Právní prostor

372/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

znění účinné od 1. ledna 2017


372/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 25. října 2016,
kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisůMinisterstvo životního prostředí stanoví podle § 38 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb. a zákona č. 371/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění vyhlášky č. 86/2006 Sb. a vyhlášky č. 29/2010 Sb., se mění takto:


1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje bližší podmínky nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty tím, že stanoví
a) vzory žádosti o udělení povolení pro uzavřené nakládání třetí nebo čtvrté kategorie rizika, žádosti o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí a žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění na trh,
b) náležitosti shrnutí obsahu žádosti o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí a o zápis do Seznamu pro uvádění na trh,
c) náležitosti a postupy hodnocení rizika,
d) prahovou hranici výskytu příměsí,
e) požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření v případě uzavřeného nakládání,
f) vzory oznámení o uzavřeném nakládání první nebo druhé kategorie rizika,
g) vzor hodnocení rizika pro uzavřené nakládání první kategorie rizika podle § 16a odst. 4 zákona,
h) způsob a rozsah vedení dokumentace,
i) vzor havarijního plánu a rozsah ministerstvem zveřejněných informací o havarijním plánu,
j) náležitosti hodnotící zprávy.

------------------------------------------------------------------
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy.".


2. V § 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) terapeutickým vektorem nebuněčný útvar, zejména plasmid nebo transpozón, obsahující dědičný materiál a schopný vnést tento dědičný materiál do buněk léčeného organismu, jemuž je aplikován za účelem genové terapie,".


Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k).


3. Nadpis § 3 zní "Vzory oznámení, žádostí a dalších dokumentů".


4. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Vzor
a) oznámení o uzavřeném nakládání je uveden v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce
1. v dílu 1, jde-li o uzavřené nakládání první kategorie rizika,
2. v dílu 3, jde-li o uzavřené nakládání druhé kategorie rizika,
3. v dílu 4, jde-li o uzavřené nakládání druhé kategorie rizika předkládané podle § 16a odst. 5 zákona,
b) hodnocení rizika pro uzavřené nakládání první kategorie rizika předkládaného podle § 16a odst. 4 zákona je uveden v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce v dílu 2,
c) žádosti o udělení povolení pro uzavřené nakládání třetí nebo čtvrté kategorie rizika je uveden v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce,
d) postupů hodnocení rizika uzavřeného nakládání je uveden v části C přílohy č. 1 k této vyhlášce,
e) žádosti o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce
1. v části A dílu 1, jde-li o geneticky modifikovaný organismus, který je organismem jiným než vyšší rostlinou,
2. v části A dílu 2, jde-li o geneticky modifikovaný organismus, který je vyšší rostlinou,
3. v části B, jde-li o geneticky modifikovaný organismus, který je do životního prostředí uváděn pro účely klinického hodnocení léčivých přípravků,
f) žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění na trh je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce
1. v části A, jde-li o geneticky modifikovaný organismus jiný než vyšší rostlina nebo genetický produkt jiný než obsahující geneticky modifikovanou vyšší rostlinu,
2. v části B, jde-li o geneticky modifikovaný organismus, který je vyšší rostlinou, nebo genetický produkt obsahující geneticky modifikovanou vyšší rostlinu.".


5. V § 3 odst. 2 se za slovo "oznámení" vkládají slova ", hodnocení rizika", slova "podle odstavce 1 je nutno podat v českém jazyce," se nahrazují slovy "se podává" a slova "elektronickou poštou" se nahrazují slovy "v elektronické podobě".


6. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.


Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.


7. V § 3 odst. 3 se slova "je v ní nutno uvést" nahrazují slovy "uvedou se v ní".


8. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Náležitosti shrnutí obsahu žádosti, které je zveřejňováno
(K § 5 odst. 4 zákona)

Náležitosti shrnutí obsahu žádosti o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí a žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění na trh jsou vyznačeny v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.".


9. V nadpisu § 5 se text "odst. 7" nahrazuje textem "odst. 6".


10. V § 5 odst. 8 se slovo "Společenství" nahrazuje slovy "Evropské unie".


11. V § 5 odst. 10 úvodní části ustanovení, § 6 a § 10 písm. a) a e) se slova "do oběhu" nahrazují slovy "na trh".


12. V § 5 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

"(11) Hodnocení rizika v případě uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí za účelem klinického hodnocení léčivých přípravků dále obsahuje
a) popis způsobů, jak se mohou geneticky modifikovaný organismus nebo jeho části šířit z testovaného subjektu (člověka nebo zvířete) do životního prostředí,
b) uvedení zařazovacích a vyřazovacích kritérií pro výběr subjektů klinického hodnocení a vlivu těchto kritérií na rizika pro životní prostředí,
c) identifikaci a vyhodnocení možných škodlivých účinků pro případ, že dojde k interakci geneticky modifikovaného organismu s člověkem, který není subjektem klinického hodnocení, provedené postupem podle odstavce 7.".


Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.


13. V nadpisu § 6 se text "odst. 3" nahrazuje textem "odst. 4".


14. V § 6 se text "odst. 3" nahrazuje textem "odst. 4" a slova "nebo 2" se zrušují.


15. V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo "podané" zrušuje, slova "do oběhu" se nahrazují slovy "na trh anebo o prodloužení jeho platnosti", slovo "popřípadě" se zrušuje a slova "2 nebo 3 zákona" se nahrazují slovy "3 nebo § 16a odst. 5 zákona, nebo hodnocení rizika předloženého podle § 16a odst. 4 zákona".


16. V § 8 odst. 1 písm. b) se text "§ 16 odst. 10" nahrazuje textem "§ 16c odst. 4", text "§ 17" se nahrazuje textem "§ 18", text "§ 16 odst. 5" se nahrazuje textem "§ 16b odst. 1" a za slova "podle § 35" se vkládají slova "nebo 35a".


17. V § 8 odst. 6 se slova ", popřípadě jména, příjmení" zrušují.


18. V § 8 odst. 8 písm. h) se slova ", popřípadě jmen a příjmení" zrušují.


19. V § 8 odst. 8 písm. j) se slova ", popřípadě jména a příjmení" zrušují.


20. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Vzor havarijního plánu a rozsah ministerstvem zveřejňovaných informací o havarijním plánu
(K § 20 odst. 4 a 5 zákona)

(1) Vzor havarijního plánu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce
a) v části A, jde-li o havarijní plán pro uzavřené nakládání,
b) v části B, jde-li o havarijní plán pro uvádění do životního prostředí.

(2) Informace o havarijním plánu ministerstvo zveřejní v rozsahu údajů, které jsou v příloze č. 5 k této vyhlášce vyznačeny.".


Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují.


21. V nadpisu § 10 se text "§ 24 odst. 17" nahrazuje textem "§ 24b odst. 7".


22. V § 10 úvodní části ustanovení se text "§ 24 odst. 5" nahrazuje textem "§ 24a odst. 2".


23. V § 10 písm. e) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".


24. Přílohy č. 1 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 7 až 18 znějí:

"Příloha č. 1
Vzor oznámení o uzavřeném nakládání první kategorie rizika, vzor hodnocení rizika pro uzavřené nakládání první kategorie rizika předkládané podle § 16a odst. 4 zákona, vzor oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika, vzor oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika předkládaném podle § 16a odst. 5 zákona, vzor žádosti o udělení povolení pro uzavřené nakládání třetí nebo čtvrté kategorie rizika a vzor postupu hodnocení rizika uzavřeného nakládání

Dokumenty označené (+) je nutno přiložit jako samostatnou přílohu.

Veškeré přiložené dokumenty musí být označeny jménem, nebo názvem (obchodní firmou) žadatele.


Část A
Vzor oznámení o uzavřeném nakládání první kategorie rizika, vzor hodnocení rizika pro uzavřené nakládání první kategorie rizika předkládané podle § 16a odst. 4 zákona, vzor oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika a vzor oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika předkládaném podle § 16a odst. 5 zákona


Díl 1
Vzor oznámení o uzavřeném nakládání první kategorie rizika
[K § 16 odst. 6 písm. a) zákona]

Datum podání

1. Osoba podávající oznámení (dále jen "oznamovatel")
1.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li oznamovatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
1.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li oznamovatelem právnická osoba
1.3. Státní občanství (u fyzických osob)
1.4. Adresa sídla a adresa bydliště (u fyzických osob)
1.5. IČO (pokud je přiděleno)
1.6. Jména osob, které jsou členy statutárního orgánu oznamovatele, je-li oznamovatelem právnická osoba, s uvedením způsobu, jímž oznamovatele zastupují

2. Odborný poradce

(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe [byly-li odborné vzdělání nebo praxe získány v jiném členském státě státním příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle jiného právního předpisu 7)]
2.1. Jméno, akademický titul
2.2. Povolání, případně zaměstnavatel a pracovní zařazení
2.3. Vzdělání
2.4. Odborné kurzy
2.5. Dosavadní praxe
2.6. Adresa bydliště
2.7. Telefon
2.8. E-mail

3. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je odlišná od odborného poradce
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Telefon
3.3. E-mail

4. Účel uzavřeného nakládání - povaha činnosti, kterou bude oznamovatel provádět (výzkum, výuka, detekce, výroba apod.)

5. Pracoviště, na kterém bude uzavřené nakládání probíhat
5.1. Adresa pracoviště
5.2. Charakter pracoviště:
5.2.1. mikrobiologická/molekulárně-genetická laboratoř
5.2.2. poloprovoz
5.2.3. výrobní zařízení
5.2.4. skleník/kultivační místnost
5.2.5. chovné zařízení pro živočichy
5.2.6. jiné (jednoznačně identifikující popis pracoviště, například manipulační prostory, přepravní prostředky)

(+) Plánek místností, pater a areálu

(+) Doklad o udělení akreditace podle jiného právního předpisu v případě chovných zařízení pro živočichy 8)

6. Používané geneticky modifikované organismy

+-------------------------+-------+----------------------+--------+
| Příjemce/rodičovský | Dárce | Vkládaný gen/insert/ | Vektor |
| organismus; případně | | vyňatý gen; případně | |
| skupina příjemců | | jejich skupina | |
| /rodičovských organismů | | | |
+-------------------------+-------+----------------------+--------+
| | | | |
+-------------------------+-------+----------------------+--------+
| | | | |
+-------------------------+-------+----------------------+--------+

U jednotlivých položek (příjemce/rodičovský organismus, dárce, vkládaný gen/insert/vyňatý gen, vektor) lze uvádět v případě nepochybného zařazení do první kategorie rizika uzavřeného nakládání celou skupinu, pro jejíž jednotlivé členy je hodnocení rizika identické. U příjemců a dárců lze uvádět jako skupinu zejména kmeny mikrobiálního druhu (např. "kmeny Saccharomyces cerevisiae"), u vkládaných genů/inzertů, případně jejich mutovaných a deletovaných variant, jejich skupiny (např. "geny Bacillus subtilis a jejich mutované a deleční varianty", "lidské geny", "myší geny", "chromosomové fragmenty Corynebacterium glutamicum").

7. Množství geneticky modifikovaných organismů
7.1. Přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, které má být použito za rok (objemy kultur, počty rostlin nebo živočichů)

(+) Projekt pokusu podle jiného právního předpisu v případě chovných zařízení pro živočichy 8)

8. Hodnocení rizika
8.1. Souhrn hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 této vyhlášky pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy uvedenými v bodě 5, zpracovaný vyplněním tabulek uvedených v části C této přílohy.
8.2. Výsledek hodnocení rizika - zařazení do kategorie rizika

9. Posouzení prostor a zařízení pracoviště podle požadavků na uzavřený prostor a ochranná opatření, stanovených pro danou kategorii rizika přílohou č. 4 k této vyhlášce

(+) Srovnávací tabulka požadavků pro uvedené pracoviště

10. Údaje o nakládání s odpady pro uvedené pracoviště

(odpadní vody, ostatní a nebezpečné odpady)

11. Provozní řád pracoviště

(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 k zákonu

12. Vyjádření odborného poradce


Díl 2
Vzor hodnocení rizika pro uzavřené nakládání první kategorie rizika předkládané podle § 16a odst. 4 zákona
(K § 16a odst. 4 zákona)

Datum podání

1. Odkaz na oznámení podané podle § 16 odst. 3 zákona
1.1. Číslo jednací
1.2. Datum podání
1.3. Kategorie rizika

2. Nově používané geneticky modifikované organismy

+-------------------------+-------+----------------------+--------+
| Příjemce/rodičovský | Dárce | Vkládaný gen/insert/ | Vektor |
| organismus; případně | | vyňatý gen; případně | |
| skupina příjemců | | jejich skupina | |
| /rodičovských organismů | | | |
+-------------------------+-------+----------------------+--------+
| | | | |
+-------------------------+-------+----------------------+--------+
| | | | |
+-------------------------+-------+----------------------+--------+

3. Hodnocení rizika
3.1. Souhrn hodnocení rizika uzavřeného nakládání s nově používanými geneticky modifikovanými organismy podle § 7 zákona a § 5 této vyhlášky, zpracované vyplněním tabulek uvedených v části C této přílohy
3.2. Výsledek hodnocení rizika - zařazení do kategorie rizika

4. Vyjádření odborného poradce


Díl 3
Vzor oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika
[K § 16 odst. 6 písm. b) zákona]

Datum podání

1. Osoba podávající oznámení (dále "oznamovatel")
1.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li oznamovatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
1.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li oznamovatelem právnická osoba
1.3. Státní občanství (u fyzických osob)
1.4. Adresa sídla a adresa bydliště (u fyzických osob)
1.5. IČO (pokud je přiděleno)
1.6. Jména osob, které jsou členy statutárního orgánu oznamovatele, je-li oznamovatelem právnická osoba, s uvedením způsobu, jímž oznamovatele zastupují

2. Odborný poradce

(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe [byly-li odborné vzdělání nebo praxe získány v jiném členském státě státním příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle jiného právního předpisu 7)]
2.1. Jméno, akademický titul
2.2. Povolání, případně zaměstnavatel a pracovní zařazení
2.3. Vzdělání
2.4. Odborné kurzy
2.5. Dosavadní praxe
2.6. Adresa bydliště
2.7. Telefon
2.8. E-mail

3. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je odlišná od odborného poradce
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Telefon
3.3. E-mail

4. Účel uzavřeného nakládání - povaha činnosti, kterou bude oznamovatel provádět (výzkum, výuka, detekce, výroba apod.)

5. Pracoviště, na kterém bude uzavřené nakládání probíhat
5.1. Adresa pracoviště
5.2. Charakter pracoviště:
5.2.1. mikrobiologická/molekulárně-genetická laboratoř
5.2.2. poloprovoz
5.2.3. výrobní zařízení
5.2.4. skleník/kultivační místnost
5.2.5. chovné zařízení pro živočichy
5.2.6. jiné (jednoznačně identifikující popis pracoviště, například manipulační prostory, přepravní prostředky)

(+) Plánek místností, pater a areálu s vyznačením míst významných pro omezení následků případné havárie (hlavní ovladače přívodu energií a pomocných médií, místa skladování geneticky modifikovaných organismů, bezpečnostní prvky uzavření prostoru, umístění prostředků pro odvrácení havárie nebo jejích následků)

(+) Doklad o udělení akreditace podle jiného právního předpisu v případě chovných zařízení pro živočichy 8)

6. Používané geneticky modifikované organismy
6.1. Přehled používaných geneticky modifikovaných organismů

+---------------------+-------+------------+--------+
| Příjemce/rodičovský | Dárce | Gen/insert | Vektor |
| organismus | | | |
+---------------------+-------+------------+--------+
| | | | |
+---------------------+-------+------------+--------+
| | | | |
+---------------------+-------+------------+--------+

6.2. Údaje pro každý používaný geneticky modifikovaný organismus
6.2.1. Údaje o dárcovském organismu, včetně jeho původu
6.2.2. Údaje o příjemci a rodičovském organismu, včetně jejich původu
6.2.3. Údaje o vektoru, včetně jeho původu
6.2.4. Údaje o insertu
6.2.5. Metoda vnesení insertu
6.2.6. Specifikace výsledného geneticky modifikovaného organismu
6.2.7. Funkce vnesených, případně vyňatých genů
6.2.8. Způsob zjišťování a kontroly přítomnosti genetické modifikace, včetně metod identifikace geneticky modifikovaného organismu
6.2.9. Přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, které má být použito (objemy kultur, počty rostlin nebo živočichů)
6.2.10. Údaje o tom, zda geneticky modifikovaný organismus již byl schválen v jiném státě a pro jaké účely

7. Hodnocení rizika

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 této vyhlášky, zpracované vyplněním tabulek uvedených v části C této přílohy pro každý používaný geneticky modifikovaný organismus samostatně
7.1. Výsledek hodnocení rizika - zařazení do kategorie rizika

8. Posouzení prostor a zařízení pracoviště podle požadavků na uzavřený prostor a ochranná opatření, stanovených pro danou kategorii rizika přílohou č. 4 k této vyhlášce

(+) Srovnávací tabulka požadavků pro uvedené pracoviště

9. Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem
9.1. V případě dovozu nebo vývozu geneticky modifikovaného organismu určeného pro uzavřené nakládání
9.1.1. Stát původu, případně určení
9.1.2. Dovozce, případně vývozce
9.1.3. Maximální množství geneticky modifikovaného organismu, jež má být dovezeno nebo vyvezeno
9.1.4. Způsob přepravy
9.1.5. Způsob balení a označování
9.2. Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem v souladu s hodnocením rizika
9.3. Opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti
9.4. Četnost a způsob provádění kontrol výskytu geneticky modifikovaných organismů uvnitř i vně uzavřeného prostoru
9.5. Způsob likvidace geneticky modifikovaného organismu a kontroly její účinnosti
9.6. Popis nakládání s odpady (odpadní vody, odpadní plynné škodliviny, ostatní nebezpečné odpady)

10. Provozní řád pracoviště

(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 k zákonu

11. Havarijní plán

(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této vyhlášce

12. Doplňující údaje
12.1. Místo uložení dokumentace o nakládání s geneticky modifikovanými organismy vedené podle § 19 písm. b) zákona
12.2. Plán školení zaměstnanců před zahájením nakládání s geneticky modifikovanými organismy a jejich následného proškolování

13. Vyjádření odborného poradce


Díl 4
Vzor oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika předkládaném podle § 16a odst. 5 zákona
(K § 16a odst. 5 zákona)

Datum podání

1. Odkaz na předchozí oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika
1.1. Číslo jednací
1.2. Datum podání

2. Nově používané geneticky modifikované organismy
2.1. Přehled nově používaných geneticky modifikovaných organismů

+---------------------+-------+------------+--------+
| Příjemce/rodičovský | Dárce | Gen/insert | Vektor |
| organismus | | | |
+---------------------+-------+------------+--------+
| | | | |
+---------------------+-------+------------+--------+
| | | | |
+---------------------+-------+------------+--------+

2.2. Údaje pro každý nově používaný geneticky modifikovaný organismus
2.2.1. Údaje o dárcovském organismu, včetně jeho původu
2.2.2. Údaje o příjemci a rodičovském organismu, včetně jejich původu
2.2.3. Údaje o vektoru, včetně jeho původu
2.2.4. Údaje o insertu
2.2.5. Metoda vnesení insertu
2.2.6. Specifikace výsledného geneticky modifikovaného organismu
2.2.7. Funkce vnesených, případně vyňatých genů
2.2.8. Způsob zjišťování a kontroly přítomnosti genetické modifikace, včetně metod identifikace geneticky modifikovaného organismu
2.2.9. Přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, které má být použito (objemy kultur, počty rostlin nebo živočichů)
2.2.10. Údaje o tom, zda geneticky modifikovaný organismus již byl schválen v jiném státě a pro jaké účely

3. Hodnocení rizika

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 této vyhlášky, zpracované vyplněním tabulek uvedených v části C této přílohy pro každý nově používaný geneticky modifikovaný organismus samostatně
3.1. Výsledek hodnocení rizika - zařazení do kategorie rizika

4. Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem
4.1. V případě dovozu nebo vývozu geneticky modifikovaného organismu určeného pro uzavřené nakládání
4.1.1. Stát původu, případně určení
4.1.2. Dovozce, případně vývozce
4.1.3. Maximální množství geneticky modifikovaného organismu, jež má být dovezeno nebo vyvezeno
4.1.4. Způsob přepravy
4.1.5. Způsob balení a označování (§ 11 odst. 1 zákona)
4.2. Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem v souladu s hodnocením rizika
4.3. Opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti
4.4. Četnost a způsob provádění kontrol výskytu geneticky modifikovaných organismů uvnitř i vně uzavřeného prostoru
4.5. Způsob likvidace geneticky modifikovaného organismu a kontroly její účinnosti
4.6. Popis nakládání s odpady (odpadní vody, odpadní plynné škodliviny, ostatní nebezpečné odpady)

5. Provozní řád pracoviště

(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 k zákonu

6. Havarijní plán

(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této vyhlášce

7. Doplňující údaje
7.1. Místo uložení dokumentace o nakládání s geneticky modifikovanými organismy vedené podle § 19 písm. b) zákona
7.2. Plán školení zaměstnanců před zahájením nakládání s geneticky modifikovanými organismy a jejich následného proškolování

8. Vyjádření odborného poradce


Část B
Vzor žádosti o udělení povolení pro uzavřené nakládání třetí nebo čtvrté kategorie rizika
[K § 16 odst. 3 písm. c) zákona]

Datum podání

1. Žadatel
1.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li oznamovatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
1.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li oznamovatelem právnická osoba
1.3. Státní občanství (u fyzických osob)
1.4. Adresa sídla a adresa bydliště (u fyzických osob)
1.5. IČO (pokud je přiděleno)
1.6. Jména osob, které jsou členy statutárního orgánu oznamovatele, je-li oznamovatelem právnická osoba, s uvedením způsobu, jímž oznamovatele zastupují

2. Odborný poradce

(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe [byly-li odborné vzdělání nebo praxe získány v jiném členském státě státním příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle jiného právního předpisu 7)]
2.1. Jméno, akademický titul
2.2. Povolání, případně zaměstnavatel a pracovní zařazení
2.3. Vzdělání
2.4. Odborné kurzy
2.5. Dosavadní praxe
2.6. Adresa bydliště
2.7. Telefon
2.8. E-mail

3. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je odlišná od odborného poradce
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Telefon
3.3. E-mail

4. Pracoviště, na kterém bude uzavřené nakládání probíhat
4.1. Adresa
4.2. Charakter pracoviště:
4.2.1. mikrobiologická/molekulárně-genetická laboratoř
4.2.2. poloprovoz
4.2.3. výrobní zařízení
4.2.4. skleník/kultivační místnost
4.2.5. chovné zařízení pro živočichy
4.2.6. jiné (jednoznačně identifikující popis pracoviště, například manipulační prostory, přepravní prostředky)
4.3. Popis umístění prostor pro uzavřené nakládání a technický popis jejich zařízení

(+) Plánek místností, pater a areálu s vyznačením míst významných pro omezení následků případné havárie (hlavní ovladače přívodu energií a pomocných médií, místa skladování geneticky modifikovaných organismů, bezpečnostní prvky uzavření prostoru, umístění prostředků pro odvrácení havárie nebo jejích následků)

(+) Doklad o udělení akreditace a projekt pokusů podle jiného právního předpisu 8) v případě chovných zařízení pro živočichy

5. Účel a doba trvání uzavřeného nakládání
5.1. Účel uzavřeného nakládání - povaha práce, kterou bude žadatel provádět (výzkum, výuka, detekce, výroba apod.)
5.2. Očekávaný výsledek uzavřeného nakládání
5.3. Celková doba uzavřeného nakládání a datum jeho předpokládaného zahájení, je-li uzavřené nakládání rozděleno do dílčích etap též doba jejich trvání a datum jejich předpokládaného zahájení

6. Údaje o (A) dárcovském organismu, (B) příjemci, případně, kde je to aplikovatelné (C) rodičovském organismu (uveďte zvlášť pro A, B, C)
6.1. Organismus je:
6.1.1. viroid
6.1.2. RNA virus
6.1.3. DNA virus
6.1.4. bakterie
6.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, kvasinka)
6.1.6. vyšší rostlina
6.1.7. živočich
6.1.8. jiný organismus (upřesnit jaký)
6.2. České a latinské rodové a druhové jméno organismu s přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru)
6.3. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel)
6.4. Uveďte, zda je organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů).
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte.
Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí použitých při genetické modifikaci? Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky:
6.4.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence
6.4.2. alergenní účinky
6.4.3. toxické účinky
6.4.4. nosič patogenu
6.4.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu
6.4.6. možnost aktivace latentních virů (provirů)
6.4.7. schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné organismy
6.4.8. odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat
6.4.9. jiné (jednoznačná charakteristika)
6.5. Přirozený výskyt organismu
6.6. Údaje o tom, zda dochází k přirozené výměně dědičného materiálu mezi dárcovským organismem a příjemcem

7. Údaje o genetické modifikaci
7.1. Typ genetické modifikace:
7.1.1. vnesení cizorodého dědičného materiálu
7.1.2. vynětí části dědičného materiálu
7.1.3. kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu
7.1.4. buněčná fúze
7.1.5. jiný (jednoznačně identifikujte)
7.2. Zamýšlený výsledek genetické modifikace
7.3. Údaje o použitém vektoru, pokud byl při genetické modifikaci použit
(+) Genetická mapa vektoru
7.3.1. Údaje o tom, zda je vektor zcela nebo částečně přítomen ve výsledném geneticky modifikovaném organismu
7.3.2. Typ vektoru:
7.3.2.1. plasmid
7.3.2.2. bakteriofág
7.3.2.3. virus
7.3.2.4. kosmid
7.3.2.5. phasmid
7.3.2.6. transposon
7.3.2.7. jiný objekt (jednoznačně identifikujte)
7.3.3. Identita vektoru
7.3.4. Spektrum hostitelů vektoru
7.3.5. Přítomnost sekvence v dotyčném vektoru, která předává výběrový (selektovatelný) nebo identifikovatelný fenotyp:
7.3.5.1. odolnost vůči antibiotikům (uveďte přesný název léčivé látky)
7.3.5.2. odolnost vůči těžkým kovům
7.3.5.3. odolnost vůči pesticidům (uveďte přesný název účinné látky)
7.3.5.4. odolnost jiná (jednoznačně identifikujte)
7.3.5.5. jiný (jednoznačně identifikujte)
7.3.6. Metoda vnesení vektoru do organismu příjemce:
7.3.6.1. transformace
7.3.6.2. elektroporace
7.3.6.3. makroinjekce
7.3.6.4. mikroinjekce
7.3.6.5. biolistický přenos
7.3.6.6. infekce (agrobakteriální, virová)
7.3.6.7. jiná (jednoznačně identifikujte)
7.3.7. Dílčí fragmenty vektoru a jejich přítomnost ve výsledném geneticky modifikovaném organismu
7.4. Pokud nebyl při genetické modifikaci použit vektor, metoda vnesení insertu do organismu příjemce:
7.4.1. transformace
7.4.2. mikroinjekce
7.4.3. mikroenkapsulace
7.4.4. makroinjekce
7.4.5. biolistický přenos
7.4.6. jiná (jednoznačně identifikujte)

8. Údaje o insertu (údaje 8.1. až 8.3. je možné shrnout do tabulky a přiložit genetickou mapu insertu)
8.1. Složení insertu
8.2. Zdroj každé části insertu
8.3. Zamýšlená funkce každé dílčí části insertu ve výsledném geneticky modifikovaném organismu
8.4. Umístění insertu ve výsledném geneticky modifikovaném organismu:
8.4.1. na volném plasmidu
8.4.2. insert integrován do chromozómu
8.4.3. jiné (upřesněte)
8.5. Údaje o tom, zda insert obsahuje části, jejichž produkty nebo funkce nejsou známé
8.6. Údaje o tom, zda se sekvence obsažené v insertu jakýmkoliv způsobem podílejí na patogenních nebo škodlivých vlastnostech dárcovského organismu nebo vektoru

9. Údaje o výsledném geneticky modifikovaném organismu
9.1. Specifikace výsledného geneticky modifikovaného organismu
9.2. Genetické vlastnosti a fenotypové charakteristiky příjemce nebo rodičovského organismu, které byly změněny v důsledku genetických modifikací
9.2.1. Údaje o tom, zda se geneticky modifikovaný organismus odlišuje od příjemce nebo rodičovského organismu svojí schopností přežívat
9.2.2. Údaje o tom, zda se geneticky modifikovaný organismus odlišuje od příjemce nebo rodičovského organismu způsobem nebo rychlostí reprodukce
9.2.3. Údaje o tom, zda se geneticky modifikovaný organismus odlišuje od příjemce nebo rodičovského organismu svojí schopností se šířit v prostředí
9.3. Genetická stabilita geneticky modifikovaného organismu
9.4. Uveďte, zda je geneticky modifikovaný organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů).
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte
9.5. Popis metod identifikace a detekce geneticky modifikovaných organismů
9.5.1. Údaje umožňující jednoznačnou identifikaci změněného úseku dědičného materiálu
9.5.2. Postupy zjišťování přítomnosti geneticky modifikovaných organismů, včetně metod jejich jednoznačné identifikace

10. Hodnocení rizika

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 této vyhlášky, zpracované vyplněním tabulek uvedených v části C této přílohy pro každý geneticky modifikovaný organismus samostatně
10.1. Výsledek hodnocení rizika - zařazení do kategorie rizika

11. Posouzení prostor a zařízení pracoviště a jeho umístění podle požadavků na uzavřený prostor a ochranná opatření stanovená pro výslednou kategorii rizika přílohou č. 4 k této vyhlášce

(+) Srovnávací tabulka požadavků pro danou kategorii rizika a skutečného vybavení pracoviště

12. Popis uzavřeného nakládání
12.1. V případě dovozu nebo vývozu geneticky modifikovaného organismu určeného pro uzavřené nakládání
12.1.1. Stát původu, případně určení
12.1.2. Dovozce, případně vývozce
12.1.3. Maximální množství geneticky modifikovaného organismu, jež má být dovezeno nebo vyvezeno
12.1.4. Způsob přepravy
12.1.5. Způsob balení a označování (§ 11 odst. 1 zákona)
12.2. Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem v souladu s hodnocením rizika
12.3. Opatření k ochraně zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti
12.4. Ochrana zdraví pracovníků při práci v souladu s jinými právními předpisy 9)
12.5. Údaje o systému provádění kontrol výskytu geneticky modifikovaných organismů
12.5.1. Způsob a četnost provádění kontrol uvnitř uzavřeného prostoru
12.5.2. Způsob a četnost provádění kontrol vně uzavřeného prostoru
12.6. Způsob likvidace geneticky modifikovaných organismů a kontroly její účinnosti
12.7. Popis nakládání s odpady (odpadní vody, odpadní plynné škodliviny, nebezpečné a ostatní odpady)

13. Provozní řád pracoviště

(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 k zákonu

14. Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této vyhlášce

15. Doplňující údaje
15.1. Místo uložení dokumentace o nakládání s geneticky modifikovanými organismy vedené podle § 19 písm. b) zákona
15.2. Plán školení zaměstnanců před zahájením nakládání s geneticky modifikovanými organismy a jejich následného proškolování

16. Vyjádření odborného poradce


Část C
Vzor postupu hodnocení rizika uzavřeného nakládání
(K § 7 odst. 6 zákona)

Tabulka 1. Charakterizace rizik nakládání s hodnocenými GMO - možnosti

+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Zdroj rizika | Podstata rizika | Potenciální škodlivý |
| | | účinek |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Příjemce | Patogenní mikroorganismus | Infekce |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| | Přítomnost virových genů | Vznik funkčního viru, |
| | | nádorová transformace |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Rodičovský | Patogenní mikroorganismus | Infekce |
| organismus | | |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Dárce | Patogenní mikroorganismus, | Infekce, zvýšená virulence |
| | souvislost funkce klonovaného | |
| | genu s toxicitou, patogenitou | |
| | nebo virulencí | |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Vkládaný gen/inzert | Klonovaný gen pro toxin | Působení toxinu |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| | Klonovaný gen pro potenciální | Alergická reakce |
| | alergen | |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| | Klonovaný gen, jehož funkce | Patogenní účinek, zvýšená |
| | souvisí s patogenitou nebo | virulence |
| | virulencí | |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Vyňatý gen | Delece genu | Vznik škodlivého produktu |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Vektor | Geny pro rezistence vůči | Horizontální přenos genu |
| | antibiotikům | pro rezistenci |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| | Jiné geny obsažené ve vektoru | Horizontální přenos genů |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Meziprodukt | Pseudovirová částice (při | Transdukce do lidského |
| nakládání | použití retrovirových vektorů) | genomu, nádorová |
| | | transformace buněk |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| | Shotgun klonování z genomu | Možnost vzniku toxigenních |
| | neznámých organismů | a virulentních kmenů |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Výsledný geneticky | Vznik nového patogenního, | Patogenní účinek, zvýšená |
| modifikovaný | virulentního nebo toxigenního | virulence, toxigenita, |
| organismus | organismu, vznik kmene | rezistence vůči antibiotikům |
| | rezistentního vůči antibiotiku | nebo jiným léčivům |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+
| Místo a rozsah | Biotechnologický proces | Horizontální přenos genů do |
| nakládání | | jiných organismů |
+---------------------+--------------------------------+------------------------------+

Tabulka 2. Další postup hodnocení rizika - možnosti

+-------------+--------------------------------------------------------------------+---------+-----------+
| Účinky | Potenciální škodlivé účinky | | |
| nakládání +--------------------------+----------------------+------------------+ Odhad | Zařazení |
| s GMO | | | Pravděpodobnost, | rizika | do |
| a jejich | Identifikace | Vyhodnocení důsledků | že škodlivý | | kategorie |
| produkty | | | účinek nastane | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| Přímé | Potenciální alergen | Alergenní reakce | nízká | nízké | 1 |
| +--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| | Infekční agens | Infekce | střední | střední | 2 |
| +--------------------------+----------------------+ | | |
| | Toxin | Škodlivé pro člověka | | | |
| | | a zvířata | | | |
| +--------------------------+----------------------+------------------+---------+ |
| | Transdukce pseudovirovou | Potenciální maligní | velmi nízká | nebylo | |
| | částicí, integrace genu | transformace | | popsáno | |
| | do genomu | somatické buňky | | | |
| | (retrovirové vektory) | | | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| Nepřímé | Potenciální alergen | Alergenní reakce | střední | nízké | 2 |
| +--------------------------+----------------------+ | | |
| | Toxin | Škodlivé pro člověka | | | |
| | | a zvířata | | | |
| +--------------------------+----------------------+ | | |
| | Rezistence na | Omezení možností | | | |
| | antibiotika | léčby | | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| Okamžité | Potenciální alergen | Alergenní reakce | nízká | nízké | 1 |
| +--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| | Toxin | Škodlivé pro člověka | střední | střední | 2 |
| | | a zvířata | | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| Opožděné | Rezistence na | Omezení možností | nízká | nízké | 1 |
| nebo | antibiotika | léčby | | | |
| kumulativní +--------------------------+----------------------+ | | |
| | Ovlivnění přirozené | Průjmová onemocnění | | | |
| | mikroflóry lidského | | | | |
| | organismu | | | | |
| +--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| | Rozšíření v prostředí | Ovlivnění diverzity | velmi nízká | velmi | 1 |
| | | | | nízké | |
| +--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| | Transdukce pseudovirovou | Potenciální maligní | velmi nízká | nebylo | 2 |
| | částicí | transformace | | popsáno | |
| | Transfekce adenovirovou | somatické buňky | | | |
| | DNA, rekombinace | | | | |
| | s latentním adenovirem | | | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| Usídlení | Usídlení ve vodě a půdě | Ovlivnění kvality | nepravděpodobné | velmi | 1 |
| v prostředí | | vody | | nízké | |
| | | ovlivnění diverzity | | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| Vliv na | Ovlivnění přirozené | Průjmová onemocnění | nebylo popsáno | velmi | 1 |
| dynamiku | mikroflóry lidského | | | nízké | |
| populací a | organismu | | | | |
| genetickou +--------------------------+----------------------+ | | |
| rozmanitost | Introdukce a vytlačování | Ovlivnění diverzity | | | |
| | přirozené populace | | | | |
| +--------------------------+----------------------+ | | |
| | Ovlivnění ekosystémů | Ovlivnění diverzity | | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| Fenotypová | Ztráta a přestavba | Ovlivnění diverzity | střední | nízké | 1 |
| a genetická | plazmidu | | | | |
| nestabilita +--------------------------+----------------------+ | | |
| | Komplementace delece | Vznik divokého kmenu | | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| Interakce | Přenos plazmidu a | Ovlivnění diverzity | nízká | velmi | 1 |
| s organismy | klonovaných insertů/genů | | | nízké | |
| +--------------------------+----------------------+ | | |
| | Toxin | Škodlivé pro člověka | | | |
| | | a zvířata | | | |
| +--------------------------+----------------------+ | | |
| | | | | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+
| Přirozený | Přenos plazmidů a | Ovlivnění diverzity | nízká | nízké | 1 |
| přenos | klonovaných insertů/genů | | | | |
| +--------------------------+----------------------+ | | |
| | | | | | |
+-------------+--------------------------+----------------------+------------------+---------+-----------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Vzory žádostí o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí

Dokumenty označené (+) je nutno přiložit jako samostatnou přílohu

Veškeré přiložené dokumenty musí být označeny jménem nebo názvem (obchodní firmou) žadatele.

Údaje, které tvoří shrnutí obsahu žádosti určené ke zveřejnění, jsou podtrženy.


Část A
Vzory žádostí o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí pro jiné účely než klinické hodnocení léčivých přípravků


Díl 1
Vzor žádosti pro geneticky modifikovaný organismus jiný než vyšší rostlina
[K § 17 odst. 3 písm. b) zákona]

Datum podání

1. Název projektu

2. Žadatel
2.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li žadatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
2.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li žadatelem právnická osoba
2.3. Státní občanství (u fyzických osob)
2.4. Adresa sídla a adresa bydliště (u fyzických osob)
2.5. IČO (pokud je přiděleno)
2.6. Jména osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba, s uvedením způsobu, jímž žadatele zastupují

3. Odborný poradce

(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe [byly-li odborné vzdělání nebo praxe získány v jiném členském státě státním příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle jiného právního předpisu 7)]
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Povolání, případně zaměstnavatel a pracovní zařazení
3.3. Vzdělání
3.4. Odborné kurzy
3.5. Dosavadní praxe
3.6. Adresa bydliště
3.7. Telefon
3.8. E-mail

4. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je odlišná od odborného poradce
4.1. Jméno, akademický titul
4.2. Telefon
4.3. E-mail

5. Účel uvádění do životního prostředí

6. Doba uvádění do životního prostředí
6.1. Celková doba uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí a datum jeho předpokládaného zahájení
6.2. Závazný harmonogram (rozpis jednotlivých dílčích etap, datum jejich předpokládaného zahájení a doba jejich trvání)

7. Plánuje žadatel uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí v některém členském státě Evropské unie nebo mimo její území?

Pokud ano, uveďte:
7.1. stát, v němž žadatel uvádění do životního prostředí plánuje,
7.2. předpokládanou dobu zahájení a trvání uvádění do životního prostředí.

8. Podal žadatel žádost pro uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí v jiném členském státě Evropské unie?

Pokud ano, uveďte:
8.1. stát, ve kterém byla žádost podána.
8.2. datum podání a číslo nebo jiné označení žádosti.
8.3. datum a označení povolení, bylo-li vydáno,
8.4. období, na které se povolení vztahuje.

9. Podal žadatel žádost pro uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí nebo na trh mimo území Evropské unie?

Pokud ano, uveďte:
9.1. stát, ve kterém byla žádost podána,
9.2. datum podání a číslo nebo jiné označení žádosti,
9.3. datum a označení povolení, bylo-li vydáno,
9.4. období, na které se povolení vztahuje.

10. Hodnocení rizika uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 této vyhlášky, včetně dokumentace výsledků předchozích uvádění do životního prostředí, především z hlediska různého rozsahu činnosti a různých přijímajících ekosystémů
10.1. Shrnutí hodnocení rizika

11. Charakteristika geneticky modifikovaného organismu
11.1. Geneticky modifikovaný organismus je:
11.1.1. viroid
11.1.2. RNA virus
11.1.3. DNA virus
11.1.4. bakterie
11.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, kvasinka)
11.1.6. jiný mikroorganismus
11.1.7. savec
11.1.8. hmyz
11.1.9. ryba
11.1.10. jiný živočich (uveďte třídu)
11.1.11. jiný organismus (upřesněte)
11.2. České a latinské rodové a druhové jméno geneticky modifikovaného organismu s přesným určením rasy (plemene, formy, kmene, buněčné linie, patovaru)
11.3. Genetická stabilita
11.3.1. Opatření k zajištění genetické stability, faktory, které tuto stabilitu ovlivňují
11.3.2. Metody ověřování genetické stability
11.3.3. Popis dědičných vlastností, které mají vyloučit nebo omezit rozšíření genetického materiálu

12. Údaje o příjemci, případně (kde je to aplikovatelné) o rodičovském organismu
12.1. Organismus je:
12.1.1. viroid
12.1.2. RNA virus
12.1.3. DNA virus
12.1.4. bakterie
12.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, kvasinka)
12.1.6. živočich (uveďte třídu)
12.1.7. jiný organismus (upřesněte)
12.2. České a latinské rodové a druhové jméno organismu s přesným určením rasy (plemene, formy, kmene, buněčné linie, patovaru)
12.3. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel)
12.4. Plasmidy (v případě mikroorganismů)
12.5. Bakteriofágy (v případě mikroorganismů)
12.6. Fenotypové a genetické signální znaky
12.7. Stupeň příbuznosti mezi dárcovským organismem a příjemcem
12.8. Výskyt a životní podmínky
12.8.1. Geografické rozšíření
12.8.1.1. původní nebo usídleny v České republice
12.8.1.2. původní nebo usídleny v zemích Evropské unie
12.8.1.3. Je-li organismus původní v České republice nebo v zemích Evropské unie, vyznačte ekosystém, ve kterém se nachází:
12.8.1.3.1. atlantický
12.8.1.3.2. středozemní,
12.8.1.3.3. boreální
12.8.1.3.4. alpinský
12.8.1.3.5. kontinentální
12.8.1.3.6. jiný (jednoznačně identifikujte)
12.8.2. Je organismus běžně používán v České republice?
12.8.3. Je organismus běžně kultivován (chován) v České republice?
12.8.4. Habitat (přirozené výskytiště) organismu:
12.8.4.1. vodní prostředí
12.8.4.2. půda, volně žijící
12.8.4.3. půda ve spojení s kořenovým systémem rostlin
12.8.4.4. ve spojení s nadzemními částmi rostlin
12.8.4.5. ve spojení se zvířaty
12.8.4.6. jiné (jednoznačně identifikujte)
Je-li organismus živočich, uveďte přirozené stanoviště nebo obvyklý ekosystém.
12.9. Metody identifikace a detekce organismu
12.9.1. Metody detekce včetně údajů o jejich citlivosti, spolehlivosti a specifičnosti
12.9.2. Metody identifikace včetně údajů o jejich citlivosti, spolehlivosti a specifičnosti
12.10. Je organismus zařazen podle jiného právního předpisu upravujícího ochranu zdraví zaměstnanců při práci 10)?
Pokud ano, uveďte příslušnou skupinu.
12.11. Uveďte, zda je organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů).
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte.
Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí použitých při genetické modifikaci?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky:
12.11.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence
12.11.2. alergenní účinky
12.11.3. toxické účinky
12.11.4. nosič patogenu
12.11.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu
12.11.6. možnost aktivace latentních virů (provirů)
12.11.7. schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné organismy
12.11.8. odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat
12.11.9. jiné
12.12. Rozmnožování
12.12.1. Generační doba v přirozeném prostředí
12.12.2. Generační doba v ekosystému, do kterého má být geneticky modifikovaný organismus uváděn
12.12.3. Způsob rozmnožování (pohlavní, nepohlavní)
12.12.4. Specifické faktory, které ovlivňují rozmnožování (pokud existují)
12.13. Schopnost přežití
12.13.1. Schopnost vytvářet odolné přežívající formy:
12.13.1.1. semena
12.13.1.2. endospory
12.13.1.3. cysty
12.13.1.4. sklerocia
12.13.1.5. nepohlavní spory (houby)
12.13.1.6. pohlavní spory (houby)
12.13.1.7. vejce
12.13.1.8. kukly
12.13.1.9. larvy
12.13.1.10. jiné (jednoznačně identifikujte)
12.14. Šíření v prostředí
12.14.1. Způsob a rozsah šíření
12.14.2. Specifické faktory ovlivňující šíření (pokud existují)
12.15. Přirození predátoři, kořist, paraziti a konkurenti, symbionti a hostitelé
12.16. Další možné interakce s jinými organismy
12.16.1. Další specifické faktory umožňující přežití
12.16.2. Schopnost přežití v jednotlivých ročních obdobích
12.17. Možný mezibuněčný přenos genetického materiálu mezi dárcem (rodičovským organismem) a dalšími organismy
12.17.1. Způsob přenosu (plasmidem, bakteriofágem, jinak)
12.17.2. Organismy, se kterými probíhá přirozená výměna genetického materiálu
12.18. Ověření genetické stability organismu a faktory, které tuto stabilitu ovlivňují
12.19. Zapojení do environmentálních procesů:
12.19.1. primární produkce
12.19.2. přeměna živin (konzument, predátor)
12.19.3. rozklad organické hmoty
12.19.4. jiné (jednoznačně identifikujte)
12.20. Vlastní vektory organismu
12.20.1. Sekvence vektoru
12.20.2. Frekvence mobilizace vektoru
12.20.3. Specifičnost vektoru
12.20.4. Přítomnost genů způsobujících odolnost vektoru
12.21. Předchozí genetické modifikace příjemce nebo rodičovského organismu povolené v České republice (včetně data a čísla jednacího rozhodnutí)

13. Údaje o genetické modifikaci
13.1. Typ genetické modifikace:
13.1.1. vnesení cizorodého dědičného materiálu
13.1.2. vynětí části dědičného materiálu
13.1.3. kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu
13.1.4. buněčná fúze
13.1.5. jiný (jednoznačně identifikujte)
13.2. Zamýšlený výsledek genetické modifikace
13.3. Byl při genetické modifikaci použit vektor?
Pokud vektor nebyl použit, pokračujete bodem 13.4.
13.3.1. Je vektor zcela nebo částečně přítomen ve výsledném geneticky modifikovaném organismu?
Pokud vektor není ani částečně přítomen, pokračujte bodem 13.5.
13.3.2. Typ vektoru:
13.3.2.1. plasmid
13.3.2.2. bakteriofág
13.3.2.3. virus
13.3.2.4. kosmid
13.3.2.5. phasmid
13.3.2.6. transposon
13.3.2.7. jiný objekt (jednoznačně identifikujte)
(+) mapa vektoru
13.3.3. Identita vektoru (původ)
13.3.4. Spektrum hostitelů vektoru
13.3.5. Přítomnost sekvence v dotyčném vektoru, která předává výběrový (selektovatelný) nebo identifikovatelný fenotyp:
13.3.5.1. odolnost vůči antibiotikům (uvést přesný název léčivé látky)
13.3.5.2. odolnost vůči těžkým kovům
13.3.5.3. odolnost vůči pesticidům (uvést přesný název účinné látky)
13.3.5.4. jiný (jednoznačně identifikujte)
13.3.6. Dílčí fragmenty vektoru a jejich přítomnost ve výsledném geneticky modifikovaném organismu
13.3.7. Metody vnesení vektoru do organismu příjemce:
13.3.7.1. transformace
13.3.7.2. elektroporace
13.3.7.3. makroinjekce
13.3.7.4. mikroinjekce
13.3.7.5. infekce
13.3.7.6. jiné (upřesněte)
13.3.8. Údaje o tom, jak dalece je daný vektor omezen na sekvence nukleové kyseliny, potřebné k zajištění zamýšlené funkce a zda obsahuje sekvence, jejichž produkt nebo funkce nejsou známy
13.4. Pokud nebyl při genetické modifikaci použit vektor, metoda vnesení insertu do organismu příjemce:
13.4.1. transformace
13.4.2. mikroinjekce
13.4.3. mikroenkapsulace
13.4.4. makroinjekce
13.4.5. (jednoznačně identifikujte)
13.5. Metody a kritéria použitá pro selekci

14. Údaje o insertu
14.1. Údaje o každé části insertu, případně o každé vyňaté části dědičného materiálu, se zvláštním zřetelem k jakýmkoli známým škodlivým sekvencím
14.1.1. Velikost
14.1.2. Sekvence
14.1.3. Původ
14.1.4. Funkční charakteristika
14.2. Umístění insertu v organismu příjemce:
14.2.1. na volném plasmidu
14.2.2. insert integrován do chromozómu
14.2.3. jiné (jednoznačně identifikujte)
14.3. Obsahuje insert části, jejichž produkty nebo funkce nejsou známé? Pokud ano, upřesněte.
14.4. Údaje o tom, jak dalece je insert omezen na sekvence nukleové kyseliny, potřebné k zajištění zamýšlené funkce
14.5. Údaje o tom, zda se sekvence obsažené v insertu podílejí jakýmkoliv způsobem na patogenních nebo škodlivých vlastnostech dárcovského organismu nebo vektoru
14.6. Struktura a velikost každého úseku nukleové kyseliny původem z vektoru anebo dárcovského organismu, která zůstala v konečném geneticky modifikovaném organismu, včetně metod a údajů potřebných k identifikaci a detekci vložených sekvencí
14.7. V případě vynětí části dědičného materiálu (delece) velikost a funkce vyňatého úseku nukleové kyseliny
14.8. Počet kopií vloženého dědičného materiálu
14.9. Stabilita vloženého dědičného materiálu a stabilita jeho umístění

15. Informace o dárcovském organismu (organismu, ze kterého je insert odvozen)
15.1. Dárcovský organismus je:
15.1.1. viroid
15.1.2. RNA virus
15.1.3. DNA virus
15.1.4. bakterie
15.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, kvasinka)
15.1.6. jiný mikroorganismus
15.1.7. živočich (uveďte třídu)
15.1.8. jiný organismus (upřesněte jaký)
15.2. České a latinské rodové a druhové jméno dárcovského organismu s přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru)
15.3. Uveďte, zda je dárcovský organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živy nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů).
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte.
Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí použitých při genetické modifikaci?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky:
15.3.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence
15.3.2. alergenní účinky
15.3.3. toxické účinky
15.3.4. nosič patogenu
15.3.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu
15.3.6. možnost aktivace latentních virů (provirů)
15.3.7. schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné organismy
15.3.8. odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat
15.3.9. jiné
15.4. Je dárcovský organismus zařazen podle jiného právního předpisu upravujícího ochranu zdraví zaměstnanců při práci 10)?
Pokud ano, uveďte příslušnou skupinu.
15.5. Vyměňují si příjemce a dárcovský organismus genetický materiál přirozeným způsobem?

16. Údaje o výsledném geneticky modifikovaném organismu
16.1. Popis dědičných vlastností a fenotypových znaků, které byly změněny v důsledku genetické modifikace
16.1.1. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce ve schopnosti přežití?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte.
16.1.2. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce ve způsobu nebo rychlosti reprodukce?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte.
16.1.3. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce ve schopnosti šíření?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte.
16.1.4. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce v patogenitě?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte.
16.2. Genetická stabilita geneticky modifikovaného organismu
16.3. Vlastnosti geneticky modifikovaného organismu, které mají vliv na jeho přežívání, rozmnožování a šíření v životním prostředí
16.4. Známé nebo předvídatelné environmentální podmínky, které mohou mít vliv na přežívání, rozmnožování a šíření (vítr, voda, půda, teplota, pH atd.)
16.5. Citlivost na specifické látky (prostředky)
16.6. Uveďte, zda je geneticky modifikovaný organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů).
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte.
Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí použitých při genetické modifikaci?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky:
16.6.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence
16.6.2. alergenní účinky
16.6.3. toxické účinky
16.6.4. nosič patogenu
16.6.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu
16.6.6. možnost aktivace latentních virů (provirů)
16.6.7. schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné organismy
16.6.8. odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat
16.6.9. jiné (jednoznačná charakteristika)
16.7. Popis metod identifikace a detekce geneticky modifikovaného organismu
16.7.1. Metody používané k detekci geneticky modifikovaného organismu, včetně ověřené metodiky detekce
16.7.2. Metody používané k identifikaci geneticky modifikovaného organismu v prostředí, včetně ověřené metodiky identifikace a údajů o spolehlivosti a citlivosti metod
16.7.3. Údaje umožňující jednoznačnou identifikaci změněného úseku dědičného materiálu
16.8. Exprese vloženého dědičného materiálu
16.8.1. Rychlost a míra exprese vloženého dědičného materiálu, závislost na životním cyklu, orgány, kde dochází k expresi
16.8.2. Popis metod měření s udáním jejich citlivosti
16.8.3. Stabilita exprese
16.9. Exprimované bílkoviny
16.9.1. Aktivita exprimovaných bílkovin
16.9.2. Popis metod identifikace a detekce exprimovaných bílkovin s udáním jejich citlivosti, spolehlivosti a specifičnosti
16.10. Relevantní údaje o předchozích případech uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí, existují-li, zejména ve vztahu k možným účinkům této činnosti na zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost

17. Informace o místě, na němž bude uvádění do životního prostředí probíhat
17.1. Liší se místo uvádění do životního prostředí od ekosystému, ve kterém se příjemce nebo rodičovský organismus obvykle vyskytují, nebo jsou pěstovány anebo kultivovány?
Pokud ano, upřesněte.
17.2. Pracoviště a pozemky, na kterých bude uvádění do životního prostředí probíhat
(+) Kopie katastrálních map s vyznačením pozemku, na němž bude uvádění do životního prostředí probíhat, a přehledný plánek plochy kultivace geneticky modifikovaného organismu s uvedením využití okolních pozemků, včetně druhu pěstovaných plodin
17.3. Vlastník pozemku, pokud není totožný se žadatelem, a smluvní vztah mezi vlastníkem a žadatelem
17.4. Specifikace pozemku
17.4.1. Kraj
17.4.2. Obec
17.4.3. Název katastrálního území a parcelní číslo
17.4.4. Identifikační číslo půdního bloku a případně dílu půdního bloku, je-li pozemek předmětem evidence využití zemědělské půdy podle jiného právního předpisu 11)
17.5. Celková rozloha plochy, na které se uvádění do životního prostředí má uskutečnit (m2)
17.5.1. Aktuální plocha pokusu,
17.5.2. Rozloha pokusného pozemku (včetně izolačního pásma a podobně).
17.6. Vzdálenost pokusného pozemku od specifických území (v metrech nebo kilometrech)
17.6.1. Zvláště chráněná území 12)
17.6.2. Obydlí, sídla
17.6.3. Ochranná pásma vodních zdrojů
17.6.4. Vodní toky, vodní nádrže
17.6.5. Území obhospodařovaná v ekologickém zemědělství 13)
17.6.6. Jiné
17.7. Využití okolních pozemků, včetně plodin pěstovaných na sousedních pozemcích (vyznačit v plánku)
17.8. Flora a fauna, včetně zemědělských plodin, hospodářských zvířat a migrujících druhů, která by mohla přijít do styku s geneticky modifikovaným organismem
17.9. Způsob zabezpečení pozemku:
17.9.1. proti neoprávněným osobám
17.9.2. proti zvěři
17.9.3. proti splachu
17.10. Velikost a způsob využití izolačního pásma kolem plochy kultivace geneticky modifikovaných organismů
17.11. Další metody vyloučení nebo minimalizace rozšíření geneticky modifikovaných organismů mimo pokusný pozemek
17.12. Stručný popis obvyklých povětrnostních podmínek
17.13. Popis ekosystému v místě uvádění do životního prostředí a na něj působících rušivých vlivů:
17.13.1. typ půdy
17.13.2. vodní režim včetně zavlažování
17.13.3. klimatické podmínky
17.14. Popis ekosystémů, které by mohly být ovlivněny
17.15. Jakékoliv plánované změny ve využití pozemků v okolí místa uvádění do životního prostředí, které by mohly mít význam pro působení geneticky modifikovaného organismu na životní prostředí

18. Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem

(+) Metodika pokusů
(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této vyhlášce
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 k zákonu
18.1. Nakládání s geneticky modifikovaným organismem před jeho uvedením do životního prostředí (uzavřené nakládání, přeprava)
18.2. Postup, kterým bude geneticky modifikovaný organismus uveden do životního prostředí
18.3. Přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, které má být použito
18.4. Hustota geneticky modifikovaných organismů (přibližný počet na m2, případně m3)
18.5. Příprava a způsob úpravy pozemku před uvedením geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí
18.6. Způsob dopravy geneticky modifikovaného organismu
18.7. Způsob ochrany zdraví pracovníků v průběhu nakládání s geneticky modifikovaným organismem v souladu s jinými právními předpisy 9)
18.8. Způsob kultivace geneticky modifikovaného organismu
18.9. Popis dalšího nakládání s geneticky modifikovaným organismem, včetně jeho likvidace
18.10. Termín a způsob vyhodnocení uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí

19. Údaje o možných interakcích mezi geneticky modifikovanými organismy a životním prostředím a jejich vlivu na životní prostředí
19.1. České a latinské rodové a druhové jméno cílového organismu, pokud existuje, s přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru)
19.2. Předpokládaný mechanismus a výsledek interakce mezi geneticky modifikovaným organismem uváděným do životního prostředí a cílovým organismem
19.3. Předpokládaný mechanismus a výsledek interakcí s dalšími organismy v životním prostředí, které mohou být významné
19.4. Je pravděpodobné, že dojde k selekci po uvedení do životního prostředí, jako např. zvýšené konkurenceschopnosti nebo invazivnosti geneticky modifikovaného organismu?
19.5. Možnost prudkého nárůstu populace geneticky modifikovaného organismu v životním prostředí a podmínky, za kterých by k tomuto nárůstu mohlo dojít
19.6. Cesty biologického šíření geneticky modifikovaného organismu, známé nebo možné způsoby interakce s rozšiřujícími agens
19.7. Typy ekosystémů, do kterých se geneticky modifikovaný organismus může rozšířit z místa uvádění do životního prostředí a ve kterých se může usídlit
19.8. Název (české a latinské rodové a druhové jméno s přesným určením kultivaru - odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru) necílového organismu, který, se zřetelem na povahu přijímajícího prostředí, může být poškozen uváděním geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí
19.9. Předpokládaný mechanismus zjištěných nežádoucích interakcí mezi geneticky modifikovaným organismem a necílovými organismy včetně konkurentů, kořisti, hostitelů, symbiontů, predátorů, parazitů a patogenů
19.10. Schopnost přenosu dědičného materiálu in vivo
19.10.1. Možnost přenosu dědičného materiálu z geneticky modifikovaného organismu do jiného organismu po uvedení geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí a důsledky takového přenosu
19.10.2. Možnost přenosu dědičného materiálu z přirozeně se vyskytujícího organismu do geneticky modifikovaného organismu po uvedení geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí a důsledky takového přenosu
19.11. Výsledky studií chování a vlastností geneticky modifikovaného organismu a jeho ekologických vlivů prováděných v simulovaném přirozeném prostředí
19.12. Známé nebo předpokládané zapojení do biogeochemických procesů
19.13. Další možné účinky na životní prostředí a biologickou rozmanitost (jednoznačně identifikujte)

20. Informace o monitoringu
20.1. Metody zjišťování přítomnosti geneticky modifikovaného organismu
20.2. Specificita metod identifikace geneticky modifikovaného organismu a odlišení geneticky modifikovaného organismu od dárcovského organismu, příjemce, případně rodičovského organismu; citlivost a spolehlivost těchto metod
20.3. Metody monitorování účinků na ekosystém
20.4. Techniky (metody) detekce přenosu vloženého dědičného materiálu na další organismy
20.5. Plocha, na které bude monitoring prováděn (m2)
20.6. Doba trvání monitoringu
20.7. Četnost monitoringu

21. Informace o opatřeních po skončení uvádění do životního prostředí a o nakládání s odpady
21.1. Popis opatření po skončení pokusu
21.2. Způsob likvidace geneticky modifikovaných organismů a kontroly její účinnosti
21.3. Plán kontrol a dohledu
21.4. Druhy vytvořených odpadů a jejich předpokládané množství
21.5. Možná rizika vyplývající z nakládání s odpady
21.6. Popis zneškodnění odpadů a metody kontroly jeho účinnosti

22. V případě dovozu nebo vývozu geneticky modifikovaného organismu určeného výhradně pro uvádění do životního prostředí (§ 25 odst. 4 zákona)
22.1. Stát původu, případně určení
22.2. Dovozce, případně vývozce
22.3. Maximální množství geneticky modifikovaných organismů, jež má být dovezeno nebo vyvezeno
22.4. Způsob přepravy
22.5. Způsob balení a označování

23. Místo uložení dokumentace o nakládání s geneticky modifikovanými organismy vedené podle § 19 písm. b) zákona

24. Plán školení zaměstnanců před zahájením nakládání s geneticky modifikovanými organismy a jejich následného proškolování

25. Vyjádření odborného poradce


Díl 2
Vzor žádosti pro geneticky modifikovaný organismus, který je vyšší rostlinou
[K § 17 odst. 3 písm. a) zákona]

Datum podání

1. Název projektu

2. Žadatel
2.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li žadatel fyzická osoba oprávněná k podnikání
2.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li žadatelem právnická osoba
2.3. Státní občanství (u fyzických osob)
2.4. Adresa sídla a adresa bydliště (u fyzických osob)
2.5. IČO (pokud je přiděleno)
2.6. Jména osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba, s uvedením způsobu, jímž žadatele zastupují

3. Odborný poradce

(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe [byly-li odborné vzdělání nebo praxe získány v jiném členském státě státním příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle jiného právního předpisu 7)]
3.1. Jméno akademický titul
3.2. Povolání, případně zaměstnavatel a pracovní zařazení
3.3. Vzdělání
3.4. Odborné kurzy
3.5. Dosavadní praxe
3.6. Adresa bydliště
3.7. Telefon
3.8. E-mail

4. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je odlišná od odborného poradce
4.1. Jméno, akademický titul
4.2. Telefon
4.3. E-mail

5. Charakteristika nakládání s geneticky modifikovaným organismem
5.1. Účel uvádění do životního prostředí, jako jsou zejména agronomické účely, zkoušky hybridizace. změna schopností přežití nebo šíření nebo zjišťování účinků na cílové nebo necílové organismy

6. Doba uvádění do životního prostředí
6.1. Celková doba uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí a datum jeho předpokládaného zahájení
6.2. Závazný harmonogram (rozpis jednotlivých dílčích etap, datum jejich předpokládaného zahájení a doba jejich trvání)

7. Plánuje žadatel uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí v některém členském státě Evropské unie nebo mimo její území?

Pokud ano, uveďte:
7.1. stát, v němž žadatel uvádění do životního prostředí plánuje
7.2. předpokládanou dobu zahájení a trvání uvádění do životního prostředí

8. Podal žadatel žádost pro uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí v jiném členském státě Evropské unie?

Pokud ano, uveďte:
8.1. stát, ve kterém byla žádost podána
8.2. datum podání a číslo nebo jiné označení žádosti
8.3. datum a označení povolení, bylo-li vydáno
8.4. období, na které se povolení vztahuje

9. Podal žadatel žádost pro uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí nebo na trh mimo území Evropské unie?

Pokud ano, uveďte:
9.1. stát, ve kterém byla žádost podána
9.2. datum podání a číslo nebo jiné označení žádosti
9.3. datum a označení povolení, bylo-li vydáno
9.4. období, na které se povolení vztahuje

10. Hodnocení rizika uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 této vyhlášky, včetně dokumentace výsledků předchozích uvádění do životního prostředí, především z hlediska různého rozsahu činnosti a různých přijímajících ekosystémů
10.1. Shrnutí hodnocení rizika

11. Údaje o příjemci, případně, kde je to aplikovatelné, rodičovském organismu
11.1. České a latinské rodové a druhové jméno organismu, s přesným určením kultivaru (odrůdy, linie, hybridu)
11.2. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel)
11.3. Rozmnožování
11.3.1. Způsob rozmnožování
11.3.2. Specifické faktory, které ovlivňují rozmnožování (pokud existují)
11.3.3. Generační doba
11.3.4. Sexuální kompatibilita s jinými pěstovanými nebo planými druhy a rozšíření těchto kompatibilních druhů v České republice
11.4. Schopnost přežití
11.4.1. Schopnost vytvářet struktury, které umožňují přežití nebo dormanci, a délka možného přežívání nebo dormance,
11.4.2. Další specifické faktory umožňující přežití, pokud existují
11.5. Šíření rostliny v prostředí
11.5.1. Způsob a rozsah šíření (pokles množství pylu a semen v závislosti na vzdálenosti od zdroje, síly a směru větru, toku vody a dalších faktorech)
11.5.2. Specifické faktory ovlivňující šíření (pokud existují)
11.6. Zeměpisné rozšíření rostliny
11.7. Pokud není rostlina v České republice pěstována, popis habitu včetně informace o přirozených konzumentech, patogenech, parazitech, konkurentech a symbiontech
11.8. Další možné relevantní interakce rostliny s jinými organismy v ekosystému, ve kterém se rostlina obvykle pěstuje
11.9. Účinky na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí:
11.9.1. toxicita
11.9.2. alergenita
11.9.3. jiné (jednoznačně identifikujte)

12. Údaje o genetické modifikaci a geneticky modifikované vyšší rostlině
12.1. České a latinské rodové a druhové jméno geneticky modifikované vyšší rostliny, s přesným určením kultivaru (odrůdy, linie, hybridu)
12.2. Popis a charakteristika dědičných vlastností, které byly vloženy nebo změněny, včetně signálních a selekčních genů a předchozích modifikací, a popis jejich fenotypových projevů
12.3. Typ genetické modifikace
12.3.1. Vnesení cizorodého dědičného materiálu
12.3.2. Vynětí části dědičného materiálu
12.3.3. Kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu
12.3.4. Buněčná fúze
12.3.5. Jiné (jednoznačně identifikujte)
12.4. Vlastnosti a původ použitého vektoru (pokud byl vektor při genetické modifikaci použit)

(+) Mapa vektoru
12.5. Údaje o každé části úseku DNA, který byl vnesen do organismu příjemce (pokud genetická modifikace zahrnuje vnesení dědičného materiálu)
12.5.1. Původ (české a latinské rodové a druhové jméno dárcovského organismu přesným určením kultivaru - odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru)
12.5.2. Funkční charakteristika
12.5.3. Velikost
12.5.4. Poloha - pokud byl integrován
12.5.5. Sekvence
12.6. Pokud se jedná o vynětí části dědičného materiálu (deleci), velikost a funkce vyňatého úseku
12.7. Popis metody použité pro genetickou modifikaci
12.8. Umístění vloženého dědičného materiálu v rostlinné buňce (vložen do chromozómů, chloroplastů nebo v neintegrované formě)
12.9. Počet kopií vloženého dědičného materiálu
12.10. Stabilita vloženého dědičného materiálu a stabilita jeho umístění
12.11. Metody stanovení uvedených údajů
12.12. Údaje o expresi vloženého dědičného materiálu
12.12.1. Místo, kde dochází v rostlině k expresi vložených genů (např. kořeny, lodyha, listy, pyl)
12.12.2. Změny exprese v závislosti na životním cyklu rostliny
12.12.3. Stabilita exprese
12.12.4. Metody použité pro charakterizaci exprese
12.13. Údaje umožňující jednoznačnou identifikaci geneticky modifikované vyšší rostliny
12.13.1. Popis části změněné DNA
12.13.2. Metody detekce a identifikace geneticky modifikované vyšší rostliny a jejich ověřená metodika
12.14. Chování vložených genů:
12.14.1. při hybridizaci se stejným druhem
12.14.2. při hybridizaci se vzdálenými druhy
12.15. Jednoznačné údaje o tom, v čem se geneticky modifikovaná vyšší rostlina liší od příjemce nebo rodičovského organismu:
12.15.1. způsob a rychlost rozmnožování
12.15.2. šíření v prostředí
12.15.3. schopnost přežití
12.15.4. účinky na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí
12.15.5. jiné (upřesněte)
12.16. Fenotypová stabilita geneticky modifikované vyšší rostliny
12.17. Jakákoliv změna schopnosti geneticky modifikované vyšší rostliny přenášet genetický materiál na jiné organismy v důsledku genetické modifikace
12.18. Informace o každém možném škodlivém účinku geneticky modifikované vyšší rostliny na zdraví lidí způsobeném genetickou modifikací
12.19. Údaje o bezpečnosti geneticky modifikované vyšší rostliny pro zdraví zvířat, zejména s ohledem na jakékoliv škodlivé účinky způsobené genetickou modifikací, pokud má být geneticky modifikované vyšší rostliny použito jako krmivo
12.20. Mechanismus interakce mezi geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a cílovým organismem, pokud cílový organismus existuje
12.21. Možné změny v interakcích geneticky modifikované vyšší rostliny s necílovými organismy plynoucí z genetické modifikace
12.22. Možné interakce geneticky modifikované vyšší rostliny s neživými složkami životního prostředí

13. Pracoviště a pozemky, na kterých bude uvádění do životního prostředí probíhat

(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této vyhlášce
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 k zákonu
(+) Kopie katastrálních map s vyznačením pozemku a přehledný plánek ve vhodném měřítku s vyznačením pokusné plochy a plodin, pěstovaných na okolních pozemcích
13.1. Umístění pozemku
13.1.1. Kraj
13.1.2. Obec
13.1.3. Název katastrálního území a parcelní číslo
13.1.4. Identifikační číslo půdního bloku a případně dílu půdního bloku, je-li pozemek předmětem evidence využití zemědělské půdy podle jiného právního předpisu 11)
13.2. Vlastník pozemku, pokud není totožný se žadatelem, a smluvní vztah mezi vlastníkem a žadatelem
13.3. Velikost a využití pozemku
13.3.1. Celková rozloha pozemku
13.3.2. Velikost a poloha plochy, na které mají být geneticky modifikované vyšší rostliny pěstovány (m2)
13.3.3. Velikost (m2) a způsob využití izolačního pásma kolem plochy pěstování geneticky modifikované vyšší rostliny (vyznačit v plánku)
13.4. Využití okolních pozemků
13.5. Vzdálenost pozemku od specifických území (v metrech nebo kilometrech)
13.5.1. Zvláště chráněná území 12)
13.5.2. Ochranná pásma vodních zdrojů
13.5.3. Vodní toky, vodní nádrže
13.5.4. Území obhospodařovaná v ekologickém zemědělství 13)
13.5.5. Jiné
13.6. Způsob zabezpečení pozemku
13.6.1. Zabezpečení pozemku proti neoprávněným osobám
13.6.2. Zabezpečení pozemku proti zvěři
13.6.3. Zabezpečení pozemku proti splachu
13.7. Popis ekosystému v místě pozemku
13.7.1. Typ půdy
13.7.2. Vodní režim včetně zavlažování
13.7.3. Klimatické podmínky
13.7.4. Flóra včetně zemědělských plodin
13.7.5. Fauna včetně hospodářských a migrujících zvířat
13.8. Přítomnost planých nebo pěstovaných sexuálně kompatibilních rostlin na pozemku a v jeho okolí
13.9. Relevantní údaje týkající se předchozích případů uvádění do životního prostředí stejné geneticky modifikované vyšší rostliny, pokud existují, zejména ve vztahu k možným vlivům na zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost

14. Popis nakládání s geneticky modifikovanou vyšší rostlinou
14.1. Nakládání s geneticky modifikovanými vyššími rostlinami před jejich uváděním do životního prostředí (uzavřené nakládání, přeprava)
14.2. Příprava a způsob úpravy pozemku před pěstováním geneticky modifikovaných vyšších rostlin
14.3. Způsob dopravy geneticky modifikovaných vyšších rostlin
14.4. Přibližné množství geneticky modifikovaných vyšších rostlin, které má být uváděno do životního prostředí
14.5. Přibližný počet geneticky modifikovaných vyšších rostlin na m2
14.6. Způsob kultivace geneticky modifikovaných vyšších rostlin na pozemku
14.7. Způsob sklizně geneticky modifikovaných vyšších rostlin
14.8. Popis dalšího nakládání s geneticky modifikovanými vyššími rostlinami, včetně odebraných vzorků
14.9. Termín a způsob vyhodnocení uvádění geneticky modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí
14.10. Způsob ochrany zdraví pracovníků v průběhu nakládání s geneticky modifikovanými vyššími rostlinami v souladu s jinými právními předpisy 9)

15. Opatření na ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti a nakládání s odpadem
15.1. Vzdálenost plochy pěstování geneticky modifikovaných vyšších rostlin od planých nebo pěstovaných sexuálně kompatibilních druhů rostlin
15.2. Opatření pro snížení nebo zabránění úletu pylu nebo semen, jsou-li použita
15.3. Popis metod pro úpravu pozemku po skončení pokusu
15.4. Monitoring
15.4.1. Metody zjišťování přítomnosti geneticky modifikované vyšší rostliny a monitorování jejích účinků na ekosystém
15.4.2. Specificita metod identifikace geneticky modifikované vyšší rostliny a odlišení geneticky modifikované rostliny od dárcovského organismu, příjemce, případně rodičovského organismu, citlivost a spolehlivost těchto metod
15.4.3. Techniky (metody) detekce přenosu vloženého dědičného materiálu na další organismy
15.4.4. Plocha, na které bude monitoring prováděn
15.4.5. Doba trvání monitoringu
15.4.6. Četnost monitoringu
15.5. Nakládání s odpady včetně likvidace geneticky modifikovaných, vyšších rostlin
15.6. Shrnutí ochranných opatření

16. Shrnutí informací o plánovaných polních pokusech prováděných za účelem získání nových údajů o vlivu uvádění geneticky modifikované vyšší rostliny do životního prostředí na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí

17. Vyjádření odborného poradce


Část B
Vzor žádosti o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí pro účely klinického hodnocení léčivých přípravků
[K § 17 odst. 3 písm. c) zákona]

Datum podání

1. Název projektu

2. Žadatel
2.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li žadatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
2.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li žadatelem právnická osoba
2.3. Státní občanství (u fyzických osob)
2.4. Adresa sídla a adresa bydliště (u fyzických osob)
2.5. IČO (pokud je přiděleno)
2.6. Jména osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba, s uvedením způsobu, jímž žadatele zastupují

3. Odborný poradce

(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe [byly-li odborné vzdělání nebo praxe získány v jiném členském státě státním příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle jiného právního předpisu 7)]
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Povolání, případně zaměstnavatel a pracovní zařazení
3.3. Vzdělání
3.4. Odborné kurzy
3.5. Dosavadní praxe
3.6. Adresa bydliště
3.7. Telefon
3.8. E-mail

4. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je odlišná od odborného poradce
4.1. Jméno, akademický titul
4.2. Telefon
4.3. E-mail

5. Údaje o léčivém přípravku a léčebném postupu
5.1. Léčivy přípravek obsahuje
5.1.1. geneticky modifikovaný organismus
5.1.2. terapeuticky vektor
5.2. Léčebny postup je:
5.2.1. genová terapie (in vivo nebo ex-vivo)
5.2.2. somatobuněčná terapie
5.2.3. jiné (uveďte)

6. Charakteristika geneticky modifikovaného organismu nebo terapeutického vektoru v léčivém přípravku
6.1. Geneticky modifikovaný organismus v léčivém přípravku je:
6.1.1. virus
6.1.2. bakterie
6.1.3. buněčná linie
6.1.4. jiný (upřesněte)
6.2. Terapeutický vektor v léčivém přípravku je:
6.2.1. pseudovirová částice
6.2.2. plasmid,
6.2.3. transpozón
6.2.4. fragment DNA/RNA
6.2.5. interferující RNA
6.2.6. jiný (upřesněte)

Části 7. až 19. se uvádějí jen v případě, že léčivý přípravek obsahuje geneticky modifikovaný organismus

7. Charakteristika nakládání s geneticky modifikovaným organismem
7.1. Účel uvádění do životního prostředí

8. Doba uvádění do životního prostředí
8.1. Celková doba uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí a datum jeho předpokládaného zahájení
8.2. Závazný harmonogram (rozpis jednotlivých dílčích etap, datum jejich předpokládaného zahájení a doba jejich trvání)

9. Plánuje žadatel uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí v některém členském státě Evropské unie nebo mimo její území?

Pokud ano, uveďte:
9.1. stát, v němž žadatel uvádění do životního prostředí plánuje
9.2. předpokládanou dobu zahájení a trvání uvádění do životního prostředí

10. Podal žadatel žádost pro uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí v jiném členském státě Evropské unie?

Pokud ano, uveďte:
10.1. stát, ve kterém byla žádost podána
10.2. datum podání a číslo nebo jiné označení žádosti
10.3. datum a označení povolení, bylo-li vydáno
10.4. období, na které se povolení vztahuje

11. Podal žadatel žádost pro uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí nebo na trh mimo území Evropské unie?

Pokud ano, uveďte:
11.1. stát, ve kterém byla žádost podána
11.2. datum podání a číslo nebo jiné označení žádosti
11.3. datum a označení povolení, bylo-li vydáno
11.4. období, na které se povolení vztahuje

12. Hodnocení rizika uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 této vyhlášky
12.1. Shrnutí hodnocení rizika

13. Údaje o příjemci, případně, kde je to aplikovatelné, rodičovském organismu
13.1. Organismus je
13.1.1. virus
13.1.2. bakterie
13.1.3. buněčná linie
13.1.4. jiný (upřesněte)
13.2. České a latinské rodové a druhové jméno organismu s přesným určením rasy (plemene, formy, kmene, buněčné linie, patovaru)
13.3. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel)
13.4. Fenotypové a genetické signální znaky
13.5. Stupeň příbuznosti mezi dárcovským organismem a příjemcem
13.6. Výskyt a životní podmínky
13.6.1. Geografické rozšíření, přirozený výskyt organismu
13.6.2. Je organismus běžně používán v České republice/v Evropské unii?
13.7. Metody identifikace a detekce organismu
13.7.1. Metody detekce včetně údajů o jejich citlivosti, spolehlivosti a specifičnosti
13.7.2. Metody identifikace včetně údajů o jejich citlivosti, spolehlivosti a specifičnosti
13.8. Je organismus zařazen podle jiného právního předpisu upravujícího ochranu zdraví zaměstnanců při práci 10)?
Pokud ano, uveďte příslušnou skupinu.
13.9. Uveďte, zda je organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů).
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte.
Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí použitých při genetické modifikaci?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky:
13.9.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence
13.9.2. alergenní účinky
13.9.3. toxické účinky
13.9.4. nosič patogenu
13.9.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu
13.9.6. možnost aktivace latentních virů (provirů)
13.9.7. schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné organismy
13.9.8. odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat
13.9.9. jiné.
13.10. Rozmnožování
13.10.1. Generační doba v přirozeném prostředí
13.10.2. Způsob rozmnožování (pohlavní, nepohlavní)
13.10.3. Specifické faktory, které ovlivňují rozmnožování (pokud existují)
13.10.4. Schopnost přežití
13.10.5. Schopnost vytvářet odolné přežívající formy:
13.10.5.1. endospory
13.10.5.2. cysty
13.10.5.3. jiné (jednoznačně identifikujte)
13.11. Šíření v prostředí
13.11.1 .Způsob a rozsah šíření
13.11.2. Specifické faktory ovlivňující šíření (pokud existují)
13.12. Přirození paraziti a konkurenti, symbionti a hostitelé
13.13. Další možné interakce s jinými organismy
13.13.1. Další specifické faktory umožňující přežití
13.14. Možný mezibuněčný přenos genetického materiálu mezi dárcem (rodičovským organismem) a dalšími organismy
13.14.1. Způsob přenosu (plasmidem, bakteriofágem, jinak)
13.14.2. Organismy, se kterými probíhá přirozená výměna genetického materiálu
13.15. Ověření genetické stability organismu a faktory, které tuto stabilitu ovlivňují
13.16. Vlastní vektory organismu
13.16.1. Sekvence vektoru
13.16.2. Frekvence mobilizace vektoru
13.16.3. Specifičnost vektoru
13.16.4. Přítomnost genů způsobujících odolnost vektoru
13.17. Předchozí genetické modifikace příjemce nebo rodičovského organismu povolené v České republice (včetně data a čísla jednacího rozhodnutí)

14. Údaje o genetické modifikaci organismu
14.1. Typ genetické modifikace:
14.1.1. vnesení cizorodého dědičného materiálu
14.1.2. vynětí části dědičného materiálu
14.1.3. kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu
14.1.4. buněčná fúze
14.1.5. jiný (jednoznačně identifikujte)
14.2. Zamyšleny výsledek genetické modifikace
14.3. Byl při genetické modifikaci použit vektor?
(+) mapa vektoru
Pokud vektor nebyl použit, pokračujete bodem 14.4.
14.3.1. Je vektor zcela nebo částečně přítomen ve výsledném geneticky modifikovaném organismu?
Pokud vektor není ani částečně přítomen, pokračujte bodem 14.5.
14.3.2. Typ vektoru:
14.3.2.1. plasmid
14.3.2.2. bakteriofág
14.3.2.3. virus
14.3.2.4. kosmid
14.3.2.5. phasmid
14.3.2.6. transposon
14.3.2.7. jiný vektor (jednoznačně identifikujte)
14.3.3. Identita vektoru (původ, plné vědecké jméno, triviální jméno)
14.3.4. Spektrum hostitelů vektoru (přirození hostitelé, rezervoáry)
14.3.5. Přítomnost sekvence v dotyčném vektoru, která předává výběrový (selektovatelný) nebo identifikovatelný fenotyp:
14.3.5.1. odolnost vůči antibiotikům (uvést přesný název léčivé látky)
14.3.5.2. jiné (jednoznačně identifikujte)
14.3.6. Dílčí fragmenty vektoru a jejich přítomnost ve výsledném geneticky modifikovaném organismu
14.3.7. Metody vnesení vektoru do organismu příjemce:
14.3.7.1. transformace
14.3.7.2. elektroporace
14.3.7.3. makroinjekce
14.3.7.4. mikroinjekce
14.3.7.5. infekce
14.3.7.6. jiné (upřesněte)
14.3.8. Údaje o tom, jak dalece je daný vektor omezen na sekvence nukleové kyseliny, potřebné k zajištění zamýšlené funkce a zda obsahuje sekvence, jejichž produkt nebo funkce nejsou známy
14.4. Pokud nebyl při genetické modifikaci použit vektor, metoda vnesení insertu do organismu příjemce:
14.4.1. transformace
14.4.2. mikroinjekce
14.4.3. mikroenkapsulace
14.4.4. makroinjekce
14.4.5. jiná (jednoznačně identifikujte)
14.5. Metody a kritéria použitá pro selekci

15. Údaje o insertu
15.1. Údaje o každé části insertu, případně o každé vyňaté části dědičného materiálu, se zvláštním zřetelem k jakýmkoli známým škodlivým sekvencím
15.1.1. Velikost
15.1.2. Sekvence
15.1.3. Původ
15.1.4. Funkční charakteristika
15.2. Umístění insertu v organismu příjemce:
15.2.1. na volném plasmidu
15.2.2. insert integrován do chromozómu
15.2.3. jiné (jednoznačně identifikujte)
15.3. Obsahuje insert části, jejichž produkty nebo funkce nejsou známé?
Pokud ano, upřesněte.
15.4. Údaje o tom, jak dalece je insert omezen na sekvence nukleové kyseliny, potřebné k zajištění zamýšlené funkce
15.5. Údaje o tom, zda se sekvence obsažené v insertu podílejí jakýmkoliv způsobem na patogenních nebo škodlivých vlastnostech dárcovského organismu nebo vektoru
15.6. Struktura a velikost každého úseku nukleové kyseliny původem z vektoru anebo dárcovského organismu, která zůstala v konečném geneticky modifikovaném organismu, včetně metod a údajů potřebných k identifikaci a detekci vložených sekvencí
15.7. V případě vynětí části dědičného materiálu (delece) velikost a funkce vyňatého úseku nukleové kyseliny
15.8. Počet kopií vloženého dědičného materiálu
15.9. Stabilita vloženého dědičného materiálu a stabilita jeho umístění

16. Informace o dárcovském organismu (organismu, ze kterého je insert odvozen)
16.1. Dárcovský organismus je:
16.1.1. viroid
16.1.2. RNA virus
16.1.3. DNA virus
16.1.4. bakterie
16.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, kvasinka)
16.1.6. jiný mikroorganismus
16.1.7. živočich (uveďte třídu)
16.1.8. jiný organismus (upřesněte jaký).
16.2. České a latinské rodové a druhové jméno dárcovského organismu s přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru)
16.3. Uveďte, zda je dárcovský organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živy nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů).
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte.
Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí použitých při genetické modifikaci?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky:
16.3.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence
16.3.2. alergenní účinky
16.3.3. toxické účinky
16.3.4. nosič patogenu
16.3.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu
16.3.6. možnost aktivace latentních virů (provirů)
16.3.7. schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné organismy
16.3.8. odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat
16.3.9. jiné
16.4. Je dárcovský organismus zařazen podle jiného právního předpisu upravujícího ochranu zdraví zaměstnanců při práci 8)?
Pokud ano, uveďte příslušnou skupinu.
16.5. Vyměňují si příjemce a dárcovský organismus genetický materiál přirozeným způsobem?

17. Údaje o výsledném geneticky modifikovaném organismu
17.1. Popis dědičných vlastností a fenotypových znaků, které byly změněny v důsledku genetické modifikace
17.1.1. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce ve schopnosti přežití?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte.
17.1.2. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce ve způsobu nebo rychlosti reprodukce?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte.
17.1.3. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce ve schopnosti šíření?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte.
17.1.4. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce v patogenitě?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte.
17.2. Genetická stabilita geneticky modifikovaného organismu
17.2.1. Opatření k zajištění genetické stability, faktory, které tuto stabilitu ovlivňují
17.2.2. Metody ověřování genetické stability
17.3. Vlastnosti geneticky modifikovaného organismu, které mají vliv na jeho přežívání, rozmnožování a šíření v životním prostředí
17.4. Známé nebo předvídatelné environmentální podmínky, které mohou mít vliv na přežívání, rozmnožování a šíření (vítr, voda, půda, teplota, pH atd.)
17.5. Citlivost na specifické látky (prostředky)
17.6. Uveďte, zda je geneticky modifikovaný organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živy nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů).
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte.
Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí použitých při genetické modifikaci?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky:
17.6.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence
17.6.2. alergenní účinky
17.6.3. toxické účinky
17.6.4. nosič patogenu
17.6.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu
17.6.6. možnost aktivace latentních virů (provirů)
17.6.7. schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné organismy
17.6.8. odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat
17.6.9. jiné (jednoznačná charakteristika)
17.7. Popis metod identifikace a detekce geneticky modifikovaného organismu
17.7.1. Metody používané k detekci geneticky modifikovaného organismu, včetně ověřené metodiky detekce
17.7.2. Metody používané k identifikaci geneticky modifikovaného organismu v prostředí, včetně ověřené metodiky identifikace a údajů o spolehlivosti a citlivosti metod
17.7.3. Údaje umožňující jednoznačnou identifikaci změněného úseku dědičného materiálu
17.8. Exprese vloženého dědičného materiálu
17.8.1. Rychlost a míra exprese vloženého dědičného materiálu, závislost na životním cyklu, orgány, kde dochází k expresi
17.8.2. Stabilita exprese
17.8.3. Popis metod měření s udáním jejich citlivosti
17.9. Exprimované bílkoviny
17.9.1. Aktivita exprimovaných bílkovin
17.9.2. Popis metod identifikace a detekce exprimovaných bílkovin s udáním jejich citlivosti, spolehlivosti a specifičnosti
17.10. Relevantní údaje o předchozích případech uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí, pokud existují, zejména ve vztahu k možným účinkům této činnosti na zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost

18. Informace o místě, na němž bude uvádění do životního prostředí probíhat
18.1. Pracoviště, na němž bude uvádění do životního prostředí probíhat
18.2. Adresa pracoviště

(+) Metodika pokusů
(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této vyhlášce
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 k zákonu
(+) Plánek pracoviště, na němž bude uvádění do životního prostředí probíhat

19. Popis nakládání s léčivým přípravkem obsahujícím geneticky modifikovaný organismus
19.1. Nakládání s geneticky modifikovaným organismem před jeho uváděním do životního prostředí (uzavřené nakládání, přeprava)
19.2. Postup, kterým bude geneticky modifikovaný organismus uváděn do životního prostředí
19.2.1. Způsob přípravy léčivého přípravku
19.2.2. Způsob uchovávání léčivého přípravku
19.2.3. Systém přepravy léčivého přípravku
19.2.4. Způsob aplikace léčivého přípravku
19.2.5. Plán pozorování subjektů klinického hodnocení
19.2.6. Opatření týkající se subjektů klinického hodnocení
19.2.7. Systém odběru, zpracování a uchovávání vzorků
19.2.8. Způsob sběru a likvidace kontaminovaného materiálu
19.3. Přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, které má být použito, počet subjektů a dávek
19.4. Opatření k ochraně zdraví osob, které nakládají s léčivým přípravkem nebo jsou v kontaktu se subjekty klinického hodnocení
19.5. Opatření proti rozšíření geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí
19.6. Popis dalšího nakládání s léčivým přípravkem a odpady, včetně jejich likvidace
19.6.1. Popis opatření po skončení klinického hodnocení
19.6.2. Způsob likvidace geneticky modifikovaných organismů a kontroly její účinnosti
19.6.3. Plán kontrol a dohledu
19.6.4. Druhy vytvořených odpadů a jejich předpokládané množství
19.6.5. Možná rizika vyplývající z nakládání s odpady
19.6.6. Popis zneškodnění odpadů a metody kontroly jeho účinnosti
19.7. Popis následné péče o testované subjekty
19.8. Termín a způsob vyhodnocení uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

20. Údaje o možných interakcích mezi geneticky modifikovaným organismem a životním prostředím a jeho vlivu na životní prostředí
20.1. Předpokládaný mechanismus a výsledek interakcí s dalšími organismy v životním prostředí, které mohou být významné
20.2. Pravděpodobnost, že dojde k selekci po uvedení do životního prostředí
20.3. Možnost prudkého nárůstu populace geneticky modifikovaného organismu v životním prostředí a podmínky, za kterých by k tomuto nárůstu mohlo dojít
20.4. Cesty biologického šíření geneticky modifikovaného organismu, známé nebo možné způsoby interakce s rozšiřujícími agens
20.5. Typy ekosystémů, do kterých se geneticky modifikovaný organismus může rozšířit z místa uvádění do životního prostředí a ve kterých se může usídlit
20.6. Předpokládaný mechanismus zjištěných nežádoucích interakcí mezi geneticky modifikovanými organismy a necílovými organismy včetně konkurentů, kořisti, hostitelů, symbiontů, predátorů, parazitů a patogenů
20.7. Schopnost přenosu dědičného materiálu in vivo
20.8. Možnost přenosu dědičného materiálu z geneticky modifikovaného organismu do jiného organismu po uvedení geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí a důsledky takového přenosu
20.9. Možnost přenosu dědičného materiálu z přirozeně se vyskytujícího organismu do geneticky modifikovaného organismu po uvedení geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí a důsledky takového přenosu
20.10. Výsledky studií chování a vlastností geneticky modifikovaných organismů a jejich ekologických vlivů prováděných v simulovaném přirozeném prostředí
20.11. Další možné účinky na životní prostředí a biologickou rozmanitost (jednoznačně identifikujte)

21. Monitoring
21.1. Metody zjišťování přítomnosti geneticky modifikovaného organismu
21.2. Specificita metod identifikace geneticky modifikovaného organismu a odlišení geneticky modifikovaného organismu od dárcovského organismu, příjemce, případně rodičovského organismu; citlivost a spolehlivost těchto metod
21.3. Techniky (metody) detekce přenosu vloženého dědičného materiálu na další organismy
21.4. Metody zjišťování účinků geneticky modifikovaného organismu na necílové organismy
21.5. Místa, na kterých bude monitoring prováděn
21.6. Doba trvání monitoringu
21.7. Četnost monitoringu

22. V případě dovozu nebo vývozu geneticky modifikovaného organismu určeného výhradně pro uvádění do životního prostředí (předání třetí osobě, které není považováno za uvádění na trh)
22.1. Stát původu, případně určení
22.2. Dovozce, případně vývozce
22.3. Maximální množství geneticky modifikovaných organismů, jež má být dovezeno nebo vyvezeno
22.4. Způsob přepravy
22.5. Způsob balení a označování

23. Místo uložení dokumentace o nakládání s geneticky modifikovanými organismy vedené podle § 19 písm. b) zákona

24. Plán školení zaměstnanců před zahájením nakládání s geneticky modifikovanými organismy a terapeutickými vektory a jejich následného proškolování

25. Vyjádření odborného poradce


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Vzory žádostí o zápis do Seznamu pro uvádění na trh

Dokumenty označené (+) je nutno přiložit jako samostatnou přílohu

Veškeré přiložené dokumenty musí být označeny jménem nebo názvem (obchodní firmou) žadatele

Údaje, které tvoří shrnutí obsahu žádosti určené ke zveřejnění, jsou podtrženy


Část A
Vzor žádosti pro geneticky modifikovaný organismus jiný než vyšší rostlina nebo genetický produkt jiný než obsahující geneticky modifikovanou vyšší rostlinu
[K § 24 odst. 3 písm. b) zákona]

Datum podání

1. Název genetického produktu (komerční název a další názvy)

2. Žadatel
2.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li žadatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
2.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li oznamovatelem právnická osoba
2.3. Státní občanství (u fyzických osob)
2.4. Adresa sídla a adresa bydliště (u fyzických osob)
2.5. IČO (pokud je přiděleno)
2.6. Jména osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba, s uvedením způsobu, jímž žadatele zastupují
2.7. Žadatel je:
2.7.1. tuzemsky výrobce
2.7.2. dovozce
2.7.3. jiné (upřesněte)
2.8. V případě dovozu:
2.8.1. jméno nebo název anebo obchodní firma výrobce, je-li fyzickou osobou, nebo jeho název nebo obchodní firma, je-li osobou právnickou
2.8.2. adresa sídla a adresa bydliště (u fyzických osob) výrobce

3. Odborný poradce

(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe [byly-li odborné vzdělání nebo praxe získány v jiném členském státě státním příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle jiného právního předpisu 7)]
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Povolání, případně zaměstnavatel a pracovní zařazení
3.3. Vzdělání
3.4. Odborné kurzy
3.5. Dosavadní praxe
3.6. Adresa bydliště
3.7. Telefon
3.8. E-mail

4. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je odlišná od odborného poradce
4.1. Jméno, akademický titul
4.2. Telefon
4.3. E-mail

5. Charakteristika geneticky modifikovaného organismu obsaženého v genetickém produktu
5.1. Název a vlastnosti každého geneticky modifikovaného organismu obsaženého v genetickém produktu

6. Účel a postup uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh
6.1. Účel uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh
6.2. Datum předpokládaného zahájení uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh a jeho harmonogram (rozpis jednotlivých dílčích etap, datum jejich předpokládaného zahájení a doba jejich trvání)
6.3. Předpokládané množství geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu, které bude použito v jednotlivých etapách, včetně upřesnění, zda se bude jednat o produkci z území České republiky, případně Evropské unie anebo o dovoz

7. Hodnocení rizika uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona

Pokud produkt obsahuje více geneticky modifikovaných organismů, zpracují se body 8 až 13 pro každý geneticky modifikovaný organismus zvlášť.

8. Obecný popis geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu a geneticky modifikovaného organismu, jež je obsahem genetického produktu
8.1. Typ geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu (předpokládané použití geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu)
8.2. Složení genetického produktu
8.3. Specifičnost (odlišnost) genetického produktu (ve srovnání s týmž typem produktu neobsahujícím geneticky modifikované organismy)
8.4. Cílová skupina spotřebitelů (např. průmysl, zemědělství, drobní spotřebitelé)
8.5. Podmínky nakládání, zejména rozdíly mezi nakládáním s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem a nakládáním s obdobnými nemodifikovanými organismy nebo výrobky obsahujícími nemodifikované organismy
8.6. Případně jednoznačné vymezení zeměpisné oblasti v Evropské unii, na kterou má být uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh omezeno
8.7. Typ prostředí, ve kterém je použití geneticky modifikovaného organismu (genetického produktu) nevhodné
8.8. Odhadovaná roční poptávka:
8.8.1. v České republice
8.8.2. v Evropské unii
8.8.3. na vývozních trzích
8.9. Jednoznačný identifikační kód geneticky modifikovaného organismu nebo geneticky modifikovaných organismů obsažených v genetickém produktu
8.10. Byla podána žádost pro uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu nebo geneticky modifikovaného organismu, jež je součástí genetického produktu, do životního prostředí stejným žadatelem?
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné označení žádosti (datum a označení povolení, bylo-li vydáno) a stát, v němž byla podána.
Jestliže ne, uveďte hodnocení rizika geneticky modifikovaného organismu podle požadavků žádosti o udělení povolení k uvádění do životního prostředí (část A, díl 1, bod 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce).
8.11. Podává žadatel současně žádost pro uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh v některém jiném členském státě Evropské unie?
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné označení žádosti a stát, v němž byla podána.
8.12. Byl produkt se stejným geneticky modifikovaným organismem (stejnou kombinací geneticky modifikovaných organismů) uveden na trh v Evropské unii jiným žadatelem?
Jestliže ano, uveďte žadatele, datum a označení povolení, stát, v němž bylo vydáno, a období, na něž bylo uděleno.
8.13. Byla podána žádost (notifikace) pro uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh v jiném státě mimo Evropskou unii?
Jestliže ano, uveďte stát, ve kterém byla žádost (notifikace) podána, číslo nebo jiné označení žádosti (datum a označení povolení, bylo-li vydáno), žadatele, účel a období uvádění na trh.
8.14. Shrnutí údajů získaných z předchozích nebo probíhajících případů uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu nebo stejné kombinace geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí za různých podmínek představujících různá prostředí, ve kterých může být geneticky modifikovaný organismus používán
8.15. Navrhované pokyny a doporučení týkající se použití, přepravy, skladování a dalšího zacházení s geneticky modifikovaným organismem (genetickým produktem), včetně případných omezení, která jsou navrhována jako podmínka požadovaného povolení
8.16. Navrhovaný způsob balení geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu
8.17. Navrhovaný způsob označování nad rámec stanovený přímo použitelnými předpisy Evropské unie 14)
8.18. Opatření, která je třeba přijmout v případě havárie nebo nepovoleného použití geneticky modifikovaných organismů nebo genetických produktů
8.19. Způsob nakládání s odpady, včetně likvidace odpadů obsahujících geneticky modifikované organismy

9. Údaje o příjemci, případně, kde je to aplikovatelné, rodičovském organismu
9.1. České a latinské rodové a druhové jméno příjemce nebo rodičovského organismu, s přesným určením rasy (plemene, formy, kmene, buněčné linie, patovaru)
9.2. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel)
9.3. Fenotypové a genetické znaky
9.4. U mikroorganismů vlastní plasmidy, bakteriofágy a jiné vektory organismu
9.4.1. Sekvence vektoru
9.4.2. Frekvence mobilizace vektoru
9.4.3. Specifičnost vektoru
9.4.4. Přítomnost genů, které způsobují odolnost vektoru vůči antibiotikům
9.5. Stupeň příbuznosti mezi dárcovským organismem a příjemcem
9.6. Výskyt a životní podmínky
9.6.1. Geografické rozšíření
9.6.2. Habitat (přirozené výskytiště) organismu
9.6.3. Přirození predátoři, kořist, paraziti a konkurenti, symbionti a hostitelé
9.6.4. Další možné interakce s jinými organismy
9.7. Genetická stabilita a faktory, které ji ovlivňují
9.8. Možný mezibuněčný přenos dědičného materiálu mezi dárcem (rodičovským organismem) a dalšími organismy
9.8.1. Způsob přenosu (plasmidem, bakteriofágem, jinak)
9.8.2. Organismy, se kterými probíhá přirozená výměna dědičného materiálu
9.8.3. Důsledky takového přenosu
9.9. Rozmnožování
9.9.1. Způsob rozmnožování
9.9.2. Specifické faktory, které ovlivňují rozmnožování (pokud existují)
9.9.3. Generační doba v přirozeném prostředí a generační doba v ekosystému, do kterého má být geneticky modifikovaný organismus uváděn
9.10. Schopnost přežití
9.10.1. Schopnost přežití v jednotlivých ročních obdobích
9.10.2. Schopnost vytvářet odolné přežívající formy (např. spóry, sklerócia)
9.10.3. Další specifické faktory umožňující přežití, pokud existují
9.11. Šíření v prostředí
9.11.1. Způsob a rozsah šíření
9.11.2. Specifické faktory ovlivňující šíření (pokud existují)
9.12. Spektrum hostitelů včetně necílových organismů
9.13. Interakce s prostředím
9.14. Zapojení do environmentálních procesů:
- primární produkce
- přeměny živin (konzument, predátor)
- rozklad organických hmot
- jiné (jednoznačně identifikujte)
9.15. Metody detekce
9.15.1. Popis metod
9.15.2. Citlivost, spolehlivost (kvantitativně) a specifičnost metod
9.16. Metody identifikace
9.16.1. Popis metod
9.16.2. Citlivost, spolehlivost (kvantitativně) a specifičnost metod
9.17. Zařazení organismu podle jiných právních předpisů České republiky týkajících se ochrany životního prostředí nebo lidského zdraví
9.18. Uveďte, zda je organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živy nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů) vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak.
Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky:
9.18.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence
9.18.2. alergenní účinky
9.18.3. toxické účinky
9.18.4. nosič patogenu
9.18.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu
9.18.6. možnost aktivace latentních virů (provirů)
9.18.7. schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné organismy
9.18.8. odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat
9.18.9. jiné
9.19. Povaha a popis známých extrachromozomálních genetických částic
9.20. Popis dřívějších genetických modifikací organismu

10. Údaje o genetické modifikaci
10.1. Typ genetické modifikace:
10.1.1. vnesení cizorodého dědičného materiálu
10.1.2. vynětí části dědičného materiálu
10.1.3. kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu
10.1.4. buněčná fúze
10.1.5. jiné (jednoznačně identifikujte)
10.2. Popis metod použitých pro genetickou modifikaci
10.3. Údaje o vektoru, pokud byl při genetické modifikaci použit
10.3.1. Typ vektoru
10.3.2. Identita vektoru (původ)
10.3.3. Popis konstrukce vektoru
(+) Genetická mapa a případně restrikční mapa vektoru
10.3.4. Sekvence vektoru
10.3.5. Údaje o tom, jak dalece je daný vektor omezen na sekvence nukleové kyseliny potřebné k zajištění zamýšlené funkce a zda obsahuje sekvence, jejichž produkt nebo funkce nejsou známy
10.3.6. Schopnost vektoru přenášet dědičný materiál
10.3.7. Frekvence mobilizace vektoru
10.3.8. Údaje o tom, zda je vektor zcela nebo částečně přítomen ve výsledném geneticky modifikovaném organismu
10.3.9. Spektrum hostitelů vektoru
10.3.10. Přítomnost sekvence v dotyčném vektoru, která předává výběrový (selektovatelný) nebo identifikovatelný fenotyp:
10.3.10.1. odolnost vůči antibiotikům (uvést přesný název léčivé látky)
10.3.10.2. odolnost vůči těžkým kovům
10.3.10.3. odolnost vůči pesticidům (uvést přesný název účinné látky)
10.3.10.4. jiný (jednoznačně identifikujte)
10.3.11. Metoda vnesení vektoru do organismu příjemce

11. Informace o insertu
11.1. Pokud nebyl při genetické modifikaci použit vektor, metoda vnesení insertu do organismu příjemce
11.2. Metody použité pro konstrukci insertu
11.3. Restrikční místa
11.4. Sekvence insertu
11.5. Údaje o každé části insertu, případně o každé vyňaté části dědičného materiálu, se zvláštním zřetelem k jakýmkoli známým škodlivým sekvencím
11.5.1. Původ
11.5.2. Funkční charakteristika
11.5.3. Velikost
11.5.4. Poloha
11.5.5. Sekvence
11.6. Údaje o tom, jak dalece je insert omezen na sekvence nukleové kyseliny, potřebné k zajištění zamyšlené funkce
11.7. Údaje o tom, zda insert obsahuje části, jejichž produkty nebo funkce nejsou známé Pokud ano, jednoznačně identifikujte
11.8. Umístění insertu ve výsledném geneticky modifikovaném organismu:
11.8.1. na volném plasmidu
11.8.2. integrován do chromozómů
11.8.3. jiné (jednoznačně identifikujte)
11.9. Počet kopií vloženého dědičného materiálu
11.10. Stabilita vloženého dědičného materiálu a stabilita jeho umístění

12. Informace o dárcovském organismu (dárcovských organismech)
12.1. České a latinské rodové a druhové jméno organismu, s přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru)
12.2. Uveďte, zda je dárcovský organismus patogenní nebo jiným způsobem škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů).
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte.
Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí použitých při genetické modifikaci?
Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky:
12.2.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence
12.2.2. alergenní účinky
12.2.3. toxické účinky
12.2.4. nosič patogenu
12.2.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu
12.2.6. možnost aktivace latentních virů (provirů)
12.2.7. schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné organismy
12.2.8. odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat
12.2.9. jiné.
12.3. Klasifikace dárcovského organismu podle jiných právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí nebo zdraví lidí
12.4. Údaje o tom, zda mezi dárcovským organismem a příjemcem probíhá nebo je možná přirozená výměna genetického materiálu

13. Informace o výsledném geneticky modifikovaném organismu (geneticky modifikovaném organismu obsaženém v genetickém produktu)
13.1. Popis dědičných vlastností a fenotypových znaků, pokud jsou odlišné od příjemce nebo rodičovského organismu
13.2. Genetická stabilita geneticky modifikovaného organismu, pokud se liší od stability příjemce nebo rodičovského organismu
13.3. Exprese vloženého dědičného materiálu
13.3.1. Rychlost a míra exprese vloženého dědičného materiálu, závislost na životním cyklu, orgány, kde dochází k expresi
13.3.2. Stabilita exprese
13.3.3. Popis metod měření s udáním jejich citlivosti
13.4. Exprimované bílkoviny
13.4.1. Aktivita exprimovaných bílkovin
13.4.2. Popis metod detekce a identifikace exprimovaných bílkovin s udáním jejich citlivosti, spolehlivosti a specifičnosti
13.5. Metody a kritéria použitá pro selekci výsledného geneticky modifikovaného organismu
13.6. Metody detekce geneticky modifikovaného organismu v životním prostředí, pokud se liší od detekce příjemce nebo rodičovského organismu
13.7. Metody identifikace k rozlišení geneticky modifikovaného organismu od příjemce nebo rodičovského organismu
13.7.1. Popis metod pro zjištění přítomnosti genetické modifikace, včetně ověřených metod odběru a přípravy vzorků
13.7.2. Údaje o specifičnosti, citlivosti a spolehlivosti (kvantifikovaně) těchto metod
13.7.3. Popis části změněné nukleové kyseliny umožňující jednoznačnou identifikaci geneticky modifikovaného organismu
13.8. Účinky na zdraví
13.8.1. Toxické nebo alergenní účinky geneticky modifikovaného organismu a jeho metabolických produktů, pokud se liší od účinků příjemce nebo rodičovského organismu
13.8.2. Rizika genetického produktu
13.8.3. Porovnání geneticky modifikovaného organismu s dárcovským organismem, příjemcem, případně rodičovským organismem z hlediska patogenity
13.8.4. Schopnost kolonizace, pokud je odlišná od příjemce nebo rodičovského organismu
13.8.5. Pokud je geneticky modifikovaný organismus více patogenní než příjemce nebo rodičovsky organismus pro imunokompetentní lidské jedince, uveďte:
13.8.5.1. choroby, jež mohou být způsobeny geneticky modifikovaným organismem a mechanismus patogenity, včetně invazivity a virulence
13.8.5.2. nakažlivost
13.8.5.3. infekční dávku
13.8.5.4. oblast hostitelů, možnost adaptací
13.8.5.5. možnost přežití mimo lidského hostitele
13.8.5.6. přítomnost přenašečů nebo prostředků šíření
13.8.5.7. míru biologické stability
13.8.5.8. charakteristiku rezistence vůči antibiotikům
13.8.5.9. alergenitu
13.8.5.10. dostupnost vhodných terapií
13.8.6. Informace o možných škodlivých účincích geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na zdraví lidí způsobených genetickou modifikací
Možné škodlivé účinky vždy jednoznačně identifikujte.
13.8.7. Údaje o bezpečnosti geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu pro zdraví zvířat, zejména s ohledem na jakékoliv škodlivé účinky způsobené genetickou modifikací, pokud má být geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt použit zejména jako součást krmiva
13.9. Interakce geneticky modifikovaného organismu s životním prostředím
13.10. Schopnost přežití, rozmnožování a šíření geneticky modifikovaného organismu v životním prostředí, pokud je odlišná od schopnosti příjemce nebo rodičovského organismu
13.11. Účinky geneticky modifikovaného organismu na životní prostředí, pokud jsou odlišné od účinků příjemce nebo rodičovského organismu, a jejich možné důsledky
13.12. České a latinské rodové a druhové jméno cílového organismu, pokud existuje, s přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru)
13.13. Mechanismus interakce mezi geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem a cílovým organismem, pokud cílový organismus existuje
13.14. Možné změny v interakcích geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu s necílovými organismy, plynoucí z genetické modifikace
13.15. Možné změny v interakcích geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu s neživými složkami životního prostředí, plynoucí z genetické modifikace
13.16. Stabilita geneticky modifikovaného organismu podle dědičných vlastností
13.17. Údaje o tom, v čem se geneticky modifikovaný organismus liší od příjemce nebo rodičovského organismu
Odlišnosti jednoznačně identifikujte:
13.17.1. způsob a rychlost rozmnožování, generační doba
13.17.2. šíření v prostředí
13.17.3. schopnost přežití
13.17.4. účinky na zdraví lidí, zvířat a jiných organismů
13.17.5. jiné
13.18. Schopnost geneticky modifikovaného organismu přenášet genetický materiál na jiné organismy a důsledky takového přenosu

14. Předpokládané chování genetického produktu, pokud je odlišné od chování příjemce nebo rodičovského organismu
14.1. Účinky produktu na životní prostředí
14.2. Účinky produktu na lidské zdraví

15. Informace o předcházejícím uvádění do životního prostředí v České republice, pokud je aplikovatelné
15.1. Oprávněná osoba
15.2. Datum a číslo povolení
15.3. Místo uvádění do životního prostředí
15.4. Účel uvádění do životního prostředí
15.5. Doba trvání uvádění do životního prostředí, datum jeho zahájení a ukončení
15.6. Zaměření a doba trvání monitoringu
15.7. Závěry monitoringu
15.8. Výsledky uvádění do životního prostředí se zřetelem na jakákoliv rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost

16. Informace o předcházejícím uvádění do životního prostředí nebo na trh v jiných zemích
16.1. Oprávněná osoba
16.2. Datum a označení povolení
16.3. Stát
16.4. Příslušný správní orgán
16.5. Místo, datum zahájení a ukončení uvádění do životního prostředí
16.6. Doba trvání, datum zahájení a ukončení monitoringu
16.7. Zaměření monitoringu
16.8. Závěry monitoringu
16.9. Výsledky uvádění do životního prostředí, případně na trh, se zřetelem na jakákoliv rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost

17. Údaje o předchozím nakládání (výzkum, vývoj, použití) významné pro hodnocení rizika

18. Plán monitoringu
18.1. Identifikované znaky, vlastnosti a nejasnosti ve vztahu ke geneticky modifikovanému organismu nebo genetickému produktu anebo jejich interakcím s životním prostředím, na které by se měl plán monitoringu zaměřit
18.2. Zabezpečení, rozsah a způsob sledování účinků geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na zdraví lidí, zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost (monitorování geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu)
18.3. Zabezpečení, způsob a četnost odběru a analýz vzorků po uvedení geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh

19. Údaje o poskytování referenčních vzorků geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu a jejich uložení u správního orgánu nebo jím pověřené právnické osoby
19.1. Specifikace a množství vzorku poskytnutého současně se žádostí podle § 24 odst. 5 zákona
19.2. Četnost a způsob předávání vzorků po udělení povolení pro uvádění na trh

20. Vyjádření odborného poradce


Část B
Vzor žádosti pro geneticky modifikovaný organismus, který je vyšší rostlinou, nebo genetický produkt obsahující geneticky modifikovanou vyšší rostlinu
[K § 24 odst. 3 písm. a) zákona]

Datum podání

1. Název genetického produktu (komerční název a další názvy)

2. Žadatel
2.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li žadatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
2.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li žadatelem právnická osoba
2.3. Státní občanství (u fyzických osob)
2.4. Adresa sídla (u právnických osob), nebo místo podnikání a adresa bydliště (u fyzických osob)
2.5. IČO (pokud je přiděleno)
2.6. Jména osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba, s uvedením způsobu, jímž žadatele zastupují
2.7. Žadatel je:
2.7.1. tuzemsky výrobce
2.7.2. dovozce
2.7.3. jiné (upřesněte)
2.8. V případě dovozu:
2.8.1. jméno nebo název anebo obchodní firma výrobce, je-li fyzickou osobou, nebo jeho název nebo obchodní firma, je-li osobou právnickou
2.8.2. adresa sídla a adresa bydliště (u fyzických osob) výrobce

3. Odborný poradce

(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe [byly-li odborné vzdělání nebo praxe získány v jiném členském státě státním příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle jiného právního předpisu 7)]
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Povolání, případně zaměstnavatel a pracovní zařazení
3.3. Vzdělání
3.4. Odborné kurzy
3.5. Dosavadní praxe
3.6. Adresa bydliště
3.7. Telefon
3.8. E-mail

4. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je odlišná od odborného poradce
4.1. Jméno, akademický titul
4.2. Telefon
4.3. E-mail

5. Účel a postup uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh
5.1. Účel uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh
5.2. Datum předpokládaného zahájení uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh a jeho harmonogram (rozpis jednotlivých dílčích etap, datum jejich předpokládaného zahájení a doba jejich trvání)
5.3. Předpokládané množství geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu, které bude použito v jednotlivých etapách, včetně upřesnění, zda se bude jednat o produkci z území České republiky, případně Evropské unie, anebo o dovoz

6. Hodnocení rizika uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu na trh

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona

Pokud produkt obsahuje více geneticky modifikovaných vyšších rostlin, zpracují se body 7 až 10 pro každou geneticky modifikovanou rostlinu zvlášť.

7. Obecný popis geneticky modifikované vyšší rostliny nebo genetického produktu obsahujícího geneticky modifikovanou vyšší rostlinu
7.1. České a latinské rodové a druhové jméno příjemce nebo rodičovské rostliny, s přesným určením kultivaru (odrůdy, linie, hybridu)
7.2. Funkce genetické modifikace
7.3. Formy, v nichž by neměly být geneticky modifikovaná vyšší rostlina nebo genetický produkt uváděny na trh (zejména semena nebo vegetativní části), jako navrhovaná podmínka uvádění na trh
7.4. Zamyšlené použití geneticky modifikované vyšší rostliny nebo genetického produktu a cílová skupina spotřebitelů
7.5. Podmínky nakládání, zejména rozdíly mezi nakládáním s geneticky modifikovanou vyšší rostlinou nebo genetickým produktem a nakládáním s obdobnými nemodifikovanými organismy nebo výrobky obsahujícími nemodifikované organismy, včetně povinných omezení navrhovaných jako podmínky uvádění na trh
7.6. Případně jednoznačné vymezení zeměpisné oblasti v Evropské unii, na které má být uvádění geneticky modifikované vyšší rostliny nebo genetického produktu na trh omezeno
7.7. Typ prostředí, ve kterém je použití geneticky modifikované vyšší rostliny (genetického produktu) nevhodné
7.8. Navrhovaný způsob balení geneticky modifikované vyšší rostliny nebo genetického produktu
7.9. Navrhovaný způsob označování nad rámec požadovaný přímo použitelnými předpisy Evropské unie 14)
7.10. Odhadovaná roční poptávka:
7.10.1. v České republice
7.10.2. v Evropské unii
7.10.3. na vývozních trzích
7.11. Jednoznačný identifikační kód geneticky modifikované vyšší rostliny
7.12. Byla podána žádost pro uvádění stejné geneticky modifikované vyšší rostliny nebo geneticky modifikované vyšší rostliny, jež je obsahem genetického produktu, do životního prostředí v některém členském státě Evropské unie?
Jestliže ano, uveďte žadatele, číslo nebo jiné označení žádosti (datum a označení povolení, bylo-li vydáno) a stát, v němž byla podána.
Jestliže ne, uveďte hodnocení rizika geneticky modifikované vyšší rostliny podle požadavků žádosti o udělení povolení k uvádění do životního prostředí (část A, bod 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce).
7.13. Podává žadatel současně žádost pro uvádění stejné geneticky modifikované vyšší rostliny nebo stejného genetického produktu na trh v některém jiném členském státě Evropské unie?
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné označení žádosti a stát, v němž byla podána. Jestliže ne, uveďte hodnocení rizika geneticky modifikované vyšší rostliny podle požadavků žádosti o udělení povolení k uvádění do životního prostředí (část A, bod 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce)
7.14. Byla nebo je podána žádost (notifikace) pro uvádění stejné geneticky modifikované vyšší rostliny nebo stejného genetického produktu na trh v jiném státě mimo Evropskou unii?
Jestliže ano, uveďte žadatele, číslo nebo jiné označení žádosti (datum a označení povolení, bylo-li vydáno), stát, v němž byla podána, a období, na něž je žádáno (období, na něž bylo povolení uděleno).
7.15. Byla již dříve podána žádost pro uvádění stejné geneticky modifikované vyšší rostliny nebo stejného genetického produktu na trh v Evropské unii?
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné označení žádosti a stát, v němž byla podána
7.16. Opatření, která je třeba přijmout v případě havárie nebo nepovoleného použití geneticky modifikované vyšší rostliny nebo genetického produktu
7.17. Způsob nakládání s odpady, včetně likvidace odpadů obsahujících geneticky modifikované organismy
7.18. Shrnutí údajů získaných z předchozích nebo probíhajících případů uvádění stejné geneticky modifikované vyšší rostliny nebo stejné kombinace geneticky modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí za různých podmínek představujících různá prostředí, ve kterých může být geneticky modifikovaná vyšší rostlina používána

8. Údaje o příjemci, případně rodičovské rostlině
8.1. České a latinské rodové a druhové jméno rostliny, s přesným určením kultivaru (odrůdy, linie, hybridu)
8.2. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel)
8.3. Rozmnožování
8.3.1. Způsob rozmnožování
8.3.2. Specifické faktory, které ovlivňují rozmnožování (pokud existují)
8.3.3. Generační doba
8.3.4. Sexuální kompatibilita s jinými pěstovanými nebo planými druhy a rozšíření těchto kompatibilních druhů v České republice
8.4. Schopnost přežití
8.4.1. Schopnost vytvářet struktury, které umožňují přežití nebo dormanci, a délka možného přežívání nebo dormance
8.4.2. Další specifické faktory umožňující přežití, pokud existují
8.5. Šíření v prostředí
8.5.1. Způsob a rozsah šíření (pokles množství pylu a semen v závislosti na vzdálenosti od zdroje, síly a směru větru, toku vody a dalších faktorech)
8.5.2. Specifické faktory ovlivňující šíření (pokud existují)
8.6. Zeměpisné rozšíření
8.7. Pokud není vyšší rostlina v České republice pěstována, popis habitatu, včetně informace o přirozených konzumentech, patogenech, parazitech, konkurentech a symbiontech
8.8. Další možné relevantní interakce vyšší rostliny s jinými organismy v ekosystému, ve kterém se vyšší rostlina obvykle pěstuje
8.9. Uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům nebo jiným organismům má rostlina
8.9.1. alergenní účinky
8.9.2. toxické účinky
8.9.3. jiné škodlivé účinky
8.10. Významné fenotypové a genetické znaky

9. Údaje o genetické modifikaci
9.1. Typ genetické modifikace:
9.1.1. vnesení cizorodého dědičného materiálu
9.1.2. vynětí části dědičného materiálu
9.1.3. kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu
9.1.4. buněčná fúze
9.1.5. jiný (jednoznačně identifikujte)
9.2. Popis metod použitých pro genetickou modifikaci
9.3. Vlastnosti a původ použitého vektoru (pokud byl vektor při genetické modifikaci použit)

(+) Genetická mapa vektoru
9.4. Údaje o každé části úseku DNA, který má být vnesen do organismu příjemce (pokud genetická modifikace zahrnuje vnesení dědičného materiálu)
9.4.1. Velikost
9.4.2. Poloha
9.4.3. Sekvence
9.4.4. Původ (české a latinské rodové a druhové jméno dárcovského organismu s přesným určením kultivaru - odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru)
9.4.5. Funkční charakteristika

10. Údaje o geneticky modifikované vyšší rostlině
10.1. Popis a charakteristika dědičných vlastností, které byly vloženy nebo změněny, včetně signálních a selekčních genů a předchozích modifikací a popis jejich fenotypových projevů
10.2. Údaje o úseku DNA, který byl vnesen nebo vyňat
10.2.1. Struktura a velikost vloženého úseku DNA včetně údaje o každém úseku vektoru, který byl vložen do geneticky modifikované vyšší rostliny, nebo o jakékoli nosičové nebo cizí DNA, která zůstala v geneticky modifikované vyšší rostlině
10.2.2. V případě vynětí části dědičného materiálu (delece) velikost a funkce každé části vyňatého úseku nukleové kyseliny
10.2.3. Umístění vloženého dědičného materiálu v rostlinné buňce (vložen do chromozómů, chloroplastů nebo v neintegrované formě) a metody stanovení těchto údajů
10.2.4. Stabilita vloženého dědičného materiálu a stabilita jeho umístění
10.2.5. V případě jiné genetické modifikace než je vložení nebo vynětí části dědičného materiálu, popište funkci modifikovaného dědičného materiálu před a po provedení modifikace a dále popište přímé změny v expresi genů vyplývající z modifikace
10.3. Údaje o expresi vloženého dědičného materiálu
10.3.1. Exprese vloženého dědičného materiálu a metody použité pro její charakterizaci
10.3.2. Místo, kde dochází v rostlině k expresi vložených genů (např. kořeny, lodyha, listy, pyl a podobně)
10.3.3. Změny exprese v závislosti na životním cyklu rostliny
10.3.4. Stabilita exprese
10.4. Údaje o tom, v čem se geneticky modifikovaná vyšší rostlina liší od příjemce nebo rodičovské rostliny (odlišnosti vždy jednoznačně identifikujte)
10.4.1. Způsob a rychlost rozmnožování
10.4.2. Šíření v prostředí
10.4.3. Schopnost přežití
10.4.4. Účinky na zdraví lidí, zvířat a jiných organismů
10.4.5. Vliv na necílové organismy
10.4.6. Další
10.5. Schopnost geneticky modifikované vyšší rostliny přenášet genetický materiál na jiné organismy a důsledky takového přenosu
10.6. Informace o možných škodlivých účincích geneticky modifikované vyšší rostliny na zdraví lidí způsobených genetickou modifikací. Možné škodlivé účinky vždy jednoznačně identifikujte.
10.7. Údaje o bezpečnosti geneticky modifikované vyšší rostliny pro zdraví zvířat, jestliže má být geneticky modifikovaná vyšší rostlina použita jako krmivo, pokud je bezpečnost geneticky modifikované vyšší rostliny odlišná od příjemce nebo rodičovského organismu
10.8. Mechanismus interakce mezi geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a cílovým organismem (jestliže existuje cílový organismus), pokud je mechanismus interakce geneticky modifikované vyšší rostliny odlišný od příjemce nebo rodičovského organismu
10.9. Možné změny v interakcích geneticky modifikované vyšší rostliny s necílovými organismy, plynoucí z genetické modifikace
10.9.1. Popis části změněné DNA
10.9.2. Metody detekce a identifikace geneticky modifikované vyšší rostliny, ověřená metodika odběru a úpravy vzorků
10.10. Chování vložených genů:
10.10.1. při hybridizaci se stejným druhem
10.10.2. při hybridizaci se vzdálenými druhy
10.11. Fenotypová stabilita geneticky modifikované vyšší rostliny

11. Údaje o možných účincích na životní prostředí vyplývajících z uvádění geneticky modifikované vyšší rostliny na trh (možné účinky vždy jednoznačně identifikujte)
11.1. Možný účinek na životní prostředí vyplývající z uvádění geneticky modifikované vyšší rostliny na trh
11.2. Možný účinek na životní prostředí vyplývající z interakce mezi geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a cílovým organismem (jestliže existuje), pokud se liší od interakce příjemce, případně rodičovského organismu
11.3. Možný účinek na životní prostředí vyplývající z interakce mezi geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a necílovými organismy, pokud se liší od interakce příjemce, případně rodičovského organismu
11.3.1. Účinky na biologickou rozmanitost v místě pěstování
11.3.2. Účinky na biologickou rozmanitost v jiných prostředích
11.3.3. Účinky na opylovače
11.3.4. Účinky na ohrožené druhy
11.3.5. Možné interakce s neživými složkami životního prostředí

12. Údaje o předchozích případech uvádění geneticky modifikované vyšší rostliny do životního prostředí nebo na trh
12.1. Předchozí uvádění do životního prostředí prováděné žadatelem v České republice
12.1.1. Datum a číslo povolení
12.1.2. Závěry monitoringu
12.1.3. Výsledky uvádění do životního prostředí, případně na trh se zřetelem na jakákoliv rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost
12.2. Předchozí případy uvádění do životního prostředí nebo na trh prováděné žadatelem v jiných zemích
12.2.1. Stát
12.2.2. Příslušný správní orgán
12.2.3. Datum a označení povolení
12.2.4. Místo uvádění do životního prostředí
12.2.5. Účel uvádění do životního prostředí
12.2.6. Doba trvání uvádění do životního prostředí
12.2.7. Doba trvání monitoringu
12.2.8. Zaměření monitoringu
12.2.9. Závěry monitoringu
12.2.10. Výsledky uvádění do životního prostředí, případně na trh, se zřetelem na jakákoliv rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost

13. Plán monitoringu
13.1. Identifikované znaky, vlastnosti a nejasnosti ve vztahu ke geneticky modifikované vyšší rostlině nebo genetickému produktu anebo jejich interakcím s životním prostředím, na které by se měl plán monitoringu zaměřit
13.2. Zabezpečení, rozsah a způsob sledování účinků geneticky modifikované vyšší rostliny nebo genetického produktu na zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost (monitorování geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu)
13.3. Zabezpečení, způsob a četnost odběru a analýz vzorků po uvedení geneticky modifikované vyšší rostliny nebo genetického produktu na trh

14. Vyjádření odborného poradce


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro uzavřené nakládání
(K § 15 odst. 2 zákona)


Část A
Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro mikrobiologické laboratoře

Pro účely této části přílohy se rozumí
1. hygienickou smyčkou vstup do laboratoře přes oddělené prostory, jejichž "čistá" strana musí být od laboratoře oddělena bezpečnostními dveřmi, šatnou pro výměnu oděvů a sprchou,
2. standardním operačním postupem postup umožňující bezpečný přenos materiálu do sterilizátoru mimo laboratoř a zajišťující stejnou úroveň ochrany jakou zabezpečuje laboratoř,
3. ochranným oděvem zejména bavlněný pracovní plášť, ochranná zástěra z PVC, gumotextilní ochranná zástěra, speciální kombinéza z polyethylenu, přetlakový ochranný oblek, ochranný pracovní kabát s teplou vložkou, ochranný oteplovací kabát s kapucí, nepromokavý ochranný plášť, bavlněné pracovní kalhoty, montérkové kalhoty, síťka na hlavu, čepice,
4. ochrannou obuví zejména pryžové holinky, pryžové galoše, uzavřená pracovní obuv - typu polobotky, sandály s uzavřenou špičkou, zdravotní sandály,
5. osobními ochrannými pracovními prostředky zejména bavlněné rukavice, latexové rukavice, jednorázové polyethylenové rukavice, nitrilové rukavice, případně požadavek na sterilitu rukavic - jednorázové rukavice vinylové, ochranné brýle, ochranné brýle protiprašné, ochranný štít, lícnicová část z filtračního materiálu proti částicím (ústenka), filtrační polomasky s filtrem proti tuhým částicím (s výdechovým ventilkem či bez něj), filtrační polomaska nebo čtvrtmaska s filtrem, obličejová maska s filtrem (nutno uvést předmět filtrace), izolační dýchací přistroj neautonomní (hadicový), autonomní dýchací přístroj.

+-----+----------------------+-------------------------------------------------------------------+
| | | Pro kategorii rizika |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | I. | II. | III. | IV. |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Uzavřený prostor | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1. | Oddělení uvnitř | není | oddělení | oddělení | požadováno |
| | budovy nebo umístění | požadováno | uvnitř budovy | uvnitř budovy | umístění ve |
| | ve zvláštní budově | | | | zvláštní |
| | | | | | budově |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 2. | Utěsnění pro | není | není | požadováno | požadováno |
| | sterilizaci plynem | požadováno | požadováno | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Zařízení | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 3. | Snadno čistitelné | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | povrchy odolávající | pro pracovní | pro pracovní | pro pracovní | pro pracovní |
| | vodě, kyselinám, | plochu, | plochu, | plochu, | plochu, |
| | alkáliím, | podlahu | podlahu | podlahu | podlahu, stěny |
| | rozpouštědlům; | a stěny | a stěny | a stěny | a strop |
| | umožňující účinnou | | | | |
| | dezinfekci | | | | |
| | a dekontaminaci | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 4. | Vstup do pracovního | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | prostoru přes | požadováno | jen, pokud | | |
| | hygienickou smyčku | | tak vyplyne | | |
| | | | z hodnocení | | |
| | | | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 5. | Snížený tlak | není | není | požadováno | požadováno |
| | vzhledem k tlaku | požadováno | požadováno | | |
| | v bezprostředním | | | | |
| | okolí | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 6. | Vstup a výstup | není | není | požadováno pro | požadováno; |
| | vzduchu přes | požadováno | požadováno | výstup | tam, kde se |
| | aerosolový filtr | | | | pracuje |
| | (HEPA) | | | | s viry, |
| | | | | | požadována |
| | | | | | zvláštní |
| | | | | | opatření proti |
| | | | | | šíření viru |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 7. | Sterilní box - | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | samostatná místnost | požadováno | jen, pokud | | |
| | | | tak vyplyne | | |
| | | | z hodnocení | | |
| | | | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 8. | Tlakový parní | požadován | požadován | požadován | požadován |
| | sterilizátor | s tím, že se | s tím, že se | s tím, že se | s tím, že se |
| | | musí nacházet | musí nacházet | musí nacházet | musí nacházet |
| | | v budově | v budově | v uzavřeném | v laboratoři; |
| | | | a za splnění | prostoru | musí být |
| | | | podmínky | | vložen mezi |
| | | | dodržování | | "čistou" |
| | | | standardního | | a "nečistou" |
| | | | operačního | | část |
| | | | postupu | | |
| | | | (viz výše) | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Pracovní režim | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 9. | Omezený přístup | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | | požadováno | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 10. | Značka "Nebezpečí - | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | biologické riziko" | požadováno | | | |
| | 15) na vstupu | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 11. | Zvláštní opatření | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | pro omezení šíření | požadováno | minimalizovat | zabránit | zabránit |
| | aerosolu | | šíření | šíření | šíření |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 12. | Sprcha | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | | požadováno | v budově | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 13. | Ochranný oděv | požadován | požadován | požadován | požadován |
| | a ochranná obuv | vhodný | vhodný | vhodný | ochranný oděv |
| | | ochranný oděv | ochranný oděv | ochranný oděv | a ochranná |
| | | (konkrétní typ | (konkrétní typ | a ochranná | obuv |
| | | a frekvence | a frekvence | obuv | (konkrétní typ |
| | | výměny | výměny | (konkrétní typ | vyplyne |
| | | vyplynou | vyplynou | a frekvence | z hodnocení |
| | | z hodnocení | z hodnocení | výměny | rizika) |
| | | rizika) | rizika), | vyplynou | s úplnou |
| | | | ochranná obuv | z hodnocení | výměnou |
| | | | požadována | rizika) | prádla, oděvu |
| | | | jen, pokud | | a obuvi před |
| | | | tak vyplyne | | vstupem do |
| | | | z hodnocení | | uzavřeného |
| | | | rizika | | prostoru |
| | | | | | a výstupem |
| | | | | | z něj (způsob |
| | | | | | zacházení |
| | | | | | s oděvem, |
| | | | | | prádlem |
| | | | | | a obuví při |
| | | | | | sběru vyplynou |
| | | | | | z hodnocení |
| | | | | | rizika) |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 14. | Osobní ochranné | požadováno | požadováno | požadovány | požadovány |
| | pracovní prostředky | jen, pokud | (konkrétní typ | ochranné | ochranné |
| | | tak vyplyne | a frekvence | rukavice | rukavice, |
| | | z hodnocení | výměny | a další osobní | ochranné brýle |
| | | rizika | vyplynou | ochranné | a další osobní |
| | | | z hodnocení | pracovní | ochranné |
| | | | rizika) | prostředky dle | pracovní |
| | | | | hodnocení | prostředky dle |
| | | | | rizika | hodnocení |
| | | | | (frekvence | rizika |
| | | | | výměny vyplyne | (frekvence |
| | | | | z hodnocení | výměny vyplyne |
| | | | | rizika) | z hodnocení |
| | | | | | rizika) |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 15. | Účinná kontrola | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | a vyloučení | | | | |
| | přenašečů geneticky | | | | |
| | modifikovaných | | | | |
| | organismů (např. | | | | |
| | hmyzu a hlodavců) | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Odpady | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1. | Inaktivace geneticky | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | modifikovaných | jen, pokud | | | |
| | organismů v odtoku | tak vyplyne | | | |
| | z umyvadel, výlevek, | z hodnocení | | | |
| | sprch a v dalších | rizika | | | |
| | odpadních vodách | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 17. | Inaktivace geneticky | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | modifikovaných | | včetně | včetně | včetně |
| | organismů na | | dezinfekce | dezinfekce | dezinfekce |
| | použitém materiálu | | ochranných | ochranných | ochranných |
| | a v pevných odpadech | | oděvů | oděvů, obuvi | oděvů, obuvi |
| | v souladu s jinými | | | a dalších | a dalších |
| | právními předpisy | | | osobních | osobních |
| | 16) | | | ochranných | ochranných |
| | | | | prostředků | prostředků |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Jiná opatření | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 18. | Laboratoř má své | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | vlastní vybavení | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 19. | Je instalováno | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | pozorovací okno nebo | jen, pokud | jen, pokud | | |
| | jiné zařízení, aby | tak vyplyne | tak vyplyne | | |
| | pracovníci | z hodnocení | z hodnocení | | |
| | v laboratoři byli | rizika | rizika | | |
| | vidět | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 20. | Odpočinková místnost | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | mimo pracovní | požadováno | jen, pokud | | |
| | prostor | | tak vyplyne | | |
| | | | z hodnocení | | |
| | | | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+


Část B
Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro skleníky a kultivační místnosti

Pro účely této části přílohy se rozumí
1. skleníkem nebo kultivační místností uzavřený prostor ohraničený stěnami, podlahou a střechou (stropem), který je určen a převážně používán pro pěstování rostlin. Pokud se ve skleníku nakládá i s jinými geneticky modifikovanými organismy, než jsou rostliny, musí skleník splňovat i podmínky stanovené pro příslušné pracoviště (například částí A této přílohy, pokud se jedná o geneticky modifikované mikroorganismy, nebo částí C této přílohy, pokud se jedná o geneticky modifikované živočichy),
2. hygienickou smyčkou vstup do skleníku nebo kultivační místnosti přes oddělené prostory, jejichž "čistá" strana je oddělena bezpečnostními dveřmi, šatnou pro výměnu oděvů a sprchou,
3. standardním operačním postupem postup umožňující bezpečný přenos materiálu do sterilizátoru mimo skleník nebo kultivační místnost a zajišťující stejnou úroveň ochrany jako tyto prostory,
4. ochranným oděvem zejména bavlněný pracovní plášť, ochranná zástěra z PVC, gumotextilní ochranná zástěra, speciální kombinéza z polyethylenu, přetlakový ochranný oblek, ochranný pracovní kabát s teplou vložkou, ochranný oteplovací kabát s kapucí, nepromokavý ochranný plášť, bavlněné pracovní kalhoty, montérkové kalhoty, síťka na hlavu, čepice,
5. ochrannou obuví zejména pryžové holinky, pryžové galoše, uzavřená pracovní obuv - typu polobotky, sandály s uzavřenou špičkou, zdravotní sandály,
6. osobními ochrannými pracovními prostředky zejména bavlněné rukavice, latexové rukavice, polyethylenové jednorázové rukavice, nitrilové rukavice, případně požadavek na sterilitu rukavic - jednorázové vinylové rukavice, ochranné brýle, ochranné brýle protiprašné, ochranný štít, lícnicová část z filtračního materiálu proti částicím (ústenka), filtrační polomasky s filtrem proti tuhým částicím (s výdechovým ventilkem či bez něj), filtrační polomaska nebo čtvrtmaska s filtrem, obličejová maska s filtrem (nutno uvést předmět filtrace), izolační dýchací přistroj neautonomní (hadicový), autonomní dýchací přístroj.

+-----+----------------------+-------------------------------------------------------------------+
| | | Pro kategorii rizika |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | I. | II. | III. | IV. |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Uzavřený prostor | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1. | Skleník nebo | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | kultivační místnost | požadováno | | | |
| | jsou odolné proti | | | | |
| | extrémům počasí | | | | |
| | v daném regionu | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 2. | Oddělení uvnitř | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | budovy nebo umístění | požadováno | jen, pokud | jen, pokud | umístění ve |
| | ve zvláštní budově | | tak vyplyne | tak vyplyne | zvláštní |
| | | | z hodnocení | z hodnocení | budově |
| | | | rizika | rizika | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 3. | Utěsnění pro | není | není | požadováno | požadováno |
| | sterilizaci plynem | požadováno | požadováno | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Zařízení | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 4. | Vstup do pracovního | není | požadováno | požadován | požadován |
| | prostoru přes | požadováno | | vstup přes | vstup přes |
| | samostatnou místnost | | | hygienickou | hygienickou |
| | se dvěma vzájemně | | | smyčku | smyčku |
| | blokovanými dveřmi | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 5. | Snížený tlak | není | není | požadováno | požadováno |
| | vzhledem k tlaku | požadováno | požadováno | | |
| | v bezprostředním | | | | |
| | okolí | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 6. | Vstup a výstup | není | není | požadováno | požadováno |
| | vzduchu přes | požadováno | požadováno | pro výstup | |
| | aerosolový filtr | | | | |
| | (HEPA) | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 7. | Tlakový parní | požadován | požadován | požadován | požadován |
| | sterilizátor | s tím, že se | s tím, že se | s tím, že se | s tím, že se |
| | | musí nacházet | musí nacházet | musí nacházet | musí nacházet |
| | | v areálu | v budově | v budově | v uzavřeném |
| | | | | a za splnění | prostoru; musí |
| | | | | podmínky | být vložen |
| | | | | dodržování | mezi "čistou" |
| | | | | standardního | a "nečistou" |
| | | | | operačního | část |
| | | | | postupu | |
| | | | | (viz výše) | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Pracovní režim | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 8. | Omezený přístup | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | | požadováno | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 9. | Značka "Nebezpečí - | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | biologické riziko" | požadováno | | | |
| | 15) na vstupu | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 10. | Sprcha | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | | požadováno | v budově | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 11. | Ochranný oděv | požadován | požadován | požadován | požadován |
| | a ochranná obuv | vhodný | vhodný | vhodný | ochranný oděv |
| | | ochranný oděv | ochranný oděv | ochranný oděv | a ochranná |
| | | (konkrétní typ | (konkrétní typ | a ochranná | obuv |
| | | a frekvence | a frekvence | obuv | (konkrétní typ |
| | | výměny | výměny | (konkrétní typ | vyplyne |
| | | vyplynou | vyplynou | a frekvence | z hodnocení |
| | | z hodnocení | z hodnocení | výměny | rizika) |
| | | rizika) | rizika), | vyplynou | s úplnou |
| | | | ochranná obuv | z hodnocení | výměnou oděvu |
| | | | požadována | rizika) | a obuvi před |
| | | | jen, pokud | | vstupem do |
| | | | tak vyplyne | | uzavřeného |
| | | | z hodnocení | | prostoru |
| | | | rizika | | a výstupem |
| | | | | | z něj (způsob |
| | | | | | zacházení |
| | | | | | s oděvem |
| | | | | | a obuví při |
| | | | | | sběru vyplyne |
| | | | | | z hodnocení |
| | | | | | rizika) |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 12. | Osobní ochranné | požadováno | požadováno | požadovány | požadovány |
| | pracovní prostředky | jen, pokud | (konkrétní typ | ochranné | ochranné |
| | | tak vyplyne | a frekvence | rukavice | rukavice |
| | | z hodnocení | výměny | a další osobní | a další osobní |
| | | rizika | vyplynou | ochranné | ochranné |
| | | | z hodnocení | pracovní | pracovní |
| | | | rizika) | prostředky dle | prostředky dle |
| | | | | hodnocení | hodnocení |
| | | | | rizika | rizika |
| | | | | (frekvence | (frekvence |
| | | | | výměny vyplyne | výměny vyplyne |
| | | | | z hodnocení | z hodnocení |
| | | | | rizika) | rizika) |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Odpady | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 13. | Inaktivace geneticky | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | modifikovaných | jen, pokud | | | |
| | organismů v odtoku | tak vyplyne | | | |
| | z umyvadel, výlevek, | z hodnocení | | | |
| | sprch a v dalších | rizika | | | |
| | odpadních vodách | | | | |
| | v souladu s jinými | | | | |
| | právními předpisy | | | | |
| | 16) | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 14. | Inaktivace geneticky | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | modifikovaných | | včetně | včetně | včetně |
| | organismů na | | dezinfekce | dezinfekce | dezinfekce |
| | použitém materiálu | | ochranných | ochranných | ochranných |
| | a v pevných odpadech | | oděvů | oděvů, obuvi | oděvů, obuvi |
| | v souladu s jinými | | | a dalších | a dalších |
| | právními předpisy | | | osobních | osobních |
| | 16) | | | ochranných | ochranných |
| | | | | prostředků | prostředků |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Jiná opatření | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 15. | Omezení výskytu | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | nežádoucích | | | zabráněním | zabráněním |
| | živočichů, hmyzu, | | | výskytu | výskytu |
| | hlodavců apod. | | | | |
| | zabráněním přístupu | | | | |
| | a pravidelným | | | | |
| | ošetřením prostor | | | | |
| | a zařízení účinnými | | | | |
| | prostředky | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 16. | Skleník nebo | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | kultivační místnost | | | | |
| | má své vlastní | | | | |
| | vybavení | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 17. | Odtok vody pouze do | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | odpadu, kde proběhne | jen, pokud | omezení odtoku | zabránění | zabránění |
| | inaktivace podle | tak vyplyne | mimo odpad na | odtoku mimo | odtoku mimo |
| | bodu 13 | z hodnocení | minimum | odpad | odpad |
| | | rizika | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 18. | Ošetření odpadní | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | zeminy v autoklávu | požadováno | jen, pokud | | |
| | nebo horkovzdušném | | tak vyplyne | | |
| | sterilizátoru | | z hodnocení | | |
| | | | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 19. | Způsob přemísťování | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | organismů do dalších | omezení | zabránění | zabránění | zabránění |
| | zařízení musí | šíření na | šíření mimo | šíření mimo | šíření mimo |
| | umožňovat kontrolu | nejnižší | prostor, do | prostor, do | prostor, do |
| | nad šířením | možnou míru | kterého je | kterého je | kterého je |
| | geneticky | mimo prostor, | organismus | organismus | organismus |
| | modifikovaných | do kterého je | přemísťován | přemísťován | přemísťován |
| | organismů | organismus | | | |
| | | přemísťován | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 20. | Odpočinková místnost | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | mimo pracovní | požadováno | jen, pokud | | |
| | prostor | | tak vyplyne | | |
| | | | z hodnocení | | |
| | | | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+


Část C
Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro uživatelská zařízení pro živočichy

1. Pokud se v uživatelských zařízeních pro živočichy nakládá i s jinými geneticky modifikovanými organismy, musí zařízení splňovat i podmínky stanovené pro příslušné jiné pracoviště (například částí A této přílohy, pokud se jedná o geneticky modifikované mikroorganismy, nebo částí B této přílohy, pokud se jedná o geneticky modifikované rostliny).

2. Jde-li o klinické hodnocení humánních nebo veterinárních léčiv obsahujících geneticky modifikované organismy, aplikují se požadavky na uzavřené prostory a ochranná opatření v souladu s jinými právními předpisy 17).

3. Pro účely této části přílohy se rozumí
a) zvířetníkem samostatná budova nebo oddělení uvnitř budovy zahrnující prostory pro živočichy a další pomocné prostory (např. sklad krmiv, podestýlky, pomůcek), včetně zařízení pro personál (např. šatny, sprchy, sterilizátory, prostory pro uchovávání potravin,
b) prostorem pro živočichy zařízení a vybavení specializované podle druhu živočichů pro jejich chov a provádění pokusných zákroků,
c) izolátorem průhledná nádoba, ve které jsou chována malá zvířata; pro větší zvířata jsou vhodnější izolované místnosti,
d) ochranným oděvem zejména bavlněný pracovní plášť, ochranná zástěra z PVC, gumotextilní ochranná zástěra, speciální kombinéza z polyethylenu, přetlakový ochranný oblek, ochranný pracovní kabát s teplou vložkou, ochranný oteplovací kabát s kapucí, nepromokavý ochranný plášť, bavlněné pracovní kalhoty, montérkové kalhoty, síťka na hlavu, čepice,
e) ochrannou obuví zejména pryžové holinky, pryžové galoše, uzavřená pracovní obuv - typu polobotky, sandály s uzavřenou špičkou, zdravotní sandály,
f) osobními ochrannými pracovními prostředky zejména bavlněné rukavice, latexové rukavice, polyethylenové jednorázové rukavice, nitrilové rukavice, případně požadavek na sterilitu rukavic - jednorázové vinylové rukavice, ochranné brýle, protiprašné ochranné brýle, ochranný štít, lícnicová část z filtračního materiálu proti částicím (ústenka), filtrační polomasky s filtrem proti tuhým částicím (s výdechovým ventilkem či bez něj), filtrační polomaska nebo čtvrtmaska s filtrem, obličejová maska s filtrem (nutno uvést předmět filtrace), izolační dýchací přistroj neautonomní (hadicový), autonomní dýchací přístroj.

4. Kromě požadavků daných jinými právními předpisy 18) musí uživatelská zařízení pro živočichy splňovat tyto požadavky:

+-----+----------------------+-------------------------------------------------------------------+
| | | Pro kategorii rizika |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | I. | II. | III. | IV. |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1. | Zvířetník je | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | oddělená jednotka | jen, pokud | | | |
| | | tak vyplyne | | | |
| | | z hodnocení | | | |
| | | rizika | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 2. | Prostory pro | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | živočichy oddělené | jen, pokud | | | |
| | uzavíratelnými | tak vyplyne | | | |
| | dveřmi | z hodnocení | | | |
| | | rizika | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 3. | Prostory pro | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | živočichy a pomocná | | | | |
| | zařízení provedeny | | | | |
| | tak, aby se daly | | | | |
| | snadno čistit | | | | |
| | a dekontaminovat | | | | |
| | (materiály | | | | |
| | nepropustné pro | | | | |
| | vodu, snadno | | | | |
| | omyvatelné | | | | |
| | a dezinfikovatelné) | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 4. | Podlaha a stěny | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | místností snadno | jen, pokud | pro podlahu | pro podlahu | pro podlahu |
| | omyvatelné | tak vyplyne | | a stěny | a stěny |
| | | z hodnocení | | | |
| | | rizika | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 5. | Zvířata jsou chována | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | v přiměřených | | | | |
| | bariérových | | | | |
| | zařízeních, jako | | | | |
| | jsou chovné nádoby, | | | | |
| | boxy nebo nádrže | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 6. | Filtry na | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | izolátorech nebo | požadováno | jen, pokud | | |
| | izolovaných | | tak vyplyne | | |
| | místnostech | | z hodnocení | | |
| | | | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 7. | V případě využívání | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | produktů živočišného | | | | |
| | původu vytvoření | | | | |
| | podmínek pro | | | | |
| | kontrolu | | | | |
| | (např. veterinární | | | | |
| | hygienická kontrola) | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 8. | Sprcha | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | | požadováno | v budově | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 9. | Ochranný oděv | požadován | požadován | požadován | požadován |
| | a ochranná obuv | vhodný | vhodný | vhodný | ochranný oděv |
| | | ochranný oděv | ochranný oděv | ochranný oděv | a ochranná |
| | | (konkrétní typ | (konkrétní typ | a ochranná | obuv |
| | | a frekvence | a frekvence | obuv | (konkrétní typ |
| | | výměny | výměny | (konkrétní typ | vyplyne |
| | | vyplynou | vyplynou | a frekvence | z hodnocení |
| | | z hodnocení | z hodnocení | výměny | rizika) |
| | | rizika) | rizika), | vyplynou | s úplnou |
| | | | ochranná obuv | z hodnocení | výměnou oděvu |
| | | | požadována | rizika) | a obuvi před |
| | | | jen, pokud tak | | vstupem do |
| | | | vyplyne | | uzavřeného |
| | | | z hodnocení | | prostoru |
| | | | rizika | | a výstupem |
| | | | | | z něj (způsob |
| | | | | | zacházení |
| | | | | | s oděvem |
| | | | | | a obuví při |
| | | | | | sběru vyplyne |
| | | | | | z hodnocení |
| | | | | | rizika) |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 10. | Osobní ochranné | požadováno | požadováno | požadovány | požadovány |
| | pracovní prostředky | jen, pokud | (konkrétní typ | ochranné | ochranné |
| | | tak vyplyne | a frekvence | rukavice | rukavice |
| | | z hodnocení | výměny | a další osobní | a další osobní |
| | | rizika | vyplynou | ochranné | ochranné |
| | | | z hodnocení | pracovní | pracovní |
| | | | rizika) | prostředky dle | prostředky dle |
| | | | | hodnocení | hodnocení |
| | | | | rizika | rizika |
| | | | | (frekvence | (frekvence |
| | | | | výměny vyplyne | výměny vyplyne |
| | | | | z hodnocení | z hodnocení |
| | | | | rizika) | rizika) |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 11. | Odpočinková místnost | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | | požadováno | jen, pokud | | |
| | | | tak vyplyne | | |
| | | | z hodnocení | | |
| | | | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| V případě uživatelských zařízení pro vodní živočichy |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 12. | Inaktivace živočichů | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | v odpadních vodách | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 13. | Konstrukce místnosti | požadováno pro | požadováno pro | požadováno pro | požadováno pro |
| | taková, aby v | únik organismů | únik organismů | únik vody | únik vody |
| | případě prasknutí, | | | | |
| | netěsnosti či | | | | |
| | přetečení nádrží pro | | | | |
| | vodní živočichy | | | | |
| | nedošlo k úniku do | | | | |
| | kanalizace, | | | | |
| | povrchových nebo | | | | |
| | spodních vod | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+


Část D
Požadavky na uzavřený prostor a další ochranná opatření pro jiné činnosti (například výrobní provozy, poloprovozy)

Pro účely této části přílohy se rozumí
1. uzavřeným systémem zařízení trvale umístěné v uzavřeném prostoru, určené k přechovávání a kultivaci geneticky modifikovaných organismů, zpravidla ve větších objemech,
2. hygienickou smyčkou vstup do uzavřeného prostoru přes oddělené prostory, jejichž "čistá" strana je oddělena bezpečnostními dveřmi, šatnou pro výměnu oděvů a sprchou,
3. ochranným oděvem zejména bavlněný pracovní plášť, ochranná zástěra z PVC, gumotextilní ochranná zástěra, speciální kombinéza z polyethylenu, přetlakový ochranný oblek, ochranný pracovní kabát s teplou vložkou, ochranný oteplovací kabát s kapucí, nepromokavý ochranný plášť, bavlněné pracovní kalhoty, montérkové kalhoty, síťka na hlavu, čepice,
4. ochrannou obuví zejména pryžové holinky, pryžové galoše, uzavřená pracovní obuv - typu polobotky, sandály s uzavřenou špičkou, zdravotní sandály,
5. osobními ochrannými pracovními prostředky zejména bavlněné rukavice, latexové rukavice, polyethylenové jednorázové rukavice, nitrilové rukavice, případně požadavek na sterilitu rukavic - jednorázové vinylové rukavice, ochranné brýle, protiprašné ochranné brýle, ochranný štít, lícnicová část z filtračního materiálu proti částicím (ústenka), filtrační polomasky s filtrem proti tuhým částicím (s výdechovým ventilkem či bez něj), filtrační polomaska nebo čtvrtmaska s filtrem, obličejová maska s filtrem (nutno uvést předmět filtrace), izolační dýchací přistroj neautonomní (hadicový), autonomní dýchací přístroj.

+-----+----------------------+-------------------------------------------------------------------+
| | | Pro kategorii rizika |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | I. | II. | III. | IV. |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Uzavřený systém | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1. | Životaschopné | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | organismy musí být | jen, pokud | | | |
| | udržovány | tak vyplyne | | | |
| | v uzavřeném systému, | z hodnocení | | | |
| | který je odděluje | rizika | | | |
| | od okolí | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 2. | Zabezpečení | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | a regulace šíření | požadováno | omezení šíření | zabránění | zabránění |
| | aerosolů | | na minimum | šíření | šíření |
| | odcházejících | | | | |
| | z uzavřeného systému | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 3. | Zabezpečení | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | a regulace šíření | jen, pokud | omezení šíření | zabránění | zabránění |
| | aerosolů během | tak vyplyne | na nejnižší | šíření | šíření |
| | odběru vzorků nebo | z hodnocení | možnou míru | | |
| | přidávání materiálu | rizika | | | |
| | do uzavřeného | | | | |
| | systému nebo přenosu | | | | |
| | materiálu do jiného | | | | |
| | systému | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 4. | Inaktivace | nutná | nutná | nutná | nutná |
| | kultivačního média | inaktivace | inaktivace | inaktivace | inaktivace |
| | před vyjmutím nebo | fyzikální nebo | fyzikální nebo | fyzikální nebo | fyzikální nebo |
| | vypuštěním | chemickou | chemickou | chemickou | chemickou |
| | z uzavřeného systému | metodou | metodou | metodou | metodou |
| | | | | s prokázanou | s prokázanou |
| | | | | 100% | 100% |
| | | | | účinností | účinností |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 5. | Konstrukce těsnění | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | a uzávěrů | omezení šíření | úplné | úplné | úplné |
| | zabraňující šíření | na nejnižší | zabránění | zabránění | zabránění |
| | organismů | možnou míru | šíření | šíření | šíření |
| | z uzavřeného systému | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Ostatní požadavky | | | | |
| | na uzavřený prostor | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 6. | Záchytná nádrž | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | u kultivačních | jen, pokud | | | |
| | zařízení musí | tak vyplyne | | | |
| | pojmout celkový | z hodnocení | | | |
| | objem uzavřeného | rizika | | | |
| | systému, pokud dojde | | | | |
| | k úniku | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 7. | Utěsnění pro | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | sterilizaci plynem | požadováno | jen, pokud | jen, pokud | |
| | | | tak vyplyne | tak vyplyne | |
| | | | z hodnocení | z hodnocení | |
| | | | rizika | rizika | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 8. | Vstup přes | není | není | požadováno | požadováno |
| | hygienickou smyčku | požadováno | požadováno | jen, pokud | |
| | | | | tak vyplyne | |
| | | | | z hodnocení | |
| | | | | rizika | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 9. | Snadno čistitelné | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | povrchy odolávající | pro pracovní | pro pracovní | pro pracovní | pro pracovní |
| | vodě, kyselinám, | plochu, | plochu, | plochu, | plochu, |
| | alkáliím, | podlahu | podlahu | podlahu | podlahu, stěny |
| | rozpouštědlům; | a stěny | a stěny | a stěny | a strop |
| | umožňující účinnou | | | | |
| | dezinfekci | | | | |
| | a dekontaminaci | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 10. | Speciální zařízení | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | pro větrání s cílem | jen, pokud | jen, pokud | | |
| | omezit kontaminaci | tak vyplyne | tak vyplyne | | |
| | vzduchu na minimum | z hodnocení | z hodnocení | | |
| | | rizika | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 11. | Udržování nižšího | není | není | požadováno | požadováno |
| | tlaku vzduchu, než | požadováno | požadováno | | |
| | je tlak | | | | |
| | v bezprostředním | | | | |
| | okolí | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 12. | Vstup a výstup | není | není | požadováno | požadováno pro |
| | vzduchu přes | požadováno | požadováno | pro výstup, | vstup i výstup |
| | aerosolový filtr | | | pro vstup | |
| | (HEPA) | | | požadováno | |
| | | | | jen, pokud | |
| | | | | tak vyplyne | |
| | | | | z hodnocení | |
| | | | | rizika | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Pracovní režim | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 13. | Celý uzavřený systém | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | je umístěn | požadováno | jen, pokud | | |
| | v uzavřeném prostoru | | tak vyplyne | | |
| | | | z hodnocení | | |
| | | | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 14. | Omezený přístup | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 15. | Značka "Nebezpečí - | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | biologické riziko" | požadováno | | | |
| | 15) na vstupu | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 16. | Před opuštěním | není | není | požadováno | požadováno |
| | uzavřeného prostoru | požadováno | požadováno | | |
| | se pracovníci musí | | | | |
| | osprchovat | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 17. | Ochranný oděv | požadován | požadován | požadován | požadován |
| | a ochranná obuv | vhodný | vhodný | vhodný | ochranný oděv |
| | | ochranný oděv | ochranný oděv | ochranný oděv | a ochranná |
| | | (konkrétní typ | (konkrétní typ | a ochranná | obuv |
| | | a frekvence | a frekvence | obuv | (konkrétní typ |
| | | výměny | výměny | (konkrétní typ | vyplyne |
| | | vyplynou | vyplynou | a frekvence | z hodnocení |
| | | z hodnocení | z hodnocení | výměny | rizika) |
| | | rizika) | rizika), | vyplynou | s úplnou |
| | | | ochranná obuv | z hodnocení | výměnou |
| | | | požadována | rizika) | prádla, oděvu |
| | | | jen, pokud | | a obuvi před |
| | | | tak vyplyne | | vstupem do |
| | | | z hodnocení | | uzavřeného |
| | | | rizika | | prostoru |
| | | | | | a výstupem |
| | | | | | z něj (způsob |
| | | | | | zacházení |
| | | | | | s prádlem, |
| | | | | | oděvem a obuví |
| | | | | | při sběru |
| | | | | | vyplyne |
| | | | | | z hodnocení |
| | | | | | rizika) |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 18. | Osobní ochranné | požadováno | požadováno | požadovány | požadovány |
| | pracovní prostředky | jen, pokud | (konkrétní typ | ochranné | ochranné |
| | | tak vyplyne | a frekvence | rukavice | rukavice |
| | | z hodnocení | výměny | a další osobní | a další osobní |
| | | rizika | vyplynou | ochranné | ochranné |
| | | | z hodnocení | pracovní | pracovní |
| | | | rizika) | prostředky dle | prostředky dle |
| | | | | hodnocení | hodnocení |
| | | | | rizika | rizika |
| | | | | (frekvence | (frekvence |
| | | | | výměny vyplyne | výměny vyplyne |
| | | | | z hodnocení | z hodnocení |
| | | | | rizika) | rizika) |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Odpady | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 19. | Inaktivace geneticky | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | modifikovaných | jen, pokud | | | |
| | organismů v odtoku | tak vyplyne | | | |
| | z umyvadel, výlevek, | z hodnocení | | | |
| | sprch atd. | rizika | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 20. | Dezinfekce | požadováno | požadováno | požadováno | požadováno |
| | pracovních oděvů, | jen, pokud | | | |
| | pracovní obuvi | tak vyplyne | | | |
| | a individuálních | z hodnocení | | | |
| | ochranných | rizika | | | |
| | prostředků | | | | |
| | po použití | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 21. | Inaktivace geneticky | nutná | nutná | nutná | nutná |
| | modifikovaných | inaktivace | inaktivace | inaktivace | inaktivace |
| | organismů na | fyzikální nebo | fyzikální nebo | fyzikální nebo | fyzikální nebo |
| | použitém materiálu | chemickou | chemickou | chemickou | chemickou |
| | a v kapalných | metodou | metodou | metodou | metodou |
| | a pevných odpadech | | | s prokázanou | s prokázanou |
| | v průběhu procesu | | | 100% | 100% |
| | v souladu s jinými | | | účinností | účinností |
| | právními předpisy | | | | |
| | 16) | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Jiná opatření | | | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 22. | Odpočinková místnost | není | požadováno | požadováno | požadováno |
| | | požadováno | jen, pokud | | |
| | | | tak vyplyne | | |
| | | | z hodnocení | | |
| | | | rizika | | |
+-----+----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
10) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.
15) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
16) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17) Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků.
18) Například zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb., zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.".


25. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:

"Příloha č. 5
Vzory havarijního plánu
(K § 20 odst. 4 zákona)

Dokumenty označené (+) je nutno přiložit jako samostatnou přílohu

Veškeré přiložené dokumenty musí být označeny jménem nebo názvem (obchodní firmou) žadatele

Údaje, které tvoří ministerstvem zveřejňované informace o havarijním plánu podle § 20 odst. 5 zákona, jsou podtrženy


Část A
Vzor havarijního plánu pro uzavřené nakládání

1. Uživatel (osoba oprávněná k nakládání s GMO)
1.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li uživatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
1.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li uživatelem právnická osoba
1.3. Adresa sídla
1.4. IČO (pokud je přiděleno)

U fyzických osob dále:
1.5. Adresa bydliště, případně adresa pro doručování
1.6. Telefon
1.7. E-mail

2. Členové statutárního orgánu (u právnických osob)
2.1. Jméno, akademický titul, funkce
2.2. Adresa bydliště
2.3. Adresa pro doručování
2.4. Telefon
2.5. E-mail

3. Odborný poradce
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Adresa bydliště
3.3. Telefon
3.4. E-mail

4. Osoba odpovědná za likvidaci havárie
4.1. Jméno, akademický titul
4.2. Adresa bydliště
4.3. Telefon
4.4. E-mail

5. Pracoviště
5.1. Adresa pracoviště
5.2. Přesné označení prostor a zařízení

(+) Plán pracoviště s označením míst významných pro omezení následků havárie (zejména hlavní ovladače přívodu energií a pomocných médií, místa skladování geneticky modifikovaných organismů, bezpečnostní prvky uzavření prostoru nebo uložení asanačních prostředků použitelných k likvidaci havárie)

6. Přeprava geneticky modifikovaných organismů (pokud nakládání s geneticky modifikovanými organismy zahrnuje jejich přepravu mimo uvedené pracoviště)
6.1. Způsob přepravy, popis zajištění geneticky modifikovaných organismů proti úniku

7. Popis havárie, která může vzniknout v prostorách, kde probíhá nakládání s geneticky modifikovanými organismy

8. Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zdraví zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost, včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné ochrany před nimi

9. Metody detekce přítomnosti geneticky modifikovaných organismů

10. Postup v případě havárie
10.1. Asanační prostředky použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a dekontaminaci zasaženého prostoru a místo jejich uložení
10.2. Metody a postupy použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a k dekontaminaci zasaženého prostoru
10.3. Metody izolace prostor a zařízení zasažených havárií, včetně metod kontroly účinnosti izolace
10.4. Postupy na ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií; případně metody na zneškodnění nebo sanaci rostlin a zvířat, které se nacházely v oblasti v době havárie, v souladu s jinými právními předpisy 19)
10.5. Zajištění následného monitoringu prostor a pozemků po ukončení asanace

11. Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle § 20 odst. 3 zákona

12. Způsob vyrozumění správních orgánů uvedených v § 27 zákona v případě havárie, případně způsob varování občanů

13. Vyjádření odborného poradce


Část B
Vzor havarijního plánu pro uvádění do životního prostředí

1. Uživatel (osoba oprávněná k nakládání s GMO)
1.1. Jméno nebo název anebo obchodní firma, je-li uživatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání
1.2. Název nebo obchodní firma a právní forma, je-li uživatelem právnická osoba
1.3. Adresa sídla
1.4. IČO (pokud je přiděleno)

U fyzických osob dále:
1.5. Adresa bydliště, případně adresa pro doručování
1.6. Telefon
1.7. E-mail

2. Členové statutárního orgánu (u právnických osob)
2.1. Jméno, akademický titul, funkce
2.2. Adresa bydliště
2.3. Adresa pro doručování
2.4. Telefon
2.5. E-mail

3. Odborný poradce
3.1. Jméno, akademický titul
3.2. Adresa bydliště
3.3. Telefon
3.4. E-mail

4. Osoba odpovědná za likvidaci havárie
4.1. Jméno, akademický titul
4.2. Adresa bydliště
4.3. Telefon
4.4. E-mail

5. Pracoviště a pozemky
5.1. Adresa pracoviště
5.2. Přesné označení pozemků 20), případně prostor a zařízení ke skladování

(+) Mapa s vyznačením pozemku a přehledný plánek ve vhodném měřítku s vyznačením pokusné plochy a plodin, pěstovaných na okolních pozemcích

(+) Případně plán pracoviště s označením míst významných pro omezení následků havárie (zejména místa skladování geneticky modifikovaných organismů nebo uložení asanačních prostředků použitelných k likvidaci havárie)

6. Přeprava geneticky modifikovaných organismů
6.1. Způsob přepravy, popis zajištění geneticky modifikovaných organismů proti úniku

7. Popis havárie, která může vzniknout

8. Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zdraví zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost, včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné ochrany před nimi

9. Metody detekce přítomnosti geneticky modifikovaných organismů

10. Postup v případě havárie
10.1. Asanační prostředky použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a dekontaminaci zasaženého prostoru a místo jejich uložení
10.2. Metody a postupy použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a k dekontaminaci zasažených pozemků
10.3. Postupy na ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií; případně metody na zneškodnění nebo sanaci rostlin a zvířat, které se nacházely v oblasti v době havárie, v souladu s jinými právními předpisy 19)
10.4. Zajištění následného monitoringu pozemků po ukončení asanace

11. Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle § 20 odst. 3 zákona

12. Způsob vyrozumění správních orgánů uvedených v § 27 zákona v případě havárie

13. Vyjádření odborného poradce

------------------------------------------------------------------
19) Například zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 8 písm. a) a b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
Čl. I Čl. II - Účinnost
Název
372/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Autor
Ministerstvo životního prostředí
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
14. listopadu 2016
Účinný od
1. ledna 2017
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2016
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP