Právní prostor
Zrušeno k 1.1.2020

209/2017 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Zrušeno k 1.1.2020
Datum vydáni 14.07.2017
Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účinný od 01.09.2017
Účinný do 31.12.2019
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 76/2017

209/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 26. června 2017
o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služebMinisterstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 37 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách:


§ 1

Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací.
2. Vyhláška č. 26/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha
Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb


1. Popis

a) Na lícové straně průkazu je v levé horní části umístěna fotografie zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu. Ve středové části průkazu je na prvním řádku uveden název kontrolního orgánu slovy "ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD". Na druhém řádku vpravo je uvedeno evidenční číslo průkazu. Na třetím řádku je uvedeno označení průkazu slovy "PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE". Na čtvrtém řádku je uvedeno jméno, příjmení a titul zaměstnance. Na pátém řádku vlevo je uvedeno "Jiné záznamy" a uprostřed je uvedena funkce zaměstnance. Na úrovni čtvrtého a pátého řádku je v pravé části průkazu umístěn velký státní znak České republiky. Ve spodní části průkazu jsou uvedena slova "Nalezený průkaz zašlete na adresu Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025".

b) Na rubové straně průkazu jsou na prvním až třetím řádku uvedena slova "PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE POVĚŘENÉHO VÝKONEM KONTROLY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB", na čtvrtém řádku slova "Držitel průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu" a na pátém řádku slova "Ev. č. průkazu" včetně příslušného evidenčního čísla průkazu. Na šestém řádku následuje text "je pověřenou osobou k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb.". Ve spodní části jsou vlevo uvedeny místo a datum vydání slovy "V Praze dne" a vpravo funkce a podpis předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu.

c) Průkaz zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb je vytištěn na bílé plastové samolepící fólii umístěné na obdélníkové kartě se zaoblenými rohy o rozměrech 85,6 mm x 54 mm. Tisk lícové i rubové strany je proveden na bílém podkladě, na rubové straně průkazu je ve středu průkazu na pozadí textů umístěno logo Českého telekomunikačního úřadu v barevném provedení a ve spodní části je umístěno označení "Český telekomunikační úřad".


2. Vyobrazení lícové strany průkazu

Obrázek - Lícová strana


3. Vyobrazení rubové strany průkazu

Obrázek - Rubová strana
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 14.07.2017
Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účinný od 01.09.2017
Účinný do 31.12.2019
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 76/2017

Obsah

Žádne výsledky
§ 1
§ 2
§ 3
Příloha - Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
1. Popis
2. Vyobrazení lícové strany průkazu
3. Vyobrazení rubové strany průkazu
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP