Právní prostor

93/37/EHS: Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce

znění platné od 5. července 1993 do 30. ledna 2006


SMĚRNICE
RADY
č. 93/37/EHS
ze dne 14. června 1993
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práceRada Evropských společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 a články 66 a 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise 1),

ve spolupráci s Evropským parlamentem 2),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru 3),

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 71/305/EHS ze dne 26. července 1971 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce 4) byla mnohokrát podstatně pozměněna; že uvedená směrnice by měla být v zájmu jednoznačného a lepšího porozumění sjednocena;

vzhledem k tomu, že souběžné dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti veřejných zakázek na stavební práce zadávané v členských státech státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty, vyžaduje nejen zrušení omezení, ale i koordinaci vnitrostátních postupů při zadávání zakázek na stavební práce;

vzhledem k tomu, že tato koordinace by měla, pokud je to možné, brát v úvahu postupy a správní praxi platné v daném členském státě;

vzhledem k tomu, že tato směrnice se nevztahuje na zakázky, které se zadávají v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, na které se vztahuje směrnice 90/531/EHS;

vzhledem k tomu, že s ohledem na stále se zvyšující význam koncesí na stavební práce a s ohledem na jejich zvláštní povahu, by tato směrnice měla také zahrnovat pravidla týkající se jejich vyhlašování;

vzhledem k tomu, že zakázky v hodnotě menší než 5 000 000 ECU mohou být ze soutěže podle této směrnice vyňaty, je vhodné, aby byly rovněž vyňaty z koordinačních opatření;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit postup pro výjimečné případy, kde není třeba uplatňovat opatření týkající se koordinace postupů, ale tyto případy musí být jednoznačně vymezeny;

vzhledem k tomu, že vyjednávací řízení by mělo být považováno za výjimečné, a tudíž použitelné pouze v určitých vymezených případech;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit obecné technické předpisy, které berou v úvahu politiku Společenství týkající se norem a specifikací;

vzhledem k tomu, že k zajištění rozvoje účinné hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek je nezbytné, aby vyhlášení zakázek vypracovaná zadavateli z členských států byla zveřejňována v rámci celého Společenství; že informace obsažené v těchto vyhlášeních musí umožnit zhotovitelům usazeným ve Společenství, aby posoudili, zda je navrhovaná zakázka pro ně zajímavá; že pro tento účel je vhodné, aby dostali odpovídající informace o daných stavebních pracích a podmínkách, které se k nim vážou; že především v omezených řízeních má vyhlášení zhotovitelům z členských států umožnit, aby projevili o zakázky zájem a ucházeli se o výzvu k účasti ve veřejné soutěži;

vzhledem k tomu, že dodatečné informace týkající se zakázek musí, tak jak je to zvykem v členských státech, být součástí zadávací dokumentace pro každou zakázku nebo rovnocenné dokumentace;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit obecná pravidla pro účast na zakázkách na stavební práce, která obsahují jak kvalitativní kritéria výběru, tak kritéria pro zadání zakázky;

vzhledem k tomu, že by bylo vhodné umožnit úpravu některých technických podmínek týkajících se vyhlášení a statistických zpráv vyžadovaných touto směrnicí s ohledem na měnící se technické požadavky; že příloha II této směrnici uvádí Všeobecnou klasifikaci ekonomických činností v Evropských společenstvích (NACE); že Společenství může na požádání revidovat nebo nahradit svoji běžnou nomenklaturu a vzhledem k tomu, že je proto nutné přijmout ustanovení pro přizpůsobení odkazů na NACE v příloze II;

vzhledem k tomu, že tato směrnice by neměla ovlivnit povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení do vnitrostátních předpisů a pro použití uvedené v příloze VII,

------------------------------------------------------------------
1) Úř. věst. C 46, 22. 2. 1992, s. 79.
2) Úř. věst. C 125, 18. 5. 1992, s. 171 a Úř. věst. C 305, 23. 11. 1992, s. 73.
3) Úř. věst. C 106, 27. 4. 1992, s. 11.
4) Úř. věst. L 185, 16. 8. 1971, s. 15; Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/4/EHS (Úř. věst. L 38, 16. 2. 1993, s. 31).

přijala tuto směrnici:


HLAVA I
Obecná ustanovení


Článek 1

Pro účely této směrnice:
a) "veřejnými zakázkami na stavební práce" se rozumí zakázky sjednané písemně úplatnou smlouvou mezi zhotovitelem a zadavatelem uvedeným v písmeni b), jejichž předmětem je buď provedení, nebo jak provedení, tak návrh stavebních prací, které patří k činnostem uvedeným v příloze II nebo stavby uvedené níže v písmeni c), nebo provedení stavební práce, která odpovídá požadavkům určeným zadavatelem;
b) "zadavateli" jsou stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním nebo více takovými orgány či veřejnoprávními subjekty;

"Veřejnoprávním subjektem" se rozumí jakýkoliv subjekt:
- zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a
- má právní subjektivitu, a
- je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Seznamy veřejnoprávních subjektů a jejich kategorie, které splňují kritéria uvedená v druhém pododstavci, jsou uvedeny v příloze I. Tyto seznamy jsou pokud možno vyčerpávající a je možné je revidovat v souladu s postupem stanoveným v článku 35. Za tímto účelem členské státy pravidelně oznamují Komisi jakékoliv změny v seznamech veřejnoprávních subjektů a jejich kategorií;
c) "stavební prací" se rozumí výsledek stavební nebo konstrukční činnosti jako celku, jenž sám o sobě zaručuje plnění hospodářské a technické funkce;
d) "koncesí na stavební práce" se rozumí zakázka stejného typu jako zakázka uvedená v písmeni a), kromě skutečnosti, že protiplnění za prováděné stavební práce spočívá buď pouze v právu využít stavbu, nebo v tomto právu společně s platbou;
e) "otevřenými řízeními" se rozumějí ta vnitrostátní řízení, ve kterých mohou všichni zhotovitelé, kteří mají zájem, podat nabídku;
f) "omezenými řízeními" se rozumějí ta vnitrostátní řízení, ve kterých mohou pouze zhotovitelé vyzvaní zadavatelem podat nabídku;
g) "vyjednávacími řízeními" se rozumějí ta vnitrostátní řízení, ve kterých zadavatelé konzultují zhotovitele podle svého výběru a vyjednají s jedním nebo více z nich smluvní podmínky;
h) zhotovitel, který podá nabídku do veřejné soutěže, se označuje jako "uchazeč" a zhotovitel, který byl vyzván v omezeném nebo vyjednávacím řízení se označuje jako "zájemce".


Článek 2

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily dodržování této směrnice zadavateli a zabezpečí, aby byla dodržována, pokud přímo subvencují z více než 50 % zakázku na provedení stavebních prací zadanou jiným subjektem.

2. Odstavec 1 se týká pouze zakázek třídy 50, skupiny 502 nomenklatury Všeobecné klasifikace ekonomických činností v Evropských společenstvích (NACE) a zakázek, které se týkají výstavby nemocnic, zařízení určených pro sportovní a rekreační účely, pro využití volného času, školních a univerzitních budov a budov určených pro veřejnou správu.


Článek 3

1. V případě, že zadavatelé uzavírají smlouvu o koncesi na stavební práce, platí pravidla pro vyhlašování uvedená v čl. 11 odst. 3, 6, 7 a 913 a v článku 15, pokud hodnota zakázky není menší než 5 000 000 ECU.

2. Zadavatel může:
- buď žádat na koncesionáři, aby zadal třetím stranám zakázky nejméně v hodnotě 30 % celkové hodnoty stavební práce, na kterou má být udělena koncese, přičemž zájemce má možnost tuto procentní hodnotu zvýšit. Tuto minimální procentní hodnotu je třeba určit ve smlouvě o koncesi,
- nebo žádat na zájemcích koncesních zakázek, aby ve svých nabídkách určili procento, pokud vůbec nějaké existuje, celkové hodnoty stavební práce, na kterou má být udělena koncese, kterou zamýšlejí zadat třetím stranám.

3. Pokud je koncesionář sám zadavatelem ve smyslu čl. 1 písm. b), musí dodržovat ustanovení této směrnice pro případ stavebních prací, které mají být prováděny třetími stranami.

4. Členské státy učiní nezbytná opatření k tomu, aby zajistily, že koncesionář, který sám není zadavatelem, dodrží pravidla pro vyhlašování uvedená v čl. 11 odst. 4, 6, 7, a 913, a v článku 16, pokud jde o zakázky, které zadává třetím stranám, pokud hodnota zakázek není menší než 5 000 000 ECU. Vyhlášení se však nevyžaduje, pokud zakázky na stavební práce vyhovují podmínkám stanoveným v čl. 7 odst. 3.

Podniky, které vytvořily skupinu, aby získaly koncesi, nebo podniky k nim přidružené, se nepovažují za třetí strany.

"Přidruženým podnikem" se rozumí jakýkoli podnik, ve kterém koncesionář může přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv, nebo který může uplatňovat dominantní vliv na koncesionáře nebo ten, který je spolu s koncesionářem předmětem dominantního vlivu jiného podniku v důsledku vlastnictví, majetkové účasti nebo předpisů, jimiž je upraven. Za dominantní vliv ze strany podniku se považuje, když přímo nebo nepřímo ve vztahu k jinému podniku:
- vlastní většinu upsaného základního kapitálu podniku, nebo
- má většinu hlasovacích práv vyplývajících z podílů na jiném podniku, nebo
- může jmenovat více než polovinu členů správního řídicího nebo dozorčího orgánu podniku.

Úplný seznam těchto podniků musí být připojen k žádosti o koncesi. Tento seznam je třeba aktualizovat při jakýchkoli změnách ve vztahu mezi podniky.


Článek 4

1. Tato směrnice se nevztahuje na:
a) zakázky zadávané v odvětvích uvedených v článcích 2, 7, 8 a 9 směrnice 90/531/EHS nebo na zakázky, které splňují podmínky čl. 6 odst. 2 výše uvedené směrnice;
b) zakázky na stavební práce, které jsou prohlášeny za tajné, nebo ty, jejichž provádění musí podle právních a správních předpisů platných v daném členském státě doprovázet zvláštní bezpečnostní opatření nebo pokud to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů členského státu.


Článek 5

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky, jež se řídí jinými procesními pravidly a jsou zadávány:
a) v návaznosti na mezinárodní dohodu uzavřenou v souladu se Smlouvou, mezi členským státem a jednou nebo více třetími zeměmi, která se týká stavebních prací za účelem společného provedení projektu nebo jejího využití signatářskými státy; všechny dohody se oznamují Komisi, která může konzultovat Poradní výbor pro veřejné zakázky zřízený rozhodnutím 71/306/EHS 5);
b) podnikům v členském státě nebo v třetí zemi v souvislosti s mezinárodní dohodou týkající se rozmístění vojsk;
c) podle zvláštního postupu mezinárodní organizace.

------------------------------------------------------------------
5) Úř. věst. L 185, 16. 8. 1971, s. 15; Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 77/63/EHS (Úř. věst. L 13, 15. 1. 1977, s. 15).


Článek 6

1. Ustanovení této směrnice se vztahují na veřejné zakázky na stavební práce, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než 5 000 000 ECU.

2.
a) Prahová hodnota vyjádřená v národní měně se s účinkem od 1. ledna 1992 v zásadě reviduje každé dva roky. Výpočet této hodnoty je založen na průměrných denních hodnotách těchto měn vyjádřených v ECU za 24 měsíců končících posledním srpnovým dnem, který bezprostředně předchází revizi 1. ledna. Směnné hodnoty se zveřejňují v Úředním věstníku Evropských společenství začátkem listopadu.
b) Způsob výpočtu uvedený v písmeni a) přezkoumá na návrh Komise Poradní výbor pro veřejné zakázky v zásadě dva roky po jeho prvním použití.

3. Pokud je stavební práce rozdělena do několika položek, přičemž každá položka je předmětem zvláštní zakázky, musí být brána v úvahu pro účely výpočtu hodnoty uvedené v odstavci 1 hodnota každé položky. Pokud celková hodnota položek není menší než částka uvedená v odstavci 1, vztahují se ustanovení výše uvedeného odstavce na všechny položky. Zadavatelé se mohou odchýlit od tohoto ustanovení u položek, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH je menší než 1 000 000 ECU, za předpokladu, že celková odhadovaná hodnota všech vyňatých položek následkem toho nepřesáhne 20 % celkové odhadované hodnoty všech položek.

4. Stavební práce ani zakázku není možno dělit s úmyslem obcházet ustanovení této směrnice.

5. Při výpočtu částek uvedených v odstavci 1 a v článku 7 se bere v úvahu nejen rozsah veřejných zakázek na stavební práce, ale také odhadovaná hodnota dodávek potřebných k provedení stavebních prací, které zadavatel poskytne zhotoviteli.


Článek 7

1. Při zadávání veřejných zakázek na stavební práce používají zadavatelé postupy uvedené v čl. 1 písm. e), f) a g), přizpůsobené této směrnici.

2. Zadavatelé mohou zadat veřejné zakázky na stavební práce ve vyjednávacím řízení s předchozím zveřejněním vyhlášení zakázky a po výběru zájemců podle veřejně známých kvalitativních kritérií v těchto případech:
a) pokud v otevřeném nebo omezeném řízení nejsou podány řádné nabídky do veřejné soutěže nebo jsou podány pouze nabídky, které jsou nepřijatelné podle vnitrostátních předpisů v souladu s ustanoveními hlavy IV, pokud se původní podmínky zakázky podstatně nezmění. Zadavatelé nezveřejňují v těchto případech vyhlášení zakázky, pokud zahrnou do tohoto vyjednávacího řízení všechny podniky, které splňují kritéria článků 2429 a které v průběhu předchozího otevřeného nebo omezeného řízení podaly nabídky v souladu s formálními požadavky výběrového řízení;
b) pokud jsou dané stavební práce prováděny čistě pro účely výzkumu, vývoje nebo pokusu a nemají za cíl podnikání nebo pokrytí nákladů na výzkum a vývoj.
c) ve výjimečných případech, kdy povaha prací nebo rizika s nimi spojená nedovolují stanovit předběžné celkové náklady.

3. Zadavatelé mohou zadat veřejné zakázky na stavební práce ve vyjednávacím řízení bez předchozího zveřejnění vyhlášení zakázky v těchto případech:
a) pokud nejsou v otevřeném nebo omezeném řízení podány nabídky nebo vhodné nabídky, pokud se původní podmínky zakázky podstatně nezmění a za předpokladu, že je na požádání podána zpráva Komisi.
b) pokud z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodů souvisejících s ochranou výlučných práv mohou být práce provedeny pouze určitým zhotovitelem;
c) pokud je to skutečně nezbytné, pokud z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které zadavatelé nemohli předvídat, nemohou být dodrženy lhůty stanovené pro otevřené, omezené nebo vyjednávací řízení uvedené v odstavci 2. Okolnosti, které opodstatňují krajní naléhavost, nesmí být v žádném případě způsobené zadavateli;
d) pro dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původně uvažovaném projektu nebo v první uzavřené zakázce, které se ale v důsledku nepředvídaných událostí staly nezbytnými pro provedení stavební práce popsané v zakázce, za předpokladu, že je zadána zhotoviteli, který tuto práci provádí:

- pokud tyto stavební práce nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od hlavní zakázky bez velkých obtíží pro zadavatele, nebo
- pokud tyto stavební práce, i když jsou oddělitelné od realizace původní zakázky, jsou bezpodmínečně nutné pro její zlepšení,
avšak celková hodnota zakázek zadaných pro dodatečné práce nesmí překročit 50 % rozsahu hlavní zakázky;
e) pro nové stavební práce sestávající z opakování podobných stavebních prací, jimiž je pověřen zhotovitel, kterému stejní zadavatelé zadali dřívější zakázku, za předpokladu, že tyto práce odpovídají základnímu projektu, na který byla zadána první zakázka podle postupů uvedených v odstavci 4.

Již při vyhlášení soutěže na první projekt, musí být oznámeno, že tento postup může být použit a zadavatelé berou při uplatňování ustanovení článku 6 v úvahu celkové odhadnuté náklady dalších prací. Tento postup lze použít pouze do tří let od zadání původní zakázky.

4. Ve všech ostatních případech zadávají zadavatelé veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném nebo omezeném řízení.


Článek 8

1. Zadavatel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel žádost, sdělí všem odmítnutým zájemcům nebo uchazečům, kteří o to požádají, důvody zamítnutí jejich přihlášky nebo nabídky do veřejné soutěže a v případě nabídky uvede jméno úspěšného uchazeče.

2. Zadavatel sdělí zájemcům nebo uchazečům, kteří o to požádají, skutečnosti, na základě kterých se rozhodl nezadat zakázku, na níž bylo zveřejněno vyhlášení soutěže, nebo obnovit řízení. O tomto rozhodnutí informuje rovněž Úřad pro úřední tisky Evropských společenství.

3. Pro každou zadanou zakázku zadavatelé sestaví písemnou zprávu, která obsahuje alespoň:
- název a adresu zadavatele, předmět a hodnotu zakázky,
- jména vybraných zájemců a uchazečů a důvody, proč byli vybráni,
- jména odmítnutých zájemců a uchazečů a důvody, proč byli odmítnuti,
- jméno úspěšného uchazeče a důvody, proč byla jeho nabídka vybrána, a pokud je známo, jakou část zakázky úspěšný uchazeč zamýšlí zadat třetí straně,
- u vyjednávacích řízení okolnosti uvedené v článku 7, které odůvodňují použití tohoto řízení.

Tato zpráva nebo její hlavní body se na vyžádání poskytnou Komisi.


Článek 9

V případě zakázek týkajících se projektů a výstavby obecních bytů, jejichž rozsah a složitost, jakož i odhadovaná délka daných prací vyžadují, aby plánování bylo od začátku založeno na úzké spolupráci týmu zahrnujícího zástupce zadavatele, odborníky a zhotovitele, kteří jsou odpovědni za provedení stavebních prací, je možné přijmout zvláštní postup pro zadání zakázky a výběr zhotovitele nejvhodnějšího pro týmovou spolupráci.

Zadavatelé uvedou ve vyhlášení soutěže především co nejpřesnější popis prací, jež mají být provedeny, aby umožnili zájemcům, aby si utvořili o projektu reálnou představu. Kromě toho zadavatelé v tomto vyhlášení soutěže uvedou, v souladu s články 2429, personální technické a finanční podmínky, které zájemci musí splnit.

Pokud se použije tohoto postupu, zadavatelé použijí obecná pravidla pro vyhlašování omezených řízení a kvalitativní kritéria výběru.


HLAVA II
Obecné technické předpisy


Článek 10

1. Technické specifikace uvedené v příloze III se uvádějí v obecné nebo zadávací dokumentaci spojené s každou zakázkou.

2. Aniž jsou dotčeny právně závazné vnitrostátní technické předpisy a pokud jsou slučitelné s právem Společenství, stanoví zadavatelé technické specifikace odkazem na vnitrostátní normy provádějící evropské normy nebo odkazem na evropská technická schválení nebo obecné technické specifikace.

3. Zadavatel se může odchýlit od odstavce 2, pokud:
a) normy, evropská technická schválení nebo obecné technické specifikace nezahrnují ustanovení pro zabezpečení shody nebo pokud neexistují technické prostředky k tomu, aby byla uspokojivě zajištěna shoda výrobku s těmito normami, evropskými technickými schváleními nebo s obecnými technickými specifikacemi;
b) použití těchto norem, evropských technických schválení nebo obecných technických specifikací by nutilo zadavatele, aby používal výrobky nebo materiály neslučitelné s již používaným zařízením, nebo by znamenalo neúměrné náklady nebo neúměrné technické obtíže, ale pouze jako součást jasně definované a dokumentované strategie s povinností převzetí evropských norem, evropských technických schválení a obecných technických specifikací;
c) daný projekt má skutečně inovační povahu a použití stávajících evropských norem, evropských technických schválení a obecných technických specifikací by nebylo vhodné.

4. Zadavatelé, kteří použijí odstavec 3, uvedou, je-li to možné, svoje důvody pro toto použití ve vyhlášení veřejné zakázky zveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství nebo v zadávací dokumentaci a ve všech případech zaprotokolují tyto důvody ve své interní dokumentaci a poskytnou tyto informace na požádání členským státům a Komisi.

5. Pokud evropské normy, evropská technická schválení nebo obecné technické specifikace neexistují, technické specifikace:
a) jsou definovány odkazem na vnitrostátní technické specifikace, které vyhovují základním požadavkům vyjmenovaným ve směrnicích Společenství o technické harmonizaci, v souladu s postupy stanovenými ve výše uvedených směrnicích, a zejména v souladu s postupy stanovenými směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 6);
b) mohou být definovány odkazem na vnitrostátní technické specifikace, které se vztahují na projekt a způsob výpočtu a realizace stavebních prací a použití materiálů;
c) mohou být definovány odkazem na jiné dokumenty.

V tomto případě je vhodné odkazovat v tomto pořadí:
i) vnitrostátní normy provádějící mezinárodní normy přijaté zemí zadavatele;
ii) jiné vnitrostátní normy a vnitrostátní technická schválení země zadavatele;
iii) jakékoliv jiné normy.

6. Pokud tyto specifikace nejsou odůvodněny předmětem zakázky, členské státy zakážou uvedení těch technických specifikací ve smluvních doložkách vztahujících se na danou zakázku, které se zmiňují o výrobcích určité značky nebo původu nebo o konkrétním postupu, a které proto upřednostňují nebo vylučují určité podniky. Zvláště se zakazuje uvádět ochranné známky, patenty, užitné vzory nebo zvláštní původ nebo výrobce. Jsou-li však tyto informace doplněny slovy "nebo stejného druhu", je to přijatelné v případech, kdy zadavatelé nejsou schopni popsat předmět zakázky za použití specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dotčeným stranám.

------------------------------------------------------------------
6) Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989, s. 12.


HLAVA III
Obecná pravidla pro vyhlašování


Článek 11

1. Zadavatelé zveřejní v předběžném oznámení základní znaky zakázek na stavební práce, které zamýšlejí zadat a jejichž odhadovaná hodnota není menší než prahová hodnota stanovená v čl. 6 odst.1.

2. Zadavatelé, kteří chtějí zadat veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném, omezeném nebo vyjednávacím řízení uvedeném v čl. 7 odst. 2, oznámí svůj úmysl prostřednictvím vyhlášení.

3. Zadavatelé, kteří chtějí udělit koncesi na stavební práce, oznámí svůj úmysl prostřednictvím vyhlášení.

4. Koncesionáři, kteří sami nejsou zadavatelem veřejné zakázky, kteří chtějí zadat zakázku na stavební práce třetí straně ve smyslu čl. 3 odst. 4, oznámí svůj úmysl prostřednictvím vyhlášení.

5. Zadavatelé, kteří zadali zakázku, zveřejní rozhodnutí prostřednictvím vyhlášení. Avšak některé informace o zadání zakázky se v určitých případech nemusí zveřejňovat, pokud by zveřejnění těchto informací bránilo vynutitelnosti práva nebo bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem, způsobilo újmu oprávněným obchodním zájmům určitých podniků, veřejných či soukromých nebo by bylo na újmu korektní hospodářské soutěži mezi zhotoviteli.

6. Vyhlášení uvedená v odstavcích 15 se vypracovávají v souladu se vzory uvedenými v přílohách IV, V a VI a upřesňují informace vyžadované v těchto přílohách.

Zadavatelé nesmějí při vyžadování informací týkajících se ekonomických a technických požadavků při svém výběru klást žádné jiné podmínky než ty, které jsou uvedené v článcích 26 a 27 (bod 11 přílohy IV B, bod 10 přílohy IV C a bod 9 přílohy IV D).

7. Zadavatelé zašlou vyhlášení zakázky uvedená v odstavcích 15 co nejrychleji a nejvhodnějším způsobem Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství. V případě urychleného řízení uvedeného v článku 14 se vyhlášení posílá dálnopisem, telegramem nebo faxem.

Vyhlášení uvedené v odstavci 1 se posílá, jakmile je rozhodnuto o schválení plánovaných zakázek na stavební práce, které zadavatelé zamýšlejí zadat.

Vyhlášení uvedené v odstavci 5 se posílá nejpozději 48 dní po zadání dané zakázky.

8. Vyhlášení uvedená v odstavci 1 a 5 se zveřejňují v plném znění v Úředním věstníku Evropských společenství a v databance "TED" v úředních jazycích Společenství, přičemž závazné je pouze původní znění.

9. Vyhlášení uvedená v odstavcích 2, 3 a 4, se zveřejňují v plném znění v Úředním věstníku Evropských společenství a v databance "TED" v původních jazycích. Shrnutí důležitých prvků každého vyhlášení zakázky se zveřejňuje v ostatních úředních jazycích Společenství, přičemž závazné je pouze původní znění.

10. Úřad pro úřední tisky Evropských společenství zveřejní vyhlášení nejpozději 12 dní po jejich odeslání. V případě urychleného řízení uvedeného v článku 14 se tato lhůta zkracuje na pět dní.

11. Vyhlášení zakázky nesmí být zveřejněno v úředních věstnících nebo v tisku země zadavatele přede dnem odeslání Úřadu pro úřední tisky a při zveřejnění se uvede tento den. Vyhlášení nesmí obsahovat jiné informace než ty, které jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.

12. Zadavatelé musí být schopni podat důkaz o dni odeslání.

13. Náklady na zveřejnění vyhlášení zakázky v Úředním věstníku Evropských společenství nesou Společenství. Rozsah vyhlášení zakázky nesmí být větší než jedna strana Úředního věstníku, tedy přibližně 650 slov. Každé vydání Úředního věstníku, které obsahuje jedno nebo více vyhlášení zakázky, otiskne vzorové vyhlášení, podle kterého byla zveřejňovaná vyhlášení vypracována.


Článek 12

1. V otevřených řízeních nesmí být lhůta pro obdržení nabídek stanovená zadavateli kratší než 52 dní ode dne odeslání vyhlášení zakázky.

2. Lhůta pro obdržení nabídek stanovená v odstavci 1 může být zkrácena na 36 dní, pokud zadavatelé zveřejnili vyhlášení podle čl. 11 odst. 1 vypracované podle vzoru uvedeného v příloze IV A v Úředním věstníku Evropských společenství.

3. Za předpokladu, že žádost byla podána včas, zadavatelé nebo příslušná místa jsou povinni odeslat zhotovitelům zadávací a podpůrnou dokumentaci do šesti dnů po obdržení jejich žádosti.

4. Za předpokladu, že žádost byla podána včas, jsou zadavatelé povinni poskytnout dodatečné informace týkající se zadávací dokumentace do šesti dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek.

5. Pokud jsou zadávací dokumentace, podpůrná dokumentace a dodatečné informace příliš objemné na to, aby je bylo možno doručit ve lhůtách stanovených v odstavcích 3 nebo 4 nebo tam, kde je možno nabídku podat pouze po návštěvě místa nebo po prohlédnutí podpůrné dokumentace na místě, lhůty stanovené v odstavcích 1 a 2 se přiměřeně prodlouží.


Článek 13

1. V omezených a vyjednávacích řízeních ve smyslu čl. 7 odst. 2 nesmí být lhůta pro obdržení žádostí o účast stanovená zadavateli kratší než 37 dní ode dne odeslání vyhlášení.

2. Zadavatelé zároveň písemně vyzvou vybrané zájemce, aby podali svoje nabídky. Součástí výzvy je také zadávací dokumentace a podpůrná dokumentace.
Obsahuje alespoň tyto informace:
a) je-li to vhodné, adresu služby, u níž je možné si vyžádat zadávací a podpůrnou dokumentaci, a lhůtu, do kdy je možné o ně požádat; rovněž částku a podmínky platby za tyto dokumenty;
b) lhůtu pro obdržení nabídek, adresu, na kterou musejí být zaslány, a jazyk nebo jazyky, v nichž musí být vypracovány;
c) odkaz na zveřejnění vyhlášení zakázky;
d) označení dokumentů, které je nutno připojit, buď aby pomohly při ověřování skutečností, jež zájemce uvádí v souladu s čl. 11 odst. 7, nebo aby doplnily informace uvedené ve výše uvedeném článku za stejných podmínek jako informace uvedené v článcích 26 a 27;
e) kritéria pro zadání zakázky, pokud nejsou uvedena ve vyhlášení.

3. V omezených řízeních nesmí být lhůta pro obdržení nabídek stanovená zadavateli kratší než 40 dnů ode dne odeslání písemné výzvy.

4. Lhůta pro obdržení nabídek stanovená v odstavci 3 může být zkrácena na 26 dnů, pokud zadavatelé zveřejnili vyhlášení podle čl. 11 odst. 1 vypracované podle vzoru uvedeného v příloze IV A v Úředním věstníku Evropských společenství.

5. Žádosti o účast v řízeních pro zadání zakázek je možno podat dopisem, telegramem, dálnopisem, faxem nebo telefonem. Pokud se použije jiná forma než dopis, je nutno žádost potvrdit dopisem, který je třeba odeslat před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 1.

6. Za předpokladu, že žádost byla podána včas, dodatečné informace týkající se zadávací dokumentace musí být zadavateli dodány nejpozději do šesti dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek.

7. Pokud je možné nabídku podat pouze po návštěvě místa nebo po prohlédnutí podpůrné dokumentace na místě, lhůta stanovená v odstavcích 3 a 4 se přiměřeně prodlouží.


Článek 14

1. V případech, kdy jsou lhůty stanovené v článku 13 z důvodu naléhavosti neproveditelné, mohou zadavatelé stanovit tyto lhůty:
a) lhůtu pro obdržení žádostí o účast, jež nesmí být kratší než 15 dní ode dne odeslání vyhlášení;
b) lhůtu pro obdržení nabídek, jež nesmí být kratší než 10 dní ode dne výzvy k účasti.

2. Za předpokladu, že žádost byla podána včas, je nezbytné, aby zadavatelé dodali dodatečné informace týkající se zadávací dokumentace nejpozději do 4 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek.

3. Žádosti o účast na zakázkách a výzva k účasti v soutěži musí být podány co nejrychlejšími komunikačními prostředky. Pokud jsou žádosti o účast podávány telegramem, dálnopisem, faxem nebo telefonem, musí být potvrzeny dopisem odeslaným před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 1.


Článek 15

Zadavatelé, kteří chtějí udělit koncesi na stavební práce, stanoví lhůtu pro obdržení žádostí o koncesi, jež nesmí být kratší než 52 dní ode dne odeslání vyhlášení.


Článek 16

U zakázek na stavební práce zadávaných koncesionářem, který sám není zadavatelem veřejné zakázky, nesmí být lhůta pro obdržení žádostí o účast, kterou stanoví koncesionář, kratší než 37 dní ode dne odeslání vyhlášení, a lhůta pro obdržení nabídek nesmí být kratší než 40 dní ode dne odeslání vyhlášení nebo výzvy k účasti.


Článek 17

Zadavatelé mohou vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce, které nepodléhá požadavku na zveřejnění stanovenému touto směrnicí, zveřejnit v Úředním věstníku Evropských společenství.


HLAVA IV
Obecná pravidla pro účast


KAPITOLA 1
Obecná ustanovení


Článek 18

Zakázky se zadávají na základě kritérií stanovených v kapitole 3 této hlavy, s přihlédnutím k článku 19 poté, co zadavatelé potvrdili vhodnost zhotovitelů, kteří nebyli vyloučeni podle článku 24, v souladu s kritérii hospodářského a finančního postavení a technické způsobilosti, uvedenými v článcích 2629.


Článek 19

Pokud je kritériem pro zadání zakázky ekonomicky nejvýhodnější nabídka, mohou zadavatelé brát v úvahu varianty, které podává uchazeč a které vyhovují minimálním požadavkům zadavatelů.

Zadavatelé uvedou v zadávací dokumentaci minimální požadavky, které je třeba respektovat u variant a jakékoli speciální požadavky pro jejich předložení. Pokud nejsou varianty přípustné, uvedou to zadavatelé ve vyhlášení soutěže.

Zadavatelé nesmějí odmítnout podání varianty pouze proto, že byla vypracována s technickými specifikacemi definovanými odkazem na vnitrostátní normy provádějící evropské normy, na evropská technická schválení nebo na obecné technické specifikace uvedené v čl. 10 odst. 2 nebo odkazem na vnitrostátní technické specifikace uvedené v čl. 10 odst. 5 písm. a) a b).


Článek 20

V zadávací dokumentaci mohou zadavatelé požádat uchazeče, aby ve své nabídce uvedl každou část zakázky, kterou zamýšlí zadat třetím stranám.

Tímto údajem není dotčena odpovědnost hlavního zhotovitele.


Článek 21

Nabídky mohou podávat skupiny zhotovitelů. Od těchto skupin nelze vyžadovat, aby vytvořily zvláštní právní formu k podání nabídky; lze to však vyžadovat, pokud byla takové skupině zakázka zadána.


Článek 22

1. V omezených a vyjednávacích řízeních vyberou zadavatelé na základě poskytnutých informací týkajících se osobního postavení zhotovitele a informací a formalit nezbytných pro vyhodnocení minimálních podmínek hospodářské a technické povahy, které musí splňovat, ze zájemců, kteří mají kvalifikaci vyžadovanou články 2429, ty, které vyzvou k podání nabídky do soutěže nebo k jednání.

2. Pokud zadavatelé zadávají zakázku v omezeném řízení, mohou stanovit rozsah počtu zhotovitelů, které zamýšlejí vyzvat. V tomto případě se rozsah uvede ve vyhlášení zakázky. Rozsah se určuje podle povahy práce, která má být provedena. Počet zhotovitelů musí být nejméně 5 a nejvýše 20.

V každém případě musí být počet zájemců vyzvaných k účasti dostatečný, aby zajistil skutečnou soutěž.

3. Pokud zadavatelé zadávají zakázku ve vyjednávacím řízení uvedeném v čl. 7 odst. 2, nesmí být počet zájemců přizvaných k jednání menší než tři, za předpokladu, že je dostatečný počet vhodných zájemců.

4. Členské státy zajistí, aby zadavatelé posílali výzvy, aniž by se dopouštěli diskriminace vůči příslušníkům jiných členských států, kteří splňují potřebné požadavky, za stejných podmínek jako svým státním příslušníkům.


Článek 23

1. Zadavatel může uvést v zadávací dokumentaci nebo může být vázán členským státem, aby tak učinil, orgán nebo orgány, od nichž může uchazeč získat náležité informace o povinnostech týkajících se ochrany zaměstnanců a o pracovních podmínkách, které platí v členském státě, regionu nebo v místě, kde se stavební práce vykonávají, a které se týkají prací prováděných na místě během realizace zakázky.

2. Zadavatel, který poskytuje informace uvedené v odstavci 1, požádá uchazeče nebo ty, kteří se účastní zakázkového řízení, aby dali najevo, že při vypracovávání nabídky vzali na vědomí povinnosti týkající se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které platí v místě, kde se mají stavební práce provádět. Tím není dotčeno ustanovení čl. 30 odst. 4 týkající se prověřování mimořádně nízkých nabídek.


KAPITOLA 2
Kvalitativní kritéria výběru


Článek 24

Z účasti v soutěži o veřejnou zakázku může být vyloučen kterýkoli zhotovitel:
a) na nějž byl prohlášen konkurz nebo je v likvidaci, jehož podnikání podléhá soudní správě nebo je podle vnitrostátních právních předpisů v podobné situaci;
b) který je jako dlužník účastníkem řízení o prohlášení konkurzu, řízení o návrhu na zrušení, řízení o uvalení soudní správy, řízení o návrhu na povolení vyrovnání nebo se podle vnitrostátních právních předpisů nachází v podobném řízení;
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním;
d) který se dopustil vážného profesního pochybení, které bylo zadavatelem prokazatelně zjištěno;
e) který nesplnil povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení podle právních předpisů státu, v němž je usazen, nebo podle právních předpisů státu zadavatele;
f) který nesplnil povinnosti vztahující se k placení daní a poplatků podle právních předpisů státu, v němž je usazen, nebo podle právních předpisů státu zadavatele;
g) který se dopustil vážného zkreslení při poskytování informací, které mohou být podle této kapitoly požadovány.

Pokud zadavatel vyžaduje od zhotovitele důkaz, že se na něj nevztahuje žádný z případů uvedených v písm. a), b), c), e) nebo f), přijme jako dostatečný důkaz:
- pro písmena a), b) nebo c) předložení výpisu ze "soudního spisu" nebo, pokud to není možné, rovnocenného dokladu vydaného příslušným soudním nebo správním orgánem ve státě původu nebo ve státě, z něhož osoba pochází, jenž dokazuje, že tyto požadavky byly splněny;
- pro písmena e) a f) osvědčení vydané příslušným orgánem v daném členském státě.

Pokud daná země nevydává tyto doklady nebo tato osvědčení, mohou být nahrazeny přísežným prohlášením nebo v případě členského státu, kde nelze provést přísežné prohlášení, čestným prohlášením dané osoby před soudním nebo správním orgánem, notářem nebo příslušnou profesní nebo obchodní institucí ve státě původu nebo ve státě, odkud výše uvedená osoba pochází.

Členské státy určí orgány a jiné subjekty oprávněné vydávat tyto doklady a neprodleně o tom informují ostatní členské státy a Komisi.


Článek 25

Zhotovitel, který se chce podílet na veřejné zakázce na stavební práce, může být požádán, aby doložil svůj zápis v profesním nebo obchodním rejstříku za podmínek stanovených předpisy členského státu, ve kterém je usazen. Jedná se o tyto rejstříky:
- v Belgii "Registre du Commerce - Handelsregister",
- v Dánsku "Handesregistret, Aktieselskabesregistret" a "Erhvervsregistret",
- v Německu "Handelsregister" a "Handwerksrolle"
- v Řecku, rejstřík podniků smluvních stran, [text v řečtině] ministerstva životního prostředí, územního plánování a veřejných prací,
- ve Španělsku "Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo",
- ve Francii "Registre du Commerce and the Répertoire des métiers",
- v Itálii "Registro della Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato",
- v Lucembursku "Registre aux firmes and the Role de la Chambre des métiers",
- v Nizozemsku "Handelsregister"
- v Portugalsku "Commissao de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)",
- ve Spojeném království a Irsku může být zhotovitel požádán, aby předložil osvědčení od "Registrar of Companies" nebo "Registrar of Friendly Societies" potvrzující, že je zhotovitel v rejstříku zapsán, nebo pokud nemá toto osvědčení, osvědčení potvrzující, že daná osoba přísežně prohlásila, že se zabývá daným povoláním v zemi, ve které je usazena, na určitém místě a pod určitou obchodní firmou.


Článek 26

1. Důkaz o finančním a hospodářském postavení dodavatele může zpravidla být podán jedním nebo několika níže uvedenými způsoby:
a) příslušným prohlášením bank;
b) předložením účetních rozvah nebo výpisů z účetních rozvah, pokud je zveřejnění účetní rozvahy požadováno podle právních předpisů země, ve které je zhotovitel usazen;
c) výkazem celkového obratu podniku a obratu dosaženého u stavebních prací za poslední tři účetní roky.

2. Zadavatelé ve vyhlášení zakázky nebo ve výzvě k podávání nabídek uvedou, který způsob nebo které způsoby si vybrali a jaké jiné doklady kromě těch, které jsou uvedeny v odst. 1 písm. a), b) nebo c) mají být předloženy.

3. Pokud z jakéhokoli oprávněného důvodu zhotovitel nemůže poskytnout doklady požadované zadavateli, může doložit své hospodářské a finanční postavení jakýmkoli jiným dokladem, který zadavatelé považují za vhodný.


Článek 27

1. Důkaz o technické způsobilosti může být opatřen:
a) vzděláním a odbornou kvalifikací zhotovitele a/nebo řídících pracovníků, zejména osob, které jsou odpovědné za provádění prací;
b) seznamem stavebních prací provedených za posledních pět let s připojenými osvědčeními o uspokojivém provedení nejdůležitějších prací. Tato osvědčení uvedou hodnotu, datum a místo stavebních prací a vymezí, zda byly práce provedeny podle obchodních pravidel a řádně dokončeny. Pokud je to nezbytné, příslušný orgán předloží tato osvědčení přímo zadavateli;
c) přehledem nástrojů, provozních a technických zařízení, jež má zhotovitel k dispozici pro provedení stavebních prací;
d) přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a počtem řídících pracovníků za poslední tři roky;
e) přehledem techniků nebo technických útvarů, na něž se zhotovitel obrací za účelem provedení stavebních prací, ať už jsou součástí podniku či nikoli.

2. Zadavatelé ve vyhlášení nebo ve výzvě k účasti v soutěži vymezí, které z těchto dokladů je třeba předložit.


Článek 28

V rámci článků 2427 může zadavatel vyzvat zhotovitele, aby předložená osvědčení a doklady doplnil nebo je objasnil.


Článek 29

1. Členské státy, které mají úřední seznamy uznávaných zhotovitelů, jsou povinny tyto seznamy upravit v souladu s ustanoveními čl. 24 písm. a)d) a g) a článků 25, 26 a 27.

2. Zhotovitelé zapsaní v úředních seznamech mohou pro každou zakázku předložit zadavateli osvědčení o registraci vydané příslušným orgánem. Toto osvědčení odkazuje na údaje, na jejichž základě jsou zapsáni v seznamu, a zatřídění v tomto seznamu.

3. Osvědčená registrace v úředních seznamech příslušných orgánů zakládá u zadavatelů z jiných členských států domněnku, že zhotovitelé jsou vhodní pro provedení stavebních prací pouze ve smyslu čl. 24 písm. a)d) a g), článku 25, čl. 26 písm. b) a c) a čl. 27 písm. b) a d).

Informace, které lze vyvodit ze zápisu v úředních seznamech, nelze zpochybnit. Avšak pokud jde o platby příspěvků na sociální zabezpečení, je možno vyžadovat dodatečné potvrzení od každého registrovaného zhotovitele při každém zadávání zakázky.

Zadavatelé z jiných členských států použijí výše uvedená ustanovení pouze ve prospěch zhotovitelů, kteří jsou usazeni v zemi, která vlastní úřední seznam.

4. Pro zápis zhotovitelů z jiných členských států do úředního seznamu nelze požadovat žádné další doklady a prohlášení než ty, které se vyžadují na domácích státních příslušnících, a v každém případě pouze ty, které jsou stanoveny v článcích 2427.

5. Členské státy, které vlastní úřední seznamy, sdělí jiným členským státům adresu subjektu, u kterého je možno podat žádost o zápis.


KAPITOLA 3
Kritéria pro zadání zakázek


Článek 30

1. Kritéria, podle kterých zadavatelé zadávají zakázky, jsou:
a) buď pouze nejnižší cena;
b) nebo, pokud se zakázka zadává ekonomicky nejvýhodnější nabídce, různá kritéria podle konkrétní zakázky: například cena, lhůta pro dokončení, provozní náklady, rentabilita, technický přínos.

2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. b), uvede zadavatel v zadávací dokumentaci nebo ve vyhlášení zakázky všechna kritéria, která zamýšlí při zadávání zakázky uplatnit, pokud je to možné, v sestupném pořadí podle důležitosti.

3. Ustanovení odstavce 1 neplatí, pokud členský stát založí zadávání zakázek na jiných kritériích, v rámci pravidel platných v době přijetí této směrnice, jejichž cílem je dát přednost určitým uchazečům, za předpokladu, že uplatňované předpisy jsou slučitelné se Smlouvou o EHS.

4. Pokud se pro danou zakázku zdají být nabídky mimořádně nízké v poměru ke stavebním pracím, zadavatel předtím, než tyto nabídky odmítne, písemně požádá o podrobnosti základních prvků nabídky, které považuje za relevantní, a ověří tyto základní prvky s ohledem na obdržená vysvětlení.

Zadavatel může vzít v úvahu vysvětlení, která jsou odůvodněná objektivními příčinami včetně hospodárnosti stavebních postupů nebo zvoleného technického řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má uchazeč o veřejnou zakázku k dispozici při provádění stavebních prací, nebo jedinečnost řešení stavební práce navrhovanou uchazečem.

Pokud dokumentace vztahující se k zakázce umožňuje zadání zakázky za nejnižší nabídnutou cenu, zadavatel musí sdělit Komisi odmítnutí nabídek, které považuje za příliš nízké.

Pokud to však umožňují platné vnitrostátní předpisy, může až do konce roku 1992 zadavatel výjimečně, aniž by došlo k diskriminaci na základě státní příslušnosti, odmítnout nabídky, které jsou mimořádně nízké ve vztahu ke stavebním pracím, aniž by byl povinen vyhovět postupu uvedenému v prvním pododstavci, je-li počet těchto nabídek na určitou zakázku tak vysoký, že by uplatnění tohoto postupu vedlo k značnému zpoždění a ohrozilo by veřejný zájem na provedení dané zakázky. Použití tohoto výjimečného postupu se uvede ve vyhlášení podle čl. 11 odst. 5.


Článek 31

1. Do 31. prosince 1992 nebrání tato směrnice používání stávajících vnitrostátních ustanovení pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, které mají za cíl snížení regionálních rozdílů a podporu vytváření pracovních příležitostí v regionech, jejichž vývoj zaostává, a v upadajících průmyslových odvětvích, za předpokladu, že daná opatření jsou slučitelná se Smlouvou, zejména se zásadami nediskriminace na základě státní příslušnosti, svobody usazování a volného pohybu služeb, a s mezinárodními závazky Společenství.

2. Odstavcem 1 není dotčen čl. 30 odst. 3.


Článek 32

1. Členské státy informují Komisi o vnitrostátních předpisech uvedených v čl. 30 odst. 3 a článku 31 a pravidlech pro jejich použití.

2. Dotyčné členské státy zašlou každý rok Komisi zprávu o praktickém využití opatření uvedených v odstavci 1. Zprávy se předají Poradnímu výboru pro veřejné zakázky.


HLAVA V
Závěrečná ustanovení


Článek 33

Počítání lhůt pro obdržení nabídek nebo žádostí o účast se provádí v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny 7).

------------------------------------------------------------------
7) Úř. věst. L 124, 8. 6. 1971, s. 1.


Článek 34

1. Aby bylo možné hodnotit výsledky užití této směrnice, zašlou členské státy Komisi statistickou zprávu o zakázkách zadaných zadavateli nejpozději do 31. října 1993 za předchozí rok a potom do 31. října každý druhý rok.

Avšak v případě Řecka, Španělska a Portugalska se 31. říjen 1993 nahrazuje 31. říjnem 1995.

2. Statistické zprávy uvedou alespoň počet a hodnotu zadaných zakázek každým zadavatelem nebo kategorií zadavatelů nad prahovou hodnotou, dále rozdělené, pokud je to možné, podle kategorie práce a státní příslušnosti zhotovitele, kterému byla zakázka zadána, a v případě vyjednávacích řízení dále rozdělené podle článku 7, a uvedou počet a hodnotu zakázek zadaných každému členskému státu a třetím zemím.

3. Komise vymezí v souladu s postupem stanoveným v čl. 35 odst. 3 povahu jakýchkoli dalších statistických informací, které jsou vyžadovány podle této směrnice.


Článek 35

1. Komise pozmění přílohu I v souladu s postupem stanoveným v odstavci 3, pokud se, zejména na základě oznámení z členských států, jeví nezbytným:
a) odstranit z uvedené přílohy veřejnoprávní subjekty, které již nesplňují kritéria stanovená v čl. 1 písm. b);
b) zahrnout do výše uvedené přílohy veřejnoprávní subjekty, které vyhovují těmto kritériím.

2. Podmínky pro vypracování, předávání, obdržení, překlad, shromažďování a distribuci vyhlášení uvedených v článku 11 a statistických zpráv uvedených článku 34, nomenklaturu uvedenou v příloze II, jakož i odkazy ve vyhlášeních na určité položky nomenklatury, mohou být pozměněny v souladu s postupem stanoveným v odstavci 3.

3. Předseda Poradního výboru pro veřejné zakázky podá výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme k návrhu stanovisko, pokud je to nezbytné hlasováním, ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci.

Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uveden jeho postoj.

Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala toto stanovisko na vědomí.

4. Pozměněné verze příloh I a II a podmínek stanovených v odstavci 2 se zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.


Článek 36

1. Směrnice 71/305/EHS 8) se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, týkající se lhůt pro provedení do vnitrostátních právních předpisů a pro použití uvedené v příloze VII.

2. Odkazy na zrušenou směrnici se chápou jako odkazy na tuto směrnici a čtou se v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VIII.

------------------------------------------------------------------
8) včetně ustanovení, která pozměňují tuto směrnici, a to:
- Směrnice 78/669/EHS (Úř. věst. L 225, 16. 8. 1978, s. 41).
- Směrnice 89/440/EHS (Úř. věst. L 210, 21. 7. 1989, s. 1).
- Rozhodnutí Komise 90/380/EHS (Úř. věst. L 187, 19. 7. 1990, s. 55).
- Čl. 35 odst. 2 směrnice 90/531/EHS (Úř. věst. L 297, 29. 10. 1990, s. 1) a
- směrnice 93/4/EHS (Úř. věst. L 38, 16. 2. 1993, s. 31).


Článek 37

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 14. června 1993.

Za Radu
předseda
J. Trojborg


------------------------------------------------------------------

Příloha I
Seznam a kategorie subjektů veřejného práva uvedených v čl. 1 písm. b)


I. Belgie


Subjekty

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,
- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,
- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),
- Bibliotheque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,
- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chomage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,
- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen,
- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,
- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, échargement et manutention de marchandises dans les ports débarcaderes, entrepots et stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régiones maritimes") - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten"),
- Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,
- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,
- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté francaise de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van Belgie,
- Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
- Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,
- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,
- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,
- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,
- Fondation royale - Koninklijke Schenking,
- Fonds communautaire de garantie des batiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,
- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,
- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeitsongevallen,
- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,
- Fonds des routes - Wegenfonds,
- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,
- Fonds national de garantie pour la réparation des dégats houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,
- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,
- Fonds pour le financement des prets a des Etats étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,
- Fonds pour la rémunération des mousses enrolés a bord des batiments de peche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen,
- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,
- Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aeronomie,
- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,
- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Institut voor Milieubeheer,
- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,
- Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,
- Institut d'hygiene et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiene en Epidemiologie,
- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand,
- Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut,
- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica,
- Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,
- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,
- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,
- Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,
- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,
- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,
- Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,
- Enfance et famille - Kind en Gezin,
- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,
- Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,
- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,
- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie,
- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van Belgie,
- Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,
- Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,
- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,
- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,
- Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart,
- Office de promotion du tourisme de la Communauté francaise - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap,
- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,
- Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,
- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,
- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,
- Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,
- Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,
- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,
- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,
- Office national du lait - Nationale Zuiveldienst,
- Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,
- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,
- Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,
- Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare fvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,
- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van Belgie,
- Organisme national des déchets radioactifs et des matieres fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen,
- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,
- Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,
- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,
- Port autonome de Liege - Autonome Haven van Luik,
- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,
- Radio et télévision belges de la Communauté francaise - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,
- Régie des batiments - Regie der Gebouwen,
- Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen,
- Régie des postes - Regie der Posterijen,
- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon,
- Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,
- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap "Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel",
- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
- Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,
- Théatre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg,
- Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap,
- universités relevant de la Communauté francaise - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap,
- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,
- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalieres et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,
- Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen,
- ociété flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,
- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.


Kategorie

- les centres publics d'aide sociale,
- les fabriques d'église (církevní rady).


II. Dánsko


Subjekty

- Kobenhavns Havn,
- Danmarks Radio,
- TV 2/Danmark,
- TV 2 Reklame A/S,
- Danmarks Nationalbank,
- A/S Storebaltsforbindelsen,
- A/S Oresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlag i Danmark),
- Kobenhavns Lufthavn A/S,
- Byfornyelsesselskabet Kobenhavn,
- Tele Danmark A/S s dceřinnými podniky:
- Fyns Telefon A/S,
- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,
- Kjobenhavns Telefon Aktieselskab,
- Tele Sonderjylland A/S,
- Telecom A/S,
- Tele Danmark Mobil A/S.


Kategorie

- De kommunale havne (městské přístavy),
- Andre Forvaltningssubjekter (jiné subjekty veřejného práva).


III. Německo


1. Právnické osoby veřejného práva

Sdružení, ústavy a nadace veřejného práva založené státem, spolkovou zemí nebo obcí, zejména v těchto oblastech:

1.1. Sdružení
- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (vysoké školy a sdružení studentů),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (profesní sdružení zastupující advokáty, notáře, daňové poradce, účetní, architekty, lékaře a lékárníky),
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (obchodní a živnostenská sdružení, sdružení zemědělců a řemeslníků, průmyslové a obchodní komory),
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (instituce sociálního zabezpečení, nemocenské pokladny, instituce pojišťující pro případ úrazu, penzijní fondy),
- kassenärztliche Vereinigungen,
- Genossenschaften und Verbände (družstva a jiná sdružení).

1.2. Ústavy a nadace

Nezisková zařízení jednající v obecném zájmu a podléhající kontrole státu, zejména v těchto oblastech:
- Rechtsfähige Bundesanstalten (spolkové istituce s právní subjektivitou),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (penzijní organizace a sdružení studentů),
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (kulturní a sociální nadace).


2. Právnické osoby soukromého práva

Nezisková zařízení jednající v obecném zájmu a podléhající státní kontrole (včetně "kommunale Verssorgungsunternehmen" - městských veřejných služeb), zejména v těchto oblastech:
- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (zdravotnictví: nemocnice, lékařské výzkumné ústavy, ústavy pro testování),
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (kultura: divadla, orchestry, muzea, knihovny, zoologické a botanické zahrady),
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (sociální oblast: mateřské školy a podobná zařízení pro děti, rekreační zařízení, dětské domovy a domovy pro mládež, zařízení pro volný čas, obecní domy, domovy pro ženy, staré lidi a lidi bez přístřeší),
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sport: bazény a sportovní zařízení),
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (bezpečnost: hasiči a záchranné služby),
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (vzdělání: školící a vzdělávací střediska, lidové školy),
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (věda, výzkum a vývoj: velké výzkumné ústavy, vědecké společnosti a sdružení, subjekty podporující vědu),
- Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (odklizení odpadu: úklid ulic, odvoz odpadu, čištění odpadních vod),
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Städtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (stavebnictví a výstavba bytů: územní plánování, rozvoj měst, bytové podniky, zprostředkování bytů),
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (hospodářství: organizace podporující hospodářský rozvoj),
- Friedhofs- und Bestattungswesen (hřbitovy a pohřební služby),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (spolupráce s rozvojovými zeměmi: financování, technická spolupráce, rozvojová pomoc, vzdělání).


IV. Řecko


Kategorie

Jiné právnické osoby veřejného práva, jejichž veřejné zakázky na práce podléhají státní kontrole.


V. Španělsko


Kategorie

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (správní orgány, běžné zdravotní a sociální služby)
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (nezávislé správní subjekty)
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autonomas (nezávislé subjekty autonomních společenství)
- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (nezávislé subjekty místních orgánů)
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado espaňol (jiné subjekty podléhající španělskému vnitrostátnímu zákonodárství o veřejných zakázkách).


VI. Francie


Subjekty

1. Vnitrostátní veřejnoprávní subjekty:
1.1. vědecké, kulturní a profesní povahy:

- College de France,
- Conservatoire national des arts et métiers,
- Observatoire de Paris.
1.2. Věda a technologie:

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
- Institut national de la recherche agronomique,
- Institut national de la santé et de la recherche médicale,
- Institut francais de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM).
1.3. správní povahy:

- Agence nationale pour l'emploi,
- Caisse nationale des allocations familiales,
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,
- Agences financieres de bassins.


Kategorie

1. Vnitrostátní veřejnoprávní subjekty:
- universités (univerzity),
- écoles normales d'instituteurs (vysoké školy pedagogické).

2. Správní veřejnoprávní subjekty na regionální, odvětvové a místní úrovni
- colleges (střední školy),
- lycées (gymnázia),
- établissements publics hospitaliers (veřejné nemocnice),
- offices publics d'habitations a loyer modéré (OPHLM) (úřady pro sociální bydlení).

3. Sdružení na oblastním principu:
- syndicats de communes (sdružení místních orgánů),
- districts (okresy),
- communautés urbaines (městská sdružení),
- institutions interdépartementales et interrégionales (sdružení mezi départementy a sdružení mezi kraji).


VII. Irsko


Subjekty

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,
- Local Government Computer Services Board,
- Local Government Staff Negotiations Board,
- Coras Trachtala (Irish Export Board),
- Industrial Development Authority,
- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
- Coras Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
- Bord Failte Eireann (Irish Tourism Board),
- Udaras na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),
- An Bord Pleanala (Irish Planning Board).


Kategorie

- Third level Educational Bodies of a Public Character,
- National Training, Cultural or Research Agencies,
- Hospital Boards of a Public Character,
- National Health & Social Agencies of a Public Character,
- Central & Regional Fishery Boards.


VIII. Itálie


Subjekty

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.


Kategorie

- Enti portuali e aeroportuali (přístavní a letištní služby),
- Consorzi per le opere idrauliche (sdružení pro vodohospodářské práce),
- Le universita statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita (státní univerzity, státní univerzitní ústavy, sdružení pro univerzitní výzkumné práce),
- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (vyšší vědecké a kulturní ústavy, astronomické, astrofyzikální, geofyzikální a vulkanologické observatoře),
- Enti di ricerca e sperimentazione (organizace provádějící výzkum a pokusy),
- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (sociální organizace),
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (organizace spravující povinné sociální zabezpečení),
- Consorzi di bonifica (sdružení pro meliorace),
- Enti di sviluppo o di irrigazione (organizace pro vývoj a zavlažování),
- Consorzi per le aree industriali (sdružení pro průmyslové oblasti),
- Comunita montane (horská sdružení),
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizace poskytující služby v obecném zájmu),
- Enti pubblici preposti ad attivita di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (veřejné organizace pro kulturu, sport, turistiku a volný čas),
- Enti culturali e di promozione artistica (kulturní organizace a organizace podporující umění)


IX. Lucembursko


Kategorie

- Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (veřejné organizace státu pod dohledem člena vlády),
- Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (veřejné organizace pod dohledem obcí),
- Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite (sdružení založená podle zákona ze dne 14. února 1990, později pozměněného).


X. Nizozemsko


Subjekty

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.


Kategorie

- De waterschappen (správa vodohospodářských staveb),
- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (Instituce pro vědecké vzdělávání, uvedené v článku 8 zákona o vědeckém vzdělávání z roku 1985 a fakultní nemocnice.


XI. Portugalsko


Kategorie

- Estabelecimentos públicos de ensino investigacaco científica e saúde (veřejné organizace pro vzdělávání, vědecký výzkum a zdraví),
- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (veřejné organizace neziskové povahy),
- Fundacoes públicas (veřejné nadace),
- Administracoes gerais e juntas autonómas (subjekty všeobecné správy a nezávislé rady).


XII. Spojené království


Subjekty

- Central Blood Laboratories Authority,
- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Services Board,
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
- Commission for the New Towns,
- Development Board For Rural Wales,
- English Industrial Estates Corporation,
- National Rivers Authority,
- Northern Ireland Housing Executive,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.


Kategorie

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (vysoké školy a polytechnické školy, státem dotované školy),
- National Museums and Galleries (státní muzea a galerie),
- Research Councils (zařízení pro podporu výzkumu),
- Fire Authorities (požární orgány),
- National Health Service Authorities (orgány státního zdravotnictví),
- Police Authorities (policejní orgány),
- New Town Development Corporations (společnosti pro plánování a rozvoj nových měst),
- Urban Development Corporations (společnosti pro rozvoj měst).


------------------------------------------------------------------

Příloha II
Seznam profesních činností odpovídající všeobecné klasifikaci ekonomických činností v rámci Evropských společenství (NACE)

+-------+---------+------------+---------------------------------+
| Třída | Skupina | Podskupina | Popis |
| | | a položka | |
+-------+---------+------------+---------------------------------+
| 50 | | | POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ |
| | | | STAVITELSTVÍ |
| | | | |
| | 500 | | Obecné pozemní a inženýrské |
| | | | stavitelství (bez jakékoliv |
| | | | specifikace) a demoliční práce |
| | | | |
| | | 500.1 | Obecné pozemní a inženýrské |
| | | | stavitelství (bez jakékoliv |
| | | | specifikace) |
| | | | |
| | | 500.2 | Demoliční práce |
| | | | |
| | 501 | | Hrubé stavby |
| | | | |
| | | 501.1 | Obecná výstavba bytů a |
| | | | nebytových prostor |
| | | | |
| | | 501.2 | Střešní práce |
| | | | |
| | | 501.3 | Stavba komínů a pecí |
| | | | |
| | | 501.4 | Izolace proti vodě a vlhkosti |
| | | | |
| | | 501.5 | Obnova a údržba vnějších zdí |
| | | | (spárování, čištění atd.) |
| | | | |
| | | 501.6 | Montáž a demontáž lešení |
| | | | |
| | | 501.7 | Ostatní stavební činnosti |
| | | | zahrnující speciální řemesla |
| | | | (včetně tesařských prací) |
| | | | |
| | 502 | | Inženýrské stavitelství : |
| | | | stavba silnic, mostů, železnic |
| | | | atd. |
| | | | |
| | | 502.1 | Obecné inženýrské stavební |
| | | | činnosti |
| | | | |
| | | 502.2 | Výkopové a zemní práce |
| | | | |
| | | 502.3 | Výstavba mostů, tunelu a |
| | | | šachet; vrty |
| | | | |
| | | 502.4 | Výstavba vodních děl |
| | | | (řeky, kanály, přístavy, toky, |
| | | | jezera a přehrady) |
| | | | |
| | | 502.5 | Výstavba dálnic a silnic |
| | | | (včetně specializované výstavby |
| | | | letišť, přistávacích a |
| | | | rozjezdových drah) |
| | | | |
| | | 502.6 | Specializované stavební práce |
| | | | pro zavlažování, odvodňování |
| | | | půdy, dodávky vody, čištění |
| | | | odpadních vod, kanalizace atd.) |
| | | | |
| | | 502.7 | Specializované činnosti v |
| | | | jiných oblastech inženýrského |
| | | | stavitelství |
| | | | |
| | 503 | | Stavební montážní práce |
| | | | |
| | | 503.1 | Obecné montážní práce |
| | | | |
| | | 503.2 | Instalatérské, sanitární a |
| | | | plynoinstalatérské práce |
| | | | |
| | | 503.3 | Instalatérské práce spojené s |
| | | | montáží topení, ventilace a |
| | | | klimatizace |
| | | | |
| | | 503.4 | Zvukové a tepelné izolační |
| | | | práce ; izolace proti vibracím |
| | | | |
| | | 503.5 | Elektroinstalační práce |
| | | | |
| | | 503.6 | Instalace antén, hromosvodů, |
| | | | telefonů atd. |
| | | | |
| | 504 | | Dokončovací stavební činnosti |
| | | | |
| | | 504.1 | Obecné dokončovací stavební |
| | | | činnosti |
| | | | |
| | | 504.2 | Omítání |
| | | | |
| | | 504.3 | Stavební zámečnictví a |
| | | | truhlářství, zejména zaměřené |
| | | | na dodatečnou montáž a/nebo |
| | | | instalaci (včetně pokládání |
| | | | parketových podlah) |
| | | | |
| | | 504.4 | Malířské, natěračské, |
| | | | sklenářské a tapetovací práce |
| | | | |
| | | 504.5 | Dláždění a jiné pokládání |
| | | | podlahových krytin a obkládání |
| | | | stěn |
| | | | |
| | | 504.6 | Jiné dokončovací stavební |
| | | | činnosti (zabudování krbu atd.) |
+-------+---------+------------+---------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha III
Definice určitých technických specifikací

Pro účely této směrnice se rozumí:
1. "technickou specifikací": souhrn všech technických popisů obsažených zvláště v zadávací dokumentaci, které vymezují vlastnosti požadované u prací, materiálů, výrobků nebo dodávek, jež umožňují, aby práce, materiály, výrobky nebo dodávky byly popsány takovým způsobem, aby splňovaly účel, který sleduje zadavatel. Tyto technické popisy zahrnují úrovně jakosti, provedení, bezpečnosti a rozměrů, včetně požadavků na materiály, výrobky nebo dodávky, pokud se týká zabezpečení jakosti, terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, označování a štítkování. Obsahují také pravidla týkající se plánů a výpočtů, přezkušování, inspekce a přejímky stavebních prací a metod nebo způsobu konstrukce a všechny ostatní technické podmínky, které je zadavatel schopen stanovit, podle všeobecných nebo odborných předpisů, pokud jde o dokončené práce, materiály nebo díly, které zahrnují;
2. "normou": technická specifikace schválená uznávaným normalizačním subjektem pro opětovné a průběžné používání, jejíž dodržování v podstatě povinné není;
3. "evropskou normou": norma schválená Evropským výborem pro normalizaci (CEN) nebo Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jako "evropská norma (EN)" nebo "harmonizační dokumenty (HD)" podle obecných pravidel těchto organizací;
4. "evropským technickým schválením": příznivé technické hodnocení vhodnosti výrobku k použití, založené na splnění základních požadavků na stavební práce, prostřednictvím základní charakteristiky výrobku a definovanými podmínkami pro použití. Evropské schválení vydává schvalovací subjekt určený k tomuto účelu členským státem;
5. "obecnými technickými specifikacemi": technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznávaným členskými státy k zajištění jednotného použití ve všech členských státech, zveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství;
6. "základními požadavky": požadavky týkající se bezpečnosti, zdraví a určitých jiných zřetelů v obecném zájmu, jimž musí stavební práce vyhovět.


------------------------------------------------------------------

Příloha IV
Vzor vyhlášení veřejné zakázky


A. Předběžné informace

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavatele

2.
a) Místo provedení
b) Povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny a, při rozdělení do několika položek, hlavní charakteristika jednotlivých položek s ohledem na stavební práce
c) Je-li k dispozici, rozpětí nákladů na navrhované stavební práce

3.
a) Odhadovaný den zahájení zadávacích řízení s ohledem na zakázku nebo zakázky
b) Pokud je znám, odhadovaný den začátku prací
c) Pokud je znám, odhadovaný rozvrh dokončení prací

4. Pokud jsou známy, podmínky financování prací a kontroly cen a/nebo odkazy na předpisy, ve kterých jsou obsaženy

5. Jiné informace

6. Den odeslání vyhlášení

7. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení


B. Otevřená řízení

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavatele

2.
a) Zvolené zadávací řízení
b) Povaha a rozsah zakázky, pro kterou se vyžadují nabídky

3.
a) Místo provedení
b) Povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a celková povaha práce
c) Je-li práce nebo zakázka rozdělena do několika položek, velikost jednotlivých položek a možnost se ucházet o jednu, několik nebo všechny položky
d) Informace týkající se účelu práce nebo zakázky, přičemž informace o zakázce zahrnují také vypracování plánů

4. Lhůta pro dokončení

5.
a) Název a adresa služby, u které je možno vyžádat zadávací dokumentaci a další dokumenty
b) Popřípadě částka, která má být zaplacena za získání těchto dokumentů a platební podmínky

6.
a) Lhůta pro obdržení nabídek
b) Adresa, na kterou je třeba nabídky zasílat
c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba nabídky vypracovat

7.
a) Popřípadě osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek
b) Den, hodina a místo otevírání nabídek

8. Popřípadě požadované zálohy a záruky

9. Hlavní podmínky týkající se financování a placení a/nebo odkazy na předpisy, ve kterých jsou obsaženy

10. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina zhotovitelů, kterým bude zakázka zadána

11. Minimální ekonomické a požadavky na zhotovitele, kterému bude zakázka zadána

12. Doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

13. Kritéria pro zadání zakázky. Jiná kritéria než nejnižší cena se uvádějí, pokud se neobjeví v zadávací dokumentaci

14. Popřípadě zákaz variant

15. Jiné informace

16. Den zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství nebo odkazy na jeho nezveřejnění

17. Den odeslání vyhlášení

18. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení


C. Omezená řízení

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavatele

2.
a) Zvolené zadávací řízení
b) Popřípadě zdůvodnění použití urychleného řízení
c) Povaha zakázky, pro kterou se vyžadují nabídky

3.
a) Místo provedení
b) Povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a celková povaha práce
c) Pokud je práce nebo zakázka rozdělena do několika položek, velikost jednotlivých položek a možnost se ucházet o jednu, několik nebo všechny položky
d) Informace týkající se účelu práce nebo zakázky, přičemž informace o zakázce zahrnují také vypracování plánů

4. Lhůta pro dokončení

5. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina zhotovitelů, kterým bude zakázka zadána

6.
a) Lhůta pro obdržení nabídek
b) Adresa, na kterou je třeba nabídky zasílat
c) Jazyk nebo jazyky, v nichž je třeba nabídky vypracovat

7. Lhůta pro odeslání výzev k účasti v soutěži

8. Požadované zálohy a záruky

9. Hlavní podmínky týkající se financování a placení a/nebo odkazy na předpisy, ve kterých jsou obsaženy

10. Informace týkající se postavení zhotovitele a minimální ekonomické a technické požadavky na zhotovitele

11. Kritéria pro zadání zakázky, pokud nejsou uvedena ve výzvě k účasti

12. Popřípadě zákaz variant

13. Jiné informace

14. Den zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství nebo odkazy na jeho nezveřejnění

15. Den odeslání vyhlášení

16. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení


D. Vyjednávací řízení

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavatele

2.
a) Zvolené zadávací řízení
b) Popřípadě zdůvodnění použití urychleného řízení
c) Povaha zakázky, pro niž se vyžadují nabídky

3.
a) Místo provedení
b) Povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a celková povaha práce
c) Je-li práce nebo zakázka rozdělena do několika položek, velikost jednotlivých položek a možnost se ucházet o jednu, několik nebo všechny položky
d) Informace týkající se účelu práce nebo zakázky, pokud informace o zakázce zahrnují také vypracování plánů

4. Lhůta pro dokončení

5. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina zhotovitelů, kterým bude zakázka zadána

6.
a) Lhůta pro obdržení nabídek
b) Adresa, na kterou je třeba nabídky zasílat
c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba nabídky vypracovat

7. Požadované zálohy a záruky

8. Hlavní podmínky týkající se financování a placení a/nebo odkazy na předpisy, v nichž jsou obsaženy

9. Informace týkající se postavení zhotovitele a informace a formality nezbytné k posouzení minimálních ekonomických a technických požadavků na zhotovitele

10. Popřípadě zákaz variant

11. Popřípadě jméno a adresa zhotovitelů již vybraných zadavatelem

12. Den (dny) předchozích zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství

13. Jiné informace

14. Den zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství

15. Den odeslání vyhlášení

16. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení


E. Zadání zakázek

1. Název a adresa zadavatele

2. Zvolené zadávací řízení

3. Den zadání zakázky

4. Kritéria pro zadání zakázky

5. Počet obdržených nabídek

6. Jméno a adresa úspěšného zhotovitele (úspěšných zhotovitelů)

7. Povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a obecná charakteristika dokončené stavby

8. Zaplacená cena nebo cenové rozpětí (minimum/maximum)

9. Popřípadě hodnota zakázky, která bude pravděpodobně zadána třetím stranám a její rozsah

10. Jiné informace

11. Den zveřejnění vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství

12. Den odeslání vyhlášení

13. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení


------------------------------------------------------------------

Příloha V
Vzor vyhlášení koncese na stavební práce

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavatele

2.
a) Místo provedení
b) Předmět koncese, povaha a rozsah poskytovaných stavebních prací

3.
a) Lhůta pro obdržení žádostí
b) Adresa, na kterou je třeba žádosti zasílat
c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba žádosti vypracovat

4. Osobní, technické a finanční podmínky, které musí zájemci splnit

5. Kritéria pro zadání zakázky

6. Popřípadě minimální procento zakázek na provedení stavebních prací zadávané třetím stranám

7. Jiné informace

8. Den odeslání vyhlášení

9. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení


------------------------------------------------------------------

Příloha VI
Vzor vyhlášení zakázek na stavební práce zadané koncesionářem

1.
a) Místo provedení
b) Povaha a rozsah stavebních prací, obecná charakteristika stavby

2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

3. Název a adresa služby, u které je možno vyžádat zadávací a podpůrnou dokumentaci

4.
a) Lhůta pro obdržení nabídek
b) Adresa, na kterou je třeba nabídky zasílat
c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba nabídky vypracovat

5. Požadované zálohy a záruky

6. Ekonomické a technické požadavky na zhotovitele

7. Kritéria pro zadání zakázky

8. Jiné informace

9. Den odeslání vyhlášení

10. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení


------------------------------------------------------------------

Příloha VII
Lhůty pro provedení a pro použití

+-----------------+--------------------------------------+---------------------------------+
| Směrnice | Pozměněná směrnicemi | Pozměněná aktem o přistoupení |
| 71/305/EHS 1) +------------+------------+------------+----------+----------+-----------+
| | 78/669/EHS | 89/440/EHS | 90/531/EHS | DK, IRL, | GR 6) | E, P 7) |
| | 2) | 3) | 4) | UK 5) | | |
+-----------------+------------+------------+------------+----------+----------+-----------+
| Článek 1 | | pozměněn | | | | |
| Článek 1a | | pozměněn | | | | |
| Článek 1b | | pozměněn | | | | |
| Článek 2 | | pozměněn | | | | |
| Čl. 3 odst. 1 | | zrušen | | | | |
| Čl. 3 odst. 2 | | zrušen | | | | |
| Čl. 3 odst. 3 | | zrušen | | | | |
| Čl. 3 odst. 4 a | | | | | | |
| 5 písm. a) a b) | | zrušen | | | | |
| Čl. 3 odst. 4 a | | | | | | |
| 5 písm. c) | | pozměněn | | | | |
| Článek 4 | | pozměněn | | | | |
| Článek 4a | | pozměněn | | | | |
| Článek 5 | | pozměněn | | | | |
| Článek 5a | | pozměněn | | | | |
| Článek 6 | | pozměněn | | | | |
| Čl. 7 odst. 1 | pozměněn | zrušen | | | | |
| Čl. 7 odst. 2 | | zrušen | | | | |
| Článek 8 | | zrušen | | | | |
| Článek 9 | | zrušen | | | | |
| Článek 10 | | pozměněn | | | | |
| Článek 11 | | zrušen | | | | |
| Článek 12 | | pozměněn | | | | |
| Článek 13 | | pozměněn | | | | |
| Článek 14 | | pozměněn | | | | |
| Článek 15 | | pozměněn | | | | |
| Článek 15a | | pozměněn | | | | |
| Článek 15b | | pozměněn | | | | |
| Článek 16 | | zrušen | | | | |
| Článek 17 | | zrušen | | | | |
| Článek 18 | | zrušen | | | | |
| Článek 19 | pozměněn | pozměněn | | | | |
| Článek 20 | | pozměněn | | | | |
| Článek 20a | | pozměněn | | | | |
| Článek 20b | | pozměněn | | | | |
| Článek 21 | | | | | | |
| Článek 22 | | pozměněn | | | | |
| Článek 22a | | pozměněn | | | | |
| Článek 23 | | | | | | |
| Článek 24 | | pozměněn | pozměněn | pozměněn | pozměněn | |
| Článek 25 | | | | | | |
| Článek 26 | | | | | | |
| Článek 27 | | | | | | |
| Článek 28 | | | | | | |
| Čl. 29 odst. 1 | | | | | | |
| Čl. 29 odst. 2 | | | | | | |
| Čl. 29 odst. 3 | | zrušen | | | | |
| Čl. 29 odst. 4 | | pozměněn | | | | |
| Čl. 29 odst. 5 | | pozměněn | | | | |
| Článek 29a | | pozměněn | | | | |
| Článek 29b | | pozměněn | | | | |
| Článek 30 | | | | | | |
| Článek 30a | | pozměněn | | | | |
| Článek 30 b | | pozměněn | | | | |
| Článek 31 | | zrušen | | | | |
| Článek 31 | | | | | | |
| Článek 32 | | | | | | |
| Článek 33 | | | | | | |
| Článek 34 | | | | | | |
| Přílohy I až VI | | I až VI | | I | I | II |
+-----------------+------------+------------+------------+----------+----------+-----------+
1) ES-6: 30. 7. 1972
DK, IRL, UK: 1. 1. 1973
GR: 1. 1. 1981
E, P: 1. 1. 1986
2) ES-9: 16. 2. 1979
GR: 1. 1. 1981
E, P: 1. 1. 1986
3) ES-9: 19. 7. 1990
GR, E, P: 1. 3. 1992
4) ES-9: 1. 1. 1993
E: 1. 1. 1996
GR, P: 1. 1. 1998
5) ES-9: 1. 1. 1973
6) ES-10: 1. 1. 1981


7) ES-12: 1. 1. 1986


------------------------------------------------------------------

Příloha VIII
Srovnávací tabulka

+---------------------+-----------------------+
| Směrnice 71/305/EHS | Tato směrnice |
+---------------------+-----------------------+
| Článek 1 | Článek 1 |
| Článek 1a | Článek 2 |
| Článek 1b | Článek 3 |
| Článek 2 | - |
| Čl. 3 odst. 1 | - |
| Čl. 3 odst. 2 | - |
| Čl. 3 odst. 3 | - |
| Čl. 3 odst. 4 a | |
| 5 písm. a) a b) | Čl. 4 písm. a) |
| Čl. 3 odst. 4 a | |
| 5 písm. c) | Čl. 4 písm. b) |
| Článek 4 | Článek 5 |
| Článek 4a | Článek 6 |
| Článek 5 | Článek 7 |
| Článek 5a | Článek 8 |
| Článek 6 | Článek 9 |
| Článek 7 | - |
| Článek 8 | - |
| Článek 9 | - |
| Článek 10 | Článek 10 |
| Článek 11 | - |
| Článek 12 | Článek 11 |
| Článek 13 | Článek 12 |
| Článek 14 | Článek 13 |
| Článek 15 | Článek 14 |
| Článek 15a | Článek 15 |
| Článek 15b | Článek 16 |
| Článek 16 | - |
| Článek 17 | - |
| Článek 18 | - |
| Článek 19 | Článek 17 |
| Článek 20 | Článek 18 |
| Článek 20a | Článek 19 |
| Článek 20b | Článek 20 |
| Článek 21 | Článek 21 |
| Článek 22 | Článek 22 |
| Článek 22a | Článek 23 |
| Článek 23 | Článek 24 |
| Článek 24 | Článek 25 |
| Článek 25 | Článek 26 |
| Článek 26 | Článek 27 |
| Článek 27 | Článek 28 |
| Článek 28 | Článek 29 |
| Čl. 29 odst. 1 | Čl. 30 odst. 1 |
| Čl. 29 odst. 2 | Čl. 30 odst. 2 |
| Čl. 29 odst. 3 | - |
| Čl. 29 odst. 4 | Čl. 30 odst. 3 |
| Čl. 29 odst. 5 | Čl. 30 odst. 4 |
| Článek 29a | Článek 31 |
| Článek 29b | Článek 32 |
| Článek 30 | Článek 33 |
| Článek 30a | Článek 34 |
| Článek 30b | Článek 35 |
| Článek 31 | - |
| - | Článek 36 |
| Článek 32 | - |
| Článek 33 | - |
| - | Článek 37 |
| Článek 34 | Článek 38 |
| Přílohy I až VI | Přílohy I až VII |
| - | Přílohy VII a VIII |
+---------------------+-----------------------+


Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie.
HLAVA I - Obecná ustanovení Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 HLAVA II - Obecné technické předpisy Článek 10 HLAVA III - Obecná pravidla pro vyhlašování Článek 11 Článek 12 Článek 13 Článek 14 Článek 15 Článek 16 Článek 17 HLAVA IV - Obecná pravidla pro účast KAPITOLA I - Obecná ustanovení Článek 18 Článek 19 Článek 20 Článek 21 Článek 22 Článek 23 KAPITOLA 2 - Kvalitativní kritéria výběru Článek 24 Článek 25 Článek 26 Článek 27 Článek 28 Článek 29 KAPITOLA 3 - Kritéria pro zadání zakázek Článek 30 Článek 31 Článek 32 HLAVA V - Závěrečná ustanovení Článek 33 Článek 34 Článek 35 Článek 36 Článek 37 Příloha I - Seznam a kategorie subjektů veřejného práva uvedených v čl. 1 písm. b) I. Belgie Subjekty Kategorie II. Dánsko Subjekty Kategorie III. Německo 1. Právnické osoby veřejného práva 2. Právnické osoby soukromého práva IV. Řecko Kategorie V. Španělsko Kategorie VI. Francie Subjekty Kategorie VII. Irsko Subjekty Kategorie VIII. Itálie Subjekty Kategorie IX. Lucembursko Kategorie X. Nizozemsko Subjekty Kategorie XI. Portugalsko Kategorie XII. Spojené království Subjekty Kategorie Příloha II - Seznam profesních činností odpovídající všeobecné klasifikaci ekonomických činností v rámci Evropských společenství (NACE) Příloha III - Definice určitých technických specifikací Příloha IV - Vzor vyhlášení veřejné zakázky A. Předběžné informace B. Otevřená řízení C. Omezená řízení D. Vyjednávací řízení E. Zadání zakázek Příloha V - Vzor vyhlášení koncese na stavební práce Příloha VI - Vzor vyhlášení zakázek na stavební práce zadané koncesionářem Příloha VII - Lhůty pro provedení a pro použití Příloha VIII - Srovnávací tabulka
Název
93/37/EHS: Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce
Autor
Rada Evropské unie
Zdroj
Úřední věstník Evropské unie
Datum vydání
9. srpna 1993
Platný od
5. července 1993
Platný do
30. ledna 2006
Cizojazyčné znění
31993L0037
CELEXové číslo
31993L0037
Řada
L
Informace o vydání
Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 54 - 83
Zvláštní vydání v ČJ: : Kapitola 06, svazek 02, str. 163 - 193
Doplňující informace
Data:
dokumentu: 14.06.1993
dokumentu: 14.06.1993
konce platnosti: 30.01.2006
, A/PAR 32004L0018vstupu v platnost: 05.07.1993
, DATNOT
Ročník
1993
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP