Právní prostor
Účinné znění ( 1.6.2017 - bez omezení )

30/2017 Sb. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Účinné znění ( 1.6.2017 - bez omezení )
Datum vydáni 09.02.2017
Autor Česká národní banka
Účinný od 01.06.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 10/2017

30/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 26. ledna 2017
k provedení zákona o centrální evidenci účtůČeská národní banka stanoví podle § 5 odst. 1, § 7 odst. 4, § 8 odst. 5 a § 19 odst. 2 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje formální náležitosti, strukturu, formát a způsob předání nebo doručení
a) informace o změnách údajů k zápisu do centrální evidence účtů,
b) oznámení identifikátorů datových schránek, jejich změn a
c) aktuálně platných údajů podle § 19 odst. 2 zákona o centrální evidenci účtů (dále jen "zákon").

(2) Tato vyhláška dále upravuje formální náležitosti, strukturu a formát žádosti o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření zabezpečovacích značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.


§ 3

Jednorázové předání aktuálně platných údajů do centrální evidence účtů

(1) Úvěrová instituce předá datový soubor s přehledem všech aktuálně platných údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona v rozsahu stanoveném v § 4 zákona
a) nahráním na server České národní banky, nebo
b) předáním na technickém nosiči dat dodaném Českou národní bankou.

(2) V případě, že úvěrová instituce předá datový soubor způsobem podle odstavce 1 písm. a), sdělí České národní bance nejpozději před prvním předáním údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona číslo certifikátu pro přístup na server České národní banky spolu s názvem a identifikačním číslem osoby kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který jej vydal.

(3) Přehled všech aktuálně platných údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona předá úvěrová instituce České národní bance ve struktuře datového souboru formátu CSV, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.

(4) Pokud je velikost předávaného datového souboru větší než 100 MB, rozdělí jej úvěrová instituce do více datových souborů. Jednotlivé datové soubory podepíše úvěrová instituce uznávaným elektronickým podpisem a zašifruje pomocí certifikátu České národní banky, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.

(5) Pokud Česká národní banka zjistí, že přijaté datové soubory obsahují chybné údaje, oznámí tuto skutečnost úvěrové instituci, která po opravě chybných údajů znovu předá České národní bance způsobem podle odstavců 14 přehled všech aktuálně platných údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona.


§ 4

Informace o změnách údajů v centrální evidenci účtů

(1) Po předání přehledu všech aktuálně platných údajů o účtech podle § 3 předává úvěrová instituce České národní bance každý pracovní den informaci o změnách těchto údajů sestavením výkazu CEU (ČNB) 10-99 "Denní přehled změn v účtech vedených úvěrovou institucí".

(2) Výkaz podle odstavce 1 obsahuje jednotlivě veškeré změny vztahující se k účtům vedeným úvěrovou institucí včetně změn identifikačních údajů klienta podle § 4 písm. d) zákona, ke kterým došlo v průběhu celého předchozího dne nebo dní v případě, kdy je výkaz předáván i za dny pracovního klidu.

(3) Pokud v rámci jednoho dne došlo k vícenásobné změně téhož údaje, uvedou se ve výkaze podle odstavce 1 všechny tyto změny.

(4) Pokud došlo k více změnám u jednoho účtu, uvádí se každá změna samostatně, s výjimkou změn identifikačních údajů klienta, které lze vykázat najednou.

(5) V případě, že ve vykazovaném období nedošlo u úvěrové instituce k žádné změně vztahující se k jí vedeným účtům, předává se výkaz podle odstavce 1 bez vyplněných údajů.

(6) Pokud úvěrová instituce zjistí chybu ve výkaze, který byl přijat Českou národní bankou ke zpracování, neopravuje ho, ale zahrne příslušnou opravu jako změnu do výkazu sestaveného za den, kdy byla chyba zjištěna. Stejně postupuje úvěrová instituce i v případě, kdy chybu zjistí Česká národní banka a oznámí ji úvěrové instituci.


§ 5

Formát a způsob předávání údajů

(1) Výkaz podle § 4 předává úvěrová instituce České národní bance v elektronické podobě jako datovou zprávu a ve struktuře a formě datového souboru, který je dostupný prostřednictvím
a) programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná na internetových stránkách České národní banky,
b) vlastní programové aplikace úvěrové instituce umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c) vlastní programové aplikace úvěrové instituce používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datovou zprávu zasílanou prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Datovou zprávu zasílanou prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí úvěrová instituce zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.


§ 6

Zajištění organizačních předpokladů pro předávání údajů

(1) Po oznámení České národní banky o zahájení zápisu údajů do centrální evidence účtů podle § 19 odst. 1 zákona sdělí úvěrová instituce České národní bance nejpozději do prvního předání údajů podle § 19 odst. 2 zákona
a) jméno, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby, se kterou budou v případě potřeby dohodnuty specifické technické podrobnosti pro jednorázové předání aktuálně platných údajů podle § 3, a
b) jméno osoby, která bude oprávněna podepisovat předávané datové soubory podle § 3, a identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis, včetně názvu a identifikačního čísla osoby kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který jej vydal.

(2) Úvěrová instituce, která sestavuje a předává výkaz podle § 4 pomocí aplikace uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance
a) jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob a
b) identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis, včetně názvu a identifikačního čísla osoby kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který jej vydal.

(3) Úvěrová instituce informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavcích 1 a 2.

(4) Pokud je výkaz podle § 4 sestavován a předáván České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 5 odst. 1 písm. b), vystaví Česká národní banka na vyžádání úvěrové instituce certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 5 odst. 3.


§ 7

Evidence datových schránek pro komunikaci s centrální evidencí účtů

(1) Orgány uvedené v § 7 odst. 3 zákona zašlou oznámení se seznamem identifikátorů datových schránek, kterými budou komunikovat s centrální evidencí účtů, do datové schránky České národní banky. Datovou zprávu označí v poli "Věc" textem "Oznámení datových schránek pro CEÚ", v poli "Zmocnění" uvedou odkaz na § 7 odst. 3 zákona a v poli "K rukám" uvedou text "Centrální evidence účtů".

(2) Oznámení podle odstavce 1 je zasíláno ve struktuře datového souboru formátu CSV, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.

(3) Veškeré změny identifikátorů datových schránek, ke kterým dojde po oznámení podle odstavce 1, zasílají orgány uvedené v § 7 odst. 3 zákona bez zbytečného odkladu shodným způsobem jako oznámení podle odstavce 1 s rozlišením, zda jde o zařazení nové datové schránky do seznamu, nebo vyřazení stávající datové schránky ze seznamu.


§ 8

Žádost o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů

(1) Žádost o poskytnutí údajů zní vždy pouze na jeden účet nebo jednu osobu.

(2) Žádost o poskytnutí údajů se podává do datové schránky zřízené Českou národní bankou pro centrální evidenci účtů. Identifikátor této datové schránky je dostupný na internetových stránkách České národní banky.

(3) Žádost o poskytnutí údajů je zasílána České národní bance ve struktuře datového souboru formátu XML, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.

(4) Datová zpráva obsahující žádost o poskytnutí údajů se označí v poli "Věc" textem "Žádost o poskytnutí údajů z CEÚ", v poli "Zmocnění" se uvede odkaz na § 6 zákona a v poli "K rukám" se uvede text "Centrální evidence účtů". Datová zpráva může obsahovat více jednotlivých žádostí o poskytnutí údajů.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 09.02.2017
Autor Česká národní banka
Účinný od 01.06.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 10/2017

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Jednorázové předání aktuálně platných údajů do centrální evidence účtů
§ 4 - Informace o změnách údajů v centrální evidenci účtů
§ 5 - Formát a způsob předávání údajů
§ 6 - Zajištění organizačních předpokladů pro předávání údajů
§ 7 - Evidence datových schránek pro komunikaci s centrální evidencí účtů
§ 8 - Žádost o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
§ 9 - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP