Právní prostor

330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

znění účinné od 1. dubna 2017


330/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 5. září 2001
o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
ve znění vyhlášek č. 233/2004 Sb., č. 291/2006 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu č. 94/2007 Sb., ve znění vyhlášek č. 330/2008 Sb., č. 368/2009 Sb., č. 63/2012 Sb., č. 490/2012 Sb. a č. 441/2016 Sb.Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení


§ 11

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

(2) Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dále jen "dobrovolná dražba"). Další činností exekutora se rozumí rovněž správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení.

(3) V odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora.


§ 2

(1) V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.

(2) V souvislosti s exekuční činností náleží exekutorovi vedle nároků podle odstavce 1 náhrada za ztrátu času.


§ 31

Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o vedení exekuce smluvní odměnu, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.


§ 41

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.


ČÁST DRUHÁ
Výkon exekuční činnosti


HLAVA I
Odměna za výkon exekuční činnosti


Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky


§ 54

(1) Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného.

(2) Pokud při exekuci prodejem movitých věcí dochází k výplatě více pohledávek z výtěžku, je základem pro určení odměny ta část vymožené částky, která byla na tyto pohledávky vyplacena.

(3) Pokud při exekuci postižením nemovitostí nebo při exekuci postižením podniku byly uspokojeny zcela nebo zčásti nároky oprávněného, toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný anebo věřitele povinného, který podal přihlášku, je základem pro určení odměny ta část rozdělované podstaty, kterou byly takto uspokojeny nároky těchto osob.

(4) Je-li vedena exekuce na základě exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému přiznává nárok na opětující se plnění, je základem pro určení odměny součet hodnot plnění, která mají být vymožena. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je základem pro určení odměny pětinásobek hodnoty ročního plnění.


§ 62

(1) Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí
do 3 000 000 Kč základu 15 %,
z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu 10 %,
z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu 5 %,
z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu 1 %.

(2) Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

(3) Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 2 000 Kč.


Odměna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky


§ 72

Odměna za exekuci vyklizením

Odměna exekutora činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost.


§ 82

Odměna za exekuci odebráním věci

Odměna exekutora za exekuci odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2 000 Kč.


§ 91

Odměna za exekuci rozdělením společné věci

(1) Výše odměny exekutora za exekuci rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci.

(2) Odměna exekutora za exekuci rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.


§ 101

Odměna za exekuci provedením prací a výkonů

Odměna exekutora činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.


§ 116

Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti

(1) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (§ 46 odst. 6 zákona), náleží exekutorovi odměna
a) ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky,
b) ve výši 30 % odměny podle § 710, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

(2) Zanikne-li oprávnění exekutora k vedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo změnou exekutora podle § 51 písm. a), b) a d) zákona, činí odměna exekutora, jehož oprávnění zaniklo, 2 000 Kč, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Pokud exekutor před tím, než z důvodů podle odstavce 2 zaniklo jeho oprávnění k vedení exekuce na peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna stanovená podle § 6 z výše vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši podle odstavce 2.

(4) Exekutorovi náleží odměna ve výši 500 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení.

(5) Pokud exekutor nebyl pověřen vedením exekuce nebo pokud oprávnění exekutora zaniklo z důvodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.

(6) Nároky exekutora na náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s exekuční činností nejsou ustanoveními odstavců 15 dotčeny.


§ 122

Záloha na náklady exekuce

(1) Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor.

(2) Záloha na náklady exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50 % odměny podle § 6 a paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně odhadu účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka podle § 13 odst. 1. Za základ odměny se považuje výše pohledávky, která má být vymožena; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. V případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky nesmí záloha na náklady exekuce přesáhnout 50 % odměny stanovené pro takovou exekuci v § 710 anebo paušální částku náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně odhad účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka podle § 13 odst. 1.


HLAVA II
Náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností


§ 135

Náhrada hotových výdajů

(1) Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

(2) Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat.

(3) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí-li zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi namísto náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce 1 750 Kč. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.

(4) Exekutorovi náleží namísto náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce 200 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.

(5) Exekutorovi náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů na znalecké posudky a překlady, které je exekutor povinen prokázat. Tato náhrada není zahrnuta do paušální částky podle odstavců 1 a 3.

(6) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem 1). Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 1 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět. Za společnou cestu ve více exekučních řízeních vedených týmž exekutorem náleží náhrada cestovních výdajů pouze jednou. Exekutor má v každém z těchto řízení nárok na poměrnou část náhrady cestovních výdajů.

(7) Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními předpisy 2).

(8) Odstavce 1 až 7 se nepoužijí, sjednal-li si oprávněný s exekutorem předem výši účelně vynaložených výdajů podle § 89 zákona.

(9) Jsou-li exekučního řízení účastni 2 oprávnění nebo 2 povinní, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů podle odstavců 1 a 3 o 30 %. Je-li exekučního řízení účastno více oprávněných než 2 nebo více povinných než 2, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů podle odstavců 1 a 3 bez ohledu na počet účastníků o 50 %.

------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
2) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb., vyhlášky č. 184/1990 Sb., vyhlášky č. 77/1993 Sb. a vyhlášky č. 432/2002 Sb.


§ 142

Náhrada za ztrátu času

(1) Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.

(2) Náhrada za ztrátu času strávený cestou do místa, které není sídlem jeho úřadu, náleží exekutorovi pouze jednou, vykonal-li v tomto místě úkony ve více exekučních řízeních. Exekutor má v každém z těchto řízení nárok na poměrnou část náhrady za ztrátu času podle počtu úkonů vykonaných v jednotlivých exekučních řízeních.

(3) Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.


§ 15

Náhrada za doručení písemností

(1) Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností.

(2) Náhrada za doručení písemností sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje.

(3) Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.


ČÁST TŘETÍ
Právní pomoc


§ 16

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za poskytování právní pomoci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci exekutorem se použije obdobně zvláštní právní předpis. 3) Za poskytování právních služeb podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci exekutorem.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s poskytováním právní pomoci se řídí ustanovením § 15.

------------------------------------------------------------------
3) Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.


ČÁST ČTVRTÁ
Sepisování exekutorských zápisů a přijímání věcí do úschovy


§ 17

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a za přijímání věcí do úschovy a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se použije obdobně zvláštní právní předpis. 4) Za sepsání notářského zápisu a za přijetí listin a peněz do úschovy notářem podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje sepsání exekutorského zápisu a přijetí věcí do úschovy exekutorem.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se řídí ustanovením § 15.

------------------------------------------------------------------
4) Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.


ČÁST PÁTÁ
Jiná činnost na základě pověření soudu


§ 18

(1) Za doručování písemností soudu z pověření soudu náleží exekutorovi odměna ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti; tato odměna zahrnuje náhradu za doručení písemností. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, odměna se nezvyšuje. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, odměna exekutorovi nenáleží.

(2) Náhrada hotových výdajů v souvislosti s doručováním písemností soudu se řídí ustanovením § 13.


§ 19

(1) Za výkon činnosti soudního vykonavatele z pověření soudu náleží exekutorovi,
a) je-li vymáháno peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně, odměna ve výši 300 Kč,
b) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč, odměna ve výši 2 % z této částky, nejvýše však 50 000 Kč,
c) je-li vymáháno nepeněžité plnění, odměna ve výši 1 000 Kč.

(2) Odměna určená podle odstavce 1 náleží exekutorovi za každý nařízený výkon rozhodnutí, při jehož provádění činí exekutor z pověření soudu úkony vykonavatele.


§ 19a1

(1) Za zpeněžení jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku v dražbě na základě pověření soudu náleží exekutorovi odměna ve výši 5 % z výtěžku dražby, nejméně však 1 000 Kč a nejvýše 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z výtěžku dražby přesahující 10 000 000 Kč.

(2) Je-li v rámci pověření podle odstavce 1 provedeno více dražeb, základ pro výpočet odměny činí součet všech výtěžků.

(3) Na náhradu hotových výdajů v souvislosti se zpeněžením jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku v dražbě se použije přiměřeně § 13, na náhradu za doručení písemností obdobně § 15.


§ 20

(1) Náhrada hotových výdajů v souvislosti s výkonem činnosti soudního vykonavatele se řídí ustanovením § 13.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s výkonem činnosti soudního vykonavatele se řídí ustanovením § 15.


§ 211

Vykonává-li exekutor z pověření soudu činnost odlišnou od činnosti uvedené v ustanoveních § 1819a, náleží mu za každý úkon odměna ve výši 100 Kč a náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností podle § 20.


§ 22

Odměnu a náhrady za jinou činnost exekutora konanou z pověření soudu vyplácí exekutorovi soud, který ho touto činností pověřil.


§ 22a2

Odměna za správu zajištěné věci a majetku

(1) Při určení výše a způsobu určení odměny za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, se postupuje obdobně podle zvláštního právního předpisu 4a). Základem odměny exekutora je cena věci nebo majetku, které mu byly svěřeny do správy podle věty první, zjištěná podle zvláštního právního předpisu 4b).

(2) Na návrh exekutora může soud nebo státní zástupce, který exekutora správou věci nebo majetku pověřil, přijmout opatření, aby exekutorovi byla poskytnuta ještě před pravomocným skončením trestního řízení přiměřená záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů, jestliže je to odůvodněno dobou trvání trestního stíhání nebo jinými závažnými důvody.

(3) Odměnu, zálohu na odměnu a náhrady podle odstavce 4 exekutorovi vyplácí soud nebo státní zástupce, který jej výkonem správy věci nebo majetku pověřil.

(4) Náhrada hotových výdajů v souvislosti se správou věci nebo majetku se řídí ustanovením § 13, náhrada za doručení písemností se řídí ustanovením § 15.

------------------------------------------------------------------
4a) § 22 až 23a vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 403/2005 Sb.
4b) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.


ČÁST ŠESTÁ
Provedení dražby


§ 23

(1) Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za provedení dobrovolné dražby a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s provedením dobrovolné dražby se použije obdobně zvláštní právní předpis. 5) Za náklady dražby podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje odměna exekutora a náhrada hotových výdajů.

(2) Náhrada za doručení písemností v souvislosti s provedením dobrovolné dražby se řídí ustanovením § 15.

------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb.


ČÁST SEDMÁ
Činnost správce podniku


§ 24

Na stanovení výše a způsobu určení odměny správce podniku a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s činností správce podniku se použije obdobně zvláštní právní předpis. 6)

------------------------------------------------------------------
6) Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů.


ČÁST OSMÁ
Pojištění odpovědnosti za škody


§ 25

Exekutorská komora České republiky může exekutorovi zprostředkovat sjednání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti, a exekutor může tohoto zprostředkování při jednání s pojistitelem využít.


ČÁST DEVÁTÁ
Ustanovení společná a závěrečná


§ 26

(1) Odměna exekutora za vydání výpisu z exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu 200 Kč. Obsahuje-li tento výpis z exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

(2) Odměna exekutora za vydání dalšího stejnopisu exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu exekutorského zápisu 100 Kč. Obsahuje-li tento stejnopis exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

(3) Odměna exekutora za vydání prostého opisu exekutorského zápisu a výpisu, opisu nebo potvrzení ze spisu činí za každou započatou stranu textu 30 Kč.


§ 27

Základ pro určení odměny exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na celé desetikoruny nahoru.


§ 288

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. +)

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

-----------------
+) 18.9.2001


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 233/2004 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem


Přechodná ustanovení

1. zrušen

2. Odměna za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, náleží exekutorovi i tehdy, pokud byl touto činností pověřen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 291/2006 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb.


Přechodná ustanovení

1. zrušen

2. Odměna za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení, náleží exekutorovi podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 330/2004 Sb. a této vyhlášky, tehdy, pokud byl správou pověřen ode dne 1. srpna 2006.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 330/2008 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Exekuční řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 368/2009 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Byla-li povinnému do dne nabytí účinnosti této vyhlášky doručena výzva podle § 11 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 63/2012 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Bylo-li usnesení o nařízení exekuce vydáno do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 490/2012 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení § 5, 13 a 14 vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Byl-li soudní exekutor pověřen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky provedením dražby v rámci likvidace dědictví, § 19a vyhlášky č. 330/2001 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se nepoužije.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 441/2016 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení1-4 § 11 § 22 § 33 § 44 ČÁST DRUHÁ - Výkon exekuční činnosti5-15 HLAVA I - Odměna za výkon exekuční činnosti5-12 Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky5-6 § 55 § 66 Odměna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky7-12 § 7 - Odměna za exekuci vyklizením7 § 8 - Odměna za exekuci odebráním věci8 § 9 - Odměna za exekuci rozdělením společné věci9 § 10 - Odměna za exekuci provedením prací a výkonů10 § 11 - Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti11 § 12 - Záloha na náklady exekuce12 HLAVA II - Náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností13-15 § 13 - Náhrada hotových výdajů13 § 14 - Náhrada za ztrátu času14 § 15 - Náhrada za doručení písemností15 ČÁST TŘETÍ - Právní pomoc16 § 1616 ČÁST ČTVRTÁ - Sepisování exekutorských zápisů a přijímání věcí do úschovy17 § 1717 ČÁST PÁTÁ - Jiná činnost na základě pověření soudu18-22a § 1818 § 1919 § 19a19a § 2020 § 2121 § 2222 § 22a - Odměna za správu zajištěné věci a majetku22a ČÁST ŠESTÁ - Provedení dražby23 § 2323 ČÁST SEDMÁ - Činnost správce podniku24 § 2424 ČÁST OSMÁ - Pojištění odpovědnosti za škody25 § 2525 ČÁST DEVÁTÁ - Ustanovení společná a závěrečná26-28 § 2626 § 2727 § 28 - Účinnost28 Čl. II - vyhlášky č. 233/2004 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 291/2006 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 330/2008 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 368/2009 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 63/2012 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 490/2012 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 441/2016 Sb.
Název
330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
Autor
Ministerstvo spravedlnosti
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
18. září 2001
Účinný od
18. září 2001
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2001
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP