Právní prostor
Účinné znění ( 1.1.2015 - bez omezení )

201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Účinné znění ( 1.1.2015 - bez omezení )
Datum vydáni 18.06.2010
Autor Vláda
Účinný od 01.01.2011
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2010
Zdroj částka 67/2010

201/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. května 2010
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb.:


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie 2) a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

------------------------------------------------------------------
1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů.


§ 2

(1) Zaměstnavatel 3) vede evidenci o úrazech v knize úrazů 4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance 5),
b) datum a hodinu úrazu,
c) místo, kde k úrazu došlo,
d) činnost, při níž k úrazu došlo,
e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
f) celkový počet zraněných osob,
g) druh zranění a zraněná část těla podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
h) popis úrazového děje,
i) druh úrazu 6),
j) zdroj úrazu,
k) příčiny úrazu,
l) jména svědků úrazu,
m) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

(2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán 7) nebo dočasně přidělen 8), zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

(3) Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou kopii nebo výpis údajů v knize úrazů 9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost 9).

------------------------------------------------------------------
3) § 7 odst. 1 zákoníku práce.
4) § 105 odst. 2 zákoníku práce.
5) § 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6) § 105 odst. 3 zákoníku práce. § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.
7) § 42 zákoníku práce.
8) § 13 odst. 2 písm. h) zákoníku práce.
9) § 101 odst. 6 zákoníku práce.


§ 3

Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.


§ 4

(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 10),
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti 11), a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu 12), jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu 13),
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil.
f) zrušeno

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

------------------------------------------------------------------
10) § 105 odst. 1 zákoníku práce.
11) § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb.
12) Například § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.
13) Například § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, ve znění pozdějších předpisů.


§ 5

(1) Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám 15).

(2) Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

------------------------------------------------------------------
15) § 105 odst. 3 zákoníku práce.


§ 6

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
e) zrušeno


§ 7

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
d) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
e) zrušeno


§ 7a

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn 16).

------------------------------------------------------------------
16) § 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.


§ 8

(1) Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu podle § 6 a 7 a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu - hlášení změn.

(2) Záznam o úrazu - hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že
a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 po sobě jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel,
d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn,
e) na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost.

(3) Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
b) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
c) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
d) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu.
e) zrušeno

(4) Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a při smrtelném pracovním úrazu záznam o úrazu - hlášení změn i organizační složce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn 16).

(5) V případě, že došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn, předá zaměstnavatel jedno vyhotovení záznamu o úrazu - hlášení změn úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

(6) Vzor záznamu o úrazu - hlášení změn je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

------------------------------------------------------------------
16) § 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.


§ 9

(1) Záznam o úrazu i záznam o úrazu - hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.

(2) Zasílá-li se záznam o úrazu nebo záznam o úrazu - hlášení změn elektronicky, lze použít tiskopis podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo přílohy č. 2 k tomuto nařízení; Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupní tiskopisy způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 10

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů podle § 4, 6, 7 a 8 se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.


§ 11

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, se zrušuje.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:
JUDr. Šimerka v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Vzor

ZÁZNAM O ÚRAZU

+--+
| | smrtelném
+--+
+--+
| | s hospitalizací delší než 5 dnů
+--+
+--+
| | ostatním
+--+

+----------------------------------------------+
| Evidenční číslo záznamu a): |
+----------------------------------------------+
| Evidenční číslo zaměstnavatele b): |
+----------------------------------------------+

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním
pracovněprávním vztahu

+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 1. IČO: | 2. Hlavní činnost (CZ-NACE), v jejímž rámci |
| Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): | k úrazu došlo: |
| | |
| +----------------------------------------------+
| | 3. Místo, kde k úrazu došlo c) |
| | |
| | |
| | |
| +----------------------------------------------+
| | 4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm |
| | úrazem postiženého zaměstnance? |
| | +--+ +--+ |
| | | | Ano | | Ne |
| | +--+ +--+ |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele
uvedeného v části A záznamu):

+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 1. IČO: | 2. Hlavní činnost (CZ-NACE), v jejímž rámci |
| Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): | k úrazu došlo: |
| | |
| +----------------------------------------------+
| | 3. Místo, kde k úrazu došlo: |
| | |
| | |
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci

+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 1. Jméno a příjmení: | Pohlaví: |
| | +--+ +--+ |
| | | | Muž | | Žena |
| | +--+ +--+ |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 2. Datum narození: | 3. Státní občanství: |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 4. Adresa pro doručování: |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 5. Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO): | 6. Činnost, při které k úrazu došlo d): |
| | |
| | |
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 7. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele |
| roků: měsíců: |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| +--+ |
| 8. Úrazem postižený je | | zaměstnanec v pracovním poměru |
| +--+ |
| +--+ zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích |
| | | konaných mimo pracovní poměr |
| +--+ |
| +--+ osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo |
| | | pracovněprávní vztahy (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.) |
| +--+ |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. Trvání pracovní neschopnosti následkem úrazu e): |
| od: do: celkem kalendářních dnů: |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

D. Údaje o úrazu

+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 1. Datum úrazu: | 2. Počet hodin odpracovaných bezprostředně |
| Hodina úrazu: | před vznikem úrazu: |
| Datum úmrtí úrazem postiženého | |
| zaměstnance: | |
| | |
+------------------------------------+--+--+--+----------------------------------------+--+--+
| 3. Druh zranění f): | | | | 4. Zraněná část těla g): | | |
| | | | | | | |
+------------------------------------+--+--+--+----------------------------------------+--+--+
| 5. Počet zraněných osob celkem: |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 6. Co bylo zdrojem úrazu? | |
| +--+ | +--+ průmyslové škodliviny, chemické látky, |
| | | dopravní prostředek | | | biologické činitele |
| +--+ | +--+ |
| +--+ stroje a zařízení přenosná nebo | +--+ horké látky a předměty, oheň |
| | | mobilní | | | a výbušniny |
| +--+ | +--+ |
| +--+ materiál, břemena, předměty | +--+ |
| | | (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, | | | stroje a zařízení stabilní |
| +--+ zavalení) | +--+ |
| +--+ | +--+ |
| | | pád na rovině, z výšky, do hloubky, | | | lidé, zvířata nebo přírodní živly |
| +--+ propadnutí | +--+ |
| +--+ | +--+ |
| | | nástroj, přístroj, nářadí | | | elektrická energie |
| +--+ | +--+ |
| | +--+ |
| | | | jiný blíže nespecifikovaný zdroj |
| | +--+ |
| +----------------------------------+--+--+--+--+
| | a) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+---------------------------------------------+----------------------------------+--+--+--+--+
| 7. Proč k úrazu došlo? (příčiny) | +--+ pro nedostatečné osobní zajištění |
| +--+ pro poruchu nebo vadný stav některého | | | zaměstnance včetně osobních |
| | | ze zdrojů úrazu | +--+ ochranných pracovních prostředků |
| +--+ | +--+ pro porušení předpisů vztahujících se |
| +--+ pro špatné nebo nedostatečné | | | k práci nebo pokynů zaměstnavatele |
| | | vyhodnocení rizika zaměstnavatelem | +--+ úrazem postiženého zaměstnance |
| +--+ | +--+ |
| +--+ | | | pro nepředvídatelné riziko práce nebo |
| | | pro závady na pracovišti | +--+ selhání lidského činitele |
| +--+ | +--+ |
| | | | pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod |
| | +--+ |
| +----------------------------------------+--+--+
| | a) | | |
| | | | |
| | | | |
+---------------------------------------------+----------------------------------------+--+--+
| 8. Byla u úrazem postiženého zaměstnance provedena kontrola přítomnosti alkoholu nebo |
| jiných návykových látek, a pokud ano, s jakým výsledkem |
| Ano: Ne: výsledek: |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichž došlo |
| k úrazu. |
| (V případě potřeby připojte další list.) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| +--+--+--+--+--+
| a) | | | | | |
| +--+--+--+--+--+
| | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+
| 10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich |
| porušení do doby odeslání záznamu zjištěno. |
| (V případě potřeby připojte další list.) h) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| 11. Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu, případně dalších osob

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Úrazem postižený zaměstnanec | |
| | .................................. |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Svědci | |
| | .................................. |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
| +----------------------------------------------+
| | |
| | .................................. |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
| +----------------------------------------------+
| | |
| | .................................. |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost | |
| a ochranu zdraví při práci i) | .................................. |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Za odborovou organizaci i) | |
| | .................................. |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Za zaměstnavatele i) | |
| | .................................. |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
| | |
| | pracovní zařazení: |
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán státní báňské správy.
b) Vyplní zaměstnavatel.
c) Uvede se typ pracoviště, pracovní plochy nebo lokality, kde byl úrazem postižený zaměstnanec přítomen nebo pracoval těsně před úrazem, a kde došlo k úrazu, například průmyslová plocha, stavební plocha, zemědělská nebo lesní plocha, zdravotnické zařízení, terciální sféra - úřad.
d) Činností se rozumí hlavní typ práce s určitou délkou trvání, kterou úrazem postižený zaměstnanec vykonával v čase, kdy k úrazu došlo, například svařování plamenem. Nejedná se o konkrétní úkon, například zapálení hořáku při svařování plamenem.
e) Konec pracovní neschopnosti se vyplňuje pouze v případě, kdy byla tato pracovní neschopnost skutečně ukončena.
f) Podle Přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády se do rámečku uvede trojmístný číselný kód klasifikace druhu zranění podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) Nařízení Komise (EU) č. 349/2011, čl. 2 odst. 1 ze dne 11. dubna 2011.
g) Podle Přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády se do rámečku uvede dvojmístný číselný kód klasifikace pro zraněnou část těla podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) Nařízení Komise (EU) č. 349/2011, čl. 2 odst. 1 ze dne 11. dubna 2011.
h) Porušení předpisů se týká jak předpisů právních, tak i ostatních a konkrétních pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daných zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni ve smyslu § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Předpisy se rozumí předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
i) V případě, že některá z osob, které záznam o úrazu podepisují, chce podat vyjádření, učiní tak na zvláštním listě, který se k záznamu o úrazu připojí.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Vzor

Záznam o úrazu - hlášení změn


+----------------------------------------------+
| Evidenční číslo záznamu a): |
+----------------------------------------------+
| Evidenční číslo zaměstnavatele b): |
+----------------------------------------------+

Údaje o zaměstnavateli, který záznam o úrazu odeslal:
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Název zaměstnavatele: | IČO: |
| +----------------------------------------------+
| | Adresa: |
| | |
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+

Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci a o úrazu:
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Jméno a příjmení: | Datum úrazu: |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Datum narození: | Místo, kde k úrazu |
| | došlo: |
+---------------------------------------------+----------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 kalendářních dnů |
| +--+ +--+ |
| | | Ano | | Ne |
| +--+ +--+ |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| C 9 - Trvání pracovní neschopnosti následkem úrazu |
| od: do: celkem kalendářních dnů: |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| D 1 - Úrazem postižený zaměstnanec na následky poškození zdraví při úrazu zemřel dne: |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Jiné změny: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Úrazem postižený zaměstnanec | |
| | .................................................... |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Zástupce zaměstnanců pro | |
| bezpečnost a ochranu zdraví při | .................................................... |
| práci | datum, jméno, příjmení a podpis |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Za odborovou organizaci | |
| | .................................................... |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Za zaměstnavatele | |
| | .................................................... |
| | datum, jméno, příjmení a podpis |
| | |
| | pracovní zařazení: |
+---------------------------------+----------------------------------------------------------+
a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán státní báňské správy.
b) Vyplní zaměstnavatel.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3


A) Klasifikace druhu zranění podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazu (ESAW) [Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1]

Číselný kód druh zranění
--------------------------------------------------------------------------------

000 Neznámý nebo neurčený druh zranění
010 Rány a povrchová zranění
011 Povrchové zranění
012 Otevřené rány
019 Jiné typy ran a povrchových zranění
020 Zlomeniny kostí
021 Zavřené zlomeniny
022 Otevřené zlomeniny
029 Jiné typy zlomenin kostí
030 Vykloubení, vyvrtnutí, natažení
031 Vykloubení nebo neúplné vykloubení
032 Vyvrtnutí nebo natažení
039 Jiné typy vykloubení, vyvrtnutí, natažení
040 Traumatická amputace (ztráta části těla)
050 Otřes mozku a vnitřní zranění
051 Otřes mozku a vnitrolebeční zranění
052 Vnitřní zranění
059 Jiné typy otřesů mozku a vnitřních zranění
060 Popáleniny, opařeniny a omrzliny
061 Popáleniny a opařeniny (tepelné)
062 Chemické popáleniny (poleptání)
063 Omrzliny
069 Jiné typy popálenin, opařenin a omrzlin
070 Otravy a infekce
071 Akutní otravy
072 Akutní infekce
079 Jiné typy otrav a infekcí
080 Tonutí a dušení
081 Dušení
082 Tonutí bez smrtelných následků
089 Jiné typy tonutí a dušení
090 Účinky zvuku, vibrací a tlaku
091 Akutní ztráta sluchu
092 Působení tlaku (barotrauma)
099 Jiné účinky zvuku, vibrací a tlaku
100 Účinky extrémních teplot, světla a ozáření
101 Úpal z tepla a slunečního záření
102 Účinky ozáření (netepelné)
103 Účinky snížené teploty
109 Jiné účinky extrémních teplot, světla a ozáření
110 Šok
111 Šoky po agresích a hrozbách
112 Traumatické šoky
119 Jiné typy šoků
120 Vícenásobné zranění
999 Jiná specifická zranění nezahrnutá do jiných kategorií


B) Klasifikace pro zraněnou část těla podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazu (ESAW) [Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1]

Číselný kód zraněná část těla
--------------------------------------------------------------------------------

00 Zraněná část těla nespecifikovaná
10 Hlava bez podrobnějšího rozlišení, dále nespecifikovaná
11 Hlava, mozek, lebeční nervy a cévy
12 Tvář
13 Oko
14 Ucho
15 Zuby
18 Hlava - více postižených oblastí
19 Hlava - jiné části výše neuvedené
20 Krk včetně páteře a krčních obratlů
21 Krk včetně páteře a krčních obratlů
29 Krk - jiné části dosud neuvedené
30 Záda včetně páteře a zádových obratlů
31 Záda včetně páteře a zádových obratlů
39 Záda - jiné části výše neuvedené
40 Trup a orgány bez podrobnějšího rozlišení
41 Hrudní koš, žebra včetně kloubů a lopatek
42 Oblast hrudníku včetně orgánů
43 Pánevní a břišní oblast včetně orgánů
48 Trup - více postižených oblastí
49 Trup - jiné části výše neuvedené
50 Horní končetiny bez podrobnějšího rozlišení
51 Rameno a ramenní klouby
52 Ruka včetně lokte
53 Ruka od zápěstí dolů
54 Prst
55 Zápěstí
58 Horní končetiny - více postižených oblastí
59 Horní končetiny - jiné části výše neuvedené
60 Dolní končetiny bez podrobnějšího rozlišení
61 Bedra, bederní klouby
62 Noha včetně kolena
63 Kotník
64 Noha od kotníku dolů
65 Prst na noze
68 Dolní končetiny - více postižených oblastí
69 Dolní končetiny - jiné části výše neuvedené
70 Celé tělo a více oblastí bez podrobnějšího rozlišení
71 Celé tělo (systémové účinky)
78 Tělo - více postižených oblastí
79 Tělo - jiná zraněná část těla výše neuvedená.
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 18.06.2010
Autor Vláda
Účinný od 01.01.2011
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2010
Zdroj částka 67/2010

Obsah

Žádne výsledky
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 7a
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
Příloha č. 1 - Vzor
Příloha č. 2 - Vzor
Příloha č. 3
A) Klasifikace druhu zranění podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazu (ESAW) [Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1]
B) Klasifikace pro zraněnou část těla podle metodiky Evropské statistiky pracovních úrazu (ESAW) [Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1]
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP