Právní prostor
Účinné znění ( 1.7.2017 - bez omezení )

160/2017 Sb. Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

Účinné znění ( 1.7.2017 - bez omezení )
Datum vydáni 02.06.2017
Autor Vláda
Účinný od 01.07.2017
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 55/2017

160/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. května 2017
o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostíVláda nařizuje k provedení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 194/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje obsah sbírky listin seznamu výzkumných organizací (dále jen "seznam") a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí 1) výzkumných organizací zapsaných v seznamu.

------------------------------------------------------------------
1) Část 1.3. bod 15. písm. v) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).


§ 2

Sbírka listin

(1) Sbírka listin obsahuje doklady prokazující naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí 2) přiložené k žádosti o zápis do seznamu a dokumenty podle § 3.

(2) Do sbírky listin se zakládá originální znění dokumentu i jeho překlad do českého jazyka s výjimkou případů, kdy překlad do českého jazyka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nevyžadovalo.

------------------------------------------------------------------
2) Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.


§ 3

Způsob vykazování příjmů z transferu znalostí

(1) Výzkumná organizace zapsaná v seznamu vykazuje výši příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za předchozí kalendářní rok na formuláři uvedeném v příloze k tomuto nařízení.

(2) Přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití zpracovaný na formuláři podle odstavce 1 se předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k založení do sbírky listin nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha

Přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za rok............

+---------------------------+---------------------------------------------------+
| Název výzkumné organizace | |
+---------------------------+---------------------------------------------------+
| IČO | |
+---------------------------+---------------------------------------------------+

A. Výše příjmů z transferu znalostí (v Kč)
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Příjmy z transferu znalostí v roce..... | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Nerozdělené příjmy z transferu znalostí z předchozích období | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Celkem | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+

B. Užití příjmů z transferu znalostí (v tis. Kč)
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Náklady nebo výdaje na nezávislý základní výzkum, průmyslový | |
| výzkum nebo experimentální vývoj (dále jen "výzkum") | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Náklady nebo výdaje na veřejné šíření výsledků výzkumu | |
| formou výuky | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Náklady nebo výdaje na veřejné šíření výsledků výzkumu | |
| formou publikací | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Náklady nebo výdaje na veřejné šíření výsledků výzkumu | |
| formou transferu znalostí | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Náklady nebo výdaje na jiné činnosti (specifikujte) | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Nerozděleno | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+
| Celkem | |
+--------------------------------------------------------------+----------------+


V..............dne.............. ...........................
podpis oprávněné osoby
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 02.06.2017
Autor Vláda
Účinný od 01.07.2017
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 55/2017

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Sbírka listin
§ 3 - Způsob vykazování příjmů z transferu znalostí
§ 4 - Účinnost
Příloha
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP