Právní prostor
Účinné znění ( 15.8.2017 - bez omezení )

229/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Účinné znění ( 15.8.2017 - bez omezení )
Datum vydáni 31.07.2017
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 15.08.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 83/2017

229/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 12. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 5 a § 9 odst. 10 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., se mění takto:


1. V § 7 odst. 2 se slova "1 % sušiny" nahrazují slovy "1,5 % sušiny".


2. V § 7 odst. 6 se slova "zkoušení půdy" nahrazují slovy "zkoušení zemědělských půd".


3. V § 7 odst. 7 se slova "hnojiva.ha-1" nahrazují slovy "sušiny.ha-1".


4. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Statková a organická hnojiva dodávaná volně ložená nesmějí být používána
a) na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem, a
b) v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně.".


5. V § 9 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.


6. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

"§ 9a

Způsob hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek

Vzor formuláře pro hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.".


7. V nadpisu přílohy č. 2 se slova "statkových hnojiv," zrušují.


8. V příloze č. 2 se slova "podnikatel v zemědělství" nahrazují slovy "zemědělský podnikatel".


9. V příloze č. 2 se slova "statková hnojiva," zrušují.


10. V příloze č. 2 se slova "půdního bloku nebo jeho dílu" nahrazují slovy "dílu půdního bloku".


11. V příloze č. 3 v tabulce obsažené v části A se v řádku "Hnůj skotu" vkládá pod řádek "krávy dojené" řádek, který zní:

+--------------+----------------------------+--------------+------+--------+-------+
| | "směs hnoje od více | 22 | 6,7 | 4,0 | 7,6". |
| | kategorií skotu | | | | |
+--------------+----------------------------+--------------+------+--------+-------+


12. V příloze č. 3 v tabulce obsažené v části A se v posledním řádku za slova "digestátu (separát)" vkládají slova "nebo tuhý digestát".


13. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4
Hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek

+---------------------------------------+---------------------+
| Zemědělský podnikatel | |
+---------------------------------------+---------------------+
| Místo podnikání nebo sídlo | |
+---------------------------------------+---------------------+
| Datum narození nebo IČ, bylo-li | |
| přiděleno | |
+---------------------------------------+---------------------+
| Plánovaný termín aplikace (datum) | |
+---------------------------------------+---------------------+
| Název a množství aplikovaných | |
| kapalných hnojiv nebo pomocných látek | |
+---------------------------------------+---------------------+
| Místo aplikace s určením dílů půdních | |
| bloků podle evidence využití půdy | |
| podle uživatelských vztahů (LPIS) | |
+---------------------------------------+---------------------+
| Osoba provádějící aplikaci (název, | |
| sídlo, IČ, bylo-li přiděleno) | |
+---------------------------------------+---------------------+

Datum, podpis:".


Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

--------------------
+) 15. 8. 2017
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 31.07.2017
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 15.08.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 83/2017

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Technický předpis
Čl. III - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP