Právní prostor

Rozsudek - Řízení před soudem: kompetenční výluka. Advokacie: zápis do seznamu advokátních koncipientů

Datum vydáni 06.03.2008
Soud Nejvyšší správní soud
Město Brno
Typ Rozsudek
Zdroj Sbírka rozhodnutí NSS
Sbírkové číslo Rs 1569/2008
Spisová značka | číslo jednací 3 Ads 98/2007 | 3 Ads 98/2007-37

ROZSUDEK
Nejvyššího správního soudu
ze dne 6. 3. 2008
Řízení před soudem: kompetenční výluka. Advokacie: zápis do seznamu advokátních koncipientů


sp. zn./č. j.:
3 Ads 98/2007-37

Související legislativa ČR:
§ 7, § 80 zákona č. 99/1963 Sb.
§ 55b zákona č. 85/1996 Sb.
§ 70 zákona č. 150/2002 Sb.


Právní věta:

Práva uvedená v § 55b odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jsou veřejnými subjektivními právy, žalobu pro tvrzené porušení těchto práv však projednává a rozhoduje o ní okresní (obvodní) soud v občanském soudním řízení (§ 7 odst. 3 o. s. ř.).Věc: Mgr. Jaromír S. proti České advokátní komoře o zápis do seznamu koncipientů, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 27. 12. 2006 vydala žalovaná rozhodnutí, kterým nevyhověla žádosti žalobce o zapsání do seznamu advokátních koncipientů. Toto rozhodnutí odůvodnila tím, že žalobce získal vysokoškolské vzdělání částečně i na Mezinárodní vysoké škole podnikatelství a práva v Praze, která není způsobilá k vysokoškolské výuce.

Proti rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze, v níž tvrdil, že magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo získal výlučně studiem na Zakarpatské státní univerzitě.

Městský soud v Praze žalobu usnesením ze dne 20. 3. 2007 odmítl, protože podle něj právo žalobce na zápis do seznamu advokátních koncipientů (při splnění zákonných podmínek) je sice veřejným subjektivním právem, avšak § 55b odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen "zákon o advokacii"), představuje zvláštní úpravu soudní ochrany tohoto práva, která vybočuje z rámce správního soudnictví. Ochranu mu k žalobě na plnění podle § 80 písm. b) o. s. ř. poskytuje civilní soud v občanském soudním řízení, nikoli správní soud.

Proti usnesení městského soudu brojil žalobce (stěžovatel) kasační stížností, ve které namítl nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí žaloby, protože Městský soud v Praze nedostatečně odůvodnil, v čem spočívá zvláštní úprava soudní ochrany práva na zápis do seznamu advokátních koncipientů, a v čem tedy spočívá důvod odmítnutí žaloby.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Z odůvodnění:

(...) V žádném z případů uvedených v § 55b odst. 1 zákona o advokacii, a tedy ani v projednávané věci, žalovaná, i když vykonává veřejnou správu na úseku advokacie (§ 40 odst. 3 zákona o advokacii), nevydává správní rozhodnutí, které by bylo možno přezkoumat soudem ve správním soudnictví. Případy uvedené v § 55b odst. 1 zákona o advokacii se týkají především provedení (resp. neprovedení) zápisu do seznamu advokátních koncipientů, do seznamu advokátů a do seznamu evropských advokátů, tedy provedení faktického úkonu. Na tom nic nemění § 55d zákona o advokacii, z něhož vyplývá, že tyto seznamy jsou veřejnými seznamy a osvědčení o zápisu do těchto seznamů je veřejnou listinou. Stejně tak žalovaná nevydává žádné správní rozhodnutí, jestliže neumožní vykonat zkoušky uvedené v písm. c) nebo neumožní složení slibu podle písm. d).

Podle § 7 odst. 1 občanského soudního řádu v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Podle odstavce 3 téhož ustanovení jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon.

Z těchto ustanovení je třeba ve vztahu k projednávané věci vyvodit závěr, že ačkoliv se jedná o veřejné subjektivní právo, jde o jinou věc ve smyslu § 7 odst. 3 o. s. ř., a k projednání a rozhodnutí o žalobě toho, kdo nebyl ve lhůtě stanovené zákonem o advokacii zapsán do seznamu advokátních koncipientů, je věcně příslušný soud jednající v občanském soudním řízení. Tentýž závěr je třeba učinit pro všechny případy uvedené v § 55b odst. 1 zákona o advokacii.
*****************************************************************

Informace

Datum vydáni 06.03.2008
Soud Nejvyšší správní soud
Město Brno
Typ Rozsudek
Zdroj Sbírka rozhodnutí NSS
Sbírkové číslo Rs 1569/2008
Spisová značka | číslo jednací 3 Ads 98/2007 | 3 Ads 98/2007-37
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP