Právní prostor
Účinné znění ( 1.1.2017 - bez omezení )

374/2016 Sb. Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

Účinné znění ( 1.1.2017 - bez omezení )
Datum vydáni 18.11.2016
Autor Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Účinný od 01.01.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 150/2016

374/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
ze dne 7. listopadu 2016
o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nichStátní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. d), § 166 odst. 6 písm. a) až c), § 167 odst. 2 písm. a) až d) a § 169 odst. 4:


ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 1) o uplatňování dozoru nad bezpečností v Euratomu
a) koncentraci izotopu prvku v materiálu, která jej činí výchozím materiálem,
b) koncentraci radionuklidu v materiálu, která jej činí zvláštním štěpným materiálem,
c) seznam jiných štěpných materiálů, které jsou významné z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní,
d) rozsah, způsob a lhůty pro oznamování údajů o výrobě obalových souborů pro ozářené jaderné palivo, výstavbě horkých komor, výzkumné a vývojové činnosti vztahující se k jadernému palivovému cyklu nebo jiné činnosti stanovené Dodatkovým protokolem k mezinárodní smlouvě o nešíření jaderných zbraní 2),
e) rozsah, způsob a dobu uchovávání informací o těžbě nebo zpracování uranových nebo thoriových rud na území České republiky a jejich předávání Úřadu,
f) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti nešíření jaderných zbraní,
g) rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných dokumentů o jaderných materiálech a lhůty pro jejich předávání Úřadu,
h) rozsah a způsob provádění kontroly jaderného materiálu držitelem povolení v oblasti nešíření jaderných zbraní,
i) rozsah a způsob vedení systému evidence jaderných materiálů,
j) informace o obsahu dokumentů a okruh údajů požadovaných předpisy Euratomu a lhůtu a způsob jejich předávání Úřadu,
k) vzory formulářů pro oznamování údajů ze systému evidence jaderných materiálů Úřadu a Evropské komisi (dále jen "Komise") a
l) vzor prohlášení koncového uživatele jaderného materiálu v České republice při jeho dovozu.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu.
2) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) změnou inventury zvýšení nebo snížení evidenčního stavu množství jaderného materiálu včetně změn jeho kategorie 3) ve stanovené oblasti materiálové bilance 4); změny inventury ve formě přírůstku nebo úbytku jaderného materiálu se udávají v gramech s přesností na 3 desetinná místa,
b) nezměřitelnými provozními ztrátami ztráty, které vznikají v provozu zejména rozprášením, odpařením, zaokrouhlováním, následkem nedokonalosti analytických metod nebo nepovoleným odnímáním; tyto ztráty se zjistí při provedení fyzické inventury 5) jaderných materiálů a jejich výsledkem je nezapočtený materiál 6) a
c) změřitelnými provozními ztrátami ztráty, které představují takový změřený odpad jaderného materiálu, který je u daného držitele povolení pro své vlastnosti, zejména s ohledem na ekonomické náklady, zcela nevyužitelný, přičemž materiál je obvykle technologicky zpětně získatelný bez využití technologie zpracování rud; tyto ztráty zahrnují zejména obrus a třísky ve směsi s jinými kovy při společném obrábění, strusky, napečeniny na kelímcích, nezpracovatelné a vysoce aktivní roztoky a zbytky po analýzách.

------------------------------------------------------------------
3) Čl. 2 bod 9 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
4) Čl. 2 bod 14 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
5) Čl. 2 bod 17 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
6) Čl. 2 bod 18 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.


ČÁST DRUHÁ
Stanovení minimální koncentrace jaderného materiálu a seznam jiných štěpných materiálů


§ 3

Minimální koncentrace jaderného materiálu

Minimální koncentrace jaderného materiálu podle § 1 písm. a) a b) je vždy reálná kladná hodnota.


§ 4

Seznam jiných štěpných materiálů

Seznam jiných štěpných materiálů, které jsou významné z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní, stanoví Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen "Agentura").


ČÁST TŘETÍ
Rozsah a způsob provádění kontroly jaderného materiálu, vedení systému evidence a předávání údajů úřadu


§ 5

Držitel povolení

(1) Držitel povolení vede evidenci jaderných materiálů a provádí jejich kontrolu podle směrnice o evidenci a kontrole jaderných materiálů. Vedením evidence jaderných materiálů a prováděním jejich kontroly pověří držitel povolení písemně fyzickou osobu (dále jen "vedoucí evidence jaderných materiálů") a kopii tohoto písemného pověření předá Úřadu.

(2) Držitel povolení zasílá dokumentaci podle § 6 písm. c), d) a g) Komisi a její kopii Úřadu. Držitel povolení zašle Úřadu kopii veškeré dokumentace do 30 dnů ode dne, kdy ji obdržel od Komise.

(3) Držitel povolení vede evidenci jaderných materiálů a provádí jejich kontrolu v zařízeních uvedených v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.


§ 6

Vedoucí evidence jaderných materiálů

Vedoucí evidence jaderných materiálů
a) se účastní přípravy a plánování všech činností držitele povolení souvisejících s nakládáním s jadernými materiály,
b) zpracovává a aktualizuje směrnici o evidenci a kontrole jaderných materiálů a kontroluje její dodržování,
c) provádí periodickou kontrolu souladu fyzického stavu jaderných materiálů s provozními záznamy 7), kontrolu pečetí Úřadu, Komise a Agentury a dalších kontrolních technických zařízení a o těchto kontrolách pořizuje zápisy,
d) odpovídá za vedení evidenčních 8) a provozních 7) záznamů, zpracovává dokladovou inventuru 9) jaderných materiálů na formuláři č. 1, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a navrhuje opatření k zajištění správné evidence a bezpečného skladování jaderných materiálů tak, aby byly zabezpečeny proti odcizení,
e) fyzicky kontroluje a zaznamenává každý příjem a odeslání jaderných materiálů,
f) organizačně zajišťuje provádění fyzické inventury jaderných materiálů,
g) zpracovává evidenční zprávy 10) o pohybu jaderných materiálů,
h) doprovází inspektory Úřadu, Komise a Agentury při kontrole,
i) uchovává písemnosti Úřadu, Komise a Agentury týkající se evidence jaderných materiálů u držitele povolení nejméně po dobu 5 let a
j) schvaluje způsob skladování, vedení evidence a provádění kontroly jaderných materiálů na odloučených pracovištích.

------------------------------------------------------------------
7) Čl. 8 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
8) Čl. 9 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
9) Čl. 2 bod 16 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
10) Čl. 10 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.


§ 7

Evidence jaderných materiálů

Systém evidence 11) jaderných materiálů zahrnuje
a) evidenční a provozní záznamy,
b) evidenční zprávy,
c) zvláštní zprávy 12),
d) předem zasílaná oznámení 13),
e) seznam provozních ztrát, zadrženého a upraveného odpadu 14),
f) seznam jaderného materiálu, na který Komise poskytla písemné výjimky 15) z pravidel, kterými se řídí forma a četnost oznámení,
g) základní technické charakteristiky 16) včetně jejich situačních nákresů a
h) program činností 17).

------------------------------------------------------------------
11) Čl. 7 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
12) Čl. 14 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
13) Čl. 20 a 21 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
14) Čl. 30 až 32 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
15) Čl. 19 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
16) Čl. 3 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
17) Čl. 5 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.


§ 8

Evidenční a provozní záznamy

(1) Držitel povolení zaznamenává údaje do evidenčních záznamů podle čl. 9 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 podle provozních záznamů nebo průvodních dokumentů.

(2) Provozní záznamy
a) se vedou přímo na pracovištích, kde se jaderné materiály používají, skladují nebo spotřebovávají, a
b) obsahují datum a podpis vedoucího evidence jaderných materiálů nebo jeho zástupce, který záznam provedl, a v případě inventurních změn, které vedou k ukončení evidence jaderných materiálů, podpisy 2 odpovědných pracovníků, včetně podpisu vedoucího evidence jaderných materiálů; vedoucí evidence jaderných materiálů může písemně pověřit jinou fyzickou osobu vedením provozních záznamů na odloučeném pracovišti.


§ 9

Evidenční zprávy

(1) Evidenční zpráva je
a) zpráva o změně inventury 18),
b) soupis fyzické inventury 19),
c) zpráva o materiálové bilanci 19) a
d) dokladová inventura 20).

(2) Držitel povolení zasílá Úřadu kopii evidenční zprávy, kterou zasílá Komisi v elektronické podobě podle vzorů stanovených v přílohách III, IV a V nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, v termínech podle nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. Držitel povolení dále zasílá Úřadu výtisk počítačového záznamu evidenčních zpráv nebo evidenční zprávy na formulářích č. 2, 3 a 4, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, opatřené podpisem vedoucího evidence jaderných materiálů, a dále zasílá kopii komunikačního dokumentu s Komisí týkajícího se evidenční zprávy, pokud ji nelze zaslat prostřednictvím datové schránky.

(3) Zprávu o změně inventury na formuláři č. 2, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, vyhotoví držitel povolení
a) odesílající jaderný materiál (dále jen "odesilatel") při transferech jaderných materiálů na území České republiky, v 5 výtiscích, z nichž 1 výtisk odešle Úřadu, 3 výtisky držiteli povolení, který přijímá jaderný materiál (dále jen "příjemce"), a 1 výtisk si ponechá, pokud ji nelze zaslat prostřednictvím datové schránky; příjemce ověří údaje uvedené odesilatelem a po vyplnění formuláře zprávy o změně inventury 1 výtisk odešle zpět odesilateli, 1 výtisk odešle Úřadu a 1 výtisk si ponechá; v případě, že příjemce zjistí na základě provedeného měření rozdíl v hmotnosti prvku nebo štěpného izotopu u přijatého jaderného materiálu, oznámí tuto skutečnost Úřadu zprávou o změně inventury,
b) při transferech jaderných materiálů, je-li odesilatelem, ve 2 výtiscích, z nichž 1 odesílá Úřadu a druhý výtisk si ponechá, pokud ji nelze zaslat prostřednictvím datové schránky; současně opatří odesilatel každou dodávku jaderných materiálů průvodním dokladem ve formě oznámení o vývozu a dovozu na formuláři č. 5, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a jehož 2 výtisky odešle současně s dodávkou, 2 výtisky odešle Úřadu a 1 si ponechá; v případě, že příjemce zjistí na základě provedeného měření rozdíl v hmotnosti prvku nebo štěpného izotopu u přijatého jaderného materiálu, oznámí tuto skutečnost Úřadu zprávou o změně inventury a
c) při změnách inventury jaderných materiálů kromě transferu podle písmen a) a b) ve 2 výtiscích, z nichž 1 výtisk odešle Úřadu a druhý si ponechá, pokud ji nelze zaslat prostřednictvím datové schránky.

(4) Zpráva o změně inventury se zasílá Úřadu nejpozději do 5 dnů od uskutečnění změny.

(5) Soupis fyzické inventury zasílá držitel povolení Úřadu na formuláři č. 3, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, do 10 dnů ode dne, kdy byla provedena fyzická inventura jaderných materiálů.

------------------------------------------------------------------
18) Čl. 12 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
19) Čl. 13 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.
20) Čl. 11 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.


§ 10

Zvláštní zprávy

(1) Nastanou-li okolnosti uvedené v čl. 15 nebo 22 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, zašle držitel povolení neprodleně zvláštní zprávu zasílanou Komisi podle čl. 14 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 také Úřadu.

(2) Držitel povolení informuje Komisi a Úřad neprodleně o porušení pečetí a porušení funkčnosti nebo předepsaných podmínek pro zajištění funkčnosti zařízení Komise, Agentury nebo Úřadu určených ke kontrole jaderných materiálů.


§ 11

Předem zasílaná oznámení

(1) Hodlá-li držitel povolení jaderné materiály spotřebovat v nejaderných činnostech takovým způsobem, že je nelze zpětně získat, zašle o tom Komisi a Úřadu oznámení nejméně 2 měsíce před zahájením této činnosti. Výkon činností podle věty první zahájí držitel povolení až poté, co obdrží podmínky Komise pro vedení evidence spotřeby. To neplatí, jde-li o spotřebu jaderných materiálů v jaderných reaktorech štěpením.

(2) Plánuje-li držitel povolení provádění činností, při nichž budou porušeny pečeti Komise, Agentury nebo společné pečeti Komise a Agentury, informuje neprodleně o takové činnosti Komisi a Úřad. V případě plánovaných činností, při nichž budou porušeny pečeti Úřadu, informuje držitel povolení pouze Úřad.

(3) Hodlá-li držitel povolení vyvézt, nebo dovézt jaderné materiály, oznámí tuto skutečnost Komisi a Úřadu v souladu s čl. 20 a 21 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 v termínech daných nařízením Komise (Euratom) č. 302/2005.


§ 12

Provozní ztráty, zadržený a upravený odpad

(1) Provozní ztráty se stanovují na základě výsledku chemické analýzy, výpočtu, odhadu nebo na základě měření. Nelze je vypočítávat z materiálové bilance jako rozdíl mezi hmotností materiálu vstupujícího do procesu a hmotností produktu. Výsledky analýz a měření jsou součástí provozních záznamů.

(2) Jaderný materiál ze změřitelných provozních ztrát se administrativně vyvede z běžné evidence jaderných materiálů jako zadržený odpad a jeho množství se odečte ze soupisu fyzické inventury a podléhá nadále kontrole Komise, Agentury a Úřadu. Zamýšlí-li držitel povolení provést úpravu jaderného materiálu převodem na upravený odpad, zabetonováním, zalitím do skla, cementu nebo asfaltu, vrátí po souhlasu Komise s danou úpravou nejprve jaderný materiál zprávou o změně inventury do běžné evidence jaderných materiálů a po provedené úpravě ho administrativně vyvede z běžné evidence jako upravený odpad. Kopii zápisu o provedené úpravě, který je součástí provozních záznamů, zašle držitel povolení Úřadu společně se zprávou o změně inventury.

(3) Pro jaderný materiál označený jako zadržený nebo upravený odpad se vede samostatná evidence. Způsob vedení evidenčních záznamů stanoví čl. 30 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

(4) Držitel povolení zasílá Úřadu informace o dalším zpracování středně nebo vysoce radioaktivních odpadů obsahujících plutonium, vysoce obohacený uran nebo izotop
233
U,
které byly převedeny do kategorie zadrženého nebo upraveného odpadu podle čl. 31 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, a to nejméně 200 dnů před uskutečněním jeho dalšího zpracování. Toto neplatí, jde-li o změny obalů nebo další zpracování odpadů s výjimkou separace prvků.

(5) Držitel povolení oznamuje Úřadu transfer upraveného odpadu za předcházející rok podle čl. 32 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 do 31. ledna.


§ 13

Výjimky

(1) Držitel povolení informuje Úřad o udělení výjimky z pravidel, kterými se řídí forma a četnost zasílání evidenčních a zvláštních zpráv podle čl. 19 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

(2) Jaderný materiál, na který byla udělena výjimka podle odstavce 1, podléhá nadále kontrole Komise, Agentury a Úřadu. Systém evidence jaderného materiálu, na který byla udělena výjimka podle odstavce 1, stanoví čl. 19 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. Držitel povolení, kterému byla poskytnuta výjimka, je dále povinen
a) evidovat tento jaderný materiál v rámci samostatné oblasti materiálové bilance,
b) zasílat Úřadu zprávy o změně inventury v případě odeslání a příjmu tohoto jaderného materiálu uskutečněného v rámci jedné oblasti materiálové bilance a
c) zpracovávat pro tento jaderný materiál samostatný soupis fyzické inventury a dokladovou inventuru.


§ 14

Základní technické charakteristiky

Držitel povolení zasílá Úřadu kopii základních technických charakteristik, které zpracovává a odesílá Komisi podle čl. 3 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.


§ 15

Program činností

Držitel povolení zasílá Úřadu kopii programu činností, který oznamuje Komisi podle čl. 5 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. Pokud hodlá držitel povolení jaderné materiály spotřebovávat v nejaderných činnostech, jako je například výroba slitin, keramiky, barvení sklářského kmene, zasílá Úřadu informaci obsahující odhad plánované spotřeby pro nadcházející kalendářní rok, kterou v průběhu roku upřesňuje podle § 11 odst. 1.


ČÁST ČTVRTÁ
Požadavky na obsah dokumentace pro povolované činnosti v oblasti nešíření jaderných zbraní


§ 16

Dokumentace k vydání povolení k nakládání s jadernými materiály

(1) Směrnice o evidenci a kontrole jaderných materiálů obsahuje
a) údaje o rozmístění jaderných materiálů u držitele povolení,
b) rozsah pravomocí a povinnosti vedoucího evidence jaderných materiálů a povinnosti dalších pracovníků jmenovitě pověřených na jednotlivých pracovištích evidencí jaderných materiálů,
c) způsob a termíny předávání informací vedoucímu evidence jaderných materiálů, týkajících se použití a spotřeby jaderných materiálů na jednotlivých pracovištích, pohybu jaderných materiálů mezi pracovišti, příjmu a odesílání jaderných materiálů,
d) způsob vedení evidenčních záznamů,
e) způsob vedení provozních záznamů pro všechna pracoviště, na kterých se používají, skladují nebo spotřebovávají jaderné materiály,
f) způsob a postupy měření, jejichž účelem je určení množství jaderných materiálů přijatých, vyrobených, odeslaných, spotřebovaných, včetně změřených provozních ztrát, nebo v inventuře obsažených,
g) využití přístrojů a zařízení, odpovídajících svou přesností současnému standardu, při prováděných měřeních,
h) způsob vyhodnocování správnosti měření a odhad chyb měření,
i) způsob a četnost kalibrace měřicích přístrojů, stanovení objemů nádrží a způsobu odebírání vzorků,
j) postupy hodnocení rozdílů mezi měřením odesilatele a příjemce,
k) postupy pro převod změřených provozních ztrát jaderných materiálů na odpad, které zaručí jejich zpětnou nezískatelnost,
l) postupy zaměstnanců odpovědných za evidenci při nakládání s jadernými materiály při kontrolách Úřadu, Komise a Agentury,
m) postupy zaměstnanců pro případ události mající vliv na poškození, odcizení nebo ztrátu jaderných materiálů, porušení celistvosti nebo funkčnosti kontrolních zařízení Úřadu, Komise a Agentury a
n) postup pro vyhodnocování nezapočteného materiálu.

(2) Popis manipulace s jadernými materiály obsahuje
a) účel použití jaderných materiálů,
b) maximální množství jaderných materiálů, jejich chemickou a fyzikální formu, případně obohacení,
c) kategorii jaderných materiálů,
d) způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů,
e) způsob skladování jaderných materiálů a
f) podrobný popis veškerých prováděných činností s jadernými materiály, se zřetelem na možnosti vzniku provozních ztrát či jejich spotřeby.

(3) Údaje nezbytné pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků obsahují
a) základní technické charakteristiky a
b) identifikační údaje podle § 18 odst. 1.


§ 17

Dokumentace k vydání povolení k dovozu, vývozu nebo k průvozu jaderných materiálů

(1) Údaje nezbytné pro vyžádání záruky státu v případě vývozu a průvozu jaderného materiálu obsahují
a) množství jaderných materiálů, jejich chemickou a fyzikální formu, případně obohacení,
b) kategorii jaderných materiálů,
c) název a adresu dodavatele a koncového uživatele jaderných materiálů v přijímajícím státě a
d) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky.

(2) Vzor prohlášení koncového uživatele v případě dovozu nebo transferu jaderných materiálů do České republiky je uveden ve formuláři č. 6 v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Údaje nezbytné pro plnění podmínek vyplývajících z mezinárodních závazků v případě dovozu jaderných materiálů obsahují
a) množství jaderných materiálů, jejich chemickou a fyzikální formu, případně obohacení,
b) kategorii jaderných materiálů,
c) název a adresu zahraničního dodavatele a koncového uživatele jaderných materiálů v České republice a
d) číslo kontraktu, případně obchodní nabídky.


ČÁST PÁTÁ
Rozsah, způsob a doba uchovávání informací o těžbě a zpracování uranové a thoriové rudy na území České republiky


§ 18

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá těžit uranovou nebo thoriovou rudu na území České republiky, oznámí nejméně 2 měsíce před zahájením těžby nebo zpracování rudy Úřadu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu, název nebo obchodní firmu a adresu sídla, jedná-li se o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, číslo telefonu, elektronickou adresu, umístění uranových a thoriových dolů, úpraven uranové rudy a závodů na výrobu koncentrátu thoria, jejich předpokládanou roční kapacitu a informace o stavu provozu.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která těží uranovou nebo thoriovou rudu na území České republiky, zasílá Úřadu kopii dokumentace podle čl. 24 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

(3) Fyzická nebo právnická osoba, která vyváží nebo odesílá uranovou nebo thoriovou rudu, zasílá Úřadu kopii dokumentace podle čl. 25 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 a zprávu o změně inventury.

(4) Veškeré údaje související s těžbou, zpracováním, vývozem nebo odesláním uranové nebo thoriové rudy se uchovávají po dobu alespoň 5 let, a to v listinné a elektronické podobě.


ČÁST ŠESTÁ
Rozsah, způsob a lhůty pro oznamování údajů o některých činnostech stanovených předpisy Evropské unie


§ 19

Údaje o činnostech vztahujících se k jadernému palivovému cyklu

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí výzkumné nebo vývojové činnosti vztahující se k jadernému palivovému cyklu podle čl. 2 písm. a) bodu i) nebo podle čl. 2 písm. b) bodu i) přímo použitelného předpisu Euratomu 1), oznámí Úřadu nejméně 2 měsíce před zahájením těchto činností jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu, název nebo obchodní firmu a adresu sídla, jedná-li se o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, číslo telefonu, elektronickou adresu, umístění uranových a thoriových dolů, úpraven uranové rudy a místo a rozsah prováděných činností.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí činnosti vztahující se k vývoji jaderného palivového cyklu podle čl. 2 písm. a) bodu x) přímo použitelného předpisu Euratomu 1), předkládá Úřadu jejich desetiletý plán při zahájení těchto činností.

(3) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí činnosti podle čl. 2 písm. a) bodu iv) přímo použitelného předpisu Euratomu 1), oznámí Úřadu nejméně 2 měsíce před zahájením těchto činností jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu, název nebo obchodní firmu a adresu sídla, jedná-li se o právnickou osobu, a dále číslo telefonu, elektronickou adresu a místo a rozsah prováděných činností. Seznam činností podléhajících oznámení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Fyzická nebo právnická osoba vede a uchovává evidenci vyráběných jaderných položek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Aktualizace údajů za předcházející kalendářní rok, předložených podle odstavců 13, se předkládá Úřadu do 15. února.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu.


§ 20

Údaje o jiných činnostech stanovených předpisy Evropské unie

(1) Každá fyzická nebo právnická osoba provozující činnosti v rámci stanovené lokality určí ve spolupráci s Úřadem zástupce této lokality 21).

(2) Zástupce lokality do 30 dnů od ustanovení lokality předloží Úřadu všeobecný popis každé stavby v rámci lokality, včetně jejího určení a vybavení. Popis musí obsahovat schematický nákres lokality.

(3) Aktualizaci údajů za předcházející kalendářní rok, předložených podle odstavců 1 a 2, předkládá zástupce lokality Úřadu do 15. února.

------------------------------------------------------------------
21) Čl. 3 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.


ČÁST SEDMÁ
Ustanovení společná a závěrečná


§ 21

Uchovávání dokumentů

Dokumenty podle § 6, 7, 1820 se uchovávají nejméně 5 let od jejich vzniku.


§ 22

Oznámení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


§ 23

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Vzory formulářů

Formulář č. 1
DOKLADOVÁ INVENTURA
Název a adresa držitele povolení,
kódové označení nebo oblast
materiálové bilance (MBA):

Prvek: Izotop: Jednotka: g

+-----------+------------------+----------------+---------------+-------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| | | | | Změna | Zůstatek |
| Datum | Kód inventurní | MBA (z/do) | Číslo ICR +-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | změny | | | Název dávky | Hmotnost prvku | Hmotnost izotopu | Hmotnost prvku | Hmotnost izotopu |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+
| | | | | | | | | |
+-----------+------------------+----------------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+--------------------+----------------------+


Razítko
a podpis: Formulář č. 2
ZPRÁVA O ZMĚNĚ INVENTURY

+------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------+
| Název dávky: | Zpráva Euratomu č.: | Ve zprávě Euratomu řádka č.: |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------------------------------------------+-----------------------------------+ | |
| Popis materiálu: | Prvek: | | |
+------------------------------------------------+-----------------------------------+ | |
| Počet položek v dávce: | Hmotnostní | | |
| | jednotka: g | | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| Název a adresa odesilatele, kódové označení nebo oblast | Zpráva č.: | Název a adresa příjemce, kódové označení nebo oblast | Zpráva č.: |
| materiálové bilance (MBA): | | materiálové bilance (MBA): | |
| | | | |
| | | | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| Metoda měření údajů: | Kód inventurní | Metoda měření údajů: | Kód inventurní |
| | změny: | | změny: |
| | | | |
+------+------------------+----------+-----------+----------+---------------+--------+------+------------------+----------+-----------+----------+---------------+--------+
| | | | | | Oprava ke: | | | | | | | Oprava ke: | |
| | | | | +--------+------+ | | | | | +--------+------+ |
| Pol. | Celková | % prvku: | Hmotnost | Hmotnost | Zprávě | Pol. | Pozn.: | Pol. | Celková | % prvku: | Hmotnost | Hmotnost | Zprávě | Pol. | Pozn.: |
| č.: | hmotnost: | | prvku: | izotopu: | č.: | č.: | | č.: | hmotnost: | | prvku: | izotopu: | č.: | č.: | |
+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+
| 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+
| 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+
| 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+
| 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+
| 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+------+------------------+----------+-----------+----------+--------+------+--------+
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Datum změny inventury: Razítko a podpis: | Datum změny inventury: Razítko a podpis: |
+------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
| | |
| Poznámka: | Poznámka: |
+------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+


Razítko
a podpis: Formulář č. 3
SOUPIS FYZICKÉ INVENTURY

+--------------------------------------------------------+------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------------------+
| Název a adresa držitele povolení, kódové označení | Datum: | Zpráva č.: | Zpráva Euratomu č.: |
| nebo oblast materiálové bilance (MBA): +------------------------------+-----------------------------------------------+ |
| | Klíčový měřící bod: | Strana ............ ze ............. stran | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+---------------------+-----------+
| Řádka č. | Název dávky | Počet | Popis | Prvek | Hmotnost prvku | Hmotnostní | Hmotnost izotopu | Izotop | Metoda | Poznámka | Oprava ke | Umístění |
| | | položek v | materiálu | | | jednotka: g | | | měření | +-----------+---------+ materiálu |
| | | dávce | | | | | | | údajů | | Zprávě č. | Položce | |
| | | | | | | | | | | | | č. | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | | | | | | | | | |
+----------+-------------+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+------------------+--------+--------+----------+-----------+---------+-----------+


Razítko
a podpis: Formulář č. 4
ZPRÁVA O MATERIÁLOVÉ BILANCI

+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| Název a adresa držitele povolení, kódové | Období od: do: | Zpráva Euratomu č.: |
| označení nebo oblast materiálové bilance (MBA): | | |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| | Strana ............ ze ............. stran | Zpráva č.: |
| | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+-----------------------------------------+
| Řádka č. | Kód | Prvek | Hmotnost prvku | Hmotnostní | Hmotnost izotopu | Izotop | Poznámka | Oprava ke |
| | inventurní | | | jednotka: g | | | +---------------------+-------------------+
| | změny | | | | | | | Zprávě č. | Položce č. |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+
| | | | | | | | | | |
+----------+------------+-------+------------------------+-------------+------------------------------+--------+----------------+---------------------+-------------------+


Formulář č. 5
EXPORT - IMPORT NOTIFICATION No.:
OZNÁMENÍ VÝVOZ - DOVOZ č.:
+-------------------------------------------------------+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+
| Shipper: | State code: | Receiver: | State code: |
| Odesilatel: | Kód státu | Příjemce: | Kód státu: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+---------------------------------+---------------------+----------+----------------+-----------------+--------------------------------------+----------------------------+
| Shipment identification: | Means of transport: | Number of packages: | Total weight of consignment: | Netto weight: |
| Identifikace dodávky: | Způsob dopravy: | Počet balení: | Celková hmotnost dodávky: | Netto hmotnost: |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+----------------------------+
| Batch identification: | Batch name: | Date of shipment: | Material description: | Number of items: |
| Identifikace dávky: | Název dávky: | Datum odeslání: | Popis materiálu: | Počet položek: |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+----------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
| Shipper/Odesilatel: (SF) | Receiver/Příjemce: (RF) |
+--------+---------+-----------------------+--------------------------------+-------+--------+---------+-----------------------+----------------------------------+-------+
| Line | N/D/E/ | Element weight (g) | Isotope weight (g) | G | Line | N/D/E/ | Element weight (g) | Isotope weight (g) | G |
| Řádka | P/T | Hmotnost prvku (g) | Hmotnost izotopu (g) | J | Řádka | P/T | Hmotnost prvku (g) | Hmotnost izotopu (g) | J |
| | | | | K | | | | | K |
+--------+---------+-----------------------+--------------------------------+-------+--------+---------+-----------------------+----------------------------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+--------+---------+-----------------------+--------------------------------+-------+--------+---------+-----------------------+----------------------------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+--------+---------+-----------------------+--------------------------------+-------+--------+---------+-----------------------+----------------------------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+--------+---------+-----------------------+--------------------------------+-------+--------+---------+-----------------------+----------------------------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+--------+---------+--------------+--------+--------------------------------+-------+--------+---------+--------------+--------+----------------------------------+-------+
| Date: | Signature: | Date: | Signature: |
| Datum: | Podpis: | Datum: | Podpis: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+---------------------------------+-------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------------------------+
| Note: | Note: |
| Poznámka: | Poznámka: |
+-----------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+


Formulář č. 6

Prohlášení
koncového uživatele jaderného materiálu

Údaje o koncovém uživateli, který je právnickou osobou
+------------------------------------------------------------------------------+
| Název: |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+
| Adresa sídla: |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+
| Identifikační číslo: |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+

Údaje o koncovém uživateli, který je fyzickou osobou
+------------------------------------------------------------------------------+
| Jméno, popřípadě jména, a příjmení: |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+
| Adresa místa podnikání: |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+
| Datum narození: |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+

Specifikace jaderného materiálu, který je předmětem prohlášení
+------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+

Účel použití jaderného materiálu, který je předmětem prohlášení
+------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+

Prohlašuji, že
a) nepoužiji jaderný materiál k žádným účelům, které by byly v rozporu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní a napomáhaly by k dosažení jakýchkoli vojenských cílů,
b) umožním uplatňování záruk a kontrolu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Euratomu a Mezinárodní agentury pro atomovou energii,
c) zajistím fyzickou ochranu jaderného materiálu v souladu s vyhláškou o fyzické ochraně jaderných materiálů,
d) nevyvezu jaderný materiál bez povolení SÚJB a každý jeho transfer oznámím SÚJB.


----------------------
Datum a podpis


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Seznam činností podléhajících oznámení Úřadu podle § 19 této vyhlášky:

(I) Výroba rotorových válců odstředivky nebo souborů plynových odstředivek
Rotorovými válci odstředivky se rozumí tenkostěnné válce popsané v bodu 5.1.1.1. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.
Plynovými odstředivkami se rozumí odstředivky popsané v bodu 5.1. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(II) Výroba difúzních přepážek
Difúzními přepážkami se rozumí tenké porézní filtry popsané v bodě 5.3.1.1. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(III) Výroba nebo montáž systémů založených na laserové technologii
Systémy založenými na laserové technologii se rozumí systémy zahrnující položky popsané v bodě 5.7. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(IV) Výroba nebo montáž elektromagnetických separátorů izotopů
Elektromagnetickými separátory izotopů se rozumí položky uvedené v bodě 5.9.1. vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti obsahující iontové zdroje popsané v bodě 5.9.1.1. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(V) Výroba nebo montáž kolon nebo extrakčního zařízení
Kolonami nebo extrakčním zařízením se rozumí položky popsané v bodech 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6., 5.6.7. a 5.6.8. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(VI) Výroba aerodynamických separačních trysek nebo vírových trubic
Aerodynamickými separačními tryskami nebo vírovými trubicemi se rozumí separační trysky nebo vírové trubice popsané v bodech 5.5.1., resp. 5.5.2. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(VII) Výroba nebo montáž systémů tvorby uranové plazmy
Systémy tvorby uranové plazmy se rozumí systémy pro tvorbu uranové plazmy popsané v bodě 5.8.3. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(VIII) Výroba zirkoniových trubek
Zirkoniovými trubkami se rozumí trubky popsané v bodě 1.6. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(IX) Výroba nebo úprava těžké vody nebo deuteria
Těžkou vodou nebo deuteriem se rozumí deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a kterákoli jiná sloučenina deuteria, ve které je poměr atomů deuteria k atomům vodíku větší než 1 : 5000.

(X) Výroba grafitu nukleární čistoty
Grafitem nukleární čistoty se rozumí grafit s úrovní čistoty lepší než 5 ppm borového ekvivalentu a s hustotou větší než 1,5 g/cm3.

(XI) Výroba kontejnerů pro ozářené palivo
Kontejnerem pro ozářené palivo se rozumí obalový soubor pro přepravu a/nebo skladování ozářeného paliva, který zajišťuje chemickou a tepelnou ochranu a ochranu před ionizujícím zářením a odvádí rozpadové teplo při manipulaci, přepravě a skladování.

(XII) Výroba regulačních tyčí jaderného reaktoru
Regulačními tyčemi jaderného reaktoru se rozumí tyče popsané v bodě 1.4. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(XIII) Výroba nádrží a nádob zabezpečených proti dosažení kritičnosti
Nádržemi a nádobami zabezpečenými proti dosažení kritičnosti se rozumí položky popsané v bodech 3.2. a 3.4. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(XIV) Výroba strojů na dělení ozářených palivových článků
Stroji na dělení ozářených palivových článků se rozumí zařízení popsaná v bodě 3.1. přílohy č. 1 vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti.

(XV) Výstavba horkých komor
Horkými komorami se rozumí komory nebo vzájemně propojené komory o celkovém objemu minimálně 6 m3 se stíněním odpovídajícím ekvivalentu 0,5 m betonu nebo větším, s hustotou 3,2 g/cm3 nebo větší, vybavené zařízením pro dálkové ovládání.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 18.11.2016
Autor Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Účinný od 01.01.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 150/2016

Obsah

Žádne výsledky
ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - Stanovení minimální koncentrace jaderného materiálu a seznam jiných štěpných materiálů
§ 3 - Minimální koncentrace jaderného materiálu
§ 4 - Seznam jiných štěpných materiálů
ČÁST TŘETÍ - Rozsah a způsob provádění kontroly jaderného materiálu, vedení systému evidence a předávání údajů úřadu
§ 5 - Držitel povolení
§ 6 - Vedoucí evidence jaderných materiálů
§ 7 - Evidence jaderných materiálů
§ 8 - Evidenční a provozní záznamy
§ 9 - Evidenční zprávy
§ 10 - Zvláštní zprávy
§ 11 - Předem zasílaná oznámení
§ 12 - Provozní ztráty, zadržený a upravený odpad
§ 13 - Výjimky
§ 14 - Základní technické charakteristiky
§ 15 - Program činností
ČÁST ČTVRTÁ - Požadavky na obsah dokumentace pro povolované činnosti v oblasti nešíření jaderných zbraní
§ 16 - Dokumentace k vydání povolení k nakládání s jadernými materiály
§ 17 - Dokumentace k vydání povolení k dovozu, vývozu nebo k průvozu jaderných materiálů
ČÁST PÁTÁ - Rozsah, způsob a doba uchovávání informací o těžbě a zpracování uranové a thoriové rudy na území České republiky
§ 18
ČÁST ŠESTÁ - Rozsah, způsob a lhůty pro oznamování údajů o některých činnostech stanovených předpisy Evropské unie
§ 19 - Údaje o činnostech vztahujících se k jadernému palivovému cyklu
§ 20 - Údaje o jiných činnostech stanovených předpisy Evropské unie
ČÁST SEDMÁ - Ustanovení společná a závěrečná
§ 21 - Uchovávání dokumentů
§ 22 - Oznámení
§ 23 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzory formulářů
Příloha č. 2 - Seznam činností podléhajících oznámení Úřadu podle § 19 této vyhlášky
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP