pdf k dispozici zde.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 463/2009 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti


Přechodné ustanovení

Tato vyhláška se použije i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachovány.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 149/2013 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Pro exekuční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije ustanovení § 16a vyhlášky č. 418/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení1-10 HLAVA I - Úvodní ustanovení1-6b § 1 - Provádění úkonů1 § 2 - Protokol2 § 33 § 4 - Součinnost třetích osob4 § 5 - Prohlášení o majetku povinného5 § 5a5a § 5b5b § 6 - Náklady exekuce a náklady oprávněného6 § 6a6a § 6b6b HLAVA II - Doručování7-10 § 77 § 88 § 9 - Doručování písemností exekutora9 § 10 - Společné ustanovení o doručování10 ČÁST DRUHÁ - Postup exekutora při exekuční a další činnosti10a-18 § 10a10a § 10b10b § 10c10c § 10d10d § 10e10e § 1111 Exekuce k vymožení peněžitého plnění12-18 § 1212 § 1313 § 1414 § 1515 § 1616 § 16a - Dražba nemovité věci provedená elektronicky16a § 16b - Dražba movitých věcí provedená elektronicky16b § 17 - Exekuce k vymožení nepeněžitého plnění17 § 18 - Dobrovolná dražba18 ČÁST TŘETÍ - Účinnost19 § 1919 Příloha č. 1 - Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost a odpověď na žádost o součinnost I. Pravidla standardizované výměny dat II. Názvy datových souborů III. Pravidla plnění polí datových souborů IV. Popis elementů a atributů datových souborů Příloha č. 2 - Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce 1. Obecná pravidla k datovým souborům 2. Způsob předávání dat 3. Struktura datového souboru k exekučnímu příkazu 4. Struktura datového souboru k vyrozumění o provedení exekuce/právní moci exekučního příkazu 5. Speciální datové typy 6. Běžné datové typy Příloha č. 3 - Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce Typy datových souborů 1. Datový soubor Definiční struktura exekučního příkazu a jeho změny Jednoduché datové typy Komplexní datové typy 2. Datový soubor Elektronický exekuční příkaz 3. Datový soubor Právní moc 4. Datový soubor Odpověď banky Příloha č. 4 - Vzory předkládacích zpráv Příloha č. 5 - Vzory písemností v exekučním řízení Vzor 1 Vzor 2 Vzor 3 Vzor 4 Vzor 5 Vzor 6 Vzor 7 Vzor 8 Vzor 9 Vzor 10 Vzor 11 Vzor 12 Vzor 13 Vzor 14 Vzor 15 Vzor 16 Vzor 17 Vzor 18 Vzor 19 Vzor 20 Vzor 21 Vzor 22 Vzor 23 Čl. II - vyhlášky č. 463/2009 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 149/2013 Sb.
Název
418/2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Autor
Ministerstvo spravedlnosti
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
28. listopadu 2001
Účinný od
28. listopadu 2001
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2001
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP