Právní prostor

457/2016 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

znění účinné od 1. ledna 2017 do 31. července 2017


457/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. prosince 2016
o státním rozpočtu České republiky na rok 2017Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2017 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 1 249 272 037 180 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 309 272 037 180 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 60 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 60 403 400 000 Kč,
b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 403 400 000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 96 776 934 513 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 37 500 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 140 548 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 8 190 527 028 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 906 192 600 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 240 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 2 800 000 000 Kč.


§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2016, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2017. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2016 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2017. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2016 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2017.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele "Výdaje celkem" a "Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku" rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2016 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka "Změna stavu na účtech státních finančních aktiv" uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Výdaje celkem" a "Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně" rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2016 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka "Zvýšení stavu státních dluhopisů" uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka "Změna stavu na účtech státních finančních aktiv" uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).


§ 31

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

+-------------------------------------------------------+-------------------+
| Ukazatel | v Kč |
+-------------------------------------------------------+-------------------+
| Příjmy státního rozpočtu celkem | 1 249 272 037 180 |
| Výdaje státního rozpočtu celkem | 1 309 272 037 180 |
| | |
| z toho: finanční vztahy k rozpočtům | |
| - krajů | 1 140 548 000 |
| - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích | 8 190 527 028 |
| - finanční vztah k rozpočtu hlavního | 906 192 600 |
| města Prahy | |
+-------------------------------------------------------+-------------------+
| Schodek | -60 000 000 000 |
+-------------------------------------------------------+-------------------+
| Financování: | |
| | |
| Zvýšení stavu státních dluhopisů | 60 403 400 000 |
| Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 |
| Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | -403 400 000 |
+-------------------------------------------------------+-------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

v Kč
+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+
| | | | pojistné na sociální | z toho | nedaňové příjmy, | z toho |
| Číslo | Kapitola | daňové příjmy | zabezpečení a | | kapitálové | |
| kapitoly | | *) | příspěvek na státní | povinné pojistné | příjmy a přijaté | z rozpočtu |
| | | | politiku | na důchodové | transfery | Evropské unie |
| | | | zaměstnanosti | pojištění | celkem | **) |
+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 107 183 399 | 105 983 399 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 146 700 000 | 0 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 550 000 000 | 0 | 0 | 176 000 000 | 0 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 203 000 | 3 977 950 950 | 3 535 956 400 | 874 958 830 | 37 480 284 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 72 915 018 | 72 365 018 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 989 647 | 839 647 |
| 312 | Ministerstvo financí | 33 350 000 | 673 046 824 | 598 263 845 | 4 222 334 822 | 396 909 570 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 610 000 000 | 435 291 645 333 | 386 925 906 963 | 6 809 190 149 | 6 132 793 929 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 6 893 563 255 | 6 119 506 269 | 1 213 381 211 | 702 137 816 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 38 400 000 | 0 | 0 | 16 265 630 575 | 10 388 910 575 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 300 000 | 0 | 0 | 11 285 737 819 | 11 255 737 819 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 91 528 909 | 0 | 0 | 5 546 000 283 | 4 923 000 283 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 0 | 22 051 383 702 | 21 912 383 702 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 20 713 000 | 0 | 0 | 1 200 016 000 | 0 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 0 | 36 639 323 326 | 30 773 288 326 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 200 000 | 0 | 0 | 8 644 845 514 | 8 511 210 751 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 0 | 527 207 024 | 460 717 424 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 20 000 000 | 0 | 0 | 1 072 520 000 | 1 032 870 000 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 946 038 098 | 840 922 753 | 1 771 501 937 | 34 268 537 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 147 396 800 | 2 396 800 |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 14 867 800 | 11 807 800 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 550 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
| 348 | Český báňský úřad | 52 642 797 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 279 609 000 | 0 | 0 | 14 500 000 | 0 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 900 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 8 858 000 | 8 858 000 |
| 358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | stran a politických hnutí | | | | | |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 550 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 47 310 525 | 42 053 799 | 0 | 0 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 12 974 833 | 12 974 833 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 397 000 | 0 |
| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 550 000 000 | 0 | 0 | 621 500 000 | 0 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 660 801 600 000 | 0 | 0 | 16 816 701 800 | 0 |
+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+
| | CELKEM | 664 957 456 706 | 447 829 554 985 | 398 062 610 029 | 136 485 025 489 | 96 776 934 513 |
+----------+----------------------------------------------+-----------------+----------------------+------------------+------------------+-------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, | 1 249 272 037 180 |
| kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

v Kč
+----------+----------------------------------------------+-------------------+
| Číslo | Kapitola | Výdaje |
| kapitoly | | celkem |
+----------+----------------------------------------------+-------------------+
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 437 782 562 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 238 934 864 |
| 303 | Senát Parlamentu | 556 147 461 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 1 241 661 151 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 1 652 946 000 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 7 645 216 705 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 52 535 043 598 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 490 134 115 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 110 894 979 |
| 312 | Ministerstvo financí | 21 168 126 849 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 560 466 378 756 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 63 347 441 625 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 16 902 085 298 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 15 984 813 699 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 4 257 427 000 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 38 348 684 259 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 55 090 121 517 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 1 406 383 380 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 51 964 634 569 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 156 525 862 168 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 12 725 868 455 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 7 286 341 404 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 26 103 509 039 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 159 684 951 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 184 509 979 |
| 345 | Český statistický úřad | 971 816 504 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 048 778 094 |
| 348 | Český báňský úřad | 155 208 058 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 285 558 570 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253 766 753 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 290 063 636 |
| 358 | Ústavní soud | 242 565 156 |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 5 133 171 000 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 0 |
| | stran a politických hnutí | |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 62 250 749 |
| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 559 094 440 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 351 236 161 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 307 586 476 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 3 526 930 833 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 518 777 692 |
| 396 | Státní dluh | 46 342 500 000 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 245 000 000 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 146 147 098 675 |
+----------+----------------------------------------------+-------------------+
| | CELKEM | 1 309 272 037 180 |
+----------+----------------------------------------------+-------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4

strana 1


Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 60 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 437 782 562 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 60 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 60 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 116 971 933 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 230 535 629 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Celkové výdaje na lesní hospodářství | 90 275 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 62 745 698 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 20 369 433 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 145 910 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 57 295 477 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 125 840 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 2


Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 16 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 238 934 864 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 16 000 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 16 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 238 934 864 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 407 613 030 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 137 141 200 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 610 945 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 180 547 204 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 32 400 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 3


Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 2 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 556 147 461 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 2 500 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 2 500 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 556 147 461 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 187 635 350 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 63 796 019 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 981 541 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 99 077 028 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 25 860 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 4


Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 107 183 399 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 241 661 151 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 107 183 399 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 105 983 399 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 200 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 241 661 151 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 694 922 241 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 546 738 910 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 474 196 605 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 161 062 697 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 7 946 576 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 178 462 992 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 219 690 260 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 221 428 934 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 213 601 015 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 213 601 015 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 7 827 919 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 |
| | výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 146 188 054 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 125 546 901 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 136 907 299 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 30 923 900 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 105 983 399 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 30 113 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 5


Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 146 700 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 652 946 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 146 700 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 146 700 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní | 1 652 946 000 |
| | informační služby | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 298 000 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti


strana 6


Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 726 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 7 645 216 705 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 550 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 176 000 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 176 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 7 645 216 705 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: transformační spolupráce | 53 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | humanitární pomoc | 130 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní | 1 966 379 381 |
| | dary vybraným institucím do zahraničí | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 21 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | zahraniční vysílání rozhlasu | 27 200 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | vrcholné návštěvy | 20 185 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních | 41 500 000 |
| | pasech a cestovních dokladech | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | prostředky na financování zapojení občanů ČR | 0 |
| | do civilních struktur Evropské unie a dalších | |
| | mezinárodních vládních organizací a do volebních | |
| | pozorovatelských misí | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | obnova Sýrie | 50 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva | 5 335 952 324 |
| | zahraničních věcí | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 826 811 296 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 281 115 844 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 16 388 312 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 67 618 999 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 751 796 539 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 9 959 766 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 9 959 766 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 9 959 766 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 9 959 766 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 658 166 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 26 000 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 7


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 325 000 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 8


Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 4 853 112 780 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 52 535 043 598 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 203 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 3 977 950 950 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 3 535 956 400 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 441 994 550 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 874 958 830 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 37 480 284 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 837 478 546 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 33 324 363 671 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 8 674 671 095 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění strategického zpravodajství | 2 784 096 818 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci | 578 874 658 |
| | vrchního velitele ozbrojených sil | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění dávek důchodového zabezpečení | 4 250 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění ostatních sociálních dávek | 2 658 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění státní sportovní reprezentace | 265 037 356 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 13 460 507 641 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 5 354 971 121 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 252 574 138 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 2 383 761 741 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 9 594 917 640 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 650 027 453 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 434 652 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 434 652 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 101 652 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 333 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 333 000 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 89 778 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR | 8 534 000 |
| | ve výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 9


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 671 015 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 784 499 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 1 624 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 39 845 391 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 2 362 107 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 37 480 284 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 8 363 331 560 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 10


Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 73 165 018 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 490 134 115 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 250 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 72 915 018 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 72 365 018 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 550 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního | 490 134 115 |
| | bezpečnostního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 187 547 263 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 63 766 067 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 710 950 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 185 547 392 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 89 490 889 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 17 125 871 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 72 365 018 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 123 424 923 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 11


Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 989 647 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 110 894 979 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 989 647 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 839 647 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 150 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného | 110 894 979 |
| | ochránce práv | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 64 761 787 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 22 019 008 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 178 085 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 58 504 207 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 987 820 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 148 173 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 839 647 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 5 471 377 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 12


Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 4 928 731 646 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 21 168 126 849 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 33 350 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 673 046 824 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 598 263 845 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 74 782 979 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 4 222 334 822 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 396 909 570 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 42 277 252 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 3 783 148 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 11 318 520 439 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 743 291 398 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 5 382 950 176 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: sociální dávky | 460 609 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na činnost celní správy | 4 922 341 176 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Správa majetku státu a právní zastupování státu ve | 1 646 831 445 |
| | věcech majetkových | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního | 56 690 460 |
| | arbitra | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického | 19 842 931 |
| | úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 11 017 621 431 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 3 745 991 288 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 219 017 757 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 1 431 659 075 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 2 136 656 590 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 7 308 877 872 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 73 694 400 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 100 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 476 287 684 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 79 378 114 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 396 909 570 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 43 033 502 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 756 250 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 42 277 252 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 3 449 014 587 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 13


Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 442 710 835 482 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 560 466 378 756 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 610 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 435 291 645 333 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 386 925 906 963 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 48 365 738 370 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 6 809 190 149 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 6 132 793 929 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 56 396 220 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 620 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem 6) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky důchodového pojištění | 406 253 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 40 800 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky nemocenského pojištění | 27 300 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky pomoci v hmotné nouzi | 9 657 544 259 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky osobám se zdravotním postižením | 2 350 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 4 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpory v nezaměstnanosti | 8 477 440 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 23 800 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 4 012 960 060 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 400 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 670 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním | 4 900 000 000 |
| | postižením | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje organizačních složek státu | 16 337 748 593 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční nedávkové transfery | 14 734 885 844 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním | 768 800 000 |
| | subjektům v sociální oblasti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 7 622 263 432 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 3 291 554 495 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 151 420 082 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 476 095 721 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 7 094 908 310 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 9 977 391 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 9 977 391 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 9 977 391 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 14


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 9 977 391 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 150 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 7 767 806 870 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 635 012 941 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 6 132 793 929 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 56 533 200 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 136 980 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 56 396 220 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 328 678 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč


strana 15


Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 8 119 944 466 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 63 347 441 625 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 13 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 6 893 563 255 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 6 119 506 269 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 774 056 986 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 213 381 211 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 702 137 816 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 1 243 395 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 510 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Policie ČR | 33 907 655 640 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 8 705 148 012 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra | 11 374 457 497 |
| | a ostatních organizačních složek státu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na sportovní reprezentaci | 63 018 116 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dávky důchodového pojištění | 5 253 208 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 4 043 954 360 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 27 710 930 611 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 9 349 860 674 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 547 982 011 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 3 852 169 429 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 22 117 139 593 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 429 791 601 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 568 176 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 568 176 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 68 176 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 500 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 500 000 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 63 405 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 |
| | výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 16


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 60 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 17 117 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 925 079 536 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 222 941 720 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 702 137 816 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 1 430 860 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 187 465 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 1 243 395 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 3 439 988 675 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 17


Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 16 304 030 575 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 16 902 085 298 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 38 400 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 16 265 630 575 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 10 388 910 575 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 119 850 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 5 756 870 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ochrana přírody a krajiny | 1 578 877 186 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Technická ochrana životního prostředí | 4 744 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ochrana klimatu a ovzduší | 6 762 400 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní činnosti v životním prostředí | 3 816 808 112 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 782 751 388 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 266 135 485 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 15 367 250 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 121 523 146 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 646 839 000 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 153 231 534 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 153 231 534 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 153 231 534 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 153 231 534 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 3 000 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 10 613 680 468 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 224 769 893 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 10 388 910 575 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 121 250 000 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 400 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 119 850 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 13 509 969 446 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 18


Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 11 287 037 819 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 15 984 813 699 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 1 300 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 11 285 737 819 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 11 255 737 819 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 30 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 14 435 577 919 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: Horská služba | 140 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní | 14 295 577 919 |
| | ruch | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora bydlení | 534 532 245 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Územní plánování a stavební řád | 41 304 081 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní činnosti resortu | 973 399 454 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 464 381 157 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 192 737 424 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 619 493 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 72 713 115 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 361 538 197 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 12 781 848 571 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 526 110 752 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 11 255 737 819 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 14 232 300 526 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 19


Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 4 257 427 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR | 109 783 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace jiným subjektům | 4 147 644 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 47 391 287 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 14 708 825 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 424 188 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 21 209 406 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 4 257 427 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 4 257 427 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 109 783 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 4 147 644 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 |
| | výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 20


Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 5 637 529 192 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 38 348 684 259 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 91 528 909 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 5 546 000 283 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 4 923 000 283 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 623 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora podnikání | 7 732 615 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní | 2 092 428 909 |
| | výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spojené s další činností resortu | 2 865 840 350 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace na obnovitelné zdroje energie | 25 130 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů | 527 800 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu | 523 100 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje | 4 700 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 955 832 768 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 323 272 942 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 17 940 258 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 128 707 996 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 768 304 930 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 2 502 063 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 1 481 927 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 431 675 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 1 050 252 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 1 020 136 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 1 050 252 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 244 651 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 0 |
| | výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 5 243 821 512 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 320 821 229 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 4 923 000 283 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 21


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 989 092 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 22


Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 22 131 383 702 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 55 090 121 517 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 80 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 22 051 383 702 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 21 912 383 702 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 139 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Drážní a kombinovaná doprava | 10 757 992 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Pozemní komunikace | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | 41 080 318 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 19 480 318 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | dotace na projekty spolufinancované z Evropské | 0 |
| | investiční banky | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní dotace pro Státní fond dopravní | 21 600 000 000 |
| | infrastruktury | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | 3 251 811 517 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 498 242 574 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 169 402 493 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 9 655 121 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 57 335 142 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 425 420 244 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 15 332 946 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 15 332 946 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 15 332 946 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 15 332 946 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 4 353 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 22 230 527 957 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 318 144 255 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 21 912 383 702 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 36 339 086 488 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 23


Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 1 220 729 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 406 383 380 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 20 713 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 200 016 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 200 016 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého | 1 406 383 380 |
| | telekomunikačního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 105 000 000 |
| | univerzální služby - zvláštní ceny | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 53 000 000 |
| | univerzální služby - čisté náklady | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | čisté náklady představující nespravedlivou | 700 000 000 |
| | finanční zátěž držiteli poštovní licence | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 548 383 380 |
| | Českého telekomunikačního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 259 217 803 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 88 185 312 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 022 361 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 251 118 026 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 80 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 46 776 404 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 24


Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 36 645 523 326 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 51 964 634 569 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 6 200 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 36 639 323 326 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 81 328 326 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci | 30 691 960 000 |
| | společné zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 5 866 035 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora agropotravinářského komplexu | 40 185 449 735 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu | 35 290 918 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje | 4 894 531 735 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního | 1 940 000 000 |
| | fondu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu | 1 770 000 000 |
| | na činnost | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní dotace | 170 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora lesního hospodářství | 585 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora vodního hospodářství | 500 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské | 0 |
| | investiční banky | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na vodní hospodářství | 500 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora neziskovým organizacím | 140 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, | 8 614 184 834 |
| | kontrolní a výzkumnou činnost | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 2 305 360 610 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 783 434 226 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 45 574 517 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 357 458 106 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 921 267 892 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 876 284 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 876 284 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 450 184 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 426 100 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 426 100 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 446 884 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí | 300 000 |
| | poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 25


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 1 700 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 139 130 803 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 57 802 477 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 81 328 326 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem | 35 290 918 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: přímé platby - předfinancování ze státního | 23 188 000 000 |
| | rozpočtu | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | přímé platby - dofinancování ze státního | 0 |
| | rozpočtu | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podpora venkova - ze státního rozpočtu | 4 400 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie | 7 000 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | společná organizace trhu - ze státního rozpočtu | 198 958 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | společná organizace trhu - podíl rozpočtu | 503 960 000 |
| | Evropské unie | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 867 680 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 26


Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 8 645 045 514 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 156 525 862 168 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 200 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 8 644 845 514 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 8 511 210 751 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 43 882 763 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 89 752 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Věda a vysoké školy | 41 948 282 889 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: vysoké školy | 21 627 076 980 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výzkum, experimentální vývoj a inovace | 20 321 205 909 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje regionálního školství a přímo řízených | 103 645 244 161 |
| | organizací | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora činnosti v oblasti mládeže | 231 532 391 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora činnosti v oblasti sportu | 5 644 729 263 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: sportovní reprezentace | 1 547 582 256 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | všeobecná sportovní činnost | 4 097 147 007 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské | 3 136 601 484 |
| | unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, | |
| | vývoj a inovace | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu | 1 919 471 980 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 872 937 724 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 294 164 719 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 15 345 231 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 107 421 165 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 659 840 394 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 20 321 205 909 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 13 928 304 293 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 8 855 780 063 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 5 072 524 230 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 6 392 901 616 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 2 522 661 230 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 1 165 308 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 5 841 991 363 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve | 1 220 238 700 |
| | výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 110 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 8 132 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 27


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 12 197 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 19 875 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 70 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 11 308 173 552 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 2 796 962 801 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 8 511 210 751 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 56 472 548 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 12 589 785 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 43 882 763 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 3 109 057 918 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 28


Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 527 217 024 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 12 725 868 455 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 10 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 527 207 024 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 460 717 424 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 8 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 58 489 600 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem | 518 042 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi | 3 366 719 398 |
| | a náboženskými společnostmi | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: finanční náhrada | 2 066 441 698 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příspěvek na podporu činnosti dotčených církví | 1 300 277 700 |
| | a náboženských společností | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury | 322 578 843 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny | 13 880 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované | 0 |
| | z rozpočtu Evropské unie | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na činnost úřadu | 279 823 343 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | platby mezinárodním společnostem a dalším | 28 875 500 |
| | organizacím | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury | 5 927 006 893 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 3 803 042 469 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | program péče o národní kulturní poklad | 1 000 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | rozvoj a obnova materiálně technické základny | 576 337 000 |
| | státních kulturních zařízení | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | společné projekty spolufinancované z prostředků | 10 000 000 |
| | finančních mechanismů | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | kulturní dědictví ve vlastnictví státu, | 537 627 424 |
| | podporované evropskými fondy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Kulturní služby, podpora živého umění | 742 278 283 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: program státní podpory profesionálních divadel | 160 000 000 |
| | a stálých profesionálních symfonických orchestrů | |
| | a pěveckých sborů | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | kulturní aktivity | 522 278 283 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | veřejné informační služby knihoven | 60 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby | 799 185 000 |
| | muzeí | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky | 72 185 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | programy na záchranu a obnovu kulturních památek | 727 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora kultury národnostních menšin | 32 700 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské | 2 000 000 |
| | komunity | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podpora kulturních aktivit národnostních menšin | 30 700 000 |
| | a informací v jazycích národnostních menšin | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny | 27 000 000 |
| | regionálních kulturních zařízení | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 29


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Státní fond kinematografie | 990 358 038 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dotace na filmové pobídky | 800 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | dotace ze státního rozpočtu | 190 358 038 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 160 512 391 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 54 945 612 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 945 033 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 30 454 973 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 117 078 132 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 518 042 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 518 042 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 93 042 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 425 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 425 000 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 88 699 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 2 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 50 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 537 627 424 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 76 910 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 460 717 424 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 10 000 000 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 2 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 8 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 2 196 844 424 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 30


Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 1 092 520 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 7 286 341 404 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 20 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 072 520 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 1 032 870 000 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 17 850 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 21 800 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na státní správu | 2 027 156 948 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výzkum a vývoj ve zdravotnictví | 1 547 348 512 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ústavní péče | 661 868 253 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro | 937 051 351 |
| | zdravotnictví | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zdravotnické programy | 1 696 403 340 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 416 513 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 394 005 097 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 473 961 733 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 26 076 851 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 290 659 583 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 013 182 899 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 1 547 348 512 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 1 547 348 512 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 647 348 512 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 900 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 900 000 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 610 754 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 3 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 400 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 40 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 10 000 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) | 14 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 1 529 870 000 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 497 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 1 032 870 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 31


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 21 000 000 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 3 150 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 17 850 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 2 190 326 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády


strana 32


Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 2 717 540 035 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 26 103 509 039 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 946 038 098 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 840 922 753 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 105 115 345 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 771 501 937 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 34 268 537 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 71 400 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 737 162 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdajový blok - Výdaje justiční část | 16 496 110 918 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: platy soudců | 4 248 984 300 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | platy státních zástupců | 1 512 206 100 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje justiční části | 10 734 920 518 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdajový blok - Výdaje vězeňská část | 9 607 398 121 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: dávky důchodového pojištění | 697 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní sociální dávky | 600 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje vězeňské části | 8 310 398 121 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 13 946 543 969 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 739 971 162 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 274 453 897 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 5 054 095 884 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 2 712 814 698 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 190 894 691 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 1 512 206 100 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 0 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 11 595 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+


strana 33


| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 8 515 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 300 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 47 937 187 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 13 668 650 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 34 268 537 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 71 400 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 71 400 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 939 149 618 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 34


Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 159 684 951 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu | 159 684 951 |
| | osobních údajů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 56 499 885 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 19 209 961 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 100 078 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 10 251 048 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 34 400 445 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 10 352 400 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 17 400 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 35


Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 227 396 800 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 184 509 979 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 80 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 147 396 800 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 2 396 800 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 145 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového | 184 509 979 |
| | vlastnictví | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 94 623 549 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 31 878 185 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 875 190 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 13 673 718 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 80 085 649 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 2 996 000 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 599 200 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 2 396 800 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 10 660 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 36


Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 14 867 800 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 971 816 504 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 14 867 800 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 11 807 800 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 3 060 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého | 971 816 504 |
| | statistického úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje na volby a referenda | 7 550 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 964 266 504 |
| | Českého statistického úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 590 314 952 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 197 251 148 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 956 534 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 59 800 820 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 486 055 109 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 1 969 200 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 15 482 665 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 3 674 865 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 11 807 800 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 47 396 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 37


Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 700 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 3 048 778 094 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 550 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 150 000 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 150 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu | 3 048 778 094 |
| | zeměměřického a katastrálního | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 681 457 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 571 679 311 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 33 613 800 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 110 560 718 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 1 568 161 991 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 182 781 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 38


Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 55 092 797 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 155 208 058 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 52 642 797 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 2 450 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 2 450 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského | 155 208 058 |
| | úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 91 555 152 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 31 128 751 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 829 227 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 17 849 906 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 73 611 433 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 17 452 224 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 39


Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 294 109 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 285 558 570 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 279 609 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 14 500 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 14 500 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického | 285 558 570 |
| | regulačního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 154 514 290 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 52 534 859 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 043 975 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 29 805 015 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 118 428 551 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované | 3 965 200 |
| | od platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 17 995 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 40


Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 5 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 253 766 753 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 3 900 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 600 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 1 600 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu | 253 766 753 |
| | hospodářské soutěže | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 125 279 930 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 42 595 176 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 465 535 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 16 813 533 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 99 626 815 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované | 6 836 400 |
| | od platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 37 000 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 41


Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 8 858 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 290 063 636 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 8 858 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 8 858 000 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro | 207 845 710 |
| | studium totalitních režimů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu | 82 217 926 |
| | bezpečnostních složek | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 95 048 798 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 32 316 591 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 833 130 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 62 945 178 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 28 711 368 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 22 144 594 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 13 286 594 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 8 858 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 116 958 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 42


Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 242 565 156 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu | 242 565 156 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: platy soudců | 31 446 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního | 211 119 156 |
| | soudu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 93 927 814 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 31 935 458 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 861 336 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 61 520 814 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 93 699 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 43


Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní | 0 |
| | rozpočtové rady | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 0 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 44


Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 5 133 171 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Infrastruktura výzkumu | 5 133 171 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy výzkumu | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 43 707 667 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 14 860 607 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 850 932 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 42 546 594 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 5 133 171 000 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 5 133 171 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 5 133 171 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 3 554 705 000 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 45


Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad | 0 |
| | hospodařením politických stran a politických hnutí | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 0 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 46


Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 6 550 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 62 250 749 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 4 550 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 2 000 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 2 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové | 62 250 749 |
| | a televizní vysílání celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 31 134 869 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 10 585 855 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 362 872 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 1 296 660 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 16 846 913 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 700 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 47


Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup | 0 |
| | k dopravní infrastruktuře | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 0 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 48


Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 45 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 2 559 094 440 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 45 000 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 45 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Civilní připravenost na krizové stavy | 2 548 372 440 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | 10 722 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 145 043 020 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 49 195 627 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 885 710 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 66 486 955 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 77 198 536 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 2 548 372 440 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 235 918 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 49


Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 170 400 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 351 236 161 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 170 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 400 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 400 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro | 351 236 161 |
| | jadernou bezpečnost | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost | 351 236 161 |
| | na výkon funkcí | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost | 0 |
| | na rozvojové programy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 127 562 619 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 43 371 291 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 547 060 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 12 084 474 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 115 268 445 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 0 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 0 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 0 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 5 300 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 111 972 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 50


Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 47 310 525 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 307 586 476 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 47 310 525 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 42 053 799 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek | 5 256 726 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce | 291 086 476 |
| | bezpečnostních sborů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Sociální dávky | 16 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 172 865 298 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 58 354 641 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 409 430 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 20 279 368 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 150 192 146 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 10 950 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 51


Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 12 974 833 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 3 526 930 833 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 12 974 833 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 12 974 833 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR | 141 419 833 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace jiným subjektům | 3 385 511 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 41 836 779 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 14 224 505 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 782 035 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 39 101 792 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 3 526 930 833 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 3 513 956 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 128 445 000 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 3 385 511 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 12 974 833 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 3 385 511 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 18 057 237 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 5 082 404 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 12 974 833 |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.


strana 52


Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 397 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 518 777 692 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 397 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 397 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího | 518 777 692 |
| | kontrolního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 284 666 691 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 96 786 675 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 224 959 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 261 247 897 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 53 650 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


strana 53


Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 46 342 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Financování | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zvýšení stavu státních dluhopisů | 60 403 400 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8) | -403 400 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 0 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Obsluha státního dluhu | 46 342 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu


strana 54


Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 2 171 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 245 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 9) | 1 550 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 621 500 000 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 621 500 000 |
| | a přijaté transfery celkem 10) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Transfery do jiných kapitol | 880 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných | 100 000 000 |
| | břemen na restituovaném majetku | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní transfery do jiných kapitol | 780 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje | 365 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu


strana 55


Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 677 618 301 800 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 146 147 098 675 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 660 801 600 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 16 816 701 800 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 16 816 701 800 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Vládní rozpočtová rezerva | 4 054 676 033 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení | 140 000 000 |
| | a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., | |
| | ve znění pozdějších předpisů) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona | 60 000 000 |
| | č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Stavební spoření | 4 600 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; | 8 360 990 814 |
| | investiční pobídky | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné | 9 388 550 000 |
| | organizace | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů | 1 140 548 000 |
| | (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí | 8 190 527 028 |
| | v úhrnech po jednotlivých krajích | |
| | (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního | 906 192 600 |
| | města Prahy - viz příloha č. 7 | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Další prostředky pro územní samosprávné celky | 273 378 200 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 66 353 624 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje | 4 433 612 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Odvody do rozpočtu Evropské unie | 37 500 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 745 000 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na | 0 |
| | následnou obnovu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně | 0 |
| | zařadit do ostatních specifických ukazatelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 0 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 745 000 000 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
+-----------------+----------------------+---------------+
| KRAJ | Příspěvek na výkon | Úhrn |
| | státní správy celkem | |
+-----------------+----------------------+---------------+
| Středočeský | 123 449 300 | 123 449 300 |
| | | |
| Jihočeský | 85 598 900 | 85 598 900 |
| | | |
| Plzeňský | 77 672 400 | 77 672 400 |
| | | |
| Karlovarský | 56 445 400 | 56 445 400 |
| | | |
| Ústecký | 95 632 200 | 95 632 200 |
| | | |
| Liberecký | 67 590 700 | 67 590 700 |
| | | |
| Královéhradecký | 79 697 400 | 79 697 400 |
| | | |
| Pardubický | 72 985 800 | 72 985 800 |
| | | |
| Kraj Vysočina | 72 986 200 | 72 986 200 |
| | | |
| Jihomoravský | 122 332 900 | 122 332 900 |
| | | |
| Olomoucký | 81 145 400 | 81 145 400 |
| | | |
| Zlínský | 81 023 200 | 81 023 200 |
| | | |
| Moravskoslezský | 123 988 200 | 123 988 200 |
+-----------------+----------------------+---------------+
| Úhrn | 1 140 548 000 | 1 140 548 000 |
+-----------------+----------------------+---------------+

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

Pro rok 2017 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2016 o 5 %.

Dále je pro každý kraj zahrnuto zvýšení příspěvku na výkon státní správy o částku 1,316 mil. Kč k zabezpečení role krajských úřadů vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 6
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
+-----------------+--------------------------------------------+---------------+
| | Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky | |
| +---------------------+----------------------+ |
| KRAJ | dotace na vybraná | příspěvek na výkon | Úhrn |
| | zdravotnická | státní správy **) | |
| | zařízení *) | | |
+-----------------+---------------------+----------------------+---------------+
| Středočeský | | 1 186 177 300 | 1 186 177 300 |
| | | | |
| Jihočeský | | 559 959 100 | 559 959 100 |
| | | | |
| Plzeňský | 9 213 732 | 533 836 700 | 543 050 432 |
| | | | |
| Karlovarský | | 260 047 500 | 260 047 500 |
| | | | |
| Ústecký | | 670 530 000 | 670 530 000 |
| | | | |
| Liberecký | | 361 796 200 | 361 796 200 |
| | | | |
| Královéhradecký | | 486 596 600 | 486 596 600 |
| | | | |
| Pardubický | | 462 774 700 | 462 774 700 |
| | | | |
| Kraj Vysočina | | 475 404 400 | 475 404 400 |
| | | | |
| Jihomoravský | 5 584 080 | 1 094 513 500 | 1 100 097 580 |
| | | | |
| Olomoucký | | 531 108 800 | 531 108 800 |
| | | | |
| Zlínský | | 510 649 800 | 510 649 800 |
| | | | |
| Moravskoslezský | 3 443 516 | 1 038 891 100 | 1 042 334 616 |
+-----------------+---------------------+----------------------+---------------+
| Úhrn | 18 241 328 | 8 172 285 700 | 8 190 527 028 |
+-----------------+---------------------+----------------------+---------------+
*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2017
**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 7
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy

v Kč
+------------------------------------------+-------------+
| Příspěvek na výkon státní správy *) | 906 192 600 |
+------------------------------------------+-------------+
| Úhrn | 906 192 600 |
+------------------------------------------+-------------+
*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 8
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze


1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím 1)


A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce 2), 3).

Vzorec:

B
P = ------- x SO
A + √SO

Výše příspěvku 4) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).

+----+-------------------------------------+-------------+-------------+
| Ř. | Rozsah působnosti | A | B |
+----+-------------------------------------+-------------+-------------+
| 1 | Základní působnost | 34,90209579 | 6830500,486 |
+----+-------------------------------------+-------------+-------------+
| 2 | Působnost matričního úřadu | 149,0284585 | 15415649,93 |
+----+-------------------------------------+-------------+-------------+
| 3 | Působnost stavebního úřadu | 75,76938302 | 13651966,35 |
+----+-------------------------------------+-------------+-------------+
| 4 | Působnost pověřeného obecního úřadu | 304,7880123 | 28298916,38 |
+----+-------------------------------------+-------------+-------------+

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

------------------------------------------------------------------
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.
3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
4) Pro rok 2017 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.
5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2016 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 3), 6), 7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).

Vzorec 1: Vzorec 2:

B SC
P = ------- x SO P = C x (1 - --) x SO
1 A + √SO 2 SO

Výše příspěvku 8) je závislá:
- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,
- na velikosti správního obvodu (SO) 5) vyjádřené počtem obyvatel,
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC) 5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů "A", "B" a "C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Rozsah působnosti | A | B | C |
+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Základní působnost | 37,33282499 | 1492352,406 | 0 |
+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Působnost matričního úřadu | 178,0247648 | 6129265,023 | 5139,847748 |
+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Působnost stavebního úřadu | 49,43999333 | 4782091,854 | 9503,536255 |
+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Působnost pověřeného obecního úřadu | 60,32576666 | 8663660,480 | 10815,67996 |
+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+
| Působnost obce s rozšířenou působností | 2,794022349 | 3924077,571 | 34468,20477 |
+----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+

------------------------------------------------------------------
3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.
5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2016 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.
7) Výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.
8) Pro rok 2017 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. Dále byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.


C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

+--------------------------------------+---------------------+
| Obec | Výše příspěvku v Kč |
+--------------------------------------+---------------------+
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9) | 7 633 994 |
+--------------------------------------+---------------------+
| Černošice 9) | 7 633 994 |
+--------------------------------------+---------------------+
| Nýřany 9) | 7 633 994 |
+--------------------------------------+---------------------+
| Šlapanice 9) | 7 633 994 |
+--------------------------------------+---------------------+
| Brno 10), 11), 12) | 180 438 463 |
+--------------------------------------+---------------------+
| Ostrava 10) | 127 504 157 |
+--------------------------------------+---------------------+
| Plzeň 10) | 25 629 505 |
+--------------------------------------+---------------------+

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

------------------------------------------------------------------
9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
10) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003).
11) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Obci s rozšířenou působností, Brnu, v rámci působnosti Úřadu městské části Brno-střed, byl navýšen o částku 3 500 000 Kč k zabezpečení nárůstu matriční agendy, k němuž došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Tento právní předpis značně rozšířil možnost nabytí státního občanství prohlášením.


D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - dále jen OZ - ve spojení s § 62, případně s § 465), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 465 nebo § 469 OZ). Toto financování se ale netýká opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání (obě možnosti dle § 465 OZ). Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví.

V případě rozhodnutí z období před účinností nového občanského zákoníku se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Financování se týkají i případy opatrovnictví, kdy se obec stane opatrovníkem dle § 468 OZ. Jedná se tedy o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem je pro příspěvek na rok 2017 31. květen 2016. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.

Výše zmíněné paušální platby byla pro rok 2017 stanovena ve výši 29 000 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.


2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze 13)


A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017 je výsledná částka příspěvku pro rok 2016 navýšená o 5 %. Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se dále zvyšuje o částku 1,316 mil. Kč k zabezpečení koordinační a metodické role vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví.


B) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2017 valorizována o 5 % a činí 64 758 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2016 je také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. lednu 2016.


C) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v bodě 1 písm. D) této přílohy.

Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A), 2.B) a 2.C). Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.

------------------------------------------------------------------
13) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.


3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku

Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.
§ 11 § 22 § 3 - Účinnost3 Příloha č. 1 - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu Příloha č. 2 - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol Příloha č. 4 Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa Příloha č. 5 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) Příloha č. 6 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) Příloha č. 7 - Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze 1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností) B) Obce s rozšířenou působností C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí 2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů B) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů C) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí 3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku
Název
457/2016 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
Autor
Parlament
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
30. prosince 2016
Účinný od
1. ledna 2017
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2016
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP