Právní prostor
Účinné znění ( 1.7.2020 - bez omezení )

595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Účinné znění ( 1.7.2020 - bez omezení )
Datum vydáni 27.12.2006
Autor Vláda
Účinný od 01.01.2007
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2006
Zdroj částka 188/2006

595/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006
o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb. a č. 62/2020 Sb.Vláda nařizuje podle § 278 a § 279 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád:


§ 1

(1) Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce 1) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu (dále jen "nezabavitelná částka") na osobu povinného, a jedné třetiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel 2).

(2) Na manžela povinného se započítává jedna třetina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

------------------------------------------------------------------
1) § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
2) § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.


§ 2

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.


§ 3

Základní částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.


§ 4

Zvýší-li se částky životního minima nebo normativních nákladů na bydlení podle zvláštního právního předpisu, uplatní plátce mzdy nově vypočtenou nezabavitelnou částku a částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky zvyšují 3).

------------------------------------------------------------------
3) § 9 zákona č. 110/2006 Sb.
§ 28 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


§ 5

Nařízení vlády č. 63/1998 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), se zrušuje.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
nařízení vlády č. 91/2019 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)


Přechodné ustanovení

V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
nařízení vlády č. 62/2020 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.


Přechodné ustanovení

V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní základní částku, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, vypočtenou podle § 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 27.12.2006
Autor Vláda
Účinný od 01.01.2007
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2006
Zdroj částka 188/2006

Obsah

Žádne výsledky
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
Čl. II - 91/2019 Sb.
Čl. II - nařízení vlády č. 62/2020 Sb.
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP