Právní prostor
Účinné znění ( 1.3.2016 - bez omezení )

59/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.

Účinné znění ( 1.3.2016 - bez omezení )
Datum vydáni 24.02.2016
Autor Ministerstvo zdravotnictví
Účinný od 01.03.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 23/2016

59/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 11. února 2016,
kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb., zní:

"Příloha
Seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími:


Oddíl A.
Seznam soudně toxikologických laboratoří

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Právnická nebo fyzická osoba: Název pracoviště: Adresa pracoviště: IČO právnické nebo
sídlo právnické osoby/místo trvalého fyzické osoby:
pobytu fyzické osoby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Soudně - toxikologická laboratoř
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Úsek klinické a forensní toxikologie Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 00179906

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 - Ústav soudního lékařství Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 00064173

Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8 - Oddělení soudního lékařství Budínova 2, 180 81 Praha 8 00064211

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc - Ústav soudního lékařství
a medicínského práva Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc 00098892

Fakultní nemocnice Plzeň
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň - Ústav soudního lékařství
toxikologická laboratoř Karlovarská 48, 301 66 Plzeň 00669806

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava-Poruba - Ústav soudního lékařství 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 00843989

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno - Ústav soudního lékařství Tvrdého 2a, 662 99 Brno 00159816

Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Husova 357/10, - Centrum laboratorní medicíny Husova 357/10, 27283933
460 01 Liberec I-Staré Město Oddělení klinické a soudní toxikologie 460 01 Liberec I-Staré Město

Krajská zdravotní, a. s.
Nemocnice Most, o. z.
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most - OKB - toxikologická laboratoř J. E. Purkyně 270, 434 64 Most 25488627

Krajská zdravotní, a. s.
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A, - Oddělení soudního lékařství Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem a toxikologie. Toxikologická laboratoř 401 13 Ústí nad Labem 25488627

Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice - Laboratoř klinické chemie B. Němcové 585/54
Pracoviště klinické a soudní toxikologie 370 01 České Budějovice 26068877

Nemos Sokolov s. r. o.
Za Císařským mlýnem 1115/2,
170 00 Praha 7 - Oddělení soudního lékařství
Toxikologická laboratoř Slovenská 545, 356 01 Sokolov 24747246

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice - Toxikologická laboratoř pro Oddělení
soudního lékařství a Oddělení klinické
biochemie a diagnostiky Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 27520536

Laboratoře AGEL, a. s.
Revoluční 2214/35, - Ústav kvalifikovaný pro znaleckou
741 01 Nový Jičín činnost P & R LAB a. s., Laboratoř
biochemie, oddělení instrumentálních
metod Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín 16628373

Ústřední vojenská nemocnice Praha-
Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200,
169 02 Praha 6 - Vojenský ústav soudního lékařství U vojenské nemocnice 1200,
169 02 Praha 6 61383082

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Ústav soudního lékařství
- Oddělení toxikologie Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2 00064165
- Oddělení dopingové kontroly Nehvizdská 8, 198 00 Praha 9


Oddíl B.
Seznam laboratoří zdravotních ústavů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Právnická nebo fyzická osoba: Název pracoviště: Adresa pracoviště: IČO právnické nebo
sídlo právnické osoby/místo trvalého fyzické osoby:
pobytu fyzické osoby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 - Centrum zdraví a životního prostředí Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 75010330
- Centrum hygieny práce a pracovního Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
lékařství
- Centrum podpory veřejného zdraví Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
- Centrum potravin, zdraví a výživy Palackého 3a, 612 42 Brno
- Centrum epidemiologie a mikrobiologie Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
- Centrum toxikologie a zdravotní Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
bezpečnosti

Vojenský zdravotní ústav Praha
U vojenské nemocnice 1200,
169 02 Praha 6 - Laboratoř toxikologie a plynové U vojenské nemocnice 1200,
chromatografie 169 02 Praha 6 60162694

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava - Centrum klinických laboratoří Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 71009396
- Centrum hygienických laboratoří Budova VÚHŽ a. s., Dobrá 240,
739 51 Frýdek Místek
- Centrum hygienických laboratoří Těreškovové 2206,
734 01 Karviná-Mizerov
- Centrum hygienických laboratoří Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
- Centrum hygienických laboratoří Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

Zdravotní ústav se sídlem
v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem - Centrum hygienických laboratoří Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem 71009361
- Centrum imunologie a mikrobiologie Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem
- Odbor hygienických laboratoří
Karlovy Vary Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary
- Centrum hygienických laboratoří Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno
- Centrum hygienických laboratoří 17. listopadu 1 17, 301 00 Plzeň
- Oddělení laboratoří U Sila 1139, 463 11 Liberec 30
- Zkušební laboratoř Hradec Králové ul. Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
- Zkušební laboratoř Hradec Králové ul. Nezvalova 958, 500 03 Hradec Králové


Oddíl C.
Seznam specializovaných diagnostických, vědecko-výzkumných a výukových pracovišť vysokých škol

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Právnická nebo fyzická osoba: Název pracoviště: Adresa pracoviště: IČO právnické nebo
sídlo právnické osoby/místo trvalého fyzické osoby:
pobytu fyzické osoby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů 60460709
- Katedra chemie Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
- Katedra rostlinné výroby Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod 60076658
Branišovská 1645/31a, (FROV JU)
370 05 České Budějovice - Výzkumný ústav rybářský a Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
hydrobiologický (VÚRH)

Masarykova univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno Lékařská fakulta
- Farmakologický ústav Kamenice 5, 625 00 Brno 00216224
- Ústav fyziologie CEITEC MU Kamenice 5, 625 00 Brno

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava Přírodovědecká fakulta 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 61988987
- Katedra chemie

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 1. lékařská fakulta
- Farmakologický ústav Albertov 4, 128 00 Praha 2 00216208
- Fyziologický ústav Albertov 5, 128 00 Praha 2
- Laboratoř biochemické
neurofarmakologie Albertov 4, 128 00 Praha 2
- Ústav biochemie a experimentální
onkologie U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2
- Ústav klinické biochemie
a laboratorní diagnostiky U Nemocnice 2, 128 53 Praha 2
- Ústav lékařské biochemie Kateřinská 32, 121 08 Praha
- Ústav patologické fyziologie U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2
- Ústav pro histologii a embryologii Albertov 4, 128 00 Praha 2
- Klinika adiktologie Apolinářská 4, 128 00, Praha 2
- Ústav soudního lékařství
a toxikologie Ke Karlovu 2, 128 08, Praha 2

2. lékařská fakulta
- Farmakologický ústav Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
- Anatomický ústav U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2
- Ústav biologie a lékařské genetiky V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
- Ústav fyziologie Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
- Ústav klinické biochemie a patobiochemie V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
- Ústav lékařské chemie a biochemie Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
- Ústav patologické fyziologie Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5

3. lékařská fakulta
- Ústav farmakologie Ruská 87, 100 00 Praha 10
- Ústav normální, patologické
a klinické fyziologie Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2
- Klinika psychiatrie a lékařské
psychologie, NUDZ Topolová 748, 250 67 Klecany 91

Lékařská fakulta v Hradci Králové
- Radioizotopové laboratoře a vivárium Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
- Ústav farmakologie Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
- Ústav fyziologie Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
- Ústav lékařské biochemie Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové

Lékařská fakulta v Plzni
- Dětská klinika Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
- Ústav farmakologie a toxikologie Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
- Ústav fyziologie Lidická 1, 301 66 Plzeň
- Ústav hygieny Lidická 1, 301 66 Plzeň
- Ústav lékařské chemie a biochemie Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
- Ústav patologické fyziologie Lidická 1, 301 66 Plzeň
- Uživatelské zařízení (Centrální Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
zvěřinec)

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
- Botanická zahrada léčivých rostlin Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové
- Katedra analytické chemie Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové
- Katedra biofyziky a fyzikální chemie Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové
- Katedra biochemických věd Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové
- Katedra biologických a lékařských věd Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové
- Katedra farmaceutické botaniky Heyrovského 1203,
a ekologie 500 05 Hradec Králové
- Katedra farmaceutické chemie Heyrovského 1203,
a kontroly léčiv 500 05 Hradec Králové
- Katedra farmaceutické technologie Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové
- Katedra farmakognozie Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové
- Katedra farmakologie a toxikologie Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové
- Katedra anorganické a organické Heyrovského 1203,
chemie 500 05 Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta
- Katedra anorganické chemie Hlavova 2030, 128 40 Praha 2
- Katedra fyziologie živočichů Viničná 7, 128 44 Praha 2
- Katedra organické chemie Albertov 6, 128 43 Praha 2
- Katedra biochemie Albertov 6, 128 43 Praha 2

Univerzita obrany
Kounicova 65 Fakulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
612 00 Brno v Hradci Králové
- Katedra toxikologie a vojenské Šimkova 878/15, 500 01 Hradec Králové, 60162694
farmacie Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
- Vivárium Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Ústav ochrany proti zbraním
hromadného ničení Sídliště V. Nejedlého 691,
682 03 Vyškov

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8 Lékařská fakulta
771 47 Olomouc - Centrum pro práci s laboratorními
zvířaty Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc 61989592
- Ústav farmakologie Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
- Ústav patologické fyziologie Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
- Ústav molekulární a translační medicíny Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Přírodovědecká fakulta
- Katedra analytické chemie tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

Univerzita Pardubice
Studentská 95 Fakulta chemicko-technologická
532 10 Pardubice - Katedra analytické chemie nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice 00216275

Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
Palackého 1/3 Farmaceutická fakulta
612 42 Brno - Ústav chemických léčiv Palackého 1/3, 612 42 Brno 62157124
- Ústav přírodních léčiv Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav technologie léků Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav aplikované farmacie Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav humánní farmakologie a toxikologie Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav molekulární farmacie a Palackého 1/3, 612 42 Brno
farmaceutické biotechnologie

Fakulta veterinárního lékařství
- Ústav fyziologie Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Klinika chorob koní Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Klinika chorob přežvýkavců a prasat Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Klinika chorob psů a koček Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Klinika chorob ptáků, plazů
a drobných savců Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav patologické morfologie Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav farmakologie a farmacie Palackého 1/3, 612 42 Brno

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Palackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav veřejného veterinárního
lékařství a toxikologie Palackého 1/3, 612 42 Brno

Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze
Technická 1905/5 Fakulta chemické technologie
166 28 Praha 6 - Ústav organické chemie Technická 5, 166 28 Praha 6 60461373
- Ústav organické technologie Technická 5, 166 28 Praha 6
- Ústav chemie pevných látek Technická 5, 166 28 Praha 6

Fakulta chemicko-inženýrská
- Ústav analytické chemie Technická 5, 166 28 Praha 6

Fakulta potravinářské a biochemické
technologie
- Ústav biochemie a mikrobiologie Technická 3, 166 28 Praha 6
- Ústav analýzy potravin a výživy Technická 3, 166 28 Praha 6
- Ústav chemie přírodních látek Technická 5, 166 28 Praha 6
- Ústav konzervace potravin Technická 3, 166 28 Praha 6

Centrální laboratoře Technická 5, 166 28 Praha 6

Laboratoř forenzní analýzy biologicky Technická 3, 166 28 Praha 6
aktivních látek


Oddíl D.
Seznam specializovaných diagnostických a vědecko-výzkumných pracovišť Akademie věd České republiky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Právnická nebo fyzická osoba: Název pracoviště: Adresa pracoviště: IČO právnické nebo
sídlo právnické osoby/místo trvalého fyzické osoby:
pobytu fyzické osoby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademie věd České republiky

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Branišovská 31
370 05 České Budějovice - Entomologický ústav BC AV ČR Branišovská 31,
370 05 České Budějovice 60077344
- Ústav molekulární biologie rostlin
BC AV ČR Branišovská 31,
370 05 České Budějovice

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083 - Fyziologický ústav AV ČR Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 67985823
142 20 Praha 4

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083 - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč 61388971
142 20 Praha 4 - Krč - Detašované pracoviště Mikrobiologického
ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni,
Sektor 3, Autotrofní mikroorganizmy
- Detašované pracoviště Mikrobiologického
ústavu AV ČR, v. v. i., v Novém Hrádku Doly 183, 549 22 Nový Hrádek

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 1/135, 165 02, Praha 6 - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Rozvojová 1/135, 165 02, Praha 6 67985858

Ústav experimentální botaniky AV ČR,
v. v. i.
Rozvojová 263
165 02 Praha 6 - Lysolaje - Ústav experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i. Rozvojová 263,
165 02 Praha 6 - Lysolaje 61389030

Ústav experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč - Ústav experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč 68378041

Ústav makromolekulární chemie AV ČR,
v. v. i.
Heyrovského nám. 1888/2
162 06 Praha 6 - Ústav makromolekulami chemie
AV ČR, v. v. i. Heyrovského nám. 1888/2,
162 06 Praha 6 61389013

Ústav molekulární genetiky AV ČR,
v. v. i.
Vídeňská 1083 - Ústav molekulární genetiky
142 20 Praha 4 AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 68378050

Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i.
Flemingovo nám. 542/2 - Ústav organické chemie a biochemie
166 10 Praha 6 AV ČR, v. v. i. Flemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 6 61388963

Ústav přístrojové techniky
AV ČR, v. v. i. - Ústav přístrojové techniky AV ČR, Královopolská 62/147, 612 64 Brno 68081731".
Královopolská 62/147 v. v. i.
612 64 Brno


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 24.02.2016
Autor Ministerstvo zdravotnictví
Účinný od 01.03.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 23/2016

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP