Právní prostor
Účinné znění ( 28.3.2015 - bez omezení )

23/2015 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice

Účinné znění ( 28.3.2015 - bez omezení )
Datum vydáni 27.03.2015
Autor Ministerstvo zahraničních věcí
Účinný od 28.03.2015
Účinný do bez omezení
Typ Sdělení
Zdroj Sbírka mezinárodních smluv
Ročník 2015
Zdroj částka 13/2015

23/2015 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republiceMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 2013 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 27. února 2015.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 14 dne 28. března 2015.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice

Česká republika a Slovenská republika (dále jen "smluvní strany"), usilujíce o rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti školství a vědy,

majíce na zřeteli článek 14 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Bratislavě dne 23. listopadu 1992,

vycházejíce z Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu, podepsané v Lisabonu dne 11. dubna 1997,

se dohodly takto:


Čl. 1

Tato Smlouva upravuje rovnocennost dokladů o vzdělání pro účely přístupu ke vzdělávání a pro další účely s výjimkou přístupu k regulovaným povoláním.


Čl. 2

Pro účely této Smlouvy se pojmem:
a) "doklad o vzdělání" rozumí vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, diplom absolventa vyšší odborné školy a vysvědčení o absolutoriu, vysvědčení o absolutoriu s diplomem, vysvědčení o diplomové zkoušce a diplom, vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce v České republice a vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, absolventský diplom a vysvědčení o absolventské zkoušce, diplom, dodatek k diplomu a vysvědčení o státní zkoušce ve Slovenské republice,
b) "vysoká škola" rozumí všechny státem uznané vysoké školy, které náleží k systémům vysokého školství v České republice anebo ve Slovenské republice a které uskutečňují akreditované studijní programy na území státu, kde mají sídlo a kde byla udělena akreditace,
c) "základní škola", "střední škola", "konzervatoř" a "vyšší odborná škola" rozumí všechny základní školy, střední školy a vyšší odborné školy, které jsou zapsány ve školském rejstříku v České republice,
d) "základní škola" a "střední škola" rozumí všechny základní školy a střední školy, které jsou zařazeny do sítě škol, školských zařízení, středisek praktického vyučování a pracovišť praktického vyučování Slovenské republiky.


Čl. 3

(1) "Doklady o vzdělání" o dosažení základního vzdělání v základních a středních školách vydané v České republice a "doklady o vzdělání" o dosažení základního vzdělání v základních a středních školách vydané ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

(2) "Doklady o vzdělání" o dosažení středního vzdělání ve středních školách vydané v České republice a "doklady o vzdělání" o dosažení středního vzdělání ve středních školách vydané ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

(3) Vysvědčení o maturitní zkoušce vydané konzervatoří v České republice a vysvědčení o maturitní zkoušce vydané konzervatoří ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

(4) Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře vydané v České republice a absolventský diplom a vysvědčení o absolventské zkoušce vydané konzervatoří ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

(5) Diplom absolventa vyšší odborné školy a vysvědčení o absolutoriu vydané vyššími odbornými školami v České republice a absolventský diplom a vysvědčení o absolventské zkoušce vydané středními odbornými školami ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.


Čl. 4

Vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení studia v bakalářském studijním programu na vysoké škole v České republice a diplomy, dodatky k diplomu a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení bakalářského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.


Čl. 5

Vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení studia v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice a diplomy, dodatky k diplomu a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení magisterského, inženýrského a doktorského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.


Čl. 6

Vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení studia v doktorském studijním programu na vysoké škole v České republice a diplomy, dodatky k diplomu a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení doktorandského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.


Čl. 7

Diplomy o udělení vědecké hodnosti "kandidát věd" (ve zkratce "CSc.") vydané v České republice a ve Slovenské republice a diplomy vydané po ukončení doktorandského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné. Diplomy o udělení akademicko-vědeckého titulu "doktor" (ve zkratce "Dr.") vydané v České republice a ve Slovenské republice po ukončení postgraduálního studia na vysoké škole se uznávají za rovnocenné.


Čl. 8

Tituly a jejich zkratky udělené na základě dokladů o vzdělání podle článků 37 této Smlouvy mohou být držitelem dokladu o vzdělání používány i ve státě druhé smluvní strany.


Čl. 9

(1) Státy smluvních stran vytvářejí a vyměňují si seznamy vysokých škol na území daného státu, na které se vztahuje tato Smlouva, a zveřejňují je na internetových stránkách (webových sídlech) ministerstev školství. Seznamy podle věty první aktualizují státy smluvních stran podle potřeby, alespoň jednou za kalendářní rok.

(2) Smluvní strany se vzájemně informují o změnách ve vzdělávacích soustavách svých států a budou si vyměňovat vzory dokladů, na které se vztahuje tato Smlouva.


Čl. 10

Doklady o vzdělání podle čl. 37 této Smlouvy vydané ve státě jedné smluvní strany se pro účely podle této Smlouvy na území státu druhé smluvní strany uznávají za rovnocenné bez dalšího úředního postupu.


Čl. 11

(1) Uznávám dokladů o části studia pro účely pokračování ve studiu se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy přijímajícího státu.

(2) Uznávání dokladů o vzdělání pro účely výkonu regulovaného povolání a odborné činnosti se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy přijímajícího státu.

(3) Tato Smlouva se nevztahuje na
a) české doklady o vysokoškolském vzdělání získané na vysokých školách v České republice absolvováním studia v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných mimo území České republiky,
b) slovenské doklady o vysokoškolském vzdělání získané na vysokých školách ve Slovenské republice absolvováním bakalářského, magisterského, inženýrského, doktorského nebo doktorandského studia uskutečňovaného mimo území Slovenské republiky,
c) zahraniční (jiné než české nebo slovenské) doklady o vzdělání získané studiem na zahraniční škole nebo její pobočce uskutečňovaným na území České republiky nebo Slovenské republiky.


Čl. 12

K vyjasnění všech otázek vyplývajících z této Smlouvy, jakož i pro účely řešení otázek vyplývajících ze změn vzdělávací soustavy a příslušných platných právních předpisů států smluvních stran, včetně podávání návrhů na doplnění a úpravy této Smlouvy, se zřizuje společná komise odborníků, která se bude scházet podle potřeby. Členy komise jmenují ministři školství států smluvních stran. Místo a termín setkání budou dohodnuty diplomatickou cestou.


Čl. 13

Doklady o vzdělání, tituly, hodnosti a stavovská označení získané na území států smluvních stran po dobu trvání České a Slovenské Federativní Republiky a jejích právních předchůdců, vstupem této Smlouvy v platnost zůstávají touto Smlouvou nedotčeny a uznávají se ve státech smluvních stran za rovnocenné.


Čl. 14

Tato Smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Bratislavě. Tato Smlouva vstoupí v platnost třicátého dne ode dne výměny ratifikačních listin.


Čl. 15

Dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbude platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 23. března 2001.


Čl. 16

Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět. V takovém případě platnost této Smlouvy skončí uplynutím dvanácti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 28. 11. 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ing. Jiří Rusnok v. r.
předseda vlády

Za Slovenskou republiku
Robert Fico v. r.
předseda vlády
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 27.03.2015
Autor Ministerstvo zahraničních věcí
Účinný od 28.03.2015
Účinný do bez omezení
Typ Sdělení
Zdroj Sbírka mezinárodních smluv
Ročník 2015
Zdroj částka 13/2015

Obsah

Žádne výsledky
SMLOUVA
Čl. 1
Čl. 2
Čl. 3
Čl. 4
Čl. 5
Čl. 6
Čl. 7
Čl. 8
Čl. 9
Čl. 10
Čl. 11
Čl. 12
Čl. 13
Čl. 14
Čl. 15
Čl. 16
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP