Právní prostor
Účinné znění ( 10.5.2016 - bez omezení )

34/2016 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech

Účinné znění ( 10.5.2016 - bez omezení )
Datum vydáni 11.07.2016
Autor Ministerstvo zahraničních věcí
Účinný od 10.05.2016
Účinný do bez omezení
Typ Sdělení
Zdroj Sbírka mezinárodních smluv
Ročník 2016
Zdroj částka 20/2016

34/2016 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostechMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. února 2015 byla v Aucklandu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 10. května 2016.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA
mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech

Česká republika a Cookovy ostrovy, přejíce si usnadnit výměnu informací v daňových záležitostech, se dohodly takto:


Článek 1

Předmět a rozsah Dohody

Příslušné orgány smluvních stran poskytnou pomoc prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na něž se vztahuje tato Dohoda. Takové informace zahrnují informace, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro zjištění, stanovení a vybírání těchto daní, pro zabezpečení úhrady daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo pro trestní stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanoveními této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, vyplývající osobám z právních předpisů nebo správních postupů dožádané strany, se použijí, pokud neoprávněně nezabraňují nebo nezdržují efektivní výměnu informací.


Článek 2

Působnost

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nemají k dispozici její orgány, nebo které nejsou k dispozici nebo pod kontrolou osob, které patří do její územní působnosti.


Článek 3

Daně, na které se Dohoda vztahuje

1. Daně, které podléhají této Dohodě, jsou:
a) v České republice: daně všeho druhu a pojmenování zavedené právními předpisy České republiky;
b) na Cookových ostrovech: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, srážkové daně, a daň z přidané hodnoty.

2. Tato Dohoda se vztahuje také na jakékoliv stejné daně zavedené po datu podpisu Dohody vedle nebo namísto stávajících daní. Tato Dohoda se vztahuje také na jakékoliv v zásadě podobné daně zavedené po datu podpisu Dohody vedle nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které se tato Dohoda vztahuje, mohou být rozšířeny nebo změněny vzájemnou dohodou smluvních stran formou výměny dopisů. Příslušné orgány smluvních stran oznámí jeden druhému všechny podstatné změny daňového systému a opatření související se získáváním informací, na které se Dohoda vztahuje.


Článek 4

Všeobecné definice

1. Pro účely této Dohody, pokud není definováno jinak, se výrazem:
a) "smluvní strana" rozumí podle souvislosti Česká republika nebo Cookovy ostrovy;
b) "příslušný orgán" rozumí:
i. v případě Cookových ostrovů orgán vybírající vnitrostátní příjmy nebo jeho zplnomocněný zástupce;
ii. v případě České republiky ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce;
c) "osoba" rozumí fyzická osoba, společnost a jakékoliv jiné sdružení osob;
d) "společnost" rozumí jakákoliv právnická osoba nebo jakákoli entita považovaná pro účely zdanění za právnickou osobu;
e) "veřejně obchodovatelná společnost" rozumí společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost snadno nakoupit nebo prodat. Akcie mohou být nakupovány nebo prodávány "veřejností", jestliže nákup nebo prodej akcií není implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;
f) "základní třída akcií" rozumí třída nebo třídy akcií představující většinu hlasovacích práv a hodnotu společnosti;
g) "uznávaná burza" rozumí jakákoliv burza, na které se dohodnou příslušné orgány smluvních stran;
h) "kolektivní investiční fond nebo program" rozumí jakýkoliv sdružený investiční nástroj bez ohledu na právní formu. Výrazem "kolektivní investiční fond nebo program" se rozumí kolektivní investiční fond nebo program za předpokladu, že emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může veřejnost snadno nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkupu. Emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může "veřejnost" snadno nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkupu, není-li tento nákup, prodej nebo zpětný odkup implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů;
i) "daň" rozumí jakákoliv daň, na kterou se Dohoda vztahuje;
j) "dožadující strana" rozumí smluvní strana dožadující informace;
k) "dožádaná strana" rozumí smluvní strana, která je dožádána o poskytnutí informací;
l) "opatření pro získání informací" rozumí právní předpisy a správní nebo soudní postupy, které umožňují smluvní straně získat nebo poskytnout dožadované informace;
m) "informace" rozumí informace o skutečnosti, prohlášení nebo záznam v libovolné formě;
n) "daňové trestné činy" rozumí daňové záležitosti zahrnující úmyslné jednání, které může být předmětem trestního stíhání podle trestního práva dožadující strany;
o) "trestní řízení" rozumí řízení prováděné orgány činnými v trestním řízení, státními zástupci a soudy za účelem prokázání viny za porušení trestního práva a uložení náležitých trestů;
p) "trestní právo" rozumí všechny trestně právní předpisy podle vnitrostátního práva bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v daňových zákonech, trestním zákoníku nebo jiných právních předpisech.

2. Pokud jde o provádění této Dohody v určité době některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam, který má podle v té době platných právních předpisů této smluvní strany pro daňové účely, na které se Dohoda vztahuje, přičemž význam podle účinných daňových právních předpisů této smluvní strany bude mít přednost před významem přisuzovaným výrazu podle jiných právních předpisů této smluvní strany.


Článek 5

Výměna informací na základě žádosti

1. Příslušný orgán dožádané strany poskytne na žádost informace pro účely uvedené v článku 1. Tyto informace se vymění bez ohledu na to, zda by jednání, které je vyšetřováno, bylo považováno za trestný čin podle právních předpisů dožádané strany, pokud by k němu došlo v dožádané straně.

2. Jestliže informace, které má příslušný orgán dožádané strany k dispozici, nejsou dostatečné k vyhovění žádosti o informace, přijme tato smluvní strana veškerá potřebná opatření pro jejich zjištění tak, aby dožadující straně poskytla požadovanou informaci bez ohledu na to, zda dožádaná strana potřebuje tuto informaci pro své vlastní daňové účely.

3. Na zvláštní žádost příslušného orgánu dožadující strany poskytne příslušný orgán dožádané strany informace podle tohoto článku v rozsahu, který mu umožňují vnitrostátní právní předpisy, ve formě svědeckých výpovědí a ověřených kopií prvopisů.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby její příslušné orgány pro účely uvedené v článku 1 Dohody měly oprávnění získat a na žádost poskytnout:
a) informace v držení bank, jiných finančních institucí a jakékoliv osoby jednající na základě zastoupení nebo zmocnění či pověření včetně svěřenských správců;
b) informace týkající se vlastnictví obchodních korporací, spolků, trustů, fundací, "Anstalten" a jiných osob včetně informací týkajících se vlastnictví jakýchkoliv dalších osob z řetězu vlastnictví v rozsahu ustanovení článku 2; v případě trustů, informace o zakladatelích, správcích a beneficientech; a v případě fundací informace o zakladatelích, členech správní rady a příjemcích. Kromě toho tato Dohoda nevytváří závazek smluvních stran získat nebo poskytnout informace týkající se vlastnictví veřejně obchodovatelných společností nebo kolektivních investičních fondů nebo programů, pokud tyto informace lze získat bez nepřiměřených obtíží.

5. Příslušný orgán dožadující strany předloží následující náležitosti příslušnému orgánu dožádané strany, aby prokázal předpokládaný význam informací v žádosti:
a) totožnost osoby, u které je prováděno šetření či jiný postup při správě daní;
b) druh dožadované informace včetně formy, ve které si dožadující strana přeje informaci od dožádané strany obdržet;
c) daňový účel, pro který se informace dožaduje, včetně určení, zda se jedná o daňový trestný čin;
d) důvody, pro které se domnívá, že dožádaná strana má dožadovanou informaci k dispozici nebo je v držení či pod kontrolou osoby podléhající působnosti dožádané strany;
e) v rozsahu, ve kterém jsou známé, jméno a adresu nebo název a sídlo každé osoby, o níž se domnívá, že má dožadovanou informaci k dispozici;
f) prohlášení, že žádost je v souladu správními předpisy a správními postupy dožadující strany, že pokud by dožadovaná informace byla v působnosti dožadující strany, byl by příslušný orgán dožadující strany schopen ji získat podle právních předpisů dožadující strany nebo obvyklým správním postupem, a že žádost je v souladu s touto Dohodou;
g) prohlášení, že dožadující strana využila všechny dostupné prostředky na svém území, aby informaci získala, s výjimkou těch, které nelze získat bez nepřiměřených obtíží.

6. Příslušný orgán dožádané strany zašle dožadované informace dožadující straně co nejdříve. Pro zajištění rychlé odpovědi příslušný orgán dožádané strany:
a) písemně potvrdí přijetí žádosti příslušnému orgánu dožadující strany a sdělí mu případné nedostatky v žádosti, a to do 60 dnů od přijetí žádosti;
b) není-li příslušný orgán dožádané strany schopen získat a poskytnout informaci do 90 dnů od přijetí žádosti, včetně toho, že se setkal s obtížemi při získávání informace, nebo odmítne-li informaci poskytnout, vyrozumí bezodkladně dožadující stranu, vysvětlí důvod, pro který nebylo možné žádosti vyhovět, povahu obtíží nebo důvody svého odmítnutí.


Článek 6

Daňové šetření v zahraničí

1. Smluvní strana může povolit vstup zástupcům příslušného orgánu smluvní strany na území první jmenované strany za účelem vyslechnutí daňového subjektu a prověření záznamů s předchozím písemným souhlasem dotčených osob, je-li tento souhlas požadován vnitrostátními právními předpisy první jmenované smluvní strany. Příslušný orgán druhé jmenované strany oznámí příslušnému orgánu první jmenované strany dobu a místo jednání s dotčenými osobami.

2. Na žádost příslušného orgánu smluvní strany může příslušný orgán druhé smluvní strany umožnit zástupcům příslušného orgánu první jmenované strany, aby se účastnili vymezené části daňového šetření u příslušného orgánu druhé jmenované strany.

3. Vyhoví-li žádosti podle odstavce 2, vyrozumí bezodkladně příslušný orgán smluvní strany provádějící šetření příslušný orgán druhé strany o době a místě šetření, o orgánu nebo o úřední osobě pověřené k provádění šetření a o postupech a podmínkách vyžadovaných první jmenovanou stranou pro provádění šetření. Veškerá rozhodnutí týkající se vedení daňového šetření přijímá strana provádějící šetření.


Článek 7

Možnost odmítnout žádost

1. Dožádaná strana není povinna získat nebo poskytnout informaci, kterou by dožadující strana nebyla schopna získat podle svých vnitrostátních právních předpisů pro účely provádění nebo prosazování svých vnitrostátních daňových právních předpisů. Příslušný orgán dožádané strany může odmítnout pomoc tehdy, není-li žádost podána v souladu s touto Dohodou.

2. Ustanovení této Dohody nezavazují smluvní strany poskytnout informaci, která je předmětem obchodního, hospodářského, průmyslového, komerčního nebo profesního tajemství nebo obchodního postupu. Nicméně informace uvedené v čl. 5 odst. 4 se nepovažují za tajemství nebo obchodní postup pouze proto, že splňují kritéria tohoto odstavce.

3. Ustanovení této Dohody nezavazují smluvní stranu získat nebo poskytnout informace, které by odhalily důvěrnou komunikaci mezi klientem a advokátem, právním poradcem nebo jiným uznaným právním zástupcem, kde se taková komunikace uskutečnila:
a) pro účely zjištění nebo poskytnutí právní rady, nebo
b) pro účely existujícího nebo zamýšleného právního řízení.

4. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže by zveřejnění této informace bylo v rozporu s veřejným pořádkem (ordre public).

5. Žádost o informaci nelze odmítnout na základě toho, že je napadena zákonnost nebo správnost daňové pohledávky, která je předmětem žádosti.

6. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže dožadující strana dožaduje informaci k provádění nebo prosazování ustanovení daňového zákona dožadující strany, nebo jiného požadavku s tím spojeného, který diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem dožadující strany nacházejícího se ve stejné situaci.


Článek 8

Zachování povinnosti mlčenlivosti

Jakékoliv informace získané smluvními stranami podle této Dohody se považují za důvěrné a mohou být sděleny pouze osobám nebo orgánům smluvní strany (včetně soudů a správních orgánů) odpovědným za zjištění stanovení nebo zabezpečení úhrady daní, anebo za vymáhání nebo za trestní stíhání, týkající se daní, na které se vztahuje tato Dohoda. Tyto osoby nebo orgány mohou takové informace použít pouze pro tyto účely. Tyto informace lze použít během veřejného soudního řízení nebo v soudních rozhodnutích. Informace nesmí být bez písemného souhlasu příslušného orgánu dožádané strany sděleny žádné jiné osobě, entitě, orgánu, nebo jiné jurisdikci.


Článek 9

Náklady

Náklady vynaložené při přijímání opatření podle této Dohody uhradí dožádaná strana, pokud se příslušné orgány stran nedohodnou jinak.


Článek 10

Opatření k provedení Dohody

Smluvní strany přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné k plnění této Dohody a zajistí jejich účinnost.


Článek 11

Jazyk

Žádosti o pomoc a odpovědi na tyto žádosti se vyhotoví v anglickém nebo jakémkoliv jiném jazyce na základě oboustranné dohody mezi příslušnými orgány smluvních stran podle článku 13.


Článek 12

Další mezinárodní dohody nebo ujednání

Možnosti pomoci podle této Dohody neomezují ani nejsou omezovány dosavadními mezinárodními dohodami nebo jinými ujednáními mezi smluvními stranami, které se týkají spolupráce v daňových záležitostech.


Článek 13

Řešení případů vzájemnou dohodou

1. V případě problémů nebo pochybností mezi smluvními stranami, pokud jde o provádění nebo výklad Dohody, řeší záležitost příslušné orgány vzájemnou dohodou.

2. Kromě dohody uvedené v odstavci 1 se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout na používaných postupech podle článků 5 a 6.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou přímo projednávat možné rozpory za účelem dosažení dohody podle tohoto článku.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných formách řešení sporů.


Článek 14

Protokol

Připojená příloha obsahuje vysvětlující protokol k Dohodě, který je nedílnou součástí této Dohody.


Článek 15

Vstup v platnost

Smluvní strany si navzájem diplomatickou cestou oznámí splnění postupů požadovaných jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího z těchto oznámení a její ustanovení se budou uplatňovat
a) pro daňové trestné činy právě tímto datem; a
b) pro všechny ostatní záležitosti podle článku 1 pro všechna zdaňovací období začínající 1. lednem nebo po 1. lednu kalendářního roku následujícího po datu, ve kterém Dohoda vstoupí v platnost.


Článek 16

Ukončení platnosti

1. Tato Dohoda zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena některou smluvní stranou. Každá smluvní strana může ukončit platnost Dohody písemnou výpovědí oznámenou diplomatickou cestou. V takovém případě se Dohoda přestane v obou smluvních státech provádět k 1. lednu kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž smluvní strana výpověď obdržela.

2. Obě smluvní strany zůstávají vázány ustanoveními článku 8, pokud se týká jakýchkoliv informací získaných na základě Dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali Dohodu.


Dáno ve dvou originálních vyhotoveních v Aucklandu dne 4. února 2015 v českém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

Za Českou republiku
Ing. Martin Pohl v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky na Cookových ostrovech

Za Cookovy ostrovy
Henry Puna v. r.
předseda vlády


------------------------------------------------------------------

Příloha
Protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech

Tento protokol stanovuje záměry smluvních stran týkající se záležitostí uvedených v této Dohodě:


K článku 9:

1. Podle článku 9 této Dohody, běžné náklady vzniklé v průběhu posuzování a řešení žádostí o informace předložených dožadující stranou, uhradí dožádaná strana. Běžné náklady zahrnují vnitrostátní správní náklady, méně významné externí náklady a režijní výdaje vynaložené dožádanou stranou v průběhu vypracování odpovědi na žádost o informace podanou dožadující stranou.

2. Přímé mimořádné náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním pomoci uhradí dožadující strana. Příklady takových nákladů zahrnují, avšak nejsou limitovány následujícím výčtem:
a) přiměřené náklady za pořizování kopií dokumentů pro dožádanou stranu;
b) přiměřené náklady vynaložené v případě potřeby na služby expertů, tlumočníků a překladatelů;
c) přiměřené náklady za přepravu dokumentů dožadující straně;
d) přiměřené náklady na soudní řízení v přímé souvislosti s konkrétní žádostí o výměnu informací, včetně nákladů na služby externího právního zástupce nebo poradce; a
e) přiměřené náklady na získání svědeckých výpovědí.

3. Pokud lze předpokládat, že mimořádné náklady vztahující se ke konkrétní žádosti o informace převýší 500 EUR nebo ekvivalent v NZD, příslušný orgán dožádané strany bude kontaktovat příslušný orgán dožadující strany za účelem zjištění, zda chce dožadující strana pokračovat ve výměně informací v tomto konkrétním případě a zda uhradí příslušné náklady.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 11.07.2016
Autor Ministerstvo zahraničních věcí
Účinný od 10.05.2016
Účinný do bez omezení
Typ Sdělení
Zdroj Sbírka mezinárodních smluv
Ročník 2016
Zdroj částka 20/2016

Obsah

Žádne výsledky
DOHODA
Článek 1 - Předmět a rozsah Dohody
Článek 2 - Působnost
Článek 3 - Daně, na které se Dohoda vztahuje
Článek 4 - Všeobecné definice
Článek 5 - Výměna informací na základě žádosti
Článek 6 - Daňové šetření v zahraničí
Článek 7 - Možnost odmítnout žádost
Článek 8 - Zachování povinnosti mlčenlivosti
Článek 9 - Náklady
Článek 10 - Opatření k provedení Dohody
Článek 11 - Jazyk
Článek 12 - Další mezinárodní dohody nebo ujednání
Článek 13 - Řešení případů vzájemnou dohodou
Článek 14 - Protokol
Článek 15 - Vstup v platnost
Článek 16 - Ukončení platnosti
Příloha - Protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP