Právní prostor
Účinné znění ( 21.3.2016 - bez omezení )

84/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Účinné znění ( 21.3.2016 - bez omezení )
Datum vydáni 21.03.2016
Autor Ministerstvo dopravy
Účinný od 21.03.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 33/2016

84/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 15. března 2016,
kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacíchMinisterstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 k provedení § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2 a § 79 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, se mění takto:


1. V úvodní větě se slova "§ 79 odst. 8" nahrazují slovy "§ 79 odst. 9".


2. V § 20 odstavec 3 zní:

"(3) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.".


3. V § 20 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.".


4. V příloze č. 1 se za položku č. A 12b vkládá nová položka č. A 12c, která zní:

Obrázek - Značka


5. V příloze č. 3 se za položku č. B 30 vkládá nová položka č. B 30a, která zní:

Obrázek - Značka


6. V příloze č. 5 části 1 se za položku č. IZ 8b vkládají nové položky č. IZ 9a a IZ 9b, které znějí:

Obrázek - Značky


7. V příloze č. 7 části 2 položka č. 218 zní:

Obrázek - Symbol


8. V příloze č. 8 části 2 položka č. V 8b zní:

Obrázek - Značky


9. V příloze č. 8 části 2 se za položku č. V 8b vkládá nová položka č. V 8c, která zní:

Obrázek - Značka


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

--------------------
+) 21. 3. 2016
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 21.03.2016
Autor Ministerstvo dopravy
Účinný od 21.03.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 33/2016

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP