Právní prostor

362/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

znění účinné od 1. ledna 2017


362/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
ze dne 17. října 2016
o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacíchStátní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 103 odst. 6 písm. a):


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu 1) a upravuje podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
a) přijetí odůvodněného opatření, které snižuje míru ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, a
b) přijetí opatření, která snižují obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.

------------------------------------------------------------------
1) Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.
Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě.


§ 2

(1) Dotaci na přijetí odůvodněného opatření, které snižuje míru ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, lze poskytnout vlastníkovi
a) bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, nebo rodinného domu, které jsou užívány k trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991 (dále jen "povolení"), jestliže průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší než 1 000 Bq/m3,
b) budovy školy, budovy školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, k jejichž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti určené k pobytu dětí do 18 let dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich pobytu hodnoty vyšší než 300 Bq/m3, nebo
c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob, kterým jsou tyto služby poskytovány, neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti při pobytu těchto osob dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za obvyklého užívání hodnoty vyšší než 1 000 Bq/m3.

(2) Dotaci podle odstavce 1 lze poskytnout za podmínky, že provedeným opatřením došlo ke snížení obsahu radonu v ovzduší stavby pod referenční úroveň 300 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % původní hodnoty.


§ 3

(1) Dotaci na přijetí opatření, která snižují obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu, lze poskytnout vlastníkovi vodovodu pro veřejnou potřebu, jestliže obsah přírodních radionuklidů ve vodě dodávané tímto vodovodem překročil nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, při jejímž překročení nesmí být podle § 100 odst. 1 písm. a) atomového zákona pitná voda dodávána pro veřejnou potřebu.

(2) Dotaci podle odstavce 1 lze poskytnout za podmínky, že provedeným opatřením došlo ke snížení obsahu přírodních radionuklidů pod referenční úroveň stanovenou vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, při jejímž překročení nesmí být podle § 100 odst. 1 písm. b) atomového zákona pitná voda dodávána pro veřejnou potřebu.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
§ 11 § 22 § 33 § 44
Název
362/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
Autor
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
9. listopadu 2016
Účinný od
1. ledna 2017
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2016
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP