Právní prostor
Účinné znění ( 1.6.2017 - bez omezení )

141/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Účinné znění ( 1.6.2017 - bez omezení )
Datum vydáni 12.05.2017
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 01.06.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 50/2017

141/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 9. května 2017,
kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určeníMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, se mění takto:


1. V § 1 odst. 2 se písmena d) a e) včetně poznámek pod čarou č. 2 až 4 zrušují.


Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena d) až f).


2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.


3. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se text "a) až g)" nahrazuje textem "a) až e)".


4. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se text "písm. h)" nahrazuje textem "písm. f)".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 12.05.2017
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 01.06.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 50/2017

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP