Právní prostor
Účinné znění ( 1.8.2017 - bez omezení )

216/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Účinné znění ( 1.8.2017 - bez omezení )
Datum vydáni 21.07.2017
Autor Český báňský úřad
Účinný od 01.08.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 79/2017

216/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 10. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 6 a 17, § 30 odst. 2 a § 36 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.:


ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin


Čl. I

Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., se mění takto:


1. V úvodní větě vyhlášky se slova "§ 23 odst. 7 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu" nahrazují slovy "§ 22 odst. 6 a § 30 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.".


2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví
a) technické požadavky na umístění a provedení staveb a ploch určených k výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo zpracování výbušnin 1), a to včetně výroby, laborace, delaborace nebo ničení střeliva nebo munice 2) nebo výroby pyrotechnických výrobků 3), je-li při těchto činnostech nakládáno s výbušninou, a
b) třídy nebezpečí výbušnin.

------------------------------------------------------------------
1) § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.".


3. V § 2 písmeno a) zní:
"a) objektem stavba nebo plocha určená k výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo zpracování výbušnin,".


4. V § 2 písm. c) se slova "místem nebo objektem, v němž se vyrábějí, zpracovávají a skladují výbušniny, nebo hranicí místa manipulace s výbušninami a ohroženým objektem" nahrazují slovy "objektem a okolní stavbou nebo plochou, které tato vyhláška přiznává ochranu (dále jen "ohrožená stavba")".


5. V § 2 písm. d) se slovo "objektu" nahrazuje slovy "ohrožené stavby".


6. V § 2 se písmena p) až s) a w) až y) zrušují.


Dosavadní písmena t) až v) se označují jako písmena p) až r) a dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno s).


7. V § 2 písm. p) se slovo "objektům" nahrazuje slovy "stavbám".


8. V nadpisu části druhé se slovo " , střelnic" zrušuje.


9. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

------------------------------------------------------------------
"4) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.".


10. V § 4 odst. 1 se slova "podle přílohy č. 1, která je součástí této vyhlášky" nahrazují slovy "podle přílohy č. 1 vyhlášky o skladování výbušnin 5)".


Poznámka pod čarou č. 5 zní:

------------------------------------------------------------------
"5) Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb., vyhlášky č. 200/2006 Sb. a vyhlášky č. 12/2017 Sb.".


11. V § 5 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"(1) Bezpečnostní vzdálenost se stanoví podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Při výpočtu bezpečnostní vzdálenosti se do obložení zahrnují všechny výbušniny, s výjimkou výbušnin 1.4S podle Přílohy A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 6). Jsou-li v objektu výbušniny různých tříd nebezpečí, určí se bezpečnostní vzdálenosti pro výbušninu nejvyšší třídy a skupiny nebezpečí, přičemž se počítá s celkovým obložením. Je-li dílčí část objektu oddělena od ostatních způsobem zamezujícím eskalaci následků vlivem iniciace výbušnin i v ostatních částech, lze pro stanovení bezpečnostní vzdálenosti použít dílčí obložení části objektu; požadavek se považuje za splněný, je-li dílčí část objektu od ostatních oddělena způsobem zamezujícím přenos výbuchu a požáru. Při určování bezpečnostní vzdálenosti mezi dvěma vzájemně se ohrožujícími objekty se stanoví bezpečnostní vzdálenost pro každý objekt zvlášť, přičemž rozhodující je větší z nich. Bezpečnostní vzdálenost se počítá od stěny nebo hrany ohrožujícího prostoru.

------------------------------------------------------------------
6) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.".


12. V § 5 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Pokud se v objektu nachází též střelivo, munice či pyrotechnické výrobky v rámci jejich výroby, laborace nebo delaborace, použijí se odstavce 1 až 3 a § 4 obdobně.

(5) Pokud je ohroženou stavbou stavba určená pro střelivo, munici nebo pyrotechnické výrobky, použijí se odstavce 1 až 3 a § 4 obdobně.".


13. V § 6 odst. 1 větě čtvrté se číslice "8" nahrazuje číslicí "5".


14. V § 7 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Požadavek podle věty první se považuje za splněný, jsou-li použity stavební výrobky třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B, a v případě stavebních výrobků ze dřeva výrobky s úpravou zajišťující třídu reakce na oheň B, klasifikované podle právního předpisu upravujícího technické podmínky požární ochrany staveb 7).".


Poznámka pod čarou č. 7 zní:

------------------------------------------------------------------
"7) § 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.".


15. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Obložení příručního skladu se pro účely stanovení bezpečnostních vzdáleností připočítává k obložení objektu, ve kterém je zřízen, není-li splněna podmínka podle § 5 odst. 2 věty třetí.".


16. V § 13 odst. 1 se slova "a před nebezpečnými účinky statické elektřiny" zrušují a na konci odstavce 1 se doplňují věty "V prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin v důsledku účinků statické elektřiny se provedou opatření proti hromadění elektrického náboje. V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin se mohou použít jen elektrická zařízení určená do tohoto prostředí; tento požadavek se považuje za splněný, jestliže je vyhověno požadavkům české technické normy, která stanoví požadavky na elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin 8).".


Poznámka pod čarou č. 8 zní:

------------------------------------------------------------------
"8) ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.".


17. V § 13 odst. 2 se slova "Objekty, ve kterých přerušení elektrického proudu by mohlo způsobit" nahrazují slovy "Objekty, ve kterých by přerušení dodávky elektrického proudu mohlo způsobit ohrožení osob,".


18. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

"§ 14

Pomocné prostory

(1) Do objektu lze umístit jen nezbytně nutná technická a technologická zařízení související s danou výrobní operací a zřizují se v nich jen nezbytně nutné prostory související s danou výrobní operací.

(2) Zřizuje-li se v objektu sanitární zařízení 9) nebo prostor nebo úkryt pro obsluhu, musí být oddělen od zbylé části objektu způsobem omezujícím ohrožení osoby v tomto prostoru nebo úkrytu se nacházející; nezřizují se však v zářezu valu. Věta první se použije obdobně pro kancelářské prostory a laboratoře; jde-li o laboratoř určenou k nakládání s výbušninami, nesmí její obložení převýšit hodnotu podle § 18 odst. 1.

------------------------------------------------------------------
9) § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.".


19. V § 15 se odstavce 2 a 3 zrušují.


Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.


20. V § 16 odst. 2 se slova "zkušebny, vývojová pracoviště a střelnice," nahrazují slovy "zkušebny a vývojová pracoviště".


21. V § 17 se odstavec 1 zrušuje.


Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.


22. V § 18 se odstavce 2 až 4 a 8 zrušují.


Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 2 až 4 a dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 5.


23. V § 18 odst. 3 se za slovo "umístěné" vkládá slovo "zpravidla".


24. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Zkušebny slouží k stanovování a ověřování funkčních a jiných vlastností výbušnin.".


25. V § 19 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Zkušebna musí být rovněž zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob oplocením nebo jiným vhodným způsobem.".


26. V § 19 odstavec 4 zní:

"(4) V případě, že zkoušky výbušnin ve zkušebně ohrožují obsluhu, zkušebna musí být opatřena vhodným úkrytem pro obsluhu, a to ve vzdálenosti zamezující ohrožení osoby v něm se nacházející nebo v provedení zamezujícím ohrožení osoby v něm se nacházející.".


27. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.


28. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.


29. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.


Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.


30. Příloha č. 1 se včetně nadpisu zrušuje.


31. V příloze č. 2 u druhu výroby "Výroba třaskavin a třaskavých složí" se ve sloupci C věta "Objekty výroby a úpravy třaskavin a třaskavých složí mokrou cestou s obsahem zvlhčovadla nad 10 %." zrušuje.


32. V příloze č. 2 u druhu výroby "Výroba černého prachu a jeho zpracování" se ve sloupci C věta "Výroba dvojné směsi na bázi ledek-uhlí, ledek-síra, zpracování a laborace černého prachu za sucha" zrušuje.


33. V příloze č. 2 u druhu výroby "Výroba a zpracování trhavin plastických, poloplastických a sypkých s výbušninami skupin AII a AIII" se ve sloupci C věta "Objekty pro přípravu vsádky dinitrolátek (tavení, čerpání, vážení)" zrušuje.


34. V příloze č. 2 se řádek druhu výroby "Výroba trhavin DAP a emulsních trhavin" zrušuje.


35. V příloze č. 2 u druhu výroby "Výroba pyrotechnických složí skupiny 1" se ve sloupci D věta "Příprava oxidovadel a kovových prášků pro pyrotechnické slože skupiny 1" zrušuje.


36. V příloze č. 2 u druhu výroby "Výroba munice s trhavinovou náplní třídy A" se ve sloupci B věty "Výroba a kompletace náplní bezdýmného prachu, kompletace nábojek, sestava zápalkových šroubů, zapalovačů a rozněcovačů. Povrchová úprava munice (stříkání apod.). Balení" zrušují a ve sloupci C se za text "200 g)" doplňují slova " . Výroba a kompletace náplní bezdýmného prachu, kompletace nábojek, sestava zápalkových šroubů, zapalovačů a rozněcovačů.".


37. V příloze č. 3 odst. 1 se slova "ohroženého objektu a stupně jeho" nahrazují slovy "ohrožené stavby a stupně jejího".


38. V příloze č. 3 odst. 2 se slova "ohroženého objektu, jeho" nahrazují slovy "ohrožené stavby, jejího".


39. V příloze č. 3 odst. 4 se slovo "koeficientu" nahrazuje slovy "vybraných koeficientů".


40. V příloze č. 3 odst. 6 písm. c) a odst. 7 písm. c), tabulce č. 1 v řádku bezpečnostního pásma 2 a tabulce č. 4 v řádku bezpečnostního pásma 3 se slovo "sociální" nahrazuje slovem "sanitární".


41. V příloze č. 3 odst. 2, odst. 6 písm. a), odst. 7 písm. a), tabulkách č. 1 a 4 v řádku bezpečnostního pásma 1 se slovo "výrobní" zrušuje.


42. V příloze č. 3 odst. 3 a nadpisu tabulky č. 2 se slovo "výrobních" zrušuje.


43. V příloze č. 3 odst. 6 písm. c) a odst. 7 písm. c) se slovo "objekty" nahrazuje slovem "stavby".


44. V příloze č. 3 odst. 6 písm. b) a odst. 7 písm. b) se slova "výrobní objekt" nahrazují slovy "stavbu pro výrobu a skladování".


45. V příloze č. 3 odst. 8 se slova "a ohroženého objektu" nahrazují slovy "objektu a ohrožené stavby".


46. V příloze č. 3 odst. 11 se slova "nebo se nestanoví" zrušují.


47. V příloze č. 3 se odstavce 13 a 14 zrušují.


48. V příloze č. 3 tabulkách č. 1, 2 a 4 se slova "Ohrožený objekt" nahrazují slovy "Ohrožená stavba" a v tabulce č. 1 se slova "Stupeň poškození objektu" nahrazují slovy "Stupeň poškození stavby".


49. V příloze č. 3 tabulkách č. 1 a 4 v řádku bezpečnostního pásma 1 se slova "objekty malé důležitosti" nahrazují slovy "stavby malé důležitosti".


50. V příloze č. 3 tabulkách č. 1 a 4 v řádku bezpečnostního pásma 1 se slova "a střelnice" zrušují.


51. V příloze č. 3 tabulce č. 4 v řádku bezpečnostního pásma 2 se slova "Výrobní objekty" nahrazují slovy "Stavby pro výrobu a skladování" a v řádku bezpečnostního pásma 3 se slovo "objekty" nahrazuje slovem "stavby".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při změně dokončeného objektu, udržovacích pracích nebo změně v užívání objektu musí být objekt uveden do souladu s vyhláškou č. 102/1994 Sb., ve znění účinném po nabytí účinnosti této vyhlášky. Při změně části objektu nebo udržovacích pracích na části objektu musí být uvedena příslušná část objektu do souladu s vyhláškou č. 102/1994 Sb., ve znění účinném po nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost


Čl. III

Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb., se mění takto:


1. V úvodní větě vyhlášky se slova "§ 6 odst. 6, § 23 odst. 7, § 33 odst. 5, § 36 odst. 6 a v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky podle § 23 odst. 7 a § 36 odst. 7 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb." nahrazují slovy "§ 22 odst. 17 a § 36 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb., (dále jen "zákon")".


2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 16 zní:

"§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví
a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě, zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení a zneškodňování výbušnin 1) (dále jen "práce s výbušninami"),
b) obsah provozní dokumentace pro činnosti podle písmene a),
c) rozsah a podmínky výuky a podmínky získání způsobilosti k zacházení s výbušninami při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin,
d) požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě, zpracování, výzkumu, vývoji a zkoušení výbušnin, a
e) druhy a obsah detekčních látek v plastických trhavinách.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na ničení selhávek v místě provádění trhacích prací podle jiného právního předpisu 16).

------------------------------------------------------------------
1) § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
16) Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.".


3. V § 2 odst. 3 se slova "při němž pracovník určený k této činnosti se nesmí od pracovníků vzdálit" nahrazují slovy "a to organizací pověřeným pracovníkem, který se nesmí od pracovníků vzdálit, anebo jiným vhodným způsobem zaručujícím obdobnou míru ochrany".


4. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Způsobilost pro práce s výbušninami

Osoba, která provádí práce s výbušninami, jakož i osoba, která provádí úkoly v hodnocení a prevenci rizik při práci s výbušninami a osoba vypracovávající a schvalující provozní dokumentaci podle této vyhlášky musí mít odbornou způsobilost nejméně v rozsahu stanoveném v čl. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.".


5. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní:

"§ 4

Pyrotechnik

Podmínky získání oprávnění pyrotechnika k zacházení s výbušninami při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby, splňuje žadatel, pokud kromě požadavku na věk podle § 35 odst. 2 zákona
a) je plně svéprávný,
b) dosáhl alespoň základního vzdělání,
c) je bezúhonný podle § 34 odst. 2 zákona,
d) je zdravotně způsobilý k nakládání s výbušninami, což doloží příslušným lékařským posudkem; za zdravotně způsobilého nelze uznat toho, kdo trpí nemocemi vylučujícími zdravotní způsobilost k práci při nakládání s výbušninami podle vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 2),
e) je odborně způsobilý pro práce s výbušninami podle § 3 a
f) absolvoval výuku v pyrotechnickém kurzu podle učebních osnov uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce a úspěšně složil zkoušku, jíž je výuka v pyrotechnickém kurzu zakončena, k prokázání teoretických a praktických znalostí potřebných pro ničení a zneškodňování výbušnin podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.

------------------------------------------------------------------
2) Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).".


6. § 5 a 7 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 3 až 5 zrušují.


7. V § 6 odst. 2 se slova "přihlašování a" zrušují.


8. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; zjistí-li při práci s výbušninami nepravidelnosti a podezřelé jevy, z nichž se dá usuzovat na nebezpečí výbuchu, nesmí dále pokračovat v práci s výbušninami a musí ohrožený prostor opustit".


9. V § 9 odst. 3 se slova "odpovědným zástupcem organizace" nahrazují slovy "organizací, a to nejméně jednou za rok".


10. V § 9 odst. 5 se slova "pro pracovníky při práci s výbušninami a při změně druhu práce preventivní zdravotnické prohlídky podle zvláštních předpisů. 7)" nahrazují slovy "stálý dozor.".


Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.


11. § 11 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8 a 9 zrušuje.


12. V § 12 se odstavec 1 zrušuje.


Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 1 až 10.


13. V § 12 odst. 1 větě první se slova " , jejichž užívání může ovlivnit provoz objektu," zrušují a na konci odstavce 1 se doplňují věty "Vnější prostor do vzdálenosti 5 m od vnější stěny nebo hrany objektu a vnitřní strana ochranného valu musí být průběžně zbavovány hořlavého porostu a materiálu. Únikové cesty a nouzové východy musí být udržovány průchodné. Dopravní cesty a cesty pro chůzi musí být udržovány tak, aby přeprava včetně přenášení výbušnin po dopravních cestách a chůze po cestách pro chůzi byla vždy bezpečná.".


14. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "V objektu smí být hořlavá kapalina, plyn nebo jiný snadno hořlavý materiál jen v množství nezbytně nutném pro pracovní úkony, a to ve vhodných nádobách, na stanoveném místě a musí být označeny způsobem předepsaným v provozní dokumentaci.".


15. V § 12 odstavec 10 zní:

"(10) Pro laboratoře a zkušebny se použijí přiměřeně odstavce 2 a 4, přičemž v nich mohou být trvale ukládány vzorky výbušnin, pracuje-li se s nimi pravidelně.".


16. V § 13 se odstavec 1 zrušuje.


Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 1 až 10.


17. V § 13 odst. 7 se slova "hromadnému, těžkému nebo smrtelnému úrazu" nahrazují slovy "události, jež podléhá ohlašovací povinnosti podle § 6 odst. 3 písm. b) zákona nebo jiného právního předpisu 17)" a slova "od úrazu" se nahrazují slovy "od takové události".


Poznámka pod čarou č. 17 zní:

------------------------------------------------------------------
"17) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.".


18. V § 13 odstavce 9 a 10 znějí:

"(9) Požadavky na obsah provozní dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(10) Na výzkum a vývoj výbušnin a na výrobu výbušnin v laboratořích nebo poloprovozu, jakož i na zkoušení výbušnin, nejedná-li se o provádění funkčních zkoušek sériově vyráběných výbušnin, se použijí přiměřeně požadavky odstavců 1 až 9; v provozní dokumentaci však musí být
a) určen pracovník odpovědný za tuto činnost,
b) stanoveny obecné bezpečnostní pokyny a
c) stanoveno nejvyšší povolené množství výbušnin pro toto pracoviště.".


19. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14

Opravy strojů a zařízení

(1) Nejde-li o opravu standardně prováděnou podle provozní dokumentace, provádí se oprava stroje a zařízení jen na základě písemného příkazu k opravě vydaného organizací. Příkaz k opravě je součástí provozní dokumentace a obsahuje alespoň
a) vymezení stroje nebo zařízení včetně vymezení pracoviště, kde bude oprava provedena,
b) popis postupu opravy,
c) nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu před zahájením opravy, v jejím průběhu a případně po jejím skončení, včetně očištění od zbytků výbušnin a kontroly čistoty,
d) určení osob odpovědných za provedení opravy,
e) způsob kontroly plnění opatření podle písmene c) a kontroly provádění opravy, včetně určení odpovědnosti za tuto činnost, a
f) časové vymezení platnosti příkazu, datum jeho vydání a podpis vydávající osoby.

(2) O provedení opravy podle příkazu pořídí organizace záznam, který je součástí provozní dokumentace.

(3) Má-li být oprava prováděna jinou osobou než pracovníkem organizace, stroj nebo zařízení se nejpozději před jeho předáním k opravě jinému subjektu dokonale očistí od zbytků výbušnin a jiných nebezpečných látek a směsí; odstavce 1 a 2 se použijí přiměřeně.".


20. V § 15 odst. 3 se na konci textu doplňují slova "a nepřenosnými zapalovači".


21. V § 15 odstavec 4 zní:

"(4) Použití otevřeného ohně je dovoleno jen v nezbytně nutných případech, po provedení opatření vylučujících možnost výbuchu nebo požáru a současně za podmínky, že provozní dokumentace takový postup připouští. Nepřipouští-li provozní dokumentace takový postup, lze tak učinit též na základě písemného povolení organizace; písemné povolení tvoří součást provozní dokumentace.".


22. § 16 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

"§ 16

Elektrická zařízení a elektrostatická energie

V prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin v důsledku účinků statické elektřiny se provedou opatření proti hromadění elektrického náboje. V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin se mohou použít jen elektrická zařízení určená do tohoto prostředí. Tyto požadavky se považují za splněné, jestliže je vyhověno požadavkům české technické normy, která stanoví požadavky na elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin a požadavkům české technické normy stanovící požadavky na vyloučení nebezpečí statické elektřiny 10).

------------------------------------------------------------------
10) ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.
ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny.".


23. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.


24. V nadpise části šesté se za slovo "Balení," vkládá slovo "vnitropodniková" a slovo "evidence," se zrušuje.


25. § 18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

"§ 18

Balení a vnitropodniková přeprava

(1) Obal výbušniny musí být proveden tak, aby
a) chránil výbušninu před vnějšími vlivy prostředí,
b) jeho obsah nemohl uniknout,
c) byl k výbušnině netečný a neznamenal riziko její iniciace,
d) umožňoval snadné vyjmutí výbušniny z něj a
e) při předepsané manipulaci nedošlo k jeho samovolnému otevření ani k poškození výbušniny.

(2) Požadavky odstavce 1 se považují za splněné, jsou-li splněny požadavky na obaly podle Přílohy A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a podle přímo použitelného předpisu upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí 11).

(3) Výbušnina určená k vnitropodnikové přepravě se na jejím obale zřetelně označí alespoň názvem výbušniny a datem výroby nebo jiným údajem umožňujícím jeho identifikaci. Pro vzorky výbušnin se použije obdobně věta první.

(4) Vnitropodniková přeprava včetně přenášení výbušnin se řídí provozní dokumentací zpracovanou podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

------------------------------------------------------------------
11) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.
Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.".


26. § 19 a 21 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 12 zrušují.


27. V § 20 odst. 2 a v příloze č. 3 čl. 1 odst. 2 se slova "schválených technologických postupů" nahrazují slovy "provozní dokumentace".


28. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

Ponechání místa v původním stavu

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při práci s výbušninami se na místě, kde se přihodil závažný pracovní úraz nebo kde došlo k závažné události, nebezpečnému stavu nebo závažné provozní nehodě (havárii), které podléhají ohlašovací povinnosti podle zákona, nesmí nic měnit, dokud obvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nebo neurčil jinak. Požadavek věty první se neuplatní v případě záchrany postižených, dalších záchranných prací nebo vylučuje-li to bezpečnost provozu. V takových případech organizace, je-li to možné, pořizuje z místa před započetím příslušných úkonů dokumentaci s vyznačením provedených změn. Změny nutné z jiných závažných důvodů mohou být provedeny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu.".


29. V § 23 se věta první zrušuje a za slova "Detekční látkou" se vkládají slova "pro účely značkování plastických trhavin".


30. V § 25 se odstavec 2 a označení odstavce 1 zrušují.


31. V příloze č. 1 články 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 18 znějí:

"Čl. 1

Podmínky pro získání odborné způsobilosti podle § 3

1. Podmínkou pro získání odborné způsobilosti podle § 3 je absolvování výuky v kurzu podle osnovy uvedené v odstavci 2 a ověření znalostí nezbytných k bezpečnému provádění prací s výbušninami. Způsob ověření znalostí stanoví organizace.

2. Časový rozsah výuky podle odstavce 1 činí alespoň 40 hodin rozvržených do dvou po sobě jdoucích týdnů. Výuka se řídí osnovou stanovenou organizací s přihlédnutím k zařazení pracovníka a druhu prací s výbušninami prováděných v organizaci, a to alespoň v následujícím rozsahu:
a) nauka o výbušninách a obecných vlastnostech výbušnin,
b) výbušniny, se kterými organizace nakládá, a vlastnosti těchto výbušnin,
c) technologie, které při pracích s výbušninami organizace využívá,
d) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a bezpečnosti provozu při práci s výbušninami.

3. Časový rozsah výuky podle odstavce 2 lze přiměřeně zkrátit, případně i výjimečně od výuky upustit, jde-li o osobu, která
a) má provádět práce s výbušninami v rámci studia akreditovaného studijního programu nebo oboru vysoké školy zaměřeného na výbušniny,
b) je absolventem akreditovaného studijního programu nebo oboru vysoké školy zaměřeného na výbušniny,
c) vykonávala práce s výbušninami v pracovně-právním vztahu u jiné organizace v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 2 let nebo absolvovala výuku v kurzu podle odstavce 1,
d) získala profesní kvalifikaci pro práci s výbušninami podle jiného právního předpisu 18), je-li taková kvalifikace k dispozici, nebo
e) je držitelem oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů, vydaného orgánem státní báňské správy.


Čl. 2

Rozsah a podmínky výuky v pyrotechnickém kurzu

1. Časový rozsah výuky v pyrotechnickém kurzu podle § 4 písm. f) činí alespoň 100 hodin rozvržených do čtyř po sobě jdoucích týdnů. Výuka se řídí osnovou alespoň v následujícím rozsahu:
a) bezpečnostní předpisy pro práci s výbušninami a základní práva a povinnosti pyrotechnika,
b) základní prostředky trhací techniky a pomůcky pyrotechnika a způsob jejich použití, elektrický a neelektrický roznět,
c) ničení výbušnin pálením,
d) ničení výbušnin výbuchem,
e) zneškodňování výbušnin vyluhováním a chemickou cestou,
f) ničení zbytků výbušnin ve výrobním zařízení,
g) ničení neshodných výrobků, zmetků a smetků,
h) základy konstrukce výrobků obsahujících výbušniny a jejich ničení.

2. Podmínkami výuky v pyrotechnickém kurzu podle zákona jsou
a) odborná úroveň učebních osnov a učebních textů, zejména zohlednění právních předpisů a nejnovějších poznatků vědy a techniky a jejich schválení podle zákona,
b) vlastnictví nebo na základě smlouvy zajištění prostor k výuce, zejména ke stavbám nebo plochám určeným k ničení a zneškodňování výbušnin v rámci výuky,
c) zajištění výuky nezbytným počtem fyzických osob s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi.

------------------------------------------------------------------
18) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.".


32. V příloze č. 1 se články 3 a 4 včetně nadpisů zrušují.


Dosavadní článek 5 se označuje jako článek 3.


33. V příloze č. 1 čl. 3 se odstavce 7 a 8 zrušují.


34. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2
Obsah provozní dokumentace


Čl. 1

Obecný obsah provozní dokumentace

1. Provozní dokumentaci vypracovává a schvaluje organizací pověřená osoba podle postupů a podmínek stanovených organizací.

2. Obsah provozní dokumentace může být rozdělen do vzájemně provázaných samostatných částí upravujících dílčí skutečnosti.

3. Provozní dokumentace obsahuje titulní list s názvem výrobku nebo činnosti, pro něž je určena, údaje o osobách, které ji vypracovaly a schválily, včetně dat, kdy tak bylo učiněno, a jejich podpisů. Titulní list rovněž obsahuje přehled změn uvedených údajů, došlo-li k jejich změně. Pro provozní dokumentaci vypracovávanou a schvalovanou v elektronické podobě platí věta první obdobně; namísto podpisu fyzického lze využít uznávaného elektronického podpisu nebo obdobného identifikátoru stanoveného organizací.

4. Pro změnu provozní dokumentace se použijí obdobně odstavce 1 až 3. Při změně provozní dokumentace se přihlíží k nutnosti ověření příslušných změn v provozních podmínkách.


Čl. 2

Obsah vybrané provozní dokumentace

1. Provozní dokumentace pro výrobu nebo zpracování výbušnin, včetně laborace a delaborace střeliva a munice nebo výroby pyrotechnických výrobků, a provozní dokumentace pro provádění funkčních zkoušek sériově vyráběných výbušnin obsahuje alespoň
a) charakteristiku hotového výrobku, zejména název, vnější vzhled, složení, vlastnosti, požadavky, které musí splňovat, včetně přehledu případných povinných zkoušek, a údaje o jeho balení pro skladování a přepravu,
b) seznam potřebných surovin s uvedením požadavků, které musí splňovat,
c) přehled potřebného výrobního zařízení a pomůcek,
d) schéma procesu včetně popisu sledu operací, uspořádání jednotlivých operací v prostoru a popis pohybu materiálů,
e) popis jednotlivých operací, údaje o časovém sledu a trvání jednotlivých operací a spotřební normy,
f) způsob kontroly výroby včetně principů měření a regulace,
g) podrobný popis jednotlivých dílčích operací obsahující:
ga) podrobný popis způsobu práce a obsluhy zařízení včetně podrobného popisu kontroly,
gb) vymezení odpovědnosti pracovníků,
gc) údaje o obložení výbušninami pro jednotlivé objekty a pracoviště,
gd) přehled předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků,
ge) vymezení počtu pracovníků a
gf) nezbytná bezpečnostní opatření stanovená podle místních podmínek včetně opatření pro případ poruchy.

2. Provozní dokumentace pro ničení a zneškodňování výbušnin obsahuje alespoň
a) vymezení způsobu ničení výbušniny,
b) vymezení používaného zařízení,
c) způsob přípravy materiálu pro ničení,
d) bezpečnostně technická omezení, zejména nejvyšší hmotnost ničené výbušniny, tloušťku a šířku vrstvy nebo počet najednou ničených kusů,
e) způsob iniciace nebo zážehu a k tomu potřebné prostředky včetně postupu při odstraňování selhávky,
f) způsob ochrany prostoru pro ničení nebo zneškodňování výbušnin, včetně opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob,
g) opatření pro ochranu zúčastněných osob a okolí,
h) vymezení odpovědnosti a
i) údaje o obložení výbušninami.

3. Provozní dokumentace pro vnitropodnikovou přepravu včetně přenášení výbušnin obsahuje alespoň
a) vymezení způsobu přepravy a přenášení výbušnin, vymezení prostředků pro tuto činnost a způsob ověřování jejich způsobilosti,
b) vymezení přepravních obalů a způsob ověřování jejich způsobilosti,
c) vymezení dopravních cest a způsob zajišťování jejich sjízdnosti nebo schůdnosti,
d) způsob uložení a zajištění výbušniny v prostředku pro její přepravu nebo přenášení, včetně její přípustné hmotnosti,
e) přípustný počet vozidel v soupravě,
f) nejmenší vzdálenosti mezi osobami nebo prostředky pro přepravu výbušnin,
g) podmínky pro společnou nakládku,
h) podmínky pro bezpečnou přepravu nebo přenášení výbušnin.".


35. V příloze č. 3 čl. 1 odst. 6 se slova "odpovědný zástupce" zrušují.


36. V příloze č. 3 čl. 2 se slova "místo, odpovídající požadavkům zvláštních předpisů, 13) a které musí být schváleno podle zvláštních předpisů. 14)" nahrazují slovem "místo 13), 14).".


Poznámky pod čarou č. 13 a 14 znějí:

------------------------------------------------------------------
"13) § 29 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".


37. V příloze č. 3 čl. 3 odst. 6 se slova "technologických postupech" nahrazují slovy "provozní dokumentaci".


38. V příloze č. 3 čl. 3 odst. 8 se věta poslední nahrazuje větou "Na provozní dokumentaci se použije přiměřeně čl. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.".


39. V příloze č. 3 čl. 3 odst. 11 se věta poslední zrušuje.


40. V příloze č. 3 čl. 4 odst. 2 se věta poslední zrušuje.


41. V příloze č. 3 čl. 4 odst. 3 se slova "přiměřeně ustanovení zvláštních předpisů" nahrazují slovy "obdobně ustanovení vztahující se ke způsobu roznětu a k ochraně elektrického roznětu podle vyhlášky o používání výbušnin 16)".


42. V příloze č. 3 čl. 4 odst. 9 se věta první nahrazuje větou "Ničení se ukončuje signálem, který se vyhlašuje po uplynutí stanovené čekací doby a po prohlídce místa ničení pyrotechnikem, zatímco ostatní pracovníci zůstávají na určených místech.".


43. V příloze č. 4 tabulka v odstavci 2 zní:

"+--------------------------------------------------+-----------------+
| Název detekční látky | Minimální obsah |
+--------------------------------------------------+-----------------+
| Ethylenglykoldinitrát (CAS č. 628-96-6) | 0,2 % hm. |
+--------------------------------------------------+-----------------+
| 2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (CAS č. 3964-18-9) | 1,0 % hm. |
+--------------------------------------------------+-----------------+
| 4-Nitrotoluen (CAS č. 99-99-0) | 0,5 % hm. |
+--------------------------------------------------+-----------------+".


Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Odborná způsobilost získaná podle § 3 a 4 vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za odbornou způsobilost získanou podle této vyhlášky.

2. Osnova výuky v pyrotechnickém kurzu podle vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a související učební texty, se považují za osnovu výuky v pyrotechnickém kurzu a učební texty podle této vyhlášky nejdéle do 30. června 2019.


ČÁST TŘETÍ
Závěrečné ustanovení


Čl. V

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost


Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.

Předseda:
Ing. Štemberka v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 21.07.2017
Autor Český báňský úřad
Účinný od 01.08.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 79/2017

Obsah

Žádne výsledky
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
Čl. I
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
Čl. III
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Závěrečné ustanovení
Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost
Čl. VI
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP