Právní prostor

77/2002 Sb. Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

znění účinné od 1. dubna 2017


77/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
ve znění nálezu Ústavního soudu č. 83/2003 Sb., zákonů č. 179/2003 Sb., č. 293/2004 Sb., č. 179/2008 Sb., č. 194/2010 Sb. a č. 319/2016 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Akciová společnost České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty


HLAVA I
Transformace Českých drah


DÍl 1
Základní ustanovení


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje
a) způsob zřízení a činnost akciové společnosti České dráhy a
b) zřízení a činnost státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 1)
jako právních nástupců státní organizace České dráhy. 2)

(2) Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje obchodní zákoník, 3) pokud tento zákon nestanoví jinak.

------------------------------------------------------------------
1) § 54 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
2) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.
3) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


§ 21

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) železniční dopravní cestou železniční cesta celostátní dráhy a drah regionálních 4) ve vlastnictví státu určená k provozování železniční dopravy železničními dopravci, k níž stát zaručuje dopravcům rovný a nediskriminační přístup, zejména při udělování licencí, 4a) přidělování kapacity 4b) a stanovení ceny za její užití, 4c)
b) provozováním železniční dopravní cesty činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje železniční dopravní cesta a organizuje železniční doprava podle zvláštního právního předpisu, 4) za účelem provozování železniční dopravy železničními dopravci, plnění závazků z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, 5) a pro účely obrany státu a krizového řízení, 6)
c) provozováním železniční dopravy činnosti, kterými železniční dopravce podle zvláštního právního předpisu 4) zabezpečuje poskytování přepravních služeb třetím osobám,
d) provozuschopností železniční dopravní cesty zabezpečení technického stavu železniční dopravní cesty, který stavebně technickými parametry a dovoleným opotřebením zaručuje bezpečné provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy.

------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
4a) § 24 a následující zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 34b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.
4c) § 34e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.
5) Například vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.
6) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).


DÍL 2
Založení a vznik akciové společnosti České dráhy


§ 3

(1) Zakladatelem akciové společnosti České dráhy je stát, jehož jménem jedná Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo").

(2) Obchodní firmou akciové společnosti podle odstavce 1 je název České dráhy, a. s.


§ 42

(1) K založení akciové společnosti České dráhy je třeba předchozího souhlasu vlády.

(2) Pro založení akciové společnosti České dráhy se použije majetek státu, s kterým hospodařila ke stanovenému dni státní organizace České dráhy, 2) který slouží k provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy, a ostatní majetek státní organizace České dráhy, 2) s výjimkou majetku uvedeného v § 20 odst. 1, § 20 odst. 5 písm. b) a v § 38a.

(3) Ministerstvo předloží vládě ke schválení ve lhůtě 3 měsíců po stanoveném dni návrh zakladatelské listiny a návrh stanov akciové společnosti České dráhy.

(4) Akciová společnost České dráhy je založena bez veřejné nabídky akcií dnem, kdy vláda schválí zakladatelskou listinu akciové společnosti České dráhy včetně stanov.

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.


§ 51

(1) Akcie akciové společnosti České dráhy jsou listinnými akciemi na jméno s omezenou převoditelností; akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády.

(2) Zakladatelská listina akciové společnosti České dráhy musí obsahovat jmenovitě určení předmětu nepeněžitého vkladu, jeho účetní hodnotu ke stanovenému dni ověřenou auditorem. Zakladatelská listina stanoví hodnotu vkladu a jeho členění na základní kapitál a emisní ážio.

(3) Stanovy akciové společnosti České dráhy musí, kromě náležitostí požadovaných obchodním zákoníkem, obsahovat základní organizační uspořádání akciové společnosti České dráhy a vymezení jednání představenstva, k němuž je vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady [§ 14 písm. c), § 16 písm. c)].


§ 6

Vznik akciové společnosti

(1) Akciová společnost České dráhy vznikne dnem 1. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byla akciová společnost České dráhy založena. Akciová společnost České dráhy se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má, pokud jde o vznik akciové společnosti, deklaratorní povahu.

(2) Ministerstvo vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů 7) den vzniku akciové společnosti České dráhy.

------------------------------------------------------------------
7) § 2 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.


DÍL 3
Přechod majetku


§ 7

Akciová společnost

(1) Majetek státu podle § 4 odst. 2 přechází na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku. Přechod vlastnického práva k nemovitému majetku na akciovou společnost České dráhy se zapíše záznamem do katastru nemovitostí podle zakladatelské listiny.

(2) Přechodem majetku podle odstavce 1 se považuje vklad majetku státu do akciové společnosti České dráhy za splacený a tímto vkladem se splácí emisní kurz akcií, včetně emisního ážia akciové společnosti České dráhy.


DÍL 4
Podnikání akciové společnosti České dráhy


§ 83

(1) Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy je provozování železniční dopravy.

(2) Akciová společnost České dráhy vystupuje v mezinárodní železniční přepravě podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů 5) nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, jako národní železniční podnik České republiky.

(3) Akciová společnost České dráhy může podnikat a vykonávat jiné činnosti podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 8).

(4) zrušen

------------------------------------------------------------------
5) Například vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.
8) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


§ 91

Stát jako akcionář dbá, aby akciová společnost České dráhy poskytovala přepravní služby, které jsou v souladu s jejím podnikatelským plánem a obchodním zájmem.


§ 103

(1) Provozuje-li akciová společnost České dráhy jiné činnosti než činnost provozování železniční osobní dopravy, je povinna vést pro tyto činnosti oddělené vnitropodnikové účtování.

(2) Roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů podle odstavců 1 a 2 podléhají povinnosti auditu.

(3) Akciová společnost České dráhy je povinna poskytnout Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nezbytnou součinnost při výkonu kontrolní činnosti hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty.


§ 111

Sociální fond

(1) Akciová společnost České dráhy zřizuje sociální fond, který se používá ve prospěch zaměstnanců k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.

(2) Sociální fond je tvořen přídělem ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy.


DÍL 5
Orgány akciové společnosti České dráhy


§ 12

Výkon akcionářských práv státu

(1) Stát vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy prostřednictvím řídícího výboru. Řídící výbor tvoří tři vládou písemně pověření zaměstnanci ministerstva a po jednom vládou písemně pověřeném zaměstnanci Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.

(2) Řídící výbor podává vládě jedenkrát za čtvrtletí prostřednictvím ministra dopravy a spojů písemnou zprávu o své činnosti, kterou je povinen předložit ve lhůtě vládou stanovené.

(3) Činnost řídícího výboru řídí jeho předseda, popřípadě místopředseda, které jmenuje a odvolává vláda.

(4) Za řídící výbor jedná jeho předseda, popřípadě místopředseda. Předseda či místopředseda, jednající za řídící výbor, je vázán rozhodnutím tohoto orgánu. Právní úkon učiněný v rozporu s rozhodnutím řídícího výboru je neplatný.

(5) Řídící výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů.

(6) O průběhu jednání řídícího výboru a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové řídícího výboru. Zápisy o rozhodnutích řídícího výboru se pořizují formou notářského zápisu.


Představenstvo


§ 13

(1) Předsedu a další členy představenstva akciové společnosti České dráhy volí a odvolává její dozorčí rada.

(2) První členy představenstva akciové společnosti České dráhy jmenuje na návrh ministerstva vláda ke dni založení akciové společnosti České dráhy.


§ 14

Představenstvo
a) rozhoduje o všech záležitostech akciové společnosti České dráhy, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti dozorčí rady,
b) schvaluje po projednání s odborovými organizacemi působícími v akciové společnosti České dráhy volební řád, který stanoví způsob a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci akciové společnosti České dráhy,
c) rozhoduje o nakládání s majetkem akciové společnosti České dráhy, které si vyhradila do své působnosti dozorčí rada, pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady.


Dozorčí rada


§ 15

První členy dozorčí rady akciové společnosti České dráhy jmenuje vláda ke dni založení akciové společnosti České dráhy. Dvě třetiny prvních členů dozorčí rady jmenuje vláda na návrh ministerstva po projednání s příslušnými odborovými orgány a jednu třetinu členů ze zaměstnanců státní organizace České dráhy na základě výsledků voleb. Způsob a podmínky volby stanoví volební řád schválený pro tento účel státní organizací České dráhy po projednání s odborovými orgány.


§ 161

Dozorčí rada
a) přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti České dráhy a o stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů, a předkládá valné hromadě své vyjádření,
b) schvaluje roční podnikatelský plán včetně podnikatelské strategie a rozpočet železniční dopravy akciové společnosti České dráhy,
c) uděluje předchozí souhlas k nakládání s majetkem, pokud je tento souhlas vyhrazen do její působnosti stanovami.


DÍL 6
Provoz železniční dopravy pro účely obrany státu


§ 171

Za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu nebo válečného stavu 11) je akciová společnost České dráhy povinna zabezpečovat provozování železniční dopravy v souladu s potřebami obrany státu 6) a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy. 12)

------------------------------------------------------------------
6) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
11) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
12) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.


§ 181

(1) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem obrany
a) vymezí prostředky a kapacity akciové společnosti České dráhy, které budou nezbytné pro plnění úkolů obrany státu a které nebudou podléhat povinnosti poskytnout věcné prostředky podle zvláštního právního předpisu, 6)
b) stanoví seznam pracovních činností nezbytných k plnění úkolů obrany státu při zabezpečování provozu, technické ochrany a obnovy na určené železniční síti.

(2) K plnění úkolů obrany státu mohou být akciové společnosti České dráhy uloženy závazky i ve prospěch spojeneckých ozbrojených sil, je-li to třeba ke splnění závazků České republiky z mezinárodních smluv, jimiž je vázána. 13)

(3) Po vyhlášení stavu nebezpečí, 14) nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 11) mohou být akciové společnosti České dráhy uloženy úkoly orgánem krizového řízení, jemuž zvláštní právní předpis 14) určuje tuto působnost; tyto úkoly je akciová společnost České dráhy povinna bezodkladně splnit.

------------------------------------------------------------------
6) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
11) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
13) Sdělení č. 66/1999 Sb., o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě.
14) Například § 4 až 12 zákona č. 240/2000 Sb., § 20 až 23 zákona č. 241/2000 Sb.


HLAVA II
Správa železniční dopravní cesty


DÍL 1
Vznik státní organizace Správa železniční dopravní cesty


§ 193

(1) Ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy vzniká státní organizace Správa železniční dopravní cesty se sídlem v Praze.

(2) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty je právnickou osobou, která je způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, jedná-li se však o závazky na financování nákladů výstavby a modernizace železniční dopravní cesty, ručí stát, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Za její závazky ručí stát. Jménem státu jako ručitele je příslušné jednat Ministerstvo financí.

(3) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má, pokud jde o vznik státní organizace, deklaratorní povahu. Návrh na zápis podává zakladatel.

(4) Návrh na zápis musí obsahovat
a) obchodní firmu a sídlo,
b) doklad o účetní hodnotě majetku, s nímž bude státní organizace Správa železniční dopravní cesty hospodařit ode dne zřízení, ověřený auditorem,
c) identifikační číslo,
d) předmět podnikání,
e) právní formu právnické osoby,
f) jméno a bydliště osoby, která je statutárním orgánem, s uvedením způsobu, jakým jedná jménem právnické osoby, a den vzniku, popřípadě zániku jeho funkce,
g) usnesení vlády, jímž byla akciová společnost České dráhy založena,
h) den vzniku akciové společnosti České dráhy.

(5) Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení státní organizace Správa železniční dopravní cesty se ode dne svého zřízení řídí přiměřeně ustanovením zákona o státním podniku, 15) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(6) Funkci zakladatele státní organizace Správa železniční dopravní cesty jménem státu vykonává ministerstvo.

------------------------------------------------------------------
15) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.


§ 203

(1) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty hospodaří s majetkem státu, se kterým ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy hospodařila státní organizace České dráhy. 2) Jde o majetek,
a) který tvoří železniční dopravní cestu,
b) na jehož vydání vznikl nárok fyzické osobě podle zvláštních právních předpisů, 16)
c) který má být vrácen právnické osobě podle zvláštních právních předpisů. 17)

(2) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty hospodaří se závazky a pohledávkami státní organizace České dráhy existujícími ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy s výjimkou
a) nevyčerpaných úvěrů poskytnutých státní organizaci České dráhy na modernizaci drážních kolejových vozidel a pořízení nových drážních vozidel,
b) nesplatných závazků a pohledávek státní organizace České dráhy z obchodně přepravních vztahů,
c) závazků a pohledávek z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy přejdou na akciovou společnost České dráhy.

(3) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty je povinna ohlásit katastru nemovitostí vznik, změnu a zánik práv k nemovitostem, s nimiž hospodaří podle tohoto zákona a která se zaznamenávají do katastru nemovitostí, a uvést údaje o nemovitostech, které jsou nezbytné k provedení záznamu.

(4) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty nemůže bez souhlasu vlády bezúplatně převádět majetek železniční dopravní cesty na třetí osobu, ani učinit majetek, který tvoří železniční dopravní cestu, předmětem vkladu do jiné společnosti, zástavního práva, ručení nebo kupní smlouvy. Tento majetek též nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

(5) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty nehospodaří s majetkem,
a) který přechází ze státní organizace České dráhy do akciové společnosti České dráhy,
b) tvořeným budovou umístěnou v Praze 1, nábřeží Ludvíka Svobody 12 a č. p. 1222 na pozemku p. č. 263 a pozemkem p. č. 263 v katastrálním území Nové Město, se kterou hospodaří ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy ministerstvo.

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.
16) Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
17) Například zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb.


DÍL 2
Předmět činnosti státní organizace Správa železniční dopravní cesty


§ 213

(1) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty provozuje železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu; to neplatí pro tu část železniční dopravní cesty, která byla přenechána do užívání jinému provozovateli železniční dopravní cesty nájemní smlouvou. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty může provozovat i jinou dráhu na smluvním základě.

(2) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty hospodaří s majetkem vymezeným v § 20 odst. 1 a 2 a v § 38a odst. 1.

(3) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty může podnikat a vykonávat jiné činnosti, pokud to souvisí s jejím hospodařením podle odstavce 1 a 2, podle zvláštních právních předpisů. 8) Záměry rozvoje a modernizace dráhy Správa železniční dopravní cesty projednává s ministerstvem, kraji a dopravci provozujícími drážní dopravu na příslušné dráze.

(4) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy podle zvláštního právního předpisu. 4)

------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
8) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


§ 223

(1) Vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty, zajišťováním její provozuschopnosti, modernizace a rozvoje, způsob jejich výpočtu, doklady, kterými musí být výpočty nákladů doloženy, vymezení přiměřeného zisku a způsob výkonu státního dozoru nad financováním provozování železniční dopravní cesty, zajišťováním její provozuschopnosti, modernizace a rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.

(2) K přijetí úvěrů nad stanovený limit musí mít státní organizace Správa železniční dopravní cesty předchozí souhlas ministerstva. Limit úvěru stanoví prováděcí právní předpis.


§ 231

Akciová společnost České dráhy hradí státní organizaci Správa železniční dopravní cesty cenu za užívání železniční dopravní cesty k provozování železniční dopravy stanovenou podle zvláštního právního předpisu. 19)

------------------------------------------------------------------
19) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.


§ 242

zrušen


§ 252

Provozování železniční dopravní cesty pro účely obrany státu

(1) Za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu 11) nebo válečného stavu je státní organizace Správa železniční dopravní cesty povinna zabezpečovat provozování železniční dopravní cesty v souladu s potřebami obrany státu 6) a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy 12).

(2) K zajištění připravenosti státu na stav ohrožení státu a válečný stav je státní organizace Správa železniční dopravní cesty povinna zpracovat a předložit ministerstvu ke schválení návrh zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční dopravní cesty, určené k provozování za stavu ohrožení státu a válečného stavu.

(3) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem obrany
a) schvaluje trasy železniční dopravní cesty, které mohou mít důležitý význam pro plnění úkolů obrany státu (určená železniční síť), a způsob zajištění její technické ochrany a obnovy,
b) stanoví seznam pracovních činností nezbytných k plnění úkolů obrany státu při zabezpečování provozu, technické ochrany a obnovy na určené železniční síti.

------------------------------------------------------------------
6) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
11) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
12) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.


§ 262

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty hospodaří ve dvou vnitropodnikových okruzích, a to v okruhu železniční dopravní cesty a v okruhu hospodaření s ostatním majetkem; finanční prostředky z činností dotovaných státem nelze převádět mezi okruhy.


DÍL 3
Orgány státní organizace Správa železniční dopravní cesty


§ 271

Orgány státní organizace Správa železniční dopravní cesty jsou správní rada a generální ředitel.


Správní rada


§ 282

(1) Správní radu tvoří sedm členů jmenovaných a odvolávaných vládou na návrh ministra dopravy a spojů.

(2) Vláda ustanovuje z členů správní rady jejího předsedu, který řídí její činnost.

(3) Člen správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost, zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu osobního se zájmy státní organizace Správa železniční dopravní cesty, a nesmí zneužívat informace nabyté v souvislosti s výkonem funkce ve prospěch vlastní nebo jiné osoby.


§ 291

(1) Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů.

(2) Podrobnosti o způsobu zasedání a jednání správní rady stanoví jednací řád správní rady.


§ 301

Správní rada
a) schvaluje na návrh generálního ředitele zásadní otázky koncepce státní organizace Správa železniční dopravní cesty a nakládání s majetkem státu k podnikatelské činnosti jí svěřeným (mimo určený majetek) v rozsahu, který určí zakladatel,
b) schvaluje statut státní organizace Správa železniční dopravní cesty, organizační strukturu státní organizace Správa železniční dopravní cesty a jednací řád správní rady,
c) projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní výsledky hospodaření, schvaluje roční účetní závěrku státní organizace Správa železniční dopravní cesty,
d) dohlíží na výkon působnosti generálního ředitele a uskutečňování činnosti státní organizace Správa železniční dopravní cesty, a zda se činnost státní organizace Správa železniční dopravní cesty uskutečňuje v souladu s právními předpisy,
e) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti státní organizace Správa železniční dopravní cesty a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností,
f) je povinna upozornit generálního ředitele na zjištěné nedostatky; přitom mu může navrhnout opatření k nápravě,
g) uděluje předchozí souhlas k uzavření nájemních smluv o pronájmu pozemků, s nimiž státní organizace Správa železniční dopravní cesty hospodaří, a k uzavření úvěrových smluv, přesahuje-li poskytnutý úvěr částku stanovenou správní radou.


Generální ředitel


§ 311

(1) Generální ředitel je statutárním orgánem státní organizace Správa železniční dopravní cesty, který řídí její činnost a jedná jejím jménem.

(2) Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech státní organizace Správa železniční dopravní cesty, pokud nejsou tímto zákonem vyhrazeny do působnosti správní rady nebo ministerstva.

(3) Generální ředitel je povinen poskytnout na žádost správní radě veškeré informace a doklady o činnosti státní organizace Správa železniční dopravní cesty.


§ 321

(1) Generálního ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

(2) Generální ředitel nesmí být členem správní rady, je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním.


§ 331

Vztah ministerstva k akciové společnosti České dráhy a ke státní organizaci Správa železniční dopravní cesty

Ministerstvo stanoví ceny jízdného a přepravného a podmínky jejich uplatnění (tarify) pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců ministerstva a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování, provozování drážní dopravy, poživatelů důchodů, kteří pracovali v oblasti drážní dopravy, jakož i jejich rodinných příslušníků.


HLAVA III
Společná a přechodná ustanovení


Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů


§ 341

Práva a povinnosti státní organizace České dráhy z pracovněprávních vztahů týkající se zaměstnanců státní organizace České dráhy, kteří zajišťují provozování železniční dopravní cesty a provozování železniční dopravy, přecházejí na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů státní organizace České dráhy týkající se ostatních zaměstnanců státní organizace České dráhy se stávají dnem vzniku akciové společnosti České dráhy právy a povinnostmi státní organizace Správa železniční dopravní cesty.


§ 351

Poměrná část zůstatku fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace České dráhy se ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy převádí na akciovou společnost České dráhy, a to v poměru podle počtu zaměstnanců, kteří přecházejí na akciovou společnost České dráhy, a se zbývající částí fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace České dráhy bude dnem vzniku akciové společnosti České dráhy hospodařit státní organizace Správa železniční dopravní cesty; obdobně se postupuje při vypořádání splátek půjček poskytnutých z fondu kulturních a sociálních potřeb.


§ 361

(1) K řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy poskytne ministerstvo příspěvek z prostředků státního rozpočtu zaměstnancům Českých drah, jejichž pracovní poměr skončí dohodou z organizačních důvodů nebo v souvislosti s restrukturalizací státní organizace České dráhy.

(2) Podmínky, výši a způsob poskytnutí příspěvku podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením.


§ 371

Živnostenská oprávnění a oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů vydaná státní organizaci České dráhy přecházejí na akciovou společnost České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty ke dni jejich vzniku. Statutární orgány akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty písemně oznámí příslušným živnostenským úřadům a správním orgánům do 30 dnů ode dne vzniku akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty pokračování v provozování živností a podnikání podle zvláštních právních předpisů podle stanoveného předmětu podnikání.


§ 381

Přechod práv a povinností

(1) Práva a povinnosti státní organizace České dráhy, 2) které vyplývají z mezinárodních smluv a z členství státní organizace České dráhy v mezinárodních organizacích a které souvisejí s předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy, přecházejí na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku.

(2) Práva a povinnosti státní organizace České dráhy, 2) s výjimkou práv a povinností podle odstavce 1 a podle § 20 odst. 2, které přecházejí na akciovou společnost České dráhy, se stávají dnem vzniku akciové společnosti České dráhy právy a povinnostmi státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.


§ 38a1

(1) Příslušnost k hospodaření s majetkem určeným k úhradě závazků státní organizace České dráhy, vymezeným v příloze k tomuto zákonu, přechází k 1. červenci 2004 z Ministerstva dopravy na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

(2) Dnem přechodu majetku uvedeného v příloze k tomuto zákonu přecházejí na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty veškerá práva a povinnosti ministerstva, která souvisejí s přecházejícím majetkem, bez ohledu na to, zda na ministerstvo přešly tímto zákonem nebo vznikly po 1. lednu 2003.

(3) Majetek uvedený v příloze k tomuto zákonu určený k úhradě závazků státní organizace České dráhy se považuje za majetek pro stát trvale nepotřebný 20) a nakládání s ním nevyžaduje souhlas vlády. Při převodu tohoto majetku státu na jiné právnické či fyzické osoby postupuje Správa železniční dopravní cesty přiměřeně podle zvláštního zákona. 21)

(4) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty je povinna ohlásit katastru nemovitostí změnu příslušnosti k hospodaření s nemovitým majetkem uvedeným v příloze k tomuto zákonu a uvést údaje o nemovitostech nezbytné k provedení záznamu.

(5) Příslušnost k hospodaření s majetkem tvořeným budovou umístěnou v Praze 2, Náměstí Míru 9 č. p. 820 (Národní dům - Kulturní dům železničářů) na pozemku p. č. 99/0 a pozemkem p. č. 99/0 v katastrálním území Vinohrady přechází k 1. červenci 2004 z Ministerstva dopravy na Ministerstvo kultury.

------------------------------------------------------------------
20) § 21 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.


§ 38b1

Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 22 odst. 4, vláda vydá nařízení k provedení § 22 odst. 5.


HLAVA IV
Postup státní organizace České dráhy do dne vzniku akciové společnosti České dráhy


§ 39

(1) Ke stanovenému dni (§ 4) provede státní organizace České dráhy 2) mimořádnou účetní závěrku a vyhotoví celkový soupis majetku, se kterým hospodaří, včetně souvisejících závazků a pohledávek. Z celkového soupisu majetku navrhne jmenovitě vyčlenění majetku, který se navrhuje vložit do akciové společnosti České dráhy, a uvede jeho účetní hodnotu.

(2) Mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem a soupis majetku podle odstavce 1 předloží státní organizace České dráhy 2) ministerstvu nejdéle do 45 dnů od stanoveného dne pro vyhotovení zakladatelské listiny akciové společnosti České dráhy.

(3) V období od stanoveného dne do dne vzniku akciové společnosti České dráhy může státní organizace České dráhy 2) uzavírat smlouvy o úvěrech jen se souhlasem ministerstva. Nakládat s majetkem určeným pro vklad do akciové společnosti České dráhy může státní organizace České dráhy 2) jen se souhlasem správní rady. Právní úkony odporující tomuto ustanovení jsou neplatné.

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.


ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dráhách


§ 40

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:


1. V § 49 odst. 3 písm. a) se slova "drážnímu správnímu úřadu" nahrazují slovy "Drážní inspekci".


2. V § 49 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v případech stanovených prováděcím právním předpisem a činit opatření k jejich předcházení,".


3. V § 49 odst. 3 se doplňuje písmeno e), které zní:
"e) odstraňovat zjištěné nedostatky při vzniku mimořádných událostí, jejich příčiny a škodlivé následky a ve stanovených termínech přijímat opatření určená Drážní inspekcí k předcházení vzniku mimořádných událostí.".


4. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

"§ 51a

(1) Drážní inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč provozovateli dráhy nebo dopravci, který
a) neohlásí Drážní inspekci vznik mimořádné události v drážní dopravě,
b) neprovede zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události v souladu s prováděcím právním předpisem nebo nezajistí místo mimořádné události před příchodem zaměstnanců Drážní inspekce pověřených ke zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události,
c) nesplní ve stanovené lhůtě opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí určená Drážní inspekcí.

(2) Při ukládání pokut postupuje Drážní inspekce přiměřeně podle ustanovení § 52.".


5. Za § 53 se vkládají nové § 53a a 53b, které znějí:

"§ 53a

(1) Zřizuje se Drážní inspekce jako správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy a spojů. Drážní inspekce se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla a územní působnost územních inspektorátů stanoví generální inspektor.

(2) V čele Drážní inspekce je generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů.

(3) Drážní inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.

(4) Statut a organizační řád Drážní inspekce schvaluje ministr dopravy a spojů.


§ 53b

(1) Drážní inspekce provádí zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v souladu s prováděcím právním předpisem, přitom zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, jejich příčiny a osoby odpovědné podle právních předpisů za jejich vznik nebo trvání. Vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků u jejich původců a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě. Drážní inspekce provádí kontrolu plnění uložených opatření.

(2) Na zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, ukládání opatření k jejich odstranění a nápravě a kontrolu plnění jejich opatření se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Drážní inspekce podá podnět drážnímu správnímu úřadu na zahájení řízení o přechodném omezení drážní dopravy na nezbytně nutnou dobu, vyžaduje-li to zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy při vzniku mimořádné události, a po zjištění jejich příčin a okolností rozhodne podle povahy věci o podání návrhu na zahájení řízení k odejmutí osvědčení dopravce (§ 34a).".


6. V § 58 odst. 1 se za slova "Drážní úřad" vkládají čárka a slova "Drážní inspekce".


7. V § 66 odstavec 5 zní:

"(5) Ministerstvo dopravy a spojů stanoví vyhláškou druhy mimořádných událostí v drážní dopravě, postup při vzniku a opatření na místě mimořádné události, příslušnost k zjišťování jejich příčin a okolností a opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí.".


ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státním podniku


§ 411

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:


1. § 22 se zrušuje.


2. V § 25 se
na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a bod 3 se zrušuje.


3. V § 26 se
slova "s výjimkou § 25 bodu 3, který nabývá účinnosti dnem stanoveným v § 22 odst. 1" zrušují.


ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost


§ 424

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, +) s výjimkou hlavy II a hlavy III a části třetí, které nabývají účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy (1.1.2003).

(2) Dnem vzniku akciové společnosti České dráhy pozbývá platnosti
1. Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách.
2. Zákon č. 212/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

-----------------
+) 1.3.2002


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Majetek, který se tvoří železniční dopravní cestou

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha
Majetek určený k úhradě závazků státní organizace České dráhy


1. lokality (s výhradami pro zabezpečení nutného provozu dráhy)


A) nemovitosti nepotřebné k hlavní činnosti, určené oddělovacím geometrickým plánem v lokalitách:

a) Lokalita Praha Bubny - Holešovice

Název: Praha Bubny - Holešovice
Popis: Část areálu žst. Praha Bubny vymezeného ulicemi Argentinská,
Železničářů, Bubenská až po Negrelliho viadukt. Z této lokality jsou
vyjmuty pozemky nezbytně nutné pro zabezpečení provozu dráhy a
drážní dopravy dvojkolejných tratí Praha Kladno (včetně rychlodráhy
Praha - letiště Ruzyně) a Praha Masarykovo nádraží - Praha Bubeneč
včetně zastávky Praha Bubny se čtyřmi nástupištními hranami
s návazností na nově navrhovaný vestibul stanice metra trasy C
"Vltavská". Vymezení lokality je dáno prostorovými identifikačními
znaky.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha, Praha 7
Katastrální území: Holešovice
Nemovitosti, parcelní čísla: 2415/2, 2416/18, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424,
2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436,
2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447,
2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458,
2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2466, 2467, 2468, 2469, 2471, 2472,
2473, 2474, 2415/1, 2416/1, 2416/2, 2416/7, 2416/8, 2416/21,
2416/22, 2416/23, 2416/24, 2416/28, 2416/30, 2416/31, 2416/32,
2416/33.
Pozn. Vymezení pozemků z uvedených p.č. nezbytně nutných pro
zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy bude provedeno
oddělovacím geometrickým plánem po dohodě se zřizovatelem.

b) Lokalita Praha Dejvice

Název: Praha Dejvice
Popis:................Část areálu žst. Praha Dejvice vymezeného ulicí Václavkova,
Svatovítská, Milady Horákové až po železniční přejezd v ulici
k Brusce. Z této lokality jsou vyjmuty pozemky nezbytně nutné pro
zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy dvojkolejné tratě Praha
Kladno (včetně rychlodráhy Praha - letiště Ruzyně). Vymezení
lokality je dáno prostorovými identifikačními znaky.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha, Praha 6
Katastrální území:....Dejvice
Nemovitosti, parcelní čísla: 4293, 4294, 4292/1, 4292/13, 4292/14, 4292/15, 4292/16,
4292/20
Pozn.:Vymezení pozemků z uvedených p.č. nezbytně nutných pro
zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy bude provedeno
oddělovacím geometrickým plánem po dohodě se zřizovatelem.

c) Lokalita Praha Vršovice

Název: Praha Vršovice
Popis: viz prostorové identifikační znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:............... Hlavní město Praha
Obec:................ Praha, Praha 10
Katastrální území: Vršovice
Nemovitosti, parcelní čísla: 2212/1, 2212/7, 2503/1
Katastrální území: Strašnice
Nemovitosti, parcelní čísla: 4501/1, 4501/28, 4501/29, 4501/31, 4501/32, 4501/36, 4502,
4507, 4508, 4509, 4510
Katastrální území: Záběhlice
Nemovitosti, parcelní čísla: 1443, 2091/2, 5859
Pozn. Vymezení pozemků nezbytně nutných pro zabezpečení
provozu dráhy a drážní dopravy bude v lokalitě Praha Vršovice
provedeno oddělovacím geometrickým plánem po dohodě se zřizovatelem

d) Lokalita Praha Libeň

Název: Praha Libeň
Popis: viz prostorové identifikační znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha, Praha 9
Katastrální území:....Libeň
Nemovitosti, parcelní čísla: 4029/1, 4029/4, 4029/5, 4029/6, 4029/13, 1029/14, 4030/17,
4037/3, 4038, 4039, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048,
4049, 4050, 4051, 4052
Katastrální území: Vysočany
Nemovitosti, parcelní čísla: 2116/2, 2116/4, 2116/5, 2116/6, 2116/7, 2005/6, 2116/3, 2116/1,
2119, 2121, 2141, 2142, 2143/1, 2143/2, 2143/3, 2148, 616/7, 823/1,
840/2, 840/3, 850/1, 850/2, 853, 855/1, 855/2, 856/1, 2006/5, 840/1
2006/4
Pozn. Vymezení pozemků nezbytně nutných pro zabezpečení provozu dráhy a drážní
dopravy bude v lokalitě Praha Libeň provedeno oddělovacím geometrickým plánem po
dohodě se zřizovatelem.

B) nemovitosti

a) Ústí nad Labem - Kramoly

Název:................Pozemkové parcely Ústí nad Labem - Kramoly
Popis:................Nezastavěné pozemky v městské části, určené ulicemi třída Národního
odboje, ulicí Varšavská, Hviezdoslavova, Mánesova, Kramoly a
Děčínská. Vymezení lokality je dáno prostorovými identifikačními
znaky.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ústí nad Labem
Obec:.................Ústí nad Labem
Katastrální území: Střekov
Pozemky, parcelní čísla: 2747, 2779, 2884

b) Dětský rekreační tábor Jitřenka v Luhu u Sušice

Název: Dětský rekreační tábor Jitřenka u Luhu u Sušice
Popis: Areál dětského rekreačního tábora tvořeného stavbami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Klatovy
Obec..................Město Sušice
Katastrální území: Sušice nad Otavou
Nemovitosti, parcelní čísla: 1773, 1774, 2961, 1053/1


2. objekty a pozemky

a) Palác Sevastopol

Název: Palác Sevastapol
Popis:................Objekt čp. 988 v ulici Na Příkopě 31 včetně zastavěného pozemku.
.........Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hlavní město Praha
Obec:.................Praha, Praha 1
Katastrální území: Staré Město
Pozemek, parcelní číslo: 585

b) Politických vězňů 19

Název.................Politických vězňů 19
Popis:................Objekt čp. 1597 v ulici Politických vězňů 19 včetně zastavěného
pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hlavní město Praha
Obec Praha, Praha 1
Katastrální území: Nové Město
Pozemek, parcelní číslo: 87

c) zrušeno

d) Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, část - výpravní budova žst. Duchcov

Název:............... Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, část - výpravní budova
žst. Duchcov
Popis: Výpravní budova žst. Duchcov čp. 309 včetně zastavěného pozemku.
Prostorové identifikační znaky
Okres:............. ..Teplice
Obec: Duchcov
Katastrální území:....Duchcov
Pozemek, parcelní číslo: 666

d) Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, drtírna kamene Brniště - technologie

Název: Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, drtírna kamene Brniště -
technologie
Popis: Jedná se o drtírnu kamene, třídírnu a kolejové váhy v lomu Brniště.
Drtírna je situována na cizím pozemku v areálu lomu Brniště.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Česká Lípa
Obec: Brniště
Katastrální území:....Brniště

f) Dílny pro opravu mechanizmů Pardubice, část - objekty a pozemky v Hradci Králové a část pozemků v Pardubicích s nedokončenou investicí (oprava jeřábů)

Název: Dílny pro opravu mechanizmů Pardubice
Popis:................Jedná se o areál v Hradci Králové a rozestavěnou stavbu opravny
jeřábů v Pardubicích.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Katastrální území:....Plácky
Pozemky, parcelní čísla: 783/3, 783/5, 785/1, 795, 2031/3, 1689, 826, 957, 1058, 1062, 1063
1064, 1065, 1066, 1067

Okres: Pardubice
Obec:.................Pardubice
Katastrální území:....Pardubice
Pozemek, parcelní číslo: 2802/28

g) SRUZ Praha, rekreační a rehabilitační středisko Chřibská Potoky

Název: SRUZ Praha, rekreační středisko Horní Chřibská
Popis:................Samostatné rekreační středisko Horní Chřibská čp. 157, 155, 186.
Jedná se o tři budovy, jedna slouží k ubytování, druhá je hospodářská
část a ve třetí je turistická ubytovna, součástí střediska jsou pozemky.
Prostorové identifikační znaky:
Okres Děčín
Obec Rybniště
Katastrální území: Rybniště
Pozemky, parcelní čísla: 1011, 1017, 1018

i) SRUZ Praha, rekreační středisko Bedřichov

Název: SRUZ Praha, rekreační středisko Bedřichov
Popis: Jedná se o samostatné rekreační středisko Bedřichov č. 207. Středisko
sestává z jedné budovy a pozemků.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Jablonec nad Nisou
Obec: Bedřichov
Katastrální území: Bedřichov u Jablonce nad Nisou
Pozemky, parcelní čísla: 2/2, 265

j) zrušeno

k) Traťová strojní stanice Olomouc, opravárenské středisko v Mohelnici

Název: Traťová strojní stanice Olomouc, opravárenské středisko v
Mohelnici
Popis:................Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - strojní středisko v
Mohelnici. Středisko se skládá ze skladů, sociálních zařízení a
opravárenských hal.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Šumperk
Obec:.................Mohelnice
Katastrální území:....Mohelnice
Pozemky, parcelní čísla: 1306/2, 1902/1, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2922, 2923, 2924,
2925, 2926, 2927, 1905, 1902/2, 2889, 1907/2, 1903/102, 2920,391,
392/2, 1297/2, 1297/3, 392/3, 1907/4, 2928/2, 2928/3, 2928/7

l) Drahstav Olomouc, stavební oddíl Prostějov

Název: Drahstav Olomouc, stavební oddíl Prostějov
Popis: Jedná se o stavební oddíl bývalého Drahstavu Olomouc, sestávající se
ze skladů, dílen a plechové garáže.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Prostějov
Obec: Prostějov
Katastrální území: Prostějov
Pozemek, parcelní číslo: 8100/23

m) Drahstav Olomouc, stavební oddíl Olomouc - kasárna Prokopa Holého

Název: Drahstav Olomouc, stavební oddíl Olomouc - kasárna Prokopa
Holého
Popis: Jedná se o samostatně stojící objekt bývalých kasáren bez popisného
čísla, v současně době neužívaný.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec:.................Olomouc
Katastrální území: Hodolany
Pozemek, parcelní číslo: 180/20

n) Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc

Název: Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc
Popis: Jedná se o areál mechanizačního střediska, který byl součástí
Drahstavu Olomouc. Je umístěn v domech čp. 72 a 73 a na
souvisejících pozemcích.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Katastrální území: Pavlovičky
Pozemky, parcelní čísla: 229, 82/7, 86/2, 230, 87, 81/4, 81/5, 82/5

o) Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc - dílny

Název: Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc - dílny
Popis Jedná se o areál mechanizačního střediska - dílen, které byly součástí
Drahstavu Olomouc
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Katastrální území: Pavlovičky
Pozemky, parcelní čísla: 148/, 84/2, 228, 82/8, 82/4

p) Drahstav Bohumín, mechanizační středisko a stavební oddíl Bohumín

Název: Drahstav Bohumín, mechanizační středisko a stavební oddíl
Bohumín
Popis: Areál budov, skladů a hospodářských úseků pro zajišťování
stavebních, dopravních a mechanizačních prací v lokalitě Bohumín.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Karviná
Obec: Bohumín
Katastrální území: Nový Bohumín
Pozemky, parcelní čísla: 2575, 2574/16, 2574/1 - část

r) Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Opava

Název: Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Opava
Popis: Areál budov, skladů a hospodářských úseků pro zajišťování
stavebních, dopravních a mechanizačních prací v lokalitě Opava.l
Prostorové identifikační znaky:
Název: Opava
Obec: Opava
Katastrální území: Opava - Předměstí
Pozemky, parcelní čísla: 826/2, 827/1, 827/2, 830/1, 830/6, 832/2

s) Drahstav Bohumín, areál stavebního oddílu Kunčice

Název: Drahstav Bohumín, areál stavebního oddílu Kunčice
Popis: Areál budov, skladů a dílen pro zajišťování stavebních a údržbářských
prací v lokalitě Ostrava.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ostrava
Obec: Slezská Ostrava
Katastrální území: Kunčice nad Ostravicí
Pozemek, parcelní číslo: část parcely 891

t) Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Český Těšín

Název: Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Český Těšín
Popis: Areál budov, skladů a dílen pro zajišťování stavebních a údržbářských
prací v lokalitě Český Těšín.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Karviná
Obec: Český Těšín
Katastrální území: Český Těšín
Pozemek, parcelní číslo: část parcely 891

u) Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Krnov

Název: Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Krnov
Popis: Areál budov, skladů a dílen pro zajišťování stavebních a údržbářských
prací v lokalitě Krnov.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Bruntál
Obec: Krnov
Katastrální území: Krnov - Horní Předmostí
Pozemky, parcelní číslo: 3196/1, 3197, 3199

v) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Horní Žleb č. 12

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Horní Žleb
Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko
Horní Žleb č. 12, která se sestává z pěti budov, pozemků a vybavení.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Šternberk
Katastrální území: Dalov
Pozemky, parcelní číslo: 83, 111 123, 820, 822/1 díl 1, 822/1 díl 2, 823/1, 825/1, 825/4,
832/2, 239

w) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Eva, Horní Lomná

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Horní Lomná
Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko
"Eva", Horní Lomná č. 53. Privatizovaná jednotka se skládá z budovy,
vlastní čističky odpadních vod a souvisejících pozemků.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Frýdek - Místek
Obec: Horní Lomná
Katastrální území: Horní Lomná
Pozemky, parcelní číslo 690, 2369/8, 2369/37, 735

x) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Ochoz u Brna

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Ochoz u Brna
Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko
"Říčky", Ochoz u Brna čp. 180. Privatizovaná jednotka se skládá
z hlavní budovy, 10 chatek a pozemků.
Prostorové identifikační znaky
Okres: Brno - venkov
Obec: Ochoz u Brna
Katastrální území: Ochoz u Brna
Pozemky, parcelní číslo: 2157, 2158, 2159, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2160/4, 2160/5, 2160/6,
2160/7, 2160/8, 2160/9, 2160,10, 2160/11, 2160/12

y) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Peřeje, Ostravice

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Peřeje, Ostravice
Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační
středisko Peřeje, Ostravice č. 185. Středisko sestává ze dvou
hlavních budov, osmi chat a souvisejících pozemků.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Frýdek - Místek
Obec: Ostravice
Katastrální území: Ostravice I
Pozemky, parcelní čísla: 3023, 3022, 3021, 3020, 3019, 3018, 3017, 3016, 3015, 3014, 1172,
1066/6, 1066/5, 1066/3

z) SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační středisko Niva, Luhačovice

Název: SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační středisko Niva, Luhačovice
Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační a
rehabilitační středisko a související pozemky.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Zlín
Obec: Pozlovice
Katastrální území: Pozlovice
Pozemky, parcelní čísla: 738, 739, 740, 1516/9, 1615/16, 1516/17, 1516/18, 1615/20, 809

aa) SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační středisko Niva, Luhačovice - určité
pozemky

Název: SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační středisko Niva,
Luhačovice
Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - privatizaci
pozemků pod stavbami a v okolí staveb jiného vlastníka.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Zlín
Obec: Pozlovice
Katastrální území: Pozlovice
Pozemky, parcelní čísla: 1516/4, 737 a743

bb) SRUZ Olomouc, vývařovna Envelopa, Olomouc

Název: SRUZ Olomouc, vývařovna Envelopa, Olomouc
Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - vývařovnu
Envelopa, ul. 17. listopadu, Olomouc. Vývařovna sestává
z budovy, příslušných inženýrských sítí, pozemků, technologie,
uměleckého díla a sadových úprav.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Katastrální území: Olomouc - město
Pozemky, parcelní čísla: 1656, 409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/8

cc) SRUZ Olomouc, Jesle v Husitské ulici, Olomouc

Název: SRUZ Olomouc, Jesle v Husitské ulici, Olomouc
Popis: Jedná se o jesle v Olomouci, Husitská č. 19, Olomouc. Objekt
sestává ze dvou budov a pozemků.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Katastrální území: Povel
Pozemky, parcelní čísla: 601, 664, 529/1

dd) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Argenta, Rýmařov

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Argenta, Rýmařov
Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko
Argenta, Horní Město čp. 3, Rýmařov. Rekreační středisko sestává
z hlavní budovy, sauny a pozemků.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Bruntál
Obec: Horní Město
Katastrální území: Stříbrné Hory
Pozemky, parcelní čísla: 71/1, 71/2, 238/1, 236, 234/4, 235, 232, 838/2

ee) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Kunčice pod Ondřejníkem

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Kunčice pod Ondřejníkem
Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko
Kunčice pod Ondřejníkem, která sestává z hlavní budovy, 3 chat,
skladiště a domku k rekreaci. Dále k objektu patří 13 chatek a
zbořeniště pod Stolovou.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Frýdek - Místek
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem
Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem
Pozemky, parcelní čísla: 243, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 2064/1, 461, 590, 591, 1565/1, 1565/2, 1918/3
1918/11, 1930/3

ff) Železniční nemocnice Praha, stavba polikliniky Bohdalec, Praha

Název: Železniční nemocnice Praha, stavba polikliniky Bohdalec, Praha
Popis: Jedná se o rozestavěný areál polikliniky na křižovatce ulic U
Plynárny, Záběhlická, Bohdalecká a Chodovská.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha, Praha 4
Katastrální území: Michle
Pozemky, parcelní čísla: 2540, 2541/1, 2541/2, 2628, 2630/10, 2630/11, 3385, 2630/13

gg) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - stomatologická ordinace I.

Název: Železniční poliklinika České Budějovice -
stomatologická ordinace I.
Popis: Jedná se o movitý majetek.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Katastrální území: České Budějovice 1

hh) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - stomatologická ordinace II.

Název: Železniční poliklinika České Budějovice -
stomatologická ordinace II.
Popis: Jedná se o movitý majetek.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Katastrální území: České Budějovice 1

ii) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - rehabilitace

Název: Železniční poliklinika České Budějovice -
rehabilitace
Popis: Jedná se o movitý majetek.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Katastrální území: České Budějovice 1

jj) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - pracoviště EKG

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice -
pracoviště EKG
Popis: Jedná se o movitý majetek.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Katastrální území: České Budějovice 1

kk) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - kožní ordinace

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - kožní
ordinace
Popis: Jedná se o movitý majetek.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Katastrální území: České Budějovice 1

ll) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - biochemická laboratoř

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice -
biochemická laboratoř
Popis: Jedná se o movitý majetek.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Katastrální území: České Budějovice 1

mm) Železniční poliklinika České Budějovice, J.V. Sládka, Veselí nad Lužnicí

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, J.V.Sládka, Veselí nad
Lužnicí
Popis: Samostatně privatizovaná jednotka J.V.Sládka 699, Veselí nad
Lužnicí. Jedná se o budovu, movitý majetek a pozemek.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Tábor
Obec: Veselí nad Lužnicí
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí
Pozemek, parcelní číslo: 3419/39

nn) Železniční poliklinika Plzeň, Resslova 4, Plzeň

Název: Železniční poliklinika Plzeň, Resslova 4, Plzeň
Popis: Jedná se o objekt čp. 4 v Resslově ulici včetně pozemků.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Plzeň
Obec: Plzeň
Katastrální území: Plzeň
Pozemek, parcelní číslo: 5863, 5864

oo) Železniční nemocnice Ústí nad Labem, Hankova 2 - nový objekt, Děčín

Název: Železniční poliklinika Ústí nad Labem, Hankova 2 - nová budova,
Děčín
Popis: Jedná se o objekt čp. 2 v Hankově ulici včetně zastavěného pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Děčín
Obec: Děčín
Katastrální území: Podmokly
Pozemek, parcelní číslo: 800/5

pp) Železniční poliklinika Přerov, Na Višňovce 1134, Hulín

Název: Železniční poliklinika Přerov, Na Višňovce 1134, Hulín
Popis: Jedná se o objekt čp. 1134 v ulici Na Višňovce, včetně zastavěného
pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kroměříž
Obec: Hulín
Katastrální území: Hulín
Pozemek, parcelní číslo: 1965/9

rr) Železniční poliklinika Brno, Křídlovická 78 - stavba polikliniky Brno

Název: Železniční poliklinika Brno, Křídlovická 78 - stavba polikliniky
Brno
Popis: Samostatně privatizovaná jednotka - rozestavěná stavba
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Brno město
Obec: Brno střed
Katastrální území: Štýřice
Pozemek, parcelní číslo: 141, 142, 143, 144, 145, 146/2, 147, 148/2

ss) Železniční poliklinika Brno, Křídlovická 78 - stomatologická ordinace a laboratoř

Název: Železniční poliklinika Brno, Křídlovická 78 - stomatologická
ordinace a laboratoř
Popis: Jedná se o movitý majetek.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Brno Město
Obec: Brno střed
Katastrální území: Staré Brno

tt) Mostní obvod Pardubice, rozestavěná stavba Záboří nad Labem

Název: Mostní obvod Pardubice, rozestavěná stavba Záboří nad Labem
Popis: Jedná se o rozestavěnou železobetonovou halu s vnitřní vlečkovou
kolejí. Hala je součástí areálu mostního obvodu v Záboří nad Labem.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kutná Hora
Obec: Záboří nad Labem
Katastrální území: Záboří nad Labem
Pozemek, parcelní číslo: 331

uu) Mostní obvod ústí nad Labem, část vahařského střediska v Jablonném v Podještědí

Název: Mostní obvod Ústní nad Labem, část vahařského střediska
v Jablonném v Podještědí
Popis: Areál provozovny Vahařské středisko Jablonné v Podještědí,
sestávající z budovy a hal
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Česká Lípa
Obec: Jablonné v Podještědí
Katastrální území: Jablonné v Podještědí
Pozemek, parcelní číslo: 520 - byl vypracován geologický oddělovací plán, není dosud
zapsán

vv) Mostní obvod Ústí nad Labem, část mostního obvodu Duchcov

Název: Mostní obvod Ústí nad Labem, část mostního obvodu Duchcov
Popis: Objekt zámečnické dílny včetně pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Teplice
Obec: Duchcov
Katastrální území: Duchcov
Pozemek, parcelní číslo: 775

ww) Traťová distance Ostrava, část mechanizačního střediska na Sazovně

Název: Traťová distance Ostrava, část mechanizačního střediska na
Sazovně
Popis: Areál skládající se z objektu čp. 1110, ve kterém jsou umístěny
garáže, dílny, sklad a pracovní koleje - vše pro zajišťování
dopravních a mechanizačních prací v lokalitě Ostrava.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ostrava
Obec: Ostrava
Katastrální území: Přívoz
Pozemek, parcelní číslo: 3045, 1587, 497/22

xx) Traťová distance Kladno, část - mechanizační okrsek Kladno

Název: Traťová distance Kladno, část- mechanizační okrsek Kladno
Sázovně
Popis: Jedná se o technologicky uzavřenou jednotku. Hlavní činnost spočívá
v opravě kolejí, komplexní rekonstrukci kolejí, opravě a rekonstrukci
výhybek, těžké střední opravě kolejí a výhybek.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kladno
Obec: Kladno
Katastrální území: Kročehlavy
Pozemek, parcelní číslo: 3813/1

yy) Traťová distance Kralupy nad Vltavou, část mostního okrsku Vraňany

Název: Traťová distance Kralupy nad Vltavou, část mostního okrsku
Vraňany
Popis: Jedná se o areál mostního okrsku, zajišťujícího činnost v oboru
pozemních, dopravních, mostních a inženýrských staveb včetně
skladové a obchodní činnosti.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Mělník
Obec: Vraňany
Katastrální území: Vraňany
Pozemek, parcelní číslo: 478/3, 478/4, 307, 308, 39, 310, 311, 312, 313, 314

zz) Traťová distance Liberec, část mechanizačního okrsku Liberec

Název: Traťová distance Liberec, část mechanizačního okrsku Liberec
Popis: Areál mechanizačního okrsku bývalé traťové distance Liberec
využívaný pro zabezpečování oprav kolejové mechanizace a silničních
strojů včetně skladovacích prostor.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Liberec
Obec: Liberec
Katastrální území: Liberec
Pozemek, parcelní číslo: 6173/6, 6173/7, 6237, 6238

aaa) Hospodářská ústředna železnic Praha, zásobovací závod Česká Lípa - část II.

Název: Hospodářská ústředna železnic Praha, zásobovací závod Česká
Lípa II.
Popis: Komplex pro zásobovací činnost, opatřování, skladování a distribuci
materiálů a zboží včetně všech souvisejících operací. Sklad
s prodejnou, garáž, plechová kůlna, mobilní buňky MTZ, ocelová hala
- sklad.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Česká Lípa
Obec: Česká Lípa
Katastrální území: Česká Lípa
Pozemek, parcelní číslo: 5277, 5289, 5288/1, 5288/4, 5288/5, 5288/6, 5288/7, 5290/2, 5290/7

bbb) Hospodářská ústředna železnic Praha, zásobovací závod Chomutov

Název: Hospodářská ústředna železnic Praha, zásobovací závod
Chomutov
Popis: Komplex pro zásobovací činnost, opatřování, skladování a distribuci
materiálů a zboží včetně všech souvisejících operací. Sklad
s prodejnou, administrativní budova, garáže, sklad a rampa, vrátnice
sociální přístavek, výměníková stanice, trojlodní hala, sklad hořlavin,
kolej č. 318, kolej č. 318 c, jeřábová dráha.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Chomutov
Obec: Chomutov
Katastrální území: Chomutov I
Pozemek, parcelní číslo: 3793/2, 3793/3, 3793/12, 3793/11, 3793/40, 3793/54, 3793/55,
5793/56, 3951/1, 93/40, 3952

ccc) Centrum informační technologie, část - budova Tesco a objekt v Ústí nad Labem

Název: Centrum informační technologie, část - budova Tesco a objekt
v Ústí nad Labem
Popis: Jedná se o objekt Tesco čp. 5, Skloněná ulice Praha a objekt čp. 2,
Podmokelská ulice Ústí nad Labem včetně zastavěného pozemku.
Objekty pro provozování a řízení informačních systémů, údržbu
aplikačního SW, školení a vzdělávání uživatelů výpočetní techniky a
zabezpečování servisu.

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha, Praha 9
Katastrální území: Vysočany

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem - město
Katastrální území: Krásné Březno
Pozemek, parcelní číslo: 1

ddd) bývalý Závodní klub železničářů Přerov

Název: bývalý Závodní klub železničářů v Přerově
Popis: Objekt čp. 238 na tř. 17. listopadu včetně zastavěného pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Přerov
Obec: Přerov
Katastrální území: Přerov
Pozemek, parcelní číslo: 3035

eee) bývalý Závodní klub železničářů Chomutov

Název: bývalý Závodní klub železničářů v Chomutově
Popis: Objekt čp. 2999 v Jiráskově ulici včetně zastavěného pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Chomutov
Obec: Chomutov
Katastrální území: Chomutov II
Pozemek, parcelní číslo: 198

fff) bývalý Závodní klub železničářů Most

Název: bývalý Závodní klub železničářů v Mostě
Popis: Objekt čp. 2455 v Dvořákově ulici včetně zastavěného pozemku
pozemku souvisejícího.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Most
Obec: Most
Katastrální území: Most I
Pozemek, parcelní číslo: 3785, 3801
Zůstatková cena k 30.6.2000 = 321 300,- Kč

ggg) bývalý Závodní klub železničářů Žatec

Název: bývalý Závodní klub železničářů v Žatci
Popis: Objekt čp. 625 v Rooseweltově ulici včetně zastavěného pozemku a
pozemků souvisejících.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Louny
Obec: Žatec
Katastrální území: Žatec
Pozemek, parcelní číslo: 98, 4443/5, 6770/8

hhh) budova "Národního domu" Česká Třebová

Název: budova "Národního domu" Česká Třebová
Popis: Objekt čp. 565 v Kozlovské ulici včetně zastavěného pozemku a
pozemků souvisejících
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Česká Třebová
Katastrální území: Česká Třebová
Pozemek, parcelní číslo: 518/1, 518/6, 518/7, 518/9, 2388/2, 3584/8

iii) rekreační středisko Hluboká

Název: bývalé rekreační středisko Hluboká
Popis: Objekt čp. 23 včetně zastavěného pozemku a pozemků souvisejících.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Liberec
Obec: Liberec
Katastrální území: Hluboká u Liberce
Pozemek, parcelní číslo: 16, 224/2, 225/2, 237

jjj) bývalá poliklinika Louny

Název: bývalá poliklinika Louny
Popis: Objekt čp. 1657 na Tyršově náměstí včetně zastavěného pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Louny
Obec: Louny
Katastrální území: Louny
Pozemek, parcelní číslo: 2555

kkk) bývalé školící středisko Výsluní

Název: bývalé školící středisko Výsluní
Popis: Areál objektů čp. 1, 24, 25, 45, 129, 130a 140 včetně zastavěných
pozemků a pozemků souvisejících.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Chomutov
Obec: Výsluní
Katastrální území: Výsluní
Pozemek, parcelní číslo: 100, 101, 102, 129, 154, 168, 183, 186, 188, 189

lll) nedokončená stavba opravny železničních vozů Louka a Litvínova

Název: nedokončená stavba opravny železničních vozů Louka a Litvínova
Popis: Areál objektů provozních hal včetně strojního zařízení.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Most
Obec: Louka u Litvínova
Katastrální území: Louka u Litvínova
Pozemek, parcelní číslo: 161/7, 349, 350, 351, 352, 353

mmm) bývalé školící středisko Benátecká Vrutice

Název: bývalé školící středisko Benátecká Vrutice
Popis: objekt čp. 69 včetně zastavěného pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Nymburk
Obec: Milovice
Katastrální území: Benátecká Vrutice
Pozemek, parcelní číslo: 100

nnn) mateřská škola Cheb

Název: areál bývalé mateřské školy
Popis: Objekty čp. 2038, 2039, 2040 a 2041 v Dragounské ulici včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Cheb
Obec: Cheb
Katastrální území: Cheb
Pozemek, parcelní číslo: 6044, 6045, 6046, 1755/3, 1755/2

ooo) bývalý obytný dům Kaštice

Název: bývalý obytný dům
Popis: Objekt čp. 44 včetně zastavěného pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Louny
Obec: Podbořany
Katastrální území: Kaštice
Pozemek, parcelní číslo: 141

ppp) školící a rekreační středisko Klikov

Název: školící a rekreační středisko
Popis: Objekt čp173 včetně zastavěného pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Suchdol nad Lužnicí
Katastrální území: Klikov
Pozemek, parcelní číslo: 196

rrr) administrativní budova v Nymburce

Název: administrativní budova
Popis: Objekt čp. 382 v Nádražní ulici včetně zastavěného pozemku.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Nymburk
Obec: Nymburk
Katastrální území: Nymburk
Pozemek, parcelní číslo: 458

sss) budova bývalé ubytovny v Nymburce

Název: budova bývalé ubytovny
Popis: Objekt čp. 296 v obvodu žst. Nymburk.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Nymburk
Obec: Nymburk
Katastrální území: Nymburk
Pozemek, parcelní číslo: 3367

ttt) pozemky bývalé skládky Brno - Černovice

Název: pozemky bývalé skládky Brno - Černovice
Popis: Pozemky při železniční trati Brno - Veselí nad Moravou.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Brno město
Obec: Brno
Katastrální území: Černovice
Pozemek, parcelní číslo: 2836, 2797/2

uuu) pozemky v Ostravě - Přívoze

Název: pozemky v Ostravě - Přívoze
Popis: Pozemky leží mimo obvod dráhy, v městské zástavbě.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ostrava
Obec: Ostrava
Katastrální území: Přívoz
Pozemek, parcelní číslo: 353, 386, 373/3, 373/7


3. bytové objekty schválené do privatizace

Bude se jednat o bytové objekty, včetně jimi zastavěných pozemků, dalších souvisejících pozemků a technických zařízení, které nebudou zprivatizovány k datu vzniku a.s. České dráhy. Seznam nezprivatizovaných bytových objektů bude k tomuto datu vypracován.


4. další zbytný majetek

a) dráha Velké Březno - Lovečkovice (- Verneřice) - Úštěk horní nádraží

Název: dráha Velké Březno - Lovečkovice (- Verneřice) - Úštěk horní
nádraží
Popis: Dráha Velké Březno - Lovečkovice (-Verneřice) - Úštěk horní
nádraží, včetně souvisejících staveb a pozemků.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ústí nad Labem

Obec: Velké Březno
Katastrální území: Velké Březno
Pozemek, parcelní číslo: 559/2, 735, 736, 759, 30/3, 762, 849

Obec: Malé Březno
Katastrální území: Malé Březno
Pozemek, parcelní číslo: 357, 372, 475
Katastrální území: Leština u Malého Března
Pozemek, parcelní číslo: 188

Obec: Zubrnice
Katastrální území: Zubrnice
Pozemek, parcelní číslo: 633
Katastrální území: Týniště u Zubrnic
Pozemek, parcelní číslo: 119, 190, 191

Okres: Litoměřice

Obec: Lovečkovice
Katastrální území: Knínice u Touchořin
Pozemek, parcelní číslo: 1501, 1502
Katastrální území: Touchořiny
Pozemek, parcelní číslo: 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793
Katastrální území: Lovečkovice
Pozemek, parcelní číslo: 143/6, 143/7, 1201, 1202, 1203, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207
Katastrální území: Levínské Petrovice
Pozemek, parcelní číslo: 882, 883, 884
Katastrální území: Mukařov v Úštěku
Pozemek, parcelní číslo: 520, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 894, 895/1, 895/2

Obec: Levín
Katastrální území: Levín u Litoměřic
Pozemek, parcelní číslo: 1120, 1121, 1122, 1123, 1124/1, 1125, 1126, 1127
Katastrální území: Dolní Vysoké II
Pozemek, parcelní číslo: 750, 751, 752, 753

Obec: Úštěk
Katastrální území: Dolní Vysoké I
Pozemek, parcelní číslo: 754, 755, 756, 757, 758
Katastrální území: Habřina u Úštěku
Pozemek, parcelní číslo: 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2426
Katastrální území: Úštěk
Pozemek, parcelní číslo: 753/7, 813, 831, 832, 833, 834, 3168

Obec: Liběšice
Katastrální území: Srdov
Pozemek, parcelní číslo: 949

Okres Děčín
Obec: Verneřice
Katastrální území: Verneřice
Pozemek, parcelní číslo: 321/3, 321/4, 321/16, 345, 375, 2215/1

b) dráha Česká Kamenice - Kamenický Šenov - Prácheň

Název: dráha Česká Kamenice - Kamenický Šenov - Prácheň
Popis: Regionální dráha Česká Kamenice - Kamenický Šenov
(-Prácheň), včetně souvisejících staveb a pozemků.
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Děčín

Obec: Česká Kamenice
Katastrální území: Česká Kamenice
Pozemek, parcelní číslo: 2638/1, 2638/3, 2638/4, 2638/5, 1271/1, 666/1
Katastrální území: Horní Kamenice
Pozemek, parcelní číslo: 1271/1

Okres: Česká Lípa

Obec: Kamenický Šenov
Katastrální území: Kamenický Šenov
Pozemek, parcelní číslo: 2768/1, 2331/6, 644, 645, 2778, 2779, 2780, 2770/2, 2770/3, 2781,
2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 758/5, 735/4, 923/2, 645/5
Obec: Prysk
Katastrální území: Dolní Prysk
Pozemek, parcelní číslo: 848
Katastrální území: Horní Prysk
Pozemek, parcelní číslo: 1627, 853/2, 853/3, 837/4

c) bývalá vlečka Kladno - Dubí - Tuháň

Název: bývalá vlečka Kladno - Dubí - Tuháň
Popis: Vlečka o délce cca 3 km, v současné době neprovozovaná.

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kladno

Obec: Vinařice
Katastrální území: Vinařice u Kladna
Pozemek, parcelní číslo: 1911/1, 1932/1, 1934

Obec: Kladno
Katastrální území: Kladno
Pozemek, parcelní číslo: 6180, 6181, 6256, 6259
Katastrální území: Motyčín
Pozemek, parcelní číslo: 969, 1099, 1121, 1177, 1179/2
Katastrální území: Dubí u Kladna
Pozemek, parcelní číslo: 1741, 1771/1


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 179/2003 Sb.,
kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb.

§ 19 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona, lze poprvé použít ve vztahu k závazkům vzniklým po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 179/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb.


Přechodná ustanovení

1. S majetkem souvisejícím s provozováním železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu, který nabude stát od akciové společnosti České dráhy, hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

2. Do data zahájení provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu státní organizací Správa železniční dopravní cesty provozuje železniční dopravní cestu a plní povinnosti s tím spojené akciová společnost České dráhy.

3. Úřední povolení 22), na jejichž základě provozuje akciová společnost České dráhy železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu, zanikají dnem, který bezprostředně předchází datu, které bude úředním povolením stanoveno jako datum zahájení provozování dráhy státní organizací Správa železniční dopravní cesty.

------------------------------------------------------------------
22) § 11 a následující zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST PRVNÍ - Akciová společnost České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty1-39 HLAVA I - Transformace Českých drah1-18 Díl 1 - Základní ustanovení1-2 Předmět úpravy1 Vymezení základních pojmů2 Díl 2 - Založení a vznik akciové společnosti České dráhy3-6 Vznik akciové společnosti6 Díl 3 - Přechod majetku7 Akciová společnost7 Díl 4 - Podnikání akciové společnosti České dráhy8-11 Sociální fond11 Díl 5 - Orgány akciové společnosti České dráhy12-16 Výkon akcionářských práv státu12 Představenstvo13-14 Dozorčí rada15-16 Díl 6 - Provoz železniční dopravy pro účely obrany státu17-18 HLAVA II - Správa železniční dopravní cesty19-33 Díl 1 - Vznik státní organizace Správa železniční dopravní cesty19-20 Díl 2 - Předmět činnosti státní organizace Správa železniční dopravní cesty21-26 Provozování železniční dopravní cesty pro účely obrany státu25-26 Díl 3 - Orgány státní organizace Správa železniční dopravní cesty27-33 Správní rada28-30 Generální ředitel31-33 Vztah ministerstva k akciové společnosti České dráhy a ke státní organizaci Správa železniční dopravní cesty33 HLAVA III - Správa a přechodná ustanovení34-38b Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů34-38b Přechod práv a povinností38-38b HLAVA IV - Postup státní organizace České dráhy do dne vzniku akciové společnosti České dráhy39 ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o drahách40 ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státním podniku41 ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost42 Příloha č. 1 - Majetek, který se tvoří železniční dopravní cestou Příloha - Majetek určený k úhradě závazků státní organizace České dráhy 1. lokality (s výhradami pro zabezpečení nutného provozu dráhy) A) nemovitosti nepotřebné k hlavní činnosti, určené oddělovacím geometrickým plánem v lokalitách B) nemovitosti 2. objekty a pozemky 3. bytové objekty schválené do privatizace 4. další zbytný majetek Čl. II - zákona č. 179/2003 Sb. Čl. II - zákona č. 179/2008 Sb.
Název
77/2002 Sb. Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Autor
Parlament
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
1. března 2002
Účinný od
1. března 2002
Účinný do
bez ukončení
Poznámka
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.3.2002 s výjimkou hlavy II a hlavy III a části třetí, které nabývají účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy. (1.1.2003)
Ročník
2002
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP