OSWALD

323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě

znění účinné od 1. ledna 2020


323/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 2. července 2002
o rozpočtové skladbě
ve znění vyhlášek č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb., č. 306/2007 Sb., č. 175/2009 Sb., č. 357/2009 Sb., č. 51/2011 Sb., č. 452/2011 Sb., č. 96/2012 Sb., č. 493/2012 Sb., č. 464/2013 Sb., č. 362/2014 Sb., č. 56/2016 Sb., č. 463/2016 Sb., č. 233/2017 Sb., č. 12/2018 Sb., č. 329/2018 Sb. a č. 343/2019 Sb.Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


§ 16

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů (dále jen "rozpočtová skladba"), které se uplatňuje
a) v rozpočtech organizačních složek státu,
b) při sledování plnění státního rozpočtu,
c) při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,
d) v rozpočtech státních fondů,
e) při pohybech na účtech státních finančních aktiv,
f) při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,
g) při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada") a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.

(2) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje do jednotek třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen "organizace"). Každý skutečný jednotlivý příjem a výdaj se zatřídí na nejnižší jednotky jednotlivých třídění, a to na kapitoly, položky, paragrafy, záznamové jednotky, podkladové jednotky, prostorové jednotky, nástroje, dílčí průřezové ukazatele, akce, účely, množiny nebo podmnožiny a účelové znaky, které pro něj stanoví tato vyhláška. Souhrnné údaje ve výkazech a jiných informacích o příjmech nebo výdajích se člení podle těch z nich, které stanoví právní předpis nebo orgán, který předkládání těchto informací stanovil. Kde právní předpis stanoví, že rozpočet příjmů nebo výdajů v určité rozpočtové evidenci se člení podle rozpočtové skladby, ale nestanoví, že podle úplné rozpočtové skladby nebo v jaké podrobnosti 12), určí to, která povinná třídění se k jejich členění použijí a zda se použijí jejich nejnižší jednotky nebo jen jejich určité agregace, orgán, v jehož působnosti se rozpočtová evidence vede. Je-li k tomuto určení příslušná organizace rozhodující o vlastním rozpočtu, může rozhodnout i o použití nepovinných třídění. Podle úplné rozpočtové skladby člení organizační složky státu rozpočet výdajů pro účely rezervace 13).

(3) Druhy a hlediska třídění příjmů a výdajů a systematiku jednotek tohoto třídění stanoví tato vyhláška.

(4) Názvy, číselné označení a náplně jednotlivých jednotek třídění stanoví v případě
a) jednotek, které vyjadřují málo proměnlivé skutečnosti a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 16 a 8, příloha k této vyhlášce,
b) jednotek, které vyjadřují skutečnosti měnící se často nebo skutečnosti vznikající z operativní činnosti správců kapitol státního rozpočtu 1) (dále jen "správce kapitoly") a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 7 a 912, Ministerstvo financí nebo tito správci.

(5) Náplně jednotek třídění se stanoví jen u těch jednotek, u nichž k určení, jaké příjmy, výdaje nebo přírůstky či úbytky stavů peněžních prostředků na bankovních účtech se na ně zařazují, nepostačuje jejich název.

------------------------------------------------------------------
1) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
12) § 4 odst. 1 a § 45 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 482/2004 Sb., č. 26/2008 Sb. a č. 501/2012 Sb.
§ 12, § 17 odst. 2 a § 25 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb. a zákona č. 24/2015 Sb.
13) § 3 písm. o) bod 5 a § 34 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.


§ 1a2

Druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska třídění

(1) Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů a výdajů:
a) odpovědnostní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního,
b) druhové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového,
c) odvětvové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového,
d) konsolidační, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního,
e) podkladové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu,
f) prostorové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu,
g) nástrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska původu jejich zdroje,
h) doplňkové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům,
i) programové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel,
j) účelové, kterým je třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu,
k) strukturní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty,
l) transferové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků.

(2) Podkladové, prostorové a nástrojové třídění tvoří třídění zdrojové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje).


§ 29

Hlediska třídění příjmů a výdajů

(1) Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců kapitol. 1)

(2) Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle § 1 odst. 1, a to podle příjmových a výdajových druhů. Pro účely určení výdajového druhu se výdaje člení na výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota, transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí, a půjčené prostředky. Výdaji na nákupy jsou výdaje na pořízení hodnot a náhrady. Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv a výdaji na náhrady jsou výdaje na odškodnění újmy, zejména na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot. Výdaje na náhrady se dělí na výdaje na náhrady za způsobenou újmu a výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. Způsobenou újmou se rozumí újma, kterou organizace způsobila nebo která vznikla při plnění povinností v její prospěch. Nezpůsobenou újmou se rozumí újma, kterou organizace nezpůsobila a která ani nevznikla při plnění povinností v její prospěch. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na nákupy druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady a u transferů a půjčených prostředků druh podpory, kterou transfer nebo půjčené prostředky představují, a druh příjemce této podpory. Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne, a v rámci něj u příjmů za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv, případně druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u příjmů z transferů a půjčených prostředků druh přijímané podpory nebo zdroj transferu nebo půjčených prostředků.

(3) Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje podle § 1 odst. 1 se z tohoto hlediska třídí všechny a z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy a příjmy z převodů z vlastních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Odvětvím se pro účely této vyhlášky rozumí druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, který finanční prostředky, které organizace získává jako příjmy, organizaci poukazuje nebo odevzdává nebo jemuž organizace finanční prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.

(4) Z hlediska konsolidačního se třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, a příjmy vznikající uvnitř této soustavy, a to v případě, že skutečnost, že jde o tyto příjmy a výdaje, není vyjádřena již v druhovém třídění. Výdaji vynakládanými uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí výdaje podle § 1 odst. 1, kterými se vynakládají finanční prostředky, které, když jsou přijaty svými příjemci, představují příjmy podle § 1 odst. 1. Příjmy vznikajícími uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí příjmy podle § 1 odst. 1, kterými se přijímají finanční prostředky vynaložené jejich plátci jakožto výdaje podle § 1 odst. 1. Tyto příjmy a výdaje se třídí podle stupňů konsolidace. Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, mezi nimiž peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a fondů a na druhé straně jejich příjmy, probíhají. Stupeň konsolidace je určen podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.

(5) Z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle druhů podkladu pro změnu rozpočtu, která příjem umožňuje nebo k výdaji opravňuje. U příjmů se druhem podkladu pro změnu rozpočtu rozumí skutečnost, zda umožňují výdaje nad schválený rozpočet a z jakého právního důvodu, a u výdajů oprávnění, na základě kterých organizační složka státu výdaje provádí.

(6) Z hlediska prostorového původu příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí s výjimkami uvedenými v § 1 odst. 1 písm. g) (dále jen "územní rozpočty"), státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu a rozpočtů státních fondů podle toho, zda zdrojem příjmů nebo výdajů je tuzemsko nebo zahraničí. Zahraničními zdroji se rozumějí peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů 3), z peněžních fondů Organizace Severoatlantické smlouvy a odjinud ze zahraničí. Zdrojem příjmů se rozumí, zda přijaté peněžní prostředky pocházejí z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Zdrojem výdajů se rozumí, zda se vydané peněžní prostředky považují za kryté příjmy z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje, kterými se spolufinancují programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 7) a jiné akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů (dále jen "výdaje na spolufinancování"), a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

(7) Z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu, státních fondů a územních rozpočtů podle toho, zda zdrojem je tuzemsko, rozpočet Evropské unie, finanční mechanismy 3), jiné peněžní prostředky ze zahraničí nebo peněžní fondy Organizace Severoatlantické smlouvy, a podle jednotlivých peněžních fondů, programů a projektů a mezinárodních smluv o finančních mechanismech. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje na spolufinancování a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

(8) Z hlediska příslušnosti výdajů ke zvlášť sledovaným celkům se třídí výdaje státního rozpočtu na dílčí průřezové ukazatele uvedené v příloze zákona o státním rozpočtu, které nejsou definovány prostřednictvím ostatních třídění stanovených touto vyhláškou, a podle dalších zvlášť sledovaných celků.

(9) Z hlediska příslušnosti výdajů k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel se třídí výdaje státního rozpočtu na tyto programy a jejich nižší celky.

(10) Z hlediska účelu rozpočtového přesunu se třídí výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol, 4) podle kapitol, z nichž se tyto rozpočtové přesuny uskutečnily, a podle roku a pořadí vzniku účelu. Účelové třídění je povinné pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol než Všeobecná pokladní správa, je účelové třídění povinné, jestliže tak stanoví Ministerstvo financí. V ostatních případech rozhodne organizační složka státu o tom, zda a které své výdaje bude třídit z hlediska účelu rozpočtového přesunu.

(11) Z hlediska věcné podstaty příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle strukturovaných celků. Strukturovanými celky se pro účely této vyhlášky rozumějí ukazatele příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, které potřebují správci kapitol nebo Ministerstvo financí k výkonu státní správy v oblasti příjmů a výdajů státního rozpočtu, zejména ke stanovení rozpočtu specifických ukazatelů v zákoně o státním rozpočtu na příslušný rok 14) a k evidenci jeho plnění.

(12) Z hlediska účelů transferů se třídí výdaje státního rozpočtu a státních fondů, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté, a to podle toho, z které kapitoly nebo z kterého státního fondu se transfer poskytuje nebo zda se poskytuje z Národního fondu, a podle pořadí transferu. Z hlediska účelů transferů se třídí i výdaje rozpočtů regionálních rad, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté.

------------------------------------------------------------------
1) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
3) § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
4) § 21, § 24a a § 47 odst. 1 písm. b) bod 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 26/2008 Sb., č. 421/2009 Sb. a č. 465/2011 Sb.
7) § 3 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 26/2008 Sb. a č. 465/2011 Sb.
14) Například příloha č. 4 k zákonu č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.


§ 36

Jednotky třídění příjmů a výdajů

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního se příjmy a výdaje třídí na kapitoly státního rozpočtu 2) (dále jen "kapitola"). Kapitoly jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části A. Čísla kapitol jsou třímístná.

(2) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové položky (dále jen "položka"). Položky se seskupují do podseskupení rozpočtových položek (dále jen "podseskupení položek"), podseskupení položek do seskupení rozpočtových položek (dále jen "seskupení položek") a seskupení položek do rozpočtových tříd (dále jen "třída"). Položky, podseskupení položek, seskupení položek a třídy jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části B. Čísla položek jsou čtyřmístná. První místo označuje třídu, druhé seskupení položek, třetí podseskupení položek a čtvrté položku.

(3) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové paragrafy (dále jen "paragraf"). Paragrafy se seskupují do rozpočtových pododdílů (dále jen "pododdíl"), pododdíly do rozpočtových oddílů (dále jen "oddíl") a oddíly do rozpočtových skupin (dále jen "skupina"). Paragrafy, pododdíly, oddíly a skupiny jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části C. Čísla paragrafů jsou čtyřmístná. První místo označuje skupinu, druhé oddíl, třetí pododdíl a čtvrté paragraf.

(4) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky. Záznamové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části D. Jejich čísla jsou třímístná.

(5) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se příjmy a výdaje třídí na podkladové jednotky. Podkladové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části E. Jejich čísla jsou jednomístná.

(6) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu se příjmy a výdaje třídí na prostorové jednotky. Prostorové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části F. Jejich čísla jsou jednomístná.

(7) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se příjmy a výdaje třídí na nástroje. Číselník nástrojů se vytváří tak, že nástroji jsou jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie a jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech, případně jednotlivá místa odjinud ze zahraničí, a jejich analytiky, jsou-li stanoveny. Čísla nástrojů jsou pětimístná. První tři místa označují jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie, jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech a jednotlivá místa odjinud ze zahraničí a poslední dvě místa jejich analytiky, které se nepoužijí pro příjmy a výdaje územních rozpočtů a státních fondů.

(8) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům se výdaje třídí na dílčí průřezové ukazatele. Dílčí průřezové ukazatele jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části G. Jejich čísla jsou dvoumístná.

(9) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel jsou nejnižšími jednotkami třídění akce. Akce se seskupují do podmnožin subtitulů, podmnožiny subtitulů do subtitulů, subtituly do titulů 5) a tituly do programů. Číselník akcí, podmnožin subtitulů, subtitulů a titulů se vytváří tak, jak jednotlivé akce schvalují správci programů podle jiného právního předpisu 6). Čísla akcí jsou třináctimístná. První čtyři místa označují program, v tom první místo řadu programů, druhá dvě kapitolu, v které se program realizuje, a čtvrté místo skutečnost, zda program představuje poskytnutí dotace nebo určení výdajů organizační složky státu. Další dvě místa označují titul, další dvě subtitul, další místo podmnožinu subtitulu a poslední čtyři místa akci.

(10) Při třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu se výdaje třídí na účely. Účely jsou jednotlivé rozpočtové přesuny do jiných kapitol, jak je schvaluje Ministerstvo financí. Čísla účelů jsou devítimístná. První dvě místa označují rok schválení rozpočtového přesunu, další tři kapitolu, z jejíhož rozpočtu se přesun provádí, a poslední čtyři pořadové číslo rozpočtového přesunu.

(11) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty se příjmy a výdaje třídí na bloky, okruhy, množiny a výdaje též na podmnožiny. Podmnožiny se seskupují do množin, množiny do okruhů a okruhy do bloků. Podmnožiny a množiny stanoví správci kapitol 1) pro organizační složky státu patřící do jejich kapitol a oznamují je Ministerstvu financí. Ministerstvo financí stanoví okruhy a bloky pro třídění příjmů; okruhy a bloky pro třídění výdajů navrhují správci kapitol a Ministerstvo financí je schvaluje. Čísla podmnožin jsou desetimístná. První tři místa označují blok, další tři okruh, další tři množinu a poslední místo podmnožinu.

(12) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků se příjmy a výdaje člení na účelové znaky. Účelovými znaky jsou jednotlivé transfery a jednotlivá poskytnutí půjčených prostředků, které uvolňují ústřední orgány státní správy nebo jimi zřízené organizační složky státu, státní fondy, Národní fond a regionální rady. Čísla účelových znaků jsou pětimístná. První dvě místa označují kapitolu, Národní fond nebo státní fond, z jejichž rozpočtu se transfer nebo půjčené prostředky poskytují, a poslední tři místa kód dotačního titulu.

(13) Organizační složky státu a právnické osoby uvedené v § 1 odst. 1 používají při třídění svých příjmů a výdajů všechny jednotky třídění, které jim odpovídají. Utajované příjmy a výdaje zpravodajských služeb 8), Policie České republiky 9), Generální inspekce bezpečnostních sborů 10) a Vojenské policie 11) se v neutajovaných výkazech a jiných dokumentech používajících jednotky třídění stanovené rozpočtovou skladbou uvádějí souhrnně na jednotkách třídění, které stanoví příloha k této vyhlášce.

------------------------------------------------------------------
1) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2) § 3 písm. g) a § 10 zákona č. 218/2000 Sb.
5) § 2 písm. f) až h) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
6) § 2 písm. a) vyhlášky č. 560/2006 Sb.
8) § 3 a 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb.
Bod 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 360/2017 Sb.
9) § 72 písm. d) a § 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Bod 11 přílohy č. 1 a bod 22 přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 360/2017 Sb.
10) § 42 odst. 1 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
Bod 11 přílohy č. 1 a bod 11 přílohy č. 20 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 360/2017 Sb.
11) § 43 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).
Bod 11 přílohy č. 1 a bod 43 přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a nařízení vlády č. 360/2017 Sb.


§ 3a2

Podrobnější a další třídění příjmů a výdajů

(1) Organizace mohou použít podrobnější nebo další třídění příjmů a výdajů.

(2) Podrobnějším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v § 1a a 2 na ještě nižší jednotky třídění, než jsou jednotky třídění stanovené v § 3.

(3) Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle dalších hledisek než jen hledisek stanovených v § 1a a 2.


§ 4

Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů a výdajů uskutečněných do konce roku 2002 se použije dosavadní rozpočtová skladba.


§ 522

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

-----------------
+) 19.7.2002


------------------------------------------------------------------

Příloha
Rozpočtová skladba


A. Odpovědnostní třídění (kapitoly státního rozpočtu)

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky
Kapitola 302 Poslanecká sněmovna parlamentu
Kapitola 303 Senát Parlamentu
Kapitola 304 Úřad vlády České republiky
Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba
Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí
Kapitola 307 Ministerstvo obrany
Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad
Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv
Kapitola 312 Ministerstvo financí
Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kapitola 314 Ministerstvo vnitra
Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí
Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
Kapitola 321 Grantová agentura České republiky
Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kapitola 327 Ministerstvo dopravy
Kapitola 328 Český telekomunikační úřad
Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství
Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kapitola 334 Ministerstvo kultury
Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví
Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti
Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů
Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví
Kapitola 345 Český statistický úřad
Kapitola 346 Český úřad zeměměřičský a katastrální
Kapitola 348 Český báňský úřad
Kapitola 349 Energetický regulační úřad
Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů
Kapitola 358 Ústavní soud
Kapitola 359 Úřad Národní rozpočtové rady
Kapitola 361 Akademie věd České republiky
Kapitola 362 Národní sportovní agentura
Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (§ 19 až 19m zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.), který vznikl dne 21. září 2016 a je podle § 2 bodu 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.
Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Kapitola 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře), který vzniká dne 1. dubna 2017 a je podle § 2 bodu 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 319/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.
Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv
Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů
Kapitola 377 Technologická agentura České republiky
Kapitola 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad
Kapitola 396 Státní dluh
Do této kapitoly patří jen příjmy a výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu [§ 10 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.] souvisejí bezprostředně, jako jsou v příjmech zejména úroky z peněžních prostředků, které Ministerstvo financí jinému subjektu půjčilo, a výnosy z dluhopisů, které nakoupilo, úroky a ostatní přijaté platby z uzavřených derivátových operací, úroky ze státních dluhopisů, které si jejich držitelé v zákonné lhůtě pro jejich výplatu nevyzvedli a které se po jejím uplynutí převádějí do příjmů státního rozpočtu, a kursové rozdíly v příjmech z operací souvisejících s řízením státního dluhu, a ve výdajích zejména úroky z peněžních prostředků, které si Ministerstvo financí půjčilo, výdaje na výnosy placené držitelům státních dluhopisů, úroky a ostatní výdajové platby vyplývající z uzavřených derivátových operací, poplatky za vedení peněžních a majetkových účtů u finančních institucí, platby za služby administrátorům emisí státních dluhopisů, poplatky spojené se zápisem a vedením emisí státních dluhopisů, platby za služby zpravodajským a informačním agenturám v oblasti finančních informací, daň z přidané hodnoty placená finančnímu úřadu, poplatky ratingovým agenturám, platby manažerům zahraničních emisí státních dluhopisů, výdaje spojené se zprostředkováním prodeje státních dluhopisů investorům a související finanční služby, poplatky u státních dluhopisů, u kterých je emisními podmínkami omezena nebo vyloučena převoditelnost, poplatky za vypracovávání, tisk a rozesílání výpisů z majetkových účtů vlastníkům těchto dluhopisů, výdaje za právní a konzultační služby související s přípravou smluvní a právní dokumentace výhradně pro potřeby financování schodku státního rozpočtu a řízení státního dluhu, kursové rozdíly ve výdajích související s řízením státního dluhu a další výdaje za služby bezprostředně spojené se získáváním peněžních prostředků k úhradě schodku státního rozpočtu, s umořováním státního dluhu a s využíváním dočasně volných peněžních prostředků státní pokladny k jejich zhodnocení, včetně výdajů na propagaci a marketingovou podporu prodeje státních dluhopisů a prezentaci České republiky mezi investory. Mezi výdaje kapitoly státní dluh zejména nepatří, a to ani když slouží výhradně k obsluze státního dluhu, výdaje na pořízení, technické zhodnocení, údržbu ani opravy dlouhodobého majetku (počítače a související zařízení, počítačové programy, soubory údajů), výdaje podle pracovněprávních smluv, výdaje podle licenčních smluv, výdaje na služby výrobní povahy a další výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu nejsou spojené bezprostředně. Tyto výdaje patří do kapitoly 312.
Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv
Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa


B. Druhové třídění rozpočtové skladby


Vymezení některých pojmů souvisejících s druhovým tříděním rozpočtové skladby

Pro účely zařazování příjmů a výdajů na položky rozpočtové skladby se
a) veřejnými rozpočty ústřední úrovně rozumějí státní rozpočet, Národní fond a ostatní peněžní fondy organizačních složek státu a správců kapitol, peněžní fondy státních příspěvkových organizací (§ 54 až 57 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 53 až 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů), veřejných výzkumných institucí zřízených Českou republikou (§ 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.) a školských právnických osob zřízených ministerstvy, popřípadě společně s územním samosprávným celkem [§ 124 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.], státních fondů (zákony č. 388/1991 Sb., č. 211/2000 Sb., č. 104/2000 Sb., č. 256/2000 Sb. a č. 239/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 9 až 56 zákona č. 496/2012 Sb.), zvláštní účty podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zákona č. 15/2012 Sb., zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti určený k zasílání peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) a peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákony č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), veřejných vysokých škol (§ 5 až 38 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České televize (zákon č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Českého rozhlasu (zákon č. 484/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České tiskové kanceláře (zákon č. 517/1992 Sb.), České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), profesních komor s povinným členstvím (zákony č. 220/1991 Sb., č. 381/1991 Sb., č. 360/1992 Sb., č. 358/1992 Sb., č. 523/1992 Sb., č. 85/1996 Sb., č. 120/2001 Sb. a č. 417/2004 Sb. a § 31 až 36 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.) a Rady pro veřejný dohled nad auditem (§ 37 až 40 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.),
b) veřejnými rozpočty územní úrovně rozumějí rozpočty a ostatní peněžní fondy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.], veřejných výzkumných institucí [§ 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 342/2005 Sb., a § 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.] a školských právnických osob [§ 23 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 562/2004 Sb., a § 124 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.],
c) veřejnými rozpočty rozumějí veřejné rozpočty ústřední úrovně a veřejné rozpočty územní úrovně,
d) běžnými výdaji rozumějí neinvestiční výdaje s výjimkou investičních transferů a investičních půjčených prostředků,
e) kapitálovými výdaji rozumějí investiční výdaje, investiční transfery a investiční půjčené prostředky,
f) neinvestičními výdaji rozumějí výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Výdaj vynaložený na pořízení věcí nebo práv majících povahu dlouhodobého majetku i na pořízení jiných hodnot, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se vynaložila na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a jaká na pořízení jiných hodnot, se považuje za výdaj neinvestiční. Je-li takový výdaj vynaložen při plnění investiční akce podle rozpočtových pravidel [§ 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů], považuje se za výdaj investiční,
g) investičními výdaji rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Výdaj vynaložený na pořízení věcí nebo práv majících povahu dlouhodobého majetku i na pořízení jiných hodnot, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se vynaložila na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a jaká na pořízení jiných hodnot, se považuje za výdaj neinvestiční. Je-li takový výdaj vynaložen při plnění investiční akce podle rozpočtových pravidel [§ 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů], považuje se za výdaj investiční,
h) neinvestičními transfery rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků určených na neinvestiční výdaje. Transfer určený na neinvestiční i investiční výdaje, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považuje za investiční transfer, je-li zcela zřejmé, že jeho větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považuje za transfer neinvestiční,
i) investičními transfery rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků na investiční výdaje. Transfer určený na neinvestiční i investiční výdaje, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považuje za investiční transfer, je-li zcela zřejmé, že jeho větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považuje za transfer neinvestiční,
j) neinvestičními půjčenými prostředky rozumějí peněžní prostředky půjčené na neinvestiční výdaje. Půjčené prostředky určené na neinvestiční i investiční výdaje, u kterých nelze rozlišit, jaká jejich část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považují za investiční půjčené prostředky, je-li zcela zřejmé, že jejich větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považují za půjčené prostředky neinvestiční,
k) investičními půjčenými prostředky rozumějí peněžní prostředky půjčené na investiční výdaje. Půjčené prostředky určené na neinvestiční i investiční výdaje, u kterých nelze rozlišit, jaká jejich část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považují za investiční půjčené prostředky, je-li zcela zřejmé, že jejich větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považují za půjčené prostředky neinvestiční,
l) dotací rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které jsou jakožto dotace označeny v právním předpise, na základě kterého se poskytují, nebo v rozhodnutí nebo ve smlouvě, podle kterých se poskytují, a které odpovídají definici transferu. Dotace jsou intencionální (dotace ex ante), kompenzační (dotace ex post) a smíšené. Intencionálními dotacemi jsou dotace, které se poskytují na budoucí výdaje a vyúčtovávají se [§ 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb. a č. 128/2016 Sb., vyhláška č. 367/2015 Sb. a § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.], kompenzačními dotacemi jsou dotace, které se poskytují na výdaje nebo náklady již vynaložené a nevyúčtovávají se (§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb.), a smíšenými dotacemi jsou dotace, které se poskytují na budoucí výdaje i na výdaje nebo náklady již vynaložené (§ 4 odst. 5 věta druhá vyhlášky č. 367/2015 Sb.). Vydanou dotací není výdaj a přijatou dotací není příjem, který neodpovídá definici transferu podle § 2 odst. 2 této vyhlášky, i když je v příslušném právním aktu jako dotace označen. Výdaj, kterým se převádějí peněžní prostředky právnické nebo fyzické osobě k náhradě výdajů nebo nákladů, které vynaložila, a příjem, který k náhradě takových výdajů nebo nákladů dostává, je dotací jen v případě, že tyto výdaje nebo náklady vynaložila dobrovolně a že převedené peněžní prostředky jsou jako dotace v příslušném právním aktu označeny. V opačném případě není dotací ani jiným transferem, ale náhradou,
m) transferem rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, proti kterým nestojí přímá protihodnota (§ 2 odst. 2 této vyhlášky). Jsou jimi dotace, subvence, příspěvky, peněžité dary a jiné peněžní prostředky, které poskytuje jeden právní subjekt jinému bez přímé protihodnoty. Přímou protihodnotou se rozumí povinnost poskytovateli peněžních prostředků nebo jím jednotlivě určeným osobám něco dát, něco pro ně konat nebo vykonat, něčeho se vůči nim zdržet nebo něco od nich strpět a povinnost poskytnout peněžní náhradu újmy. Rozumějí se jimi i peněžní prostředky převáděné mezi peněžními fondy téhož právního subjektu, Za transfery se nepovažují převody uvnitř peněžních fondů, zejména převody mezi příjmovými a výdajovými účty státního rozpočtu, zřízenými pro organizační složky státu, stejně jako převody do vlastních pokladen, na bankovní účty, do pokladen vnitřních organizačních jednotek nebo do vlastních elektronických peněženek, nejsou-li tyto pokladny, bankovní účty a elektronické peněženky oddělenými peněžními fondy,
n) půjčenými prostředky rozumějí návratné finanční výpomoci [§ 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.], peněžité zápůjčky (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), úvěry (§ 2395 až 2400 občanského zákoníku) a jiné peněžní prostředky, které poskytuje jeden právní subjekt jinému s tím, aby je po čase vrátil, případně s úroky, avšak bez další přímé protihodnoty,
o) náhradou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo na odškodnění újmy (§ 2 odst. 2 této vyhlášky). Náhrady jsou následné a paušální. Následné náhrady (náhrady ex post) jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úhradě nedobrovolně vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo k odškodnění újmy (určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy), jestliže tyto hodnoty již vynaloženy byly nebo již nazmar přišly nebo újma již nastala a úhrada se poskytuje ve výši, v jaké byly vyčísleny. Paušální náhrady jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy, poskytované zpravidla před jeho úbytkem nebo vznikem újmy (náhrady ex ante), které nejsou přesně odvozeny z výše tohoto úbytku nebo této újmy,
p) zálohou (zálohovou platbou) rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který dosud nevznikl (předběžná záloha), a vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který již vznikl, ale jehož celková výše dosud není stanovena (průběžná záloha). Nepovinnou zálohou jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na podmíněný dluh nebo jiný dosud neexistující dluh. Předběžnou zálohou jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na dluh, který vyplývá z platného a účinného právního aktu a jehož celková výše bude stanovena na základě skutečností, které teprve nastanou, například záloha na daň nebo záloha na úhradu dodávky, která ještě není ukončena nebo vyúčtována,
q) splátkou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění již vzniklého dluhu, jehož výše se již nemá měnit, které má plátce povinnost poskytnout a které představují jen částečnou úhradu pořizované hodnoty,
r) vratkou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala neoprávněně, omylem nebo je v rozporu s původním účelem nebo úmyslem nemůže nebo nechce použít; vratkou transferu se rozumějí i vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala jakožto transfer a která je nebo jejich část vrací při finančním vypořádání [§ 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 128/2016 Sb. a č. 367/2017 Sb., vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., a § 10a odst. 1 písm. d) a e) a § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákonů č. 27/2008 Sb., č. 24/2015 Sb. a č. 24/2017 Sb.], které vznikla povinnost je nebo jejich část vrátit v důsledku zrušení nebo změny rozhodnutí o poskytnutí dotace (§ 90 odst. 1 zákona č. 500/1994 Sb., správní řád, a § 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní) nebo které tato povinnost vznikla v důsledku zániku nebo změny dohody o dotaci (§ 1902, 1903, 1981, 1995, 1998, 2001 a 2006 občanského zákoníku); vratkou není vrácení dotace nebo její části poskytovateli na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.,
s) přijatým transferem ze státního fondu rozumí transfer přijatý z bankovního účtu nebo pokladny státního fondu nebo z bankovního účtu nebo pokladny osoby, která jej ze státního fondu přijala s tím, že jej má převést, aniž by do právního vztahu mezi státním fondem a příjemcem transferu jakkoli vstupovala. To platí i pro jakýkoli jiný peněžní fond.


Jednotky druhového třídění

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| Třída | Seskup. | Podseskup. | Položka | Název a náplň |
| | položek | položek | | |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| 1 | | | | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| | | | | |
| | | | | Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku |
| | | | | zaznamenávají včetně příslušenství (penále, zvýšení |
| | | | | daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty), |
| | | | | pokud příslušenství není vykazováno odděleně. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 11 | | | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 111 | | Daně z příjmů fyzických osob |
| | | | | |
| | | | | Daň z příjmů fyzických osob podle zákona |
| | | | | č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
| | | | | |
| | | | | Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b |
| | | | | zákona o daních z příjmů) placené plátci (§ 38c |
| | | | | téhož zákona). Je to daň z příjmů ze závislé |
| | | | | činnosti (§ 6 zákona). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
| | | | | |
| | | | | Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b |
| | | | | zákona o daních z příjmů) placené jejími poplatníky |
| | | | | (§ 2 téhož zákona). Je to daň placená podle |
| | | | | daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob |
| | | | | (§ 38g až 38i zákona). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
| | | | | |
| | | | | Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b |
| | | | | zákona o daních z příjmů) vybírané srážkou podle |
| | | | | zvláštní sazby daně (§ 38d téhož zákona). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1119 | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických |
| | | | | osob |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje doplatky daně ze mzdy, daně z literární a |
| | | | | umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a |
| | | | | jiných zrušených daní vázaných na příjem fyzické |
| | | | | osoby. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně |
| | | | | s jinými daněmi než v podseskupení 111, zařadí se |
| | | | | na položku 1701. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 112 | | Daně z příjmů právnických osob |
| | | | | |
| | | | | Položky 1121 až 1123 zahrnují daň z příjmů |
| | | | | právnických osob podle zákona o daních z příjmů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1121 | Daň z příjmů právnických osob |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje daň z příjmů právnických osob vyjma |
| | | | | daně podle položky 1122 a 1123. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, |
| | | | | s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní |
| | | | | sazby. Obec na tuto položku zařazuje daň ze svých |
| | | | | příjmů [§ 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém |
| | | | | určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k |
| | | | | zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její |
| | | | | příjem a jen si částku odpovídající této dani |
| | | | | ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj |
| | | | | této částky patří na položku 5365. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1123 | Daň z příjmů fyzických osob za kraje |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem kraj, |
| | | | | s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní |
| | | | | sazby. Kraj na tuto položku zařazuje daň ze svých |
| | | | | příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtovém |
| | | | | určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k |
| | | | | zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její |
| | | | | příjem a jen si částku odpovídající této dani |
| | | | | ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj |
| | | | | této částky patří na položku 5365. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1129 | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem |
| | | | | právnických osob |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně, |
| | | | | zemědělské daně ze zisku, jiných zrušených daní |
| | | | | vázaných na příjem právnické osoby. Jsou-li tyto |
| | | | | daně např. sledovány společně s jinými daněmi než |
| | | | | v podseskupení 112, zařadí se na položku 1701. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 12 | | | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 121 | | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1211 | Tuto položku používají jen finanční úřady |
| | | | | a celní úřady, které přijímají daň z přidané |
| | | | | hodnoty, kterou jim odvádějí její plátci podle |
| | | | | zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů, a kraje a obce, které |
| | | | | dostávají podíl z ní podle zákona č. 243/2000 Sb., |
| | | | | o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním |
| | | | | samosprávným celkům a některým státním fondům |
| | | | | (zákon, o rozpočtovém určení daní), ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů. Organizace, která prodává |
| | | | | odběrateli věc, službu, práci, výkon nebo právo |
| | | | | a z tržeb nebo příjmů za ně je povinna platit daň |
| | | | | z přidané hodnoty, a proto ve faktuře nebo jiném |
| | | | | podobném dokladu pro odběratele uvádí zvlášť cenu |
| | | | | bez daně z přidané hodnoty a zvlášť cenu s daní, |
| | | | | zařazuje celou cenu, včetně daně, na položku |
| | | | | ze seskupení 21, 23 nebo 31, která prodávané věci, |
| | | | | službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1219 | Zrušené daně ze zboží a služeb |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje doplatky daně z obratu a jiných zrušených |
| | | | | daní ze zboží a služeb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 122 a 123 | | Zvláštní daně a poplatky zboží a služeb v tuzemsku |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1221 | Spotřební daň z minerálních olejů |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně z minerálních olejů podle § 44 až 64 |
| | | | | zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1222 | Spotřební daň z lihu |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně z lihu podle § 66 až 79a zákona č. |
| | | | | 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1223 | Spotřební daň z piva |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně z piva podle § 80 až 91 zákona č. |
| | | | | 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1224 | Spotřební daň z vína a meziproduktů |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně z vína a meziproduktů podle § 92 až |
| | | | | 100b zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1225 | Spotřební daň z tabákových výrobků |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně z tabákových výrobků podle § 100c až |
| | | | | 129 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1226 | Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující |
| | | | | ozónovou vrstvu Země |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje poplatek podle zákona o ochraně ozónové |
| | | | | vrstvy Země. Je to poplatek za regulované látky |
| | | | | (látky, které poškozují ozonovou vrstvu) podle § 6 |
| | | | | zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují |
| | | | | ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových |
| | | | | plynech. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1227 | Audiovizuální poplatky |
| | | | | |
| | | | | Příjmy Státního fondu kinematografie z poplatků |
| | | | | podle § 25 až 29 zákona č. 496/2012 Sb., o |
| | | | | audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o |
| | | | | změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve |
| | | | | znění zákona č. 139/2016 Sb. Je to poplatek z |
| | | | | kinematografického představení, poplatek z |
| | | | | poskytování audiovizuálních mediálních služeb na |
| | | | | vyžádání, poplatek z převzatého televizního |
| | | | | vysílání a poplatek z vysílání reklamy. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1228 | Spotřební daň ze surového tabáku |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně ze surového tabáku podle § 131a až |
| | | | | 131g a § 134zh až 134zzc zákona č. 353/2003 Sb., o |
| | | | | spotřebních daních, ve znění zákona č. 157/2015 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1229 | Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně ze zahřívaných tabákových výrobků |
| | | | | podle § 130 až 130g zákona č. 353/2003 Sb., o |
| | | | | spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1231 | Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně ze zemního plynu a některých dalších |
| | | | | plynů podle čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., o |
| | | | | stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1232 | Daň z pevných paliv |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně z pevných paliv podle čl. LXXIII |
| | | | | zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných |
| | | | | rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1233 | Daň z elektřiny |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně z elektřiny podle čl. LXXIV zákona č. |
| | | | | 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1234 | Odvod z elektřiny ze slunečního záření |
| | | | | |
| | | | | Odvod podle § 7a až 7i zákona č. 180/2005 Sb., |
| | | | | o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů |
| | | | | energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře |
| | | | | využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona |
| | | | | č. 402/2010 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1235 | Daň z digitálních služeb |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z daně z digitálních služeb podle zákona |
| | | | | o dani z digitálních služeb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 13 | | | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 132 | | Daně a poplatky z provozu motorových vozidel |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1321 | Daň silniční |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1322 | Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje poplatek za užívání dálnic a rychlostních |
| | | | | silnic podle zákona o komunikacích a nařízení |
| | | | | vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání |
| | | | | dálnic a rychlostních silnic silničními motorovými |
| | | | | vozidly. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 133 | | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
| | | | | |
| | | | | Jednotlivé položky zahrnují i příslušenství |
| | | | | ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno |
| | | | | samostatně. Nepatří sem však pokuty za porušení |
| | | | | předpisů a opatření k ochraně životního prostředí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1331 | Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod |
| | | | | povrchových |
| | | | | |
| | | | | Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod |
| | | | | povrchových podle § 89 až 89q zákona č. |
| | | | | 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů |
| | | | | (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje poplatky za vnášení znečišťujících látek |
| | | | | do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje |
| | | | | znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1333 | Poplatky za uložení odpadů |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje poplatky za ukládání odpadů na skládky |
| | | | | podle zákona o odpadech a poplatky za ukládání |
| | | | | radioaktivních odpadů podle § 118 až 135 zákona |
| | | | | č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Nepatří sem |
| | | | | poplatek za likvidaci komunálního odpadu (je na |
| | | | | položce 1337). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí |
| | | | | pozemků plnění funkcí lesa. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1336 | Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod |
| | | | | do vod podzemních |
| | | | | |
| | | | | Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod |
| | | | | podzemních podle § 90 až 90i zákona č. |
| | | | | 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů |
| | | | | (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1337 | Poplatek za komunální odpad |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazuje obec poplatek |
| | | | | za komunální odpad vznikající na jejím území, |
| | | | | který vybírá podle obecně závazné vyhlášky, kterou |
| | | | | vydala podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., |
| | | | | o odpadech a o změně některých dalších zákonů, |
| | | | | ve znění zákonů č. 275/2002 Sb. a č. 188/2004 Sb. |
| | | | | (dříve podle § 9 zákona č. 125/1997 Sb., |
| | | | | o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1338 | Registrační a evidenční poplatky za obaly |
| | | | | |
| | | | | Zahrnují poplatky podle zákona o obalech. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního |
| | | | | prostředí |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří i pokuta z nedodaného objemu |
| | | | | biopaliv podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 |
| | | | | Sb., o ochraně ovzduší. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 134 | | Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
| | | | | |
| | | | | Položky tohoto podseskupení odpovídají místním |
| | | | | poplatkům podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních |
| | | | | poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, |
| | | | | přepravy, třídění, využívání a odstraňování |
| | | | | komunálních odpadů |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazuje obec místní poplatek |
| | | | | za provoz systému shromažďování, |
| | | | | sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování |
| | | | | komunálních odpadů, který platí fyzické osoby, |
| | | | | které mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační |
| | | | | stavbu podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., |
| | | | | o místních poplatcích, ve znění zákona |
| | | | | č. 185/2001 Sb. Nepatří sem poplatek za komunální |
| | | | | odpad, který obec vybírá podle obecně závazné |
| | | | | vyhlášky vydané podle zákona o odpadech; ten patří |
| | | | | na položku 1337. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1341 | Poplatek ze psů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1342 | Poplatek z pobytu |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují příjmy z poplatku |
| | | | | z pobytu podle § 3 až 3h zákona č. 565/1990 Sb., |
| | | | | o místních poplatcích, ve znění zákona č. |
| | | | | 278/2019 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1344 | Poplatek ze vstupného |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1345 | zrušena |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst |
| | | | | |
| | | | | Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým |
| | | | | vozidlem do vybraných míst a částí měst. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1347 | zrušena |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1348 | Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku |
| | | | | |
| | | | | Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku |
| | | | | možností jeho připojení na stavbu vodovodu a |
| | | | | kanalizace. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1349 | Zrušené místní poplatky |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje doplatky zrušených místních poplatků. |
| | | | | Na tuto položku patří zejména dobíhající poplatek |
| | | | | za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek |
| | | | | z ubytovací kapacity zrušené s účinností od |
| | | | | 1. ledna 2020 zákonem č. 278/2019 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 135 | | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1351 | zrušeno |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1352 | zrušeno |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti |
| | | | | od žadatelů o řidičské oprávnění |
| | | | | |
| | | | | Příjmy obcí s rozšířenou působností od žadatelů |
| | | | | o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné |
| | | | | způsobilosti podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., |
| | | | | o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti |
| | | | | k řízení motorových vozidel a o změnách některých |
| | | | | zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1354 | Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu |
| | | | | |
| | | | | Příjmy krajů jakožto dopravních úřadů [§ 2 odst. 20 |
| | | | | zákona před novelizací zákonem č. 119/2012 Sb. a |
| | | | | poté § 34 odst. 1 písm. b)] z úhrady nákladů na |
| | | | | vydání licence Evropské unie k provozování dopravy |
| | | | | velkými vozidly na území unie podle § 33a odst. 1 |
| | | | | zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve |
| | | | | znění zákona č. 103/2004 Sb. (eurolicence), kterou |
| | | | | platí dopravci (§ 33b odst. 4 zákona |
| | | | | č. 111/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.). |
| | | | | Po zrušení této úhrady a jejím nahrazení správním |
| | | | | poplatkem s účinností ode dne 1. června 2012 |
| | | | | zákonem č. 119/2012 Sb. (čl. I bod 49 a čl. VIII) |
| | | | | na tuto položku patří doplatky této úhrady (správní |
| | | | | poplatek patří na položku 1361). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1355 | zrušeno |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za |
| | | | | geologické práce |
| | | | | |
| | | | | (1) Příjmy Českého báňského úřadu, Ministerstva |
| | | | | průmyslu a obchodu, Ministerstva životního |
| | | | | prostředí a obcí z úhrady z dobývacího prostoru |
| | | | | a úhrady z vydobytých nerostů podle § 33a až 33w |
| | | | | zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití |
| | | | | nerostného bohatství (horní zákon), ve znění |
| | | | | zákona č. 89/2016 Sb., a podle nařízení vlády |
| | | | | č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady. |
| | | | | |
| | | | | (2) Příjmy obcí z poplatků za oprávnění provádět |
| | | | | ložiskový průzkum podle § 4b zákona č. 62/1988 Sb., |
| | | | | o geologických pracích, ve znění zákona |
| | | | | č. 366/2000 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1357 | Poplatek za odebrané množství podzemní vody |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z poplatku za odebrané množství podzemní |
| | | | | vody podle § 88 až 88l zákona č. 254/2001 Sb., |
| | | | | o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), |
| | | | | ve znění zákona č. 113/2018 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
| | | | | jinde neuvedené |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku například zařazují obce a Státní |
| | | | | fond životního prostředí poplatek na podporu sběru, |
| | | | | zpracování, využití a odstranění autovraků |
| | | | | od žadatelů o registraci použitého vozidla podle |
| | | | | § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně |
| | | | | některých dalších zákonů, ve znění zákona |
| | | | | č. 383/2008 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 136 | | Správní poplatky |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních |
| | | | | poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož |
| | | | | výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. |
| | | | | upravená zvláštními zákony. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1361 | Správní poplatky |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 137 | | Poplatky na činnost správních úřadů |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení patří příjmy |
| | | | | správních úřadů z plateb od fyzických a právnických |
| | | | | osob, které zákony, jež povinnost tyto platby |
| | | | | provádět stanovily, nazývají »poplatek«, které |
| | | | | zatěžují právní jednání těchto osob vůči správním |
| | | | | úřadům nebo práva, která jim správní úřady na |
| | | | | základě zákona udělily, a které nejsou správními |
| | | | | poplatky (podseskupení položek 136). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1371 | Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu |
| | | | | |
| | | | | Poplatek podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o |
| | | | | podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v |
| | | | | energetických odvětvích a o změně některých zákonů |
| | | | | (energetický zákon), ve znění zákona č. |
| | | | | 211/2011 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1372 | Poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost za |
| | | | | žádost o vydání povolení |
| | | | | |
| | | | | Poplatek podle § 34 písm. a) zákona |
| | | | | č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a § 2 nařízení |
| | | | | vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na |
| | | | | odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou |
| | | | | bezpečnost. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1373 | Udržovací poplatek Státnímu úřadu pro jadernou |
| | | | | bezpečnost |
| | | | | |
| | | | | Poplatek podle § 34 písm. b) zákona |
| | | | | č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a § 3 nařízení |
| | | | | vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na |
| | | | | odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou |
| | | | | bezpečnost. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1379 | Ostatní poplatky na činnost správních úřadů |
| | | | | |
| | | | | Poplatky na činnost správních úřadů jiné než ty, |
| | | | | které patří na předcházející položky tohoto |
| | | | | podseskupení položek, například poplatek, který |
| | | | | vybírá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle |
| | | | | § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných |
| | | | | zakázek, za podání podnětu k zahájení správního |
| | | | | řízení z moci úřední k přezkoumání úkonů zadavatele |
| | | | | veřejné zakázky. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 138 | | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění |
| | | | | v oblasti hazardních her |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z |
| | | | | technických her |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. |
| | | | | 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění |
| | | | | zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., |
| | | | | s výjimkou dílčí daně z |
| | | | | technických her [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) |
| | | | | a § 5 zákona]. Na tuto položku patří dílčí daň z |
| | | | | loterií, dílčí daň z kursových sázek, dílčí daň z |
| | | | | totalizátorových her, dílčí daň z bing, dílčí daň z |
| | | | | živých her, dílčí daň z tombol a dílčí daň z |
| | | | | turnajů malého rozsahu. Dílčí daň z technických her |
| | | | | se zařazuje na položku 1385. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě |
| | | | | z výherních hracích přístrojů |
| | | | | |
| | | | | Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her |
| | | | | podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., |
| | | | | o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění |
| | | | | zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a |
| | | | | č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna |
| | | | | 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, |
| | | | | s výjimkou části odvodu ve výši dílčího odvodu |
| | | | | z výherních hracích přístrojů a jiných technických |
| | | | | herních zařízení (část odvodu podle § 41i odst. 3 |
| | | | | tohoto zákona). Část odvodu ve výši dílčího odvodu |
| | | | | z výherních hracích přístrojů a jiných technických |
| | | | | herních zařízení patří na položku 1383. Na položku |
| | | | | 1382 patří i dobíhající odvod části výtěžku |
| | | | | z provozování loterií a jiných podobných her na |
| | | | | veřejně prospěšné účely, který byl zákonem |
| | | | | č. 458/2011 Sb. zrušen. Položka 1382 je od 1. ledna |
| | | | | 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 |
| | | | | patřily na položku 1351, která je s účinností od |
| | | | | 1. ledna 2017 zrušena. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů |
| | | | | |
| | | | | Dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných |
| | | | | her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., |
| | | | | o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění |
| | | | | zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a |
| | | | | č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna |
| | | | | 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, |
| | | | | ve výši dílčího odvodu z výherních hracích |
| | | | | přístrojů a jiných technických herních zařízení |
| | | | | (§ 41i odst. 1 tohoto zákona). Zbytek odvodu patří |
| | | | | na položku 1382. Položka 1383 je od 1. ledna 2017 |
| | | | | zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 |
| | | | | patřily na položku 1355, která je s účinností |
| | | | | od 1. ledna 2017 zrušena. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1384 | Zrušený odvod za státní dozor |
| | | | | |
| | | | | Dobíhající odvod za státní dozor nad loteriemi a |
| | | | | jinými podobnými hrami, který do 31. prosince 2016 |
| | | | | patřil na položku 1352. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1385 | Dílčí daň z technických her |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazuje dílčí daň z technických |
| | | | | her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z |
| | | | | hazardních her, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a |
| | | | | zákona č. 80/2019 Sb., [§ 3 odst. 1 písm. e), |
| | | | | § 4 písm. e) a § 5 zákona]. |
| | | | | Ostatní dílčí daně, které jsou součástí daně z |
| | | | | hazardních her, se zařazují na položku 1381. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 14 | | | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje pouze platby, jejichž prvotním smyslem je |
| | | | | zatížení zboží a služeb z důvodu jejich importu |
| | | | | do země (teoreticky i exportu). Nepatří sem daně |
| | | | | uvalené shodně jak na dovážené zboží tak na domácí |
| | | | | zboží, např. daň z přidané hodnoty či spotřební |
| | | | | daně u dovozu. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 140 | | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1401 | Clo |
| | | | | |
| | | | | Příjmy státního rozpočtu ze cla vyměřeného |
| | | | | do 30. 4. 2004, tj. do dne předcházejícího dni, |
| | | | | jímž se Česká republika stala členským státem |
| | | | | Evropské unie. Clo vyměřené od tohoto dne |
| | | | | se inkasuje na účet, který je peněžním fondem |
| | | | | nepodléhajícím rozpočtové skladbě a z nějž se |
| | | | | převádí Evropské unii a do příjmů státního rozpočtu |
| | | | | jen podíl určený k pokrytí nákladů na jeho výběr. |
| | | | | Tento podíl patří na položku 2511. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1402 | zrušena |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1409 | Zrušené daně z mezinárodního obchodu a transakcí |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje doplatky dovozní přirážky a dovozní daně |
| | | | | a jiných zrušených daní z mezinárodního obchodu |
| | | | | a transakcí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 15 | | | Majetkové daně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 151 | | Daně z majetku |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1511 | Daň z nemovitých věcí |
| | | | | |
| | | | | Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., |
| | | | | o dani z nemovitých věcí (do dne 31. 12. 2013 o |
| | | | | dani z nemovitostí), ve znění pozdějších předpisů. |
| | | | | Na tuto položku patří daň podle tohoto zákona bez |
| | | | | ohledu na to, zda se nazývá daň z nemovitostí (do |
| | | | | 31. 12. 2013) nebo daň z nemovitých věcí (od 1. 1. |
| | | | | 2014). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 152 | | Daně z majetkových a kapitálových převodů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1521 | Daň dědická |
| | | | | |
| | | | | Daň dědická podle § 2 až 4 a 11 a násl. |
| | | | | zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani |
| | | | | darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl |
| | | | | s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými |
| | | | | opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1522 | Daň darovací |
| | | | | |
| | | | | Daň darovací podle § 5 až 7a a 11 a násl. |
| | | | | zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani |
| | | | | darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl |
| | | | | s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými |
| | | | | opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1523 | Daň z nabytí nemovitých věcí |
| | | | | |
| | | | | Daň z nabytí nemovitých věcí podle zákonného |
| | | | | opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí |
| | | | | nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. Na |
| | | | | tuto položku patří i daň z převodu nemovitostí |
| | | | | podle § 8 a násl. zákona č. 357/1992 Sb., o dani |
| | | | | dědické, dani darovací a dani z převodu |
| | | | | nemovitostí, který byl s účinností ode dne |
| | | | | 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. |
| | | | | 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1529 | Zrušené daně z majetkových a kapitálových převodů |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zatřídí notářské poplatky podle |
| | | | | zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve |
| | | | | znění zákona č. 201/1990 Sb., který byl s účinností |
| | | | | ode dne 1. 1. 1993 zrušen zákonem č. 357/1992 Sb., |
| | | | | pokud by se tyto poplatky ještě vyskytly. Daně |
| | | | | podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani |
| | | | | darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, inkasované ode dne 1. 1. 2014, |
| | | | | od kterého je účinné jeho zrušení, se zatřídí na |
| | | | | stejné položky jako tytéž daně inkasované před |
| | | | | tímto dnem. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 16 | | | Povinné pojistné |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z pojistného, které se platí povinně podle |
| | | | | zákonů upravujících veřejné pojištění. Pojistné, |
| | | | | které se podle nich platí dobrovolně, patří |
| | | | | na podseskupení položek 236. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 161 a 162 | | Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na |
| | | | | státní politiku zaměstnanosti |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení pro pojistné a |
| | | | | příspěvky patří pojistné a příspěvky na státní |
| | | | | politiku zaměstnanosti podle § 7 zákona č. 589/1992 |
| | | | | Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a |
| | | | | příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů, na položku pro přirážky |
| | | | | patří přirážky k pojistnému podle § 21 tohoto |
| | | | | zákona a na položku pro příslušenství penále a |
| | | | | pokuty podle § 20 a 22 tohoto zákona. Na položky |
| | | | | pojistného na důchodové pojištění patří i částky, |
| | | | | které jsou příjmem státního rozpočtu v souvislosti |
| | | | | s neplatnými smlouvami o důchodovém spoření a které |
| | | | | se poplatníkům započítávají na jejich úhradu |
| | | | | pojistného na důchodové pojištění. Jsou to částky |
| | | | | ve výši 60 % částek odváděných penzijními |
| | | | | společnostmi orgánům finanční správy v případech, |
| | | | | kdy bylo rozhodnuto o neplatnosti registrace |
| | | | | smlouvy o důchodovém spoření a penzijní společnosti |
| | | | | vznikla povinnost odvést výnos pojistného |
| | | | | připadající na poplatníka důchodového spoření, jímž |
| | | | | uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla shledána |
| | | | | neplatnou (§ 9a zákona č. 426/2011 Sb., |
| | | | | o důchodovém spoření, ve znění zákona č. |
| | | | | 399/2012 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1611 | Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1612 | Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1613 | Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně |
| | | | | výdělečně činných (dále jen "OSVČ") |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1614 | Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1615 | Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1617 | Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti |
| | | | | od zaměstnavatelů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1618 | Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti |
| | | | | od zaměstnanců |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1621 | Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1627 | Přirážky k pojistnému |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1628 | Příslušenství pojistného |
| | | | | |
| | | | | Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného |
| | | | | (pokuty a penále). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1629 | Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy |
| | | | | z pojistného na sociální zabezpečení |
| | | | | |
| | | | | Příjmy, které patří do podseskupení položek 161 |
| | | | | a 162, ale které není při jejich přijetí možné |
| | | | | zařadit na žádnou položku, protože nejsou |
| | | | | k dispozici informace, na základě kterých by tak |
| | | | | bylo možné učinit. Patří sem i případné příjmy |
| | | | | z pojistného na sociální zabezpečení nehodící |
| | | | | se na žádnou z předcházejících položek podseskupení |
| | | | | 161 a 162, které byly zavedeny právním předpisem, |
| | | | | než se pro ně zřídí odpovídající položka. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 163 | | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| | | | | |
| | | | | Uplatní se při započtení příjmů zdravotních |
| | | | | pojišťoven do souhrnných sestav veřejného sektoru. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1631 | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| | | | | od zaměstnavatelů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1632 | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| | | | | od zaměstnanců |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1633 | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od OSVČ |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1638 | Příslušenství pojistného na veřejné zdravotní |
| | | | | pojištění |
| | | | | |
| | | | | Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného |
| | | | | (pokuty a penále). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 164 | | zrušeno |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 169 | | Zrušené daně z objemu mezd |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1691 | Zrušené daně a odvody z objemu mezd |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 17 | | | Ostatní daňové příjmy |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 170 | | Ostatní daňové příjmy |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1701 | Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné |
| | | | | daňové příjmy |
| | | | | |
| | | | | Veškeré daňové příjmy nerozúčtované, |
| | | | | neidentifikované nebo nezařaditelné do jiných |
| | | | | položek. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1702 | Tržby z prodeje kolků |
| | | | | |
| | | | | Příjmy státního rozpočtu z vydávání kolkových |
| | | | | známek (vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových |
| | | | | známkách). Nepatří sem příjmy organizačních složek |
| | | | | státu z prodeje kolků osobám, aby jimi mohly u nich |
| | | | | platit poplatky (v současné době jen správní a |
| | | | | soudní poplatky), ty patří na položku 2329. Příjmy |
| | | | | položky 1702 představují příjmy ze správních |
| | | | | poplatků (§ 6 odst. 8 věta první zákona |
| | | | | č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění |
| | | | | zákona č. 57/2006 Sb.) a ze soudních poplatků |
| | | | | (§ 8 odst. 1 věta třetí zákona č. 549/1991 Sb., |
| | | | | o soudních poplatcích, ve znění zákona |
| | | | | č. 36/1995 Sb.), které jsou placeny kolky. |
| | | | | Nezahrnují příjmy ze správních a soudních poplatků |
| | | | | placených penězi. Zahrnují však příjmy z vydaných |
| | | | | kolků, které dosud nebyly na úhradu poplatků |
| | | | | použity a jsou v držení osob. Jestli v budoucnosti |
| | | | | nějaký právní předpis stanoví, že je možné kolky |
| | | | | platit i jiné poplatky nebo daně [§ 163 odst. 3 |
| | | | | písm. c) a odstavec 4 zákona č. 280/2009 Sb., |
| | | | | daňový řád], budou součástí příjmů položky 1702 i |
| | | | | tyto poplatky a daně, a to v částkách placených |
| | | | | kolky. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1703 | Odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou |
| | | | | pracovní schopností |
| | | | | |
| | | | | Jde o odvody podle zákona o zaměstnanosti. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1704 | Příslušenství |
| | | | | |
| | | | | Příslušenství daně, poplatku a obdobného peněžitého |
| | | | | plnění mimo seskupení položek 16, je-li |
| | | | | oddělitelné. Patří sem i příslušenství pojistného |
| | | | | na důchodové spoření podle § 9 odst. 3 zákona č. |
| | | | | 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, |
| | | | | (přirážka k pojistnému podle § 31 téhož zákona). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1705 | zrušena |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 1706 | Dávky z cukru |
| | | | | |
| | | | | Veškeré příjmy bankovního účtu společné zemědělské |
| | | | | politiky Státního zemědělského intervenčního fondu |
| | | | | (SZIF) z dávek z cukru podle § 1 odst. 2 písm. j) |
| | | | | a § 11h zákona č. 256/2000 Sb. ve znění zákonů |
| | | | | č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb. a č. 441/2005 Sb. |
| | | | | Inkasované dávky z cukru rozděluje SZIF způsobem, |
| | | | | který je uveden v náplni položky 2512. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| 2 | | | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| | | | | |
| | | | | Nekapitálové příjmy jiné než z daní a podobných |
| | | | | plateb a z transferů (nekapitálové příjmy s přímou |
| | | | | protihodnotou). Jsou to zejména příjmy z |
| | | | | občanskoprávních vztahů, kterými jsou příjmy |
| | | | | organizace za to, že splnila nebo splní povinnost |
| | | | | něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco |
| | | | | strpět (§ 1789 občanského zákoníku) ve prospěch |
| | | | | toho, kdo platí, nebo jím jednotlivě určených osob. |
| | | | | Na položky třídy 2 patří i příjmy splátek půjčených |
| | | | | prostředků, příjmy trvale nebo dočasně |
| | | | | nezařaditelné, příjmy zařazené druhotně (příjmy |
| | | | | z aktivace investic ve vlastní režii a kursové |
| | | | | rozdíly v příjmech), soudní poplatky, příjmy |
| | | | | nespotřebovaných částí transferů, které organizace |
| | | | | poskytla příjemci na nějaký účel s tím, že po |
| | | | | dosažení účelu má zbylou část transferu vrátit |
| | | | | (vratky transferů), příjmy z veřejnoprávních vztahů |
| | | | | kromě příjmů z daní a podobných plateb a z |
| | | | | transferů (například příjmy z odvodů příspěvkových |
| | | | | organizací), příjmy inkasované neoprávněně, příjmy |
| | | | | za udělení práva čerpat přírodní zdroje, příjmy |
| | | | | sdílené s Evropskou unií a ostatní nekapitálové |
| | | | | příjmy s přímou protihodnotou. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 21 | | | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků |
| | | | | organizací s přímým vztahem |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 211 | | Příjmy z vlastní činnosti |
| | | | | |
| | | | | Zahrnují se příjmy z vlastní činnosti. Peněžními |
| | | | | fondy podléhajícími rozpočtové skladbě se pro účely |
| | | | | rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet, státní |
| | | | | finanční aktiva, rezervní fondy organizačních |
| | | | | složek státu a správců kapitol a rozpočty a ostatní |
| | | | | peněžní fondy státních fondů, obcí, krajů, |
| | | | | regionálních rad a dobrovolných svazků obcí |
| | | | | kromě fondu kulturních a sociálních potřeb, |
| | | | | fondu cizích prostředků, fondu hospodářské |
| | | | | (podnikatelské) činnosti a fondu sdružených |
| | | | | prostředků. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | | |
| | | | | Příjmy za věci, služby, práce, výkony nebo práva, |
| | | | | které organizace úplatně poskytuje jiné právnické |
| | | | | nebo fyzické osobě, nepatří-li na jinou položku z |
| | | | | podseskupení položek 211. Na tuto položku patří i |
| | | | | stejné příjmy, které organizační složka státu |
| | | | | dostává od jiné organizační složky státu, není-li |
| | | | | poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv |
| | | | | bezúplatné [§ 66 zákona č. 218/2000 Sb., o |
| | | | | rozpočtových pravidlech a o změně některých |
| | | | | souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve |
| | | | | znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 465/2011 |
| | | | | Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem |
| | | | | prodeje) |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje příjmy za prodej zboží, které organizace |
| | | | | nakoupila za účelem dalšího prodeje, nikoliv |
| | | | | k vlastní spotřebě. Použije se i pro jednorázový |
| | | | | nákup zboží, které např. obec nakoupí hromadně a |
| | | | | prodává je posléze občanům (např. popelnice, prodej |
| | | | | formulářů apod.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2113 | Příjmy ze školného |
| | | | | Úhrady za vzdělávání a školské služby podle |
| | | | | školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů) a jeho prováděcích předpisů, |
| | | | | jestliže jejich příjemci jsou organizace. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2114 | Mýtné |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje příjmy za úplatné využití komunikací a |
| | | | | příjmy za vstup na cizí pozemky. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | | | | |
| | | | | (1) Zahrnuje i částky ve výši výdajů na pořízení |
| | | | | dlouhodobého majetku ve vlastní režii převáděné |
| | | | | ve státním rozpočtu z výdajového účtu na účet |
| | | | | příjmový (záznamová jednotka 023). |
| | | | | |
| | | | | (2) Na tuto položku se též zařazují příjmy |
| | | | | peněžních prostředků, kterými organizaci někdo |
| | | | | platí za to, že v jeho prospěch zřídila na svém |
| | | | | pozemku právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského |
| | | | | zákoníku) nebo na své věci věcné břemeno (§ 1257 až |
| | | | | 1308 občanského zákoníku). |
| | | | | |
| | | | | (3) Patří sem i příspěvky účastníků konference |
| | | | | organizaci, která je jejím pořadatelem, podle |
| | | | | § 71 odst. 2 rozpočtových pravidel (zákona |
| | | | | č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 212 | | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2121 | Odvody přebytků ústřední banky |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2122 | Odvody příspěvkových organizací |
| | | | | |
| | | | | Příjmy odvodů z provozu nebo z odpisů příspěvkových |
| | | | | organizací, nikoliv např. vratky dříve poskytnutých |
| | | | | příspěvků, ty patří v běžném rozpočtovém roce jako |
| | | | | minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších |
| | | | | rozpočtových letech na položku 2229. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací |
| | | | | |
| | | | | (1) Jiné příjmy z odvodů příspěvkových organizací, |
| | | | | např. odvody příjmů z prodeje nemovitého majetku |
| | | | | ve správě a v prozatímní správě zřizovatelům apod., |
| | | | | nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, |
| | | | | ty se zařadí v běžném rozpočtovém roce jako |
| | | | | minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších |
| | | | | rozpočtových letech na položku 2229. Zahrnuje i |
| | | | | příjmy sankčních odvodů příspěvkových organizací |
| | | | | zřizovateli. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 2123 patří také příjmy zřizovatelů |
| | | | | příspěvkových organizací inkasované v důsledku |
| | | | | toho, že příspěvková organizace je rušena a její |
| | | | | majetek přechází na zřizovatele. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2124 | Odvody školských právnických osob zřízených státem, |
| | | | | kraji a obcemi |
| | | | | |
| | | | | Odvody školských právnických osob, tj. osob podle |
| | | | | § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 |
| | | | | Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízených |
| | | | | Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, |
| | | | | kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2125 | Převody z fondů státních podniků do státního |
| | | | | rozpočtu |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují příjmy ministerstev, |
| | | | | která jsou zakladateli státních podniků nebo |
| | | | | zřizovateli národních podniků, od těchto podniků, |
| | | | | kterými jsou převody z jejich fondů zakladatele |
| | | | | do státního rozpočtu [§ 15 písm. i) a k) a § 19 |
| | | | | odst. 1 písm. c) a odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., |
| | | | | o státním podniku, ve znění zákona č. 213/2013 Sb., |
| | | | | a čl. II zákona č. 213/2013 Sb.]. Patří sem i |
| | | | | jejich příjmy a příjmy státních finančních aktiv z |
| | | | | likvidačního zůstatku zrušených podniků [§ 15 |
| | | | | písm. j) zákona o státním podniku]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2129 | Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje i přijaté výnosy z likvidace zbytkových |
| | | | | podniků. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 213 | | Příjmy z pronájmu majetku |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a |
| | | | | jejich částí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 214 | | Výnosy z finančního majetku |
| | | | | |
| | | | | Oproti vymezení v účtové osnově pro organizační |
| | | | | složky státu a příspěvkové organizace a obce se |
| | | | | v tomto podseskupení nerozumí realizací finančního |
| | | | | majetku prodej vlastních dluhopisů. Na položky |
| | | | | tohoto podseskupení se zařazují příjmy, které mají |
| | | | | povahu výnosů z finančního majetku (nikoliv příjmy |
| | | | | z jeho prodeje, ty patří na položky z podseskupení |
| | | | | 320), kterými jsou příjmy z držby finančního |
| | | | | majetku (§ 17 a 25 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve |
| | | | | znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.) a z investičních |
| | | | | nástrojů. Jsou to příjmy z úroků kromě těch, které |
| | | | | patří do třídy 1, příjmy z majetkových účastí, |
| | | | | příjmy z investičních nástrojů (§ 3 zákona č. |
| | | | | 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve |
| | | | | znění zákonů č. 56/2006 Sb., č. 230/2008 Sb. a |
| | | | | č. 204/2017 Sb.) a části příjmů označované jako |
| | | | | kursové zisky, jestliže je organizace takto |
| | | | | označuje. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2140 | Neúrokové příjmy z finančních derivátů kromě k |
| | | | | vlastním dluhopisům |
| | | | | |
| | | | | Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, |
| | | | | forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže |
| | | | | se nevztahují k vlastním dluhopisům, s výjimkou |
| | | | | příjmů, které mají povahu úroků (ty patří na |
| | | | | položku 2148), a jistin (ty patří na položky třídy |
| | | | | 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona |
| | | | | č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a |
| | | | | investičních fondech) se rozumějí investiční |
| | | | | nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona |
| | | | | č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, |
| | | | | ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2141 | Příjmy z úroků (část) |
| | | | | |
| | | | | (1) Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů |
| | | | | (vkladů) a z poskytnutých půjčených prostředků. |
| | | | | |
| | | | | (2) Zahrnuje také úroky z nakoupených cizích |
| | | | | dluhopisů a úroky ve formě diskontu inkasované při |
| | | | | nákupu cizího dluhopisu jiné než na položkách 2144 |
| | | | | a 2145. |
| | | | | |
| | | | | (3) Patří sem i přijaté úroky ze směnek. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 2141 patří i prémie z prodeje |
| | | | | vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, |
| | | | | za niž se dluhopisy, které organizace vydala, |
| | | | | prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se |
| | | | | zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, |
| | | | | je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, |
| | | | | představuje diskont z prodeje dluhopisů a zařazuje |
| | | | | se na položku 5141). Prodává-li dluhopisy |
| | | | | Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), |
| | | | | převede částku prémie z účtu pro tržby z prodeje |
| | | | | státních dluhopisů na příjmový účet státního |
| | | | | rozpočtu, při připsání na příjmový účet ji zařadí |
| | | | | na položku 2141 a při odepsání z účtu tržeb z |
| | | | | prodeje státních dluhopisů na stejnou položku |
| | | | | (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku, za niž se |
| | | | | dluhopisy prodaly. Do příjmů státního rozpočtu se |
| | | | | též převede alikvotní úrokový výnos, tj. část |
| | | | | kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od |
| | | | | poslední výplaty kupónu do data vydání příslušné |
| | | | | části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k |
| | | | | výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část |
| | | | | naběhlého kupónu od data vydání první části emise |
| | | | | dluhopisu do okamžiku vydání dané části. Tento |
| | | | | naběhlý úrok hradí investor emitentovi za období, |
| | | | | kdy dluhopis nedržel, ale za které mu bude vyplacen |
| | | | | při následující výplatě kupón. V případě, že vydání |
| | | | | dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, |
| | | | | tj. v období bezprostředně předcházejícím výplatě |
| | | | | kupónu, kdy investorovi naběhne od data vydání |
| | | | | do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již |
| | | | | není možné vyplatit ve formě kupónu, je alikvotní |
| | | | | úrokový výnos záporný a je výdajovou položkou |
| | | | | zaznamenanou na 5141. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na položku 2141 dále patří diskont ze zpětných |
| | | | | odkupů vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi |
| | | | | odkupní cenou těchto dluhopisů a jejich nominální |
| | | | | hodnotou, která se zařazuje na položku 8112, 8122, |
| | | | | 8212 nebo 8222, je-li tento rozdíl záporný (je-li |
| | | | | kladný, představuje prémii ze zpětného odkupu |
| | | | | dluhopisů a zařazuje se na položku 5141). |
| | | | | |
| | | | | (6) Na položku 2141 patří i alikvotní úrokový výnos |
| | | | | v případě zpětných odkupů dluhopisů v období tzv. |
| | | | | ex-kupónu, kdy investorovi již není možné |
| | | | | pozastavit výplatu kupónu. |
| | | | | |
| | | | | (7) Úroky z bankovních účtů patří na tuto položku |
| | | | | bez ohledu na to, zda jsou na bankovním účtu |
| | | | | připisovány nebo převáděny z jiného bankovního |
| | | | | účtu. |
| | | | | |
| | | | | (8) Na položku 2141 patří i platba za zápůjčku |
| | | | | cenných papírů (§ 2392 odst. 1 věta druhá |
| | | | | občanského zákoníku). |
| | | | | |
| | | | | (9) Na položku 2141 patří nejen příjmy z úroků z |
| | | | | bankovních účtů (vkladů) a příjmy z úroků z |
| | | | | poskytnutých půjčených prostředků (příjmy kladných |
| | | | | kreditních úroků), ale i příjmy z úroků z debetních |
| | | | | zůstatků běžných účtů a příjmy z úroků z půjčených |
| | | | | peněžních prostředků, které jsou důsledkem |
| | | | | záporných úrokových sazeb (příjmy záporných |
| | | | | debetních úroků). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2143 | Kursové rozdíly v příjmech |
| | | | | |
| | | | | Tato položka se používá při korunovém účtování o |
| | | | | devizových účtech a u korunových účtů jen v |
| | | | | případě, že se organizace rozhodla dělit příjmy, |
| | | | | které banka, která vede organizaci účet, inkasuje v |
| | | | | cizí měně a organizaci ji na něj připisuje v |
| | | | | korunách (skutečný příjem), na očištěný příjem a |
| | | | | kursový rozdíl v příjmech. Pro účely náplně této |
| | | | | položky se očištěným příjmem rozumí částka, kterou |
| | | | | banka připsala na účet, snížená o částku (kladnou |
| | | | | nebo zápornou) kursového rozdílu v příjmech, kterou |
| | | | | se rozumí rozdíl mezi částkou došlou bance v cizí |
| | | | | měně vynásobenou kursem této měny k české koruně ze |
| | | | | dne, kdy došla, a toutéž částkou vynásobenou pevným |
| | | | | kursem. Pevným kursem se rozumí kurs téže měny k |
| | | | | české koruně z určitého dne roku, do kterého patří |
| | | | | den, v němž byla částka na účet organizace připsána |
| | | | | (z prvního dne roku nebo prvního dne měsíce, do |
| | | | | kterého patří den připsání, popř. z jiného dne |
| | | | | roku), nebo dne počátku obchodu nebo jiné |
| | | | | hospodářské operace, jíž je příjem součástí a |
| | | | | kterou je například služební cesta zaměstnance a |
| | | | | její příprava (pak je pevným kursem kurs, v němž |
| | | | | organizace zakoupila valuty pro tohoto zaměstnance, |
| | | | | a kursem rozhodným pro výpočet kursového zisku |
| | | | | kurs, v němž organizace zbytek valut, který |
| | | | | zaměstnanec vrátil, odprodala). Při korunovém |
| | | | | účtování o pohybech devizových účtů je pevný kurs |
| | | | | celý rok neměnný. Rozhodne-li se organizace položku |
| | | | | 2143 nepoužívat, zařadí celý skutečný příjem na |
| | | | | příslušnou položku, například, jestliže přijala |
| | | | | transfer od mezinárodní instituce, na položku 4152. |
| | | | | Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto položku |
| | | | | jen očištěný příjem a částku rozdílu mezi součinem |
| | | | | částky tohoto transferu a kursem například eura, |
| | | | | jestliže transfer došel její bance v eurech, ze |
| | | | | dne, kdy částka byla připsána na účet, a součinem |
| | | | | částky transferu a kursu eura ze dne například 1. |
| | | | | ledna zařadí na položku 2143, a to bez ohledu na |
| | | | | to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo |
| | | | | záporný. Při korunovém účtování o devizových |
| | | | | účtech, které podléhají rozpočtové skladbě, se na |
| | | | | položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové |
| | | | | rozdíly v případech, kdy organizace používá pro |
| | | | | přepočet deviz na koruny pevný kurs, a při |
| | | | | převodech peněžních prostředků z devizového účtu |
| | | | | organizace na její účet korunový a převodech |
| | | | | opačných, kdy organizace je povinna podle |
| | | | | § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů, použít pro přepočet |
| | | | | cizí měny na českou měnu kurs devizového trhu |
| | | | | vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho |
| | | | | musí při převodech ze svého korunového účtu na svůj |
| | | | | účet devizový uvádět jako příjem devizového účtu a |
| | | | | výdaj účtu korunového částky, které se zpravidla od |
| | | | | částek skutečně z korunového účtu odepsaných liší. |
| | | | | Organizace při zaznamenávání částky připsané na |
| | | | | devizový účet použije položku 2143 pro zařazení |
| | | | | rozdílu mezi částkou skutečně z korunového účtu |
| | | | | odepsanou a částkou, kterou podle uvedeného |
| | | | | ustanovení vypočetla jako korunové ocenění |
| | | | | devizové částky připsané na devizový účet, a to bez |
| | | | | ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo |
| | | | | záporný. Obdobně postupuje organizace, která |
| | | | | převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými |
| | | | | účty znějícími na různou měnu. |
| | | | | |
| | | | | Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných a |
| | | | | skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na |
| | | | | účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro |
| | | | | řízení státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) |
| | | | | rozpočtových pravidel] v kapitole 396 - Státní dluh |
| | | | | a příjmových a výdajových účtech téže kapitoly |
| | | | | používá v souvislosti s kursovými rozdíly položku |
| | | | | 2143 pro vyjádření kladného rozdílu skutečně |
| | | | | přijaté částky a záporného rozdílu skutečně vydané |
| | | | | částky vůči částce odvozené od pevného kursu, |
| | | | | kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné |
| | | | | hospodářské operace. Kursové rozdíly se vyjadřují v |
| | | | | případech, kdy současné přijetí korunové částky od |
| | | | | plátce (vydání korunové částky příjemci) a dřívější |
| | | | | vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém |
| | | | | účtu vede ke vzniku kursového zisku ve prospěch |
| | | | | Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu |
| | | | | Česká národní banka na některý z těchto účtů |
| | | | | připíše korunovou částku, která jí došla od plátce |
| | | | | v cizí měně nebo kterou plátce hradí částku v cizí |
| | | | | měně, a toto přijetí této částky souvisí s nějakým |
| | | | | dřívějším (v tomtéž nebo některém dřívějším roce) |
| | | | | vydáním korunové částky z téhož účtu nebo jiného |
| | | | | účtu kapitoly 396 určené k zaplacení v téže cizí |
| | | | | měně nebo představující úhradu za částku v téže |
| | | | | cizí měně, pak v případě, že korunové přijetí |
| | | | | (například přijetí korun za prodej devizových |
| | | | | prostředků, například eur, koupených nebo |
| | | | | vyměněných předtím za účelem zhodnocení peněžních |
| | | | | prostředků kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění |
| | | | | peněžního trhu) je vyšší než předcházející korunové |
| | | | | vydání (v daném příkladě vydání korun za nákup této |
| | | | | částky eur v minulosti, kdy kurs eura vůči koruně |
| | | | | byl nižší než v době prodeje), převede Ministerstvo |
| | | | | financí částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí |
| | | | | na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo |
| | | | | přijetí korunové částky za prodej eur, a to s |
| | | | | opačným znaménkem, tj. minusem) na příjmový účet |
| | | | | kapitoly Státní dluh a tento příjem tohoto účtu |
| | | | | zařadí na položku 2143. Je přípustná i možnost, že |
| | | | | plátce podle dohody s ministerstvem poukáže na |
| | | | | příslušný účet pro řízení likvidity státní pokladny |
| | | | | nebo pro řízení státního dluhu částku sníženou o |
| | | | | uvedený rozdíl a tento rozdíl poukáže přímo na |
| | | | | příjmový účet kapitoly 396. |
| | | | | |
| | | | | Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu |
| | | | | Česká národní banka z některého z účtů pro řízení |
| | | | | likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního |
| | | | | dluhu odepíše korunovou částku, kterou má jejímu |
| | | | | příjemci zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci |
| | | | | hradí částku v cizí měně, a toto vydání této částky |
| | | | | souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž nebo nějakém |
| | | | | dřívějším roce) přijetím korunové částky, kterou |
| | | | | banka obdržela v téže cizí měně nebo kterou plátce |
| | | | | uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž účet |
| | | | | nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě, že |
| | | | | korunové vydání je nižší než předcházející korunové |
| | | | | přijetí, převede Ministerstvo financí částku |
| | | | | rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž |
| | | | | položku třídy 8, na kterou zařadilo vydání korunové |
| | | | | částky, a to se stejným znaménkem, tj. minusem) na |
| | | | | příjmový účet kapitoly Státní dluh a tento příjem |
| | | | | tohoto účtu zařadí na položku 2143. Uvedené postupy |
| | | | | platí i pro případy, kdy se některé korunové částky |
| | | | | nebo jejich části namísto přijetí a vydání |
| | | | | započítávají. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2144 | Příjmy z úroků ze státních dluhopisů |
| | | | | |
| | | | | S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a |
| | | | | 2148. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2145 | Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů |
| | | | | |
| | | | | S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a |
| | | | | 2148. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2146 | Úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním |
| | | | | dluhopisům |
| | | | | |
| | | | | Příjmy Ministerstva financí, obcí a krajů, které |
| | | | | jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, |
| | | | | podle dohod o swapech, které se vztahují k |
| | | | | držitelům státních a komunálních dluhopisů |
| | | | | vydávaných podle práva cizího státu (k tomu položka |
| | | | | 5146). Jsou to korunové příjmy od institucí, s |
| | | | | nimiž byly uzavřeny dohody o swapech za účelem |
| | | | | získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům |
| | | | | dluhopisů vydaných podle práva cizího státu a |
| | | | | korunové příjmy realizované na základě jiných |
| | | | | swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže |
| | | | | pohledávky z těchto dohod jsou vyšší než závazky z |
| | | | | nich a provede se započtení, patří na tuto položku |
| | | | | částka inkasovaná po tomto započtení; o částku |
| | | | | započtení nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu |
| | | | | odstavec 6 náplně třídy 5). U Ministerstva |
| | | | | financí na tuto položku patří též příjmy příjmového |
| | | | | účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh vzniklé |
| | | | | převodem peněžních prostředků, které byly přijaty |
| | | | | na základě těchto dohod na účty státních finančních |
| | | | | aktiv a na účty pro řízení likvidity státní |
| | | | | pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) |
| | | | | body 2 a 3 rozpočtových pravidel]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2147 | Neúrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním |
| | | | | dluhopisům |
| | | | | |
| | | | | Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, |
| | | | | forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže |
| | | | | se vztahují k vlastním dluhopisům, s výjimkou |
| | | | | příjmů, které mají povahu úroků (ty patří na |
| | | | | položku 2146) a jistin (ty patří na položky |
| | | | | třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona |
| | | | | č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a |
| | | | | investičních fondech) se rozumějí investiční |
| | | | | nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. |
| | | | | 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, |
| | | | | ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2148 | Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k |
| | | | | vlastním dluhopisům |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínových |
| | | | | úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a |
| | | | | případně dohod o jiných finančních derivátech |
| | | | | [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o |
| | | | | investičních společnostech a investičních fondech, |
| | | | | a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 |
| | | | | Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění |
| | | | | zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.] s |
| | | | | výjimkou podle dohod o devizových swapech |
| | | | | vztahujících se k držitelům státních a komunálních |
| | | | | dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu |
| | | | | (příjmy z úroků podle takových dohod patří na |
| | | | | položku 2146). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2149 | Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z výnosů finančního majetku, které nepatří |
| | | | | na položky 2141 až 2145. Jsou to zejména neúrokové |
| | | | | příjmy z investičních nástrojů s výjimkou příjmů |
| | | | | z držby akcií. Příjmy z finančních derivátů |
| | | | | [§ 3 odst. 1 písm. d), g), j) a k) zákona č. |
| | | | | 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, |
| | | | | ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.] |
| | | | | se sem zařazují jen v případě, že organizace tak |
| | | | | rozhodne. V tom případě postupuje podobně jako při |
| | | | | sledování kursových zisků (položka 2143) a na |
| | | | | položku 2149 zařazuje rozdíl (kladný nebo záporný) |
| | | | | mezi příjmem, jak byl inkasován, a příjmem, jaký by |
| | | | | byl, kdyby finančního derivátu nebylo. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 215 | | Soudní poplatky |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje poplatky za řízení a za úkon podle zákona |
| | | | | o soudních poplatcích. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2151 | Soudní poplatky |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 22 | | | Přijaté sankční platby a vratky transferů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 221 | | Přijaté sankční platby |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení patří přijaté |
| | | | | sankční platby, které lze oddělit od plateb, |
| | | | | za jejichž zpoždění jsou placeny, s výjimkou |
| | | | | sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daní |
| | | | | a ostatních příjmů patřících do třídy 1 (tyto |
| | | | | sankce patří, jsou-li odděleny, na položku 1704, |
| | | | | a nejsou-li od příslušné daně nebo jiného daňového |
| | | | | příjmu odděleny, na položku této daně nebo tohoto |
| | | | | daňového příjmu). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů |
| | | | | |
| | | | | Patří sem sankční platby přijaté od organizací, |
| | | | | které se řídí rozpočtovou skladbou (§ 1 odst. 2 |
| | | | | vyhlášky), tj. od organizačních složek státu, obcí, |
| | | | | krajů, státních fondů, regionálních rad a |
| | | | | dobrovolných svazků obcí. Jsou to veškeré sankční |
| | | | | platby přijaté od nich s výjimkou těch, které patří |
| | | | | na položky 1627, 1628, 1638 a 1704 |
| | | | | (organizace veškeré sankční platby poukazované |
| | | | | jiným organizacím zařazují na položku 5363). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
| | | | | |
| | | | | Patří sem sankční platby přijaté od jiných |
| | | | | subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, |
| | | | | regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou |
| | | | | to veškeré sankční platby přijaté od nich |
| | | | | s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, |
| | | | | 1638 a 1704. Za sankční platbu se |
| | | | | nepovažuje pokuta z nedodaného objemu biopaliv |
| | | | | podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o |
| | | | | ochraně ovzduší, (patří na položku 1339). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 222 | | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy |
| | | | | z finančního vypořádání |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veřejných |
| | | | | rozpočtů |
| | | | | |
| | | | | Příjmy poskytovatelů transferů z jejich vratek, |
| | | | | jimiž jsou části transferů, které jejich příjemci |
| | | | | na stanovený účel nespotřebovali a poskytovatelům |
| | | | | je vracejí. Zahrnuje i přijaté vratky správci |
| | | | | kapitol státního rozpočtu a organizačními složkami |
| | | | | státu, kteří poskytovali dotace přímo ze svých |
| | | | | kapitol územním rozpočtům. Nerozlišuje se, zda šlo |
| | | | | o vratky běžných či kapitálových transferů. |
| | | | | Nepoužije se pro vratky transferů mezi rozpočty |
| | | | | územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích |
| | | | | let od jiných veřejných rozpočtů |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje příjmy inkasované peněžními fondy |
| | | | | podléhajícími rozpočtové skladbě od jiných |
| | | | | veřejných rozpočtů, pokud nejsou zařazeny |
| | | | | na položku 2221. Použije se zejména pro příjmy |
| | | | | státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání |
| | | | | minulých let, pokud nejsou zařazeny na položku |
| | | | | 2221. Nepoužije se pro příjmy odvodů z finančního |
| | | | | vypořádání mezi veřejnými rozpočty územní úrovně, |
| | | | | ty se zařadí na položku 2223. Zahrnuje i příjmy |
| | | | | z finančního vypořádání inkasované obcemi a kraji |
| | | | | od veřejných rozpočtů ústřední úrovně. |
| | | | | Patří sem i příjmy od jiných veřejných rozpočtů, |
| | | | | které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných |
| | | | | v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako |
| | | | | záporné výdaje (§ 49 odst. 7 rozpočtových |
| | | | | pravidel), ale jako kladné příjmy (u organizačních |
| | | | | složek státu nejsou přijímány na výdajové účty |
| | | | | státního rozpočtu, ale na účty příjmové). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi |
| | | | | krajem a obcemi |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje příjmy inkasované obcemi a dobrovolnými |
| | | | | svazky obcí od kraje při finančním vypořádání |
| | | | | minulých let (např. doplatek dotace) nebo příjmy |
| | | | | kraje z titulu vratek transferů poskytnutých krajem |
| | | | | obcím a dobrovolným svazkům obcí v minulých letech. |
| | | | | Položka zahrnuje i vypořádací vztahy mezi |
| | | | | kraji navzájem. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2224 | Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu |
| | | | | |
| | | | | Peněžní prostředky, které byly Národnímu fondu |
| | | | | (§ 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb.) převedeny |
| | | | | na realizaci programů za účelem plnění závazků |
| | | | | z mezinárodních smluv v minulých letech a z důvodu |
| | | | | nevyužití se vracejí zpět do státního rozpočtu nebo |
| | | | | jiného fondu podléhajícího rozpočtové skladbě. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2225 | Úhrady prostředků vynaložených podle zákona |
| | | | | o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti |
| | | | | zaměstnavatele |
| | | | | |
| | | | | Příjmy úřadů práce podle § 12 až 14 zákona č. |
| | | | | 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební |
| | | | | neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých |
| | | | | zákonů. Jsou to prostředky, které úřady práce |
| | | | | zaplatily za platebně neschopné zaměstnavatele |
| | | | | jakožto mzdy zaměstnanců a jejich daň z příjmů, |
| | | | | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek |
| | | | | na státní politiku zaměstnanosti a pojistné |
| | | | | na všeobecné zdravotní pojištění a které jim tito |
| | | | | zaměstnavatelé vracejí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2226 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi |
| | | | | obcemi |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi |
| | | | | navzájem, mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí a |
| | | | | mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. Při |
| | | | | vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije |
| | | | | záznamová jednotka 024 a přes hranice kraje 028. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2227 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi |
| | | | | regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými |
| | | | | svazky obcí |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z finančního vypořádání mezi na jedné straně |
| | | | | regionální radou a na druhé krajem, obcemi |
| | | | | a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo |
| | | | | k vypořádání přes hranice kraje, použije se |
| | | | | záznamová jednotka 028. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů |
| | | | | |
| | | | | (1) Jiné vratky transferů než ty, které patří na |
| | | | | ostatní položky tohoto podseskupení položek, včetně |
| | | | | vratek mimo finanční vypořádání. Nerozlišuje se, |
| | | | | zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů |
| | | | | ani kdo tyto transfery vrací (podnikatel, |
| | | | | obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.). |
| | | | | |
| | | | | (2) Organizační složky státu, které jsou |
| | | | | poskytovateli dotací a návratných finančních |
| | | | | výpomocí (§ 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů), na tuto položku |
| | | | | zařazují částky vrácených dotací převedené z účtu |
| | | | | cizích prostředků na příjmový účet podle § 14f |
| | | | | odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. |
| | | | | 25/2015 Sb. Územní samosprávné celky, městské části |
| | | | | hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí a |
| | | | | regionální rady, které poskytly dotaci podle § 10a |
| | | | | zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. |
| | | | | 24/2015 Sb., na tuto položku zařazují dotace nebo |
| | | | | jejich části vrácené podle § 22 odst. 6 tohoto |
| | | | | zákona. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na tuto položku patří i příjmy z vratek daní a |
| | | | | poplatků, které organizace zaplatila v minulých |
| | | | | letech. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 23 | | | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní |
| | | | | nedaňové příjmy |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 231 | | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného |
| | | | | dlouhodobého majetku |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného |
| | | | | dlouhodobého majetku |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje veškeré příjmy z prodeje majetku |
| | | | | pořízeného z neinvestičních prostředků, nezahrnuje |
| | | | | příjmy z prodeje majetku pořízeného z investičních |
| | | | | prostředků a akcií. Patří sem však příjmy z prodeje |
| | | | | majetku pořízeného původně z investičních |
| | | | | prostředků, který byl prodán jako druhotná |
| | | | | surovina, materiál ke šrotování, demoliční materiál |
| | | | | apod. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 232 | | Ostatní nedaňové příjmy |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2321 | Přijaté neinvestiční dary |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku se zařazují peněžní prostředky |
| | | | | přijaté v soukromoprávních vztazích jako dary |
| | | | | (§ 2055 až 2078 občanského zákoníku) od tuzemských |
| | | | | i cizích fyzických a právnických osob s výjimkou |
| | | | | peněžitých darů od cizích nepodnikatelských |
| | | | | právnických osob, ty patří na položku 4152. Peněžní |
| | | | | prostředky přijaté ve veřejnoprávních vztazích |
| | | | | patří na položky třídy 4. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na tuto položku patří jen přijaté peněžité |
| | | | | dary, u kterých si dárce nevymínil jejich použití |
| | | | | na investiční účely. Peněžité dary, jejichž použití |
| | | | | na investiční účely si dárce vymínil, se zařazují |
| | | | | na položku 3121. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 2321 patří i příspěvky přijaté podle |
| | | | | § 23a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění |
| | | | | odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a |
| | | | | o změně některých souvisejících zákonů (zákon o |
| | | | | pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění |
| | | | | zákonů č. 160/2013 Sb. a č. 293/2017 Sb. z fondu |
| | | | | zábrany škod České kanceláře pojistitelů, které |
| | | | | organizační složky státu přijímají do rezervního |
| | | | | fondu podle § 48 odst. 2 písm. d) rozpočtových |
| | | | | pravidel, jsou-li určeny na neinvestiční účely |
| | | | | (příspěvky na investiční účely patří na položku |
| | | | | 3121). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2322 | Přijaté pojistné náhrady |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| | | | | |
| | | | | (1) Zahrnuje i příspěvky inkasované od pojišťovny, |
| | | | | ne však od České kanceláře pojistitelů podle § 23a |
| | | | | zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. |
| | | | | 160/2013 Sb. (odstavec 3 náplně položky 2321 a |
| | | | | odstavec 2 náplně položky 3121). |
| | | | | |
| | | | | (2) Zahrnuje i např. náhrady od fyzických osob za |
| | | | | jimi způsobené škody. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 2324 patří i příjmy z dobropisů, |
| | | | | nejsou-li evidovány jako snížení výdajů (§ 49 odst. |
| | | | | 7 až 9 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. |
| | | | | 25/2015 Sb., a § 21 zákona č. 250/2000 Sb.). |
| | | | | Dobropisem se rozumí právní jednání, kterým |
| | | | | dodavatel věcí, služeb, prací nebo výkonů snižuje |
| | | | | odběrateli peněžitý dluh za dodávku, který |
| | | | | odběratel už zaplatil. Na položku 2324 patří takové |
| | | | | příjmy i v případě, že obsahem dodávky byly věci |
| | | | | povahy dlouhodobého majetku. Na položku 2324 |
| | | | | nepatří přijaté vratky. Přijaté vratky transferů |
| | | | | patří na položky ze seskupení položek 22 a na |
| | | | | položku 2325 a přijaté netransferové vratky na |
| | | | | položku 2329. |
| | | | | |
| | | | | (4) Zahrnuje i např. příjem náhrady za náklady |
| | | | | soudního řízení, vymožené náhrady výdajů |
| | | | | uskutečněných v předchozích letech apod. |
| | | | | |
| | | | | (5) Použije se vždy pro případy dodatečně |
| | | | | vymoženého výživného od osoby povinné výživou |
| | | | | dítěte, u kterého stát na základě zákona č. |
| | | | | 482/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, |
| | | | | poskytoval příspěvek na výživu (v tomto případě |
| | | | | není rozhodující, zda byl příspěvek poskytnut |
| | | | | v běžném roce nebo v letech minulých). |
| | | | | |
| | | | | (6) Na položku 2324 patří i částka, kterou do |
| | | | | státního rozpočtu převádí penzijní společnost za |
| | | | | účastníka důchodového spoření, který požádal o |
| | | | | starobní důchod ze základního důchodového pojištění |
| | | | | ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího |
| | | | | stupně podle zákona o důchodovém pojištění a udělil |
| | | | | souhlas s převodem 60 % svých prostředků do |
| | | | | státního rozpočtu (§ 15 zákona č. 426/2011 Sb., o |
| | | | | důchodovém spoření). |
| | | | | |
| | | | | (7) Na tuto položku zařazují organizace jakožto |
| | | | | veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 zákona č. |
| | | | | 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přijaté |
| | | | | náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávek |
| | | | | podle § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se |
| | | | | určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s |
| | | | | uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, |
| | | | | likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby |
| | | | | jmenovaného soudem a upravují některé otázky |
| | | | | Obchodního věstníku, veřejných rejstříků |
| | | | | právnických a fyzických osob a evidence svěřenských |
| | | | | fondů a evidence údajů o skutečných majitelích. |
| | | | | |
| | | | | (8) Patří na ni i příjmy obcí, krajů, regionálních |
| | | | | rad a dobrovolných svazků obcí z úhrad, které jim |
| | | | | vyplácí Ministerstvo financí podle § 33 odst. 9 |
| | | | | rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů |
| | | | | určených k příjmu dotací a návratných finančních |
| | | | | výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a |
| | | | | Národního fondu. |
| | | | | |
| | | | | (9) Zahrnuje i přijaté přeplatky záloh (zejména za |
| | | | | odběr elektřiny, vody, páry, plynu apod.), které se |
| | | | | plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům. |
| | | | | Zatřídění přeplatku zálohy je možné na tuto |
| | | | | položku i tehdy, pokud se vztahuje zčásti k zálohám |
| | | | | placeným v minulých rozpočtových letech a zčásti k |
| | | | | zálohám hrazeným v běžném rozpočtovém roce. Pokud |
| | | | | se organizace rozhodne postupovat tímto způsobem, |
| | | | | je povinna tak postupovat i v následujících letech. |
| | | | | |
| | | | | (10) Zahrnuje i dosud splácené příjmy z regresních |
| | | | | náhrad. |
| | | | | |
| | | | | (11) Na tuto položku patří i příjem náhrad nákladů |
| | | | | služebního úřadu (organizační složky státu) na |
| | | | | vykonání úřednické zkoušky podle § 35 odst. 3 |
| | | | | zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, podle |
| | | | | služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro |
| | | | | státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše |
| | | | | paušální částky nákladů spojených s vykonáním |
| | | | | úřednické zkoušky. Zpětné proplacení této částky |
| | | | | státním zaměstnancům podle § 35 odst. 4 zákona |
| | | | | č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona |
| | | | | č. 144/2017 Sb., zařadí zaměstnavatel na položku |
| | | | | 5192 (odstavec 17 její náplně). |
| | | | | |
| | | | | (12) Na položku 2324 se zařazuje též příjem úhrad |
| | | | | za službu péče o dítě v dětské skupině (§ 6 a 8 |
| | | | | zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o |
| | | | | dítě v dětské skupině a o změně souvisejících |
| | | | | zákonů). |
| | | | | |
| | | | | (13) Na položku 2324 patří též přijetí částky |
| | | | | určené k veřejně prospěšným účelům od obviněného z |
| | | | | přestupku, kterou složil, aby mohla být schválena |
| | | | | dohoda o narovnání mezi ním a osobou přestupkem |
| | | | | poškozenou [§ 87 odst. 1 písm. d) a odstavce 2 a 4 |
| | | | | zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky |
| | | | | a řízení o nich]. |
| | | | | |
| | | | | (14) Na položku 2324 patří i příjmy z náhrad za |
| | | | | poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., |
| | | | | o svobodném přístupu k informacím, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb., |
| | | | | ve znění zákonů č. 61/2006 Sb. a č. 222/2015 Sb.). |
| | | | | Jsou-li informace poskytnuty na základě licenční |
| | | | | nebo podlicenční smlouvy, kterou organizace s |
| | | | | žadatelem o informaci uzavřela (§ 14a zákona č. |
| | | | | 106/1999 Sb., ve znění zákonů č. 61/2006 Sb. a č. |
| | | | | 222/2015 Sb.), příjem odměny podle této smlouvy |
| | | | | organizace zařadí na položku 2111. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2325 | Vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání |
| | | | | kursových rozdílů |
| | | | | |
| | | | | Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu ze |
| | | | | státního rozpočtu za účelem vyrovnání kursových |
| | | | | rozdílů, které se z Národního fondu převádějí zpět |
| | | | | do státního rozpočtu, protože na vyrovnání |
| | | | | kursových rozdílů nebyly použity. Tato položka |
| | | | | souvisí s výdajovou položkou 5770 - Převody |
| | | | | ze státního rozpočtu do Národního fondu |
| | | | | na vyrovnání kursových rozdílů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2326 | Prostředky přijaté z Národního fondu související |
| | | | | s neplněním závazků z mezinárodních smluv |
| | | | | |
| | | | | Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu a |
| | | | | převedené z něj zpět do státního rozpočtu nebo |
| | | | | jiného peněžního fondu podléhajícího rozpočtové |
| | | | | skladbě, který je poskytl, z důvodů neplnění |
| | | | | mezinárodních smluv. Jde o vrácení příslušné části |
| | | | | prostředků, které byly poskytnuty na položkách |
| | | | | seskupení 57 a 67. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2327 | Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl |
| | | | | Evropské unii za Národní fond |
| | | | | |
| | | | | Peněžní prostředky převedené z Národního fondu |
| | | | | do státního rozpočtu podle § 38 odst. 3 věty za |
| | | | | středníkem zákona č. 218/2000 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2328 | Neidentifikované příjmy |
| | | | | |
| | | | | Veškeré došlé platby blíže neidentifikované. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
| | | | | |
| | | | | (1) Jiné nedaňové příjmy než příjmy ostatních |
| | | | | položek třídy 2. |
| | | | | |
| | | | | (2) Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které |
| | | | | nelze zařadit na jinou druhovou položku. |
| | | | | |
| | | | | (3) Použije se například pro propadlé jistiny |
| | | | | vložených vkladů při výběrových řízeních a příjmy |
| | | | | za promlčené celní jistoty. |
| | | | | |
| | | | | (4) Použije se i pro inkaso příjmu za převod |
| | | | | hlasovacích práv k akciím obcemi, jestliže součástí |
| | | | | dohody o převodu na nabyvatele není závazek převést |
| | | | | na tohoto nabyvatele v budoucnu akcie. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na tuto položku patří i peněžní prostředky |
| | | | | organizačních složek státu utržené za prodej kolků, |
| | | | | jestliže utržené peněžní prostředky nepoužívají na |
| | | | | jejich nákup. Jestliže je na jejich nákup |
| | | | | používají, patří sem příjmy z prodeje části kolků |
| | | | | při snížení jejich zásoby a z prodeje zbytku kolků |
| | | | | při zrušení této služby. Nepatří sem příjmy účtu |
| | | | | státního rozpočtu z prodeje kolků prodejním místům, |
| | | | | ty patří na položku 1702. |
| | | | | |
| | | | | (6) Na tuto položku patří i příjmy z případných |
| | | | | výher kontrolních pracovníků při provádění dozoru |
| | | | | nad dodržováním zákona upravujícího hazardní hry. |
| | | | | |
| | | | | (7) Na tuto položku patří i příjmy inkasované |
| | | | | neoprávněně, zejména příjmy inkasované v důsledku |
| | | | | plátcova omylu. Minusem se na tuto položku zařazují |
| | | | | částky těchto příjmů vracených v tomtéž roce, v |
| | | | | němž byly inkasovány (v následujícím roce nebo |
| | | | | dalších letech se vracejí z výdajů a zařazují na |
| | | | | položku 5909). |
| | | | | |
| | | | | (8) Na položku 2329 patří i příjmy organizace od |
| | | | | subjektu, od nějž přebírá povinnosti a ten jí za to |
| | | | | platí, zejména přebírá-li od něj dluh (§ 1888 až |
| | | | | 1894 občanského zákoníku), nejsou-li to povinnosti, |
| | | | | příjem za jejichž splnění patří na jiné položky |
| | | | | třídy 2, a příjmy organizace od subjektu, který od |
| | | | | ní přebírá práva a za ta platí, zejména |
| | | | | postupuje-li mu organizace pohledávku (§ 1879 až |
| | | | | 1887 občanského zákoníku), nejsou-li to práva, |
| | | | | příjem za jejichž uplatnění patří na jiné položky |
| | | | | třídy 2. |
| | | | | |
| | | | | (9) Na položku 2329 se zařazují i příjmy vratek |
| | | | | kromě vratek transferů. |
| | | | | |
| | | | | (10) Na položku 2329 patří i přijaté částky, které |
| | | | | má organizace po splnění plátcových dluhů vůči ní |
| | | | | nebo jiné osobě nebo po skončení smluvního vztahu |
| | | | | mezi ní a plátcem nebo jinou osobou plátci vrátit, |
| | | | | zejména jistoty (kauce) podle § 2010 a |
| | | | | následujících občanského zákoníku, § 41 zákona č. |
| | | | | 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve |
| | | | | znění zákona č. 368/2016 Sb., aj., poskytují-li se |
| | | | | v penězích. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 234 | | Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním |
| | | | | zdrojům |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje především tzv. regály za čerpání |
| | | | | přírodních zdrojů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2341 | Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální |
| | | | | vody |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje poplatky podle lázeňského zákona. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2342 | Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují příjmy z platby k |
| | | | | úhradě správy vodních toků a správy povodí podle |
| | | | | § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně |
| | | | | některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. |
| | | | | 113/2018 Sb. Příjmy podle části první hlavy X |
| | | | | vodního zákona patří na položky seskupení |
| | | | | položek 13, a to poplatek za vypouštění odpadních |
| | | | | vod do vod povrchových na položku 1331, poplatek za |
| | | | | povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních |
| | | | | na položku 1336 a poplatek za odebrané množství |
| | | | | podzemní vody na položku 1357. Příjem úhrady výdajů |
| | | | | na opatření ve veřejném zájmu podle § 102 vodního |
| | | | | zákona patří, je-li poskytován na neinvestiční |
| | | | | výdaje nebo bez rozlišení, zda je určen na |
| | | | | neinvestiční nebo investiční výdaje, na položku |
| | | | | 4116, a je-li poskytován na investiční výdaje, na |
| | | | | položku 4216. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2343 | Příjmy dobíhajících úhrad z dobývajícího prostoru a |
| | | | | z vydobytých nerostů |
| | | | | |
| | | | | Příjem úhrad dobíhajících podle zrušeného § 32a |
| | | | | zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití |
| | | | | nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákonů |
| | | | | č. 541/1991 Sb., č. 366/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., |
| | | | | č. 3/2005 Sb., č. 386/2005 Sb. a č. 281/2009 Sb. |
| | | | | Příjmy z úhrad odváděných za rok 2017 a další léta |
| | | | | podle § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb., ve znění |
| | | | | zákona č. 89/2016 Sb., který je účinný od 1. ledna |
| | | | | 2017 a kterým byl § 32a zrušen, patří na položku |
| | | | | 1356. Na tu patří i poplatek podle § 4b zákona |
| | | | | č. 62/1988 Sb., ve znění zákona č. 366/2000 Sb., |
| | | | | inkasovaný od 1. ledna 2017. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 235 | | Příjmy za využívání dalších majetkových práv |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2351 | Poplatky za udržování patentu v platnosti |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří příjmy z poplatků za |
| | | | | udržování patentu v platnosti a z poplatků za |
| | | | | udržování dodatkového ochranného osvědčení pro |
| | | | | léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin |
| | | | | v platnosti podle zákona č. 173/2002 Sb., o |
| | | | | poplatcích za udržování patentů a dodatkových |
| | | | | ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na |
| | | | | ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve |
| | | | | znění zákona č. 377/2005 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2352 | Poplatky za udržování evropského patentu |
| | | | | v platnosti |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří příjmy z poplatků za |
| | | | | udržování evropského patentu s účinky pro Českou |
| | | | | republiku v platnosti podle zákona č. 173/2002 Sb., |
| | | | | o poplatcích za udržování patentů a dodatkových |
| | | | | ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na |
| | | | | ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve |
| | | | | znění zákona č. 377/2005 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2353 | Poplatky za udržování dodatkového ochranného |
| | | | | osvědčení pro léčiva |
| | | | | |
| | | | | Poplatky za udržování dodatkového ochranného |
| | | | | osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu |
| | | | | rostlin v platnosti. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 236 | | Dobrovolné pojistné |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2361 | Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ |
+ | | | | |
| | | | | Patří sem dobrovolné pojistné podle zákona o |
| | | | | pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na |
| | | | | státní politiku zaměstnanosti. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2362 | Patří sem dobrovolné pojistné na důchodové |
| | | | | pojištění podle zákona o pojistném na sociální |
| | | | | zabezpečení a příspěvku na státní politiku |
| | | | | zaměstnanosti. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 239 | | Dočasné zatřídění příjmů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2391 | Dočasné zatřídění příjmů |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené |
| | | | | identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém |
| | | | | [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění |
| | | | | zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí |
| | | | | Integrovaného informačního systému státní pokladny |
| | | | | a který automaticky zařazuje částky z bankovních |
| | | | | výpisů na jednotky rozpočtové skladby, částky |
| | | | | příjmů příjmových účtů státního rozpočtu. |
| | | | | Rozpočtový systém na ni zařazuje i výdaje (minusové |
| | | | | příjmy) příjmových účtů státního rozpočtu s |
| | | | | výjimkou výdajů, které z nich byly odepsány na |
| | | | | základě platebního příkazu vystaveného organizační |
| | | | | složkou státu. Příjmy a výdaje zařazené na této |
| | | | | položce organizační složka státu z této položky |
| | | | | vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky |
| | | | | rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned |
| | | | | poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato |
| | | | | položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci |
| | | | | jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 24 | | | Přijaté splátky půjčených prostředků |
| | | | | |
| | | | | Jen jde-li o splátky půjčených prostředků původně |
| | | | | poskytnutých za účelem rozpočtové politiky, nikoliv |
| | | | | jako nástroj řízení likvidity, ty patří na položky |
| | | | | třídy 8. Půjčené prostředky poskytované za účelem |
| | | | | rozpočtové politiky však mohou mít i charakter |
| | | | | nákupu cenných papírů (dluhopisů), je-li jejich |
| | | | | prvotním smyslem podpora druhého subjektu. Jejich |
| | | | | přijaté splátky proto patří na toto seskupení |
| | | | | položek. Zapisují se jen skutečné splátky, nikoliv |
| | | | | např. úroky, ty patří na položku 2141, 2144 nebo |
| | | | | 2145. Půjčenými prostředky se pro účely rozpočtové |
| | | | | skladby rozumějí finanční prostředky přijaté nebo |
| | | | | vydané jakožto návratné finanční výpomoci, půjčky, |
| | | | | úvěry a cena vlastních dluhopisů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 241 | | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských |
| | | | | subjektů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2411 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských |
| | | | | subjektů - fyzických osob |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2412 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských |
| | | | | nefinančních subjektů - právnických osob |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2413 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských |
| | | | | finančních subjektů - právnických osob |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2414 | Splátky půjčených prostředků od podniků |
| | | | | ve vlastnictví státu |
| | | | | |
| | | | | Splátky prostředků, které byly půjčeny na položkách |
| | | | | 5614 a 6414. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 242 | | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných |
| | | | | společností a podobných subjektů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2420 | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných |
| | | | | společností a podobných subjektů |
| | | | | |
| | | | | Použije se pro splátky půjčených prostředků |
| | | | | od soukromých právnických osob, nepatří sem tedy |
| | | | | splátky od zdravotních pojišťoven, státních fondů |
| | | | | atd. Nepoužije se ani pro splátky od příspěvkových |
| | | | | organizací. Patří sem splátky od spolků, nadací, |
| | | | | politických stran a hnutí, odborů, společenství |
| | | | | vlastníků jednotek apod. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 243 | | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů |
| | | | | ústřední úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2431 | Splátky půjčených prostředků od státního rozpočtu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2432 | Splátky půjčených prostředků od státních fondů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2433 | Splátky půjčených prostředků od zvláštních fondů |
| | | | | ústřední úrovně |
| | | | | |
| | | | | Splátky přijaté z účtu, |
| | | | | který je nástupnickým peněžním fondem Fondu |
| | | | | národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu |
| | | | | národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2434 | Splátky půjčených prostředků od fondu sociálního |
| | | | | a zdravotního pojištění |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje např. splátky půjčených prostředků |
| | | | | od zdravotních pojišťoven. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2439 | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných |
| | | | | rozpočtů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 244 | | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů |
| | | | | územní úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2442 | Splátky půjčených prostředků od krajů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2443 | Splátky půjčených prostředků od regionálních rad |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2449 | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných |
| | | | | rozpočtů územní úrovně |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje splátky půjčených prostředků např. |
| | | | | od dobrovolných svazků obcí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 245 | | Splátky půjčených prostředků od zřízených a |
| | | | | podobných subjektů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových |
| | | | | organizací |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2452 | Splátky půjčených prostředků od vysokých škol |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2459 | Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených |
| | | | | a podobných subjektů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 246 | | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 247 | | Splátky půjčených prostředků ze zahraničí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2470 | Splátky půjčených prostředků ze zahraničí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 248 | | Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2481 | Příjmy od dlužníků za realizace záruk |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje příjmy z titulu splácení pohledávky, která |
| | | | | vznikla organizaci převzetím závazků při realizaci |
| | | | | poskytnuté záruky za nesolventního dlužníka. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2482 | Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek |
| | | | | |
| | | | | Patří sem příjmy od subjektů, za které organizace |
| | | | | zaplatila dodavatelům, kteří těmto subjektům dodali |
| | | | | zboží nebo služby, cenu tohoto zboží nebo služeb. |
| | | | | Patří sem hlavně splátky částek poskytnutých jako |
| | | | | vládní úvěry [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., |
| | | | | rozpočtová pravidla], tj. splátky poukazované |
| | | | | organizační složce státu cizím státem k úhradě ceny |
| | | | | zboží a služeb, které tento stát odebral od českého |
| | | | | podniku a jehož cenu tomuto podniku organizační |
| | | | | složka státu uhradila. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 25 | | | Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 251 | | Příjmy sdílené s Evropskou unií |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2511 | Podíl na clech |
| | | | | |
| | | | | Příjmy státního rozpočtu ve výši 20 procent cla, |
| | | | | které vybírá celní správa podle nařízení Evropského |
| | | | | parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se |
| | | | | stanoví celní kodex Unie, a zákona č. 242/2016 Sb., |
| | | | | celní zákon, na zvláštní bankovní účet |
| | | | | nepodléhající rozpočtové skladbě. Z vyměřeného cla, |
| | | | | které se vede na zvláštním účtu, se 80 procent |
| | | | | převádí do rozpočtu Evropské unie a 20 procent do |
| | | | | státního rozpočtu [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 |
| | | | | rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému |
| | | | | vlastních zdrojů Evropské unie]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2512 | Podíl na dávkách z cukru |
| | | | | |
| | | | | Příjmy Státního zemědělského intervenčního fondu ve |
| | | | | výši pětiny dávek z cukru, které se vybírají |
| | | | | podle § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. |
| | | | | 256/2000 Sb., ve znění zákonů č. 128/2003 Sb., č. |
| | | | | 85/2004 Sb., č. 441/2005 Sb. a č. 291/2009 Sb., a |
| | | | | podle čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, |
| | | | | kterým se stanoví společná organizace zemědělských |
| | | | | trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské |
| | | | | produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci |
| | | | | trhů"). Státní zemědělský intervenční fond vybírá |
| | | | | dávky z cukru na svůj bankovní účet společné |
| | | | | zemědělské politiky (tento příjem tohoto svého účtu |
| | | | | zařazuje na položku 1706) a z něj čtyři pětiny |
| | | | | vybraných dávek poukazuje na bankovní účet Evropské |
| | | | | komise (tento výdaj svého účtu společné zemědělské |
| | | | | politiky zařazuje na položku 5512) a pětinu na |
| | | | | svůj bankovní režijní účet (tento výdaj svého účtu |
| | | | | společné zemědělské politiky zařazuje na položku |
| | | | | 5349 a jako příjem svého režijního účtu jej |
| | | | | zařazuje na položku 2512) [čl. 2 odst. 1 písm. a) a |
| | | | | odst. 3 rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom |
| | | | | o systému vlastních zdrojů Evropské unie]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 2513 | Podíl na DPH z telekomunikačních a podobných služeb |
| | | | | spravované pro EU |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazuje Ministerstvo financí |
| | | | | částky, které si podle článku 46 odst. 3 nařízení |
| | | | | Rady (EU) č. 904/2010, o správní spolupráci a boji |
| | | | | proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, |
| | | | | Česká republika ponechává z daně z přidané hodnoty, |
| | | | | kterou platí poskytovatelé telekomunikačních |
| | | | | služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání |
| | | | | a elektronických služeb v České republice jakožto |
| | | | | ve státě identifikace (státě, v němž mají sídlo |
| | | | | nebo v němž, nemají-li v Evropské unii sídlo, mají |
| | | | | provozovnu a který si pro placení daně z přidané |
| | | | | hodnoty vybrali) a kterou Česká republika v |
| | | | | případě, že tyto služby jsou poskytovány do |
| | | | | členského státu, v němž tito plátci nemají sídlo |
| | | | | ani provozovnu, převádí tomuto státu (článek 369a |
| | | | | až 369k směrnice Rady 2006/112/ES, o společném |
| | | | | systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice |
| | | | | Rady 2008/8/ES a § 110a, 110b a 110h zákona |
| | | | | č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění |
| | | | | zákona č. 196/2014 Sb.). Tyto částky bude státní |
| | | | | rozpočet inkasovat v letech 2015 až 2018 a na |
| | | | | základě dodatečných daňových přiznání případně i |
| | | | | později. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| 3 | | | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 31 | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní |
| | | | | kapitálové příjmy |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 311 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě |
| | | | | drobného) |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a |
| | | | | jejich částí |
| | | | | |
| | | | | Použije se též při prodeji pozemku patřícího |
| | | | | k prodávané budově, jestliže cenu nelze rozdělit. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého |
| | | | | majetku |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3114 | Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku |
| | | | | |
| | | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, |
| | | | | jak je definován v první větě náplně podseskupení |
| | | | | položek 611. Na tuto položku patří například také |
| | | | | příjmy Ministerstva životního prostředí z prodeje |
| | | | | povolenek, jednotek přiděleného množství a jiných |
| | | | | práv k vypouštění emisí podle § 7 odst. 5 věty |
| | | | | první a § 17 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách |
| | | | | obchodování s povolenkami na emise skleníkových |
| | | | | plynů, a případné příjmy organizací, které |
| | | | | provozují zařízení podle § 2 písm. a) tohoto |
| | | | | zákona, z převodu povolenek podle § 8 odst. 2 |
| | | | | zákona. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 312 | | Ostatní kapitálové příjmy |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
| | | | | |
| | | | | (1) Jen jde-li o dobrovolný a neopětovaný peněžní |
| | | | | dar nikoli z veřejného rozpočtu nebo od cizího |
| | | | | státu či mezinárodní organizace a zároveň je-li |
| | | | | tento dar účelově určen na kapitálové výdaje. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 3121 patří i příspěvky přijaté podle |
| | | | | § 23a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu |
| | | | | vozidla (zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákonů č. |
| | | | | 160/2013 Sb. a č. 293/2017 Sb.) z fondu zábrany |
| | | | | škod České kanceláře pojistitelů, které organizační |
| | | | | složky státu přijímají do rezervního fondu podle |
| | | | | § 48 odst. 2 písm. d) rozpočtových pravidel, |
| | | | | jsou-li určeny na investiční účely (příspěvky na |
| | | | | neinvestiční účely patří na položku 2321). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku |
| | | | | |
| | | | | Opětované příspěvky od fyzických a právnických osob |
| | | | | na investiční účely. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 32 | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku |
| | | | | |
| | | | | Jen jde-li o akt rozpočtové politiky a nikoliv |
| | | | | o nástroj řízení likvidity, kdy patří na položky |
| | | | | třídy 8. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 320 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení patří příjmy |
| | | | | z prodeje dlouhodobého finančního majetku (§ 17 |
| | | | | vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí |
| | | | | některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o |
| | | | | účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro |
| | | | | některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky |
| | | | | č. 403/2011 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3201 | Příjmy z prodeje akcií |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3203 | Příjmy z prodeje dluhopisů |
| | | | | |
| | | | | Patří sem příjmy organizačních složek státu |
| | | | | z prodeje dluhopisů jiných než státních (§ 25 |
| | | | | odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech) a |
| | | | | příjmy státních fondů, obcí, krajů, regionálních |
| | | | | rad a dobrovolných svazků obcí z prodeje cizích |
| | | | | dluhopisů (jiných než těch, kterých jsou emitenty). |
| | | | | Příjmy Ministerstva financí z prodeje státních |
| | | | | dluhopisů a příjmy státních fondů, obcí, krajů, |
| | | | | regionálních rad a dobrovolných svazků obcí |
| | | | | z prodeje vlastních dluhopisů patří na položky |
| | | | | třídy 8. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 3209 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního |
| | | | | majetku |
| | | | | |
| | | | | Patří sem příjmy z prodeje dlouhodobého finančního |
| | | | | majetku, které nejsou uvedeny na položkách 3201, |
| | | | | 3202 ani 3203. Jsou to zejména příjmy z prodeje |
| | | | | cenných papírů (§ 514 až 544 zákona č. 89/2012 Sb., |
| | | | | občanský zákoník) mimo akcie [§ 256 až 285 zákona |
| | | | | č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a |
| | | | | družstvech (zákon o obchodních korporacích)] a |
| | | | | dluhopisy (zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| 4 | | | | Přijaté transfery |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 41 | | | Neinvestiční přijaté transfery |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 411 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných |
| | | | | rozpočtů ústřední úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní |
| | | | | správy státního rozpočtu |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje transfery přijaté z kapitoly Všeobecná |
| | | | | pokladní správa státního rozpočtu, která je ve |
| | | | | správě Ministerstva financí, vyjma dotací přijatých |
| | | | | územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního |
| | | | | vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním |
| | | | | rozpočtu. Nepatří sem transfery přijaté od orgánů |
| | | | | státní správy, např. ministerstev zemědělství, |
| | | | | životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj, |
| | | | | ani např. transfery přijímané od úřadů práce v |
| | | | | rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti (všechny |
| | | | | tyto přijaté transfery patří na položku 4116). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
| | | | | v rámci souhrnného dotačního vztahu |
| | | | | |
| | | | | Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím |
| | | | | a krajům, zahrnuje neinvestiční dotační tituly |
| | | | | explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4114 | "Neinvestiční transfery přijaté z bankovního účtu, |
| | | | | který je nástupnickým peněžním fondem Fondu |
| | | | | národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu |
| | | | | národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4115 | Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního |
| | | | | a zdravotního pojištění |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního |
| | | | | rozpočtu |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje jiné transfery ze státního rozpočtu než |
| | | | | uvedené v položkách 4111 a 4112. Použije se |
| | | | | pro transfery přijaté od orgánů státní správy |
| | | | | (např. ministerstev), i např. pro transfery |
| | | | | přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní |
| | | | | politiky zaměstnanosti. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční převody z Národního fondu na stanovený |
| | | | | účel. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů |
| | | | | ústřední úrovně |
| | | | | |
| | | | | Například příjmy Probační a mediační služby (§ 1 |
| | | | | zákona č. 257/2000 Sb.) z převodů ze zvláštního |
| | | | | účtu Ministerstva spravedlnosti (§ 3 odst. 1 zákona |
| | | | | č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků |
| | | | | z majetkových trestních sankcí uložených v trestním |
| | | | | řízení a o změně některých zákonů) podle |
| | | | | § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 zákona |
| | | | | č. 59/2017 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 412 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných |
| | | | | rozpočtů územní úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí |
| | | | | na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí |
| | | | | z těchto obcí do školy. Zahrnuje i neinvestiční |
| | | | | peněžní dary přijímané od jiných obcí (např. |
| | | | | v souvislosti s živelní pohromou). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených |
| | | | | a fungujících podle § 15 až 17 zákona |
| | | | | č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, |
| | | | | ve znění zákona č. 138/2006 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů |
| | | | | územní úrovně |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje např. transfery od dobrovolných svazků |
| | | | | obcí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 413 | | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu |
| | | | | k útvarům bez plné právní subjektivity |
| | | | | |
| | | | | (1) Na položky tohoto podseskupení patří peněžní |
| | | | | prostředky přijímané do peněžního fondu (bankovního |
| | | | | účtu) organizační složky státu nebo právnické |
| | | | | osoby používající rozpočtovou skladbu z jiného |
| | | | | peněžního fondu (bankovního účtu) téže organizační |
| | | | | složky státu nebo téže právnické osoby, jakož i |
| | | | | peněžní prostředky přijímané městskými částmi |
| | | | | hlavního města Prahy od hlavního města Prahy a |
| | | | | peněžní prostředky přijímané hlavním městem Prahou |
| | | | | od těchto městských částí. Výjimkou jsou převody v |
| | | | | případě, že převáděná částka je z bankovního účtu |
| | | | | peněžního fondu, z kterého se převod uskutečňuje, |
| | | | | odepsána v jednom roce a na bankovní účet peněžního |
| | | | | fondu, do kterého se převod uskutečňuje, připsána |
| | | | | až v roce následujícím. V tom případě se odepsání |
| | | | | zařadí na položku 5350 a připsání na položku 4140. |
| | | | | Na položky podseskupení 413 patří například |
| | | | | peněžní prostředky přijaté z rezervního fondu na |
| | | | | příjmový účet, převody do peněžních fondů územního |
| | | | | samosprávného celku nebo svazku obcí podle |
| | | | | § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových |
| | | | | pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. |
| | | | | 477/2008 Sb. apod. Příjmy patřící na |
| | | | | položky tohoto podseskupení se v odvětvovém |
| | | | | třídění zařazují na paragraf 6330. |
| | | | | |
| | | | | (2) V konsolidaci na úrovni |
| | | | | organizace se vyřazují částky zahrnuté na položkách |
| | | | | 4133 až 4139. |
| | | | | |
| | | | | (3) Peněžním fondem se rozumí nástroj pro |
| | | | | shromažďování, ukládání a vydávání peněžních |
| | | | | prostředků umožňující placení nebo výběry na |
| | | | | požádání, jemuž právní předpis nebo jeho vlastník |
| | | | | stanovil režim spočívající zejména v tom, z jakých |
| | | | | zdrojů se naplňuje a na financování čeho se |
| | | | | používá. Je jím bankovní účet s výjimkou účtu |
| | | | | s vkladní knížkou (§ 2662 až 2675 občanského |
| | | | | zákoníku), jestliže splňuje tuto podmínku, |
| | | | | popřípadě spojený s jiným takovým účtem, pokladnou |
| | | | | nebo elektronickou peněženkou (vyúčtovávanými na |
| | | | | něj), nebo jejich skupina či soustava. Může jím být |
| | | | | i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen |
| | | | | (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Rovněž jím |
| | | | | může být i místo na takovém bankovním účtu nebo v |
| | | | | takové pokladně, případně spojené s jinými takovými |
| | | | | účty nebo místy na nich nebo pokladnami nebo místy |
| | | | | v nich, jakož i jejich skupiny či soustavy. Není |
| | | | | jím účet s vkladní knížkou (§ 2676 až 2679 |
| | | | | občanského zákoníku) ani vklad, a to jednorázový |
| | | | | vklad včetně vkladu potvrzeného vkladním listem |
| | | | | (§ 2680 a 2681) ani žádný jiný vklad, a to ani |
| | | | | v případě, že smlouva o něm je nazvána smlouvou |
| | | | | o termínovaném vkladu nebo smlouvou o účtu |
| | | | | termínovaného vkladu, ani jiný nástroj neumožňující |
| | | | | placení nebo výběry na požádání. Převody peněžních |
| | | | | prostředků do těchto nástrojů patří na položky |
| | | | | 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky |
| | | | | 8117, 8127, 8217 a 8227. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položky podseskupení 413 patří příjmy |
| | | | | z převodů mezi peněžními fondy téže organizace |
| | | | | bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi |
| | | | | bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou |
| | | | | pokladnou (odstavec 1 náplně položky 4138) nebo |
| | | | | mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i příjmy |
| | | | | z převodů uvnitř peněžních fondů s výjimkou převodů |
| | | | | mezi účty státního rozpočtu a převodů mezi |
| | | | | bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské |
| | | | | (podnikatelské) činnosti |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů |
| | | | | |
| | | | | Patří sem převody z peněžních fondů, které |
| | | | | nepodléhají rozpočtové skladbě, nepatřící na |
| | | | | položku 4131, například příjmy z převodů z fondu |
| | | | | cizích prostředků nebo příjmy Ministerstva |
| | | | | spravedlnosti z převodů ze zvláštního účtu určeného |
| | | | | k zasílání peněžních prostředků z majetkových |
| | | | | trestních sankcí (§ 3 odst. 1 zákona |
| | | | | č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků |
| | | | | z majetkových trestních sankcí uložených v trestním |
| | | | | řízení a o změně některých zákonů) podle |
| | | | | § 7 odst. 2 a § 12 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než |
| | | | | organizačních složek státu) |
| | | | | |
| | | | | Přijaté převody z vlastních fondů zřizovaných |
| | | | | podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. (rezerv a rozvoje |
| | | | | apod.) |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku se zařazují příjmy |
| | | | | mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů |
| | | | | podléhajících rozpočtové skladbě z rozpočtu téže |
| | | | | organizace (z účtu státního rozpočtu organizační |
| | | | | složky státu, z rozpočtu státního fondu nebo |
| | | | | z rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo |
| | | | | dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody |
| | | | | mezi základními běžnými účty obce. |
| | | | | |
| | | | | (2) Použije se i pro přijetí prostředků |
| | | | | z výdajových účtů organizačních složek státu na |
| | | | | zvláštní příjmové účty (§ 50 odst. 2 zákona |
| | | | | č. 218/2000 Sb.) na financování reprodukce majetku. |
| | | | | |
| | | | | (3) Patří sem též převody prostředků do rezervního |
| | | | | fondu organizačních složek státu např. podle |
| | | | | § 44a odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 4134 nepatří příjem bankovního účtu |
| | | | | rozpočtu z peněžních prostředků oddělené pokladny |
| | | | | tvořících součást rozpočtu obce, kraje, |
| | | | | dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady, |
| | | | | takový příjem patří na položku 4138. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4135 | Převody z rezervních fondů organizačních složek |
| | | | | státu |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří příjmy organizační složky |
| | | | | státu plynoucí na její příjmový účet státního |
| | | | | rozpočtu z jejího rezervního fondu včetně příjmů |
| | | | | správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu |
| | | | | státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových |
| | | | | pravidel) z rezervních fondů organizačních složek |
| | | | | státu patřících do této kapitoly. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4136 | Převody z jiných fondů organizačních složek státu |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří příjmy organizační složky |
| | | | | státu plynoucí na její příjmový rozpočtový účet |
| | | | | z jiných fondů, než které jsou zařazeny do |
| | | | | předcházejících položek, a to včetně příjmu správce |
| | | | | kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního |
| | | | | rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) |
| | | | | plynoucí na něj z týchž fondů. V současné době jsou |
| | | | | to převody z fondu odměn zřízeného podle dřívějších |
| | | | | předpisů, pokud v organizační složce státu dosud |
| | | | | existuje. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4137 | Neinvestiční převody mezi statutárními městy |
| | | | | (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo |
| | | | | částmi - příjmy |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazují městské obvody a městské |
| | | | | části statutárních měst [§ 4 zákona č. 128/2000 |
| | | | | Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů], které nemají právní subjektivitu |
| | | | | (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky |
| | | | | převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů |
| | | | | statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto |
| | | | | neinvestiční dotace na jejich činnost. Patří na ni |
| | | | | i peněžní prostředky, které statutární města |
| | | | | dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů |
| | | | | svých městských obvodů nebo městských částí, |
| | | | | jestliže se takové převody povahy neinvestičních |
| | | | | transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i |
| | | | | neinvestiční převody mezi hlavním městem Prahou a |
| | | | | jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. |
| | | | | 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4138 | Převody z vlastní pokladny |
| | | | | |
| | | | | (1) Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné |
| | | | | svazky obcí a regionální rady, které se rozhodly |
| | | | | pokladnu používat v režimu, v němž se proti |
| | | | | rozpočtu nevyúčtovává, a to ani k výkazovým dnům |
| | | | | ani na konci roku, může fungovat jako samostatný |
| | | | | peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními |
| | | | | vztahy, kterými jsou převody do něj (položka 4138) |
| | | | | a z něj (položka 5348), její příjmy a výdaje se |
| | | | | prvotně nezahrnují mezi příjmy a výdaje rozpočtu, |
| | | | | ale jsou od nich odděleny, označují se jednotkami |
| | | | | třídění rozpočtové skladby při svém zaúčtovávání na |
| | | | | účet pokladny a s příjmy a výdaji bankovního účtu |
| | | | | rozpočtu se ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu |
| | | | | územních samosprávných celků, dobrovolných svazků |
| | | | | obcí a regionálních rad sčítají (dále jen "režim |
| | | | | oddělených pokladen"). Organizace může pokladnu |
| | | | | v režimu oddělených pokladen začít používat vždy |
| | | | | jen od začátku roku a skončit s jeho používáním |
| | | | | vždy jen s koncem roku. Převody z této pokladny |
| | | | | na bankovní účet organizace se zařazují vždy jen |
| | | | | na položku 4138 a převody z bankovního účtu do ní |
| | | | | na položku 5348. Při účtování těchto příjmů a |
| | | | | výdajů bankovního účtu se nepoužívají položky |
| | | | | vyjadřující příjmy, které byly do pokladny |
| | | | | inkasovány, ani položky vyjadřující výdaje, které z |
| | | | | ní byly hrazeny (používají se při účtování o účtu |
| | | | | 261 - Pokladna), ani položka 5182. |
| | | | | |
| | | | | (2) Položka 4138 vyjadřuje, že převod se uskutečnil |
| | | | | z oddělené pokladny a je to převod uvnitř rozpočtu |
| | | | | obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo |
| | | | | regionální rady. Zařazují se na ni částky přijaté |
| | | | | na bankovní účet rozpočtu z peněžních prostředků |
| | | | | z oddělené pokladny tvořících v ní součást |
| | | | | peněžních prostředků rozpočtu (výdaj z ní na tento |
| | | | | převod se zařazuje na položku 5345) a částky |
| | | | | přijaté mezi peněžní prostředky rozpočtu v oddělené |
| | | | | pokladně z peněžních prostředků rozpočtu v jiné |
| | | | | oddělené pokladně (výdaj z ní na tento převod se |
| | | | | zařazuje na položku 5348). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů, |
| | | | | účelových fondů nemajících charakter všeobecných |
| | | | | rezerv apod. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 414 | | Převody z vlastních fondů přes rok |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4140 | Převody z vlastních fondů přes rok |
| | | | | |
| | | | | (1) Příjem peněžních prostředků, které byly |
| | | | | převedeny z jiného vlastního peněžního fondu, |
| | | | | na začátku roku v případě, že jejich výdaj z tohoto |
| | | | | peněžního fondu byl uskutečněn v předcházejícím |
| | | | | roce. |
| | | | | |
| | | | | (2) Příjem peněžních prostředků koncem roku |
| | | | | z bankovního účtu, z kterého budou odepsány až |
| | | | | začátkem následujícího roku, zejména byla-li koncem |
| | | | | roku vybrána hotovost prostřednictvím platební |
| | | | | karty a složena do pokladny, avšak odepsána |
| | | | | z bankovního účtu, ke kterému je platební karta |
| | | | | vydána, bude až v roce následujícím. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 415 | | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4151 | Neinvestiční přijaté transfery od cizích států |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery od cizích států kromě |
| | | | | neinvestičních transferů přijímaných v rámci |
| | | | | finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu |
| | | | | a Lichtenštejnska (patří na položku 4155). Za |
| | | | | transfery od cizích států se považují pouze |
| | | | | transfery od cizích státních orgánů a je-li cizí |
| | | | | stát federací (spolkem), jen od federálních |
| | | | | (spolkových) orgánů. Transfery od cizích územních |
| | | | | samosprávných celků (zemí, krajů, obcí) a jiných |
| | | | | cizích veřejných rozpočtů a od cizích |
| | | | | nepodnikatelských právnických osob patří na položku |
| | | | | 4152. Transfery od cizích fyzických a |
| | | | | podnikatelských právnických osob se považují za |
| | | | | finanční dary a patří na položku 2321. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních |
| | | | | institucí a některých cizích orgánů a právnických |
| | | | | osob |
| | | | | |
| | | | | (1) Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních |
| | | | | institucí kromě Evropské unie (přijaté neinvestiční |
| | | | | transfery od Evropské unie patří na položku 4153, |
| | | | | a jsou-li přijímány z Národního fondu, na položku |
| | | | | 4118) a Organizace Severoatlantické smlouvy (patří |
| | | | | na položku 4156). |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 4152 patří také transfery od cizích |
| | | | | územních samosprávných celků, které jsou součástí |
| | | | | federace (zemí, republik a jiných autonomních |
| | | | | součástí federací), transfery od ostatních cizích |
| | | | | územních samosprávných celků (krajů, provincií, |
| | | | | okresů, obcí), transfery od ostatních cizích |
| | | | | veřejných rozpočtů (veřejných vysokých škol, |
| | | | | veřejnoprávních sdělovacích prostředků, veřejných |
| | | | | zdravotních pojišťoven a podobných právnických |
| | | | | osob) a z transferů od cizích soukromoprávních |
| | | | | subjektů, transfery od nepodnikatelských |
| | | | | právnických osob (spolků, politických stran, |
| | | | | nadací, nadačních fondů a podobných subjektů). |
| | | | | Transfery od cizích podnikatelských právnických |
| | | | | osob a cizích fyzických osob patří na položku 2321. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4153 | Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie |
| | | | | |
| | | | | Příjem neinvestičních prostředků od Evropské |
| | | | | unie, a to přímý příjem, nikoliv příjem |
| | | | | neinvestičních prostředků od Evropské unie |
| | | | | prostřednictvím Národního fondu, který patří |
| | | | | na položku 4118. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4155 | Neinvestiční transfery z finančních mechanismů |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery přijaté od Švýcarska, |
| | | | | Norska, Islandu a Lichtenštejnska jakožto dotace |
| | | | | na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních |
| | | | | smluv, na základě kterých jsou České republice |
| | | | | svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu |
| | | | | Evropského hospodářského prostoru, finančního |
| | | | | mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české |
| | | | | spolupráce. Jsou to neinvestiční transfery přijaté |
| | | | | podle mezinárodních smluv o implementaci |
| | | | | finančních mechanismů a programu spolupráce, |
| | | | | kterými jsou memorandum o porozumění pro |
| | | | | implementaci finančního mechanismu Evropského |
| | | | | hospodářského prostoru pro léta 2004 - 2009 mezi |
| | | | | Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, |
| | | | | Norským královstvím a Českou republikou (č. |
| | | | | 36/2005 Sb. m. s.), memorandum o porozumění pro |
| | | | | implementaci norského finančního mechanismu na léta |
| | | | | 2004 - 2009 ustaveného v souladu s dohodou |
| | | | | z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským |
| | | | | společenstvím o norském finančním mechanismu pro |
| | | | | období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a |
| | | | | Českou republikou (č. 35/2005 Sb. m. s.), rámcová |
| | | | | dohoda mezi vládou České republiky a švýcarskou |
| | | | | federální radou týkající se implementace programu |
| | | | | švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských |
| | | | | a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské |
| | | | | unie (č. 65/2008 Sb. m. s.), memorandum |
| | | | | o porozumění o implementaci finančního mechanismu |
| | | | | Evropského hospodářského prostoru na období |
| | | | | 2014 - 2021 mezi Islandem, Lichtenštejnským |
| | | | | knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou |
| | | | | (č. 59/2017 Sb. m. s.) a memorandum o porozumění o |
| | | | | implementaci finančního mechanismu Norska na období |
| | | | | 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou |
| | | | | republikou (č. 60/2017 Sb. m. s.), a podle |
| | | | | obdobných mezinárodních smluv, které budou uzavřeny |
| | | | | v budoucnu. Na tuto položku nepatří neinvestiční |
| | | | | transfery původem z finančních mechanismů, přijaté |
| | | | | však z Národního fondu (patří na položku 4118), |
| | | | | přes nějž v současné době vede jediná cesta, kterou |
| | | | | veřejné rozpočty peněžní prostředky z finančních |
| | | | | mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) |
| | | | | rozpočtových pravidel]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4156 | Neinvestiční transfery od NATO |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery přijaté od Organizace |
| | | | | Severoatlantické smlouvy. V současné době směřují |
| | | | | jen do státního rozpočtu. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 416 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| | | | | finančních aktiv |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4160 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| | | | | finančních aktiv |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 42 | | | Investiční přijaté transfery |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 421 | | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů |
| | | | | ústřední úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4211 | Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní |
| | | | | správy státního rozpočtu |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje investiční transfery přijaté z kapitoly |
| | | | | Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která |
| | | | | je ve správě Ministerstva financí, vyjma |
| | | | | investičních transferů přijatých územními orgány |
| | | | | v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. |
| | | | | vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. |
| | | | | Nepatří sem transfery přijaté od orgánů státní |
| | | | | správy, např. ministerstev zemědělství, životního |
| | | | | prostředí, kultury, pro místní rozvoj (všechny |
| | | | | tyto přijaté transfery patří na položku 4216). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4212 | Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
| | | | | v rámci souhrnného dotačního vztahu |
| | | | | |
| | | | | Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím |
| | | | | a krajům, zahrnuje investiční dotační tituly |
| | | | | explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4214 | Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů |
| | | | | ústřední úrovně |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery přijaté |
| | | | | z bankovního účtu, který je nástupnickým |
| | | | | peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 |
| | | | | Na tuto položku patří příjmy organizační složky |
| | | | | zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona |
| | | | | č. 178/2005 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního |
| | | | | rozpočtu |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje jiné investiční transfery ze státního |
| | | | | rozpočtu než na položkách 4211 a 4212. Použije se |
| | | | | pro investiční transfery přijaté od orgánů státní |
| | | | | správy (např. ministerstev zemědělství, životního |
| | | | | prostředí, kultury, pro místní rozvoj apod.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4218 | Investiční převody z Národního fondu |
| | | | | |
| | | | | Investiční převody z Národního fondu na stanovený |
| | | | | účel. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4219 | Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných |
| | | | | rozpočtů ústřední úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 422 | | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů |
| | | | | územní úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad |
| | | | | |
| | | | | Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených |
| | | | | a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 |
| | | | | Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění |
| | | | | zákona č. 138/2006 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4229 | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů |
| | | | | územní úrovně |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují například dotace od |
| | | | | dobrovolných svazků obcí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 423 | | Investiční přijaté transfery ze zahraničí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4231 | Investiční přijaté transfery od cizích států |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery od cizích států kromě |
| | | | | investičních transferů přijímaných v rámci |
| | | | | finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu |
| | | | | a Lichtenštejnska (patří na položku 4234). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4232 | Investiční přijaté transfery od mezinárodních |
| | | | | institucí |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery přijaté od mezinárodních |
| | | | | institucí kromě Evropské unie (investiční transfery |
| | | | | přijaté od ní patří na položku 4233) a od |
| | | | | Organizace Severoatlantické smlouvy (investiční |
| | | | | transfery přijaté od ní patří na položku 4235). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4233 | Investiční transfery přijaté od Evropské unie |
| | | | | |
| | | | | Tato položka zahrnuje investiční prostředky |
| | | | | Evropské unie, které jsou určeny organizačním |
| | | | | složkám státu. Pokud nelze v rámci transfery |
| | | | | odlišit investiční a neinvestiční část transferu, |
| | | | | zatřídí se příjem na položku 4153. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4234 | Investiční transfery z finančních mechanismů |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska, |
| | | | | Islandu a Lichtenštejnska v rámci finančních |
| | | | | mechanismů (přijaté podle mezinárodních smluv |
| | | | | uveřejněných ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. |
| | | | | 36/2005 Sb. m. s., č. 35/2005 Sb. m. s., č. |
| | | | | 65/2008 Sb. m. s., č. 59/2017 Sb. m. s. |
| | | | | a č. 60/2017 Sb. m. s. a podle obdobných |
| | | | | mezinárodních smluv, které budou uzavřeny v |
| | | | | budoucnu). Nepatří sem investiční transfery původem |
| | | | | z finančních mechanismů, přijaté však z Národního |
| | | | | fondu (patří na položku 4218), přes nějž v současné |
| | | | | době vede jediná cesta, kterou veřejné rozpočty |
| | | | | peněžní prostředky z finančních mechanismů |
| | | | | přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) |
| | | | | rozpočtových pravidel]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4235 | Investiční transfery od NATO |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery přijaté od Organizace |
| | | | | Severoatlantické smlouvy. V současné době směřují |
| | | | | jen do státního rozpočtu. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 424 | | Investiční přijaté transfery ze státních finančních |
| | | | | aktiv |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4240 | Investiční přijaté transfery ze státních finančních |
| | | | | aktiv |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 425 | | Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu |
| | | | | k útvarům bez plné právní subjektivity |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 4251 | Investiční převody mezi statutárními městy |
| | | | | (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo |
| | | | | částmi - příjmy |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazují městské obvody a městské |
| | | | | části statutárních měst [§ 4 zákona č. |
| | | | | 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů], které nemají právní |
| | | | | subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní |
| | | | | prostředky převedené na jejich bankovní účty z |
| | | | | bankovních účtů statutárních měst, kterých jsou |
| | | | | součástí, jakožto investiční dotace na jejich |
| | | | | činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které |
| | | | | statutární města dostávají na své bankovní účty z |
| | | | | bankovních účtů svých městských obvodů nebo |
| | | | | městských částí, jestliže se takové převody povahy |
| | | | | investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku |
| | | | | patří i investiční převody mezi hlavním městem |
| | | | | Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 |
| | | | | zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| 5 | | | | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| | | | | |
| | | | | (1) Z běžných výdajů se nákupy (seskupení položek |
| | | | | 50 a 51) zařazují na položky podle toho, jaká věc, |
| | | | | služba, práce, výkon nebo právo se jimi pořizuje, |
| | | | | a transfery (seskupení položek 52 až 57) podle |
| | | | | toho, jaký druh podpory představují a případně kdo |
| | | | | je jejím příjemcem, bez ohledu na způsob vzniku |
| | | | | právní povinnosti platit, zejména bez ohledu na to, |
| | | | | jde-li o platbu, která nebyla předmětem sporu, či o |
| | | | | platbu, povinnost k níž předmětem sporu byla |
| | | | | a provádí se na základě zejm. soudního rozhodnutí |
| | | | | nebo smíru (§ 67 a 99 občanského soudního řádu), |
| | | | | či jde-li o běžnou platbu nebo o doplatek včetně |
| | | | | doplatku za minulá léta. |
| | | | | |
| | | | | (2) Stejně tak u nákupů |
| | | | | nezáleží na tom, jakým způsobem dodavatel odvodil |
| | | | | cenu, kterou má organizace jako odběratel |
| | | | | zaplatit, např. zda do faktury uvedl či neuvedl, |
| | | | | jakou část ceny tvoří jeho výdaje či náklady na |
| | | | | zabalení nebo dopravu dodaného zboží nebo při |
| | | | | dodávce služeb jeho výdaje či náklady na cestovné |
| | | | | (to neplatí pro výdaje či náklady vznikající přímo |
| | | | | organizaci, jestliže například organizace dopravu |
| | | | | zboží objednala sama u dopravní firmy a platí za |
| | | | | ni přímo jí a nikoliv dodavateli zboží). To platí |
| | | | | obdobně i pro kapitálové výdaje (třída 6). |
| | | | | |
| | | | | (3) Stejně tak pro běžné i kapitálové výdaje platí, |
| | | | | že pořizují-li se jedním výdajem věci, služby, |
| | | | | práce, výkony nebo práva představující více druhů |
| | | | | ekonomických hodnot nebo poskytují-li se jedním |
| | | | | výdajem podpory představující více druhů transferů |
| | | | | a výdaj tedy patří na více položek, zařadí se |
| | | | | tento výdaj, nejsou-li v účetních dokladech částky |
| | | | | rozděleny, na položku, která odpovídá hlavní části |
| | | | | výdaje nebo o které to lze předpokládat. |
| | | | | |
| | | | | (4) Pro výdaje i pro příjmy platí, že při |
| | | | | zařazování výdajů na položky, pro které je |
| | | | | rozhodující klasifikace právního úkonu, na základě |
| | | | | nějž se výdaje vynakládají nebo příjmy inkasují |
| | | | | (například pro zařazení výdajů na položku 5164 |
| | | | | je rozhodující, zda vydané peněžní prostředky |
| | | | | jsou platbami podle nájemní smlouvy), nezáleží |
| | | | | na tom, jak klasifikují právní úkon jeho původci, |
| | | | | ale jakým tento právní úkon skutečně je (například |
| | | | | nezáleží na tom, že smlouva, podle níž bude |
| | | | | odběratel užívat bez časového omezení počítačové |
| | | | | programy, které vytvořil dodavatel-fyzická osoba |
| | | | | jako dílo podle autorského zákona, je nadepsána |
| | | | | jako smlouva o nájmu programů, ale na tom, že |
| | | | | obsahem smlouvy je udělení oprávnění k užití díla |
| | | | | bez časového omezení, a proto odběratelovy platby |
| | | | | dodavateli podle této smlouvy nebudou zařazeny na |
| | | | | položku 5164, nýbrž 5041). |
| | | | | |
| | | | | (5) Výdaje na jednu hodnotu (na nákup jednoho druhu |
| | | | | věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv), jednu |
| | | | | náhradu nebo jeden transfer (poskytnutí jednoho |
| | | | | druhu podpory jednomu příjemci) organizace zařazuje |
| | | | | jen na jednu položku, a to i v případě, že pořízení |
| | | | | této hodnoty nebo poskytnutí této náhrady nebo |
| | | | | transferu souvisí s pořízením hodnoty jiné nebo |
| | | | | s poskytnutím jiné náhrady či jiného transferu. |
| | | | | |
| | | | | (6) Organizační složka státu rovněž nemůže částku, |
| | | | | kterou odečítá od ceny placené dodavateli (nebo od |
| | | | | jiné platby jinému subjektu) z důvodu, že jí ji |
| | | | | dlužil, převádět ze svých výdajů do příjmů proto, |
| | | | | aby měla ve výdajích plnou cenu a ve svých příjmech |
| | | | | částku úhrady dluhu. Jestli např. organizační |
| | | | | složka státu platí např. za nájem kanceláří, které |
| | | | | používá, majiteli domu dohodnutý nájem snížený |
| | | | | o cenu oprav, které pro něj v domě provedla |
| | | | | (započtení podle § 1982 až 1992 občanského |
| | | | | zákoníku), zařadí na položku 5164 jen takto |
| | | | | zaplacenou částku a nemůže částku ve výši ceny |
| | | | | oprav převést ze svého výdajového rozpočtového |
| | | | | účtu na svůj rozpočtový účet příjmový proto, aby |
| | | | | tento převod ve výdajích zařadila na položku 5164 a |
| | | | | výdaj na této položce tak dorovnala na původní cenu |
| | | | | nájmu, a v příjmech na položku 2111 a měla v nich |
| | | | | tak platbu odpovídající ceně oprav. Ze stejných |
| | | | | důvodů např. náhradu mzdy za první dva týdny nemoci |
| | | | | zařazuje organizace celou na položku 5424 i v |
| | | | | případě, že má nárok na refundaci poloviny této |
| | | | | náhrady a o tuto polovinu náhrady platí nižší |
| | | | | pojistné na sociální zabezpečení. Nemůže platbu |
| | | | | zaměstnanci zařadit na položku 5424 jen v částce |
| | | | | rozdílu mezi touto platbou a částkou refundace, |
| | | | | částku refundace zařadit na položku 5031 a výdaj na |
| | | | | této položce tak dorovnat na částku pojistného, |
| | | | | jakou by platila, kdyby refundace nebylo. |
| | | | | |
| | | | | (7) Převody ze svých výdajů |
| | | | | do svých příjmů provádí organizace jen v případě, |
| | | | | že to stanoví rozpočtová skladba nebo jiný právní |
| | | | | předpis. Totéž platí pro zařazování výdaje na jednu |
| | | | | hodnotu, náhradu nebo transfer na více položek. |
| | | | | Tato pravidla platí nejen pro běžné výdaje, ale i |
| | | | | výdaje kapitálové. |
| | | | | |
| | | | | (8) Při zařazování výdajů na položky nezáleží na |
| | | | | tom, zda organizace výdaj provádí z bankovního účtu |
| | | | | nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo |
| | | | | v zahraničí, ani na tom, zda výdaj se provádí |
| | | | | ve prospěch bankovního účtu nebo pokladny |
| | | | | umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí. |
| | | | | |
| | | | | (9) U výdajů na nákupy (seskupení položek 50, 51, |
| | | | | 59, 61, 62 a 69) nerozhoduje, jsou-li prováděny |
| | | | | ve prospěch tuzemských nebo zahraničních osob. |
| | | | | Výjimkou jsou členské příspěvky a podobné platby |
| | | | | zahraničním právnickým osobám, jejichž |
| | | | | protihodnotou jsou členská práva; tyto výdaje místo |
| | | | | na položku 5179 patří na položky z podseskupení |
| | | | | položek 55. Výjimkou jsou také sankce placené |
| | | | | Evropské unii, ty místo na položku 5191 patří na |
| | | | | položku 5512. Zahraniční právnickou osobou se |
| | | | | rozumí právnická osoba se sídlem mimo území České |
| | | | | republiky (§ 3024 odst. 1 občanského zákoníku, |
| | | | | § 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním |
| | | | | právu soukromém) a zahraniční fyzickou osobou |
| | | | | (cizincem) fyzická osoba, která není státním |
| | | | | občanem České republiky (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona |
| | | | | č. 91/2012 Sb.). |
| | | | | |
| | | | | (10) Transfery a půjčené prostředky tuzemským |
| | | | | osobám patří na položky ze seskupení 52, 53, 54, 57 |
| | | | | a 67 a podseskupení 561 až 566, 631 až 637 a 641 až |
| | | | | 646 a transfery zahraničním osobám na položky ze |
| | | | | seskupení 55 a z podseskupení 567, 638 a 647 podle |
| | | | | toho, jsou-li neinvestiční či investiční, jakým |
| | | | | osobám jsou poskytovány a případně podle právního |
| | | | | titulu poskytnutí, a to bez ohledu na to, jsou-li |
| | | | | poskytovány na českém území, v zahraničí, |
| | | | | z českého území do zahraničí nebo ze |
| | | | | zahraničí do českého území (odstavec 8). Na položky |
| | | | | ze seskupení 55 patří také členské příspěvky a |
| | | | | podobné platby zahraničním právnickým osobám, |
| | | | | jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce |
| | | | | placené Evropské unii (odstavec 9). |
| | | | | |
| | | | | (11) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich |
| | | | | zařazení na položku nezávisí na tom, byl-li výdaj |
| | | | | oprávněný nebo neoprávněný. |
| | | | | |
| | | | | (12) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení |
| | | | | hodnot též platí, že jejich zařazení na položku |
| | | | | nezávisí na tom, byla-li smlouva, podle níž druhá |
| | | | | strana poskytne věci, služby, práce, výkony nebo |
| | | | | práva a organizace za ně zaplatí, uzavřena ve |
| | | | | prospěch organizace nebo třetí strany (§ 1767 a |
| | | | | 1768 občanského zákoníku). |
| | | | | |
| | | | | (13) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení |
| | | | | hodnot vynaložené ve prospěch třetí osoby (odstavec |
| | | | | 12) platí, že i když tyto hodnoty jsou této osobě |
| | | | | nutné k tomu, aby mohla plnit ve prospěch |
| | | | | organizace, výdaje na ně organizace zařadí na |
| | | | | položky podle druhu pořízených hodnot bez ohledu na |
| | | | | to, na jakou položku patří výdaje na pořízení |
| | | | | hodnot od této osoby, například odměnu předanou |
| | | | | nebo poukázanou tlumočnici za tlumočení v zahraničí |
| | | | | uskutečněné jako služba (dodávka) organizace zařadí |
| | | | | na položku 5169, avšak výdaj za letenku (poddodávku |
| | | | | dodavateli), kterou jí poskytla, zařadí na položku |
| | | | | 5173, i když pro daňové účely její odměnu tvoří |
| | | | | úhrn obou těchto částek. |
| | | | | |
| | | | | (14) Při zařazování výdajů na pořízení hodnot na |
| | | | | položku nerozhoduje ani to, zda cena se platí |
| | | | | předem nebo až po dodávce, najednou nebo ve |
| | | | | splátkách a jaká jednotka množství věcí, výkonů či |
| | | | | prací, objemu služeb nebo množství či síly práv je |
| | | | | pro určení celkové ceny dodávky zvolena, například |
| | | | | zda se celková cena nájmu kopírovacího zařízení |
| | | | | případně nájmu spojeného s dalšími službami |
| | | | | (například s běžnou údržbou nebo s dodávkami tonerů |
| | | | | či papíru) vypočítává jako součin dohodnuté částky |
| | | | | za den nájmu a počtu dní, po něž nájem trvá, součin |
| | | | | dohodnuté částky za okopírovanou stránku a počtu |
| | | | | stránek, které nájemce během nájmu okopíruje, nebo |
| | | | | případně součin dohodnuté částky za kilowatthodinu |
| | | | | elektrické energie použité na kopírování a počtu |
| | | | | kilowatthodin spotřebovaných na kopírování po dobu |
| | | | | nájmu či zda se cena nájmu automobilu odvozuje |
| | | | | z doby nájmu nebo počtu ujetých kilometrů. |
| | | | | |
| | | | | (15) Zařazení na položku se řídí druhem pořizované |
| | | | | hodnoty s výjimkou výdajů na platby daně z přidané |
| | | | | hodnoty, kdy organizace, která je plátcem daně |
| | | | | z přidané hodnoty jakožto odběratel, může |
| | | | | rozhodnout, že platby této daně místo na položku |
| | | | | 5362 se budou zařazovat na položku, na niž patří |
| | | | | výdaj za dodanou hodnotu. |
| | | | | |
| | | | | (16) Jestliže při pořizování majetku (kupní, |
| | | | | směnnou nebo licenční smlouvou) odvisí zařazení |
| | | | | výdaje na jeho pořízení na položku od jeho |
| | | | | velikosti (například zařazení výdaje na počítač |
| | | | | kupovaný za 40 tisíc Kč nebo méně, který patří na |
| | | | | položku 5137, oproti výdaji na počítač kupovaný za |
| | | | | více než 40 tisíc Kč, který patří na položku 6125) |
| | | | | a tento výdaj se neprovádí jednou platbou, |
| | | | | rozhoduje výdaj celkový (úhrn splátek). |
| | | | | |
| | | | | (17) Při zařazování výdaje na položku rozhoduje |
| | | | | právní stav ze dne provedení výdaje. Právní |
| | | | | skutečnosti nastalé později nemohou mít za následek |
| | | | | přeřazení výdaje na jinou položku. Nemůže-li |
| | | | | organizace všechny potřebné informace o právním |
| | | | | stavu ze dne provedení výdaje získat ani |
| | | | | s vynaložením úsilí, které po ní lze rozumně |
| | | | | požadovat, například informace o tom, jaká hodnota |
| | | | | ve skupině pořizovaných hodnot převažuje |
| | | | | (odstavec 3), organizace stav odhadne. |
| | | | | |
| | | | | (18) Výdaj, který se uskutečnil podle cizího práva, |
| | | | | se zařadí na položku, na kterou by se zařadil výdaj |
| | | | | uskutečněný podle stejného nebo podobného institutu |
| | | | | českého práva, nestanoví-li rozpočtová skladba |
| | | | | jinak. |
| | | | | |
| | | | | (19) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich |
| | | | | zařazení na položku nezávisí na tom, byly-li |
| | | | | provedeny přes prostředníka, s výjimkou transferů |
| | | | | poskytovaných prostřednictvím krajů, obcí a |
| | | | | dobrovolných svazků obcí jimi zřízeným příspěvkovým |
| | | | | organizacím (k tomu náplně seskupení položek 52 a |
| | | | | položek 5336 a 6356). Prostředníkem se pro účely |
| | | | | rozpočtové skladby rozumí subjekt, kterému plátce |
| | | | | předává peněžní prostředky a pověřuje ho, aby je |
| | | | | předal příjemci. Prostředníky jsou subjekty, k |
| | | | | jejichž činnosti patří zprostředkovávání plateb, |
| | | | | zejména poskytovatelé platebních služeb |
| | | | | [§ 1 písm. c) a § 3 a 5 zákona č. 370/2017 Sb., o |
| | | | | platebním styku] a pošta [§ 3 odst. 1 písm. c) |
| | | | | zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o |
| | | | | změně některých zákonů (zákon o poštovních |
| | | | | službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb.], a |
| | | | | organizační složky státu nebo právnické osoby, |
| | | | | jimž ukládá zákon, že určité platby mají |
| | | | | zprostředkovávat (§ 16 odst. 1, § 19 odst. 2 a |
| | | | | § 44a odst. 1, 2, 3 a 13 rozpočtových pravidel, |
| | | | | § 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech |
| | | | | územních rozpočtů), nebo s nimiž zprostředkování |
| | | | | určitých plateb organizace dohodne. Prostředník |
| | | | | jedná podle pokynů plátce a nerozhoduje, jaké osobě |
| | | | | jakou peněžní částku poukáže, doručí nebo jinak |
| | | | | předá. |
| | | | | |
| | | | | (20) Výdaje na splátky a závdavky (§ 1808 a 1809 |
| | | | | občanského zákoníku) se zařazují na stejnou položku |
| | | | | jako ostatní platby k úhradě téhož dluhu. To platí |
| | | | | i pro výdaje na zálohy, předběžné i průběžné, je-li |
| | | | | v době jejich provedení známo, na úhradu jakých |
| | | | | nákupů nebo transferů budou připsány (zařazená |
| | | | | záloha). Není-li to známo (nezařazená záloha), |
| | | | | zařadí se na položku 5199. Stane-li se to známým v |
| | | | | tomtéž roce, mohou se rozúčtovat na položky podle |
| | | | | skutečně uhrazených nákupů nebo transferů. |
| | | | | |
| | | | | (21) Vydává-li organizace peněžní prostředky na |
| | | | | základě právního aktu jiného právního subjektu nebo |
| | | | | jiné organizační složky státu (například je vydává |
| | | | | podle smlouvy uzavřené jiným právním subjektem nebo |
| | | | | jinou organizační složkou státu nebo podle |
| | | | | rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného jiným |
| | | | | orgánem veřejné správy), zařadí takový výdaj na |
| | | | | položku, která odpovídá tomuto právnímu aktu, a to |
| | | | | bez ohledu na to, je-li takový postup v souladu se |
| | | | | zákonem [například poskytování finančních příspěvků |
| | | | | ze státního rozpočtu na hospodaření v lesích a na |
| | | | | vybrané myslivecké činnosti podle § 46 zákona č. |
| | | | | 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění |
| | | | | některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákonů |
| | | | | č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 501/2012 Sb., |
| | | | | § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění |
| | | | | zákonů č. 501/2012 Sb. a č. 357/2014 Sb., a |
| | | | | nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení |
| | | | | závazných pravidel poskytování finančních příspěvků |
| | | | | na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké |
| | | | | činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., |
| | | | | č. 51/2015 Sb. a č. 209/2016 Sb., o jejichž |
| | | | | poskytnutí rozhodují podle § 46 odst. 4 a |
| | | | | § 48a odst. 2 písm. i) zákona č. 289/1995 Sb., ve |
| | | | | znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. |
| | | | | 501/2012 Sb., a § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. |
| | | | | 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 357/2014 Sb., s |
| | | | | výjimkou poskytnutí finančních příspěvků na |
| | | | | hospodaření v lesích v působnosti Ministerstva |
| | | | | obrany, ale podle § 2 odst. 4 věty druhé nařízení |
| | | | | vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. |
| | | | | 51/2015 Sb., je vyplácí Ministerstvo zemědělství] |
| | | | | nebo protiprávní (například proplacení faktury, |
| | | | | kterou dodavatel předložil organizační složce |
| | | | | státu, za dodávku, o které s ním tato organizační |
| | | | | složka státu uzavřela smlouvu, jinou organizační |
| | | | | složkou státu), i bez ohledu na to, byla-li by |
| | | | | vydávající organizace k takovému právnímu aktu |
| | | | | oprávněná. |
| | | | | |
| | | | | (22) Při zařazování výdajů na nákupy na položky |
| | | | | nerozhoduje, zda se výdaje uskutečnily po plnění, |
| | | | | které je jejich protihodnotou, během něj, před ním |
| | | | | (například předplatné, závdavek nebo zařazená |
| | | | | záloha) nebo ve více těchto obdobích a zda byly |
| | | | | vynaloženy najednou nebo ve splátkách. |
| | | | | |
| | | | | (23) Platby dodavatelům nebo v jejich prospěch, |
| | | | | kterými se pořizuje právo na to, aby dodali nějaké |
| | | | | zboží nebo služby, a toto právo je stvrzené |
| | | | | dokladem v podobě papírové poukázky nebo |
| | | | | elektronického záznamu, například platby, proti |
| | | | | nimž se vydávají doklady jako jízdenky, vstupenky, |
| | | | | známky, pásky do frankovacích strojů, telefonní |
| | | | | karty, poukázky na benzín, stravenky nebo |
| | | | | elektronické záznamy ve prospěch karet v mobilních |
| | | | | telefonech (tzv. karty SIM), patří na položky pro |
| | | | | výdaje na pořízení zboží nebo služeb, k jejichž |
| | | | | obdržení tyto poukázky nebo elektronické záznamy |
| | | | | jejich držitele opravňují. V případě, že opravňují |
| | | | | k obdržení více druhů zboží nebo služeb, jimž |
| | | | | odpovídá více položek, a není dosud rozhodnuto, |
| | | | | které budou odebrány, zařadí se na položku 5199. |
| | | | | |
| | | | | (24) Pro běžné i kapitálové výdaje, kterými jsou |
| | | | | platby ke splnění dluhu se stanovenou lhůtou, |
| | | | | platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na |
| | | | | tom, byla-li platba provedena ve lhůtě nebo po ní, |
| | | | | například byla-li dodavateli zaplacena fakturovaná |
| | | | | částka do dne, který s ním byl dohodnut, nebo po |
| | | | | tomto dni nebo byla-li vratka transferu při |
| | | | | finančním vypořádání provedena ve lhůtě podle |
| | | | | vyhlášky o finančním vypořádání nebo až po jejím |
| | | | | uplynutí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 50 | | | Platy a podobné a související výdaje |
| | | | | |
| | | | | (1) Seskupení položek zahrnuje odměny za práci |
| | | | | konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, |
| | | | | služebním nebo obdobném vztahu a platby |
| | | | | kompenzující újmu vzniklou ukončením tohoto vztahu |
| | | | | (podseskupení položek 501 a 502), povinné pojistné |
| | | | | placené zaměstnavatelem (podseskupení položek 503), |
| | | | | odměny za užití duševního vlastnictví (podseskupení |
| | | | | položek 504), platby kompenzující újmu vzniklou |
| | | | | pracovníkům vinou organizace v důsledku toho, že |
| | | | | jim práci znemožnila (podseskupení položek 505), a |
| | | | | mzdy podle cizího práva (podseskupení položek 506). |
| | | | | Odměny za užití duševního vlastnictví sem patří i |
| | | | | v případě, že se vyplácejí právnickým osobám. |
| | | | | |
| | | | | (2) Výdaje patřící na položky podseskupení položek |
| | | | | 501 a 502 představují platby fyzickým osobám |
| | | | | (zaměstnancům), právnickým osobám jen v případě |
| | | | | platby dědici zaměstnance, je-li jím právnická |
| | | | | osoba. |
| | | | | |
| | | | | (3) Odměny za práci konanou jako závislá činnost |
| | | | | se na příslušné položky zahrnují v hrubé výši, a to |
| | | | | bez ohledu na to, že se jednotlivé části této hrubé |
| | | | | výše vyplácejí nebo poukazují různým příjemcům. |
| | | | | Hrubou výší odměny za práci se rozumí odměna za |
| | | | | práci včetně částek, které zaměstnavatel platí z |
| | | | | odměn osob, které u něj vykonávají závislou |
| | | | | činnost, jakožto plátce daní a pojistného veřejným |
| | | | | rozpočtům (daň z příjmů fyzických osob a pojistné |
| | | | | na sociální zabezpečení a příspěvek na státní |
| | | | | politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám |
| | | | | (pojistné na všeobecné zdravotní pojištění) a |
| | | | | penzijním společnostem prostřednictvím orgánů |
| | | | | finanční správy (pojistné na důchodové spoření). |
| | | | | |
| | | | | (4) Platem a mzdou se pro účely této vyhlášky |
| | | | | rozumějí i platby za pracovní čas strávený jinak |
| | | | | než prací pro organizaci (například strávený |
| | | | | dovolenou, studiem nebo výkonem veřejných funkcí či |
| | | | | jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace |
| | | | | povinna zaměstnancům za něj platit. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 501 | | Platy |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení patří výdaje na |
| | | | | platy, a to bez ohledu na to, zda je organizace |
| | | | | vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního |
| | | | | rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané |
| | | | | za práci neprovedenou v důsledku protiprávního |
| | | | | jednání organizace, které musela pracovníkům |
| | | | | vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v |
| | | | | důsledku toho, že jim práci znemožnila, například |
| | | | | tím, že je neoprávněně propustila (patří na |
| | | | | podseskupení položek 505). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma |
| | | | | zaměstnanců na služebních místech |
| | | | | |
| | | | | Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce) a mzdy (§ 113 |
| | | | | až 121 zákoníku práce) zaměstnanců v pracovním |
| | | | | poměru (§ 33 až 73a zákoníku práce) s výjimkou |
| | | | | platů zaměstnanců, kteří vykonávají státní službu |
| | | | | (§ 5 zákona o státní službě) v pracovním poměru (na |
| | | | | dobu určitou podle § 178 zákona o státní službě |
| | | | | nebo dočasně podle § 190 odst. 2 a 4, |
| | | | | § 191 odst. 2, § 192 odst. 2 a 4 a § 193 odst. 3 |
| | | | | téhož zákona). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5012 | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a |
| | | | | ozbrojených sil ve služebním poměru |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle |
| | | | | zákona o státní službě |
| | | | | |
| | | | | Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce a § 144 až 152 |
| | | | | zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě) státních |
| | | | | zaměstnanců (§ 6 zákona o státní službě) ve |
| | | | | služebním poměru (§ 20 až 23 zákona o státní službě |
| | | | | a na dobu určitou podle § 191 odst. 1 a § 192 |
| | | | | odst. 1 téhož zákona) a platy zaměstnanců v |
| | | | | pracovním poměru na služebních místech (na dobu |
| | | | | určitou podle § 178 zákona o státní službě nebo |
| | | | | dočasně podle § 190 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2, |
| | | | | § 192 odst. 2 a 4 a § 193 odst. 3 téhož zákona). |
| | | | | Na tuto položku patří plat státních zaměstnanců |
| | | | | včetně příplatků a doplatků (§ 148 až 152) a též |
| | | | | platby označené v zákoně o státní službě jako plat, |
| | | | | i když to není plat za provedenou práci |
| | | | | (§ 47 odst. 5, § 48 odst. 3, § 61 odst. 5, |
| | | | | § 62 odst. 2, § 104 odst. 2 a 3, § 106, |
| | | | | § 107 odst. 2, § 108, § 141 odst. 3 a § 169); |
| | | | | výjimkou je plat ve snížené výši poskytnutý za dobu |
| | | | | uznané dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené |
| | | | | karantény podle § 128, který patří na položku 5424, |
| | | | | a plat poskytnutý za dobu, po kterou státní |
| | | | | zaměstnanec nemohl podle nezákonného rozhodnutí o |
| | | | | skončení služebního poměru pracovat (§ 75 odst. 1), |
| | | | | ten patří na položku 5051. Na položku 5013 patří i |
| | | | | náhrady platu za dobu strávenou jinak než prací pro |
| | | | | služební úřad, například za dobu dovolené |
| | | | | (§ 103 odst. 3), při zvyšování vzdělání |
| | | | | (§ 109 odst. 2) nebo za přestávky ke kojení |
| | | | | (§ 121 odst. 3). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5014 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované |
| | | | | od platů ústavních činitelů |
| | | | | |
| | | | | Platy státních zaměstnanců v pracovním poměru, |
| | | | | jejichž způsob odměňování je odvozen od odměňování |
| | | | | ústavních činitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., |
| | | | | a to včetně platů státních zástupců. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5019 | Ostatní platy |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným |
| | | | | organizacím. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 502 | | Ostatní platby za provedenou práci |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení patří platby |
| | | | | fyzickým osobám související s jejich závislou prací |
| | | | | nebo prací podobné povahy pro organizaci s výjimkou |
| | | | | mezd a platů, a to bez ohledu na to, zda je |
| | | | | organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě |
| | | | | soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky |
| | | | | vydané za práci neprovedenou v důsledku |
| | | | | protiprávního jednání organizace, které musela |
| | | | | pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou |
| | | | | jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, |
| | | | | například tím, že je neoprávněně propustila (patří |
| | | | | na podseskupení položek 505). Patří sem i platby |
| | | | | za pracovní čas strávený jinak než prací pro |
| | | | | organizaci (například náhrady za prostoje a jiná |
| | | | | přerušení práce v důsledku překážek na straně |
| | | | | zaměstnavatele), je-li organizace povinna |
| | | | | pracovníkům za něj platit. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5021 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje především odměny za práci podle dohod |
| | | | | o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo |
| | | | | pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstev |
| | | | | a komisí obcí a krajů (s výjimkou samotných |
| | | | | zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku |
| | | | | 5023), odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších |
| | | | | soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 |
| | | | | občanského zákoníku) a odměny za práci (činnost) |
| | | | | podle zvláštních předpisů mimo zákoník práce, |
| | | | | služební zákon a další předpisy zakládající obdobné |
| | | | | vztahy, například odměny dobrovolným pracovníkům |
| | | | | pečovatelské služby (§ 60 vyhlášky č. 182/1991 Sb., |
| | | | | kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a |
| | | | | zákon České národní rady o působnosti orgánů České |
| | | | | republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném |
| | | | | do 31. 12. 2006 v návaznosti na § 120 odst. 10 |
| | | | | zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) či |
| | | | | odměny přísedícím senátů kárných soudů (§ 5 odst. 4 |
| | | | | zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a |
| | | | | státních zástupců, ve znění zákona č. |
| | | | | 314/2008 Sb.). Patří sem i odměny předsedy a členů |
| | | | | předsednictva vědecké rady a kontrolní rady |
| | | | | Grantové agentury (§ 36 odst. 3 zákona č. 130/2002 |
| | | | | Sb., ve znění pozdějších předpisů) a odměny |
| | | | | předsedy a členů předsednictva, výzkumné rady a |
| | | | | kontrolní rady Technologické agentury |
| | | | | (§ 36a odst. 4 téhož zákona). Nepatří sem platy |
| | | | | předsedů a členů předsednictva těchto agentur, ty |
| | | | | patří na položku 5011. Na položku 5021 patří i |
| | | | | odměny členů pracovních a poradních orgánů vlády |
| | | | | (např. § 28a zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona |
| | | | | č. 272/1996 Sb., čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 |
| | | | | Sb., o bezpečnosti České republiky, § 21 odst. 2 |
| | | | | zákona č. 379/2005 Sb., § 35 zákona č. 130/2002 |
| | | | | Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5022 | Platy představitelů státní moci a některých orgánů |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří plat [§ 2 odst. 1 a odst. 2 a |
| | | | | § 3 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů] představitelů, soudců a poslanců |
| | | | | Evropského parlamentu (§ 1 téhož zákona). Náhrady |
| | | | | výdajů osob podle § 1 zákona [§ 2 odst. 1 písm. b) |
| | | | | a § 5] patří na položku 5196 a jejich odchodné |
| | | | | [§ 2 odst. 1 písm. d) a § 7] na položku 5026, na |
| | | | | položku 5022 patří jen jejich plat. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
| | | | | (včetně uvolněných zastupitelů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5024 | Odstupné |
| | | | | |
| | | | | Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku |
| | | | | práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník |
| | | | | práce) a další odstupné podle § 13 zákona o |
| | | | | úřednících územních samosprávných celků (zákon č. |
| | | | | 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). |
| | | | | Na tuto položku patří i odchodné občanských |
| | | | | zaměstnanců Armády České republiky z pracovního |
| | | | | poměru, kteří byli členy leteckých výjezdových |
| | | | | skupin přidělenými ke zdravotnické záchranné službě |
| | | | | podle § 15 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické |
| | | | | záchranné službě, a mají nárok na odchodné podle |
| | | | | § 28a tohoto zákona, ve znění zákona |
| | | | | č. 385/2012 Sb. Zahrnuje i případné jiné platby po |
| | | | | skončení pracovního poměru povahy odstupného nebo |
| | | | | odchodného. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5025 | Odbytné |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje odbytné vyplácené státním zaměstnancům |
| | | | | ve správních úřadech podle § 72 zákona |
| | | | | č. 234/2014 Sb., o státní službě |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5026 | Odchodné |
| | | | | |
| | | | | (1) Zahrnuje odchodné vyplácené představitelům |
| | | | | státní moci a některých orgánů podle zákona č. |
| | | | | 236/1995 Sb. Na tuto položku patří i odchodné |
| | | | | vyplácené státním zaměstnancům podle § 115 zákona |
| | | | | č. 234/2014 Sb., o státní službě. |
| | | | | Odchodné a odbytné ozbrojených složek |
| | | | | Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Vězeňské |
| | | | | služby a celní správy se uvádí na položce 5410. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5026 zařazují obce odchodné |
| | | | | neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který |
| | | | | vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a |
| | | | | uvolněnému členu zastupitelstva obce, jimž zanikl |
| | | | | mandát člena zastupitelstva obce [§ 77 a 78 zákona |
| | | | | č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve |
| | | | | znění zákona č. 99/2017 Sb.], kraje odchodné |
| | | | | neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává |
| | | | | funkci hejtmana nebo náměstka hejtmana, a |
| | | | | uvolněnému členu zastupitelstva, jimž zanikl mandát |
| | | | | člena zastupitelstva [§ 52 a 53 zákona č. 129/2000 |
| | | | | Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona |
| | | | | č. 99/2017 Sb.], a hlavní město Praha odchodné |
| | | | | neuvolněnému členu zastupitelstva hlavního města |
| | | | | Prahy, který vykonává funkci primátora hlavního |
| | | | | města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města |
| | | | | Prahy, a uvolněnému členu zastupitelstva hlavního |
| | | | | města Prahy, jimž zanikl mandát člena |
| | | | | zastupitelstva hlavního města Prahy (§ 58 a 58a |
| | | | | zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve |
| | | | | znění zákona č. 99/2017 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5027 | Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě |
| | | | | |
| | | | | Služné, zvláštní příplatek a náhrada za |
| | | | | neposkytnuté náhradní volno vojáků, kteří |
| | | | | nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků |
| | | | | v záloze ve službě), podle § 8 odst. 2 a § 23 a 24 |
| | | | | zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5028 | Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů |
| | | | | |
| | | | | Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů |
| | | | | příslušníkům bezpečnostních sborů podle |
| | | | | § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., |
| | | | | o služebním poměru příslušníků bezpečnostních |
| | | | | sborů, a vojákům z povolání podle |
| | | | | § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., |
| | | | | o vojácích z povolání. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
| | | | | |
| | | | | (1) Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích |
| | | | | položkách např. odměny za produktivní činnost žáků |
| | | | | a studentů, odměny vlastním zaměstnancům |
| | | | | za vyhrané soutěže organizované jinými |
| | | | | organizacemi, odměny vyplácené vězňům, částky |
| | | | | refundované jiným organizacím k úhradě ostatních |
| | | | | plateb za provedenou práci a náhrad platu podle |
| | | | | § 3 odst. 2 vyhlášky č. 58/1991 Sb. aj. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na tuto položku se zařazuje i příplatek za |
| | | | | službu v zahraničí poskytovaný vojákům z povolání a |
| | | | | rizikový příspěvek poskytovaný občanskému |
| | | | | zaměstnanci podle § 44b zákona č. 219/1999 Sb., |
| | | | | o ozbrojených silách České republiky, ve znění |
| | | | | zákona č. 46/2016 Sb. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5029 patří i příplatky za službu |
| | | | | v zahraničí a odměny vojáků, kteří nastoupili výkon |
| | | | | vojenské činné služby (vojáků v záloze ve službě), |
| | | | | podle § 23, 25 a 26 zákona č. 45/2016 Sb., o službě |
| | | | | vojáků v záloze. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 503 | | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
| | | | | |
| | | | | Povinné pojistné, které platí zaměstnavatel |
| | | | | jakožto poplatník, tj. sám za sebe. Nepatří sem |
| | | | | pojistné a daň z příjmů, jejichž poplatníky jsou |
| | | | | zaměstnanci a zaměstnavatel jim je strhává a platí |
| | | | | za ně jakožto plátce, ty patří na příslušnou |
| | | | | položku z podseskupení 501 nebo 502, tj. na |
| | | | | položku, na niž patří odměna za práci, která je |
| | | | | předmětem daně z příjmů nebo pojistného. Povinné |
| | | | | pojistné se zařazuje na příslušnou položku bez |
| | | | | ohledu na to, zda jde o běžnou platbu nebo doplatek |
| | | | | včetně doplatku za minulá léta. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a |
| | | | | příspěvek na sociální zabezpečení a příspěvek |
| | | | | na státní politiku zaměstnanosti |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří pojistné, které platí |
| | | | | organizace jakožto zaměstnavatelé podle |
| | | | | § 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník |
| | | | | práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., podle |
| | | | | § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve |
| | | | | znění zákonů č. 37/1993 Sb. a č. 220/2000 Sb., a |
| | | | | podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví |
| | | | | podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti |
| | | | | zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo |
| | | | | nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, |
| | | | | České pojišťovně, a. s., nebo Kooperativě, |
| | | | | pojišťovně, a. s. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje především refundace pojistného |
| | | | | (na sociální a zdravotní pojištění) jiným |
| | | | | organizacím. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 504 | | Odměny za užití duševního vlastnictví |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku zařazují organizace své platby |
| | | | | fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou |
| | | | | držitelkami nehmotného majetku, za udělení |
| | | | | oprávnění k jeho užití nebo užívání jiné než |
| | | | | oprávnění, které samo má povahu vlastnictví |
| | | | | (jestliže tuto povahu má, patří výdaje za jeho |
| | | | | udělení, je-li za ně pořizován dlouhodobý nehmotný |
| | | | | majetek, na položky z podseskupení položek 611 a |
| | | | | je-li za ně pořizován nehmotný majetek jiný než |
| | | | | dlouhodobý, na položky 5172 a 5179), a jiné než |
| | | | | oprávnění k dočasnému užívání věci, na které je |
| | | | | nehmotný majetek zaznamenán, mající povahu nájmu |
| | | | | (patří však na ni odměny za udělení oprávnění |
| | | | | pronajímat nebo půjčovat originály nebo |
| | | | | rozmnoženiny autorských děl, zaznamenaných |
| | | | | uměleckých výkonů nebo zvukových či zvukově |
| | | | | obrazových záznamů, jestliže toto oprávnění nemá |
| | | | | samo povahu nehmotného majetku; má-li ji, patří |
| | | | | odměny za jeho udělení na položku 5179 nebo 6119), |
| | | | | a to s výjimkou plateb za udělení oprávnění k užití |
| | | | | nebo užívání počítačových programů (ty patří na |
| | | | | položku 5042). |
| | | | | |
| | | | | (2) Nehmotným majetkem se pro účely |
| | | | | rozpočtové skladby rozumí penězi ocenitelná |
| | | | | informace (definice informace je v náplni položky |
| | | | | 5169), kterou lze držet a nakládat s ní, penězi |
| | | | | ocenitelný soubor signálů umožňující přírodní |
| | | | | substanci nebo zvláštnímu zařízení transformovat |
| | | | | přírodní látky nebo informace, který rovněž je |
| | | | | možné držet a nakládat s ním, a právo vyvíjet |
| | | | | určité činnosti, které mohou přinést hmotný |
| | | | | prospěch, jestliže toto právo lze ocenit penězi a |
| | | | | je možné je převést na jinou osobu nebo jiné osobě |
| | | | | udělit oprávnění tyto činnosti nebo jejich část |
| | | | | vykonávat. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5041 patří zejména platby |
| | | | | držitelům nehmotného majetku, jejichž práva jsou |
| | | | | chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví |
| | | | | umožňujícími vlastníkům nehmotného majetku |
| | | | | poskytovat jiným osobám oprávnění k jeho užívání, |
| | | | | za poskytnutí takového oprávnění, které nemá povahu |
| | | | | práva vlastnického ani práva nájmu. Těmito zákony |
| | | | | jsou autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů), zákon o vynálezech a |
| | | | | zlepšovacích návrzích (zákon č. 527/1990 Sb., ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně práv k |
| | | | | odrůdám (zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů), zákon o ochranných známkách (zákon č. |
| | | | | 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon |
| | | | | o ochraně průmyslových vzorů (zákon č. |
| | | | | 207/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon |
| | | | | o užitných vzorech (zákon č. 478/1992 Sb., ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů), zákon o ochraně |
| | | | | biotechnologických vynálezů (zákon č. 206/2000 Sb.) |
| | | | | a zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků |
| | | | | (zákon č. 529/1991 Sb., ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů). |
| | | | | |
| | | | | (4) Mezi výdaje podle odstavce 3 patří i výdaje na |
| | | | | získání oprávnění podle odstavce 3, jestliže je |
| | | | | organizace |
| | | | | výjimečně pořizuje, podle dalších uvedených zákonů, |
| | | | | a to na získání licence podle § 11 odst. 1 a |
| | | | | § 14 odst. 1 zákona o vynálezech a zlepšovacích |
| | | | | návrzích, podle § 19 odst. 2 zákona o ochraně práv |
| | | | | k odrůdám, podle § 18 odst. 1 zákona o ochranných |
| | | | | známkách, podle § 19 odst. 1 a § 32 zákona o |
| | | | | ochraně průmyslových vzorů, podle § 12 odst. 2 a |
| | | | | § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a podle |
| | | | | § 10 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona o ochraně |
| | | | | topografií polovodičových výrobků. Na tuto položku |
| | | | | nepatří odměny držitelům nehmotného majetku podle |
| | | | | uvedených zákonů (majitelům patentů a podobných |
| | | | | oprávnění) za převod těchto patentů a podobných |
| | | | | oprávnění, ty patří na položky pro výdaje na |
| | | | | pořízení nehmotného majetku (položky 5179 a 6119). |
| | | | | Na položku 5041 se zařazují též platby |
| | | | | pořizovatelům databází za udělení oprávnění k |
| | | | | výkonu práva na vytěžování nebo na zužitkování |
| | | | | obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo |
| | | | | kvantitativně podstatné části (§ 90 autorského |
| | | | | zákona). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo |
| | | | | jejich společným zástupcům za jejich umělecké |
| | | | | výkony (i v případě, že je výkonní umělci provádějí |
| | | | | podle dohody o provedení práce), ne však obdobné |
| | | | | platby jejich zaměstnavatelům ani platby za |
| | | | | vstupenky na představení, na nichž se tyto výkony |
| | | | | provádějí (patří na položku 5169). Patří na ni |
| | | | | platby výkonným umělcům nebo jejich společným |
| | | | | zástupcům za udělení oprávnění užít jejich umělecký |
| | | | | výkon (§ 71 autorského zákona), jakož i platby |
| | | | | Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním |
| | | | | správcům práv podle autorského zákona za užití |
| | | | | záznamu uměleckého výkonu (§ 72 autorského zákona) |
| | | | | i ostatní částky placené těmto správcům, které |
| | | | | vybírají za autory děl a výkonné umělce, s výjimkou |
| | | | | plateb majících povahu vydání bezdůvodného |
| | | | | obohacení (ty patří na položku 5909). |
| | | | | |
| | | | | (5) Na tuto položku patří platby výkonným umělcům, |
| | | | | jejich společným zástupcům, kolektivním správcům |
| | | | | majetkových práv autorských a práv souvisejících |
| | | | | s právem autorským (§ 95 a násl. autorského zákona) |
| | | | | a v případě, že majetková práva výkonných umělců |
| | | | | (§ 71 autorského zákona) vykonávají jiné osoby |
| | | | | (§ 26, 58 a 74 autorského zákona), těmto osobám |
| | | | | za oprávnění k užití jejich uměleckých výkonů, |
| | | | | zaznamenaných na audiálních nebo audiovizuálních |
| | | | | médiích nebo vysílaných či jinak sdělovaných |
| | | | | veřejnosti (§ 71 odst. 2 autorského zákona). |
| | | | | |
| | | | | (6) Na položku 5041 se zařazují i platby výrobcům |
| | | | | zvukových záznamů (§ 75 autorského zákona), osobám, |
| | | | | na které byla jejich práva k jejich zvukovým |
| | | | | záznamům (§ 76) převedena (§ 76 odst. 5), a |
| | | | | kolektivním správcům majetkových práv autorských |
| | | | | a práv souvisejících s právem autorským |
| | | | | (§ 95 a násl.) za udělení oprávnění tyto záznamy |
| | | | | užít (§ 76 odst. 2). |
| | | | | |
| | | | | (7) Na položku 5041 se zařazují i platby výrobcům |
| | | | | zvukově obrazových záznamů (§ 79 autorského |
| | | | | zákona), osobám, na které byla jejich práva k |
| | | | | jejich zvukově obrazovým záznamům (§ 80) převedena |
| | | | | (§ 80 odst. 4), a kolektivním správcům majetkových |
| | | | | práv autorských a práv souvisejících s právem |
| | | | | autorským (§ 95 a násl.) za udělení oprávnění |
| | | | | tyto záznamy užít (§ 80 odst. 2). |
| | | | | |
| | | | | (8) Na položku 5041 patří veškeré platby |
| | | | | organizací, které jsou uživatelkami autorských děl |
| | | | | nebo jiných předmětů autorskoprávní ochrany nebo |
| | | | | které jsou povinny platit odměnu podle autorského |
| | | | | zákona (§ 95 odst. 4 autorského zákona), |
| | | | | kolektivním správcům majetkových práv autorských a |
| | | | | práv s právem autorským souvisejících [§ 95 až 104b |
| | | | | zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o |
| | | | | právech souvisejících s právem autorským a o změně |
| | | | | některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákonů |
| | | | | č. 102/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.], například |
| | | | | zapsaným spolkům OSA - Ochranný svaz autorský pro |
| | | | | práva k dílům hudebním, Dilia, divadelní, |
| | | | | literární, audiovizuální agentura, Intergram, |
| | | | | nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců |
| | | | | zvukových a zvukově obrazových záznamů, Ochranná |
| | | | | organizace autorská - Sdružení autorů děl |
| | | | | výtvarného umění, architektury a obrazové složky |
| | | | | audiovizuálních děl, a Gestor - ochranný svaz |
| | | | | autorský, s výjimkou plateb majících povahu |
| | | | | vydání bezdůvodného obohacení (ty patří na položku |
| | | | | 5909). |
| | | | | |
| | | | | (9) Na položku 5041 se zařazují výdaje na získání |
| | | | | oprávnění k užití autorských děl s výjimkou |
| | | | | počítačových programů a databází, uměleckých |
| | | | | výkonů, vynálezů, odrůd rostlin a jiného cizího |
| | | | | nehmotného majetku; nezařazují se na ni výdaje na |
| | | | | jejich konzumaci, kterou se rozumí jejich vnímání |
| | | | | lidskými smysly a použití nebo používání hmotných |
| | | | | věcí, které jsou jejich nosiči (například stavby, |
| | | | | nástroje a jiné podobné potřeby navržené |
| | | | | výtvarnými umělci, jídlo připravené tvůrčím |
| | | | | způsobem nebo podle receptů majících povahu |
| | | | | autorských děl, věcí vyrobených s použitím |
| | | | | vynálezu, rostlin vypěstovaných z osiva nebo sadby |
| | | | | získaných od držitelů šlechtitelských práv k |
| | | | | odrůdám těchto rostlin nebo od osob, které získaly |
| | | | | jejich souhlas k využívání těchto odrůd). Konzumací |
| | | | | uměleckých výkonů je sledování přímo prováděných |
| | | | | i vysílaných či jinak sdílených živých uměleckých |
| | | | | výkonů (§ 67 odst. 1 autorského zákona). Konzumací |
| | | | | autorských děl je zejména čtení literárních |
| | | | | a vědeckých děl, poslech audiálních (zvukových) |
| | | | | záznamů literárních a vědeckých děl, děl hudebních, |
| | | | | dramatických a hudebně dramatických, sledování |
| | | | | audiovizuálních (zvukově obrazových) záznamů |
| | | | | takových děl, děl kinematografických a jiných |
| | | | | audiovizuálních, děl výtvarných a |
| | | | | architektonických, poslech nebo jiné sledování |
| | | | | literárních a vědeckých děl nezaznamenaných |
| | | | | na technický nosič (přednášek), sledování |
| | | | | výtvarných a jiných autorských děl, práce |
| | | | | a jiné činnosti s použitím počítačových programů |
| | | | | případně spojené se sledováním audiálních nebo |
| | | | | audiovizuálních děl (například hraní počítačových |
| | | | | her). Výdaje na konzumaci cizího nehmotného |
| | | | | majetku se zařazují na položky podle toho, jakým |
| | | | | způsobem se získává k němu přístup, například |
| | | | | výdaje na pořízení tištěných knih obsahujících |
| | | | | autorská díla patří na položku 5136, výdaje na |
| | | | | možnost seznámit se s informacemi majícími povahu |
| | | | | autorského díla jiným způsobem než pořízením |
| | | | | hmotných věcí, v nichž převažuje hmotná podstata, |
| | | | | na položku 5169, a to včetně vstupenek na |
| | | | | umělecká a podobná vystoupení, na filmová či |
| | | | | divadelní představení nebo na výstavy a včetně |
| | | | | plateb za umělecká a podobná vystoupení |
| | | | | uskutečněná podle smluv o dílo s nehmotným |
| | | | | výsledkem (§ 2631 až 2635 občanského zákoníku), |
| | | | | výdaje na platby umělcům nebo jejich společným |
| | | | | zástupcům za jejich vystoupení uskutečněná podle |
| | | | | dohod o provedení práce (§ 75 zákoníku práce) |
| | | | | na položku 5021 a výdaje na pořízení obrazů, |
| | | | | soch a jiných předmětů, které mají povahu |
| | | | | autorského díla, na položku 6127. |
| | | | | |
| | | | | (10) Při zařazení výdajů na položku 5041 |
| | | | | nerozhoduje cena, za niž se oprávnění užít nehmotný |
| | | | | majetek pořizuje, doba použitelnosti tohoto majetku |
| | | | | ani doba trvání oprávnění, je-li kratší než doba |
| | | | | použitelnosti majetku. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5042 | Odměny za užití počítačových programů |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku se zařazují výdaje na získání |
| | | | | oprávnění k užití počítačových programů (softwaru) |
| | | | | a databází jakožto děl podle autorského zákona |
| | | | | (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů), která nemají povahu vlastnického práva |
| | | | | ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění, která |
| | | | | tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5172 nebo |
| | | | | 6111), a to jak podle licenčních smluv uzavíraných |
| | | | | s jejich autory, případně smluv podlicenčních |
| | | | | (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014 |
| | | | | § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., |
| | | | | občanský zákoník), tak podle smluv s právnickými |
| | | | | nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková |
| | | | | práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako |
| | | | | jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát |
| | | | | po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů |
| | | | | (§ 58) a objednatelé kolektivních děl (§ 59). |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5042 se zařazují také platby |
| | | | | pořizovatelům databází za udělení oprávnění k |
| | | | | výkonu práva na vytěžování nebo zužitkování obsahu |
| | | | | databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně |
| | | | | podstatné části (§ 90 autorského zákona). |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5042 patří i výdaje podle smluv |
| | | | | o dočasném užívání počítačových programů (softwaru) |
| | | | | a databází označených jako smlouvy o jejich nájmu, |
| | | | | které nesplňují podmínky uvedené ve čtvrté větě |
| | | | | náplně položky 5164. |
| | | | | |
| | | | | (4) Při zařazení výdajů na položku 5042 nerozhoduje |
| | | | | cena, za niž se oprávnění pořizuje, doba |
| | | | | použitelnosti počítačového programu nebo databáze, |
| | | | | jejichž užití toto oprávnění umožňuje, ani doba |
| | | | | jeho trvání, je-li kratší než doba použitelnosti. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na položku 5042 patří také výdaje podle dodatků |
| | | | | k licenčním smlouvám o počítačových programech a |
| | | | | databázích nemajícím povahu smluv o prodeji |
| | | | | majetku, jimiž se organizaci, která je z licence |
| | | | | oprávněná (je majitelkou oprávnění k užití |
| | | | | autorského díla, kterým je počítačový program nebo |
| | | | | databáze, ale majitelkou tohoto programu ani této |
| | | | | databáze není), její práva z licence nezvyšují nebo |
| | | | | se zvyšují tak, že její právo k počítačovému |
| | | | | programu nebo databázi se na právo vlastníka k |
| | | | | majetku nemění. Zvyšuje-li dodatek k licenční |
| | | | | smlouvě právo organizace k počítačovému programu |
| | | | | nebo databázi tak, že z ní majitelku počítačového |
| | | | | programu nebo databáze činí (udělené oprávnění se |
| | | | | prodlouží, zvýší se možnost s programem nebo |
| | | | | databází nakládat nebo se jejich použitelnost zvýší |
| | | | | nad jeden rok), pak je-li výdaj podle dodatku |
| | | | | licenční smlouvy vyšší než 60 000 Kč, patří na |
| | | | | položku 6111, a je-li ve výši tuto částku |
| | | | | nepřesahující, na položku 5172. Stejně se |
| | | | | postupuje, jestliže původní licenční smlouva z |
| | | | | organizace, která je z ní oprávněná, majitelku |
| | | | | počítačového programu nebo databáze učinila; výdaje |
| | | | | podle dodatku zvyšujícího její práva, které |
| | | | | přesahují 60 000 Kč, se zařadí na položku 6111 a |
| | | | | výdaje, které tuto částku nepřesahují, na položku |
| | | | | 5172, a to bez ohledu na to, zda počítačový program |
| | | | | nebo databáze byly podle původní licenční smlouvy |
| | | | | pořízeny jako nehmotný majetek oceněný nad 60 000 |
| | | | | Kč nebo nehmotný majetek oceněný do 60 000 Kč. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 505 | | Mzdové náhrady |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5051 | Mzdové náhrady |
| | | | | |
| | | | | Náhrady pracovníkům za újmu, která jim vznikla v |
| | | | | důsledku toho, že jim organizace neoprávněně |
| | | | | znemožnila práci, zejména tím, že je neoprávněně |
| | | | | propustila, a peněžní prostředky vyplácené za práci |
| | | | | nikoliv jako odměna, ale náhrada, například náhrada |
| | | | | za pracovní výpomoc podle § 60 až 63 zákona |
| | | | | o zajišťování obrany České republiky (zákon |
| | | | | č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). |
| | | | | Nepatří sem náhrady za jiné újmy, které pracovníci |
| | | | | doznali v souvislosti s prací, například náhrady |
| | | | | za pracovní úrazy (patří na položku 5192). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 506 | | Mzdy podle cizího práva |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5061 | Mzdy podle cizího práva |
| | | | | |
| | | | | Na položku 5061 se zařazují výdaje na mzdy a jiné |
| | | | | odměny za závislou práci vyplácené podle pracovních |
| | | | | a podobných smluv uzavřených podle cizího práva. |
| | | | | Jsou to zejména mzdy a jiné odměny za závislou |
| | | | | práci, které vyplácejí české zastupitelské úřady |
| | | | | [§ 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě |
| | | | | a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční |
| | | | | službě)] podle pracovních a podobných smluv |
| | | | | uzavřených podle práva zemí, v nichž působí |
| | | | | (§ 45 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb.). Na tuto |
| | | | | položku se zařazují také platby orgánům státu, |
| | | | | podle jehož práva byla pracovní nebo podobná |
| | | | | smlouva uzavřena a které odpovídají platbám českým |
| | | | | orgánům ke splnění povinnosti zaměstnavatele |
| | | | | uhradit za zaměstnance daň z příjmů fyzických |
| | | | | osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a |
| | | | | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na |
| | | | | státní politiku zaměstnanosti. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 51 | | | Neinvestiční nákupy a související výdaje |
| | | | | |
| | | | | (1) Na položky seskupení 51 patří výdaje na |
| | | | | pořízení věcí (§ 496 občanského zákoníku) a práv s |
| | | | | výjimkou věcí a práv, které mají povahu |
| | | | | dlouhodobého majetku (ty patří na položky ze |
| | | | | seskupení 61 a 62), s výjimkou práv užít nebo |
| | | | | užívat nehmotný majetek jiných než nájem (práv z |
| | | | | duševního vlastnictví; výdaje na pořízení takových |
| | | | | práv patří na položky podseskupení 504) a s |
| | | | | výjimkou práv získávaných z rozhodnutí a smluv o |
| | | | | transferech, jestliže se jimi vedle práv pro |
| | | | | příjemce stanoví i práva pro poskytovatele (výdaje |
| | | | | na transfery patří na položky z podseskupení 52 až |
| | | | | 57, 63, 64, 67 a 69, na položku 5902 a na položku |
| | | | | 5909, pokud jde o odcizené částky), na pořízení |
| | | | | prací s výjimkou prací závislých (výdaje na jejich |
| | | | | pořízení patří na položky podseskupení 501 a 502 |
| | | | | kromě položek 5019 a 5024 až 5027), na náhrady s |
| | | | | výjimkou náhrad souvisejících se závislou prací (ty |
| | | | | patří na položky 5019 a 5024 až 5027 a na položky |
| | | | | podseskupení 505) a s výjimkou vratek (ty patří na |
| | | | | položku 5909), na pořízení služeb s výjimkou služeb |
| | | | | placených prostřednictvím plateb povahy daní (ty |
| | | | | patří na položky podseskupení 503) a na pořízení |
| | | | | výkonů. Do seskupení 51 patří i položka pro |
| | | | | označení části výdaje, která se považuje za částku |
| | | | | vynaloženou nebo získanou v důsledku změny kursu |
| | | | | cizí měny. |
| | | | | |
| | | | | (2) Výdaji se pro tento účel rozumějí vydání |
| | | | | peněžních prostředků s výjimkou vydání |
| | | | | souvisejících s krytím schodků a použitím přebytků |
| | | | | veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních |
| | | | | fondů používajících rozpočtovou skladbu (tato |
| | | | | vydání patří na položky třídy 8). |
| | | | | |
| | | | | (3) Pořízením věci (majetku) se rozumí získání |
| | | | | vlastnického nebo obdobného práva k této věci |
| | | | | (majetku). |
| | | | | |
| | | | | (4) Službou se rozumí činnost nebo nečinnost |
| | | | | fyzické nebo právnické osoby přinášející plátci |
| | | | | nebo tomu, koho určil, užitek, avšak nevytvářející |
| | | | | novou věc a nemající za následek technické |
| | | | | zhodnocení žádné věci (majetku), a to jak činnost |
| | | | | plátcem nebo tím, koho určil, spotřebovaná jako |
| | | | | taková (například proslovení přednášky), tak |
| | | | | činnost s hmotně zachyceným výsledkem, který |
| | | | | teprve se spotřebovává (například vyhotovení |
| | | | | nápisu na nějakou věc patřící objednateli nebo |
| | | | | napsání posudku, který nemá povahu autorského |
| | | | | díla). Není jí činnost vedoucí k vytvoření nové |
| | | | | věci nebo výkonu (například vyhotovení razítka nebo |
| | | | | vytištění publikace podle podkladů objednatele na |
| | | | | papír dodaný zhotovitelem). Službou je i poskytnutí |
| | | | | hmotné věci nebo peněžních prostředků k dočasnému |
| | | | | užívání. Výkonem se rozumí ovladatelná přírodní |
| | | | | síla a služba, která se neprojeví v žádné hmotné |
| | | | | věci, a prací služba, která se v hmotné věci |
| | | | | projeví. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 512 | | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení |
| | | | | některých práv k hmotným věcem |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5122 | Podlimitní věcná břemena |
| | | | | |
| | | | | Na položku 5122 zařazuje organizace platby |
| | | | | subjektu, který v její prospěch zřídil na své věci |
| | | | | věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), |
| | | | | není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na |
| | | | | pořízení stavby a nepřesahuje-li celková cena, |
| | | | | kterou za ně organizace platí, 40 tisíc Kč. Výdaje |
| | | | | na nadlimitní věcná břemena patří na položku 6142. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení |
| | | | | |
| | | | | Na položku 5123 patří výdaje na technické |
| | | | | zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i |
| | | | | drobného), které nepřesahují v každém jednotlivém |
| | | | | případě 40 000 Kč (podlimitní technické zhodnocení, |
| | | | | k tomu odstavec 6 náplně položky 5171). |
| | | | | Uskuteční-li se během roku více podlimitních |
| | | | | technických zhodnocení téhož dlouhodobého hmotného |
| | | | | majetku a v úhrnu přesáhnou 40 000 Kč, nemá to na |
| | | | | zařazení výdajů na jeho dosavadní ani budoucí |
| | | | | podlimitní technická zhodnocení žádný vliv, |
| | | | | zařazení na položku 5123 se nemění. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 513 | | Nákup materiálu |
| | | | | |
| | | | | Na položky 5131 až 5139 patří výdaje na |
| | | | | dodavatelské pořízení hmotných věcí (§ 496 odst. 1 |
| | | | | občanského zákoníku) s výjimkou věcí, které mají |
| | | | | povahu dlouhodobého hmotného majetku kromě drobného |
| | | | | (výdaje na jejich dodavatelské pořízení patří |
| | | | | na položky z podseskupení 612 a 613). Dodavatelským |
| | | | | pořízením hmotné věci se rozumí jak koupě nebo jiné |
| | | | | úplatné získání hotové věci, tak zadání jejího |
| | | | | zhotovení a její úplatné získání na základě smlouvy |
| | | | | o dílo (§ 2586 an. občanského zákoníku) nebo jiné |
| | | | | obdobné smlouvy. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5131 | Potraviny |
| | | | | |
| | | | | (1) Zahrnuje např. nákup potravin v ústavních |
| | | | | vývařovnách, školních jídelnách nebo zdravotnických |
| | | | | zařízeních lůžkové péče, nákup ochranných |
| | | | | nápojů (podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády |
| | | | | č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany |
| | | | | zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. |
| | | | | 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb. a nákup jiných |
| | | | | potravin kromě závodního stravování, pro které je |
| | | | | zřízen zvláštní (běžný) účet závodního stravování. |
| | | | | |
| | | | | (2) Patří sem jen nákup potravin, které se |
| | | | | nepoužijí na pohoštění (ty patří na položku 5175). |
| | | | | |
| | | | | (3) Na tuto položku patří i výdaje na nákup |
| | | | | potravin k zajištění bezplatného stravování vojáků, |
| | | | | kteří nastoupili výkon vojenské činné služby |
| | | | | (vojáků v záloze ve službě), podle § 18 zákona |
| | | | | č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 5131 se zařazují i výdaje na nákup |
| | | | | potravin k zajištění bezplatného stravování |
| | | | | příslušníků bezpečnostních sborů podle |
| | | | | § 77 odst. 11 písm. i) zákona č. 361/2003 Sb., |
| | | | | o služebním poměru příslušníků bezpečnostních |
| | | | | sborů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5132 | Ochranné pomůcky |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle |
| | | | | pracovněprávních předpisů [§ 101 až 108 zákoníku |
| | | | | práce, § 113 písm. a) zákona o státní službě a |
| | | | | nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví |
| | | | | rozsah a bližší podmínky poskytování osobních |
| | | | | ochranných pracovních prostředků, mycích, |
| | | | | čisticích a dezinfekčních prostředků]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5133 | Léky a zdravotnický materiál |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje nákup léků pro specializovaná |
| | | | | zdravotnická a veterinární zařízení včetně polních |
| | | | | nemocnic a posádkových ošetřoven, zvláštních |
| | | | | ordinací apod. Patří sem i nákup příručních |
| | | | | lékárniček na pracovištích a jejich vybavení, jakož |
| | | | | i lékárniček do aut. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5134 | Prádlo, oděv, obuv |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na prádlo, oděv a obuv ve všech typech |
| | | | | organizací. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5135 | Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby |
| | | | | |
| | | | | Pořízení učebních pomůcek z prostředků obdržených |
| | | | | na přímé náklady na vzdělávání. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na pořízení informací zaznamenaných na |
| | | | | papír nebo jiná média, z nichž je lze vnímat bez |
| | | | | dalších zařízení, s výjimkou posudků, studií a |
| | | | | podobných písemností (patří na položku 5166, 5168 |
| | | | | nebo 5169). Jsou jimi zejména výdaje na nákup knih, |
| | | | | učebních pomůcek, novin a časopisů včetně |
| | | | | předplatného (k tomu odstavec 22 náplně třídy 5), |
| | | | | plakátů, reprodukcí obrazů a podobných tiskovin, |
| | | | | informačních tabulí apod. Dalšími zařízeními se pro |
| | | | | tyto účely rozumějí například čtečka elektronických |
| | | | | knih, promítačka filmů, rozhlasový nebo televizní |
| | | | | přijímač, počítač s monitorem, čtečka mikrofiší, |
| | | | | audiopřehrávač nebo videopřehrávač. Nejsou jimi |
| | | | | věci, které jen ulehčují přímé vnímání informací, |
| | | | | například osvětlení, brýle, zvětšovací sklo nebo |
| | | | | naslouchadlo. |
| | | | | |
| | | | | (2) V případě, že dodavatel dodává knihy nebo |
| | | | | podobné věci prostřednictvím pošty či jiné podobné |
| | | | | služby a své výdaje nebo náklady na poštovné a |
| | | | | případně i balné uvádí ve faktuře nebo jiném |
| | | | | podobném dokladu, podle kterého mu má odběratel |
| | | | | platit, postupuje odběratel podle obecné zásady |
| | | | | uvedené v odstavci 2 náplně třídy 5 a zatřídí na |
| | | | | položku 5136 celou částku placenou dodavateli, tj. |
| | | | | včetně poštovného a balného. |
| | | | | |
| | | | | (3) Výdaje na pořízení informací na hmotných |
| | | | | nosičích vnímatelných jen prostřednictvím |
| | | | | zvláštních zařízení patří na položku 5169. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na dodavatelské pořízení hmotných |
| | | | | nezastupitelných nezuživatelných věcí (§ 499 a 500 |
| | | | | občanského zákoníku), jejichž ocenění je 40 tisíc |
| | | | | Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci |
| | | | | delší než jeden rok [§ 14 odst. 6 věta první a § 49 |
| | | | | písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů], nepatří-li na jiné položky |
| | | | | podseskupení položek 513. Ze sériově vyráběných |
| | | | | věcí a jiných věcí, které od sebe nelze běžným |
| | | | | způsobem rozeznat, se za nezastupitelné věci |
| | | | | považují ty, které mají výrobní číslo nebo jinou |
| | | | | identifikaci od výrobce, dovozce, prodejce nebo |
| | | | | veřejného orgánu. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
| | | | | |
| | | | | Nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, nikoliv |
| | | | | ke spotřebě. Obdobně jako v položce 2112 jde |
| | | | | o nákup zboží určeného k dalšímu prodeji |
| | | | | (jednorázové akce), nikoliv ke spotřebě |
| | | | | v organizaci. Nesmí přitom jít o nákupy v rámci |
| | | | | hospodářské (podnikatelské) činnosti, na ty se |
| | | | | rozpočtová skladba nevztahuje. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na pořízení věcí povahy materiálu |
| | | | | nezařaditelného do předchozích položek podseskupení |
| | | | | 513, například na pořízení zvířat, osiva, |
| | | | | dezinfekčních prostředků, průkazů, registračních |
| | | | | značek, validačních známek, kontrolních nálepek, |
| | | | | propagačních materiálů atd. včetně věcí, na jejichž |
| | | | | vzniku se organizace podílela, zejména tím, že byly |
| | | | | vyhotoveny podle jejího návrhu, například |
| | | | | formuláře (tiskopisy), na které dodavatel provedl |
| | | | | tisk podle zadání organizace. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5139 patří i výdaje na nákup květin |
| | | | | a smutečních a dekorativních věnců, jestliže je |
| | | | | územní samosprávný celek nebo výjimečně organizační |
| | | | | složka státu pořizuje. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 514 | | Úroky a ostatní finanční výdaje |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení patří výdaje za |
| | | | | služby spočívající v poskytnutí peněžních |
| | | | | prostředků k dočasnému užívání nebo v poskytnutí |
| | | | | práv závisejících na splnění určité podmínky a |
| | | | | části výdaje, které organizace považuje za částky |
| | | | | vynaložené nebo získané v důsledku změny kursu cizí |
| | | | | měny. Pokud jsou výdaje hrazené peněžním fondům |
| | | | | podléhajícím rozpočtové skladbě a nemají charakter |
| | | | | refundací, pak se zároveň zapisují na příslušnou |
| | | | | záznamovou jednotku. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5141 | Úroky vlastní |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na úroky z půjčených peněžních |
| | | | | prostředků, vlastních cenných papírů, debetních |
| | | | | zůstatků běžných účtů apod. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na tuto položku patří i diskont z prodeje |
| | | | | vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi částkou, |
| | | | | za niž se dluhopisy, které organizace vydala, |
| | | | | prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se |
| | | | | zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, |
| | | | | je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, |
| | | | | představuje prémii z prodeje dluhopisů a patří na |
| | | | | položku 2141). Na položky 8111, 8121, 8211 a 8221 |
| | | | | se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných |
| | | | | dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou se |
| | | | | dluhopisy skutečně prodaly, je prémie nebo diskont. |
| | | | | Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. |
| | | | | státní dluhopisy), převede částku diskontu z |
| | | | | výdajového účtu státního rozpočtu na účet pro tržby |
| | | | | z prodeje státních dluhopisů, při odepsání z |
| | | | | výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při |
| | | | | připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů |
| | | | | na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) |
| | | | | jako částku, za niž se dluhopisy prodaly. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5141 patří i záporný alikvotní |
| | | | | úrokový výnos, který nastává v případě, že vydání |
| | | | | dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj. |
| | | | | v období bezprostředně předcházejícím výplatě |
| | | | | kupónu, kdy investorovi naběhne od data vydání do |
| | | | | data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již není |
| | | | | možné vyplatit ve formě kupónu. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na tuto položku dále patří i prémie ze zpětných |
| | | | | odkupů vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi |
| | | | | částkou, za niž byly dluhopisy organizací |
| | | | | odkoupeny, a jejich nominální hodnotou, která se |
| | | | | zařazuje na položky 8112, 8122, 8212 a 8222, je-li |
| | | | | tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje |
| | | | | diskont ze zpětného odkupu dluhopisu a patří na |
| | | | | položku 2141). Na položky 8112, 8122, 8212 a 8222 |
| | | | | se zařazuje částka nominální hodnoty odkoupených |
| | | | | dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou |
| | | | | byly dluhopisy skutečně odkoupeny, je diskont nebo |
| | | | | prémie. Odkupuje-li dluhopisy Ministerstvo financí |
| | | | | (tj. státní dluhopisy), převede částku prémie z |
| | | | | výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož |
| | | | | vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů |
| | | | | státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu |
| | | | | ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet, z |
| | | | | něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů |
| | | | | státních dluhopisů, pak na stejnou položku (8112, |
| | | | | 8122, 8212 a 8222) jako částku, za niž byly |
| | | | | dluhopisy odkoupeny. |
| | | | | |
| | | | | (5) Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou |
| | | | | osnovou vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého |
| | | | | majetku (tyto úroky se zařadí na položku ze |
| | | | | seskupení položek 61, na kterou patří výdaje na |
| | | | | pořízení dlouhodobého majetku, na které si |
| | | | | organizace vzala úvěr nebo půjčku, z nichž tyto |
| | | | | úroky platí). |
| | | | | |
| | | | | (6) Na položku 5141 patří nejen výdaje na úroky z |
| | | | | debetních zůstatků běžných účtů a výdaje na úroky z |
| | | | | půjčených peněžních prostředků (výdaje na kladné |
| | | | | debetní úroky), ale i výdaje na úroky z bankovních |
| | | | | účtů (vkladů) a výdaje na úroky z poskytnutých |
| | | | | půjčených prostředků, které jsou důsledkem |
| | | | | záporných úrokových sazeb (výdaje na záporné |
| | | | | kreditní úroky). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích |
| | | | | |
| | | | | Tato položka se používá při korunovém účtování o |
| | | | | devizových účtech a u korunových účtů jen v |
| | | | | případě, že se organizace rozhodla dělit výdaje, |
| | | | | které banka, která vede organizaci účet, poukazuje |
| | | | | v cizí měně a organizaci ji na něj odepisuje v |
| | | | | korunách (skutečný výdaj), na očištěný výdaj a |
| | | | | kursový rozdíl ve výdajích. Pro účely náplně této |
| | | | | položky se očištěným výdajem rozumí částka, kterou |
| | | | | banka připsala na účet, snížená o částku (kladnou |
| | | | | nebo zápornou) kursového rozdílu ve výdajích, |
| | | | | kterou se rozumí rozdíl mezi částkou poukázanou |
| | | | | bankou v cizí měně vynásobenou kursem této měny k |
| | | | | české koruně ze dne, kdy byla poukázána, a toutéž |
| | | | | částkou vynásobenou pevným kursem. Pevným kursem |
| | | | | se rozumí kurs téže měny k české koruně z určitého |
| | | | | dne roku, do kterého patří den, v němž byla částka |
| | | | | na účet organizace připsána (z prvního dne roku |
| | | | | nebo prvního dne měsíce, do kterého patří den |
| | | | | připsání, popř. z jiného dne roku), nebo dne |
| | | | | počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace, jíž |
| | | | | je výdaj součástí. Při korunovém účtování o |
| | | | | pohybech devizových účtů je pevný kurs celý rok |
| | | | | neměnný. Rozhodne-li se organizace položku 5142 |
| | | | | nepoužívat, zařadí celý skutečný výdaj na |
| | | | | příslušnou položku, například položku 5136, |
| | | | | jestliže kupuje například knihy ze zahraničí. |
| | | | | Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto položku |
| | | | | jen očištěný výdaj a částku rozdílu mezi součinem |
| | | | | částky tohoto nákupu a kursem například eura, |
| | | | | jestliže knihy kupuje za eura, ze dne, kdy částka |
| | | | | byla odepsána z účtu, a součinem částky nákupu a |
| | | | | kursu eura ze dne například 1. ledna zařadí na |
| | | | | položku 5142, a to bez ohledu na to, zda tento |
| | | | | rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný. Při |
| | | | | korunovém účtování o devizových účtech, které |
| | | | | podléhají rozpočtové skladbě, se na položky |
| | | | | kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly |
| | | | | v případech, kdy organizace používá pro přepočet |
| | | | | deviz na koruny pevný kurs, a při převodech |
| | | | | peněžních prostředků z devizového účtu organizace |
| | | | | na její účet korunový a převodech opačných, kdy |
| | | | | organizace je povinna podle § 24 odst. 6 zákona č. |
| | | | | 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou |
| | | | | měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní |
| | | | | bankou, a v důsledku toho musí při převodech ze |
| | | | | svého devizového účtu na svůj účet korunový uvádět |
| | | | | jako výdaj devizového účtu a příjem účtu korunového |
| | | | | částky, které se zpravidla od částek skutečně na |
| | | | | korunovém účtu připsaných liší. Organizace při |
| | | | | zaznamenávání částky odepsané z devizového účtu |
| | | | | použije položku 5142 pro zařazení rozdílu mezi |
| | | | | částkou skutečně na korunový účet připsanou a |
| | | | | částkou, kterou podle uvedeného ustanovení |
| | | | | vypočetla jako korunové ocenění devizové částky |
| | | | | odepsané z devizového účtu, a to bez ohledu na to, |
| | | | | je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně |
| | | | | postupuje organizace, která převádí peněžní |
| | | | | prostředky mezi svými devizovými účty znějícími na |
| | | | | různou měnu. |
| | | | | |
| | | | | Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných a |
| | | | | skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na |
| | | | | účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro |
| | | | | řízení státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) |
| | | | | rozpočtových pravidel] v kapitole 396 - Státní dluh |
| | | | | a příjmových a výdajových účtech téže kapitoly |
| | | | | používá v souvislosti s kursovými rozdíly položku |
| | | | | 5142 pro vyjádření záporného rozdílu skutečně |
| | | | | přijaté částky a kladného rozdílu skutečně vydané |
| | | | | částky vůči částce odvozené od pevného kursu, |
| | | | | kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné |
| | | | | hospodářské operace. Kursové rozdíly se vyjadřují v |
| | | | | případech, kdy současné přijetí korunové částky od |
| | | | | plátce (vydání korunové částky příjemci) a dřívější |
| | | | | vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém |
| | | | | účtu vede ke vzniku kursové ztráty v neprospěch |
| | | | | Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu |
| | | | | Česká národní banka na některý z těchto účtů |
| | | | | připíše korunovou částku, která jí došla od plátce |
| | | | | v cizí měně nebo kterou plátce hradí částku v cizí |
| | | | | měně, a toto přijetí této částky souvisí s nějakým |
| | | | | dřívějším (v tomtéž roce nebo dříve) vydáním |
| | | | | korunové částky z téhož účtu nebo jiného účtu |
| | | | | kapitoly 396 určené k zaplacení v téže cizí měně |
| | | | | nebo představující úhradu za částku v téže cizí |
| | | | | měně, pak v případě, že korunové přijetí (například |
| | | | | přijetí korun za prodej devizových prostředků, |
| | | | | například eur, koupených nebo vyměněných předtím za |
| | | | | účelem zhodnocení peněžních prostředků kapitoly |
| | | | | Státní dluh a zrovnoměrnění peněžního trhu) je |
| | | | | nižší než předcházející korunové vydání (v daném |
| | | | | příkladě vydání korun za nákup této částky eur v |
| | | | | minulosti, kdy kurs eura vůči koruně byl vyšší než |
| | | | | v době prodeje), převede Ministerstvo financí |
| | | | | částku rozdílu na tento účet (zde ji zařadí na |
| | | | | tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo přijetí |
| | | | | korunové částky za prodej eur, a to se stejným |
| | | | | znaménkem, tj. plusem) z výdajového účtu kapitoly |
| | | | | Státní dluh a tento výdaj tohoto účtu zařadí na |
| | | | | položku 5142. |
| | | | | |
| | | | | Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu |
| | | | | Česká národní banka z některého z účtů pro řízení |
| | | | | likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního |
| | | | | dluhu odepíše korunovou částku, kterou má jejímu |
| | | | | příjemci zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci |
| | | | | hradí částku v cizí měně, a toto vydání této částky |
| | | | | souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž roce nebo |
| | | | | dříve) přijetím korunové částky, kterou banka |
| | | | | obdržela v téže cizí měně nebo kterou plátce |
| | | | | uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž účet |
| | | | | nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě, že |
| | | | | korunové vydání je vyšší než předcházející korunové |
| | | | | přijetí, převede Ministerstvo financí částku |
| | | | | rozdílu na tento účet (zde ji zařadí na tutéž |
| | | | | položku třídy 8, na kterou zařadilo vydání korunové |
| | | | | částky za prodej eur, a to s opačným znaménkem, tj. |
| | | | | plusem) z výdajového účtu kapitoly Státní dluh a |
| | | | | tento výdaj tohoto účtu zařadí na položku 5142. |
| | | | | Uvedené postupy platí i pro případy, kdy se některé |
| | | | | korunové částky nebo jejich části namísto přijetí a |
| | | | | vydání započítávají. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5143 | Úroky vzniklé převzetím cizích závazků |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5144 | Poplatky dluhové služby |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5145 | Neúrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním |
| | | | | dluhopisům |
| | | | | |
| | | | | Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které |
| | | | | jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, |
| | | | | podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech |
| | | | | a jiných finančních derivátech, jestliže se |
| | | | | vztahují k pokrytí plateb držitelům státních a |
| | | | | komunálních dluhopisů, s výjimkou výdajů, které |
| | | | | mají povahu úroků (ty patří na položku 5146) a |
| | | | | jistin (ty patří na položky třídy 8). |
| | | | | Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona |
| | | | | č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a |
| | | | | investičních fondech) se rozumějí investiční |
| | | | | nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. |
| | | | | 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve |
| | | | | znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb. |
| | | | | Výdaji emitenta dluhopisů na |
| | | | | finanční deriváty vztahujícími se k pokrytí plateb |
| | | | | držitelům těchto dluhopisů se rozumějí emitentovy |
| | | | | korunové platby instituci, s níž dohodu o |
| | | | | finančních derivátech uzavřel, které by, kdyby |
| | | | | derivátů nebylo, prováděl emitent ve prospěch |
| | | | | těchto držitelů. U Ministerstva financí na tuto |
| | | | | položku patří též peněžní prostředky vydané z |
| | | | | výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní |
| | | | | dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod |
| | | | | z účtu státních finančních aktiv a z účtů pro |
| | | | | řízení likvidity státní pokladny a pro řízení |
| | | | | státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 |
| | | | | rozpočtových pravidel]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5146 | Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním |
| | | | | dluhopisům |
| | | | | |
| | | | | Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které |
| | | | | jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, |
| | | | | podle dohod o swapech, které se vztahují k |
| | | | | držitelům státních a komunálních dluhopisů |
| | | | | vydávaných podle práva cizího státu. Jsou to |
| | | | | korunové platby institucím, s nimiž tito emitenti |
| | | | | uzavřeli dohody o swapech za účelem získání deviz k |
| | | | | pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů vydaných |
| | | | | podle práva cizího státu, a korunové výdaje |
| | | | | realizované na základě jiných swapových dohod s tím |
| | | | | souvisejících. Jestliže závazky z těchto dohod jsou |
| | | | | vyšší než pohledávky z nich a provede se započtení, |
| | | | | patří na tuto položku částka vydaná po tomto |
| | | | | započtení; o částku započtení nelze příjmy a výdaje |
| | | | | zvyšovat (k tomu odstavec 6 náplně třídy 5). |
| | | | | U Ministerstva financí na tuto položku patří též |
| | | | | peněžní prostředky vydané z výdajového účtu |
| | | | | státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada |
| | | | | částek vydaných podle těchto dohod z účtů státních |
| | | | | finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity |
| | | | | státní pokladny a pro řízení státního dluhu |
| | | | | [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5147 | Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k |
| | | | | vlastním dluhopisům |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na úroky podle dohod o swapech, termínových |
| | | | | úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a |
| | | | | případně dohod o jiných finančních derivátech |
| | | | | [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o |
| | | | | investičních společnostech a investičních fondech, |
| | | | | a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 |
| | | | | Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění |
| | | | | zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.] s |
| | | | | výjimkou výdajů patřících na položku 5146. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5148 | Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě k |
| | | | | vlastním dluhopisům |
| | | | | |
| | | | | Výdaje podle dohod o opcích, futures, swapech, |
| | | | | forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže |
| | | | | se nevztahují k držitelům dluhopisů, které |
| | | | | organizace vydala, s výjimkou výdajů, které mají |
| | | | | povahu úroků (ty patří na položku 5147) a jistin |
| | | | | (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty |
| | | | | (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o |
| | | | | investičních společnostech a investičních fondech) |
| | | | | se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 |
| | | | | písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání |
| | | | | na kapitálovém trhu, ve znění zákonů |
| | | | | č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb. Výdaji na |
| | | | | finanční deriváty nevztahujícími se k držitelům |
| | | | | dluhopisů, které organizace vydala, se rozumějí |
| | | | | korunové platby instituci, s níž organizace dohodu |
| | | | | o finančních derivátech uzavřela, kromě plateb |
| | | | | podle předposlední věty náplně položky 5145. U |
| | | | | Ministerstva financí na tuto položku patří též |
| | | | | peněžní prostředky vydané z výdajového účtu |
| | | | | státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada |
| | | | | částek vydaných podle těchto dohod z účtu státních |
| | | | | finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity |
| | | | | státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 |
| | | | | písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 515 | | Nákup vody, paliv a energie |
| | | | | |
| | | | | Přijaté přeplatky výdajů za dodávky věcí, služeb a |
| | | | | výkonů, které patří na položky tohoto podseskupení |
| | | | | a které se pravidelně (zpravidla měsíčně) hradí |
| | | | | zálohovými platbami, se v případě, že jsou přijaty |
| | | | | v témže (běžném) rozpočtovém roce, zatřídí |
| | | | | kompenzačně na příslušné položky, na které byly |
| | | | | uhrazené zálohy zatříděny. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5151 | Studená voda |
| | | | | |
| | | | | Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5152 | Teplo |
| | | | | |
| | | | | Úhrady dálkově dodávané tepelné energie. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5153 | Plyn |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří výdaje na plyn určený k |
| | | | | použití jako palivo nebo energetická surovina s |
| | | | | výjimkou plynu určeného k pohonu motorových |
| | | | | dopravních prostředků (patří na položku 5156). |
| | | | | Výdaje na plyn jiného druhu (kyslík nebo jiné |
| | | | | technické plyny) patří na položku 5139 s výjimkou |
| | | | | plynů pro lékařské a laboratorní účely ve |
| | | | | zdravotnických a veterinárních zařízeních (patří na |
| | | | | položku 5133). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5154 | Elektrická energie |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří výdaje na elektrickou energii |
| | | | | s výjimkou elektrické energie určené k pohonu |
| | | | | motorových dopravních prostředků. Zařazují se však |
| | | | | na ni výdaje na elektrickou energii odebranou za |
| | | | | účelem pohonu motorových dopravních prostředků i za |
| | | | | účely jinými, nelze-li je oddělit. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5155 | Pevná paliva |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5156 | Pohonné hmoty a maziva |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří výdaje na pohonné hmoty pro |
| | | | | motorové dopravní prostředky, zejména pohonné hmoty |
| | | | | pro motorová vozidla [§ 2 písm. a) zákona č. |
| | | | | 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích |
| | | | | stanicích pohonných hmot a o změně některých |
| | | | | souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), |
| | | | | ve znění zákonů č. 91/2011 Sb. a č. 152/2017 Sb.], |
| | | | | například na benzin, naftu, stlačený či zkapalněný |
| | | | | plyn, vodík nebo letecký benzin, a maziva určená |
| | | | | pro dopravní prostředky. Výdaje na maziva určená k |
| | | | | jiným účelům než pro dopravní prostředky patří na |
| | | | | položku 5139. Na položku 5156 se zařazují i výdaje |
| | | | | na elektrickou energii určenou k pohonu motorových |
| | | | | vozidel, lze-li je oddělit. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5157 | Teplá voda |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5159 | Nákup ostatních paliv a energie |
| | | | | |
| | | | | Včetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému |
| | | | | použití než v položce 5156). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 516 | | Nákup služeb |
| | | | | |
| | | | | Na položky podseskupení 516 patří výdaje na služby |
| | | | | (definice služby je uvedena v náplni seskupení |
| | | | | položek 51) s výjimkou oprav a údržby hmotných věcí |
| | | | | (ty patří na položku 5171). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5161 | Poštovní služby |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na posílání zásilek a další poštovní |
| | | | | služby, jak jsou definovány v § 1 odst. 2 zákona |
| | | | | č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně |
| | | | | některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve |
| | | | | znění zákona č. 221/2012 Sb., a to bez ohledu na |
| | | | | to, jestli tyto služby poskytují pošty, zásilkové |
| | | | | nebo kurýrní firmy nebo kdokoli jiný. Patří sem i |
| | | | | výdaje na tzv. hybridní poštu. |
| | | | | |
| | | | | (2) Výdaje na služby |
| | | | | jiného druhu, které poskytují pošty, na tuto |
| | | | | položku nepatří. Jsou to zejména výdaje na |
| | | | | vystavení kvalifikovaných certifikátů potřebných |
| | | | | pro elektronické podepisování dokumentů nebo jiných |
| | | | | digitálních certifikátů. Tyto výdaje patří na |
| | | | | položku 5168 bez ohledu na to, který kvalifikovaný |
| | | | | poskytovatel služeb vytvářejících důvěru pro |
| | | | | elektronické transakce akreditovaný Ministerstvem |
| | | | | vnitra tyto digitální certifikáty vystavuje. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5161 nepatří rovněž výdaje na |
| | | | | pořízení hodnot, které sice slouží k zajištění |
| | | | | posílání zásilek nebo jiných činností poštovního |
| | | | | styku, ale nejsou svou povahou poštovními službami |
| | | | | nebo ani službami vůbec, jako jsou výdaje na nákup |
| | | | | pásek do výplatních strojů, které nepředstavují |
| | | | | potvrzení o předplacení poštovného (patří na |
| | | | | položku 5139), na pořízení barviva do jejich |
| | | | | tiskáren (patří také na položku 5139) a podobné |
| | | | | výdaje. |
| | | | | |
| | | | | (4) Poštovné patří na tuto položku i v případě, |
| | | | | že je placeno jinak než při podání poštovní zásilky |
| | | | | poště, a to jako cena za poštovní známky nebo |
| | | | | případně jiná potvrzení o předplacení poštovného |
| | | | | nebo jako výdaje na kreditování výplatních |
| | | | | (frankovacích) strojů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5162 | Služby elektronických komunikací |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují platby účastníků trhu v |
| | | | | oblasti elektronických komunikací [§ 2 písm. a) |
| | | | | zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických |
| | | | | komunikacích a o změně některých souvisejících |
| | | | | zákonů (zákon o elektronických komunikacích)] podle |
| | | | | smluv uzavřených s podnikateli poskytujícími |
| | | | | veřejně dostupné služby elektronických komunikací o |
| | | | | poskytování těchto služeb (§ 63 zákona č. |
| | | | | 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Patří |
| | | | | na ni úhrady služeb včetně nákupu telefonních |
| | | | | karet. Zahrnuje i úhrady za služby využívání sítě |
| | | | | Internet. Patří sem i výdaje na zřízení čísla |
| | | | | pevného telefonu a za karty ke zprovoznění |
| | | | | mobilních telefonů (tzv. karty SIM), pokud nejsou |
| | | | | součástí pořizovací ceny mobilního telefonu. |
| | | | | Nepatří sem poplatky za rozhlas a televizi, ty |
| | | | | patří na položku 5169. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5163 | Služby peněžních ústavů |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují výdaje podle smluv |
| | | | | týkajících se bankovních, úvěrových, platebních |
| | | | | nebo pojistných služeb, penzijního připojištění, |
| | | | | doplňkového penzijního spoření, směny měn, vydávání |
| | | | | elektronických peněz a poskytování investičních |
| | | | | služeb nebo obchodu na trhu s investičními |
| | | | | nástroji. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5164 | Nájemné |
| | | | | |
| | | | | (1) Zahrnuje čisté nájemné (nájemné bez plateb |
| | | | | za související služby), nelze-li odlišit, pak hrubé |
| | | | | nájemné, jiné než na položce 5165. |
| | | | | |
| | | | | (2) Patří sem i platby za pronájem originálu nebo |
| | | | | rozmnoženiny autorského díla, zaznamenaného |
| | | | | uměleckého výkonu nebo zvukového či zvukově |
| | | | | obrazového záznamu [§ 15 zákona č. 121/2000 Sb., o |
| | | | | právu autorském, o právech souvisejících s právem |
| | | | | autorským a o změně některých zákonů |
| | | | | (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.] |
| | | | | a za jejich půjčení (§ 16 zákona č. 121/2000 Sb., |
| | | | | ve znění zákona č. 216/2006 Sb.) nositelům těchto |
| | | | | práv [§ 12 odst. 4 písm. c) a d), § 71 odst. 2 |
| | | | | písm. e) a f), § 76 odst. 2 písm. c) a d) a |
| | | | | § 80 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 121/2000 Sb., |
| | | | | ve znění zákona č. 216/2006 Sb.], jestliže |
| | | | | organizace výjimečně užívá dílo tímto způsobem. |
| | | | | Nepatří sem odměny autorům za poskytnutí oprávnění |
| | | | | (udělení licence) k výkonu práva pronajímat nebo |
| | | | | půjčovat takové originály nebo rozmnoženiny ani |
| | | | | odměny jiným nositelům majetkových autorských práv |
| | | | | za poskytnutí takového oprávnění; tyto odměny patří |
| | | | | na položky 5041, 5179 nebo 6119. |
| | | | | |
| | | | | (3) Výdaje podle smluv o nájmu počítačových |
| | | | | programů patří na položku 5164 jen v případě, že |
| | | | | jsou to skutečně smlouvy, podle nichž si organizace |
| | | | | najímá nebo vypůjčuje technické prostředky, na |
| | | | | nichž jsou tyto programy zaznamenány a z nichž je |
| | | | | počítač může přímo převzít, a organizace je může |
| | | | | používat nejvýše rok, poté je musí pronajímateli |
| | | | | nebo půjčiteli vrátit a nesmí si pořídit |
| | | | | rozmnoženinu. Výdaje podle smluv o dočasném užívání |
| | | | | počítačových programů označených jako smlouvy o |
| | | | | jejich nájmu, které tyto podmínky nesplňují, patří |
| | | | | na položku 5042. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 5164 patří i pachtovné podle smluv |
| | | | | jiných než o zemědělském pachtu (§ 2332 až 2344 a |
| | | | | 2349 až 2357 občanského zákoníku). Pachtovné podle |
| | | | | smluv o zemědělském pachtu patří na položku 5165. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5165 | Nájemné za půdu |
| | | | | |
| | | | | Pachtovné podle smluv o zemědělském pachtu (§ 2345 |
| | | | | až 2348 občanského zákoníku). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na dodavatelské pořízení informací |
| | | | | (definice informace je uvedena v náplni položky |
| | | | | 5169), které představují konzultace, poradenství, |
| | | | | analýzy, studie nebo právní služby, a informací, |
| | | | | které slouží organizaci k rozhodování nebo |
| | | | | informování o sobě a své činnosti a organizace nemá |
| | | | | podle zvláštních předpisů povinnost si je dávat |
| | | | | zpracovat, s výjimkou informací týkajících se |
| | | | | počítačových programů, počítačového zpracování dat |
| | | | | a informačních a komunikačních technologií (ty |
| | | | | patří na položku 5168), a to v případě, že |
| | | | | organizace není podle zvláštních předpisů povinna |
| | | | | si je opatřovat. |
| | | | | |
| | | | | (2) Platby za právní služby advokátům a advokátním |
| | | | | kancelářím (§ 22 zákona č. 85/1996 Sb., |
| | | | | o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb., |
| | | | | a vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů) nebo jiným dodavatelům sem patří i v |
| | | | | případě služeb, kterými není dodání informací. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na tuto položku nepatří výdaje na pořízení |
| | | | | informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na |
| | | | | položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění |
| | | | | k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má |
| | | | | povahu informací, podle autorského zákona a jiných |
| | | | | zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, |
| | | | | nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného |
| | | | | majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání |
| | | | | oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, |
| | | | | na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří |
| | | | | na položku 5164). |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 5166 patří zejména výdaje na |
| | | | | znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, |
| | | | | návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikáty |
| | | | | a audity (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve |
| | | | | znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které organizace |
| | | | | nemá podle zvláštních předpisů povinnost si |
| | | | | opatřovat a které se netýkají počítačových |
| | | | | programů, počítačového zpracování dat ani |
| | | | | informačních a komunikačních technologií. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na položku 5166 nepatří výdaje organizace ve |
| | | | | prospěch poskytovatelů služeb, které vcházejí do |
| | | | | ceny, kterou poskytovatel organizaci fakturuje; |
| | | | | organizace zařadí výdaje vždy na položky podle |
| | | | | druhu pořízených hodnot (odstavec 13 náplně |
| | | | | třídy 5). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5167 | Služby školení a vzdělávání |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na vzdělávání a zvyšování kvalifikace, |
| | | | | zejména školné, hrazené osobám poskytujícím |
| | | | | vzdělávací a školicí služby, zejména školám a |
| | | | | vzdělávacím agenturám. Na položku 5167 nepatří |
| | | | | výdaje na školení, které je součástí dodávky |
| | | | | výpočetní techniky, počítačových programů nebo |
| | | | | databází. Lze-li tyto výdaje oddělit, patří na |
| | | | | položku 5168, a jestliže je oddělit nelze, patří |
| | | | | na položku, na niž patří výdaje na dodávku. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními |
| | | | | a komunikačními technologiemi |
| | | | | |
| | | | | (1) Platby výpočetním střediskům nebo jiným |
| | | | | dodavatelům za vyhotovení počítačových sestav z dat |
| | | | | dodaných organizací nebo jiných údajů a za jiné |
| | | | | počítačové operace s dodanými údaji. |
| | | | | |
| | | | | (2) Výdaje na dodavatelské |
| | | | | pořízení informací (definice informace je uvedena v |
| | | | | náplni položky 5169), které se týkají počítačových |
| | | | | programů, počítačového zpracování dat a |
| | | | | informačních a komunikačních technologií a systémů, |
| | | | | bez ohledu na to, zda organizace má povinnost podle |
| | | | | zvláštních předpisů si je dát zpracovat, kromě |
| | | | | výdajů na pořízení informací jakožto nehmotného |
| | | | | majetku (ty patří na položky 5179 a 6119 a výdaje |
| | | | | na pořízení počítačových programů a databází |
| | | | | jakožto nehmotného majetku na položky 5172 a 6111), |
| | | | | výdajů na získání oprávnění k užití nebo užívání |
| | | | | nehmotného majetku, který má povahu informací, |
| | | | | podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně |
| | | | | duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto |
| | | | | oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na |
| | | | | položku 5042) a výdajů na získání oprávnění k užití |
| | | | | nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou |
| | | | | informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). |
| | | | | |
| | | | | (3) Výdaje na služby týkající se hmotného a |
| | | | | nehmotného majetku tvořícího součást informačních a |
| | | | | komunikačních technologií a systémů, které by v |
| | | | | případě, že by se týkaly něčeho jiného, patřily na |
| | | | | položky 5166 a 5169. |
| | | | | |
| | | | | (4) Hmotným majetkem tvořícím součást informačních |
| | | | | a komunikačních technologií se pro účely zařazení |
| | | | | výdajů na položku 5168 a 6125 rozumějí hmotné věci |
| | | | | a jejich soubory určené převážně k elektronickému |
| | | | | získávání, přenosu a sdělování informací. Jsou jimi |
| | | | | zejména počítače, počítačové sítě, přístroje a sítě |
| | | | | určené k zjišťování nepovolených průniků osob do |
| | | | | chráněných prostor a nepovolených předmětů do nich |
| | | | | přinášených, přístroje pro určení geografické |
| | | | | polohy (navigace), telefony, |
| | | | | digitální kamery a fotoaparáty kromě těch, které se |
| | | | | používají k uměleckým účelům, kamerové systémy, |
| | | | | skenery a podobné přístroje a k nim připojená |
| | | | | zařízení a věci sloužící k jejich fungování |
| | | | | (počítačové tiskárny, reproduktory a sluchátka |
| | | | | připojené k počítačům, kompaktní disky, digitální |
| | | | | víceúčelové disky, audiokazety, videokazety apod.). |
| | | | | Nejsou jimi samostatné rozmnožovací přístroje ani |
| | | | | jiné samostatné přístroje k zaznamenávání informací |
| | | | | na jiná než elektronická média. Na položku 5168 |
| | | | | patří výdaje na služby týkající se hmotného majetku |
| | | | | tvořícího součást informačních a komunikačních |
| | | | | technologií; výdaje na jeho pořízení patří na |
| | | | | příslušné položky podle jeho povahy (položky 5137, |
| | | | | 5139 a 6125). |
| | | | | |
| | | | | (5) Na položku 5168 se zařazují i výdaje na opravy |
| | | | | a údržbu počítačových programů a databází (definice |
| | | | | oprav počítačových programů a databází a ostatního |
| | | | | nehmotného majetku je v náplni položky 5171 |
| | | | | odstavci 3 a definice jejich údržby v odstavci 5). |
| | | | | |
| | | | | (6) Na položku 5168 patří také platby |
| | | | | kvalifikovaným poskytovatelům služeb vytvářejících |
| | | | | důvěru pro elektronické transakce [čl. 13 až 45 |
| | | | | nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. |
| | | | | 910/2014 o elektronické identifikaci a službách |
| | | | | vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na |
| | | | | vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES] |
| | | | | podle smluv podle § 2 zákona č. 297/2016 Sb., o |
| | | | | službách vytvářejících důvěru pro elektronické |
| | | | | transakce. |
| | | | | |
| | | | | (7) Na položku 5168 se zařazuji též výdaje na |
| | | | | školení, které je součástí dodávky výpočetní |
| | | | | techniky, počítačových programů nebo databází, |
| | | | | lze-li je oddělit. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5169 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na nákup služeb nezařazených |
| | | | | v předchozích položkách, patří sem např. výdaje |
| | | | | organizačních složek státu, které zabezpečují |
| | | | | závodní stravování prostřednictvím jiné organizační |
| | | | | složky státu nebo jiné právnické nebo fyzické |
| | | | | osoby, na úhradu ceny jídel této organizační složce |
| | | | | státu nebo osobě podle smlouvy uzavřené s ní na |
| | | | | základě § 4 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech |
| | | | | na závodní stravování a jejich úhradě |
| | | | | v organizačních složkách státu a státních |
| | | | | příspěvkových organizacích. |
| | | | | |
| | | | | (2) Patří sem i nákup stravenek ve veřejném |
| | | | | stravování a poukázek na nákup potravin. |
| | | | | |
| | | | | (3) Zahrnuje i |
| | | | | úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské |
| | | | | prohlídky osob nastupujících do ústavů |
| | | | | sociální péče a za služby poskytované zdravotnickým |
| | | | | nebo jiným specializovaným zařízením za zdravotní |
| | | | | prohlídky dané zvláštním právním předpisem. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na tuto položku se zařazují též výdaje na |
| | | | | revize komínů a elektrických a jiných zařízení, |
| | | | | platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž |
| | | | | výdaje na dopravu nepatřící do cestovného. |
| | | | | |
| | | | | (5) Zatřiďují se na ni |
| | | | | i výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější |
| | | | | spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem |
| | | | | je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, |
| | | | | například mytí oken. |
| | | | | |
| | | | | (6) Patří sem výdaje na |
| | | | | dodavatelské pořízení informací, které je |
| | | | | organizace povinna podle zvláštních předpisů si |
| | | | | dávat zpracovat, a informací jiných než těch, které |
| | | | | představují konzultace, poradenství, analýzy, |
| | | | | studie nebo právní služby nebo slouží organizaci k |
| | | | | rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti |
| | | | | (výdaje na ně patří na položku 5166), s výjimkou |
| | | | | informací týkajících se počítačových programů, |
| | | | | počítačového zpracování dat a informačních a |
| | | | | komunikačních technologií (výdaje na ně patří na |
| | | | | položku 5168); nepatří sem výdaje na pořízení |
| | | | | informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na |
| | | | | položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění k |
| | | | | užití nebo užívání nehmotného majetku, který má |
| | | | | povahu informací, podle autorského zákona a jiných |
| | | | | zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, |
| | | | | nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného |
| | | | | majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání |
| | | | | oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na |
| | | | | kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na |
| | | | | položku 5164). Na položku 5169 patří zejména výdaje |
| | | | | na znalecké posudky, certifikáty, audity, lesní |
| | | | | hospodářské plány, plány povodí a povodňové plány |
| | | | | (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění |
| | | | | vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které je organizace |
| | | | | podle zvláštních předpisů povinna si nechávat |
| | | | | zpracovat a které se netýkají počítačových |
| | | | | programů, počítačového zpracování dat ani |
| | | | | informačních a komunikačních technologií. |
| | | | | |
| | | | | (7) Patří na |
| | | | | ni i výdaje na přezkušování, revize, cejchování, |
| | | | | kontrolu, kalibraci a posuzování technického stavu |
| | | | | přístrojů a zařízení. |
| | | | | |
| | | | | (8) Informací se pro účely |
| | | | | rozpočtové skladby rozumí soubor slov, obrazů |
| | | | | nebo jiných signálů schopných být vnímány a |
| | | | | poskytnout nějaký užitek, a to bez rozdílu, na |
| | | | | jakém nosiči dat jsou uloženy. Za výdaje na |
| | | | | informace se však nepovažují výdaje na věci, které |
| | | | | sice informace nesou, avšak v jejich ceně převažuje |
| | | | | jejich hmotná podstata, jako jsou knihy, noviny |
| | | | | nebo časopisy (výdaje na věci, které nesou |
| | | | | informace a v jejichž ceně hmotná podstata |
| | | | | nepřevažuje, například magnetické pásky, kompaktní |
| | | | | disky apod., se za výdaje na informace považují). |
| | | | | |
| | | | | (9) Na položku 5169 patří také úpravy nehmotného |
| | | | | majetku, kromě počítačových programů (ty patří |
| | | | | na položku 5168), nepředstavují-li technické |
| | | | | zhodnocení (definice technického zhodnocení je v |
| | | | | náplni položky 5171 odstavci 6) ani opravy nebo |
| | | | | údržbu (výdaje na ně patří, jde-li o opravy nebo |
| | | | | údržbu počítačových programů nebo databází, na |
| | | | | položku 5168, a jde-li o opravy nebo údržbu jiného |
| | | | | nehmotného majetku, na položku 5171). |
| | | | | |
| | | | | (10) Na tuto položku se |
| | | | | zařazují též výdaje podle smluv mezi organizací a |
| | | | | dodavateli, podle kterých organizace platí |
| | | | | pravidelné paušální částky za dodávky prováděné jen |
| | | | | potřeby a tedy platí spíše za jistotu, že dodávky |
| | | | | budou v případě potřeby provedeny, například |
| | | | | že kdykoli se poškodí určitá věc, dodavatel ji |
| | | | | opraví, a to kromě výdajů podle smluv o dodávkách |
| | | | | pro informační a komunikační technologie a systémy |
| | | | | (ty patří na položku 5168). |
| | | | | |
| | | | | (11) Rovněž se na tuto |
| | | | | položku zatřiďují rozhlasové a televizní poplatky |
| | | | | (placené provozovatelům rozhlasového a televizního |
| | | | | vysílání podle zákona č. 348/2005 Sb., o |
| | | | | rozhlasových a televizních poplatcích a o změně |
| | | | | některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). |
| | | | | |
| | | | | (12) Na položku 5169 patří také výdaje na očkování |
| | | | | [§ 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného |
| | | | | zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, |
| | | | | ve znění zákona č. 298/2011 Sb., |
| | | | | § 103 odst. 1 písm. c), d) a e) zákoníku práce, |
| | | | | § 113 písm. a) zákona o státní službě |
| | | | | a § 38 odst. 1 písm. e) nařízení vlády |
| | | | | č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany |
| | | | | zdraví při práci]. Platba zaměstnanci k náhradě |
| | | | | výdajů, které vynaložil na očkování, patří na |
| | | | | položku 5192. |
| | | | | |
| | | | | (13) Na položku 5169 se zařazují též platby |
| | | | | správních poplatků kontaktním místům veřejné |
| | | | | správy, kterými jsou notáři, banky, držitelé |
| | | | | poštovní licence a Hospodářská komora České |
| | | | | republiky (k tomu odstavec 1 náplně položky 5362). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 517 | | Ostatní nákupy |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5171 | Opravy a udržování |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a |
| | | | | údržbu s výjimkou oprav a údržby počítačových |
| | | | | programů a databází (ty patří na položku 5168). |
| | | | | |
| | | | | (2) Opravou hmotné věci se pro účely rozpočtové |
| | | | | skladby rozumí úprava této věci, která částečně |
| | | | | nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž |
| | | | | byla určena, nebo tuto funkci v důsledku chyby při |
| | | | | vytváření této věci ani nenabyla, zajišťující |
| | | | | opětné nabytí této schopnosti (například zasklívání |
| | | | | oken), a to případně i s použitím jiných než |
| | | | | původních materiálů, dílů, součástí nebo |
| | | | | technologií, pokud tím nedojde k technickému |
| | | | | zhodnocení [§ 55 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. |
| | | | | 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá |
| | | | | ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané |
| | | | | účetní jednotky]. |
| | | | | |
| | | | | (3) Opravou nehmotného majetku (definice nehmotného |
| | | | | majetku je v náplni položky 5041) se pro účely |
| | | | | rozpočtové skladby rozumí úprava nehmotného |
| | | | | majetku, který byl vytvořen podle zadání |
| | | | | organizace, avšak který z důvodu chybného zadání |
| | | | | nebo chybného splnění zadání neplní zcela nebo |
| | | | | částečně funkci, k níž byl určen, a to úprava, |
| | | | | jejímž účelem je zajistit, aby tuto funkci v |
| | | | | úplnosti plnil. |
| | | | | |
| | | | | (4) Údržbou hmotné věci se pro |
| | | | | účely rozpočtové skladby rozumí úprava této věci |
| | | | | spojená s významnější spotřebou materiálních |
| | | | | prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do |
| | | | | původní nebo obvyklé podoby, není-li tato úprava |
| | | | | opravou, například natírání okenních rámů. Za |
| | | | | údržbu se nepovažují úpravy věcí, jejichž obvyklá |
| | | | | podoba není jedna jediná, ale je různá například |
| | | | | podle ročních období, například za údržbu |
| | | | | zatravněných pozemků se nepovažuje setí, sekání a |
| | | | | odvoz trávy, za údržbu pozemků se stromy se |
| | | | | nepovažuje hrabání a odvoz spadaného listí, za |
| | | | | údržbu pozemků se záhony se nepovažuje sázení |
| | | | | květin a jejich okopávání a podobně. Výdaje na tyto |
| | | | | činnosti se zařazují na položku 5169. |
| | | | | |
| | | | | (5) Údržbou nehmotného majetku se pro účely |
| | | | | rozpočtové skladby rozumí jeho úprava, kterou se |
| | | | | zvýší jeho použitelnost, avšak nikoliv zásadním |
| | | | | způsobem a bez přidání zásadních nových funkcí, a |
| | | | | služby spočívající v poskytování informací a |
| | | | | konzultací v ústní, písemné i jiné podobě |
| | | | | uživatelům tohoto majetku jeho tvůrcem, potřebných |
| | | | | k jeho bezchybnému používání. Údržbou databáze nebo |
| | | | | počítačového programu je zejména jejich aktualizace |
| | | | | (update) a technická podpora. Aktualizací databáze |
| | | | | se rozumí přidání informací o skutečnostech, které |
| | | | | před vytvořením databáze nebo před její poslední |
| | | | | aktualizací neexistovaly. Aktualizací počítačového |
| | | | | programu se rozumí jeho přizpůsobení skutečnostem, |
| | | | | které před jeho vytvořením nebo před jeho poslední |
| | | | | aktualizací neexistovaly. Technickou podporou |
| | | | | databáze nebo počítačového programu se rozumí |
| | | | | poskytování informací a konzultací jejich tvůrcem |
| | | | | jejich uživatelům. Zvýšením použitelnosti |
| | | | | nehmotného majetku se rozumí přírůstek jeho |
| | | | | informační nebo transformační schopnosti nebo, |
| | | | | je-li tímto majetkem právo, rozšíření možností, |
| | | | | které toto právo svému držiteli dává. |
| | | | | |
| | | | | (6) Na položku 5171 nepatří výdaje na technické |
| | | | | zhodnocení majetku. Technickým zhodnocením hmotného |
| | | | | majetku se pro účely rozpočtové skladby rozumí její |
| | | | | úprava, kterou se zvýší jeho použitelnost. |
| | | | | Technickým zhodnocením nehmotného majetku (upgrade) |
| | | | | se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava |
| | | | | přinášející zásadní zvýšení jeho použitelnosti nebo |
| | | | | jeho nové zásadní funkce. Technické zhodnocení |
| | | | | kromě technického zhodnocení materiálu je |
| | | | | podlimitní a nadlimitní. Podlimitní technické |
| | | | | zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu je |
| | | | | takové, za něž se vydalo 40 tisíc Kč nebo méně. |
| | | | | Podlimitní technické zhodnocení nehmotného majetku |
| | | | | je takové, za něž se vydalo 60 tisíc Kč nebo méně. |
| | | | | Nadlimitní technické zhodnocení hmotného majetku |
| | | | | kromě materiálu je takové, za něž se vydalo více |
| | | | | než 40 tisíc Kč. Nadlimitní technické zhodnocení |
| | | | | nehmotného majetku je takové, za něž se vydalo více |
| | | | | než 60 tisíc Kč. Výdaje na dodavatelské pořízení |
| | | | | podlimitního technického zhodnocení hmotného |
| | | | | majetku kromě materiálu patří na položku 5123, a to |
| | | | | bez ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným |
| | | | | majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný |
| | | | | hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské |
| | | | | pořízení podlimitního technického zhodnocení |
| | | | | nehmotného majetku patří, jsou-li tímto majetkem |
| | | | | počítačové programy nebo databáze, na položku 5172 |
| | | | | a v ostatních případech na položku 5179, a to bez |
| | | | | ohledu na to, je-li či není-li zhodnocovaný |
| | | | | nehmotný majetek nehmotným majetkem dlouhodobým. |
| | | | | Výdaje na dodavatelské pořízení nadlimitního |
| | | | | technického zhodnocení hmotného majetku patří na |
| | | | | příslušnou položku podseskupení položek 612 podle |
| | | | | povahy zhodnocovaných hmotných věcí, a to bez |
| | | | | ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným majetkem je |
| | | | | dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný |
| | | | | dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské pořízení |
| | | | | nadlimitního technického zhodnocení nehmotného |
| | | | | majetku patří na příslušnou položku podseskupení |
| | | | | položek 611, a to bez ohledu na to, je-li či |
| | | | | není-li zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným |
| | | | | majetkem dlouhodobým. Výdaje na dodavatelské |
| | | | | pořízení technického zhodnocení materiálu patří, |
| | | | | nevzniká-li jím dlouhodobý hmotný majetek nebo |
| | | | | drobný hmotný dlouhodobý majetek, na položku 5169; |
| | | | | vzniká-li, patří v prvním případě na příslušnou |
| | | | | položku podseskupení položek 612 podle povahy |
| | | | | zhodnocovaných hmotných věcí a ve druhém na |
| | | | | položku 5123. |
| | | | | |
| | | | | (7) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty |
| | | | | placená organizací z přenesené daňové povinnosti |
| | | | | (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané |
| | | | | hodnoty, ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., |
| | | | | č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb., č. 243/2016 Sb. a |
| | | | | č. 80/2019 Sb.) za stavební práce (§ 92e zákona č. |
| | | | | 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. |
| | | | | 502/2012 Sb. a č. 80/2019 Sb.) provedené za účelem |
| | | | | oprav nebo udržování, a to v případě, že organizace |
| | | | | tak rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5). |
| | | | | |
| | | | | (8) Nepatří sem nákup projektové dokumentace |
| | | | | k opravám (patří na položku 5169). Rovněž tak sem |
| | | | | nepatří úpravy nehmotného majetku, například |
| | | | | počítačových programů nebo souborů informací |
| | | | | (představují-li technické zhodnocení v pořizovací |
| | | | | ceně nad 60 tisíc Kč, patří na příslušné položky z |
| | | | | podseskupení 611, představují-li technické |
| | | | | zhodnocení v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč, patří |
| | | | | na položku 5179 a v případě programů 5172 a jinak |
| | | | | patří na položku 5169). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5172 | Programové vybavení |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na nákup počítačových programů (softwaru) a |
| | | | | databází, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek |
| | | | | v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém |
| | | | | případě nebo nepřesahuje-li jejich použitelnost rok |
| | | | | a technické zhodnocení počítačových programů |
| | | | | (softwaru) a databází v jakékoli pořizovací ceně, |
| | | | | které nepřesahuje 60 tisíc Kč. Definice nehmotného |
| | | | | majetku je uvedena v náplni položky 5041. Na |
| | | | | položku 5172 patří výdaje na získání oprávnění k |
| | | | | užití počítačových programů jakožto autorských děl |
| | | | | podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, |
| | | | | případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského |
| | | | | zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. |
| | | | | 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s |
| | | | | právnickými nebo fyzickými osobami, které |
| | | | | vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 |
| | | | | autorského zákona) jako jejich dědici, právní |
| | | | | nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), |
| | | | | zaměstnavatelé autorů (§ 58), a objednatelé |
| | | | | kolektivních děl, jestliže toto oprávnění má povahu |
| | | | | práva vlastnického, zejména jestliže není časově |
| | | | | omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho |
| | | | | získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), |
| | | | | a částka, která za jeho udělení byla zaplacena, |
| | | | | nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je tento počítačový |
| | | | | program použitelný jen rok nebo méně (je-li |
| | | | | použitelný více než rok a zaplacená částka 60 tisíc |
| | | | | Kč převyšuje, výdaje na získání oprávnění se |
| | | | | zařazují na položku 6111). Na položku 5172 se |
| | | | | zařazují i výdaje na technické zhodnocení |
| | | | | počítačových programů, jestliže zaplacená cena za |
| | | | | technické zhodnocení každého jednotlivého programu |
| | | | | nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže převyšuje, výdaje |
| | | | | patří na položku 6111); zaplacená cena ani doba |
| | | | | použitelnosti zhodnocovaného programu nerozhoduje. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5173 | Cestovné |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku se zařazují cestovní náhrady |
| | | | | hrazené osobám vykonávajícím pro organizaci |
| | | | | závislou činnost (podle § 152 až 189 zákoníku |
| | | | | práce, § 136 až 154 zákona o služebním poměru |
| | | | | příslušníků bezpečnostních sborů, § 71 až 89 o |
| | | | | vojácích z povolání, § 112 zákona č. 234/2014 Sb., |
| | | | | o státní službě, § 35 odst. 6 a 8, § 36 odst. 3 a |
| | | | | § 36a odst. 4 zákona o podpoře výzkumu, |
| | | | | experimentálního vývoje a inovací, § 53 zákona o |
| | | | | krajích, § 56 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze, |
| | | | | § 78 zákona o obcích, § 16 zákona č. 201/1997 Sb., |
| | | | | o platu a některých dalších náležitostech státních |
| | | | | zástupců, § 20 a 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě |
| | | | | vojáků v záloze, a dalších). |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5173 se zařazují i výdaje na |
| | | | | jízdenky, letenky i jiné druhy plateb za dopravu, |
| | | | | za ubytování v hotelích a jiných ubytovacích |
| | | | | zařízeních (§ 2326 až 2331 občanského zákoníku) a |
| | | | | za stravování (ne však za potraviny, ty patří na |
| | | | | položku 5131), jsou-li určeny pro zaměstnance na |
| | | | | pracovní nebo služební cestě. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5173 nepatří náhrady cestovních |
| | | | | výdajů poskytovaných v rámci náhrad podle § 5 |
| | | | | zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších |
| | | | | náležitostech spojených s výkonem funkce |
| | | | | představitelů státní moci a některých státních |
| | | | | orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, |
| | | | | ve znění zákona č. 138/1996 Sb.; tyto náhrady patří |
| | | | | na položku 5196. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 5173 nepatří cestovní náhrady, které |
| | | | | organizace poskytuje podle právních předpisů |
| | | | | osobám, které pro ni plní občanskou povinnost |
| | | | | (§ 202 zákoníku práce) nebo pro ni vykonávají jiné |
| | | | | úkony v obecném zájmu (§ 203 zákoníku práce) nebo |
| | | | | jinou externí nezávislou činnost, například |
| | | | | cestovní náhrady podle § 158 odst. 10 trestního |
| | | | | řádu, § 130 odst. 4 zákona o soudech a soudcích, |
| | | | | § 15 odst. 9 zákona o vysokých školách, |
| | | | | § 184 odst. 1 školského zákona, § 22 odst. 3 zákona |
| | | | | o advokacii a § 13 odst. 1 a 4 prováděcí vyhlášky |
| | | | | č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, § 87 odst. 1 věty třetí |
| | | | | exekučního řádu, § 107 daňového řádu, § 79 |
| | | | | správního řádu a § 2 až 5 prováděcí vyhlášky |
| | | | | č. 520/2005 Sb., § 106 až 107 notářského řádu a |
| | | | | § 16, § 17 odst. 2 a § 19 prováděcí vyhlášky |
| | | | | č. 196/2001 Sb. (notářský tarif), ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, § 139 občanského soudního řádu |
| | | | | či § 58 soudního řádu správního; tyto náhrady patří |
| | | | | na položku 5192. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na položku 5173 patří i jiné výdaje povahy |
| | | | | cestovních náhrad (odstavec 1) a přímé výdaje na |
| | | | | zajištění cest (odstavec 2) osob, které pro |
| | | | | organizaci vykonávají nějakou činnost nebo které se |
| | | | | činnosti organizace účastní nebo ji v souvislosti |
| | | | | s její činností navštívily, a to včetně výdajů na |
| | | | | poddodávky dodavatelům (odstavec 13 náplně třídy |
| | | | | 5). Je-li však ve faktuře za dodávku zboží nebo |
| | | | | služeb představujících jednu ekonomickou hodnotu |
| | | | | mezi dodavatelovými náklady nebo výdaji, z kterých |
| | | | | odvozuje cenu dodávky, uvedeno cestovné, platí |
| | | | | obecná zásada, že žádné dodavatelovy náklady ani |
| | | | | výdaje, které ke splnění dodávky vynaložil, |
| | | | | zařazení odběratelovy platby za dodávku neovlivňují |
| | | | | a celá platba za dodávku představující jednu |
| | | | | ekonomickou hodnotu se zařadí na jedinou položku |
| | | | | vyjadřující druh této hodnoty (odstavce 2 a 5 |
| | | | | náplně třídy 5). Výdaje za věci, služby, |
| | | | | práce, výkony nebo práva (za dodávku) se zařazují |
| | | | | na položky podle jejich povahy bez ohledu na to, |
| | | | | jaké své výdaje nebo náklady dodavatel do ceny |
| | | | | dodávky započítává. |
| | | | | |
| | | | | (6) Na položku 5173 nepatří výdaje na jízdenky, |
| | | | | stravování a ubytování nesouvisející s činností |
| | | | | organizace a vynakládané ze společenských důvodů, |
| | | | | například výdaje na jízdenky při cestách se |
| | | | | zahraničními hosty k návštěvě pamětihodností, |
| | | | | kulturních představení nebo sportovních akcí. Tyto |
| | | | | výdaje patří na položku 5169 a výdaje na vstupenky |
| | | | | do pamětihodných objektů, na kulturní představení |
| | | | | a sportovní akce na položku 5194. |
| | | | | |
| | | | | (7) Na tuto položku se zařazují i náhrady jízdních |
| | | | | výdajů a výdajů za ubytování a náhrady výdajů |
| | | | | spojených s přepravou osobních věcí podle § 5 a 6 |
| | | | | nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad |
| | | | | některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a |
| | | | | příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm |
| | | | | v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. |
| | | | | 183/1999 Sb. a č. 536/2005 Sb., poskytované |
| | | | | zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce v |
| | | | | zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště |
| | | | | [§ 189 odst. 6 písm. c) a d) zákoníku práce], a |
| | | | | odpovídající náhrady poskytované národním expertům |
| | | | | (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní |
| | | | | službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5175 | Pohoštění |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí |
| | | | | k pohoštění (výdaje na pořízení věcí a služeb, |
| | | | | které se k pohoštění nepoužijí, patří na příslušné |
| | | | | položky podseskupení 513 a 516, zejména položky |
| | | | | 5131 a 5169). Věcmi, které se použijí k pohoštění, |
| | | | | se rozumějí zejména potraviny, suroviny, z nichž se |
| | | | | připraví potraviny, jednorázově použitelné jídelní |
| | | | | náčiní a podobně. Pohoštěním se rozumí poskytnutí |
| | | | | potravin nebo nápojů, případně s odpovídajícími |
| | | | | službami, za účelem vytvoření dobrého ovzduší nebo |
| | | | | reprezentace při pracovním nebo jiném setkání. |
| | | | | Pohoštěním není podávání hlavních jídel (snídaně, |
| | | | | oběda nebo večeře) za účelem stravování, je jím |
| | | | | však jejich podávání za účelem podle předchozí |
| | | | | věty, zejména při setkání se zahraničními |
| | | | | delegacemi. Pohoštěním též není nákup potravin |
| | | | | nebo restauračních nebo podobných služeb |
| | | | | poskytovaných z právní povinnosti, například |
| | | | | nákup ochranných nápojů (patří na položku 5131). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5176 | Účastnické poplatky na konference |
| | | | | |
| | | | | Účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců |
| | | | | na konferencích a podobných akcích. Jsou to výdaje |
| | | | | zaměstnavatelů, kteří platí za své zaměstnance |
| | | | | organizaci, která konferenci nebo podobnou akci |
| | | | | pořádá. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5177 | Nákup archiválií |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na nákup archiválií [§ 2 písm. f) a § 77 |
| | | | | odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a |
| | | | | spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění |
| | | | | zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.] v |
| | | | | ocenění do 40 000 Kč. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě |
| | | | | |
| | | | | Nájemné podle smluv o nájmu obsahujících |
| | | | | ustanovení, že nájemce má právo na koupi najaté |
| | | | | věci (smluv o finančním leasingu). Položku |
| | | | | nepoužijí organizační složky státu (§ 12 odst. 8 |
| | | | | zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákonů č. |
| | | | | 140/2006 Sb. a č. 51/2016 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku patří náhrady za použití |
| | | | | vlastního nářadí a materiálu, příspěvek na ošacení, |
| | | | | náhrady chovatelům služebních psů apod. |
| | | | | |
| | | | | (2) Patří sem i platby |
| | | | | daní a poplatků vůči cizím státům ( i když jsou |
| | | | | nakupovány v České republice - např. poplatky |
| | | | | za vstupní víza do cizích zemí apod.) včetně |
| | | | | dálničních známek a poplatků. |
| | | | | |
| | | | | (3) Zahrnuje i příspěvek |
| | | | | na zkvalitnění stravy vlastním zaměstnancům a |
| | | | | paušální náhradu stravy (sportovcům, jiným osobám |
| | | | | s vyšší fyzickou zátěží). |
| | | | | |
| | | | | (4) Na tuto položku se zařadí i výdaj patřící na |
| | | | | seskupení položek 51, jímž se pořizují věci, |
| | | | | služby, práce, výkony nebo práva představující více |
| | | | | druhů ekonomických hodnot, ale u kterého nelze |
| | | | | postupovat podle odstavce 3 náplně třídy 5 pro |
| | | | | nedostatek informací umožňujících stanovit položku |
| | | | | odpovídající jeho hlavní části. |
| | | | | |
| | | | | (5) Patří sem i odměny za archeologické nálezy |
| | | | | podle § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči |
| | | | | (zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) |
| | | | | a náhrady nákladů vzniklých odborovým organizacím |
| | | | | výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví |
| | | | | při práci (§ 322 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., |
| | | | | zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.) a |
| | | | | nákladů vzniklých jim a organizacím zaměstnavatelů |
| | | | | činností k podpoře vzájemných jednání na celostátní |
| | | | | nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých |
| | | | | zájmů pracujících (§ 320a zákona č. 262/2006 Sb., |
| | | | | zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.). |
| | | | | |
| | | | | (6) Na tuto položku se zařazují i výdaje na |
| | | | | nákup pohledávek. |
| | | | | |
| | | | | (7) Na tuto položku patří i náhrady z |
| | | | | neplatných kupních smluv. |
| | | | | |
| | | | | (8) Jde o případy, kdy někdo |
| | | | | získá od organizace majetek na základě smlouvy, |
| | | | | která pak je prohlášena za neplatnou, musí majetek |
| | | | | vrátit a organizace mu vrací částku, kterou jí na |
| | | | | základě neplatné smlouvy zaplatil, případně |
| | | | | zvýšenou o částku výdajů, které vynaložil na |
| | | | | zhodnocení tohoto majetku. Rovněž sem patří výdaje |
| | | | | na pořízení nehmotného majetku jiného než |
| | | | | dlouhodobého a jiného než počítačové programy |
| | | | | (výdaje na pořízení počítačových programů, které |
| | | | | jsou nehmotným majetkem jiným než dlouhodobým, |
| | | | | patří na položku 5172 a výdaje na získání oprávnění |
| | | | | k užití nehmotného majetku od jeho držitelů, které |
| | | | | samo povahu nehmotného majetku nemá, patří na |
| | | | | položku 5041). Definice nehmotného majetku je |
| | | | | uvedena v náplni položky 5041. Z výdajů na pořízení |
| | | | | nehmotného majetku patří na položku 5179 zejména |
| | | | | výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl |
| | | | | kromě počítačových programů podle licenčních smluv |
| | | | | uzavíraných s jejich autory, případně smluv |
| | | | | podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od |
| | | | | 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., |
| | | | | občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo |
| | | | | fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva |
| | | | | autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich |
| | | | | dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich |
| | | | | zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), |
| | | | | objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní |
| | | | | správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), |
| | | | | jestliže toto oprávnění má povahu práva |
| | | | | vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno |
| | | | | (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří |
| | | | | na položku 5041 nebo popřípadě 5164), a částka, |
| | | | | která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje |
| | | | | 60 tisíc Kč nebo je toto oprávnění jen na rok nebo |
| | | | | dobu kratší (je-li na dobu delší než rok a platba |
| | | | | za ně 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na jeho získání |
| | | | | se zařazují na položku 6119). |
| | | | | |
| | | | | (9) Na tuto položku patří |
| | | | | též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného |
| | | | | zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům |
| | | | | patentů a podobných oprávnění) za převod těchto |
| | | | | patentů a podobných oprávnění, jestliže je |
| | | | | organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, |
| | | | | je-li doba jejich použitelnosti rok nebo kratší |
| | | | | nebo odměna nepřesahuje 60 tisíc Kč (zákonná |
| | | | | ustanovení o těchto převodech jsou uvedena ve třetí |
| | | | | větě náplně podseskupení položek 611). |
| | | | | |
| | | | | (10) Patří sem i |
| | | | | výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku |
| | | | | kromě počítačových programů, jestliže zaplacená |
| | | | | cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém |
| | | | | případě nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže |
| | | | | převyšuje, výdaje patří na položku 6119); zaplacená |
| | | | | cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného |
| | | | | nehmotného majetku nerozhoduje. |
| | | | | |
| | | | | (11) Na položku 5179 se |
| | | | | zařazují také úplaty podle schovacích smluv a smluv |
| | | | | příkazního typu (§ 2402 až 2520 zákona č. 89/2012 |
| | | | | Sb., občanský zákoník), jsou-li jejich předmětem |
| | | | | cenné papíry. |
| | | | | |
| | | | | (12) Patří na ni i úplaty obchodníkům s cennými |
| | | | | papíry (§ 5 až 20 zákona č. 256/2004 Sb., |
| | | | | o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů) nebo jiným osobám podle smluv |
| | | | | o úschově cenných papírů (§ 2409 až 2414 občanského |
| | | | | zákoníku) a obstaravatelských a |
| | | | | zprostředkovatelských smluv (§ 2430 až 2470 a 2483 |
| | | | | až 2520 občanského zákoníku) o cenných papírech, |
| | | | | například smluv o obstarání nebo obstarávání koupě |
| | | | | nebo prodeje cenných papírů a o jejich správě |
| | | | | nebo obhospodařování. |
| | | | | |
| | | | | (13) Na |
| | | | | položku 5179 se zařazují též odměny burzovním |
| | | | | dohodcům podle § 31 zákona č. 229/1992 Sb., o |
| | | | | komoditních burzách, ve znění zákona č. |
| | | | | 247/2011 Sb. |
| | | | | |
| | | | | (14) Na tuto položku patří i platba |
| | | | | kupujícího prodávajícímu a objednatele zhotoviteli |
| | | | | za prodloužení doby, po niž má prodávající vůči |
| | | | | kupujícímu odpovědnost za vady prodané věci (§ 619 |
| | | | | až 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost |
| | | | | či z vady spotřebního zboží (§ 2113 až 2117 a 2165 |
| | | | | až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a |
| | | | | zhotovitel vůči objednateli odpovědnost za vady |
| | | | | věci zhotovené na zakázku (§ 645 až 649 zákona č. |
| | | | | 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů) nebo ze záruky za jakost díla (§ 2619 |
| | | | | zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). |
| | | | | |
| | | | | (15) Na položku 5179 patří i příspěvky spolkům a |
| | | | | pobočným spolkům (§ 214 až 302 občanského zákoníku) |
| | | | | a ostatním právnickým osobám, které se zapisují do |
| | | | | spolkového rejstříku (§ 26 odst. 1 zákona |
| | | | | č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících |
| | | | | právnických a fyzických osob) (dále jen "spolek"), |
| | | | | se sídlem v České republice, které organizace |
| | | | | spoluzaložily nebo se staly jejich členkami |
| | | | | (organizační složky státu po splnění podmínek podle |
| | | | | § 29 a § 30 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., |
| | | | | o majetku České republiky a jejím vystupování v |
| | | | | právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.), |
| | | | | a to příspěvky, které nemají povahu transferů, ale |
| | | | | jsou jim poskytovány jako protihodnota za členská |
| | | | | práva. Členské příspěvky spolkům a podobným |
| | | | | právnickým osobám, které jsou zahraničními |
| | | | | právnickými osobami (§ 3024 odst. 1 občanského |
| | | | | zákoníku, § 26 odst. 1 věta druhá zákona |
| | | | | č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a |
| | | | | sdružují právní subjekty různých států (mezinárodní |
| | | | | nevládní organizace), patří na položku 5542. |
| | | | | Transfery spolkům se sídlem v České republice patří |
| | | | | na položky 5222, 5622, 6322 a 6422 a transfery |
| | | | | spolkům a podobným právnickým osobám se sídlem mimo |
| | | | | území České republiky na položky 5531, 5532, 5670, |
| | | | | 6380 a 6470. Totéž platí pro tzv. euroregiony, |
| | | | | jsou-li spolky. |
| | | | | |
| | | | | (16) Na tuto položku patří i členské finanční |
| | | | | příspěvky evropským seskupením pro územní |
| | | | | spolupráci [nařízení Evropského parlamentu a Rady |
| | | | | (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní |
| | | | | spolupráci (ESÚS), ve znění nařízení Evropského |
| | | | | parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013] se sídlem na |
| | | | | území České republiky (§ 18a až 18h zákona č. |
| | | | | 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů). Členské finanční |
| | | | | příspěvky evropským seskupením pro územní |
| | | | | spolupráci se sídlem na území jiného členského |
| | | | | státu Evropské unie patří na položku 5541. |
| | | | | Transfery evropským seskupením pro územní |
| | | | | spolupráci se sídlem na území České republiky patří |
| | | | | na položky 5329, 5649, 6349 a 6449 a se sídlem mimo |
| | | | | ně na položky 5511, 5670, 6380 a 6470. |
| | | | | |
| | | | | (17) Na položku 5179 se zařazují též poplatky |
| | | | | komoditním burzám [§ 12 odst. 2 písm. q) zákona č. |
| | | | | 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění |
| | | | | zákona č. 285/2005 Sb.], které burzy uvalily na |
| | | | | osoby, které jejich prostřednictvím nakupují zboží, |
| | | | | služby nebo výkony, platí-li je tyto osoby přímo |
| | | | | burze. Platí-li je prostřednictvím burzovních nebo |
| | | | | soukromých dohodců (§ 23 a § 29 až 32 zákona o |
| | | | | komoditních burzách), zařazují se na položku 5192. |
| | | | | |
| | | | | (18) Totéž, co pro příspěvky spolkům (odstavec 15), |
| | | | | platí pro příspěvky zájmovým sdružením právnických |
| | | | | osob, i když se nepřeměnily na spolek a řídí se |
| | | | | právními předpisy, podle nichž vznikly (§ 3051 |
| | | | | zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 20f až |
| | | | | 20k zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů). Platby povahy členských |
| | | | | příspěvků odváděné těmto sdružením se sídlem |
| | | | | v České republice se zařazují na položku 5179 a se |
| | | | | sídlem mimo Českou republiku na položku 5542. |
| | | | | Transfery zájmovým sdružením právnických osob a |
| | | | | podobným právnickým osobám se sídlem v České |
| | | | | republice patří na položky 5222, 5622, 6322 a 6422 |
| | | | | a transfery zájmovým sdružením právnických osob a |
| | | | | podobným právnickým osobám se sídlem mimo území |
| | | | | České republiky na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a |
| | | | | 6470. Stejně se zařazují platby tzv. euroregionům, |
| | | | | jsou-li zájmovými sdruženími právnických osob. |
| | | | | |
| | | | | (19) Na položku 5179 patří i platby spolkům a |
| | | | | profesním komorám k úhradě členských příspěvků |
| | | | | jejich zaměstnanců, jestliže je územní samosprávné |
| | | | | celky nebo výjimečně organizační složky státu za |
| | | | | své zaměstnance platí. Jestli členské příspěvky |
| | | | | zaplatili zaměstnanci sami a organizace jim za ně |
| | | | | poskytuje náhradu, patří výdaje na takové náhrady |
| | | | | na položku 5192. |
| | | | | |
| | | | | (20) Na položku 5179 zařazují zřizovatelé veřejných |
| | | | | výzkumných institucí (§ 2 odst. 2 zákona |
| | | | | č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných |
| | | | | institucích) peněžitý vklad do těchto institucí |
| | | | | (§ 28 odst. 1 téhož zákona). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 518 | | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, |
| | | | | na převzaté povinnosti a na jistoty |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení patří výdaje na |
| | | | | netransferové převody uvnitř organizace (položky |
| | | | | 5181, 5182 a 5185), na některé převzaté povinnosti |
| | | | | (položky 5183 a 5184) a na jistoty (položka 5189). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám |
| | | | | |
| | | | | Převody na bankovní účty vnitřních organizačních |
| | | | | jednotek organizačních složek státu s výjimkou |
| | | | | Ministerstva zahraničních věcí (§ 52 odst. 6 zákona |
| | | | | č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 174/2007 Sb. a |
| | | | | zákona č. 501/2012 Sb.). Převody na bankovní účty |
| | | | | organizačních složek obcí, krajů a dobrovolných |
| | | | | svazků obcí (§ 25 odst. 3 věta druhá zákona č. |
| | | | | 250/2000 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5182 | Převody vlastní pokladně |
| | | | | |
| | | | | Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. |
| | | | | V organizacích, které na konci roku žádnou hotovost |
| | | | | v pokladně nemají, se výdaje na této položce |
| | | | | nerozpočtují. |
| | | | | Položku nepoužívají organizace, které se rozhodly |
| | | | | pro režim oddělených pokladen. Místo na ni zařazují |
| | | | | převody z rozpočtu do pokladny na položku 5348 a |
| | | | | převody z pokladny do rozpočtu na položku 4138. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5183 | Výdaje na realizaci záruk |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na zaplacení zaručené částky organizací |
| | | | | za dlužníka, jehož ručitelem organizace byla, jeho |
| | | | | věřiteli na základě ručitelské smlouvy, kterou |
| | | | | organizace s věřitelem ve prospěch dlužníka |
| | | | | uzavřela, ručitelského prohlášení nebo záruční |
| | | | | listiny, které organizace věřiteli ve prospěch |
| | | | | dlužníka vystavila, nebo zákona, který organizaci |
| | | | | ručitelskou povinnost ukládá. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5184 | Výdaje na vládní úvěry |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zatřiďují výdaje na vládní úvěry |
| | | | | [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., o |
| | | | | rozpočtových pravidlech a o změně některých |
| | | | | souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve |
| | | | | znění zákona č. 482/2004 Sb.]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5185 | Převody do elektronických peněženek |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují převody z bankovních |
| | | | | účtů podléhajících rozpočtové skladbě do |
| | | | | elektronických peněženek a jiných prostředků pro |
| | | | | uchovávání elektronických peněz |
| | | | | [§ 2 odst. 1 písm. c) a § 4 zákona č. 370/2017 Sb., |
| | | | | o platebním styku]. Poplatek vydavateli |
| | | | | elektronických peněz (§ 66 až 106 zákona |
| | | | | č. 370/2017 Sb.) za převod patří na položku 5163. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5189 | Jistoty |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují převody peněžních |
| | | | | prostředků, které má jejich příjemce po splnění |
| | | | | plátcových závazků vůči příjemci nebo jiné osobě |
| | | | | nebo po skončení smluvního vztahu mezi plátcem a |
| | | | | příjemcem nebo jinou osobou plátci vrátit, zejména |
| | | | | jistoty (kauce) podle § 2010 a násl. občanského |
| | | | | zákoníku a jiných zákonných ustanovení, |
| | | | | poskytují-li se v penězích. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 519 | | Výdaje související s neinvestičními nákupy, |
| | | | | příspěvky, náhrady a věcné dary |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5191 | Zaplacené sankce |
| | | | | |
| | | | | (1) Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky |
| | | | | z prodlení a jiné sankční platby placené jiným |
| | | | | subjektům než státu, státním fondům, obcím, krajům, |
| | | | | regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí |
| | | | | (sankce placené těmto subjektům patří na položku |
| | | | | 5363), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž |
| | | | | zpoždění jsou placeny, nebo plateb k plnění dluhu, |
| | | | | který organizace řádně neplní a je za to postižena |
| | | | | peněžitou sankcí (sankce, které nelze od takových |
| | | | | plateb oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako |
| | | | | tyto platby). Nerozhoduje, zda se sankce platí na |
| | | | | základě soukromoprávních předpisů (jako např. úroky |
| | | | | z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., |
| | | | | občanský zákoník, a § 1 nařízení vlády č. |
| | | | | 351/2013 Sb. či smluvní pokuta podle § 2048 až |
| | | | | 2052 občanského zákoníku) či předpisů |
| | | | | veřejnoprávních (jako např. penále podle § 18 a 19 |
| | | | | zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné |
| | | | | zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. |
| | | | | 161/1993 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 48/1997 Sb., |
| | | | | č. 127/1998 Sb., č. 176/2002 Sb. |
| | | | | a č. 189/2006 Sb.), ale jen na tom, komu se platí. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5191 patří i sankce placené |
| | | | | zahraničním osobám, ne však sankce placené Evropské |
| | | | | unii, ty patří na položku 5512. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5192 | Poskytnuté náhrady |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku patří zejména platby za služby, |
| | | | | které nepředstavují zaplacení ceny (§ 1 odst. 2 |
| | | | | zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákonů |
| | | | | č. 151/1997 Sb. a č. 303/2013 Sb.), ale zaplacení |
| | | | | částky určené právním předpisem nebo stanovené |
| | | | | podle něj. Zařazují se na ni i cestovní a podobné |
| | | | | náhrady osobám, které pro organizaci nevykonávají |
| | | | | závislou činnost (cestovní náhrady osobám, které |
| | | | | pro ni závislou činnost vykonávají, patří na |
| | | | | položku 5173), zejména svědkům, znalcům, advokátům, |
| | | | | exekutorům či notářům, stanovené příslušnými zákony |
| | | | | (správním řádem, občanským soudním řádem, daňovým |
| | | | | řádem, trestním řádem, exekučním řádem, notářským |
| | | | | řádem). Patří sem i náhrady advokátům, které soud |
| | | | | ustanovil obhájci (obhájci ex offo), a osobám, |
| | | | | které soud ustanovil opatrovníky. Na tuto položku |
| | | | | nepatří výdaje deklarované jako náhrady, které ve |
| | | | | skutečnosti mají povahu transferů (odstavec 5 této |
| | | | | náplně). Patří na ni jen náhrady za způsobenou |
| | | | | újmu. Náhrady za nezpůsobenou újmu patří na položku |
| | | | | 5811. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na tuto položku patří veškeré náhrady za újmy, |
| | | | | které organizace způsobila nebo vznikly v |
| | | | | souvislosti s výkonem práce pro ni, zejména náhrady |
| | | | | za pracovní úrazy a bolestné. Patří |
| | | | | sem i náhrady za újmy a poskytnuté prostředky podle |
| | | | | zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České |
| | | | | republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. |
| | | | | náhrada stěhovacích nákladů (§ 32 odst. 2 tohoto |
| | | | | zákona), škod způsobených vojenským cvičením (§ 42 |
| | | | | odst. 1), za vyvlastnění (§ 45 až 51), za |
| | | | | poskytnutí věcných prostředků (§ 58) a majetkové |
| | | | | újmy na věcných prostředcích (§ 59); náhrady za |
| | | | | práci patří na položku 5051. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na tuto položku rovněž |
| | | | | patří úhrady účastníkům správního řízení a jiným |
| | | | | osobám podle § 79 správního řádu (zákon |
| | | | | č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a |
| | | | | vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových |
| | | | | výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí. |
| | | | | Zařazují se na ni i náhrady zvýšených vybavovacích |
| | | | | výdajů podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., |
| | | | | o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům |
| | | | | rozpočtových a příspěvkových organizací |
| | | | | s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, poskytované zaměstnancům, |
| | | | | kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno |
| | | | | jako pravidelné pracoviště [§ 189 odst. 6 písm. b) |
| | | | | zákoníku práce], a odpovídající náhrady poskytované |
| | | | | národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona |
| | | | | č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona |
| | | | | č. 144/2017 Sb.). Na položku |
| | | | | 5192 se zařazují též náhrady svědkům, osobám |
| | | | | přezvědným a dalším osobám předvolaným příslušným |
| | | | | orgánem k výslechu (svědečné) podle ustanovení |
| | | | | o těchto náhradách v zákonech upravujících řízení, |
| | | | | v kterých tyto osoby vystupují, například podle |
| | | | | § 104 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb. |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů), § 139 občanského |
| | | | | soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů), § 107 odst. 2 daňového řádu |
| | | | | (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů), § 10 odst. 4 zákona o Vězeňské službě a |
| | | | | justiční stráži České republiky (zákon č. |
| | | | | 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), |
| | | | | § 30 odst. 6 zákona o Generální inspekci |
| | | | | bezpečnostních sborů (zákon č. 341/2011 Sb.), |
| | | | | § 28 odst. 5 zákona o Celní správě České republiky |
| | | | | (zákon č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů), § 177 odst. 3 zákona o služebním poměru |
| | | | | příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. |
| | | | | 361/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), |
| | | | | § 58 odst. 1 soudního řádu správního (zákon č. |
| | | | | 150/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo |
| | | | | čl. 19 přílohy č. 1 k zákonu o jednacím řádu |
| | | | | Poslanecké sněmovny (zákon č. 90/1995 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů). |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 5192 se zařazují též odměny a |
| | | | | náhrady nákladů placené znalcům, tlumočníkům a |
| | | | | znaleckým ústavům podle § 17 až 19 a § 23 odst. 1 |
| | | | | zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, |
| | | | | ve znění zákonů č. 322/2006 Sb., 227/2009 Sb. a |
| | | | | 444/2011 Sb. a podle § 15a až 28 a přílohy vyhlášky |
| | | | | č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a |
| | | | | tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, s |
| | | | | výjimkou odměn určených smlouvou (§ 17 odst. 4 |
| | | | | zákona č. 36/1967 Sb., ve znění zákona |
| | | | | č. 444/2011 Sb., a § 15a odst. 3 vyhlášky |
| | | | | č. 37/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 432/2002 Sb.), |
| | | | | které se zařazují na položku 5166, 5168 nebo 5169. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na tuto položku nepatří platby označované jako |
| | | | | náhrady nebo příspěvky na úhradu určitých hodnot, |
| | | | | nejsou-li vypočítány z hodnot (výdajů, nákladů, |
| | | | | ceny majetku), které mají nahrazovat, ani přímo |
| | | | | odvozeny z újmy, kterou mají odškodňovat. Patří |
| | | | | mezi transfery, a to i v případě, že je jako |
| | | | | náhrady nebo příspěvky na úhradu hodnot nazývá |
| | | | | právní předpis, který je zavádí. Je to například |
| | | | | příspěvek poskytovaný obcím Ministerstvem vnitra |
| | | | | na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se |
| | | | | zařízením pro zajištění cizinců na jejich území |
| | | | | podle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o |
| | | | | pobytu cizinců na území České republiky a o změně |
| | | | | některých zákonů, ve znění zákona č. 314/2015 Sb. |
| | | | | (patří stejně jako dotace na rozvoj obce podle |
| | | | | odstavce 2 téhož paragrafu na položku 5321 a v |
| | | | | příjmech na položku 4116). |
| | | | | |
| | | | | (6) Na tuto položku patří i náhrady, které |
| | | | | organizace poskytují osobám, které pro ně |
| | | | | vykonávají závislou činnost a které utrpěly |
| | | | | pracovní úraz nebo nemoc z povolání (podle § 271a |
| | | | | až 271j zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, |
| | | | | ve znění zákona č. 205/2015 Sb., § 102 až 110 |
| | | | | zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru |
| | | | | příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákonů |
| | | | | č. 530/2005 Sb. a č. 306/2008 Sb., § 116 až 125 |
| | | | | zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, |
| | | | | ve znění zákonů č. 254/2002 Sb., č. 272/2009 Sb., |
| | | | | č. 306/2008 Sb. a č. 332/2014 Sb., § 124 zákona |
| | | | | č. 234/2014 Sb., o státní službě, a dalších). |
| | | | | |
| | | | | (7) Na položku 5192 se zařazují i výdaje |
| | | | | Ministerstva obrany na finanční podporu |
| | | | | zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci nekonali práci |
| | | | | z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného |
| | | | | vojenského cvičení (§ 12 branného zákona) nebo |
| | | | | plánované služby v operačním nasazení (§ 12a |
| | | | | branného zákona), a osob samostatně výdělečně |
| | | | | činných povolaných k výkonu takového cvičení nebo |
| | | | | takové služby podle § 36 až 38 zákona |
| | | | | č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. |
| | | | | |
| | | | | (8) Na položku 5192 se rovněž zařazují výdaje |
| | | | | Ministerstva obrany, kterými se vojákům z povolání |
| | | | | nahrazují jejich přepravní výdaje na cestu na |
| | | | | preventivní nebo mimořádnou rehabilitaci nebo |
| | | | | léčebnou péči, přepravní a stěhovací výdaje jejich |
| | | | | a příslušníků jejich domácností při přestěhování |
| | | | | v důležitém zájmu služby, výdaje na cestu jejich a |
| | | | | jejich manželek a nezaopatřených dětí na řádnou |
| | | | | dovolenou nebo rekreační pobyt a cestovní výdaje |
| | | | | při zániku služebního poměru do místa trvalého |
| | | | | pobytu nebo hraničního přechodu podle § 92 odst. 2 |
| | | | | zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve |
| | | | | znění zákona č. 254/2002 Sb. |
| | | | | |
| | | | | (9) Na tuto položku se zařazují též náhrady |
| | | | | vyplácené oprávněně nebo neoprávněně zaměstnancům |
| | | | | za členské příspěvky spolkům a profesním komorám |
| | | | | zaplacené zaměstnanci, kteří jsou jejich členy, a |
| | | | | jiné oprávněně nebo neoprávněně vyplácené náhrady |
| | | | | zaměstnancům za jejich výdaje související s jejich |
| | | | | prací, například za výdaje na správní poplatky |
| | | | | za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence |
| | | | | Rejstříku trestů. |
| | | | | |
| | | | | (10) Na tuto položku se zatřiďují platby státním |
| | | | | zaměstnancům podle § 35 odst. 4 zákona č. |
| | | | | 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. |
| | | | | 144/2017 Sb., kterými se jim hradí výdaje, které |
| | | | | měli podle odstavce 3 téhož paragrafu věty za |
| | | | | středníkem k úhradě nákladů na vykonání úřednické |
| | | | | zkoušky (kterými se jim hradí výdaje ve výši podle |
| | | | | služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro |
| | | | | státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše |
| | | | | paušální částky nákladů spojených s vykonáním |
| | | | | úřednické zkoušky). |
| | | | | |
| | | | | (11) Na položku 5192 se zatřiďují také výdaje na |
| | | | | peněžité vyrovnání vyplácené bývalému zaměstnanci |
| | | | | podle § 310 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník |
| | | | | práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., v době, kdy |
| | | | | má povinnost zdržet se výdělečné činnosti, která by |
| | | | | mohla mít nepříznivý vliv na činnost organizace |
| | | | | nebo její výsledky (kdy má zákaz konkurence), a |
| | | | | výdaje na peněžité vyrovnání téhož druhu vyplácené |
| | | | | bývalému státnímu zaměstnanci podle § 83 odst. 5 |
| | | | | zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. |
| | | | | |
| | | | | (12) Na položku 5192 patří také náhrady výdajů |
| | | | | zaměstnancům, které vynaložili na očkování, které |
| | | | | byl povinen zajistit zaměstnavatel. Hradil-li |
| | | | | zaměstnavatel tyto výdaje přímo poskytovateli |
| | | | | zdravotních služeb, zařadí je na položku 5169 (k |
| | | | | tomu odstavec 12 náplně položky 5169). |
| | | | | |
| | | | | (13) Na položku 5192 zařazují organizace, kterým |
| | | | | bylo uloženo nahradit náklady řízení, výdaje na |
| | | | | tyto náhrady (§ 142 až 151 občanského soudního |
| | | | | řádu, § 79 správního řádu, § 60 a 61 soudního řádu |
| | | | | správního, § 107 daňového řádu). |
| | | | | |
| | | | | (14) Na položku 5192 patří také platby Ministerstva |
| | | | | dopravy nizozemskému Státnímu úřadu pro silniční |
| | | | | dopravu, které jsou úhradami nákladů podle čl. 16 |
| | | | | rozhodnutí Rady 2008/616/SVV vyplývajících ze |
| | | | | správy, používání a údržby Evropského informačního |
| | | | | systému vozidel a řidičských oprávnění (Eucaris), |
| | | | | jehož využívání je pro členské státy Evropské unie |
| | | | | povinné při vyhledávání údajů o vozidlech |
| | | | | registrovaných v členských státech Evropské unie |
| | | | | a o jejich vlastnících a provozovatelích [čl. 12 |
| | | | | rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení |
| | | | | přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti |
| | | | | terorismu a přeshraniční trestné činnosti, čl. 15 |
| | | | | rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí |
| | | | | 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, |
| | | | | zejména v boji proti terorismu a přeshraniční |
| | | | | trestné činnosti, čl. 5b prováděcího nařízení |
| | | | | Komise (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí |
| | | | | pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. |
| | | | | 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům |
| | | | | v oblasti daně z přidané hodnoty, ve znění |
| | | | | prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1129 a čl. 23 |
| | | | | odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) |
| | | | | 2019/520 o interoperabilitě elektronických systémů |
| | | | | pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny |
| | | | | informací týkajících se nezaplacení silničních |
| | | | | poplatků v Unii.]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost |
| | | | | |
| | | | | Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o |
| | | | | veřejných službách v přepravě cestujících |
| | | | | uzavíraných podle zákona č. 194/2010 Sb., o |
| | | | | veřejných službách v přepravě cestujících a o změně |
| | | | | dalších zákonů, a nařízení Evropského parlamentu a |
| | | | | Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v |
| | | | | přepravě cestujících po železnici a silnici. Na |
| | | | | tuto položku patří i výdaje podle smluv uzavřených |
| | | | | do dne 30. června 2010 podle ustanovení |
| | | | | upravujících závazek veřejné služby k zajištění |
| | | | | dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty z |
| | | | | tohoto závazku, která zákon č. 194/2010 Sb. dnem 1. |
| | | | | července 2010 zrušil (§ 19 až 19c zákona č. |
| | | | | 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a § 39 až 39d |
| | | | | zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). Převody obcí na |
| | | | | účet sdružených prostředků za účelem těchto úhrad. |
| | | | | Na položku 5193 nepatří finanční kompenzace dopadů |
| | | | | cenových slev v dopravě nařízených státem, ty patří |
| | | | | na položku 5811 (odstavec 10 náplně položky 5811). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5194 | Věcné dary |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na pořízení předmětů, které mají být |
| | | | | poskytnuty jako dary nebo ze společenské úsluhy |
| | | | | (§ 2055 a násl. občanského zákoníku), včetně |
| | | | | věcných darů poskytovaných v rámci humanitární |
| | | | | pomoci do zahraničí [zákon č. 151/2010 Sb., § 5 a 6 |
| | | | | nařízení vlády č. 463/2000 Sb., ve znění nařízení |
| | | | | vlády č. 527/2002 Sb., a § 7 odst. 1 písm. b) a |
| | | | | § 8 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném |
| | | | | záchranném systému a o změně některých zákonů, |
| | | | | ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 375/2011 Sb.]. |
| | | | | Za věcné dary se považují i vstupenky na kulturní |
| | | | | představení a sportovní utkání. Spropitné doložené |
| | | | | účtenkou se za věcný ani peněžitý dar nepovažuje a |
| | | | | zahrnuje se do výdaje, k němuž bylo poskytnuto. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na tuto položku patří i výdaje na |
| | | | | nákup věcí, které se pak předají příslušníkům |
| | | | | bezpečnostních sborů jakožto kázeňská odměna podle |
| | | | | § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o |
| | | | | služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, |
| | | | | nebo vojákům jakožto kázeňská odměna podle |
| | | | | § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., |
| | | | | o vojácích z povolání. |
| | | | | |
| | | | | (3) Výdaje na nákup věcných darů patří na tuto |
| | | | | položku i v případě, že věcný dar má výjimečně |
| | | | | povahu dlouhodobého majetku. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 5194 nepatří peněžité dary. Peněžité |
| | | | | dary vlastním zaměstnancům poskytované podle |
| | | | | pracovněprávních předpisů patří na položku 5029, |
| | | | | odměny a finanční dary vyplácené zaměstnancům |
| | | | | na základě smluv z kolektivního vyjednávání |
| | | | | se považují za transfery obyvatelstvu a patří na |
| | | | | položku 5499. Kázeňské odměny poskytnuté |
| | | | | formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních |
| | | | | sborů a vojákům z povolání patří na položku 5028. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na položku 5194 se nezařazují výdaje na dary, |
| | | | | které podléhají rychlé zkáze a jejichž cena je |
| | | | | velmi nízká, například řezané květiny kupované v |
| | | | | malém počtu. Takové výdaje patří na položku 5139. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně |
| | | | | postižené |
| | | | | |
| | | | | Odvody podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 a 83 |
| | | | | zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění |
| | | | | zákonů č. 281/2009 Sb., č. 73/2011 Sb., |
| | | | | č. 367/2011 Sb., č. 136/2014 Sb. a č. 206/2017 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5196 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní |
| | | | | funkce a funkce soudce |
| | | | | |
| | | | | Patří sem náhrady výdajů spojených s výkonem funkce |
| | | | | poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., |
| | | | | o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem |
| | | | | funkce představitelů státní moci a některých |
| | | | | státních orgánů a soudců, ve znění zákona |
| | | | | č. 138/1996 Sb. Nepatří sem výdaje organizace, |
| | | | | kterými se zajišťují činnosti představitelů, které |
| | | | | by si jinak hradili sami a vznikal jim nárok na |
| | | | | náhrady podle uvedeného § 5, například výdaje na |
| | | | | jízdenky představitelů a jejich ubytování a |
| | | | | stravování při cestách konaných z podnětu příslušné |
| | | | | organizační složky státu hrazené touto organizační |
| | | | | složkou státu. Tyto výdaje patří na položky |
| | | | | odpovídající pořizovaným hodnotám, například výdaje |
| | | | | na jízdenky, ubytování a stravování na položku |
| | | | | 5169. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5197 | Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem |
| | | | | funkce v zahraničí |
| | | | | |
| | | | | (1) Patří sem náhrady zvýšených životních nákladů |
| | | | | poskytované zaměstnancům, kteří mají místo výkonu |
| | | | | práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště |
| | | | | [§ 189 odst. 6 písm. a) zákoníku práce], podle § 3 |
| | | | | nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad |
| | | | | některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a |
| | | | | příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm |
| | | | | v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. |
| | | | | 183/1999 Sb., č. 214/2003 Sb. a č. 536/2005 Sb., |
| | | | | zejména zaměstnancům ve službě v zahraničí [§ 67 |
| | | | | zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění |
| | | | | zákonů č. 26/2016 Sb. a č. 150/2017 Sb., |
| | | | | § 2 písm. b) zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční |
| | | | | službě a o změně některých zákonů (zákon o |
| | | | | zahraniční službě)] působícím v zastupitelských |
| | | | | úřadech (§ 4 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb.) |
| | | | | (náhrady podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb. |
| | | | | patří na položku 5192 a podle § 5 a 6 na položku |
| | | | | 5173). |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5197 se zařazují i náhrady |
| | | | | odpovídající náhradám podle odstavce 1 poskytované |
| | | | | národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona č. |
| | | | | 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. |
| | | | | 144/2017 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5198 | Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s |
| | | | | církvemi |
| | | | | |
| | | | | Finanční náhrady církvím a náboženským společnostem |
| | | | | podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém |
| | | | | vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a |
| | | | | o změně některých zákonů (zákon o majetkovém |
| | | | | vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na nákupy, které nelze zařadit na jiné |
| | | | | položky těchto výdajů. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na tuto položku zařazují organizace, které jsou |
| | | | | vlastníky bytů nebo nebytových prostorů a |
| | | | | spoluvlastníky společných částí budovy, v níž se |
| | | | | tyto byty nebo nebytové prostory nacházejí (§ 1158 |
| | | | | až 1160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), |
| | | | | platby společenství vlastníků těchto bytů a |
| | | | | nebytových prostorů (§ 1194 až 1216 občanského |
| | | | | zákoníku) nebo jiné pověřené osobě, které jsou |
| | | | | určeny na výdaje spojené se správou, provozem a |
| | | | | opravami společných částí budovy (§ 1180 a 1181 |
| | | | | občanského zákoníku). |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5199 patří i peněžní prostředky |
| | | | | vydané v hotovosti kontrolním pracovníkům na |
| | | | | kontrolní nákupy [§ 8 písm. b) zákona č. |
| | | | | 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)] a na |
| | | | | výdaje za účelem neprozrazení skutečného důvodu |
| | | | | pobývání kontrolních pracovníků v kontrolovaných |
| | | | | prostorech, například výdaje na konzumaci v |
| | | | | kontrolovaných restauracích. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 5199 patří i výdaje organizace ve |
| | | | | prospěch subjektu, který od ní přebírá povinnosti a |
| | | | | organizace mu za to platí, zejména přebírá-li od ní |
| | | | | dluh (§ 1888 až 1894 občanského zákoníku), |
| | | | | nejsou-li to povinnosti, výdaje na jejichž splnění |
| | | | | patří na jiné položky třídy 5, a výdaje organizace |
| | | | | ve prospěch subjektu, který jí postupuje práva a |
| | | | | organizace mu za to platí, zejména postupuje-li jí |
| | | | | pohledávku (§ 1879 až 1887 občanského zákoníku), |
| | | | | nejsou-li to práva, výdaje na jejichž pořízení |
| | | | | patří na jiné položky třídy 5. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na položku 5199 patří i nezařazené zálohy (k |
| | | | | tomu odstavec 20 náplně třídy 5) a platby, s nimiž |
| | | | | je spojeno právo na dodávku zboží nebo služeb a |
| | | | | toto právo je stvrzené dokladem nebo elektronickým |
| | | | | záznamem, patří-li výdaje na pořízení tohoto zboží |
| | | | | nebo služeb na více položek a v okamžiku platby |
| | | | | není rozhodnuto, na odběr jakého zboží nebo služeb |
| | | | | se toto právo použije [k tomu písmeno p) úvodního |
| | | | | ustanovení části B této přílohy k vyhlášce]. |
| | | | | Takovými platbami jsou zejména převody na |
| | | | | předplacené karty, například převody podle smluv o |
| | | | | předplacených kartách na pohonné hmoty nebo jiné |
| | | | | zboží a služby, které vydává CCS, Česká společnost |
| | | | | pro platební karty, s. r. o., nebo platby k nabití |
| | | | | mobilních telefonů s předplacenými kartami, mají-li |
| | | | | se používat i na jiné výdaje než výdaje za služby |
| | | | | mobilním operátorům (ty patří na položku 5162). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 52 | | | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
| | | | | |
| | | | | (1) Neinvestiční transfery soukromoprávním |
| | | | | subjektům se stejně jako neinvestiční transfery |
| | | | | veřejnoprávním subjektům a neinvestiční transfery |
| | | | | do zahraničí člení do položek zpravidla podle druhu |
| | | | | subjektu, kterému je transfer poskytován. To platí |
| | | | | i pro obdobné transfery investiční. |
| | | | | |
| | | | | (2) Transfer je |
| | | | | poskytnut určitým poskytovatelem určitému příjemci, |
| | | | | jestliže je mezi nimi právní vztah poskytovatele |
| | | | | a příjemce. Tento právní vztah vzniká rozhodnutím |
| | | | | poskytovatele nebo dohodou poskytovatele |
| | | | | s příjemcem, jakou částku poskytovatel příjemci |
| | | | | poskytne a případně jaké budou další práva a |
| | | | | povinnosti obou v souvislosti s transferem. |
| | | | | Tento právní vztah nevzniká mezi poskytovatelem |
| | | | | a prostředníkem a mezi prostředníkem a příjemcem. |
| | | | | Prostředníkem je v případě transferů subjekt, jemuž |
| | | | | poskytovatel částku transferu poukáže nebo jinak |
| | | | | předá s tím, aby ji poukázal nebo jinak předal |
| | | | | příjemci, případně mu též pošle nebo předá |
| | | | | související dokumenty s tím, aby je příjemci rovněž |
| | | | | poslal nebo předal. Prostředník [např. kraj podle |
| | | | | § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o |
| | | | | rozpočtových pravidlech a o změně některých |
| | | | | souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve |
| | | | | znění zákona č. 320/2002 Sb.] o právech a |
| | | | | povinnostech příjemce souvisejících s transferem |
| | | | | nerozhoduje a pouze plní příkaz poskytovatele k |
| | | | | předávání peněžních částek a dokumentů. |
| | | | | Poskytovatel ani příjemce při zařazování transferu |
| | | | | na položku a paragraf rozpočtové skladby neberou |
| | | | | skutečnost, že transfer je poskytován přes |
| | | | | prostředníka, v úvahu. |
| | | | | |
| | | | | (3) Odstavec 2 neplatí pro transfery příspěvkovým |
| | | | | organizacím zřízeným obcemi, dobrovolnými svazky |
| | | | | obcí a kraji poskytované prostřednictvím jejich |
| | | | | zřizovatelů (§ 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., |
| | | | | o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve |
| | | | | znění zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 |
| | | | | Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 465/2011 Sb. |
| | | | | a zákona č. 24/2017 Sb.). |
| | | | | |
| | | | | (4) Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové |
| | | | | organizaci zřízené krajem zařadí poskytující |
| | | | | organizační složka státu při poukázání kraji na |
| | | | | položku 5323 nebo 6342 a kraj při přijetí ze |
| | | | | státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, |
| | | | | 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové |
| | | | | organizaci na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze |
| | | | | státního rozpočtu školské právnické osobě zřízené |
| | | | | krajem zařadí poskytující organizační složka státu |
| | | | | při poukázání kraji na položku 5323 nebo 6342 a |
| | | | | kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na |
| | | | | položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání |
| | | | | své školské právnické osobě na položku 5333 nebo |
| | | | | 6353. |
| | | | | |
| | | | | (5) Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové |
| | | | | organizaci zřízené obcí zařadí poskytující |
| | | | | organizační složka státu při poukázání kraji na |
| | | | | položku 5321 nebo 6341, kraj při přijetí ze |
| | | | | státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, |
| | | | | 4116 nebo 4216 a při poukázání obci na stejnou |
| | | | | položku, na niž ho přijal, minusem a obec ho zařadí |
| | | | | při přijetí od kraje na položku 4111, 4211, 4116 |
| | | | | nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové |
| | | | | organizaci na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze |
| | | | | státního rozpočtu školské právnické osobě zřízené |
| | | | | obcí zařadí poskytující organizační složka státu |
| | | | | při poukázání kraji na položku 5321 nebo 6341, kraj |
| | | | | při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na |
| | | | | položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání |
| | | | | obci na stejnou položku, na niž ho přijal, minusem |
| | | | | a obec ho zařadí při přijetí od kraje na položku |
| | | | | 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své |
| | | | | školské právnické osobě na položku 5333 nebo 6353. |
| | | | | |
| | | | | (6) Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové |
| | | | | organizaci zřízené dobrovolným svazkem obcí zařadí |
| | | | | poskytující organizační složka státu na položku |
| | | | | 5329 nebo 6349. Dobrovolný svazek obcí ho při |
| | | | | přijetí zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo |
| | | | | 4216 a při poukázání své příspěvkové organizaci ho |
| | | | | zařadí na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze |
| | | | | státního rozpočtu školské právnické osobě zřízené |
| | | | | dobrovolným svazkem obcí zařadí poskytující |
| | | | | organizační složka státu na položku 5329 nebo 6349. |
| | | | | Dobrovolný svazek obcí ho při přijetí zařadí na |
| | | | | položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání |
| | | | | své školské právnické osobě ho zařadí na položku |
| | | | | 5333 nebo 6353. |
| | | | | |
| | | | | (7) Transfer z rozpočtu kraje příspěvkové |
| | | | | organizaci zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem |
| | | | | obcí zařadí kraj při poukázání obci na položku 5321 |
| | | | | nebo 6341 a při poukázání dobrovolnému svazku obcí |
| | | | | na položku 5329 nebo 6349 a obec nebo dobrovolný |
| | | | | svazek obcí ho při poukázání své příspěvkové |
| | | | | organizaci zařadí na položku 5336 nebo 6356. |
| | | | | Transfer z rozpočtu kraje školské právnické osobě |
| | | | | zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí zařadí |
| | | | | kraj při poukázání obci na položku 5321 nebo 6341 a |
| | | | | při poukázání dobrovolnému svazku obcí na položku |
| | | | | 5329 nebo 6349 a obec nebo dobrovolný svazek obcí |
| | | | | ho při poukázání své školské právnické osobě zařadí |
| | | | | na položku 5333 nebo 6353. |
| | | | | |
| | | | | (4) Transfery jsou a na příslušné položky ze |
| | | | | seskupení 52, 53, 54, 55 a 63 patří například |
| | | | | a) dotace poskytované podle § 14 a násl. zákona |
| | | | | č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a |
| | | | | o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová |
| | | | | pravidla), ve znění pozdějších předpisů, včetně |
| | | | | individuálních a systémových dotací podle |
| | | | | § 13 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 218/2000 Sb., |
| | | | | ve znění zákona č. 465/2011 Sb., |
| | | | | b) dotace poskytované podle § 10a až 10d zákona |
| | | | | č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních |
| | | | | rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., |
| | | | | c) příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým |
| | | | | organizacím zřízeným organizačními složkami státu |
| | | | | podle § 54 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., |
| | | | | d) příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým |
| | | | | organizacím zřízeným územními samosprávnými celky a |
| | | | | dobrovolnými svazky obcí podle § 28 odst. 7 zákona |
| | | | | č. 250/2000 Sb., ve znění zákonů č. 27/2008 Sb. a |
| | | | | č. 24/2017 Sb., |
| | | | | e) důchody podle § 28 až 53 zákona č. |
| | | | | 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, |
| | | | | f) dávky podle § 17 až 48 zákona č. |
| | | | | 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, |
| | | | | g) dávky podle § 14 až 52 zákona č. |
| | | | | 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, |
| | | | | h) dávky podle § 21 až 37 zákona č. |
| | | | | 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, |
| | | | | i) příspěvek na péči podle § 7 až 31 zákona č. |
| | | | | 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, |
| | | | | j) příspěvky podle § 6 až 12 zákona č. |
| | | | | 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se |
| | | | | zdravotním postižením a o změně souvisejících |
| | | | | zákonů, ve znění zákonů č. 331/2012 Sb., č. |
| | | | | 313/2013 Sb. a č. 329/2014 Sb., |
| | | | | k) investiční pobídky a příspěvky podle § 111 až |
| | | | | 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů, |
| | | | | l) státní příspěvek při vyřazení autovraku podle |
| | | | | § 37d zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně |
| | | | | některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. |
| | | | | 326/2009 Sb. a č. 344/2013 Sb., |
| | | | | m) finanční příspěvek podle § 46 zákona č. |
| | | | | 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění |
| | | | | některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů, a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění |
| | | | | nařízení vlády č. 308/2014 Sb., č. 51/2015 Sb. a č. |
| | | | | 209/2016 Sb., |
| | | | | n) dotace podle zákona č. 306/1999 Sb., o |
| | | | | poskytování dotací soukromým školám, předškolním a |
| | | | | školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, |
| | | | | o) dotace podle § 28 odst. 1 písm. c) a odst. 3 |
| | | | | a § 29 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných |
| | | | | zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve |
| | | | | znění zákonů č. 310/2013 Sb., č. 90/2014 Sb. a č. |
| | | | | 131/2015 Sb., |
| | | | | p) příspěvek a dotace podle § 84 zákona č. |
| | | | | 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákonů č. |
| | | | | 350/2005 Sb., č. 103/2013 Sb. a č. 314/2015 Sb., |
| | | | | q) dotace podle § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o |
| | | | | zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, |
| | | | | r) podpora podle smlouvy uzavřené podle § 9 zákona |
| | | | | č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, |
| | | | | experimentálního vývoje a inovací z veřejných |
| | | | | prostředků a o změně některých souvisejících zákonů |
| | | | | (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a |
| | | | | inovací), ve znění zákonů č. 110/2009 Sb., č. |
| | | | | 420/2011 Sb., 194/2016 Sb. a č. 146/2017 Sb., s |
| | | | | výjimkou případů, kdy poskytovatel podpory získává |
| | | | | neomezený bezplatný přístup k výsledku podpořeného |
| | | | | projektu, jestliže tento výsledek lze chránit podle |
| | | | | zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, |
| | | | | vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti |
| | | | | (§ 16 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění |
| | | | | zákonů č. 110/2009 Sb. a č. 194/2016 Sb.), |
| | | | | s) dar podle § 2055 až 2078 občanského zákoníku. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 521 | | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5211 | Neinvestiční transfery finančním institucím |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 |
| | | | | Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám |
| | | | | (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon |
| | | | | č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě |
| | | | | těch, které patří na položku 5214. Patří sem i |
| | | | | neinvestiční transfery těmito subjekty zřízeným |
| | | | | školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 |
| | | | | až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským |
| | | | | subjektům-fyzickým osobám |
| | | | | |
| | | | | Patří sem transfery fyzickým osobám provozujícím |
| | | | | podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou |
| | | | | činnost, kromě činnosti finanční. |
| | | | | Patří sem i neinvestiční transfery těmito fyzickými |
| | | | | osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. |
| | | | | osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona |
| | | | | č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským |
| | | | | subjektům-právnickým osobám |
| | | | | |
| | | | | Patří sem neinvestiční transfery subjektům |
| | | | | zřízeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních |
| | | | | společnostech a družstvech (zákon o obchodních |
| | | | | korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. |
| | | | | (veřejným obchodním společnostem, komanditním |
| | | | | společnostem, společnostem s ručením omezeným, |
| | | | | akciovým společnostem a družstvům) a dalších |
| | | | | předpisů jako právnické osoby vyvíjející |
| | | | | podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou |
| | | | | činnost kromě činnosti finanční s výjimkou |
| | | | | transferů patřících na položky 5215 a 5216. Patří |
| | | | | sem i neinvestiční transfery těmito právnickými |
| | | | | osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. |
| | | | | osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona |
| | | | | č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5214 | Neinvestiční transfery finančním a podobným |
| | | | | institucím ve vlastnictví státu |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery akciovým společnostem, které |
| | | | | jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako |
| | | | | banky a které jsou převážně vlastněny státem, |
| | | | | a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají |
| | | | | obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem |
| | | | | státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery |
| | | | | Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní |
| | | | | garanční a pojišťovací společnosti a České exportní |
| | | | | bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery |
| | | | | školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 |
| | | | | až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.), |
| | | | | pokud by byly těmito subjekty zřízeny. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5215 | Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským |
| | | | | subjektům ve vlastnictví státu |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu |
| | | | | rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční |
| | | | | dopravní cesty a Vinařskému fondu. |
| | | | | Patří sem i neinvestiční transfery školským |
| | | | | právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 |
| | | | | školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty |
| | | | | zřízeny. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5216 | Neinvestiční transfery obecním a krajským |
| | | | | nemocnicím - obchodním společnostem |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery akciovým společnostem a |
| | | | | společnostem s ručením omezeným, v nichž mají |
| | | | | alespoň poloviční podíl [§ 31 až 33 zákona č. |
| | | | | 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a |
| | | | | družstvech (zákon o obchodních korporacích)] obce |
| | | | | nebo kraje a které mají oprávnění k poskytování |
| | | | | zdravotnických služeb [§ 15 odst. 1 písm. a) a § 19 |
| | | | | odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních |
| | | | | službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o |
| | | | | zdravotních službách)], je-li v tomto oprávnění |
| | | | | mezi formami zdravotní péče [§ 19 odst. 2 písm. b) |
| | | | | a § 6] uvedena lůžková péče (§ 9). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským |
| | | | | subjektům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 522 | | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným |
| | | | | organizacím |
| | | | | |
| | | | | Použije se pro transfery organizacím vně vládního |
| | | | | sektoru, nepatří sem tedy transfery zdravotním |
| | | | | pojišťovnám, příspěvkovým organizacím apod. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně |
| | | | | prospěšným společnostem |
| | | | | |
| | | | | (1) Neinvestiční transfery fundacím (nadacím a |
| | | | | nadačním fondům, § 303 až 401 zákona č. 89/2012 |
| | | | | Sb., občanský zákoník) a ústavům (§ 402 až 418 |
| | | | | občanského zákoníku). |
| | | | | |
| | | | | (2) Neinvestiční transfery společnostem založeným |
| | | | | podle zákona č. 248/1995 Sb., jestliže se tímto |
| | | | | zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i |
| | | | | nadále řídí (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský |
| | | | | zákoník). Patří sem i neinvestiční transfery |
| | | | | školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 |
| | | | | až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně |
| | | | | prospěšnými společnostmi. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům |
| | | | | |
| | | | | (1) Neinvestiční transfery spolkům (§ 214 až 302 |
| | | | | zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). |
| | | | | |
| | | | | (2) Patří sem i neinvestiční transfery školským |
| | | | | právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 |
| | | | | školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů), zřízeným spolky. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5222 patří i neinvestiční transfery |
| | | | | zájmovým sdružením právnických osob založeným podle |
| | | | | § 20f a násl. zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., |
| | | | | občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |
| | | | | (§ 3051 věta první zákona č. 89/2012 Sb., |
| | | | | občanský zákoník) včetně neinvestičních transferů |
| | | | | tzv. euroregionům, jsou-li spolky nebo zájmovými |
| | | | | sdruženími právnických osob se sídlem v České |
| | | | | republice. Neinvestiční transfery tzv. euroregionům |
| | | | | se sídlem mimo území České republiky patří na |
| | | | | položku 5532. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským |
| | | | | společnostem |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery církvím a náboženským |
| | | | | společnostem registrovaným podle zákona o církvích |
| | | | | a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb. |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem finanční |
| | | | | náhrady církvím a náboženským společnostem podle |
| | | | | § 15 zákona č. 428/2012 Sb. (zařazují se na položku |
| | | | | 5198), patří sem však příspěvek podle § 17 tohoto |
| | | | | zákona. Patří sem |
| | | | | i neinvestiční transfery školským právnickým |
| | | | | osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského |
| | | | | zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů), zřízeným církvemi a náboženskými |
| | | | | společnostmi. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5224 | Neinvestiční transfery politickým stranám a hnutím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5225 | Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků |
| | | | | jednotek |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a |
| | | | | podobným organizacím |
| | | | | |
| | | | | (1) Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li |
| | | | | zařaditelné na některou jinou položku z |
| | | | | podseskupení položek 522. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5229 patří i neinvestiční transfery |
| | | | | Hospodářské komoře České republiky (§ 2 odst. 1 |
| | | | | zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České |
| | | | | republiky a Agrární komoře České republiky) a |
| | | | | Agrární komoře České republiky (§ 2 odst. 2 zákona |
| | | | | č. 301/1992 Sb.) a jejich členským okresním |
| | | | | (obvodním) a regionálním komorám (§ 3 zákona č. |
| | | | | 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 121/1993 Sb.). |
| | | | | |
| | | | | (3) Nepatří sem transfery dobrovolným svazkům obcí, |
| | | | | ta patří na položku 5329. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 523 | | zrušeno |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 524 | | zrušeno |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 525 | | Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským |
| | | | | pojištěním |
| | | | | |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5250 | Refundace poloviny náhrady mzdy za dočasnou |
| | | | | pracovní neschopnost |
| | | | | |
| | | | | Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní |
| | | | | neschopnosti zaměstnanců podle § 9 odst. 2 a 3 |
| | | | | zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální |
| | | | | zabezpečení a příspěvku na státní politiku |
| | | | | zaměstnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. |
| | | | | Zaměstnavatel poté, kdy zúčtoval zaměstnancům |
| | | | | (resp. zaměstnancům se zdravotním postižením) |
| | | | | náhradu mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, |
| | | | | odečte podle zmíněného odstavce 2 (resp. odstavce |
| | | | | 3) v případě, že je zaměstnavatelem v tomto |
| | | | | odstavci uvedeným, polovinu zúčtované částky od |
| | | | | pojistného, které má platit České správě sociálního |
| | | | | zabezpečení (ČSSZ), a zaplatí jí pouze rozdíl. ČSSZ |
| | | | | převede tuto sumu (polovinu zúčtované náhrady mzdy |
| | | | | za dobu dočasné pracovní neschopnosti) ze svého |
| | | | | výdajového účtu na svůj účet příjmový, aby tak |
| | | | | učinila výdaj, který by v případě nekompenzované |
| | | | | platby (v případě, že by se tato suma neodečítala |
| | | | | od pojistného, zaměstnavatel by platil celé |
| | | | | pojistné a tuto sumu by pak dostal od ČSSZ) byl |
| | | | | transferem této sumy zaměstnavatelům. Výdaj této |
| | | | | sumy z výdajového účtu ČSSZ zařadí na položku 5250 |
| | | | | a její příjem na příjmový účet na položku 1614. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 53 | | | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům |
| | | | | a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 531 | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední |
| | | | | úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5311 | Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu |
| | | | | |
| | | | | Nepatří sem i převody z fondů organizačních složek |
| | | | | státu do jejich rozpočtových příjmů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5312 | Neinvestiční transfery státním fondům |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona |
| | | | | o rozpočtových pravidlech. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5313 | Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední |
| | | | | úrovně |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery účtu, |
| | | | | který je nástupnickým peněžním fondem Fondu |
| | | | | národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu |
| | | | | národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5314 | Neinvestiční transfery fondům sociálního a |
| | | | | veřejného zdravotního pojištění |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5315 | Odvod daně za zaměstnance |
| | | | | |
| | | | | Odvod daně ze závislé činnosti úřadem práce |
| | | | | za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle |
| | | | | zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců |
| | | | | při platební neschopnosti zaměstnavatele. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5316 | Odvod pojistného na sociální zabezpečení a |
| | | | | příspěvku na státní politiku zaměstnanosti |
| | | | | za zaměstnance |
| | | | | |
| | | | | Odvod pojistného na sociální zabezpečení a |
| | | | | příspěvku na státní politiku zaměstnanosti úřadem |
| | | | | práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku |
| | | | | podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců |
| | | | | při platební neschopnosti zaměstnavatele. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5317 | Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění |
| | | | | za zaměstnance |
| | | | | |
| | | | | Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění |
| | | | | úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového |
| | | | | nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně |
| | | | | zaměstnanců při platební neschopnosti |
| | | | | zaměstnavatele. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5318 | Neinvestiční transfery prostředků do státních |
| | | | | finančních aktiv |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5319 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným |
| | | | | rozpočtům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 532 | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní |
| | | | | úrovně |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení položek patří |
| | | | | neinvestiční transfery obcím, krajům, regionálním |
| | | | | radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se |
| | | | | považuje též hlavní město Praha. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5321 | Neinvestiční transfery obcím |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje neinvestiční transfery obcím jiné než |
| | | | | v položce 5322. Patří sem i transfery poskytované |
| | | | | příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi |
| | | | | prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto |
| | | | | transferů obcím) a transfery poskytované |
| | | | | příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi |
| | | | | prostřednictvím těchto obcí a krajů (převod těchto |
| | | | | transferů krajům); k tomu v náplni seskupení |
| | | | | položek 52. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5322 | Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného |
| | | | | dotačního vztahu |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje neinvestiční transfery obcím zahrnuté |
| | | | | do souhrnného finančního vztahu a explicitně |
| | | | | stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný |
| | | | | rok. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5323 | Neinvestiční transfery krajům |
| | | | | |
| | | | | (1) Zahrnuje transfery poskytované krajům jiné než |
| | | | | v položce 5324. Patří sem i transfery poskytované |
| | | | | příspěvkovým organizacím zřízeným kraji |
| | | | | prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto |
| | | | | transferů krajům); k tomu v náplni seskupení |
| | | | | položek 52. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5323 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu krajům na to, aby mohly |
| | | | | přiznávat a vyplácet zřizovatelům zařízení pro děti |
| | | | | vyžadující okamžitou pomoc státní příspěvek za |
| | | | | pobyt a péči poskytované na základě rozhodnutí |
| | | | | soudu nebo žádosti obce s rozšířenou působností |
| | | | | nezletilým dětem v tomto zařízení (§ 42g odst. 1, |
| | | | | § 42h a § 42l odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o |
| | | | | sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákonů č. |
| | | | | 134/2006 Sb. a č. 401/2012 Sb.). |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5323 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu [§ 160 odst. 1 zákona č. |
| | | | | 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, |
| | | | | vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), |
| | | | | ve znění zákonů č. 472/2011 Sb., č. 82/2015 Sb. a |
| | | | | č. 101/2017 Sb.] krajům (§ 161 odst. 5 zákona č. |
| | | | | 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) na |
| | | | | to, aby mohly poskytovat dotace na činnost škol a |
| | | | | školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a |
| | | | | dobrovolnými svazky obcí. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 5323 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu příslušným orgánům |
| | | | | (§ 11 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování |
| | | | | náhrad škod způsobených vybranými zvláště |
| | | | | chráněnými živočichy), kterými jsou kraje |
| | | | | (§ 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb., ve znění |
| | | | | zákona č. 320/2002 Sb.), na to, aby mohly přiznávat |
| | | | | a vyplácet osobám poškozeným vybranými zvláště |
| | | | | chráněnými živočichy náhrady škod, které tito |
| | | | | živočichové způsobili (§ 10 odst. 3 zákona č. |
| | | | | 115/2000 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5324 | Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného |
| | | | | dotačního vztahu |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované krajům |
| | | | | zahrnuté do finančního vztahu a explicitně |
| | | | | stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný |
| | | | | rok. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5325 | Neinvestiční transfery regionálním radám |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery subjektům zřízeným |
| | | | | a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 |
| | | | | Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění |
| | | | | zákona č. 138/2006 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům |
| | | | | územní úrovně |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje např. neinvestiční transfery dobrovolným |
| | | | | svazkům obcí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 533 | | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným |
| | | | | organizacím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým |
| | | | | organizacím |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní |
| | | | | správy příspěvky, které poskytují příspěvkovým |
| | | | | organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle |
| | | | | § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., |
| | | | | o rozpočtových pravidlech a o změně některých |
| | | | | souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), |
| | | | | a obce, dobrovolné svazky obcí a kraje příspěvky, |
| | | | | které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých |
| | | | | jsou zřizovateli, podle § 28 odst. 7 zákona č. |
| | | | | 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních |
| | | | | rozpočtů, ve znění zákona č. 27/2008 Sb. a zákona |
| | | | | č. 24/2017 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým |
| | | | | školám. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám |
| | | | | zřízeným státem, kraji a obcemi |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám, |
| | | | | tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona |
| | | | | (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže |
| | | | | a tělovýchovy, kraji, obcemi nebo dobrovolnými |
| | | | | svazky obcí. Neinvestiční transfery školským |
| | | | | právnickým osobám zřízeným jinými právnickými |
| | | | | osobami nebo fyzickými osobami patří na položky, na |
| | | | | které patří neinvestiční transfery jejich |
| | | | | zřizovatelům (položky z podseskupení 521 a 522 a |
| | | | | položku 5332). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5334 | Neinvestiční transfery veřejným výzkumným |
| | | | | institucím |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery veřejným výzkumným |
| | | | | institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji |
| | | | | a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných |
| | | | | výzkumných institucích. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5335 | zrušena |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým |
| | | | | organizacím |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní |
| | | | | správy, obce, dobrovolné svazky obcí a kraje |
| | | | | neinvestiční transfery, které poskytují |
| | | | | příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, |
| | | | | jiné než ty, které patří na položku 5331. Jsou to |
| | | | | zejména dotace podle § 54 odst. 1 písm. b), e) a f) |
| | | | | zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a |
| | | | | o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová |
| | | | | pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., dotace |
| | | | | podle § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., |
| | | | | o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, |
| | | | | ve znění zákonů č. 27/2008 Sb. a č. 24/2017 Sb. a |
| | | | | dotace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře |
| | | | | výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně |
| | | | | některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře |
| | | | | výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Na |
| | | | | tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí |
| | | | | a kraje transfery svým příspěvkovým organizacím, u |
| | | | | kterých plní úlohu prostředníků (k tomu v náplni |
| | | | | seskupení položek 52). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým |
| | | | | organizacím |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazují organizace neinvestiční |
| | | | | transfery příspěvkovým organizacím, zřizovateli |
| | | | | kterých nejsou. V případě, že budou zákonem zřízeny |
| | | | | další právnické osoby podobné příspěvkovým |
| | | | | organizacím (jiné než právnické osoby, transfery |
| | | | | jimž se zařazují na položky 5332, 5333 a 5334), |
| | | | | budou sem patřit i neinvestiční transfery těmto |
| | | | | právnickým osobám. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 534 | | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu |
| | | | | k útvarům bez plné právní subjektivity |
| | | | | |
| | | | | (1) V konsolidaci na úrovni organizace se eliminují |
| | | | | položky 5345 (při převodu sociálnímu fondu obcí |
| | | | | a krajů) a 5344 až 5349. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položky tohoto |
| | | | | podseskupení patří peněžní prostředky převáděné |
| | | | | z peněžního fondu (bankovního účtu) organizační |
| | | | | složky státu nebo právnické osoby používající |
| | | | | rozpočtovou skladbu do jiného peněžního fondu (na |
| | | | | jiný bankovní účet) téže organizační složky státu |
| | | | | nebo téže právnické osoby, jakož i peněžní |
| | | | | prostředky převáděné hlavním městem Prahou jejím |
| | | | | městským částem a peněžní prostředky převáděné |
| | | | | těmito městskými částmi hlavnímu městu Praze. |
| | | | | Výjimkou jsou převody v případě, že převáděná |
| | | | | částka je z bankovního účtu peněžního fondu, z |
| | | | | kterého se převod uskutečňuje, odepsána v jednom |
| | | | | roce a na bankovní účet peněžního fondu, do kterého |
| | | | | se převod uskutečňuje, připsána až v roce |
| | | | | následujícím. V tom případě se odepsání zařadí na |
| | | | | položku 5350 a připsání na položku 4140. Výdaje |
| | | | | patřící na položky tohoto podseskupení se v |
| | | | | odvětvovém třídění zařazují na paragraf 6330. |
| | | | | |
| | | | | (3) Co se rozumí peněžním fondem a jak se posuzují |
| | | | | převody peněžních prostředků na účty termínovaných |
| | | | | vkladů a podobné nástroje a převody z nich, stanoví |
| | | | | odstavec 3 náplně podseskupení položek 413. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položky podseskupení 534 patří výdaje na |
| | | | | převody mezi peněžními fondy téže organizace bez |
| | | | | ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi |
| | | | | bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou |
| | | | | pokladnou nebo mezi oddělenými pokladnami. Patří na |
| | | | | ně i výdaje na převody uvnitř peněžních fondů |
| | | | | s výjimkou převodů mezi účty státního rozpočtu a |
| | | | | převodů mezi bankovním účtem a vyúčtovávanou |
| | | | | pokladnou. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5341 | Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) |
| | | | | činnosti |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních |
| | | | | potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5343 | Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů |
| | | | | |
| | | | | V organizačních složkách státu na tuto položku |
| | | | | patří převody vlastnímu zařízení závodního |
| | | | | stravování organizačních složek státu na jeho účet |
| | | | | závodního stravování (§ 3 odst. 3 vyhlášky č. |
| | | | | 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a |
| | | | | jejich úhradě v organizačních složkách státu a |
| | | | | státních příspěvkových organizacích), a to převody |
| | | | | podle § 3 odst. 2 a 10 vyhlášky č. 430/2001 Sb. |
| | | | | [převody k úhradě ostatních provozních nákladů na |
| | | | | závodní stravování včetně ztrát vzniklých |
| | | | | přirozeným úbytkem surovin podle § 2 písm. c) |
| | | | | vyhlášky č. 430/2001 Sb. a vratné zálohy na |
| | | | | pořízení nebo zvýšení zásob]. V územních |
| | | | | samosprávných celcích na tuto položku patří převody |
| | | | | na vlastní účty cizích prostředků. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů |
| | | | | |
| | | | | Patří sem i převody ve prospěch fondu rezerv a |
| | | | | rozvoje |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku se zařazují výdaje |
| | | | | mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů |
| | | | | podléhajících rozpočtové skladbě představující |
| | | | | převody do rozpočtu téže organizace (na účet |
| | | | | státního rozpočtu organizační složky státu, do |
| | | | | rozpočtu státního fondu nebo do rozpočtu obce, |
| | | | | kraje, regionální rady nebo dobrovolného svazku |
| | | | | obcí), patří na ni i převody mezi základními |
| | | | | běžnými účty obce. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5345 nepatří výdaj z peněžních |
| | | | | prostředků tvořících součást rozpočtu obce, kraje, |
| | | | | dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady na |
| | | | | bankovním účtu na převod do oddělené pokladny, |
| | | | | takový výdaj patří na položku 5348. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5346 | Převody do fondů organizačních složek státu |
| | | | | |
| | | | | Tato položka se použije pro převody neinvestičních |
| | | | | prostředků poskytnuté do fondů organizačních složek |
| | | | | státu. Patří sem i převody neinvestičních |
| | | | | prostředků do rezervního fondu organizačních složek |
| | | | | státu z výdajů státního rozpočtu podle § 48 odst. 2 |
| | | | | písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových |
| | | | | pravidlech, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. |
| | | | | (převody investičních prostředků patří na položku |
| | | | | 6361). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5347 | Neinvestiční převody mezi statutárními městy |
| | | | | (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo |
| | | | | částmi - výdaje |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 |
| | | | | zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, |
| | | | | které převádějí ze svých bankovních účtů na |
| | | | | bankovní účty svých městských obvodů nebo městských |
| | | | | částí, které nemají právní subjektivitu |
| | | | | (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto neinvestiční |
| | | | | dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní |
| | | | | prostředky, které tyto městské obvody a městské |
| | | | | části převádějí ze svých bankovních účtů na |
| | | | | bankovní účty statutárních měst, kterých jsou |
| | | | | součástí, jestliže se takové převody povahy |
| | | | | neinvestičních transferů vyskytnou. Na tuto položku |
| | | | | patří i neinvestiční převody mezi hlavním městem |
| | | | | Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 |
| | | | | zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5348 | Převody do vlastní pokladny |
| | | | | |
| | | | | (1) Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné |
| | | | | svazky obcí a regionální rady, které se rozhodly |
| | | | | pokladnu používat v režimu oddělených pokladen (je |
| | | | | popsán v náplni položky 4138). |
| | | | | |
| | | | | (2) Položka 5348 vyjadřuje, že převod se uskutečnil |
| | | | | do oddělené pokladny a je to převod uvnitř rozpočtu |
| | | | | obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo |
| | | | | regionální rady. Zařazují se na ni částky vydané |
| | | | | z bankovního účtu rozpočtu do oddělené pokladny |
| | | | | mezi peněžní prostředky tvořící součást rozpočtu |
| | | | | obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo |
| | | | | regionální rady (příjem oddělené pokladny z tohoto |
| | | | | převodu se zařazuje na položku 4134) a částky |
| | | | | vydané z peněžních prostředků z oddělené pokladny |
| | | | | tvořících v ní součást peněžních prostředků |
| | | | | rozpočtu mezi peněžní prostředky tvořící součást |
| | | | | rozpočtu jiné oddělené pokladny (její příjem |
| | | | | z tohoto převodu se zařazuje na položku 4138). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují převody vlastním fondům |
| | | | | jiné než ty, které patří na předcházející položky |
| | | | | tohoto podseskupení položek, například převodu |
| | | | | fondu kulturních a sociálních potřeb jiné než |
| | | | | převody základního přídělu. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 535 | | Převody do vlastních fondů přes rok |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5350 | Převody do vlastních fondů přes rok |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaj peněžních prostředků z vlastního |
| | | | | peněžního fondu na převod do jiného vlastního |
| | | | | peněžního fondu ke konci roku, očekává-li se, že |
| | | | | příjem do tohoto peněžního fondu se uskuteční až |
| | | | | v roce následujícím. Uskuteční-li se pak příjem |
| | | | | přece jen ve starém roce, převedená částka se |
| | | | | z položky 5350 vyřadí a zařadí se na položku |
| | | | | odpovídající peněžnímu fondu, do nějž se převedla. |
| | | | | |
| | | | | (2) Výdaj, kterým je odepsání částky z bankovního |
| | | | | účtu začátkem roku, jestliže tato částka byla z něj |
| | | | | vybrána koncem předcházejícího roku, zejména byla |
| | | | | koncem předcházejícího roku vybrána v hotovosti |
| | | | | prostřednictvím platební karty a složena do |
| | | | | pokladny, avšak odepsána z bankovního účtu, ke |
| | | | | kterému je platební karta vydána, byla až v roce |
| | | | | následujícím. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 536 | | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným |
| | | | | rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5361 | Nákup kolků |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří výdaje na pořízení kolků |
| | | | | určených k tomu, aby organizace jimi hradila daně |
| | | | | a poplatky, ke kterým je povinna. Patří sem |
| | | | | i výdaje organizačních složek státu na nákupy |
| | | | | kolků, jestliže na tyto nákupy nepoužívají peněžní |
| | | | | prostředky utržené jejich prodejem. Jestliže je |
| | | | | na jejich nákupy používají, patří sem výdaje |
| | | | | na prvotní nákup kolků při zavedení jejich prodeje |
| | | | | a výdaje na nákup kolků při zvýšení jejich zásoby. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
| | | | | |
| | | | | (1) Platby všech daní a poplatků, jak jsou uvedeny |
| | | | | ve třídě 1, s výjimkou odvodů za odnětí zemědělské |
| | | | | půdy, poplatků za odnětí lesní půdy hrazených |
| | | | | v souvislosti s pořizováním dlouhodobého hmotného |
| | | | | majetku (patří na položku 6121) a ostatních daní, |
| | | | | které v souladu s účetními předpisy vstupují do |
| | | | | pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku |
| | | | | (patří na příslušné položky podseskupení 612). |
| | | | | Na položku 5362 nepatří ani správní poplatky |
| | | | | placené v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o |
| | | | | správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů |
| | | | | (položky 10 a 24 přílohy k tomuto zákonu) |
| | | | | kontaktnímu místu veřejné správy (§ 8a odst. 2 |
| | | | | zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech |
| | | | | veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, |
| | | | | ve znění zákona č. 263/2011 Sb.). |
| | | | | Výjimkou jsou a na položku 5362 patří správní |
| | | | | poplatky placené kontaktním místům veřejné správy, |
| | | | | kterými jsou matriční úřady, jsou-li součástí |
| | | | | újezdních úřadů [§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. |
| | | | | 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o |
| | | | | změně některých souvisejících zákonů], a správní |
| | | | | poplatky placené kontaktním místům veřejné správy, |
| | | | | kterými jsou zastupitelské úřady. Platby správních |
| | | | | poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými |
| | | | | jsou obce nebo kraje, patří na položku 5365 a |
| | | | | platby správních poplatků kontaktním místům veřejné |
| | | | | správy, kterými jsou notáři, banky, držitelé |
| | | | | poštovní licence a Hospodářská komora České |
| | | | | republiky, patří na položku 5169. |
| | | | | |
| | | | | (2) Patří sem i nákup dálničních známek v tuzemsku. |
| | | | | |
| | | | | (3) Daň z přidané hodnoty sem patří vždy v případě, |
| | | | | že ji organizace platí správci daně [§ 4 odst. 1 |
| | | | | písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané |
| | | | | hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb., zákonného |
| | | | | opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona |
| | | | | č. 360/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.] jakožto |
| | | | | osoba povinná k dani, která dodala zboží nebo |
| | | | | poskytla služby za úplatu v rámci uskutečňování |
| | | | | ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku |
| | | | | (jakožto dodavatel) [§ 2 odst. 1 písm. a) a b) |
| | | | | zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů |
| | | | | č. 502/2012 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 80/2019 Sb.]. |
| | | | | Platí-li ji finančnímu úřadu z jiného důvodu |
| | | | | [z důvodu podle § 2 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona |
| | | | | č. 235/2004 Sb., ve znění zákona č. 502/2012 Sb., |
| | | | | nebo podle § 92a až 92i zákona č. 235/2004 Sb., |
| | | | | ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 370/2011 Sb., |
| | | | | č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb., č. 243/2016 Sb. a |
| | | | | č. 80/2019 Sb.] (jakožto odběratel), může se |
| | | | | rozhodnout, že platby této daně místo na položku |
| | | | | 5362 se budou zařazovat na položku, na niž patří |
| | | | | výdaj za hodnotu, jejíž dodání, poskytnutí, |
| | | | | pořízení nebo dovoz (§ 2 odst. 1 zákona č. |
| | | | | 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 502/2012 Sb., č. |
| | | | | 344/2013 Sb. a č. 80/2019 Sb.) je předmětem této |
| | | | | daně. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty, |
| | | | | kterou organizace zaplatila finančnímu úřadu |
| | | | | a ten ji nebo její část organizaci vrací, |
| | | | | ať už jako přeplatek nebo nadměrný odpočet. |
| | | | | V tom případě organizace přijme částku, kterou jí |
| | | | | finanční úřad takto vrací, jako kompenzaci |
| | | | | výdajů a zařadí ji na položku 5362 v záporné |
| | | | | hodnotě. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na tuto položku patří jen platby státnímu |
| | | | | rozpočtu, platby krajům, obcím a státním fondům |
| | | | | jsou na položce 5365. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| | | | | |
| | | | | (1) Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky |
| | | | | z prodlení a jiné sankční platby placené státu, |
| | | | | státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a |
| | | | | dobrovolným svazkům obcí (sankce placené jiným |
| | | | | subjektům patří na položku 5191), jsou-li odděleny |
| | | | | od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny |
| | | | | (sankce, které nelze od plateb, za jejichž zpoždění |
| | | | | jsou uloženy, oddělit, se zatřiďují na stejné |
| | | | | položky jako tyto platby). |
| | | | | |
| | | | | (2) Patří sem zvláště odvody a penále za porušení |
| | | | | rozpočtové kázně podle § 44a zákona č. |
| | | | | 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a |
| | | | | o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová |
| | | | | pravidla), ve znění zákonů č. 482/2004 Sb., č. |
| | | | | 270/2007 Sb. a č. 26/2008 Sb. a podle § 22 odst. 4 |
| | | | | až 5 a 7 až 16 zákona č. 250/2000 Sb., o |
| | | | | rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění |
| | | | | zákonů č. 477/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. |
| | | | | 465/2011 Sb. a č. 24/2015 Sb. (převody podle |
| | | | | § 22 odst. 6 patří na položku 5909), pokuty podle |
| | | | | § 22a a 22b tohoto zákona, pokuty podle § 37 a |
| | | | | 37a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění |
| | | | | zákonů č. 437/2003 Sb. a č. 230/2006 Sb., pokuty, |
| | | | | penále a úroky z prodlení podle § 250 až 253 |
| | | | | daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů), pokuty a přirážky k |
| | | | | pojistnému podle § 20 až 22 zákona o pojistném na |
| | | | | sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku |
| | | | | zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů) apod. |
| | | | | |
| | | | | (3) Sankce podle soukromoprávních předpisů a podle |
| | | | | smluv uzavřených podle nich, jako úroky z prodlení |
| | | | | podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský |
| | | | | zákoník, a § 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či |
| | | | | smluvní pokuty podle § 2048 až 2052 občanského |
| | | | | zákoníku, patří na položku 5363 jen v případě, že |
| | | | | jsou placeny státu, státním fondům, obcím, krajům, |
| | | | | regionálním radám nebo dobrovolným svazkům obcí, |
| | | | | jinak patří na položku 5191. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |
| | | | | |
| | | | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |
| | | | | s výjimkou vratek transferů prováděných při |
| | | | | finančním vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří |
| | | | | na položku 5366. Na tuto položku patří vratky |
| | | | | transferů poskytnutých v běžném roce (nevrací-li |
| | | | | se nespotřebovaná část transferu jako minusový |
| | | | | příjem) i v letech dřívějších. Patří sem vratky |
| | | | | transferů všeho druhu [úvodní ustanovení, |
| | | | | písmeno r), věta za prvním středníkem]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním |
| | | | | fondům |
| | | | | |
| | | | | (1) Platby daní a poplatků, jestliže jejich |
| | | | | příjemcem jsou kraje, obce nebo státní fondy. Kraje |
| | | | | a obce na tuto položku zařazují výdaje na placení |
| | | | | daní ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) a § 4 |
| | | | | odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní |
| | | | | (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této |
| | | | | daně neprovádějí a neinkasují tak její příjem a jen |
| | | | | si částku odpovídající této dani ponechávají na |
| | | | | svém bankovním účtu. Neexistující příjem této |
| | | | | částky zařazují kraje na položku 1123 a obce na |
| | | | | položku 1122. |
| | | | | |
| | | | | (2) Platby správních poplatků kontaktním místům |
| | | | | veřejné správy, kterými jsou obce nebo kraje. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let |
| | | | | mezi krajem a obcemi |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých |
| | | | | let hrazené obcemi a dobrovolnými svazky obcí |
| | | | | krajům nebo naopak výdaje krajů hrazené obcím a |
| | | | | dobrovolným svazkům obcí z titulu finančního |
| | | | | vypořádání minulých let (např. doplatky transferů |
| | | | | na sociální dávky). Položka zahrnuje i vypořádací |
| | | | | vztahy mezi kraji navzájem. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi |
| | | | | obcemi |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi |
| | | | | navzájem, mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí a |
| | | | | mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. Při |
| | | | | vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije |
| | | | | záznamová jednotka 026 a přes hranice kraje 035. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5368 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi |
| | | | | regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými |
| | | | | svazky obcí |
| | | | | |
| | | | | Výdaje z finančního vypořádání mezi na jedné straně |
| | | | | regionální radou a na druhé krajem, obcemi |
| | | | | a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo |
| | | | | k vypořádání přes hranice kraje, použije se |
| | | | | záznamová jednotka 035. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5369 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným |
| | | | | rozpočtům |
| | | | | |
| | | | | Transfery jiné, než které patří na ostatní položky |
| | | | | podseskupení položek 536. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 54 | | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 541 | | Sociální dávky |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5410 | Sociální dávky |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního |
| | | | | zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých |
| | | | | do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, |
| | | | | paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory |
| | | | | v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. |
| | | | | Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných |
| | | | | půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i |
| | | | | výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., |
| | | | | o vojácích z povolání, ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), |
| | | | | odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné |
| | | | | (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků |
| | | | | podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru |
| | | | | příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 |
| | | | | až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a |
| | | | | úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a |
| | | | | dopravného za převoz do místa pohřbu |
| | | | | (§ 164a odst. 1). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 542 | | Náhrady placené obyvatelstvu |
| | | | | |
| | | | | Mající charakter transferů, tj. nikoliv náhrady |
| | | | | zařazené do seskupení položek 51. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5421 | Náhrady z úrazového pojištění |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje i spoluúčast z pojištění odpovědnosti |
| | | | | za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5422 | zrušeno |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5423 | Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb. |
| | | | | |
| | | | | Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce zaměstnancům |
| | | | | za zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti |
| | | | | podle zákona č. 118/2000 Sb. Jsou to mzdy |
| | | | | po odpočtu srážek, které se zařazují na položky |
| | | | | 5315, 5316 a 5317. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazuje organizace peněžní |
| | | | | prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako |
| | | | | náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § |
| | | | | 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, |
| | | | | nebo jako stejná plnění podle jiných zákonů, |
| | | | | například jako plat ve snížené výši při dočasné |
| | | | | neschopnosti k výkonu služby podle § 128 zákona |
| | | | | č. 234/2014 Sb., o státní službě, jako měsíční |
| | | | | odměna ve snížené výši podle § 73 odst. 4 zákona o |
| | | | | obcích (zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů) a podle § 48 odst. 3 zákona o krajích |
| | | | | (zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů) nebo jako náhrada mzdy nebo platu podle |
| | | | | § 45 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků |
| | | | | v záloze. Peněžitá plnění poskytovaná v době |
| | | | | prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti |
| | | | | nebo karantény sem patří i v případě, že jsou |
| | | | | označená jinak než jako náhrada mzdy nebo |
| | | | | platu (například jsou označená jako plat |
| | | | | ve snížené výši), jako je peněžité plnění podle |
| | | | | § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a |
| | | | | dalších náležitostech spojených s výkonem funkce |
| | | | | představitelů státní moci a některých státních |
| | | | | orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, |
| | | | | ve znění zákonů č. 261/2007 Sb. a č. 305/2008 Sb. |
| | | | | Na položku 5424 patří veškeré částky vyplacené |
| | | | | za první dva týdny nemoci bez ohledu na to, že část |
| | | | | z nich se organizaci vrací podle § 9 odst. 2 a 3 |
| | | | | zákona o pojistném na sociální zabezpečení (vrácené |
| | | | | částky zařazuje Česká správa sociálního zabezpečení |
| | | | | na položku 5250 a organizace je jakožto příjem |
| | | | | neuvádějí, protože místo toho, aby je přijímaly, |
| | | | | je podle uvedeného ustanovení odečítají |
| | | | | od pojistného na sociální zabezpečení, které této |
| | | | | správě odvádějí z mezd svých zaměstnanců), a bez |
| | | | | ohledu na to, že organizační složky státu tyto |
| | | | | částky převádějí z výdajového účtu státního |
| | | | | rozpočtu pro ně určeného na výdajový účet státního |
| | | | | rozpočtu pro mzdy, aby mohly být vyplaceny spolu |
| | | | | s nimi. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5425 | Příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu a náhrada |
| | | | | poskytovaná žijícímu dárci |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazuje příspěvek na náklady |
| | | | | související s vypravením pohřbu zemřelému dárci, |
| | | | | kterému byl proveden odběr orgánu podle |
| | | | | transplantačního zákona, a náhrada účelně a |
| | | | | prokazatelně vynaložených výdajů žijícím dárcem |
| | | | | orgánu a rozdíl mezi jeho ušlým výdělkem a |
| | | | | obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a |
| | | | | obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, |
| | | | | který tomuto dárci vznikl dočasnou pracovní |
| | | | | neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a |
| | | | | poskytováním zdravotních služeb, které si tento |
| | | | | odběr vyžádal [§ 28a a 28b zákona č. 285/2002 Sb., |
| | | | | o darování, odběrech a transplantacích tkání a |
| | | | | orgánů a o změně některých zákonů (transplantační |
| | | | | zákon), ve znění zákona č. 44/2013 Sb.]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5429 | zrušeno |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 549 | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5491 | Stipendia žákům, studentům a doktorandům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5492 | Dary obyvatelstvu |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje výlučně peněžité dary poskytované |
| | | | | obyvatelstvu. Výdaje na nákup darů poskytovaných |
| | | | | v naturální formě se zařazují na položku 5194. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje transfery poskytované v rámci dotačních |
| | | | | programů fyzickým osobám, které nejsou |
| | | | | podnikatelskými subjekty. Jde zejména |
| | | | | o neinvestiční transfery poskytované ministerstvy |
| | | | | zemědělství, životního prostředí, pro místní |
| | | | | rozvoj, kultury apod. fyzickým osobám - vlastníkům |
| | | | | zemědělské nebo lesní půdy či kulturních památek, |
| | | | | osobám, které se podílejí na výzkumu a vývoji, |
| | | | | apod. Patří sem i neinvestiční transfery |
| | | | | podnikatelům na jinou než podnikatelskou činnost. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající |
| | | | | charakter daru |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám |
| | | | | podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 |
| | | | | zákona č. 218/2000 Sb.) nebo u územních |
| | | | | samosprávných celků odměny v různých soutěžích, |
| | | | | kupříkladu o nejlepší dětskou kresbu apod. |
| | | | | Na tuto položku patří i výdaje na státní |
| | | | | vyznamenání udělovaná podle zákona č. 157/1994 Sb., |
| | | | | o státních vyznamenáních České republiky. Na tuto |
| | | | | položku patří i výdaje na pořízení věcí, které se |
| | | | | mají použít jako věcné ocenění nebo vyznamenání. |
| | | | | Odměny (peněžité ceny) z veřejných soutěží |
| | | | | a veřejných příslibů (podle § 2884 až 2889 |
| | | | | občanského zákoníku) patří na položku 5021. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5495 | Stabilizační příspěvek vojákům |
| | | | | |
| | | | | Stabilizační příspěvek vojákům z povolání podle |
| | | | | § 70b zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z |
| | | | | povolání. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5496 | Služební příspěvek vojákům na bydlení |
| | | | | |
| | | | | Služební příspěvek na bydlení vojákům podle § 61a |
| | | | | zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5497 | Náborový příspěvek |
| | | | | |
| | | | | Náborový příspěvek podle § 135a zákona č. |
| | | | | 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků |
| | | | | bezpečnostních sborů, a podle § 69 a 70 zákona |
| | | | | č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5498 | Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní |
| | | | | výpomoc vojákům |
| | | | | |
| | | | | Kvalifikační příspěvek vojákům (§ 70a zákona |
| | | | | č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) a |
| | | | | jednorázová peněžní výpomoc vojákům (§ 63 téhož |
| | | | | zákona). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
| | | | | |
| | | | | (1) Veškeré transfery obyvatelstvu jinde |
| | | | | nespecifikované, jako například kapesné chovancům |
| | | | | ústavů a dětských domovů, uprchlických táborů, |
| | | | | státní příspěvky na důchodové připojištění, |
| | | | | úrokové příspěvky na individuální bytovou výstavbu, |
| | | | | mladým manželstvím, na stavební spoření apod. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5499 se zařazuje i motivační |
| | | | | příspěvek žákům vojenských středních škol, kteří |
| | | | | nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně |
| | | | | studiem připravují k výkonu služby vojáka z |
| | | | | povolání (§ 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb., o |
| | | | | naturálních a peněžních náležitostech žáků |
| | | | | vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. |
| | | | | 165/2014 Sb.). |
| | | | | |
| | | | | (3) Zahrnuje i přímo vyplácené příspěvky |
| | | | | a odměny zaměstnancům na základě smluv z |
| | | | | kolektivního vyjednávání ze sociálních fondů obcí |
| | | | | a krajů. Zahrnuje například přímé příspěvky na |
| | | | | nákup rekreačních nebo lázeňských poukazů. |
| | | | | |
| | | | | (4) zrušen |
| | | | | |
| | | | | (5) zrušen |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 55 | | | Neinvestiční transfery a související platby |
| | | | | do zahraničí |
| | | | | |
| | | | | (1) Na položky seskupení položek 55 se zařazují |
| | | | | neinvestiční transfery (§ 2 odst. 2 věta druhá |
| | | | | vyhlášky) zahraničním osobám (§ 26 odst. 1 a § 28 |
| | | | | zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu |
| | | | | soukromém) s výjimkou sociálních dávek, členské |
| | | | | příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým |
| | | | | osobám-mezinárodním organizacím, jejichž |
| | | | | protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené |
| | | | | Evropské unii (odstavec 10 náplně třídy 5). |
| | | | | Na položky z podseskupení 551 a 552 patří transfery |
| | | | | veřejným zahraničním právnickým osobám |
| | | | | (mezinárodním vládním organizacím a cizím státům) a |
| | | | | platby Evropské unii povahy členských příspěvků a |
| | | | | sankcí, na položky z podseskupení 553 transfery |
| | | | | zahraničním fyzickým osobám (cizincům) a soukromým |
| | | | | zahraničním právnickým osobám (zahraničním |
| | | | | právnickým osobám zřízeným podle soukromého práva a |
| | | | | mezinárodním nevládním organizacím) a na položky |
| | | | | z podseskupení 554 členské příspěvky a podobné |
| | | | | platby zahraničním právnickým osobám-mezinárodním |
| | | | | organizacím, jejichž protihodnotou jsou členská |
| | | | | práva. |
| | | | | |
| | | | | (2) Mezinárodními organizacemi se rozumějí sdružení |
| | | | | právnických nebo fyzických osob různých států, |
| | | | | která jsou sama právnickými osobami a Česká |
| | | | | republika je jako takové uznává, jsou založená |
| | | | | mezinárodní smlouvou nebo zakladatelským právním |
| | | | | jednáním jako sdružení (spolek nebo podobná |
| | | | | právnická osoba) podle českého nebo cizího práva a |
| | | | | jejich převažující činností není činnost |
| | | | | podnikatelská. |
| | | | | |
| | | | | (3) Mezinárodními vládními organizacemi pro účely |
| | | | | této vyhlášky se rozumějí sdružení států založená |
| | | | | mezinárodní smlouvou, například Evropská unie |
| | | | | (sdělení č. 44/2004 Sb. m. s. a č. |
| | | | | 111/2009 Sb. m. s.), Organizace spojených národů |
| | | | | (vyhláška č. 30/1947 Sb. a sdělení č. 36/1999 Sb.), |
| | | | | Organizace Severoatlantické smlouvy (sdělení |
| | | | | č. 66/1999 Sb.), Organizace pro hospodářskou |
| | | | | spolupráci a rozvoj (sdělení č. 266/1998 Sb.), |
| | | | | Světová obchodní organizace (sdělení |
| | | | | č. 191/1995 Sb.), Rada Evropy (sdělení |
| | | | | č. 123/1995 Sb.), Mezinárodní agentura pro atomovou |
| | | | | energii (vyhláška č. 59/1958 Sb.), Světová |
| | | | | zdravotnická organizace (vyhláška č. 189/1948 Sb.), |
| | | | | Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a |
| | | | | osvětu (sdělení č. 196/1947 Sb.), Organizace pro |
| | | | | výživu a zemědělství, Organizace evropských a |
| | | | | středomořských zemí pro ochranu rostlin apod., a |
| | | | | rovněž sdružení států nebo veřejných právnických |
| | | | | osob různých států na základě právního předpisu |
| | | | | nadnárodního orgánu, například evropská seskupení |
| | | | | pro územní spolupráci se sídlem mimo území České |
| | | | | republiky zřízená podle nařízení Evropského |
| | | | | parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006. |
| | | | | |
| | | | | (4) Mezinárodními nevládními organizacemi pro účely |
| | | | | této vyhlášky se rozumějí mezinárodní organizace |
| | | | | jiné než vládní. Jsou jimi například Mezinárodní |
| | | | | červený kříž, Transparency International, |
| | | | | jednotlivá konsorcia evropské výzkumné |
| | | | | infrastruktury [nařízení Rady (ES) č. 723/2009 o |
| | | | | právním rámci Společenství pro konsorcium evropské |
| | | | | výzkumné infrastruktury (ERIC) ve znění nařízení |
| | | | | Rady (EU) č. 1261/2013] se sídlem mimo Českou |
| | | | | republiku, Světová organizace skautského hnutí |
| | | | | apod. Mezinárodními nevládními organizacemi jsou i |
| | | | | právnické osoby, kterým bylo podle zrušeného zákona |
| | | | | č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací |
| | | | | s mezinárodním prvkem v Československé |
| | | | | socialistické republice, ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů, povoleno vyvíjet činnost a které se |
| | | | | považují za právnické osoby, které zřídily v České |
| | | | | republice zahraniční pobočný spolek nebo které byly |
| | | | | zřízeny nebo kterým bylo podle něj povoleno mít |
| | | | | sídlo v České republice a které se považují za |
| | | | | spolky (§ 126 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných |
| | | | | rejstřících právnických a fyzických osob). |
| | | | | |
| | | | | (5) Mezinárodními organizacemi nejsou obchodní |
| | | | | společnosti a družstva [zákon č. 90/2012 Sb., |
| | | | | o obchodních společnostech a družstvech (zákon |
| | | | | o obchodních korporacích)] včetně evropských |
| | | | | společností [nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, zákon |
| | | | | č. 627/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů], |
| | | | | evropských hospodářských zájmových sdružení |
| | | | | [nařízení Rady (EHS) č. 2137/1985, zákon |
| | | | | č. 360/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů] a |
| | | | | evropských družstevních společností [nařízení Rady |
| | | | | (ES) č. 1435/2003, zákon č. 307/2006 Sb., ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů] (§ 3 zákona č. 90/2012 Sb.), |
| | | | | ani když jsou jejich společníky osoby z různých |
| | | | | států. Bez ohledu na tuto skutečnost transfery jim |
| | | | | poskytované, mají-li sídlo v České republice, patří |
| | | | | na položky z podseskupení 521, 561, 631 a 641, a |
| | | | | mají-li sídlo mimo Českou republiku, na položky |
| | | | | z podseskupení 553, 567, 638 a 647. |
| | | | | |
| | | | | (6) Při zařazování transferů mezinárodním |
| | | | | organizacím na položky nerozhoduje, zda Česká |
| | | | | republika nebo české právnické osoby jsou jejich |
| | | | | členkami. |
| | | | | |
| | | | | (7) Zahraničními právnickými osobami nejsou |
| | | | | právnické osoby se sídlem v České republice |
| | | | | (§ 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., § 3024 odst. 1 |
| | | | | občanského zákoníku), ani když vystupují jako |
| | | | | tuzemské zastoupení mezinárodní nevládní |
| | | | | organizace, například Český výbor pro UNICEF, |
| | | | | Transparency International - Česká republika, |
| | | | | konsorcia evropské výzkumné infrastruktury se |
| | | | | sídlem v České republice, České centrum |
| | | | | Mezinárodního PEN klubu, Český červený kříž |
| | | | | (§ 3 a 4 zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a |
| | | | | názvu Červeného kříže a o Československém červeném |
| | | | | kříži, ve znění zákona č. 375/2011 Sb.), Společnost |
| | | | | pro orbu České republiky apod. Transfery těmto |
| | | | | právnickým osobám (spolkům) patří na položky 5222, |
| | | | | 5622 a 6322. |
| | | | | |
| | | | | (8) Při zařazování výdajů na položky seskupení 55 |
| | | | | nerozhoduje, jsou-li prováděny v zahraničí, |
| | | | | z českého území do zahraničí, na českém území nebo |
| | | | | ze zahraničí do českého území (odstavec 8 náplně |
| | | | | třídy 5). |
| | | | | |
| | | | | (9) Na položky ze seskupení 55 nepatří transfery |
| | | | | českým osobám (tuzemcům a tuzemským právnickým |
| | | | | osobám), a to ani když jsou mezinárodními |
| | | | | organizacemi, ať už vládními nebo nevládními. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 551 | | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním |
| | | | | organizacím a nadnárodním orgánům |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení položek patří |
| | | | | neinvestiční transfery mezinárodním vládním |
| | | | | organizacím a sankce placené Evropské unii. Jsou to |
| | | | | neinvestiční transfery mezinárodním vládním |
| | | | | organizacím s výjimkou Evropské unie (položka |
| | | | | 5511), neinvestiční transfery poskytované Evropské |
| | | | | unii (ostatní položky podseskupení) a sankce jí |
| | | | | placené (v rámci položky 5512). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním |
| | | | | organizacím |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku patří transfery mezinárodním |
| | | | | vládním organizacím s výjimkou nadnárodních orgánů, |
| | | | | ty patří na ostatní položky tohoto podseskupení. |
| | | | | Nadnárodním orgánem se rozumí mezinárodní vládní |
| | | | | organizace, která svými právními akty může stanovit |
| | | | | práva a povinnosti právnickým a fyzickým osobám |
| | | | | na českém území. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5511 patří například příspěvky |
| | | | | Ministerstva dopravy placené Evropské kosmické |
| | | | | agentuře na nepovinné činnosti [čl. V odst. 1 |
| | | | | písm. b) a čl. XIII odst. 2 Úmluvy o založení |
| | | | | Evropské kosmické agentury (č. 92/2009 Sb. m. s.)]. |
| | | | | Příspěvky na povinné činnosti patří na položku |
| | | | | 5541. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5512 | Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům |
| | | | | |
| | | | | Transfery Evropské unii. Patří sem i sankce, které |
| | | | | se jí platí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5513 | Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených |
| | | | | prostředků Evropské unie |
| | | | | |
| | | | | Peněžní prostředky vracené ze státního rozpočtu |
| | | | | do rozpočtu Evropské unie za Národní fond |
| | | | | podle § 38 odst. 3 druhé věty části věty před |
| | | | | středníkem zákona č. 218/2000 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5514 | Odvody vlastních zdrojů Evropské unie |
| | | | | do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané |
| | | | | hodnoty |
| | | | | |
| | | | | Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa na odvody |
| | | | | Evropské unii podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a |
| | | | | odst. 4 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom |
| | | | | (odvody vlastních zdrojů podle daně z přidané |
| | | | | hodnoty) poukazované měsíčně podle čl. 10a odst. 1 |
| | | | | nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014, ve znění |
| | | | | nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804, na účet |
| | | | | vedený Evropské unii Českou národní bankou podle |
| | | | | čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Na tuto položku |
| | | | | patří i částky poukázané na základě oprav a úprav |
| | | | | podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5515 | Odvody vlastních zdrojů Evropské unie |
| | | | | do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního |
| | | | | důchodu |
| | | | | |
| | | | | Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa na odvody |
| | | | | Evropské unii podle čl. 2 odst. 1 písm. c) |
| | | | | rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (odvody |
| | | | | vlastních zdrojů podle hrubého národního důchodu) |
| | | | | poukazované měsíčně podle čl. 10a odst. 1 nařízení |
| | | | | Rady (EU, Euratom) č. 609/2014, ve znění nařízení |
| | | | | Rady (EU, Euratom) 2016/804, na účet vedený |
| | | | | Evropské unii Českou národní bankou podle čl. 9 |
| | | | | odst. 1 tohoto nařízení. Na tuto položku patří i |
| | | | | částky poukázané na základě oprav a úprav podle |
| | | | | čl. 10a a 10b tohoto nařízení. |
| | | | | Na tuto položku patří i měsíční |
| | | | | úhrady, kterými se Česká republika podílí na |
| | | | | financování mechanismu opravy pro Spojené |
| | | | | království v rozpočtu Evropské unie (čl. 4 a 5 |
| | | | | rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému |
| | | | | vlastních zdrojů), a měsíční úhrady, kterými se |
| | | | | Česká republika podílí na financování hrubého |
| | | | | snížení ročních příspěvků založených na hrubém |
| | | | | národním důchodu, které podle čl. 2 odst. 5 tohoto |
| | | | | rozhodnutí obdrží v letech 2014 až 2020 Dánsko, |
| | | | | Nizozemsko, Švédsko a na léta 2014 až 2016 |
| | | | | Rakousko. Na položku 5515 patří i odvody |
| | | | | prostředků, kterými se Česká republika podílí na |
| | | | | financování úlev pro země, které se neúčastní na |
| | | | | některých společných politikách Evropské unie |
| | | | | [čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) |
| | | | | č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování |
| | | | | tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů |
| | | | | z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních |
| | | | | nároků], a částky poukázané na základě oprav a |
| | | | | úprav podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5516 | Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku se zařazují částky, které podle |
| | | | | čl. 9 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Rady |
| | | | | (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro |
| | | | | poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních |
| | | | | zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí |
| | | | | hotovostních nároků, ve znění nařízení Rady (EU, |
| | | | | Euratom) 2016/804, poukazuje Ministerstvo financí |
| | | | | v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa na |
| | | | | bankovní účet Evropské unie vedený Českou národní |
| | | | | bankou podle prvního pododstavce téhož odstavce pro |
| | | | | vlastní zdroje EU jakožto úhradu případného |
| | | | | záporného úroku, který banka Evropské unii |
| | | | | z peněžních prostředků, které má na tomto účtu |
| | | | | uloženy, strhla. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 552 | | Neinvestiční transfery cizím státům |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery cizím státům, a to bez |
| | | | | ohledu na to, jsou-li poskytovány v zahraničí, |
| | | | | z českého území do zahraničí nebo na českém území |
| | | | | či ze zahraničí do českého území (zastupitelským |
| | | | | úřadům cizích států) (odstavec 8 náplně třídy 5). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5520 | Neinvestiční transfery cizím státům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 553 | | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční transfery zahraničním osobám (cizincům |
| | | | | a zahraničním právnickým osobám) s výjimkou |
| | | | | neinvestičních transferů poskytovaných nadnárodním |
| | | | | orgánům a jiným mezinárodním vládním organizacím |
| | | | | (patří na položky podseskupení 551) a cizím státům |
| | | | | (patří na položky podseskupení 552) a s výjimkou |
| | | | | sociálních dávek (patří na položku 5410), avšak |
| | | | | včetně neinvestičních transferů poskytovaných |
| | | | | mezinárodním nevládním organizacím se sídlem mimo |
| | | | | území České republiky. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5531 | Peněžní dary do zahraničí |
| | | | | |
| | | | | Transfery povahy darů (§ 2055 a násl. občanského |
| | | | | zákoníku) poskytovaných v penězích zahraničním |
| | | | | osobám kromě mezinárodních vládních organizací a |
| | | | | cizích států [§ 7 odst. 1 písm. n) zákona č. |
| | | | | 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. |
| | | | | 112/2006 Sb., č. 138/2006 Sb. a č. 366/2011 Sb.]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí |
| | | | | |
| | | | | (1) Na tuto položku patří neinvestiční transfery |
| | | | | zahraničním osobám (cizincům a zahraničním |
| | | | | právnickým osobám) s výjimkou mezinárodních |
| | | | | vládních organizací a cizích států a s výjimkou |
| | | | | transferů povahy darů. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5532 nepatří dávky sociálního |
| | | | | zabezpečení ani v případě, že jsou poskytovány |
| | | | | cizincům (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona |
| | | | | č. 91/2012 Sb.), a to ani tehdy, kdy jsou |
| | | | | poskytovány do zahraničí (například § 116 odst. 3 |
| | | | | zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění |
| | | | | sociálního zabezpečení, ve znění zákonů |
| | | | | č. 241/1994 Sb. a č. 424/2003 Sb.); patří na |
| | | | | položku 5410. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 554 | | Členské příspěvky mezinárodním organizacím |
| | | | | |
| | | | | Členské příspěvky a podobné platby, jejichž |
| | | | | protihodnotou jsou členská práva, placené |
| | | | | mezinárodním organizacím s výjimkou Evropské unie |
| | | | | (platby tohoto druhu Evropské unii patří na položky |
| | | | | 5514, 5515 a 5516). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5541 | Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří členské příspěvky |
| | | | | mezinárodním vládním organizacím (odstavec 3 náplně |
| | | | | seskupení položek 55). Jsou to například příspěvky |
| | | | | Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy |
| | | | | placené Evropské kosmické agentuře na povinné |
| | | | | činnosti [čl. V odst. 1 písm. a) a čl. XIII odst. 1 |
| | | | | Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury |
| | | | | (č. 92/2009 Sb. m. s.)]. Příspěvky na nepovinné |
| | | | | činnosti patří na položku 5511. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5542 | Členské příspěvky mezinárodním nevládním |
| | | | | organizacím |
| | | | | |
| | | | | Členské příspěvky mezinárodním nevládním |
| | | | | organizacím (odstavec 4 náplně seskupení položek |
| | | | | 55). Patří sem i platby povahy členských příspěvků |
| | | | | tzv. euroregionům, jsou-li spolky, zájmovými |
| | | | | sdruženími právnických osob nebo podobnými |
| | | | | právnickými osobami se sídlem mimo území České |
| | | | | republiky (odstavce 15 a 18 náplně položky 5179). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 56 | | | Neinvestiční půjčené prostředky |
| | | | | |
| | | | | Vymezení jednotlivých položek je obdobné jako |
| | | | | v seskupeních položek 52, 53 a 54. Jde zásadně |
| | | | | o půjčené prostředky poskytované jako akt |
| | | | | rozpočtové politiky, tedy v zájmu podpory druhého |
| | | | | subjektu nebo jeho programu. Tyto půjčené |
| | | | | prostředky přitom mohou mít i charakter nákupu |
| | | | | cenných papírů (dluhopisů) tohoto subjektu. Naopak |
| | | | | na toto seskupení se nezařadí půjčené prostředky |
| | | | | poskytované jako nástroj řízené likvidity, kdy je |
| | | | | primárním cílem daných půjčených prostředků |
| | | | | maximální zhodnocení dočasně volných peněžních |
| | | | | prostředků. Tyto operace se zařadí na třídu 8. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 561 | | Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským |
| | | | | subjektům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5611 | Neinvestiční půjčené prostředky finančním |
| | | | | institucím |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky bankám (zákon č. |
| | | | | 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), |
| | | | | pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním |
| | | | | družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů) kromě těch, které patří na položku 5614. |
| | | | | Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky |
| | | | | školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 |
| | | | | až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito |
| | | | | subjekty zřízeny. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5612 | Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním |
| | | | | podnikatelským subjektům-fyzickým osobám |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5613 | Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním |
| | | | | podnikatelským subjektům-právnickým osobám |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5614 | Neinvestiční půjčené prostředky finančním |
| | | | | a podobným institucím ve vlastnictví státu |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky akciovým |
| | | | | společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají |
| | | | | obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně |
| | | | | vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, |
| | | | | které vykonávají obdobnou činnost jako banky |
| | | | | a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména |
| | | | | neinvestiční půjčené prostředky Českomoravské |
| | | | | záruční a rozvojové bance, Exportní garanční |
| | | | | a pojišťovací společnosti a České exportní bance |
| | | | | (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů). Patří sem i neinvestiční půjčené |
| | | | | prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám |
| | | | | podle § 124 až 140 školského zákona (zákona |
| | | | | č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), |
| | | | | pokud by byly těmito subjekty zřízeny. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5615 | Neinvestiční půjčené prostředky vybraným |
| | | | | podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky Podpůrnému |
| | | | | a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, |
| | | | | Správě železniční dopravní cesty a |
| | | | | Vinařskému fondu. Patří sem i neinvestiční |
| | | | | půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. |
| | | | | osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona |
| | | | | č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), |
| | | | | pokud by byly těmito subjekty zřízeny. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5619 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky |
| | | | | podnikatelským subjektům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 562 | | Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a |
| | | | | podobným organizacím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5621 | Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a |
| | | | | obecně prospěšným společnostem |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5623 | Neinvestiční půjčené prostředky církvím a |
| | | | | náboženským společnostem |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5624 | Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím |
| | | | | vlastníků jednotek |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5629 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým |
| | | | | a podobným organizacím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 563 | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům |
| | | | | ústřední úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5631 | Neinvestiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5632 | Neinvestiční půjčené prostředky státním fondům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5633 | Neinvestiční půjčené prostředky zvláštním fondům |
| | | | | ústřední úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5634 | Neinvestiční půjčené prostředky fondům sociálního |
| | | | | a zdravotního pojištění |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5639 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným |
| | | | | veřejným rozpočtům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 564 | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům |
| | | | | územní úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5641 | Neinvestiční půjčené prostředky obcím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5642 | Neinvestiční půjčené prostředky krajům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5643 | Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám |
| | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky subjektům zřízeným |
| | | | | a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 |
| | | | | Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění |
| | | | | zákona č. 138/2006 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5649 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným |
| | | | | rozpočtům územní úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 565 | | Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a |
| | | | | podobným organizacím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5651 | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným |
| | | | | příspěvkovým organizacím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5652 | Neinvestiční půjčené prostředky vysokým školám |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje neinvestiční půjčené prostředky |
| | | | | poskytované vysokým školám. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5659 | Neinvestiční půjčené prostředky ostatním |
| | | | | příspěvkovým organizacím |
| | | | | |
| | | | | Platby charakteru půjčených prostředků PO, které |
| | | | | zřídili jiní zřizovatelé. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 566 | | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 567 | | Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 57 | | | Neinvestiční převody Národnímu fondu |
| | | | | |
| | | | | Peněžní prostředky převedené do Národního fondu na |
| | | | | jeho neinvestiční výdaje pro plnění závazků |
| | | | | vyplývajících z mezinárodních smluv. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 571 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | programu Phare |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5710 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | programu Phare |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 572 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | programu Ispa |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5720 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | programu Ispa |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 573 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | programu Sapard |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5730 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | programu Sapard |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 574 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | komunitárních programů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5740 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | komunitárních programů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 575 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | ostatních programů Evropské unie a ČR |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5750 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | ostatních programů Evropské unie a ČR |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 576 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5760 | Převody Národnímu fondu na spolufinancování |
| | | | | související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 577 | | Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu |
| | | | | na vyrovnání kursových rozdílů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5770 | Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu |
| | | | | na vyrovnání kursových rozdílů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 579 | | Ostatní převody do Národního fondu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5790 | Ostatní převody do Národního fondu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 58 | | | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 581 | | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu |
| | | | | |
| | | | | (1) Na položku 5811 patří výdaje na odškodnění |
| | | | | újmy, kterou organizace nezpůsobila a která s její |
| | | | | činností ani jinak přímo nesouvisí. Jsou to zejména |
| | | | | výdaje na odškodnění újmy vzniklé fyzickým nebo |
| | | | | právnickým osobám tím, že plnily povinnosti uložené |
| | | | | jim právními předpisy, jestliže jejich plnění |
| | | | | nenapomáhá činnosti organizace, ale jejich účelem |
| | | | | je celospolečenský prospěch. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 5811 se zařazují též výdaje na |
| | | | | náhrady, které poskytuje Ministerstvo pro místní |
| | | | | rozvoj obcím, které zajistily pohřbení zemřelých, o |
| | | | | jejichž pohřeb se nikdo jiný nepostaral (§ 5 odst. |
| | | | | 5 věta druhá zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví |
| | | | | a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. |
| | | | | 193/2017 Sb.). |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 5811 patří též výdaje na náhrady |
| | | | | škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným |
| | | | | úředním postupem při výkonu veřejné moci, které |
| | | | | vynakládají organizační složky státu a územní |
| | | | | samosprávné celky podle zákona č. 82/1998 Sb., ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů. |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 5811 se zařazují též finanční |
| | | | | náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního |
| | | | | hospodaření poskytované podle § 58 odst. 2 a 3 |
| | | | | zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a |
| | | | | krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona |
| | | | | č. 349/2009 Sb., a podle vyhlášky č. 432/2005 Sb. |
| | | | | a vyhlášky č. 335/2006 Sb. |
| | | | | |
| | | | | (5) Na položku 5811 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu [§ 37 odst. 7 věta za |
| | | | | středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o |
| | | | | změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] |
| | | | | krajům [§ 47 odst. 4 a § 48 odst. 1 písm. m) zákona |
| | | | | č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., |
| | | | | zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a |
| | | | | zákona č. 186/2005 Sb.] na to, aby mohly v |
| | | | | případech, kdy vlastníci lesa si sami nevyberou |
| | | | | odborné lesní hospodáře a jejich funkci vykonávají |
| | | | | právnické nebo fyzické osoby podle § 37 odst. 6 |
| | | | | zákona č. 289/1995 Sb., poskytovat obcím s |
| | | | | rozšířenou působností, v jejichž obvodu jakožto |
| | | | | orgánů státní správy lesů lesy těchto vlastníků |
| | | | | leží, peněžní prostředky na to, aby mohly těmto |
| | | | | hospodářům za jejich činnost platit náhrady |
| | | | | nákladů podle vyhlášky č. 423/2011 Sb. Kraje je |
| | | | | přijmou minusem na položce 5811 a poukážou obcím s |
| | | | | rozšířenou působností na této položce plusem. Obce |
| | | | | s rozšířenou působností je také přijmou minusem na |
| | | | | položce 5811 a plusem na této položce je vyplatí |
| | | | | lesním hospodářům. |
| | | | | |
| | | | | (6) Na položku 5811 patří také náhrady k odškodnění |
| | | | | újmy, kterou utrpěly fyzické osoby v důsledku |
| | | | | válek, pohybu cizích vojsk a nespravedlivého |
| | | | | jednání nedemokratických režimů a které jim byly |
| | | | | přiznány podle ustanovení zvláštních právních |
| | | | | předpisů, například podle § 23 a 27 zákona č. |
| | | | | 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění |
| | | | | zákonů č. 47/1991 Sb., č. 633/1992 Sb. a č. |
| | | | | 198/1993 Sb., podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb., |
| | | | | o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů |
| | | | | č. 115/1994 Sb., č. 116/1994 Sb. a č. 153/1998 Sb., |
| | | | | podle § 4 zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí |
| | | | | jednorázové peněžní částky příslušníkům |
| | | | | československých zahraničních armád a spojeneckých |
| | | | | armád v letech 1939 až 1945, podle § 5 zákona č. |
| | | | | 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR |
| | | | | nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, |
| | | | | podle § 4 zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění |
| | | | | některých obětí okupace Československa vojsky |
| | | | | Svazu sovětských socialistických republik, Německé |
| | | | | demokratické republiky, Polské lidové republiky, |
| | | | | Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové |
| | | | | republiky, ve znění zákona č. 491/2009 Sb., podle |
| | | | | § 2 a 6 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků |
| | | | | národního boje za vznik a osvobození Československa |
| | | | | a některých pozůstalých po nich, o zvláštním |
| | | | | příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové |
| | | | | peněžní částce některým účastníkům národního boje |
| | | | | za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně |
| | | | | některých zákonů, ve znění zákonů č. 306/2008 Sb., |
| | | | | č. 108/2009 Sb., č. 220/2011 Sb. a č. 212/2016 Sb., |
| | | | | podle § 2 nařízení vlády č. 51/1994 Sb., o nárocích |
| | | | | osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle |
| | | | | dřívějších předpisů, a některých osob účastných |
| | | | | soudní rehabilitace, podle § 1 nařízení vlády č. |
| | | | | 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke |
| | | | | zmírnění některých křivd způsobených komunistickým |
| | | | | režimem, podle § 1 nařízení vlády č. 102/2002 Sb., |
| | | | | o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke |
| | | | | zmírnění některých křivd způsobených komunistickým |
| | | | | režimem osobám zařazeným do vojenských táborů |
| | | | | nucených prací, podle § 1 nařízení vlády č. |
| | | | | 145/2004 Sb., o poskytování příspěvku z rozpočtové |
| | | | | kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých |
| | | | | křivd způsobených komunistickým režimem, podle § 1 |
| | | | | nařízení vlády č. 122/2009 Sb., o odškodnění |
| | | | | studentů vysokých škol, kterým bylo v období |
| | | | | komunistického režimu z politických důvodů |
| | | | | znemožněno dokončit studium na vysoké škole, a |
| | | | | podle § 1 nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o |
| | | | | poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění |
| | | | | některých křivd způsobených komunistickým režimem, |
| | | | | ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb. a č. |
| | | | | 205/2014 Sb. |
| | | | | |
| | | | | (7) Na položku 5811 patří také platby, které |
| | | | | poukazují kraje (§ 8 odst. 2 a § 11 odst. 4 zákona |
| | | | | č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod |
| | | | | způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, |
| | | | | ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) osobám poškozeným |
| | | | | vybranými zvláště chráněnými živočichy jakožto |
| | | | | náhrady škod, které tito živočichové způsobili |
| | | | | (§ 10 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb.). |
| | | | | |
| | | | | (8) Na tuto položku patří i příspěvky, které se z |
| | | | | rozpočtu Poslanecké sněmovny poskytují poslaneckým |
| | | | | klubům podle § 78 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o |
| | | | | jednacím řádu Poslanecké sněmovny a příspěvky, |
| | | | | které se z rozpočtu Senátu poskytují senátorským |
| | | | | klubům podle § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., |
| | | | | o jednacím řádu Senátu. |
| | | | | |
| | | | | (9) Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje |
| | | | | náhrady, které vyplácí podle § 33 odst. 9 a 11 |
| | | | | rozpočtových pravidel. |
| | | | | |
| | | | | (10) Na položku 5811 patří i peněžní prostředky |
| | | | | poskytované ze státního rozpočtu dopravcům jako |
| | | | | kompenzace dopadů slev nařízených státem (výměr |
| | | | | Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží |
| | | | | s regulovanými cenami, platný pro příslušný rok a |
| | | | | uveřejněný v Cenovém věstníku) podle obecných |
| | | | | pravidel na základě nařízení Evropského parlamentu |
| | | | | a Rady (ES) č. 1370/2007 [čl. 2 písm. l), čl. 3 |
| | | | | odst. 2 a čl. 4 a 6]. |
| | | | | |
| | | | | (11) Na položku 5811 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu [§ 26 odst. 2 věta za |
| | | | | středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o |
| | | | | změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] |
| | | | | krajům [§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve |
| | | | | znění zákona č. 1/2005 Sb.] na to, aby mohly obcím, |
| | | | | které jsou orgány státní správy lesů |
| | | | | [§ 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., ve |
| | | | | znění zákona č. 320/2002 Sb.], hradit náklady, |
| | | | | které tyto obce vynaložily na zpracování lesních |
| | | | | hospodářských osnov (§ 25 zákona č. 289/1995 Sb.) |
| | | | | příslušnými osobami (§ 26 odst. 1 téhož zákona). |
| | | | | Kraje je přijmou minusem na položce 5811 a poukážou |
| | | | | obcím na této položce plusem. Obce je přijmou na |
| | | | | položce 2324 a částky poukazované příslušným osobám |
| | | | | za zpracování osnov zařadí na položku 5169. |
| | | | | |
| | | | | (12) Na položku 5811 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu [§ 24 odst. 2 věta třetí |
| | | | | zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a |
| | | | | doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům |
| | | | | (§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění |
| | | | | zákona č. 1/2005 Sb.) na to, aby mohly obcím s |
| | | | | rozšířenou působností (§ 48 odst. 3 zákona č. |
| | | | | 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) |
| | | | | poskytovat peněžní prostředky na to, aby mohly |
| | | | | poskytovat vlastníkům lesa, kteří byli povinni |
| | | | | podle lesních hospodářských plánů nebo lesních |
| | | | | hospodářských osnov vysadit meliorační a zpevňující |
| | | | | dřeviny (§ 24 odst. 2 věta druhá a § 25 odst. 3 |
| | | | | věta první zákona č. 289/1995 Sb.) částečné |
| | | | | úhrady zvýšených nákladů na tuto výsadbu podle § 2 |
| | | | | vyhlášky č. 80/1996 Sb. Kraje tyto úhrady přijmou |
| | | | | minusem na položce 5811 a poukážou obcím s |
| | | | | rozšířenou působností na této položce plusem. |
| | | | | Stejně tak obce s rozšířenou působností je od krajů |
| | | | | přijmou minusem na položce 5811 a poukážou |
| | | | | vlastníkům lesa na této položce plusem. |
| | | | | |
| | | | | (13) Na položku 5811 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu [§ 35 odst. 1 věta třetí a |
| | | | | odstavec 3 věta první zákona č. 289/1995 Sb., o |
| | | | | lesích a o změně a doplnění některých zákonů |
| | | | | (lesní zákon)] krajům (§ 47 odst. 4 zákona č. |
| | | | | 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.), které |
| | | | | uložily vlastníkům lesa provést opatření k |
| | | | | melioraci nebo hrazení bystřin nebo činnost k |
| | | | | předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových |
| | | | | sesuvů a strží, povodňových vln a odstraňování |
| | | | | následků živelních pohrom [§ 48a odst. 1 písm. f) |
| | | | | zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. |
| | | | | 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 186/2006 Sb.], |
| | | | | aby mohly těmto vlastníkům hradit náklady, které na |
| | | | | tato opatření nebo činnost vynaložili. Kraje tyto |
| | | | | úhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou |
| | | | | vlastníkům lesa na této položce plusem. |
| | | | | |
| | | | | (14) Na položku 5811 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu [§ 11 odst. 3 a § 35 odst. 4 |
| | | | | věta druhá zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o |
| | | | | změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] |
| | | | | krajům na to, aby mohly poskytovat vlastníkům lesa, |
| | | | | kteří byli povinni strpět, aby se jejich pozemků |
| | | | | užilo k přípravě, budování nebo údržbě zařízení |
| | | | | meliorací a hrazení bystřin (§ 35 odst. 4 věta |
| | | | | první zákona č. 289/1995 Sb.), náhrady majetkové |
| | | | | újmy vzniklé v důsledku omezení výnosu nebo jiného |
| | | | | užitku z těchto pozemků. Kraje tyto náhrady přijmou |
| | | | | minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům lesa |
| | | | | na této položce plusem. |
| | | | | |
| | | | | (15) Na položku 5811 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu [§ 11 odst. 3 a § 36 odst. 3 |
| | | | | věta druhá a odstavec 4 věta druhá zákona č. |
| | | | | 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění |
| | | | | některých zákonů (lesní zákon)] krajům, které |
| | | | | rozhodly [§ 48a odst. 1 písm. h) zákona č. |
| | | | | 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. |
| | | | | 320/2002 Sb. a č. 186/2006 Sb.] o výši náhrady a |
| | | | | subjektu povinném k poskytnutí této náhrady |
| | | | | vlastníkům lesů z důvodu omezení při hospodaření v |
| | | | | lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení |
| | | | | (§ 36 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.), je-li |
| | | | | povinným subjektem Česká republika, na to, aby |
| | | | | mohly těmto vlastníkům lesa poskytovat náhrady |
| | | | | zvýšených nákladů způsobených těmito omezeními |
| | | | | podle § 2 a 3 vyhlášky č. 80/1996 Sb. Kraje tyto |
| | | | | náhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou |
| | | | | vlastníkům ochranných lesů a lesů zvláštního určení |
| | | | | na této položce plusem. |
| | | | | |
| | | | | (16) Na položku 5811 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu (§ 45 odst. 1 věta druhá |
| | | | | zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví |
| | | | | a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění |
| | | | | zákona č. 267/2015 Sb.) krajům |
| | | | | [§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o |
| | | | | zdravotních službách a podmínkách jejich |
| | | | | poskytování (zákon o zdravotních službách)] na to, |
| | | | | aby poskytovatelům zdravotních služeb vyplácely |
| | | | | náhrady nákladů spojených s činností k ochraně |
| | | | | před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k |
| | | | | omezení jejich výskytu (§ 45 odst. 1 věta první |
| | | | | zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákonů č. |
| | | | | 320/2002 Sb., č. 392/2005 Sb. a č. 375/2011 Sb., |
| | | | | a vyhláška č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví |
| | | | | rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti |
| | | | | zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění |
| | | | | tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků |
| | | | | veřejného zdravotního pojištění). Kraje je přijmou |
| | | | | minusem na položce 5811 a plusem na této položce je |
| | | | | vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb. |
| | | | | |
| | | | | (17) Na položku 5811 patří také částky poukazované |
| | | | | ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů na |
| | | | | úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáváním |
| | | | | nepoužitelných léčiv osobám podle § 88 odst. 3 |
| | | | | zákona č. 378/2007 Sb. a s jejich odstraňováním |
| | | | | těmito osobami [§ 89 odst. 2 věta druhá zákona č. |
| | | | | 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých |
| | | | | souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění |
| | | | | zákona č. 141/2009 Sb.]. Kraje je na položce 5811 |
| | | | | přijmou minusem a plusem na této položce je vyplatí |
| | | | | lékárnám. |
| | | | | |
| | | | | (18) Na položku 5811 zařazuje Ústřední kontrolní a |
| | | | | zkušební ústav zemědělský náhradu nákladů a ztrát, |
| | | | | které vznikly osobám dotčeným mimořádným |
| | | | | rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 |
| | | | | zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o |
| | | | | změně některých souvisejících zákonů, ve znění |
| | | | | zákonů č. 246/2011 Sb. a č. 279/2013 Sb. Na tuto |
| | | | | položku také zařazují orgány veterinární správy |
| | | | | náhradu nákladů a ztrát, které vznikly chovatelům v |
| | | | | důsledku provádění mimořádných veterinárních |
| | | | | opatření nařízených ke zdolávání některé z |
| | | | | nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na |
| | | | | člověka, podle § 67 až 70 veterinárního zákona |
| | | | | (zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů). Je-li příjemcem náhrady organizace, |
| | | | | zařadí její příjem na položku 2324. Je-li jím obec |
| | | | | nebo dobrovolný svazek obcí a poskytuje se |
| | | | | prostřednictvím kraje, kraj přijme náhradu minusem |
| | | | | na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí |
| | | | | obci. |
| | | | | |
| | | | | (19) Na položku 5811 zařazuje Ministerstvo |
| | | | | životního prostředí náhrady, které poskytuje obcím |
| | | | | na území národních parků ke kompenzaci újmy, kterou |
| | | | | tyto obce utrpěly tím, že příslušný kraj rozhodl o |
| | | | | zařazení lesů na jejich území mezi lesy zvláštního |
| | | | | určení [§ 48a odst. 1 písm. a) lesního zákona], a |
| | | | | obcím se v důsledku toho snížily příjmy z daně z |
| | | | | nemovitých věcí. Obce zařazují příjem náhrad na |
| | | | | položku 2324. Při poskytnutí náhrady |
| | | | | prostřednictvím kraje ji kraj přijme minusem na |
| | | | | položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí |
| | | | | obci. |
| | | | | |
| | | | | (20) Na položku 5811 zařazuje Ministerstvo |
| | | | | školství, mládeže a tělovýchovy vydané peněžní |
| | | | | prostředky, které poskytuje právnickým osobám |
| | | | | vykonávajícím činnost škol jakožto náhrady |
| | | | | nezbytných prokazatelných nákladů spojených s |
| | | | | konáním některých zkoušek podle § 23 písm. e) a f) |
| | | | | zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání |
| | | | | výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých |
| | | | | zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího |
| | | | | vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb. Při |
| | | | | poskytnutí náhrady prostřednictvím jen kraje ji |
| | | | | kraj přijme minusem na položce 5811 a plusem na |
| | | | | této položce ji vyplatí příjemci. Při poskytnutí |
| | | | | náhrady prostřednictvím kraje a obce ji kraj přijme |
| | | | | minusem na položce 4116, plusem na této položce ji |
| | | | | převede obci, obec ji přijme minusem na položce |
| | | | | 5811 a plusem na této položce ji vyplatí příjemci. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 59 | | | Ostatní neinvestiční výdaje |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 590 | | Ostatní neinvestiční výdaje |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5901 | Nespecifikované rezervy |
| | | | | |
| | | | | Použije se jen pro rozpočtování obecných rezerv, |
| | | | | které nelze zařadit na specifičtější položku. |
| | | | | ve skutečnosti se výdaj zatřídí v souladu se svojí |
| | | | | druhovou povahou. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání z minulých |
| | | | | let hrazené jiným subjektům, než jsou veřejné |
| | | | | rozpočty |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5903 | Rezerva na krizová opatření |
| | | | | |
| | | | | Tuto položku používají jen kraje a obce, které na |
| | | | | ni zařazují výdaje potřebné k zajištění přípravy na |
| | | | | krizové situace a na řešení krizových situací a |
| | | | | odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. |
| | | | | 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých |
| | | | | zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 |
| | | | | Sb., a to jen v rozpočtu. Skutečné výdaje na |
| | | | | zajištění přípravy na krizové situace, jejich |
| | | | | řešení a odstraňování jejich následků se zařazují |
| | | | | na položky odpovídající jejich povaze. V odvětvovém |
| | | | | třídění rezervu na krizová opatření i skutečné |
| | | | | výdaje zařazují kraje a obce na paragraf 5213. |
| | | | | Ústřední orgány státní správy tyto výdaje i jejich |
| | | | | rozpočet zařazují v druhovém třídění na položky |
| | | | | odpovídající jejich povaze a jako celek na dílčí |
| | | | | průřezový ukazatel 34. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět |
| | | | | poskytovateli |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku zařazují organizace, které přijaly |
| | | | | dotaci ze státního rozpočtu [§ 14 až 19 |
| | | | | rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb., ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů)] nebo z rozpočtu |
| | | | | územního samosprávného celku, městské části |
| | | | | hlavního města Prahy, dobrovolného svazku obcí nebo |
| | | | | regionální rady [§ 10a až 10d zákona o rozpočtových |
| | | | | pravidlech územních rozpočtů (zákona č. 250/2000 |
| | | | | Sb., ve znění pozdějších předpisů)], částky |
| | | | | vracené poskytovateli dotace na základě jeho výzvy |
| | | | | podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve |
| | | | | znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. |
| | | | | 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. |
| | | | | 24/2015 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
| | | | | |
| | | | | (1) Patří sem veškeré neinvestiční výdaje |
| | | | | nezařaditelné do jiných položek třídy 5. |
| | | | | |
| | | | | (2) Patří sem i výdaje, kterými jsou vrácení |
| | | | | peněžních prostředků na základě vystavených |
| | | | | dobropisů, zaplacení rozdílu mezi úhrnem přijatých |
| | | | | záloh a částkou vyúčtování, která je nižší než |
| | | | | tento úhrn záloh, a vrácení peněžních prostředků |
| | | | | přijatých do příjmů (v organizačních složkách státu |
| | | | | připsaných na příjmový účet) v důsledku omylu, a to |
| | | | | v případě, že se vracejí peněžní prostředky přijaté |
| | | | | v předchozích letech nebo, nepoužije-li se příjmová |
| | | | | kompenzace, i v běžném roce (v organizačních |
| | | | | složkách státu odepsání z výdajového účtu). |
| | | | | Jestliže se tyto výdaje v roce, v kterém byly |
| | | | | přijaty peněžní prostředky, které se jimi vracejí, |
| | | | | provádějí jako příjmová kompenzace (jako záporné |
| | | | | příjmy, v organizačních složkách státu odepsáním z |
| | | | | příjmového účtu), zařazují se minusem na příjmové |
| | | | | položky, na které byly vracené peněžní prostředky |
| | | | | zařazeny při svém přijetí (v organizačních složkách |
| | | | | státu při připsání na příjmový účet). Na položku |
| | | | | 5909 se zařazují i mylné platby přijaté do výdajů |
| | | | | (v organizačních složkách státu připsané na |
| | | | | výdajový účet), a to jako minusový výdaj. |
| | | | | |
| | | | | (3) Patří sem i výdaje představující krádež a |
| | | | | výdaje k úhradě ukradených peněz nebo přijatých |
| | | | | falešných bankovek (například když se z pokladny |
| | | | | organizační složky státu ztratí hotovost přijatá |
| | | | | jako příjmy nebo když se zjistí, že taková hotovost |
| | | | | je falešná, převede se odpovídající částka z |
| | | | | výdajového účtu na příjmový, ve výdajích se zařadí |
| | | | | na položku 5909 a v příjmech na položky, na něž |
| | | | | ukradené nebo falešné peníze patřily; když se z |
| | | | | pokladny organizace ztratí hotovost určená na |
| | | | | výdaje, zařadí se jako výdaj na položce 5909; |
| | | | | stejně se postupuje u částek ukradených z |
| | | | | bankovního účtu). |
| | | | | |
| | | | | (4) Na tuto položku se zařazují i vratky peněžitých |
| | | | | darů fyzickým a právnickým osobám, například když |
| | | | | taková osoba daruje organizaci peněžní částku na |
| | | | | zakoupení určité věci s tím, ať případný zbytek |
| | | | | částky je jí vrácen (je-li příjemcem takového daru |
| | | | | rezervní fond organizační složky státu, provádí se |
| | | | | vratka přímo z něj). |
| | | | | |
| | | | | (5) Na tuto položku patří i výdaje, které jsou |
| | | | | vratkami příjmů přijatých na příjmové účty státního |
| | | | | rozpočtu v minulých letech, a proto nejsou |
| | | | | zařazovány jako záporné příjmy, ale jako kladné |
| | | | | výdaje (u organizačních složek státu nejsou |
| | | | | vydávány z příjmových účtů státního rozpočtu, ale z |
| | | | | účtů výdajových). |
| | | | | |
| | | | | (6) Na položku 5909 se zařazuje i vydání |
| | | | | bezdůvodného obohacení (§ 451 až 459 zákona č. |
| | | | | 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů, a § 2991 až 3005 zákona č. 89/2012 Sb., |
| | | | | občanský zákoník). Vrácení peněžních prostředků |
| | | | | získaných podle neplatných nebo zrušených smluv |
| | | | | však patří na položku 5179. |
| | | | | |
| | | | | (7) Patří sem i odvody Národnímu fondu (§ 37 zákona |
| | | | | č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo |
| | | | | jinému certifikačnímu orgánu operačních programů |
| | | | | Evropské unie [čl. 123 až 126 nařízení Evropského |
| | | | | parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013] prováděné ke |
| | | | | kompenzaci nesrovnalostí při hospodaření s |
| | | | | peněžními prostředky poskytnutými z evropských |
| | | | | strukturálních a investičních fondů a s peněžními |
| | | | | prostředky na jejich předfinancování [čl. 2 bod 36 |
| | | | | nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. |
| | | | | 1303/2013], nemůže-li Evropská unie finanční opravy |
| | | | | ke kompenzaci těchto nesrovnalostí provést úplným |
| | | | | nebo částečným zrušením příspěvku na program nebo |
| | | | | jeho části (čl. 85 a 143 až 147 téhož nařízení). |
| | | | | |
| | | | | (8) Na položku 5909 zařazují podle svých vnitřních |
| | | | | pravidel zpravodajské služby [§ 3 zákona č. |
| | | | | 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České |
| | | | | republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákon |
| | | | | č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/2005 |
| | | | | Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů, a § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 2/1969 |
| | | | | Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních |
| | | | | orgánů státní správy České republiky, ve znění |
| | | | | zákona č. 290/2005 Sb.], Policie České republiky |
| | | | | a Generální inspekce bezpečnostních sborů v |
| | | | | evidencích výdajů nepodléhajících utajení všechny |
| | | | | své výdaje za účelem utajení jejich podrobného |
| | | | | třídění (§ 3 odst. 13 této vyhlášky) |
| | | | | |
| | | | | (9) Na položku 5909 patří i výdaje představující |
| | | | | převody peněžních prostředků obdržených do příjmů |
| | | | | v předcházejícím roce, které v tom roce měly být |
| | | | | poukázány z příjmů (příjmová kompenzace, v |
| | | | | organizačních složkách státu z příjmového účtu), |
| | | | | ale nestalo se tak. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 599 | | Dočasné zatřídění výdajů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 5991 | Dočasné zatřídění výdajů |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené |
| | | | | identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém |
| | | | | [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění |
| | | | | zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí |
| | | | | Integrovaného informačního systému státní pokladny |
| | | | | a který automaticky zařazuje částky z bankovních |
| | | | | výpisů na jednotky rozpočtové skladby, takové |
| | | | | částky výdajů výdajových účtů státního rozpočtu, |
| | | | | které z nich nebyly odepsány na základě platebního |
| | | | | příkazu vystaveného organizační složkou státu a |
| | | | | které proto nemohl zařadit na jednotky rozpočtové |
| | | | | skladby uvedené v rezervaci založené podle |
| | | | | § 34 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění |
| | | | | zákona č. 501/2012 Sb. Jsou to zejména výdaje |
| | | | | uskutečněné prostřednictvím šeku nebo na základě |
| | | | | nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z |
| | | | | účtu. Na tuto položku též může organizační složka |
| | | | | státu zařadit již uskutečněné výdaje, které je |
| | | | | třeba zařadit na položku nebo jiné jednotky |
| | | | | rozpočtové skladby odlišné od těch, na něž byly |
| | | | | zařazeny po uskutečnění výdaje, předtím, než založí |
| | | | | rezervaci na tuto položku nebo tyto jiné jednotky |
| | | | | rozpočtové skladby a zařadí je na ně. Rozpočtový |
| | | | | systém na položku 5991 zařazuje též příjmy |
| | | | | (minusové výdaje) výdajových účtů státního |
| | | | | rozpočtu. Výdaje a příjmy zařazené na této položce |
| | | | | organizační složka státu z této položky vyřadí |
| | | | | a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové |
| | | | | skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy |
| | | | | získá k tomu potřebné informace. Tato položka se |
| | | | | nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci |
| | | | | jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| 6 | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 61 | | | Investiční nákupy a související výdaje |
| | | | | |
| | | | | (1) Na položky seskupení položek 61 patří výdaje na |
| | | | | pořízení dlouhodobého majetku a na jeho technické |
| | | | | zhodnocení. Mezi tyto výdaje se vedle plateb |
| | | | | dodavateli tohoto majetku zahrnují i výdaje na |
| | | | | hodnoty uvedené v § 55 odst. 1 vyhlášky |
| | | | | č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášek č. 403/2011 Sb., |
| | | | | č. 460/2012 Sb. a č. 473/2013 Sb. |
| | | | | |
| | | | | (2) Není-li organizace plátcem daně z přidané |
| | | | | hodnoty jakožto odběratel, zařazuje na položky |
| | | | | seskupení položek 61 i částky, které dodavatelé |
| | | | | dlouhodobého majetku platí jako daň z přidané |
| | | | | hodnoty, tj. zahrnuje se celá cena placená |
| | | | | dodavateli (tzv. cena včetně daně z přidané |
| | | | | hodnoty) a nikoliv pouze tzv. cena bez daně |
| | | | | z přidané hodnoty, i když ji dodavatel ve faktuře |
| | | | | nebo jiném dokladu, na jehož základě mu organizace |
| | | | | za dodávku platí, uvádí (k tomu náplň položky |
| | | | | 5362). Je-li organizace plátcem daně z přidané |
| | | | | hodnoty jakožto odběratel, může rozhodnout, že daň |
| | | | | z přidané hodnoty, kterou v takovém případě správci |
| | | | | daně [§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., |
| | | | | o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona |
| | | | | č. 47/2011 Sb., zákonného opatření Senátu |
| | | | | č. 344/2013 Sb., zákona č. 360/2014 Sb. a zákona |
| | | | | č. 243/2016 Sb.] platí, se místo na položku 5362 |
| | | | | bude zařazovat na položku, na niž patří výdaj |
| | | | | za dodanou hodnotu. |
| | | | | |
| | | | | (3) V případě aktivace vlastního majetku |
| | | | | se zahrnují jen prostředky, které byly na aktivaci |
| | | | | vynaloženy. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 611 | | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, |
| | | | | kterým je nehmotný majetek (definice je uvedena v |
| | | | | náplni položky 5041), doba jehož použitelnosti je |
| | | | | delší než rok a částka, za niž byl pořízen, |
| | | | | převyšuje 60 tisíc Kč (§ 11 vyhlášky č. 410/2009 |
| | | | | Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona |
| | | | | č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve |
| | | | | znění vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 460/2012 Sb.). |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení patří zejména výdaje |
| | | | | na získání oprávnění k užití autorských děl podle |
| | | | | licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, |
| | | | | případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského |
| | | | | zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. |
| | | | | 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s |
| | | | | právnickými nebo fyzickými osobami, které |
| | | | | vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 |
| | | | | autorského zákona) jako jejich dědici, právní |
| | | | | nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), |
| | | | | zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé |
| | | | | kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci |
| | | | | majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže |
| | | | | toto oprávnění má povahu práva vlastnického, |
| | | | | zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto |
| | | | | povahu, výdaje na jeho získání patří na položku |
| | | | | 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho |
| | | | | udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a |
| | | | | toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na |
| | | | | rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila |
| | | | | 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na |
| | | | | položku 5179). Patří sem i odměny držitelům |
| | | | | nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně |
| | | | | duševního vlastnictví (majitelům patentů a |
| | | | | podobných oprávnění) za převod těchto patentů a |
| | | | | podobných oprávnění, jestliže je organizace |
| | | | | výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li jejich |
| | | | | použitelnost delší než rok a odměna vyšší než 60 |
| | | | | tisíc Kč (převod patentu podle § 15 zákona o |
| | | | | vynálezech a zlepšovacích návrzích, ochranných práv |
| | | | | k chráněné odrůdě podle § 24 odst. 1 zákona o |
| | | | | ochraně práv k odrůdám, ochranné známky podle |
| | | | | § 15 odst. 1 zákona o ochranných známkách, práva |
| | | | | na průmyslový vzor podle § 19 odst. 1 a § 30 zákona |
| | | | | o ochraně průmyslových vzorů, převod užitného vzoru |
| | | | | podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných |
| | | | | vzorech a převod topografie polovodičového výrobku |
| | | | | podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií |
| | | | | polovodičových výrobků). Na položky podseskupení |
| | | | | 611 patří i výdaje na technické zhodnocení |
| | | | | nehmotného majetku, převyšuje-li cena, která byla |
| | | | | za technické zhodnocení v každém jednotlivém |
| | | | | případě zaplacena, 60 tisíc Kč (jestliže |
| | | | | nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179 nebo |
| | | | | 5172); zaplacená cena ani doba použitelnosti |
| | | | | zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6111 | Programové vybavení |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, |
| | | | | kterým jsou počítačové programy (software) a |
| | | | | databáze. Jsou to výdaje na získání oprávnění |
| | | | | k užití počítačových programů jakožto |
| | | | | autorských děl podle licenčních smluv |
| | | | | uzavíraných s jejich autory, případně smluv |
| | | | | podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od |
| | | | | 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., |
| | | | | občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo |
| | | | | fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva |
| | | | | autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich |
| | | | | dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich |
| | | | | zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), |
| | | | | objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní |
| | | | | správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), |
| | | | | jestliže toto oprávnění má povahu práva |
| | | | | vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno |
| | | | | (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří |
| | | | | na položku 5042 nebo popřípadě 5164), částka, která |
| | | | | za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc |
| | | | | Kč a tento počítačový program je použitelný déle |
| | | | | než rok (je-li použitelný méně než rok nebo |
| | | | | zaplacená částka 60 tisíc Kč nepřevyšuje, výdaje |
| | | | | na získání oprávnění se zařazují na položku 5172). |
| | | | | Na položku 6111 se zařazují i výdaje na technické |
| | | | | zhodnocení počítačových programů, jestliže |
| | | | | zaplacená cena za technické zhodnocení každého |
| | | | | jednotlivého programu převyšuje 60 tisíc Kč |
| | | | | (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku |
| | | | | 5172); cena ani ocenění zhodnocovaného programu ani |
| | | | | doba jeho použitelnosti nerozhodují. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6112 | Ocenitelná práva |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, |
| | | | | kterým nejsou informace, jiné soubory signálů ani |
| | | | | oprávnění podle zákonů o ochraně duševního |
| | | | | vlastnictví. Na tuto položku patří například |
| | | | | případné výdaje organizací, které provozují |
| | | | | zařízení podle § 2 písm. a) zákona č. 383/2012 Sb., |
| | | | | o podmínkách obchodování s povolenkami na emise |
| | | | | skleníkových plynů, na nákup povolenek k vypouštění |
| | | | | emisí podle § 8 odst. 2 tohoto zákona. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6113 | Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na převod práv k výsledkům výzkumu nebo |
| | | | | vývoje, která nelze chránit podle zákonů o ochraně |
| | | | | duševního vlastnictví (autorského zákona, zákona o |
| | | | | vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona o |
| | | | | ochraně práv k odrůdám, zákona o ochranných |
| | | | | známkách, zákona o ochraně průmyslových vzorů, |
| | | | | zákona o užitných vzorech, zákona o ochraně |
| | | | | biotechnologických vynálezů ani zákona o ochraně |
| | | | | topografií polovodičových výrobků), od jejich |
| | | | | vlastníka [§ 11, 15 a 16 zákona o podpoře výzkumu, |
| | | | | experimentálního vývoje a inovací (zákon č. |
| | | | | 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
| | | | | |
| | | | | Výdaje uvedené v náplni podseskupení položek 611, |
| | | | | které nejsou uvedeny v náplních položek 6111, 6112 |
| | | | | a 6113. Jsou to zejména výdaje na získání oprávnění |
| | | | | k užití autorských děl kromě počítačových programů |
| | | | | podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, |
| | | | | případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského |
| | | | | zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. |
| | | | | 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s |
| | | | | právnickými nebo fyzickými osobami, které |
| | | | | vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 |
| | | | | autorského zákona) jako jejich dědici, právní |
| | | | | nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), |
| | | | | zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé |
| | | | | kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci |
| | | | | majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže |
| | | | | toto oprávnění má povahu práva vlastnického, |
| | | | | zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto |
| | | | | povahu, výdaje na jeho získání patří na položku |
| | | | | 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho |
| | | | | udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a |
| | | | | toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na |
| | | | | rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila |
| | | | | 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na |
| | | | | položku 5179). Na tuto položku patří též odměny |
| | | | | držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o |
| | | | | ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a |
| | | | | podobných oprávnění) za převod těchto patentů a |
| | | | | podobných oprávnění, jestliže je organizace |
| | | | | výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li doba |
| | | | | jejich použitelnosti delší než rok a odměna |
| | | | | přesahuje 60 tisíc Kč. Na položku 6119 se zařazují |
| | | | | i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku |
| | | | | kromě počítačových programů, jestliže zaplacená |
| | | | | cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém |
| | | | | případě převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže |
| | | | | nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179); cena |
| | | | | ani ocenění zhodnocovaného nehmotného majetku ani |
| | | | | doba jeho použitelnosti nerozhodují. Na položku |
| | | | | 6119 patří i výdaje uvedené ve třetí větě náplně |
| | | | | podseskupení položek 611. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 612 | | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
| | | | | |
| | | | | Součástí výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného |
| | | | | majetku, jak je definuje § 55 vyhlášky č. |
| | | | | 410/2009 Sb., se zatřiďují podle jejich charakteru |
| | | | | pod jednotlivé položky podseskupení 612 (v současné |
| | | | | době pořizovací cena 40 tis. Kč a doba |
| | | | | použitelnosti jeden rok), včetně projektové |
| | | | | dokumentace zpracované pro účely návrhu na vydání |
| | | | | územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení |
| | | | | a skutečného povolení stavby. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6121 | Budovy, haly a stavby |
| | | | | |
| | | | | (1) Výdaje na pořízení budov, jiných staveb a |
| | | | | dalších věcí a hodnot majících povahu dlouhodobého |
| | | | | hmotného majetku, které mezi stavby zařazují účetní |
| | | | | předpisy (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., |
| | | | | kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. |
| | | | | 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky). |
| | | | | |
| | | | | (2) Na tuto položku patří i výdaje odpovídající |
| | | | | nákladům, které účetní předpisy vyjmenovávají |
| | | | | jakožto součást ocenění dlouhodobého majetku |
| | | | | (§ 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.), a další obdobné |
| | | | | výdaje, které s pořízením souvisejí. |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 6121 může být zařazována i daň |
| | | | | z přidané hodnoty placená organizacemi z přenesené |
| | | | | daňové povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., |
| | | | | o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů |
| | | | | č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb., |
| | | | | č. 243/2016 Sb. č. 80/2019 Sb.) za stavební práce |
| | | | | (§ 92e téhož zákona) k pořízení budov, jiných |
| | | | | staveb a dalších věcí a hodnot podle odstavce 1, a |
| | | | | to v případě, že organizace tak rozhodla |
| | | | | (odstavec 15 náplně třídy 5). |
| | | | | |
| | | | | (4) Na položku 6121 patří i výdaje vynakládané od |
| | | | | 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž |
| | | | | stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona |
| | | | | č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí |
| | | | | pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby |
| | | | | od výdaje na pořízení pozemku oddělit. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6123 | Dopravní prostředky |
| | | | | |
| | | | | Včetně nákupů transportních zařízení. Na tuto |
| | | | | položku patří celkové výdaje na pořízení vozidla |
| | | | | včetně příslušenství, které je součástí jeho |
| | | | | dodávky. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6124 | Pěstitelské celky trvalých porostů |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na dodavatelské pořízení a nadlimitní |
| | | | | technické zhodnocení pěstitelských celků trvalých |
| | | | | porostů (§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6125 | Výpočetní technika |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří výdaje na dodavatelské |
| | | | | pořízení dlouhodobého hmotného majetku tvořícího |
| | | | | součást informačních a komunikačních technologií |
| | | | | (je vyjmenován v odstavci 4 náplně položky 5168). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6127 | Kulturní předměty |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na pořízení předmětů, které mají povahu |
| | | | | autorského díla [§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., |
| | | | | o právu autorském, o právech souvisejících s právem |
| | | | | autorským a o změně některých zákonů |
| | | | | (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.], |
| | | | | nemají-li být součástí stavby, předmětů kulturní |
| | | | | hodnoty (příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb., |
| | | | | o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve |
| | | | | znění zákona č. 80/2004 Sb.), sbírek muzejní povahy |
| | | | | (§ 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně |
| | | | | sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších |
| | | | | zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.), |
| | | | | předmětů, které jsou pořizovány pro sbírku muzejní |
| | | | | povahy (odstavec 3 téhož paragrafu), |
| | | | | movitých kulturních památek (§ 2 odst. 1 a |
| | | | | § 7 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní |
| | | | | památkové péči, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a |
| | | | | č. 142/2012 Sb.) a archiválií [§ 2 písm. a) zákona |
| | | | | č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a |
| | | | | o změně některých zákonů, ve znění zákonů |
| | | | | č. 190/2009 Sb. a č. 167/2012 Sb.]. Na tuto položku |
| | | | | patří i výdaje na pořízení jiných kulturních statků |
| | | | | [kulturních statků podle přílohy I nařízení Rady |
| | | | | (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků |
| | | | | (kodifikované znění), které nejsou uvedeny ve větě |
| | | | | první]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde |
| | | | | nezařazený |
| | | | | |
| | | | | Včetně např. nákupu základního stáda a |
| | | | | hospodářských zvířat. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 613 | | Pozemky |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6130 | Pozemky |
| | | | | |
| | | | | Výdaje na pořízení pozemků. Výdaje vynakládané od |
| | | | | 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž |
| | | | | stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. |
| | | | | 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), |
| | | | | nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na |
| | | | | pořízení pozemku oddělit, patří na položku 6121. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 614 | | Nadlimitní věcná břemena a právo stavby |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6141 | Právo stavby |
| | | | | |
| | | | | Na položku 6141 zařazuje organizace platby |
| | | | | subjektu, který v její prospěch zřídil na svém |
| | | | | pozemku právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského |
| | | | | zákoníku). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6142 | Nadlimitní věcná břemena |
| | | | | |
| | | | | Na položku 6142 zařazuje organizace platby |
| | | | | subjektu, který v její prospěch zřídil na své věci |
| | | | | věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), |
| | | | | není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na |
| | | | | pořízení stavby a přesahuje-li celková cena, kterou |
| | | | | za ně organizace platí, 40 tisíc Kč. Výdaje na |
| | | | | podlimitní věcná břemena patří na položku 5122. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 62 | | | Nákup akcií a majetkových podílů a vklady |
| | | | | do fundací a ústavů |
| | | | | |
| | | | | Jen jde-li o akt rozpočtové politiky jako takové a |
| | | | | nikoliv o nástroj řízení likvidity. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 620 | | Nákup akcií a majetkových podílů |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6201 | Nákup akcií |
| | | | | |
| | | | | Na tuto položku patří částky, za něž organizace |
| | | | | nakupuje akcie, i částky, jimiž organizace jakožto |
| | | | | upisovatelka akcií splácí akcie, které upsala, a to |
| | | | | jak při zakládání akciové společnosti, tak při |
| | | | | zvyšování jejího základního kapitálu. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6202 | Nákup majetkových podílů |
| | | | | |
| | | | | Např. majetkový vklad do společnosti s ručením |
| | | | | omezeným. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6209 | Nákup ostatních majetkových nároků |
| | | | | |
| | | | | Zejména platby osobám oprávněným ze zákonů |
| | | | | o zmírnění následků majetkových křivd, od nichž |
| | | | | organizace kupuje právo na vydání věci podle těchto |
| | | | | zákonů. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 621 | | Vklady do fundací a ústavů |
| | | | | |
| | | | | Výdaje představující vklady do fundací (§ 303 až |
| | | | | 401 občanského zákoníku) a ústavů (§ 402 až 418 |
| | | | | občanského zákoníku). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6211 | Vklady do nadací |
| | | | | |
| | | | | Výdaje při zakládání nadací (§ 306 až 393 |
| | | | | občanského zákoníku) a v jejich prospěch, |
| | | | | představující vklady [§ 310 písm. d) a § 327 až |
| | | | | 333] a zvýšení nadační jistiny a nadačního kapitálu |
| | | | | (§ 334 odst. 1 a § 342 a 343). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6212 | Vklady do nadačních fondů |
| | | | | |
| | | | | Výdaje při zakládání nadačních fondů (§ 394 až 401 |
| | | | | občanského zákoníku) a v jejich prospěch, |
| | | | | představující vklady [§ 396 odst. 1 písm. d)] a |
| | | | | dary (§ 398 odst. 1). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6213 | Vklady do ústavů |
| | | | | |
| | | | | Výdaje při zakládání ústavů (§ 402 až 418 |
| | | | | občanského zákoníku) a v jejich prospěch, |
| | | | | představující vklady [§ 405 odst. 1 písm. c)]. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | 63 | | | Investiční transfery |
| | | | | |
| | | | | Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako |
| | | | | v seskupení položek 52, 53 a 54. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 631 | | Investiční transfery podnikatelským subjektům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6311 | Investiční transfery finančním institucím |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon |
| | | | | č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) |
| | | | | a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 |
| | | | | Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které |
| | | | | patří na položku 6314. Patří sem i investiční |
| | | | | transfery těmito subjekty zřízeným školským |
| | | | | právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 |
| | | | | školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6312 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským |
| | | | | subjektům-fyzickým osobám |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery fyzickým osobám vyvíjejícím |
| | | | | podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou |
| | | | | činnost kromě činnosti finanční. Patří sem |
| | | | | i investiční transfery těmito fyzickými osobami |
| | | | | zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám |
| | | | | podle § 124 až 140 školského zákona (zákona |
| | | | | č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským |
| | | | | subjektům-právnickým osobám |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery subjektům zřízeným podle |
| | | | | zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a |
| | | | | družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve |
| | | | | znění zákona č. 458/2016 Sb. (veřejným obchodním |
| | | | | společnostem, komanditním společnostem, |
| | | | | společnostem s ručením omezeným, akciovým |
| | | | | společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako |
| | | | | právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo |
| | | | | jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti |
| | | | | finanční s výjimkou transferů, které patří na |
| | | | | položky 6315 a 6316. Patří sem i investiční |
| | | | | transfery těmito právnickými osobami zřízeným |
| | | | | školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 |
| | | | | až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6314 | Investiční transfery finančním a podobným |
| | | | | institucím ve vlastnictví státu |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery akciovým společnostem, které |
| | | | | jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako |
| | | | | banky a které jsou převážně vlastněny státem, |
| | | | | a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají |
| | | | | obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem |
| | | | | státu. Patří sem zejména investiční transfery |
| | | | | Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní |
| | | | | garanční a pojišťovací společnosti a České exportní |
| | | | | bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů). Patří sem i investiční transfery |
| | | | | školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 |
| | | | | až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve |
| | | | | znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito |
| | | | | subjekty zřízeny. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6315 | Investiční transfery vybraným podnikatelským |
| | | | | subjektům ve vlastnictví státu |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery Podpůrnému a garančnímu |
| | | | | rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční |
| | | | | dopravní cesty a Vinařskému fondu. Patří sem i |
| | | | | investiční transfery školským právnickým osobám, |
| | | | | tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona |
| | | | | (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6316 | Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím |
| | | | | - obchodním společnostem |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery akciovým společnostem a |
| | | | | společnostem s ručením omezeným, v nichž mají |
| | | | | alespoň poloviční podíl [§ 31 až 33 zákona č. |
| | | | | 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a |
| | | | | družstvech (zákon o obchodních korporacích)] obce |
| | | | | nebo kraje a které mají oprávnění k poskytování |
| | | | | zdravotnických služeb [§ 15 odst. 1 písm. a) a § 19 |
| | | | | odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních |
| | | | | službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o |
| | | | | zdravotních službách)], je-li v tomto oprávnění |
| | | | | mezi formami zdravotní péče [§ 19 odst. 2 písm. b) |
| | | | | a § 6] uvedena lůžková péče (§ 9). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6319 | Ostatní investiční transfery podnikatelským |
| | | | | subjektům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 632 | | Investiční transfery neziskovým a podobným |
| | | | | organizacím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6321 | Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně |
| | | | | prospěšným společnostem |
| | | | | |
| | | | | (1) Investiční transfery fundacím (nadacím a |
| | | | | nadačním fondům, § 303 až 401 zákona č. 89/2012 |
| | | | | Sb., občanský zákoník) a ústavům (§ 402 až 418 |
| | | | | občanského zákoníku). |
| | | | | |
| | | | | (2) Investiční transfery společnostem založeným |
| | | | | podle zákona o obecně prospěšných společnostech |
| | | | | (zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů), jestliže se tímto zákonem, zrušeným |
| | | | | novým občanským zákoníkem, i nadále řídí (§ 3050 |
| | | | | zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem |
| | | | | i investiční transfery školským právnickým osobám, |
| | | | | tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona |
| | | | | (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších |
| | | | | předpisů), zřízeným obecně prospěšnými |
| | | | | společnostmi. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6322 | Investiční transfery spolkům |
| | | | | |
| | | | | (1) Investiční transfery spolkům (§ 214 až 302 |
| | | | | zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). |
| | | | | |
| | | | | (2) Patří sem i investiční transfery školským |
| | | | | právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 |
| | | | | školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů), zřízeným spolky |
| | | | | |
| | | | | (3) Na položku 6322 patří i investiční transfery |
| | | | | zájmovým sdružením právnických osob založeným podle |
| | | | | § 20f a násl. zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., |
| | | | | občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |
| | | | | (§ 3050 věta první zákona č. 89/2012 Sb., |
| | | | | občanský zákoník) včetně investičních transferů |
| | | | | tzv. euroregionům, jsou-li spolky nebo zájmovými |
| | | | | sdruženími právnických osob se sídlem v České |
| | | | | republice. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským |
| | | | | společnostem |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery církvím a náboženským |
| | | | | společnostem registrovaným podle zákona o církvích |
| | | | | a náboženských společnostech (zákona č. 3/2002 Sb. |
| | | | | ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i |
| | | | | investiční transfery jimi zřízeným školským |
| | | | | právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 |
| | | | | školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6324 | Investiční transfery společenstvím vlastníků |
| | | | | jednotek |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným |
| | | | | organizacím |
| | | | | |
| | | | | (1) Patří sem investiční transfery, nejsou-li |
| | | | | zařaditelné na některou jinou položku z |
| | | | | podseskupení položek 632. |
| | | | | |
| | | | | (2) Na položku 6329 patří i investiční transfery |
| | | | | Hospodářské komoře České republiky (§ 2 odst. 1 |
| | | | | zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České |
| | | | | republiky a Agrární komoře České republiky) a |
| | | | | Agrární komoře České republiky (§ 2 odst. 2 téhož |
| | | | | zákona) a jejich členským okresním (obvodním) a |
| | | | | regionálním komorám (§ 3 zákona č. 301/1992 Sb., ve |
| | | | | znění zákona č. 121/1993 Sb.). |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 633 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední |
| | | | | úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6331 | Investiční transfery státnímu rozpočtu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6332 | Investiční transfery státním fondům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6333 | Investiční transfery zvláštním fondům ústřední |
| | | | | úrovně |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6334 | Investiční transfery fondům sociálního a |
| | | | | zdravotního pojištění |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6335 | Investiční transfery státním finančním aktivům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6339 | Ostatní investiční transfery jiným veřejným |
| | | | | rozpočtům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 634 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní |
| | | | | úrovně |
| | | | | |
| | | | | Na položky tohoto podseskupení položek patří |
| | | | | investiční transfery obcím, krajům, regionálním |
| | | | | radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se |
| | | | | považuje též hlavní město Praha. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6341 | Investiční transfery obcím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6342 | Investiční transfery krajům |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6343 | Investiční transfery obcím v rámci souhrnného |
| | | | | dotačního vztahu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6344 | Investiční transfery krajům v rámci souhrnného |
| | | | | dotačního vztahu |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6345 | Investiční transfery regionálním radám |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery subjektům zřízeným |
| | | | | a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 |
| | | | | Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění |
| | | | | zákona č. 138/2006 Sb. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům |
| | | | | územní úrovně |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
| | | | | územní úrovně než obcím, krajům a regionálním |
| | | | | radám, v současné době dobrovolným svazkům obcí. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | 635 | | Investiční transfery příspěvkovým a podobným |
| | | | | organizacím |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým |
| | | | | organizacím |
| | | | | |
| | | | | Investiční transfery, které správci kapitol |
| | | | | státního rozpočtu, kraje, obce a dobrovolné svazky |
| | | | | obcí poskytují příspěvkovým organizacím, jichž jsou |
| | | | | zřizovateli, s výjimkou investičních transferů, |
| | | | | které kraje, obce a dobrovolné svazky obcí |
| | | | | poskytují zřízeným příspěvkovým organizacím z |
| | | | | peněžních prostředků, které za tím účelem obržely |
| | | | | od jiného veřejného rozpočtu (ty patří na položku |
| | | | | 6356). Patří sem zejména individuální a systémové |
| | | | | dotace na financování programů a akcí, které svým |
| | | | | příspěvkovým organizacím poskytují správci kapitol |
| | | | | státního rozpočtu [§ 54 odst. 1 písm. b) zákona |
| | | | | č. 218/2000 Sb.], s výjimkou částí dotací určených |
| | | | | na výdaje, které se v rámci akcí na pořízení nebo |
| | | | | technické zhodnocení hmotného a nehmotného |
| | | | | dlouhodobého majetku (§ 12 odst. 1 zákona |
| | | | | č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.) |
| | | | | vynakládají na něco jiného než na pořízení |
| | | | | dlouhodobého majetku a nadlimitní technické |
| | | | | zhodnocení, a s výjimkou dotací na podlimitní |
| | | | | technické zhodnocení; tyto dotace a části dotací |
| | | | | patří na položku 5336. |
+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+
| | | | 6352 | Investiční transfery vysokým školám |
| | | | | |
| | | | | Zahrnuje investiční transfery poskytované vysokým |
| | | | | školám.