Právní prostor
Účinné znění ( 1.8.2016 - bez omezení )

69/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Účinné znění ( 1.8.2016 - bez omezení )
Datum vydáni 04.03.2016
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 01.08.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 26/2016

69/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 17. února 2016
o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nichMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1)
a) způsob označování potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny,
b) druhy potravin s členěním na skupiny a podskupiny,
c) pro jednotlivé druhy potravin požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,
d) pro jednotlivé druhy potravin
1. teplotní režimy při uchovávání či zmrazování potravin,
2. způsoby uchovávání a manipulace s potravinami během jejich uvádění na trh,
3. zvláštní požadavky na přepravu,
4. minimální technologické požadavky.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.


ČÁST PRVNÍ
Maso


§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výsekovým masem rozbourané, výsekové části jatečně upravených těl zvířat, určené k uvádění na trh,
b) kostmi kosti získané bouráním jatečně upravených těl,
c) krví krev získaná při porážce jatečných zvířat technologickým postupem, který vylučuje kontaminaci takto získané krve, určené pro výrobu potravin,
d) syrovým sádlem nebo syrovým lojem tuková tkáň určená pro lidskou spotřebu získaná z jatečně upravených těl zvířat nebo při bourání masa,
e) zvěřinou maso volně žijící zvěře,
f) masem z farmové zvěře maso z farmově chované zvěře,
g) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie 2).

------------------------------------------------------------------
2) Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.


§ 3

Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy a skupiny je u masa, s výjimkou nedělené drůbeže a děleného drůbežího masa, uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.


Označování


§ 4

Kromě údajů uvedených v přímo použitelných předpisech Evropské unie 3), v zákoně a vyhlášce o některých způsobech označování potravin se označí
a) maso, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže, názvem skupiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 1 a dále označením podle živočišného druhu zvířete nebo výrazem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulce 2 bez ohledu na pohlaví, maso ostatních zvířat názvem živočišného druhu,
b) zvěřina a maso z farmové zvěře názvem příslušného živočišného druhu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 3, u dělené zvěřiny i částí jatečného těla; dále se uvede, zda se jedná o zvěřinu nebo maso z farmové zvěře,
c) výsekové maso názvem technologického celku uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce, ke kterému může být připojen upřesňující popis jeho úpravy; výsekové maso, které nelze označit názvem technologického celku, se označí jeho vžitým nebo popisným názvem.

------------------------------------------------------------------
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh, v platném znění.


§ 5

(1) Hovězí výsekové maso balené, zabalené i nebalené se při uvádění na trh kromě údajů uvedených v § 4 označí slovy "mladý býk", "býk", "volek", "jalovice" nebo "kráva".

(2) Jako "mladý býk" je možné označit pouze maso z nekastrovaných zvířat samčího pohlaví starších než 12 měsíců a do 24 měsíců včetně.

(3) Jako "býk" je možné označit pouze maso z nekastrovaných zvířat samčího pohlaví ve věku od 24 měsíců.

(4) Jako "volek" je možné označit pouze maso z kastrovaných zvířat samčího pohlaví starších než 12 měsíců.

(5) Jako "jalovice" je možné označit pouze maso z neotelených zvířat samičího pohlaví starších 12 měsíců.

(6) Jako "kráva" je možné označit pouze maso ze zvířat samičího pohlaví starších 12 měsíců, která se již otelila.


§ 6

Požadavky na jakost

(1) U samic v laktaci musí být mléčné žlázy odstraněny, u prasnic včetně bradavek.

(2) Označení zdravotní nezávadnosti formou otisku razítka umístěné na povrch jatečně upraveného těla se u nebaleného výsekového masa odstraní bezprostředně před prodejem spotřebiteli.

(3) Nedělené jatečně upravené tělo králíka se uvádí na trh stažené a kuchané.

(4) Výsekové maso balené, zabalené nebo nebalené musí být zbaveno krevních sraženin, krevních podlitin, krvavých částí v místě vykrvovacího vpichu, kostní tříště, chlupů, štětin, pokožky, přívěsků a třásní masa, chrupavčitých částí a měkkých či tvrdých šlach.


§ 7

Uvádění na trh

(1) Zmrazené výsekové maso a zmrazené droby se uvádí na trh pouze balené.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na hovězí čtvrtě, vepřové předky, tele stažené vcelku bez hlavy, telecí půlky bez hlavy, stažené skopce a jehňata vcelku a bez hlavy.

(3) U nebaleného výsekového masa, které bylo zmrazeno a spotřebiteli je nabízeno v rozmrazeném stavu, se tam, kde je maso přímo nabízeno k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu masa údaj "rozmrazeno".

(4) Mleté maso musí být připravováno jen před spotřebitelem, pokud se nejedná o mleté maso balené.


ČÁST DRUHÁ
Masné výrobky a masné polotovary


§ 8

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) tepelně opracovaným masným výrobkem zpracovaný masný výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,
b) tepelně neopracovaným masným výrobkem zpracovaný masný výrobek určený k přímé spotřebě bez další úpravy, u něhož ve všech částech neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku odpovídající působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,
c) tepelně neopracovaným masným výrobkem pro tepelnou úpravu zpracovaný masný výrobek 4) určený k tepelné kuchyňské úpravě, u něhož ve všech částech neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku odpovídající působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,
d) trvanlivým tepelně opracovaným masným výrobkem zpracovaný masný výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut a navazujícím technologickým opracováním, zráním, uzením nebo sušením za definovaných podmínek došlo k poklesu aktivity vody na hodnotu aw(max.) = 0,93 a k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 dní při teplotě skladování plus 20 °C a za případně dalších skladovacích podmínek,
e) fermentovaným trvanlivým masným výrobkem zpracovaný masný výrobek tepelně neopracovaný určený k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, zrání, sušení, popřípadě uzení za definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody na hodnotu aw(max.) = 0,93, s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20 °C a za případně dalších skladovacích podmínek,
f) technologickým obalem obal, ve kterém probíhá technologické opracování výrobku a který obvykle zůstává jeho součástí,
g) vložkou krájená nebo zrněná část díla,
h) technologickým opracováním jakákoliv úprava masa mimo použití chladu,
i) konzervou výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, sterilovaný,
j) polokonzervou výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, pasterovaný,
k) čistou svalovou bílkovinou bílkovina pocházející ze svalové tkáně zvířat bez bílkoviny pojivové tkáně a bílkovin rostlinného původu,
l) obsahem tuku celkový obsah tuku stanovený metodami založenými na principu hydrolýzy,
m) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce,
n) paštikou tepelně opracovaný masný výrobek z mělněného masa, převážně roztíratelný, který nemusí být naražený v technologickém obalu,
o) terinou tepelně opracovaný masný výrobek z mělněného masa, převážně hrubozrnný, který nemusí být naražený v technologickém obalu,
p) masným polotovarem v technologickém obalu masný polotovar 5) z homogenizovaného masa, který je uváděn na trh v technologickém obalu.

------------------------------------------------------------------
4) Čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Příloha I bod 7.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.
5) Příloha I bod 1.15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.


§ 9

Členění na druhy a skupiny

Členění masných výrobků a masných polotovarů na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.


Označování


§ 10

(1) Na masné výrobky a masné polotovary v technologických obalech se pohlíží jako na potraviny nebalené.

(2) Označení masa podle živočišného druhu zvířat nebo podle výrazů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulkách 2 a 3 lze v názvu masného výrobku nebo masného polotovaru použít, obsahuje-li masný výrobek nebo masný polotovar nejméně 50 % hmotnostních uvedeného masa z celkového obsahu masa použitého při jeho výrobě. Tento požadavek se nevztahuje na výrobky uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 112. Obsahuje-li masný výrobek méně než 50 % hmotnostních uvedeného masa z celkového obsahu masa, může být tato skutečnost vyjádřena v názvu masného výrobku pouze slovy "s (název živočišného druhu nebo výraz uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulkách 2 a 3) masem".

(3) Masné výrobky se označí názvem druhu a skupiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Názvy masných výrobků, u kterých jsou v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 112 specifikovány požadavky na složení, smyslové požadavky a chemické a fyzikální znaky, nelze používat pro jiné masné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají.


§ 11

(1) Šunky vyrobené z jiného než vepřového masa musí být v názvu označeny živočišným druhem nebo výrazem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulkách 2 a 3 nebo nařízení o společné organizaci trhu 6) a částí jatečného těla, ze kterého pochází.

(2) V případě, že je tepelně opracovaný masný výrobek označen názvem "šunka", musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce a musí být rovněž označen třídou jakosti.

------------------------------------------------------------------
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.


§ 12

Požadavky na jakost

(1) Při nakrojení masných výrobků nesmí u nich docházet k uvolňování vody nebo tuku. Vložka masného výrobku nesmí vypadávat z nákroje. V nákroji nesmí být cizí části, které netvoří součást složení masného výrobku, a otisky razítek. V nákroji nesmí být nezpracované části, tuhé kůže a kolagenní části, shluky koření nebo jiných složek, pokud nejsou charakteristickým znakem výrobku.

(2) Povrch masných výrobků nesmí být oslizlý, lepkavý, netypicky svraštělý nebo porostlý plísní, pokud se nejedná o ušlechtilé druhy plísní charakteristické pro daný výrobek, ani jinak narušený. Chuť masného výrobku musí být typická pro daný výrobek, nesmí vykazovat cizí příchutě nebo příchuť po narušené surovině.

(3) Požadavky na jakost a složení vybraných masných výrobků jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 112 a v příloze č. 8 k této vyhlášce.


Technologické požadavky


§ 13

(1) U tepelně opracovaných masných výrobků musí být tepelně opracován celý výrobek tak, aby bylo zajištěno dostatečné tepelné opracování všech složek výrobku.

(2) Nebalené masné výrobky bez technologického obalu, které nejsou určeny k dalšímu tepelnému opracování před použitím, zejména vařená nebo uzená masa, musí být před vložením do přepravních obalů chráněny jednotlivě nebo společně obalem, který není určený pro spotřebitele.

(3) Pro výrobu masných výrobků uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 17 se použije jedna ze základních surovin nebo libovolná kombinace základních surovin uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 17.

(4) Šunka z vepřového masa je vyrobena jen z vepřové kýty či z masa vepřové kýty.

(5) Šunky třídy nejvyšší jakosti a třídy výběrové jsou celosvalové, u šunek třídy standardní lze při výrobě použít zrněnou surovinu.

(6) Masný výrobek dodaný do maloobchodu, včetně provozu společného stravování, a určený k prodeji v chlazeném stavu je zakázáno zmrazit a opakovaně tepelně opracovávat, pokud není dále zpracován jako surovina pro výrobu jiného typu výrobku nebo pokud není zmrazení a tepelné opracování součástí výrobního postupu.


§ 14

(1) Konzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech částech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 121 °C působící po dobu nejméně 10 minut.

(2) Polokonzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech částech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 100 °C působící po dobu nejméně 10 minut.


§ 15

Uvádění na trh

(1) Nebalené nakrájené masné výrobky musí být prodány nejpozději v den následující po dni jejich nakrájení v místě prodeje. Masné výrobky, které byly nakrájeny a baleny před dodáním do místa prodeje za účelem jejich prodeje jako nebalené potraviny, musí být prodány nejpozději v den následující po dni jejich rozbalení v místě prodeje.

(2) Zabalené nakrájené masné výrobky musí být zabaleny bez zbytečného prodlení po nakrájení v místě prodeje.

(3) Masné výrobky, které byly nakrájeny a baleny před dodáním do místa prodeje za účelem prodeje jako zabalené potraviny, musí být v místě prodeje zabaleny bez zbytečného prodlení po rozbalení.

(4) Zabalené nakrájené masné výrobky musí být bezprostředně po zabalení označeny datem zabalení a datem použitelnosti.

(5) U masných výrobků podle odstavců 13 provozovatel potravinářského podniku zaznamená a eviduje datum jejich nakrájení v místě prodeje nebo datum rozbalení, pokud byly nakrájeny před dodáním do místa prodeje.

(6) Masné výrobky s pokryvem koření nebo s jinou nestabilní povrchovou úpravou se uvádějí na trh balené nebo zabalené s výjimkou prodeje a nabízení k prodeji spotřebiteli.


ČÁST TŘETÍ
Produkty rybolovu a akvakultury


§ 16

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) ostatními vodními živočichy živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci, živí mořští plži, plazi a žáby,
b) čerstvými ostatními vodními živočichy ostatní vodní živočichové, kteří nebyli žádným způsobem konzervováni, soleni, zmrazeni nebo neprošli jiným způsobem zpracování, kromě chlazení,
c) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.


§ 17

Označování

Obchodní označení a vědecké názvy se uvádějí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících produkty rybolovu a akvakultury 7) názvy stanovenými v seznamu obchodních označení a vědeckých názvů, který je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

------------------------------------------------------------------
7) Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.


§ 18

Požadavky na jakost

(1) V případech, kdy požadavky na jakost nestanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující produkty rybolovu a akvakultury, platí požadavky uvedené v odstavcích 26.

(2) Čerstvé produkty rybolovu a akvakultury a ostatní vodní živočichové musí vykazovat konzistenci s vlastnostmi charakteristickými pro strukturu svaloviny.

(3) Zpracované produkty rybolovu a akvakultury, s výjimkou zpracovaných produktů rybolovu a akvakultury uzených studeným kouřem, se tepelně opracovávají tak, aby bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut, a organoleptickými vlastnostmi odpovídají v obchodním názvu deklarovanému živočišnému rodu a druhu, bez cizích chutí a pachů.

(4) Solené produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich se vyrábějí pouze z čerstvých nebo zmrazených produktů rybolovu a akvakultury, jiker a mlíčí. Obsah soli v silně solených produktech rybolovu a akvakultury a výrobcích z nich je více než 14 %, ve středně nasolených 10 až 14 %, ve slabě nasolených 4 až 10 %.

(5) Sardelová pasta může obsahovat maximálně 25 % soli.

(6) Sušené produkty rybolovu a akvakultury mohou být solené a nesolené, obsah vody v nich musí být nižší než 18 % a skladují se při relativní vlhkosti vzduchu 65 až 70 %.


§ 19

Uvádění na trh

(1) Nebalené produkty rybolovu a akvakultury, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich se nesmí uvádět na trh společně s ostatními potravinami způsobem, kterým by mohlo dojít k vzájemnému nepříznivému ovlivnění pachy.

(2) Polotovary z produktů rybolovu a akvakultury a ostatních vodních živočichů je povoleno prodávat pouze balené nebo zabalené.


ČÁST ČTVRTÁ
Vejce a majonézy


§ 20

Vejce

(1) Kód určující rozlišovací číslo producenta, které se uvádí na vejcích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 8), se skládá z
a) metody chovu, která se uvede příslušným kódem
1. "1" pro vejce nosnic ve volném výběhu,
2. "2" pro vejce nosnic v halách,
3. "3" pro vejce nosnic v klecích, nebo
4. "0" pro vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství 9),
b) registračního kódu státu,
c) čtyřmístného alfanumerického kódu, který vyjadřuje číselnou složku registračního čísla hospodářství.

(2) Vejce třídy jakosti A se uchovávají a přepravují při nekolísavé teplotě, a to nejvýše plus 18 °C.

(3) Vejce ve skořápce jiných druhů než Gallus gallus vhodná k lidské spotřebě nebo ke zpracování se uchovávají, skladují a přepravují v suchu, mimo přímý dosah slunce, při nekolísavé teplotě v rozmezí od plus 5 °C do plus 18 °C.

------------------------------------------------------------------
8) Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.
9) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


§ 21

Majonézy

(1) Pro účely této vyhlášky se majonézou rozumí studené ochucené omáčky obsahující slepičí vaječné žloutky a získané emulgací jedlých rostlinných olejů ve vodné fázi obsahující ocet a případně jiné okyselující přísady.

(2) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost majonézy jsou uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Údaj o čistém množství se u polotuhých nebo polotekutých studených ochucených omáček uvádí v jednotkách hmotnostních nebo objemových.

(4) Průměrným množstvím potraviny se rozumí hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní nebo objemové odchylky podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(5) Majonéza se smí uvádět na trh pouze uzavřená v neprodyšných obalech a uchovává se při nekolísavé teplotě prostředí od 0 °C do 15 °C.


§ 22

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 326/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 326/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.


Závěrečná ustanovení


§ 23

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.


§ 24

Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.
2. Vyhláška č. 264/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.
3. Vyhláška č. 169/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 159/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů.


§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Přípustná záporná hmotnostní odchylka pro balené čerstvé maso a balené čerstvé drůbeží maso

+------------------------+-------------+--------------------------------+
| Výrobek | Hmotnost | Přípustná záporná hmotnostní |
| | balení | odchylka |
+------------------------+-------------+--------------------------------+
| | do 300 g | - 10,0 % u jednotlivého balení |
| Balené čerstvé maso, | | - 2,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| Balené čerstvé drůbeží | do 1 000 g | - 6,0 % u jednotlivého balení |
| maso | | - 1,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | do 2 000 g | - 4,0 % u jednotlivého balení |
| | | - 1,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | nad 2 000 g | - 2,0 % u jednotlivého balení |
| | | - 0,5 % u 20 ks balení |
+------------------------+-------------+--------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Členění masa na druhy a skupiny

Tabulka 1

Členění masa, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže

+-----------+------------------------------+
| Druh | Skupina |
+-----------+------------------------------+
| maso | výsekové maso |
| +------------------------------+
| | kosti |
| +------------------------------+
| | krev |
| +------------------------------+
| | droby |
| +------------------------------+
| | syrové sádlo, syrový lůj |
| +------------------------------+
| | mleté maso |
| +------------------------------+
| | maso zvěře ve farmovém chovu |
| +------------------------------+
| | zvěřina |
+-----------+------------------------------+

Tabulka 2

Označení masa živočišným druhem nebo podle živočišného druhu, ze kterého pochází

+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| Označení masa podle | Kategorie zvířat, ze které maso musí pocházet |
| živočišného druhu, ze | |
| kterého pochází | |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| hovězí maso | maso mladého býka, býka, volka, jalovice, krávy |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| telecí maso | maso kategorie V podle přílohy VII části 1 nařízení |
| | Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| hovězí maso z mladého | maso kategorie Z podle přílohy VII části 1 nařízení |
| skotu | Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| vepřové maso | maso zahrnující maso prasat určených k výkrmu, maso |
| | prasnic a maso selat |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| skopové maso | maso ovcí |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| jehněčí maso | maso jehňat ve věku nejvýše 12 měsíců |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| kozí maso | maso koz |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| kůzlečí maso | maso kůzlat ve stáří nejvýše 12 měsíců |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| koňské maso | maso koní |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| hříběcí maso | maso hříbat ve stáří nejvýše 18 měsíců |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| králičí maso | maso králíků |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| krokodýlí maso | maso krokodýlů, které bylo získáno a o jehož zdravotní |
| | nezávadnosti bylo rozhodnuto podle vyhlášky č. 34/2013 Sb., |
| | o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další |
| | zpracování masa a živočišných produktů pocházejících |
| | z krokodýlů |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------+

Tabulka 3

Označení živočišného druhu u zvěřiny a zvěře z farmového chovu

+----------------+---------------+
| Živočišný druh | jelen |
| +---------------+
| | daněk |
| +---------------+
| | srnec |
| +---------------+
| | muflon |
| +---------------+
| | bizon |
| +---------------+
| | zubr |
| +---------------+
| | prase divoké |
| +---------------+
| | zajíc |
| +---------------+
| | bažant |
| +---------------+
| | koroptev |
| +---------------+
| | kachna divoká |
| +---------------+
| | husa divoká |
| +---------------+
| | orebice |
| +---------------+
| | křepelka |
+----------------+---------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Základní dělení hovězího, telecího a vepřového masa na technologické celky

Tabulka 1

Základní technologické celky hovězího masa

+---------------------------------+-------------------------+
| Základní dělení | Technologický celek |
+---------------------------------+-------------------------+
| Hovězí čtvrtě | přední čtvrť |
| +-------------------------+
| | zadní čtvrť |
+---------------------------------+-------------------------+
| Hovězí maso přední | špička krku *) |
| (s kostí/bez kosti) +-------------------------+
| | krk *) |
| +-------------------------+
| | podplečí *) |
| +-------------------------+
| | vysoký roštěnec *) |
| +-------------------------+
| | hrudí |
| +-------------------------+
| | žebro |
| +-------------------------+
| | bok, nízké žebro, pupek |
| +-------------------------+
| | kližka |
| +-------------------------+
| | koleno |
| +-------------------------+
| | oháňka |
+---------------------------------+-------------------------+
| Hovězí maso zadní | kýta |
| (s kostí/bez kosti) +-------------------------+
| | plec |
| +-------------------------+
| | svíčková |
| +-------------------------+
| | nízký roštěnec, roštěná |
+---------------------------------+-------------------------+
*) Název technologického celku v označení výsekového masa lze nahradit souhrnným označením - hovězí maso přední (s kostí/bez kosti).

Tabulka 2

Základní technologické celky telecího masa

+---------------------------------+-------------------------+
| Základní dělení | Technologický celek |
+---------------------------------+-------------------------+
| Telecí půlka | půlka |
+---------------------------------+-------------------------+
| Telecí maso (s kostí/bez kosti) | kýta |
| +-------------------------+
| | plec |
| +-------------------------+
| | koleno |
| +-------------------------+
| | pečeně, ledvina |
| +-------------------------+
| | svíčková |
| +-------------------------+
| | krk, karbanátek |
| +-------------------------+
| | hrudí |
| +-------------------------+
| | bok, pupek |
| +-------------------------+
| | kližka |
+---------------------------------+-------------------------+

Tabulka 3

Základní technologické celky vepřového masa

+---------------------------------+-------------------------+
| Základní dělení | Technologický celek |
+---------------------------------+-------------------------+
| Vepřová půlka | půlka |
| +-------------------------+
| | předek |
+---------------------------------+-------------------------+
| Vepřové maso | kýta |
| (s kostí/bez kosti) +-------------------------+
| | plec |
| +-------------------------+
| | pečeně, kotleta |
| +-------------------------+
| | panenská svíčková, |
| | panenka |
| +-------------------------+
| | krkovice |
| +-------------------------+
| | bok |
| +-------------------------+
| | lalok |
| +-------------------------+
| | paždík |
| +-------------------------+
| | hlava |
| +-------------------------+
| | koleno přední |
| +-------------------------+
| | koleno zadní |
| +-------------------------+
| | nožička |
| +-------------------------+
| | žebírko |
+---------------------------------+-------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Záporné hmotnostní odchylky pro masné výrobky a masné polotovary

+------------------------+-------------+--------------------------------+
| Výrobek | Hmotnost | Přípustná záporná hmotnostní |
| | balení | odchylka |
+------------------------+-------------+--------------------------------+
| Masný výrobek, | do 300 g | - 10,0 % u jednotlivého balení |
| masný polotovar | | - 2,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | do 1 000 g | - 6,0 % u jednotlivého balení |
| | | - 1,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | do 2 000 g | - 4,0 % u jednotlivého balení |
| | | - 1,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | nad 2 000 g | - 2,0 % u jednotlivého balení |
| | | - 0,5 % u 20 ks balení |
+------------------------+-------------+--------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Záporné hmotnostní odchylky pro konzervy

+------------------------+-------------+--------------------------------+
| Výrobek | Hmotnost | Přípustná záporná hmotnostní |
| | balení | odchylka |
+------------------------+-------------+--------------------------------+
| Konzerva | do 350 g | - 10,0 % u jednotlivého balení |
| | | - 2,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | nad 350 g | - 5,0 % u jednotlivého balení |
| | | - 0,5 % u 20 ks balení |
+------------------------+-------------+--------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 6
Členění masných výrobků a masných polotovarů na druhy a skupiny

+-----------+------------------------------+
| Druh | Skupina |
+-----------+------------------------------+
| masný | tepelně opracovaný |
| výrobek +------------------------------+
| | tepelně neopracovaný |
| +------------------------------+
| | tepelně neopracovaný pro |
| | tepelnou úpravu |
| +------------------------------+
| | trvanlivý tepelně opracovaný |
| +------------------------------+
| | trvanlivý fermentovaný |
| +------------------------------+
| | konzerva |
| +------------------------------+
| | polokonzerva |
+-----------+------------------------------+
| masný | |
| polotovar | |
+-----------+------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 7
Požadavky na jakost a složení vybraných masných výrobků

Tabulka 1

Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky

+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Výrobek | Základní suroviny pro | Smyslové požadavky |
| | výrobu | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| špekáček | hovězí maso | a) konzistence - pružná, křehká, soudržná |
| | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného |
| | telecí maso | výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky |
| | | nepravidelně rozložené, připouští se drobná měkká |
| | nepřipouští se použití | zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším |
| | strojně odděleného masa | rozsahu a mírně vytavený tuk |
| | a drůbežího strojně | c) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, |
| | odděleného masa | přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu |
| | | výrobek šťavnatý |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| kabanos | hovězí maso | a) konzistence - pružná, soudržná |
| | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je výrobek |
| | telecí maso | masově růžový, nepravidelně rozptýlená zrna suroviny |
| | | převážně o velikosti 6 až 10 mm, připouští se drobné |
| | nepřipouští se použití | drobné dutinky a ojedinělá drobná kolagenní zrna, |
| | strojně odděleného masa | c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná a |
| | a drůbežího strojně | kořeněná; na skusu vychladlý výrobek křehký, po |
| | odděleného masa | ohřátí šťavnatý |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| vídeňský | hovězí maso | a) konzistence - pružná, soudržná |
| párek | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - výrobek na řezu |
| | telecí maso | masově růžový, obsah jemně vypracován, připouští se |
| | | drobná pórovitost a drobná zrna kolagenních částic, |
| | nepřipouští se použití | c) vůně a chuť - čerstvé uzeniny, přiměřeně slaná a |
| | strojně odděleného masa | kořeněná; po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý |
| | a drůbežího strojně | |
| | odděleného masa | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| debrecínský | hovězí maso | a) konzistence - pevná, pružná |
| párek | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je |
| | telecí maso | vyhlazený výrobek tmavěji růžové barvy po mase a |
| | | použité paprice; drobné vzduchové dutinky a |
| | nepřipouští se použití | ojedinělé měkké kolagenní částice ve spojce |
| | strojně odděleného masa | přípustné; částice použitého koření patrny; |
| | a drůbežího strojně | nepravidelná mozaika tučných zrn převážně o velikosti |
| | odděleného masa | do 6 mm |
| | | c) vůně a chuť - přiměřeně slaná výraznější po použité |
| | | paprice; po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, |
| | | křehký |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| jemný | hovězí maso | a) konzistence - pevná, pružná po ohřátí křehká |
| párek | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, |
| | | nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná |
| | nepřipouští se použití | pórovitost je přípustná |
| | strojně odděleného masa | c) vůně a chuť - jemná, po čerstvé uzenině, přiměřeně |
| | a drůbežího strojně | slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý |
| | odděleného masa | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| lahůdkový | hovězí maso | a) konzistence - pevná, pružná, po ohřátí křehká |
| párek | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - barva na řezu |
| | | růžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních |
| | nepřipouští se použití | částic, jemná pórovitost je přípustná |
| | strojně odděleného masa | c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině a paprice, přiměřeně |
| | a drůbežího strojně | slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý |
| | odděleného masa | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| ostravská | vepřové maso | a) konzistence - tuhá, pevná, soudržná, na omak zrnitá, |
| klobása | | nesmí být nesoudržná nebo netypická měkká, |
| | nepřipouští se použití | b) vzhled v nákroji - na řezu barva světle růžových |
| | strojně odděleného masa | kostek libové suroviny s podílem asi 60 %, převážně o |
| | a drůbežího strojně | velikosti asi 2 cm, s výrazně bílými kostkami tučné |
| | odděleného masa | suroviny, stejnoměrně rozmístěné ve výrobku, bez |
| | | vzduchových dutin a kolagenních částí; výrobek nesmí |
| | | vykazovat vytavený tuk, výskyt nezpracovatelných |
| | | částí, nedodržení podílu libové kostky, změny barvy, |
| | | neodpovídající typu výrobku, |
| | | c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině, jemně |
| | | kořeněná, výrazněji po uzení, lahodná |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| šunkový | hovězí maso | a) konzistence - pružná, soudržná |
| salám | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, |
| | | mozaika růžové barvy libových kostek; drobné |
| | nepřipouští se použití | vzduchové dutinky a ojedinělé měkké, drobné kolagenní |
| | strojně odděleného masa | částice ve spojce přípustné, |
| | a drůbežího strojně | c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, chuť přiměřeně |
| | odděleného masa | slaná a kořeněná, výrobek na skusu šťavnatý |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| gothajský | hovězí maso | a) konzistence - pružná, soudržná |
| salám | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je |
| | | vychlazený výrobek tmavěji masově růžové barvy, |
| | nepřipouští se použití | spojka jemně vypracovaná, špeková mozaika |
| | strojně odděleného masa | nepravidelně rozdělena; ojedinělé, jemně zrněné |
| | a drůbežího odděleného | kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky |
| | masa | přípustné; velikost jednotlivých zrn špeku převážně o |
| | | průměru do 8 mm, smí být patrny částice použitého |
| | | koření |
| | | c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, |
| | | přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| junior | hovězí maso | a) konzistence - pružná, soudržná |
| salám | vepřové maso | b) vzhled v nákroji - na řezu je vychlazený výrobek |
| | telecí maso | masově růžové barvy, jemně vypracovaný; ojedinělé, |
| | | jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové |
| | nepřipouští se použití | dutinky jsou přípustné; patrny částice použitého |
| | strojně odděleného masa | koření |
| | a drůbežího strojně | c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, |
| | odděleného masa | přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| český | hovězí maso | a) konzistence - pružná, soudržná |
| salám | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je |
| | | vychlazený výrobek masově růžové barvy; drobné |
| | nepřipouští se použití | vzduchové dutinky a drobné měkké kolagenní části ve |
| | strojně odděleného masa | spojce patrné; vložka tukových zrn převážně o |
| | a drůbežího strojně | velikosti do 8 mm nepravidelně rozložená, |
| | odděleného masa | c) vůně a chuť - jemná vůně po koření a uzení, přiměřeně |
| | | slaná a kořeněná; výrobek na skusu křehký |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+

Tabulka 2

Požadavky na některé trvanlivé tepelně opracované masné výrobky

+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Výrobek | Základní suroviny pro | Smyslové požadavky |
| | výrobu | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| vysočina | hovězí maso, | a) konzistence - tužší, soudržná, |
| | vepřové maso | b) vzhled na řezu a vypracování - velmi jemná mozaika, |
| | | tmavěji růžové barvy, řez lesklý, směrem k okraji |
| | použití vlákniny, masa | tmavší; zrna surovin převážně o velikosti do 2 mm; |
| | zvířat jiných | připouští se ojedinělé drobné, měkké kolagenní |
| | živočišných druhů, | částice a drobné dutinky, |
| | strojně odděleného | c) vůně a chuť - aromatická po uzení, přiměřeně slané a |
| | masa, drůbežího strojně | kořeněné chuti; výrobek na skusu hutný, bez patrných |
| | odděleného masa, | tuhých částí |
| | bílkovin jiných | |
| | živočišných druhů nebo | |
| | rostlinných bílkovin se | |
| | nepřipouští | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| selský | hovězí maso, | a) konzistence - tužší, soudržná, |
| salám | vepřové maso | b) vzhled na řezu a vypracování - na řezu nepravidelná |
| | | mozaika libovolných a tučných zrn, ojediněle vytavený |
| | použití vlákniny, masa | tuk v okolí tučných zrn; drobné vzduchové dutinky a |
| | zvířat jiných | drobné měkké kolagenní části jsou přípustné; zrna |
| | živočišných druhů, | surovin převážně o velikosti do 3 mm, zaschlý kroužek |
| | strojně odděleného | pod obalem do 3 mm |
| | masa, drůbežího strojně | c) vůně a chuť - specifická pro trvanlivý výrobek, |
| | odděleného masa, | přiměřená po koření a uzení; výrobek na skusu vláčný |
| | bílkovin jiných | |
| | živočišných druhů nebo | |
| | rostlinných bílkovin se | |
| | nepřipouští | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| turistický | hovězí maso, | a) konzistence - pevná, pružná až tuhá |
| salám | vepřové maso | b) vzhled na řezu a vypracování - řez lesklý, hladký, |
| | | směrem k okraji tmavší; mozaika masově růžová; zrna |
| | použití vlákniny, masa | surovin převážně o velikosti do 6 mm, ojedinělé |
| | zvířat jiných | výkyvy ve velikosti zrn v mozaice nejsou na závadu; |
| | živočišných druhů, | drobné, měkké a kolagenní částice, vzduchové dutinky |
| | strojně odděleného | a vytavený tuk nejsou na závadu |
| | masa, drůbežího strojně | c) vůně a chuť - aromatická až intenzivní po uzení; |
| | odděleného masa, | chuť přiměřeně slaná a kořeněná, na skusu výrobek |
| | bílkovin jiných | hutný, bez patrných tuhých částí |
| | živočišných druhů nebo | |
| | rostlinných bílkovin se | |
| | nepřipouští | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+

Tabulka 3

Požadavky na vybrané trvanlivé fermentované masné výrobky

+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Výrobek | Základní suroviny pro | Smyslové požadavky |
| | výrobu | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| poličan | hovězí maso, | a) konzistence - pružná až tuhá |
| | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, |
| | | barva řezu růžově-červená, jemné zrnění, zrna |
| | použití vlákniny, masa | převážně o velikosti do 3 mm, připouští se ojedinělý |
| | zvířat jiných | výskyt malých vzduchových dutinek |
| | živočišných druhů, | c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých |
| | strojně odděleného | surovinách, přísadách a kouři; mírně slaná, výrazněji |
| | masa, drůbežího strojně | kořeněná; na skusu výrobek vláčný, až křehký; |
| | odděleného masa, | příjemně nakyslá chuť |
| | bílkovin jiných | |
| | živočišných druhů nebo | |
| | rostlinných bílkovin se | |
| | nepřipouští | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| herkules | hovězí maso, | a) konzistence - pružná až tuhá |
| | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, |
| | | barva řezu růžově-červená, jemné zrnění, zrna |
| | použití vlákniny, masa | převážně o velikosti do 3 mm, připouští se ojedinělý |
| | zvířat jiných | výskyt malých vzduchových dutinek |
| | živočišných druhů, | c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých |
| | strojně odděleného | surovinách, přísadách a kouři; průměrně až výrazně |
| | masa, drůbežího strojně | slaná, výrazněji kořeněná; na skusu výrobek vláčný |
| | odděleného masa, | až křehký; příjemně nakyslá chuť |
| | bílkovin jiných | |
| | živočišných druhů nebo | |
| | rostlinných bílkovin se | |
| | nepřipouští | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| dunajská | hovězí maso, | a) konzistence - tužší, soudržná, |
| klobása | vepřové maso | b) vzhled na nákroji - barva růžově-červená, zrna |
| | | převážně o velikosti do 6 mm, bez kroužku pod obalem, |
| | použití vlákniny, masa | c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně |
| | zvířat jiných | kořeněná po paprice, průměrně až výrazně slaná, na |
| | živočišných druhů, | skusu křehká a vláčná |
| | strojně odděleného | |
| | masa, drůbežího strojně | |
| | odděleného masa, | |
| | bílkovin jiných | |
| | živočišných druhů nebo | |
| | rostlinných bílkovin se | |
| | nepřipouští | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| lovecký | hovězí maso, | a) konzistence - tužší, pružná, |
| salám | vepřové maso | b) vzhled v nákroji a vypracování - mozaika zrn |
| | | převážně o velikosti do 5 mm, bez shluku tukových a |
| | použití vlákniny, masa | libových částic, přípustné drobné vzduchové dutinky; |
| | zvířat jiných | barva libových zrn uprostřed výrobku sytěji růžová, |
| | živočišných druhů, | k okrajům tmavší; tuková zrna světlá, |
| | strojně odděleného | c) vůně a chuť - příjemná, výrazná po uzení, typická |
| | masa, drůbežího strojně | pro tento výrobek, ostřeji kořeněná a slaná; příjemně |
| | odděleného masa, | nakyslá chuť |
| | bílkovin jiných | |
| | živočišných druhů nebo | |
| | rostlinných bílkovin se | |
| | nepřipouští | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| paprikáš | hovězí maso, | a) konzistence - tuhá, pevná, |
| | vepřové maso | b) zrna surovin jsou převážně o velikosti do 5 mm, |
| | | mozaika bez shluku tukových nebo libových částic, |
| | použití vlákniny, masa | připouští se drobné vzduchové dutinky; barva |
| | zvířat jiných | libových zrn na řezu výrobku je sytěji růžová až |
| | živočišných druhů, | červená po použité paprice a k okrajům výrobku může |
| | strojně odděleného | být tmavší, tuková zrna světlá, |
| | masa, drůbežího strojně | c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně |
| | odděleného masa, | kořeněná, průměrně až výrazně slaná, na skusu křehká |
| | bílkovin jiných | a vláčná, výrazná po paprice; příjemně nakyslá chuť |
| | živočišných druhů nebo | |
| | rostlinných bílkovin se | |
| | nepřipouští | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+

Tabulka 4

Požadavky na vybrané drůbeží tepelně opracované výrobky

+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Výrobek | Základní suroviny pro | Smyslové požadavky |
| | výrobu | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| drůbeží | drůbeží maso, | a) povrchový vzhled - výrobek v přírodním střevě |
| špekáček | drůbeží strojně | b) konzistence - pružná, křehká, soudržná |
| | oddělené maso, syrové | c) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného |
| | vepřové sádlo | výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky |
| | | nepravidelně rozložené, přípustná drobná měkká zrna |
| | | kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším |
| | připouští se použití | rozsahu a mírně vytavený tuk |
| | vepřové a drůbeží kůže | d) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, |
| | | přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu |
| | | výrobek šťavnatý |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| drůbeží | drůbeží maso, | a) konzistence - pevná, pružná |
| debrecínský | drůbeží strojně | b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je |
| párek | oddělené maso, vepřové | vychlazený výrobek tmavé růžové barvy po mase a |
| | maso, syrové vepřové | použité paprice; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé |
| | sádlo | měkké kolagenní částice ve spojce, nepravidelná |
| | | mozaika tučných zrn a masa převážně o velikosti do |
| | připouští se použití | 6 mm |
| | vepřové a drůbeží kůže | c) vůně a chuť - přiměřeně slaná, výraznější po použité |
| | | paprice; po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, |
| | | křehký |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| drůbeží | drůbeží maso, | a) konzistence - pevná, pružná, |
| párek | drůbeží strojně | b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, |
| vídeňský | oddělené maso | nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná |
| | | pórovitost je přípustná, |
| | připouští se použití | c) vůně a chuť - přiměřeně slaná, po ohřátí na skusu je |
| | vepřového masa a | výrobek šťavnatý, křehký |
| | syrového vepřového | |
| | sádla, vepřové a | |
| | drůbeží kůže | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| drůbeží | drůbeží maso, | a) konzistence - pevná, pružná, |
| párek jemný | drůbeží strojně | b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová |
| | oddělené maso | až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky, |
| | | c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině a po |
| | připouští se použití | drůbežím mase, přiměřeně slaná a kořeněná |
| | vepřové a drůbeží kůže | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| drůbeží *) | drůbeží maso, | a) konzistence - pevná, soudržná, |
| šunkový | drůbeží strojně | b) vzhled na nákroji - nepravidelná mozaika světlého, |
| salám | oddělené maso | případně i tmavšího masa, zrnění 10 až 50 mm ve |
| | | spojce růžové až růžově-červené barvy; ojedinělé |
| | připouští se použití | drobné měkké kolagenní částice a drobné vzduchové |
| | vepřové a drůbeží kůže | dutinky, případně vyplněné aspikem nebo tukem se |
| | | připouští, |
| | | c) vůně a chuť - příjemná po drůbežím mase, přiměřeně |
| | | slaná, maso na skusu křehké, mírně šťavnaté |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| drůbeží | drůbeží maso, | a) konzistence - pevná, soudržná, |
| gothajský | drůbeží strojně | b) vzhled na nákroji - na řezu je vychlazený výrobek |
| salám | oddělené maso, | tmavší masové růžové barvy spojka jemně vypracovaná, |
| | syrové vepřové maso | špeková mozaika nepravidelně rozdělena, ojedinělé |
| | | jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové |
| | připouští se použití | dutinky přípustné, velikost jednotlivých zrn špeku |
| | vepřové a drůbeží kůže | průměru převážně do 8 mm, smí být patrny částice |
| | | použitého koření, |
| | | c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; |
| | | lahodná, jemně kořeněná a slaná |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| drůbeží | drůbeží maso, | a) konzistence - pružná, soudržná, |
| salám | drůbeží strojně | b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová |
| junior | oddělené maso | až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky, |
| | | c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; |
| | připouští se použití | lahodná, jemně kořeněná a slaná, typická pro drůbeží |
| | vepřového masa a | maso; salám na skusu křehký |
| | syrového vepřového | |
| | sádla, vepřové a | |
| | drůbeží kůže | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
*) Uvede se druh drůbeže podle použitého drůbežího masa.

Tabulka 5

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy

+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Výrobek | Základní suroviny pro | Smyslové požadavky |
| | výrobu | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Hovězí maso | hovězí maso | a) vzhled - kompaktní celek, z jedné strany krytý |
| ve vlastní | | běložlutým tukem; kusy zrněného hovězího masa spojeny |
| šťávě | | aspikem; barva masa hnědošedá, typická pro vařené |
| | | hovězí maso, aspik barvy nahnědlé, |
| | | b) konzistence - maso křehké, měkké, mírně vláknité, |
| | | aspik při 15 °C přiměřeně tuhý, |
| | | c) vůně a chuť - příjemná, po dušeném hovězím mase, |
| | | mírně kořeněná a slaná; chuť aspiku mírně slaná, chuť |
| | | tuku typická |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Vepřové | vepřové maso | a) vzhled - kompaktní celek, na povrchu vývar tuku barvy |
| maso ve | | bílé až nažloutlé; aspik čirý, barvy zlatožluté; |
| vlastní | | vepřové maso v hrubších kouscích barvy světle |
| šťávě | | hnědošedé, tučné světlé, bez tvrdých částí, |
| | | b) konzistence - maso křehké, měkké, mírně vláknité, |
| | | aspik při 15 °C přiměřeně tuhý |
| | | c) vůně a chuť - příjemná po dušeném vepřovém mase, |
| | | lahodná, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; chuť aspiku |
| | | přiměřeně slaná |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Luncheon | vepřové maso, | a) vzhled - výrobek ve vychlazeném stavu barvy světlé |
| meat | hovězí maso | nebo tmavě růžové, mozaika nepravidelná se zrny |
| | | vepřového libového a tučného masa velikosti do 10 mm; |
| | | drobné póry, dutinky a měkké kolagenní části v malém |
| | | množství se připouští |
| | | b) konzistence - kompaktní, plátky o tloušťce 1 cm při |
| | | nařezání soudržné |
| | | c) vůně a chuť - příjemná, přiměřeně slaná a kořeněná, |
| | | na skusu výrobek křehký |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+

Tabulka 6

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky - paštiky

+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Výrobek | Základní suroviny pro | Smyslové požadavky |
| | výrobu | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Játrová | vepřové maso | a) vzhled a barva - kompaktní šedá až růžovošedá hmota, |
| paštika | | případně s ložisky aspiku a vytaveného tuku; jemně |
| | | zpracované kolagenní částice, drobné vzduchové |
| | | dutinky a částice použité koření patrny, |
| | | b) konzistence - soudržná, roztíratelná, při 15 °C |
| | | pastovitá, |
| | | c) vůně a chuť - po vepřových játrech, přiměřeně slaná, |
| | | jemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Játrový sýr | vepřové maso | a) vzhled a barva - kompaktní šedá až růžovošedá hmota, |
| | | případně s ložisky aspiku a vytaveného tuku; jemně |
| | | zpracované kolagenní částice, drobné vzduchové |
| | | dutinky a částice použité koření patrny, v nákroji |
| | | pravidelného lichoběžníkovitého tvaru |
| | | b) konzistence - soudržná, roztíratelná, při 15 °C |
| | | pastovitá, |
| | | c) vůně a chuť - po vepřových játrech, přiměřeně slaná, |
| | | jemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Pasta z | vepřové maso uzené | a) vzhled a barva - oranžová až oranžovošedá kompaktní |
| uzeného | | hmota, |
| masa | | b) konzistence - roztíratelná, na řezu mírně drsná, |
| | | c) chuť a vůně - po uzeném mase, přiměřeně slaná, |
| | | příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Bůčková | vepřové maso, | a) vzhled a barva - kompaktní, okrová nebo okrově hnědá |
| pomazánka | uzený vepřový bůček | hmota, |
| | | b) konzistence - tužší kašovitá, na řezu mírně drsná, |
| | | roztíratelná, |
| | | c) chuť a vůně - po uzeném bůčku, přiměřeně slaná, |
| | | příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+

Tabulka 7

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy - hotová jídla

+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Výrobek | Základní suroviny pro | Smyslové požadavky |
| | výrobu | |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Lečo s | masný výrobek tepelně | a) vzhled a barva - masný výrobek (klobása) v |
| klobásou | opracovaný | hnědočervené směsi zeleniny, znatelné řezy zeleninové |
| | | papriky a cibule, ojedinělý výskyt semen z paprik se |
| | | připouští, omáčka červenohnědé barvy |
| | | b) konzistence - klobása měkká, mírné popraskání se |
| | | připouští, zeleninová směs poloměkká až měkká, omáčka |
| | | mírně zahuštěná |
| | | c) vůně a chuť - po použitém masném výrobku, paprice a |
| | | rajčatech mírně slaná, příjemně kořeněná, |
| | | sladkokyselá, mírná pálivost v důsledku použité |
| | | papriky se připouští, bez cizích pachů a příchutí |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Hovězí na | hovězí maso | a) vzhled a barva - maso nařezané na plátky, dobře |
| divoko | | očištěné, povrchově odblaněné, zbavené části loje v |
| | | hnědé omáčce |
| | | b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěná |
| | | c) vůně a chuť - po pečeném hovězím mase a použité |
| | | zelenině, mírně slaná, příjemně kořeněná |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Maďarský | hovězí maso, | a) vzhled - nepravidelné kousky masa o velikosti asi 15 |
| guláš | vepřové maso | až 30 mm a řezy červené a zelené zeleninové papriky v |
| | | červenohnědé až hnědé omáčce |
| | | b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěná |
| | | c) vůně a chuť - po použitých surovinách, typická pro |
| | | guláš, příjemně slaná a kořeněná, mírně pálivá, bez |
| | | cizích pachů a příchutí |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+
| Chalupářský | hovězí maso, | a) vzhled - nepravidelné kousky masa a masného tepelně |
| guláš | masný výrobek tepelně | opracovaného výrobku (celá klobása) v červenohnědé až |
| | opracovaný | hnědé omáčce |
| | | b) konzistence - maso a klobása měkké, omáčka mírně |
| | | zahuštěná, |
| | | c) vůně a chuť - po mase a klobáse, přiměřeně slaná a |
| | | příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí |
+-------------+-------------------------+----------------------------------------------------------+

Tabulka 8

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné výrobky

+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Výrobek | obsah masa | čistá svalová | obsah tuku |
| | (% hmot. nejméně) | bílkovina | (% hmot. nejvýše) |
| | | (% hmot. nejméně) | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Špekáček | 40,0 | - | 45,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Kabanos | 50,0 | - | 40,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Párek vídeňský | 55,0 | - | 40,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Párek lahůdkový | 50,0 | - | 35,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Debrecínský párek | 60,0 | - | 40,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Párek jemný | 50,0 | - | 35,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Šunkový salám | 55,0 | - | 20,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Gothajský salám | 40,0 | - | 40,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Junior salám | 40,0 | - | 35,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Český salám | 40,0 | - | 40,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Ostravská klobása | 60,0 | - | 35,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Vysočina | - | 13,0 | 50,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Turistický salám | - | 14,0 | 40,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Selský salám | - | 13,0 | 50,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Poličan | - | 16,0 | 50,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Lovecký salám | - | 15,0 | 50,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Dunajská klobása | - | 14,0 | 55,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Paprikáš | - | 14,0 | 50,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Herkules | - | 14,0 | 50,0 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

Tabulka 9

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné tepelně opracované výrobky z drůbežího masa

+---------------------------+---------------------------+-------------------+-------------------+
| Výrobek | obsah drůbežího masa nebo | maximální obsah | obsah tuku |
| | obsah drůbežího strojně | drůbežího strojně | (% hmot. nejvýše) |
| | odděleného masa | odděleného masa | |
| | (% hmot. nejméně) | (% hmot. nejvíce | |
+---------------------------+---------------------------+-------------------+-------------------+
| Drůbeží špekáček | 45,0 | | 45,0 |
+---------------------------+---------------------------+-------------------+-------------------+
| Kuřecí párek jemný | 50,0 | | 30,0 |
+---------------------------+---------------------------+-------------------+-------------------+
| Drůbeží debrecínský párek | 37,0 | 30,0 | 35,0 |
+---------------------------+---------------------------+-------------------+-------------------+
| Drůbeží vídeňský párek | 50,0 | 35,0 | 25,0 |
+---------------------------+---------------------------+-------------------+-------------------+
| Drůbeží šunkový salám | 40,0 | 12,0 | 20,0 |
+---------------------------+---------------------------+-------------------+-------------------+
| Drůbeží Gothajský salám | 40,0 | | 40,0 |
+---------------------------+---------------------------+-------------------+-------------------+
| Drůbeží Junior salám | 50,0 | | 25,0 |
+---------------------------+---------------------------+-------------------+-------------------+

Tabulka 10

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy

+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Výrobek | obsah masa | obsah vody | obsah tuku | další požadavky |
| | (% hmot. nejméně) | (% hmot. nejvýše) | (% hmot. nejvýše) | |
+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Hovězí maso ve vlastní | 70,0 | 80,0 | 20,0 | - |
| šťávě | | | | |
+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Vepřové maso ve vlastní | 70,0 | 70,0 | 40,0 | - |
| šťávě | | | | |
+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Luncheon meat | 70,0 | 70,0 | 40,0 | vytavený tuk a aspik |
| | | | | nejvýše 15,0 % hmot. |
+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+

Tabulka 11

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné tepelně opracované masné výrobky - paštiky

+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Výrobek | obsah masa | obsah vody | obsah tuku | další požadavky |
| | (% hmot. nejméně) | (% hmot. nejvýše) | (% hmot. nejvýše) | |
+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Játrová paštika | 25,0 | 70,0 | 40,0 | obsah vepřových jater |
| | | | | nejméně 26,0 % hmot. |
+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Játrový sýr | 25,0 | 70,0 | 45,0 | obsah vepřových jater |
| | | | | nejméně 26,0 % hmot. |
+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Pasta z uzeného masa | 57,0 | 70,0 | 40,0 | - |
+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+
| Bůčková pomazánka | 35,0 | 70,0 | 40,0 | obsah uzeného bůčku |
| | | | | nejméně 20,0 % hmot. |
+--------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------------------+

Tabulka 12

Fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy - hotová jídla

+-------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Výrobek | obsah masa nebo masného | další požadavky |
| | tepelně opracovaného výrobku | |
| | (% hmotnostních nejméně) | |
+-------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Lečo s klobásou | 24,0 % hmot. klobásy po | |
| | tepelné úpravě výrobku | |
+-------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Hovězí na divoko | 30,0 % hmot. hovězího masa | |
+-------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Maďarský guláš | 30,0 z toho: | obsah zeleninové papriky: |
| | hovězí maso nejméně | nejméně 4,5 % hmotnostních |
| | 16,0 % hmotnostních, | |
| | vepřové maso nejméně | |
| | 14,0 % hmotnostních. | |
+-------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Chalupářský guláš | 10,0 | obsah klobásy nejméně 12 % hmot. |
+-------------------+------------------------------+----------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 8
Požadavky na složení a smyslové požadavky na tepelně opracované šunky

+------------+---------+------------+--------------------------------+-----------------------------------------+
| Skupina | Výrobek | Třída | Charakteristika jakosti | Smyslové požadavky |
+------------+---------+------------+--------------------------------+-----------------------------------------+
| tepelně | Šunka | nejvyšší | obsah čistých svalových | a) konzistence - v uceleném kusu |
| opracovaný | | jakosti | bílkovin - nejméně | pevná, soudržná; plátky se nesmějí |
| výrobek | | | 16,0 % hmotnostních | oddělovat na jednotlivé svaly; |
| | | | | u sterilovaného výrobku v konzervě |
| | | | celosvalový výrobek | je povoleno proměnlivé množství |
| | | | | volného aspiku |
| | | | použití barviv, vlákniny, | b) vzhled v nákroji- výrobek na řezu |
| | | | škrobu (včetně škrobu | barvy odpovídající druhu použitého |
| | | | modifikovaného fyzikálně či | masa, jednotlivé svaly patrny a |
| | | | enzymy), rostlinných a | spojeny drobně rozpracovanou |
| | | | jiných živočišných bílkovin | svalovinou; ojedinělá menší ložiska |
| | | | a dalších látek, které zvyšují | tuku na řezu přípustná, rovněž |
| | | | obsah bílkovin ve výrobku, | přípustné menší dutinky, vyplněné |
| | | | se nepřipouští | např. aspikem |
| | | | | c) vůně a chuť - typická pro šunku, |
| | | | | přiměřeně slaná, lahodná, výrobek na |
| | | | | skusu v tenkých plátcích křehký |
+------------+---------+------------+--------------------------------+ |
| | | výběrová | obsah čistých svalových | |
| | | | bílkovin - nejméně | |
| | | | 13,0 % hmotnostních | |
| | | | | |
| | | | celosvalový výrobek | |
| | | | | |
| | | | použití barviv, vlákniny | |
| | | | (s výjimkou přírodních | |
| | | | zahušťovadel karagenanu a gumy | |
| | | | euchemy), škroby (včetně | |
| | | | škrobu modifikovaného | |
| | | | fyzikálně či enzymy), | |
| | | | rostlinných a jiných | |
| | | | živočišných bílkovin a dalších | |
| | | | látek, které zvyšují obsah | |
| | | | bílkovin ve výrobku, | |
| | | | se nepřipouští | |
+------------+---------+------------+--------------------------------+ |
| | | standardní | obsah čistých svalových | |
| | | | bílkovin - nejméně | |
| | | | 10,0 % hmotnostních | |
+------------+---------+------------+--------------------------------+-----------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 9
Záporné hmotnostní odchylky pro rybí výrobky

+------------------------+-------------+--------------------------------+
| Výrobek | Hmotnost | Přípustná záporná hmotnostní |
| | balení | odchylka |
+------------------------+-------------+--------------------------------+
| Čerstvé produkty | do 300 g | - 10,0 % u jednotlivého balení |
| rybolovu a | | - 2,0 % u 20 ks balení |
| akvakultury, hluboce +-------------+--------------------------------+
| zmrazené produkty | do 1 000 g | - 6,0 % u jednotlivého balení |
| rybolovu a | | - 1,0 % u 20 ks balení |
| akvakultury a +-------------+--------------------------------+
| polotovary z nich, | do 2 000 g | - 4 % u jednotlivého balení |
| upravené produkty | | - 1,0 % u 20 ks balení |
| rybolovu, zpracované +-------------+--------------------------------+
| produkty rybolovu, | nad 2 000 g | - 2 % u jednotlivého balení |
| Surimi, vyjma | | -0,5 % u 20 ks balení |
| sardelové pasty a | | |
| konzerv | | |
+------------------------+-------------+--------------------------------+
| sardelová pasta | v tubě | - 10 % u jednotlivého balení |
| | | - 2,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | do 350 g | - 10 % u jednotlivého balení |
| | | - 2,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | nad 350 g | - 5 % u jednotlivého balení |
| | | - 1,0 % u 20 ks balení |
+------------------------+-------------+--------------------------------+
| konzervy | do 350 g | - 10 % u jednotlivého balení |
| | | - 2,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | nad 350 g | - 5 % u jednotlivého balení |
| | | - 1,0 % u 20 ks balení |
+------------------------+-------------+--------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 10
Seznam obchodních označení a vědeckých názvů produktů rybolovu a akvakultury

Obchodní označení obsahuje rodové jméno ze sloupce č. 1 a druhové jméno ze sloupce č. 1 písm. a) nebo b), pokud je ve sloupci č. 1 uvedeno, dále se uvede odpovídající vědecký název podle sloupce č. 2 obsahující rodové a druhové jméno, pokud je ve sloupci č. 2 uveden. Alternativně je možné jako obchodní označení, některou jeho součást nebo jako vědecký název použít také synonymum podle sloupce č. 3, pokud je ve sloupci č. 3 uvedeno.

+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+------------------+
| 1. Obchodní označení | 2. Vědecký název | 3. Synonyma |
| | | obchodních |
| | | označení/ |
| | | vědeckých |
| | | názvů |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Rodové | a) druhové | b) druhové | Rodové | a) druhové | b) druhové | |
| jméno | jméno | jméno | jméno | jméno | jméno | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| RYBY |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Cejn | velký | | Abramis | brama | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Makrela | solandrova | | Acanthocybium | solandri | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Jeseter | malý | | Acipenser | ruthenus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Jeseter | ruský | Gűldenstädtův | Acipenser | gueldenstaedtii | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Jeseter | velký | | Acipenser | sturio | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Zubatka | pruhovaná | | Anarhichas | lupus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tyto názvy: |
| | | | | | | vlkouš obecný, |
| | | | | | | vlkouš severní |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Úhoř | evropský | říční | Anguilla | anguilla | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chmurnatka | tmavá | | Anoplopoma | fimbria | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Black code |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Uhlířka | černá | | Aphanopus | carbo | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Tkaničnice |
| | | | | | | tmavá |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chňapal | velký | | Aprion | virescens | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Stříbrnice | atlantská | | Argentina | silus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Smuha | královská | šedá | Argyrosomus | regius | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Ombrina. |
| | | | | | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | vědecký název |
| | | | | | | použít tento |
| | | | | | | název: Sciaena |
| | | | | | | aquila. |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kahavaj | skvrnitý | | Arripis | trutta | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Losos |
| | | | | | | australský |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štítník | kukaččí | rudý | Aspitrigla | cuculus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | latinský název |
| | | | | | | použít tento |
| | | | | | | název: Trigla |
| | | | | | | cuculus |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Platýs | šípozubý | | Atheresthes | stomias | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Gavún | štíhlý | | Atherina | boyeri | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Grundle |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Smuha | bílá | | Atractoscion | nobilis | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | white seabass |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Smuha | chutná | | Atractoscion | aequidens | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Smuha | nibe | | Atrobucca | nibe | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | nepravý | | Auxis | thazard | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | makrelovitý | | Auxis | rochei | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Parma | obecná | | Barbus | barbus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Jehlice | rohozobá | mořská | Belone | belone | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Očnatec | štíhlý | | Boops | boops | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Zubatice | jadranská | | Boops | boops | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento |
| | | | | | | název: Očnatec |
| | | | | | | štíhlý |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | polární | severní | Boreogadus | saida | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Saida |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Brama | | | Brama | brama | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Pražma obecná |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chimérovka | kapská | | Callorhinchus | capensis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chimérovka | tasmánská | | Callorhinchus | milli | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Elephant fish |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Karas | stříbřitý | | Carassius | gibelio | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | obrovský | | Caranx | ignobilis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | velkooký | | Caranx | latus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | šestipruhý | | Caranx | sexfasciatus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | modroskvrný | | Cephalopholis | miniata | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | sonneratův | | Cephalopholis | sonnerati | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | tmavý | | Cephalopholis | argus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Keříčkovec | jihoafrický | červenolemý | Clarias | gariepinus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Sumeček |
| | | | | | | africký, Klarias |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sleď | obecný | atlantický | Clupea | harengus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sleď | obecný | baltický | Clupea | harengus | membras | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Úhoř | mořský | | Conger | conger | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Úhořovec |
| | | | | | | mořský |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Síh | peleď | | Coregonus | peled | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Maréna |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Maréna | severní | | Coregonus | lavaretus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Síh |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Koryféna | velká | | Coryphaena | hippurus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Mahi-mahi, |
| | | | | | | Zlak nachový, |
| | | | | | | Dorado |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Hlavoun | tuponosý | | Coryphaenoides | rupestris | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Grenadiér |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Amur | bílý | | Ctenopharyngodon | idella | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kapr | obecný | | Cyprinus | carpio | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Zubatec | angolský | | Dentex | angolensis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Zubatec | hrbohlavý | | Dentex | gibbosus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Zubatec | obecný | | Dentex | dentex | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mořčák | evropský | | Dicentrarchus | labrax | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Vlk mořský, |
| | | | | | | Mořský vlk, |
| | | | | | | Okoun mořský. |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Jazyk | klínotvarý | | Dicologlosa | cuneata | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mořan | obecný | | Diplodus | vulgaris | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ledovka | patagonská | | Dissostichus | eleginoides | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Chilský sea |
| | | | | | | bass |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | duhový | | Elagatis | bipinnulata | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Břitka | atlantská | | Ensis | directus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sardel | obecná | evropská | Engraulis | encrasicholus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: |
| | | | | | | Ančovička |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sardel | peruánská | | Engraulis | ringens | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | západoafrický | | Epinephelus | aeneus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | zlatavý | | Epinephelus | costae | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | malabarský | | Epinephelus | malabaricus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | temný | gauza | Epinephelus | marginatus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | druhové jméno |
| | | | | | | použít toto |
| | | | | | | jméno: |
| | | | | | | vroubený |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | červenohnědý | červený | Epinephelus | morio | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | hnědotečkovaný | | Epinephelus | chlorostigma | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | žlutomodrý | | Epinephelus | flavocaeruleus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štika | obecná | | Esox | lucius | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | černý | | Euthynnus | lineatus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | malý | atlantický | Euthynnus | alletteratus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | východní | | Euthynnus | affinis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štítník | šedý | | Eutrigla | gurnardus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Trigly |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | obecná | skvrnitá | Gadus | morhua | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Cod |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | pacifická | bílá | Gadus | macrocephalus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Žralok | psohlavý | tope | Galeorhinus | galeus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Hruj | kapská | | Genypterus | capensis | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Kingclip |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | královská | | Genypterus | blacodes | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Hruj |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Platýs | protažený | šedohnědý | Glyptocephalus | cynoglossus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | zlatavý | | Gnathanodon | speciosus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ledovka | | | Gobionotothen | gibberifrons | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Claresse | | | Heterobranchus | | | |
| | | | longifilis x Clarias | | | |
| | | | garienpinus | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Žralok | šedý | | Hexanchus | griseus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Halibut | bílý | atlantický | Hippoglossus | hippoglossus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Hlavatka | podunajská | | Hucho | hucho | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Vyza | velká | | Huso | huso | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Beluga |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tolstolobik | bílý | | Hypophthalmichthys | molitrix | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tolstolobec | pestrý | | Hypophthalmichthys | nobilis | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Tolstolobik. |
| | | | | | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | vědecký název |
| | | | | | | použít tento |
| | | | | | | název: |
| | | | | | | Aristichtys |
| | | | | | | nobilis |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mořan | indooceánský | | Cheimerius | nufar | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Cípal | pyskatý | | Chelon | labrosus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Plachetník | širokoploutvý | | Instiophorus | platypterus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | pruhovaný | bonito | Katsuwonus | pelamis | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Bonito |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pyskoun | skvrnitý | velký | Labrus | bergylta | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Žralok | sleďový | | Lamna | nasus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Perletník | nádherný | | Lampris | guttatus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné použít |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení: |
| | | | | | | Leskyně |
| | | | | | | skvrnitá nebo |
| | | | | | | Opah |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Lates | stříbřitý | | Lates | calcalifer | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tyto názvy: |
| | | | | | | Lates stříbrný, |
| | | | | | | Robalo |
| | | | | | | stříbřitý, Okoun |
| | | | | | | barramundi |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Okoun | nilský | | Lates | niloticus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pamakrela | temná | | Lepidocybium | flavobrunneum | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tyto názvy: |
| | | | | | | máslová ryba, |
| | | | | | | butterfish, |
| | | | | | | Makrela |
| | | | | | | máslová |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Makrely | | | Lepidocybium spp. | všechny druhy | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Vlasochvost | stužkový | | Lepidopus | caudatus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Tkaničnice |
| | | | | | | stříbrná |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kambala | | | Lepidorhombus spp. | všechny druhy | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Cejnovka | drobnozubá | | Lethrinus | microdon | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Cejnovka | modrá | | Lethrinus | nebulosus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Bolen | dravý | | Leuciscus | aspius | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | latinský název |
| | | | | | | použít tento |
| | | | | | | název: Aspius |
| | | | | | | aspius |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Limanda | drsná | | Limanda | aspera | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Limanda | žlutoocasá | zlatá | Limanda | ferruginea | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | platýs zlatý |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Platýs | limanda | drsnotělý | Limanda | limanda | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento |
| | | | | | | název: Limanda |
| | | | | | | obecná |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Cípal | evropský | | Liza | ramada | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Cípal | zlatý | | Liza | aurata | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ďas | americký | | Lophius | americanus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ďas | mořský | | Lophius | piscatorius | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chňapal | | | Lutjanus | agennes | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chňapal | stříbrnoskvrnný | | Lutjanus | argentimaculatus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chňapal | dvouskvrnný | bohar | Lutjanus | bohar | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chňapal | rudý | | Lutjanus | campechanus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chňapal | klenutý | | Lutjanus | gibbus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chňápal | | | Lutjanus | goreensis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chňapal | hrbohlavý | | Lutjanus | sanguineus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chňapal | císařský | červený | Lutjanus | sebae | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: red |
| | | | | | | snapper |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Hoki | novozélandský | | Macruronus | novaezelandiae | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Hoki | patagonský | | Macruronus | magellanicus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Marlín | indopacifický | | Makaira | mazara | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kapelin | severní | | Mallotus | villosus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | huňáček severní |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | jednoskvrnná | skvrnitá | Melanogrammus | aeglefinus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Měsícovec | skvrnitý | | Mene | maculata | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Moonfish |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | merlan | bezvousá | Merlangius | merlangus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štikozubec | argentinský | | Merluccius | hubbsi | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tyto |
| | | | | | | názvy: Mořská |
| | | | | | | štika, Merlúza |
| | | | | | | nebo Hejk |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štikozubec | evropský | | Merluccius | merluccius | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tyto |
| | | | | | | názvy: Mořská |
| | | | | | | štika, Merlúza |
| | | | | | | nebo Hejk |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štikozubec | kanadský | | Merluccius | productus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tyto |
| | | | | | | názvy: Mořská |
| | | | | | | štika, Merlúza |
| | | | | | | nebo Hejk |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štikozubec | kapský | hlubokomořský | Merluccius | capensis | paradoxus | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tyto |
| | | | | | | názvy: Mořská |
| | | | | | | štika, Merlúza |
| | | | | | | nebo Hejk |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štikozubec | peruánský | | Merluccius | gayi | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tyto |
| | | | | | | názvy: Mořská |
| | | | | | | štika, Merlúza |
| | | | | | | nebo Hejk |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štikozubec | stříbrný | americká | Merluccius | bilinearis | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tyto |
| | | | | | | názvy: Mořská |
| | | | | | | štika, Merlúza |
| | | | | | | nebo Hejk |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Jižní modrý | | | Micromesistius | australis | | Alternativně je |
| witling | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Treska jižní |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Modrý | | | Micromesistius | poutassou | | Alternativně je |
| witling | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Treska modravá |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Platýs | malohlavý | červený | Microstomus | kitt | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Manta | | | Mobula spp., | všechny druhy | | |
| | | | Myliobastis spp. | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mník | mořský | molva | Molva spp. | všechny druhy | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mořčák | stříbřitý | | Morone | chrysops | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Cípal | | | Mugil spp. | všechny druhy | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Mugil |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sultánka | pruhovaná | | Mullus | surmuletus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Parmice |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sultánka | nachová | karmínová | Mullus | barbatus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Parmice |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | ostrorypý | | Mycteroperca | acutirostris | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Špičatník | zlatopruhý | japonský | Nemipterus | japonicus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Oblada | obecná | | Oblada | melanura | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Losos | keta | pacifický | Oncorhynchus | keta | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Chui |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Losos | kisuč | stříbrný | Oncorhynchus | kisutch | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Losos | gorbuša | divoký | Oncorhynchus | gorbuscha | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Losos | nerka | červený | Oncorhynchus | nerka | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Sockeye |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Losos | čavyča | | Oncorhynchus | tshawytcha | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Losos |
| | | | | | | královský |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pstruh | duhový | | Oncorhynchus | mykiss | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Pstruh |
| | | | | | | lososovitý nebo |
| | | | | | | Pstruh |
| | | | | | | růžovomasý |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tlamoun | nilský | | Oreochromis | niloticus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Tilápie |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Zubatice | | | Pagellus spp. | všechny druhy | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pražman | modroskvrnný | | Pargus | caeruleostictus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Stříbrovka | lesklá | | Pampus | argenteus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pangasius | dolnooký | | Pangasius | hypophthalmus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Pangas. |
| | | | | | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | vědecky název |
| | | | | | | použít tento |
| | | | | | | název: |
| | | | | | | Pangasianodon |
| | | | | | | hypophthalmus. |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pompano | | | Parona | signata | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Kranas |
| | | | | | | jihoamerický |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Parmice | drobnoskvrnná | | Parupeneus | heptacanthus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Parmice | indická | | Parupeneus | indicus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Okoun | říční | | Perca | fluviatilis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Platýs | malý | říční | Platichthys | flesus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento |
| | | | | | | název: Flounder |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Makrela | atská | | Pleurogrammus | monopterygius | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Platýs | obecný | velký | Pleuronectes | platessa | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Smuha | vousatá | | Pogonias | cromis | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Bubeník |
| | | | | | | americký |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | evropská | pollak | Pollachius | pollachius | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | tmavá | šedá | Pollachius | virens | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Žralok | modravý | obecný | Prionace | glauca | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | zubatý | | Pseudocaranx | dentex | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo |
| | | | | | | druhového |
| | | | | | | jména ve |
| | | | | | | sloupci 1a) |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | georgijský |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Smuha | senegalská | | Pseudotolithus | senegalensis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Parmice | západoafrická | | Pseudupeneus | prayensis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kambala | velká | | Psseta | maxima | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranasovec | štíhlý | | Rachycentron | canadum | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Rejnok | skvrnitý | | Raja | montagui | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Rejnok | | | Rajiformes | všechny druhy | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Halibut | tmavý | grónský | Reinhardtius | hippoglossoides | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Losos | atlantický | obecný | Salmo | salar | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pstruh | obecný | mořský | Salmo | trutta | trutta | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pstruh | obecný | potoční | Salmo | trutta | fario | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Siven | arktický | alpský | Salvelinus | alpinus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Siven | americký | | Salvelinus | fontinalis | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo |
| | | | | | | druhového |
| | | | | | | jména ve |
| | | | | | | sloupci 1a) |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | potoční |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Candát | obecný | | Sander | lucioperca | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | vědecky název |
| | | | | | | použít tento |
| | | | | | | název: |
| | | | | | | Stizostedion |
| | | | | | | lucioperca |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pelamida | atlantická | obecná | Sarda | sarda | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Tunec |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pelamida | chilská | tichomořská | Sarda | chiliensis | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Tunec |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pelamida | východní | | Sarda | orientalis | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Tunec |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sardinka | evropská | obecná | Sardina | pilchardus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Očnatec | obecný | | Sarpa | salpa | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Zubatice | zlatopasá | | Sarpa | salpa | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Okáč obecný |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ploskozubec | modropruhý | | Scarus | ghobban | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ploskozubec | rudomořský | | Scarus | gibbus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Papouščí ryba |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Smuha | tmavá | | Sciaena | umbra | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Makrela | indopacifická | australská | Scomber | australasicus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo |
| | | | | | | druhového |
| | | | | | | jména ve |
| | | | | | | sloupci 1a) |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | modravá |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Makrela | japonská | měchýřnatá | Scomber | japonicus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Makrela | obecná | atlantická | Scomber | scombrus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Makrela | španělská | | Scomberomorus | maculatus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Makrelovec | královský | | Scomberomorus | cavalla | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pakambala | kosočtverečná | | Scophthalmus | rhombus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ropušnice | šarlatová | | Scorpaena | Cardinalis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ropušnice | obecná | | Scorpaena | scrofa | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Žralok | skvrnitý | | Scyliorhinus | canicula | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Žralok | větší | | Scyliorhinus | stellaris | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Žralok | | | Scyliorhinus spp., | všechny druhy | | |
| | | | Ginglymostoma spp., | | | |
| | | | Rhincodon spp., Galeus | | | |
| | | | spp., Mustelus spp., | | | |
| | | | Triakis spp., | | | |
| | | | Carcharhinus spp., | | | |
| | | | Galeocerdo spp., | | | |
| | | | Prionace spp., | | | |
| | | | Rhizoprionodon spp., | | | |
| | | | Carcharias spp., | | | |
| | | | Odontaspis spp., | | | |
| | | | Alopias spp., | | | |
| | | | Cetorhinus spp., | | | |
| | | | Carcharodon spp., | | | |
| | | | Isurus spp., Lamna spp., | | | |
| | | | Chlamydoselachus | | | |
| | | | spp., Heptranchias | | | |
| | | | spp., Hexanchus spp., | | | |
| | | | Notorynchus spp., | | | |
| | | | Echinorhinus spp., | | | |
| | | | Somniosus spp., | | | |
| | | | Squalus spp., | | | |
| | | | Centroscymnus spp., | | | |
| | | | Etmopterus spp., | | | |
| | | | Isistius spp. | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sebastes | červený | | Sebastes | marinus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento |
| | | | | | | název: Okouník |
| | | | | | | mořský |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | americký | | Seriola | lalandi | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | dumerilův | | Seriola | dumerili | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | východní | | Seriola | quinqueradiata | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tyto názvy: |
| | | | | | | Hamachi nebo |
| | | | | | | King Fish |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Savorin | | | Seriolella | porosa | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Medúzovec |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sumec | velký | | Silurus | glanis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Solea | evropská | obecná | Solea | solea | vulgaris | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Mořský jazyk |
| | | | | | | obecný, Jazyk |
| | | | | | | mořský. |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mořan | zlatý | | Sparus | aurata | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Pražma |
| | | | | | | královská |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pražman | obecný | | Sparus | pagrus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Pražma obecná, |
| | | | | | | Alternativně je |
| | | | | | | možné použít |
| | | | | | | vědecký název: |
| | | | | | | Pagrus pargus |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Soltýn | obecný | středomořský | Sphyraena | sphyraena | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: |
| | | | | | | Barakuda |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kladivoun | | | Sphyrna spp. | všechny druhy | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Modrák | skvrnitý | | Spicara | maena | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Spikara |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Modrák | vysoký | ostronosý | Spicara | smaris | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: Spikara |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mořan | tmavý | | Spondyliosoma | cantharus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pražma | tmavá | | Spondyliosoma | cantharus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Šprot | severní | obecný | Sprattus | sprattus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Žralok | ostnatý | | Squalus | acanthias | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Ostroun obecný |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | aljašská | pestrá | Theragra | chalcogramma | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | atlantický | černoploutvý | Thunnus | atlanticus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | dlouhochvostý | | Thunnus | tonggol | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | dlouhoploutvý | křídlatý | Thunnus | alalunga | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | modroploutvý | obecný | Thunnus | thynnus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | zavalitý | tučný | Thunnus | obesus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo |
| | | | | | | druhového |
| | | | | | | jména ve |
| | | | | | | sloupci 1a) |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | velkooký |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tuňák | žlutoploutvý | | Thunnus | albacares | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Lipan | obecný | podhorní | Thymallus | thymallus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Lín | obecný | | Tinca | tinca | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Vidlatka | černoskvrnná | | Trachinotus | baillonii | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kranas | obecný | | Trachurus | trachurus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Stavrida | | | Trachurus | trachurus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Kranas obecný |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Štítník | červený | | Trigla | lucerna | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Trigly |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Trigly | | | Trigla spp. | všechny druhy | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Štítník |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | francouzská | | Trisopterus | luscus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Treska | malá | | Trisopterus | minutus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kanic | půlměsíčný | | Variola | louti | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mečoun | obecný | | Xiphias | gladius | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Pilobřich | ostnitý | | Zeus | faber | | Alternativně je |
| | | | | | | možné jako |
| | | | | | | obchodní |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | Ryba svatého |
| | | | | | | Petra, Zeus |
| | | | | | | faber |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| KORÝŠI | | | | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Krab | chutný | | Callinectes | sapidus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Krab | německý | | Cancer | pagurus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Krabi | | | Cancer spp., Lithodes | všechny druhy | | |
| | | | spp., Chinoectes spp., | | | |
| | | | Menippe spp., | | | |
| | | | Callinectes spp., | | | |
| | | | Carcinus spp., | | | |
| | | | Charybdis spp., | | | |
| | | | Portunus spp., Scylla | | | |
| | | | spp., Maja spp., | | | |
| | | | Mithrax spp., | | | |
| | | | Erimacrus spp., | | | |
| | | | Geryon spp. druhy z | | | |
| | | | čeledí Portunidae, | | | |
| | | | Lithodidae | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Krab | obecný | | Carcinus | maenas | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Garnát | | | Crangon spp., | všechny druhy | | |
| | | | Sclerocrangon spp | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Rak | | | Euastacus spp., druhy z | všechny druhy | | |
| | | | čeledí Astacidae, | | | |
| | | | Cambaridae | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Humr | americký | kanadský | Homarus | americanus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Humr | evropský | bretaňský | Homarus | gammarus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Humr | | | Homarus spp., | všechny druhy | | |
| | | | Metanephrops spp., | | | |
| | | | Nephrops spp., | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Krab | pavoučí | | Maja | squinado | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Humr | severský | štíhlý | Nephrops | norvegicus | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo rodového |
| | | | | | | jména tento |
| | | | | | | název: |
| | | | | | | Langustýna |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Langusta | obecná | | Palinurus | vulgaris | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Langusta | | | Palinurus spp., Jasus | všechny druhy | | |
| | | | spp., druhy z čeledi | | | |
| | | | Palinuridae | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Krevety | | | Pandalus spp., | všechny druhy | | Alternativně je |
| | | | Crangon spp., Panaeus | | | možné jako |
| | | | spp., Palaemon spp., | | | obchodní |
| | | | Caridea spp., druhy z | | | označení použít |
| | | | čeledí Penaeidae, | | | tento název: |
| | | | Palaemonidae, | | | Garnely |
| | | | Pandalidae, | | | |
| | | | Crangonidae, | | | |
| | | | Aristeidae, Sicyonidae, | | | |
| | | | Sergestidae | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Langusta | zelená | | Panulirus | gracilis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Krab | kamčatský | | Paralithodes | camtschaticus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Listorožec | | | Scyllaridae | všechny druhy | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Strašek | kudlankovitý | | Squila | mantis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| MĚKKÝŠI | | | | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Surmovka | čeřitá | vlnitá | Buccinum | undatum | | Alternativně je |
| | | | | | | možné v |
| | | | | | | obchodním |
| | | | | | | označení použít |
| | | | | | | místo |
| | | | | | | druhového |
| | | | | | | jména ve |
| | | | | | | sloupci 1a) |
| | | | | | | tento název: |
| | | | | | | obecná |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Srdcovka | jedlá | | Cerastoderma | edule | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ústřice | velká | | Crassostrea | gigas | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kalmar | peruánský | | Dosidicus | gigas | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chobotnice | menší | | Eledone | cirrhosa | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mandlovka | evropská | | Glycymeris | glicymeris | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ušeň | mořská | | Haliotis | tuberculata | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ušeň | | | Haliotis spp. | všechny druhy | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chionka | | | Chamelea spp., Chione | všechny druhy | | |
| | | | spp., Mercenaria spp., | | | |
| | | | Protothaca spp. | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Plážovka | vejcorodá | | Littorina | littorea | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Slávka | středomořská | | Mytilus | galloprovincialis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Slávka | jedlá | | Mytilus | edulis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Slávka | | | Mytilus spp., Perna | | | |
| | | | spp., druhy z čeledě | | | |
| | | | Mytilidae | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chobotnice | obecná | | Octopus | vulgaris | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Chobotnice | | | Octopus spp., Eledone | všechny druhy | | |
| | | | spp., Pareledone spp. | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ústřice | jedlá | | Ostrea | edulis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ústřice | | | Ostrea spp., | všechny druhy | | |
| | | | Crassostrea spp., druhy | | | |
| | | | z čeledě Ostreidae | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ježovka | dlouhoostná | | Paracentrotus | lividus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Hřebenatka | kuchyňská | | Pecten | maximus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Hřebenatka | svatojakubská | | Pecten | jacobaeus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Hřebenatky | | | Pecten spp, Chlamys | všechny druhy | | |
| | | | spp., Placopecten spp., | | | |
| | | | Agropecten spp., | | | |
| | | | Aequipecten spp., | | | |
| | | | Patinopecten spp. | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Slávka | novozélandská | | Perna | canaliculus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Hřebenatka | labradorská | | Placopecten | magellanicus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kalamáry | | | rody Alloteuthis, | všechny druhy | | Alternativně |
| | | | Berryteuthis, | | | je možné jako |
| | | | Dosidicus, Illex, | | | obchodní |
| | | | Lolliguncula, Loligo, | | | označení použít |
| | | | Loliolus, Nototodarus, | | | tyto názvy: |
| | | | Ommastrephes, | | | kalmar, oliheň, |
| | | | Onychoteuthis, Rossia, | | | krakatice |
| | | | Sepiola, Sepioteuthis, | | | |
| | | | Symplectoteuthis, | | | |
| | | | Martialia a Todarodes | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tapeska | zdobná | vongole | Ruditapes | decussatus | | Alternativně |
| | | | | | | je možné jako |
| | | | | | | vědecký název |
| | | | | | | použít tento |
| | | | | | | název: Tapes |
| | | | | | | decussata |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Tapeska | | | Ruditapes spp., tapes | | | |
| | | | spp., Venerupis spp., | | | |
| | | | Maretrix spp. | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sépie | obecná | | Sepia | officinalis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Sépie | | | Sepia officinalis, | všechny druhy | | |
| | | | Rossia macrosoma, | | | |
| | | | Sepiella spp., Sepiola | | | |
| | | | spp. | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Břitka | jedlá | | Siliqua | patula | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Ježovka | obecná | | Spaerechinus | granularis | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Kalmar | tichomořský | | Todarodes | pacificus | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Mušle | | | Veneridae, Mactridae, | všechny druhy | | |
| | | | Cooperellidae a Arcidae | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+
| Srdcovka | | | všechny druhy z čeledě | všechny druhy | | |
| | | | Cardiidae | | | |
+-------------+-----------------+----------------+--------------------------+-------------------+------------+------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 11
Požadavky na jakost majonéz

Tabulka 1

Smyslové požadavky na jakost majonéz

+-------------+--------------------------------------------------------------------+
| Znak | |
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
| konzistence | v závislosti na obsahu oleje - pastovitá, krémovitá až polotekutá |
| a barva | stejnorodá hmota, olej neoddělen, částice kusovitých přísad |
| | rovnoměrně rozptýlené, menší vzduchové dutinky přípustné, |
| | výrobky nesmějí obsahovat zbytky vaječných skořápek, nečistot, |
| | cizích předmětů a hrudek vaječné hmoty |
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
| vůně | typická pro majonézy, mírně nakyslá, případně po použitých |
| | přísadách a koření |
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
| chuť | nakyslá, po použitých přísadách, bez cizích pachutí |
+-------------+--------------------------------------------------------------------+

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na jakost majonéz

+---------------+----------------------------------+
| Ukazatel | Hmotnostní % |
+---------------+----------------------------------+
| obsah tuku | podle tržních druhů 50,0 až 85,0 |
+---------------+----------------------------------+
| obsah žloutku | nejméně 2,0 |
+---------------+----------------------------------+
| hodnota pH | nejvýše 4,5 |
+---------------+----------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 12
Záporné hmotnostní odchylky pro majonézy

+------------------------+-------------+--------------------------------+
| Výrobek | Hmotnost | Přípustná záporná hmotnostní |
| | balení | odchylka |
| | (v g nebo | |
| | ml) | |
+------------------------+-------------+--------------------------------+
| majonéza | do 100 | - 6,0 % u jednotlivého balení |
| | | - 2,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | nad 100 | - 5,0 % u jednotlivého balení |
| | do 250 | - 1,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | nad 250 | - 4 % u jednotlivého balení |
| | do 500 | - 1,0 % u 20 ks balení |
| +-------------+--------------------------------+
| | nad 500 | - 2 % u jednotlivého balení |
| | | - 0,5 % u 20 ks balení |
+------------------------+-------------+--------------------------------+
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 04.03.2016
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 01.08.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 26/2016

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST PRVNÍ - Maso
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Členění na druhy a skupiny
Označování
§ 4
§ 5
§ 6 - Požadavky na jakost
§ 7 - Uvádění na trh
ČÁST DRUHÁ - Masné výrobky a masné polotovary
§ 8 - Základní pojmy
§ 9 - Členění na druhy a skupiny
Označování
§ 10
§ 11
§ 12 - Požadavky na jakost
Technologické požadavky
§ 13
§ 14
§ 15 - Uvádění na trh
ČÁST TŘETÍ - Produkty rybolovu a akvakultury
§ 16 - Základní pojmy
§ 17 - Označování
§ 18 - Požadavky na jakost
§ 19 - Uvádění na trh
ČÁST ČTVRTÁ - Vejce a majonézy
§ 20 - Vejce
§ 21 - Majonézy
§ 22 - Přechodná ustanovení
Závěrečná ustanovení
§ 23
§ 24
§ 25 - Účinnost
Příloha č. 1 - Přípustná záporná hmotnostní odchylka pro balené čerstvé maso a balené čerstvé drůbeží maso
Příloha č. 2 - Členění masa na druhy a skupiny
Příloha č. 3 - Základní dělení hovězího, telecího a vepřového masa na technologické celky
Příloha č. 4 - Záporné hmotnostní odchylky pro masné výrobky a masné polotovary
Příloha č. 5 - Záporné hmotnostní odchylky pro konzervy
Příloha č. 6 - Členění masných výrobků a masných polotovarů na druhy a skupiny
Příloha č. 7 - Požadavky na jakost a složení vybraných masných výrobků
Příloha č. 8 - Požadavky na složení a smyslové požadavky na tepelně opracované šunky
Příloha č. 9 - Záporné hmotnostní odchylky pro rybí výrobky
Příloha č. 10 - Seznam obchodních označení a vědeckých názvů produktů rybolovu a akvakultury
Příloha č. 11 - Požadavky na jakost majonéz
Příloha č. 12 - Záporné hmotnostní odchylky pro majonézy
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP