Právní prostor

237/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

znění účinné od 3. září 2017


237/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 28. července 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisůMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb., vyhlášky č. 271/2009 Sb. a vyhlášky č. 131/2014 Sb., se mění takto:


1. V příloze č. 1 části 2 se za dosavadní text doplňuje text, který zní:
"d) organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod

+---------------------------------------------------------------+
| Přípustné množství mikroorganismů [KTJ 5)] |
+-----------------+---------------------------------------------+
| Salmonella sp. | Escherichia coli nebo enterokoky |
| (v 50 g vzorku) | (v 1 g - 5 zkoušených vzorků) |
+-----------------+----------------------+----------------------+
| | 4 vzorky | 1 vzorek |
| negativní +----------------------+----------------------+
| | 3 | 3 |
| | 10 | 5 x 10 |
+-----------------+----------------------+----------------------+

Metody odběru vzorků a stanovení mikrobiologických analýz budou prováděny podle zásad uvedených v AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008.".


Poznámka č. 5 zní:

------------------------------------------------------------------
"5) kolonie tvořící jednotky.".


2. V příloze č. 3 se pod nadpis Druh hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny, vkládá tabulka, která včetně nadpisu zní:

"a) Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin

+-------+----------------+-----------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
| typ | označení typu | minimální | součásti určující typ, | hodnocené součásti | složení, způsob výroby | zvláštní ustanovení |
| | | obsah | formy a rozpustnost | a další požadavky | | |
| | | živin | živin | | | |
+-------+----------------+-----------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-------+----------------+-----------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
| 9.1 | Směs stopových | Živiny | celkový obsah každé | Celkový a/nebo vodorozpustný | Výrobek získaný smíšením dvou | Je-li stopová živina vázána |
| | živin v pevné | celkem | stopové živiny; | obsah každé stopové živiny | nebo více hnojiv typu 3 b) | v chelátu, musí být uvedeno |
| | formě | 5 % | obsah vodorozpustného | | | chelátotvorné činidlo a podíl |
| | | | podílu každé stopové | | | vodorozpustného obsahu vázaného |
| | | | živiny, činí-li tento | | | v chelátové formě |
| | | | rozpustný podíl | | | |
| | | | nejméně polovinu | | | |
| | | | celkového obsahu; | | | |
| | | | pokud je stopová | | | |
| | | | živina zcela rozpustná | | | |
| | | | ve vodě, deklaruje | | | |
| | | | se pouze obsah | | | |
| | | | vodorozpustného podílu | | | |
+-------+----------------+-----------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
| 9.2 | Směs stopových | Živiny | celkový obsah každé | Celkový a/nebo vodorozpustný | Výrobek získaný rozpuštěním | Je-li stopová živina vázána |
| | živin | celkem | stopové živiny; | obsah každé stopové živiny | a/nebo suspenzí dvou nebo | v chelátu, musí být uvedeno |
| | v kapalné | 2 % | obsah vodorozpustného | | více hnojiv typu 3 b) ve vodě | chelátotvorné činidlo a podíl |
| | formě | | podílu každé stopové | | | vodorozpustného obsahu vázaného |
| | | | živiny, činí-li tento | | | v chelátové formě |
| | | | rozpustný podíl | | | |
| | | | nejméně polovinu | | | |
| | | | celkového obsahu; | | | |
| | | | pokud je stopová | | | |
| | | | živina zcela rozpustná | | | |
| | | | ve vodě, deklaruje | | | |
| | | | se pouze obsah | | | |
| | | | vodorozpustného podílu | | | |
+-------+----------------+-----------+------------------------+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+".


3. V příloze č. 3 se pod tabulku a) Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin vkládá nadpis, který zní:

"b) Hnojiva obsahující pouze jednu stopovou živinu".


4. V příloze č. 3 se v části Druh hnojiva: 4. Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva pod tabulku doplňuje věta "Hnojiva odpovídající typům 17.1.1 - 17.2.2 jsou považována za typová i v granulované formě, pokud se granule po rozmíchání ve vodě rozpadnou na částice s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu.".


5. V příloze č. 3 se v části Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva ve třetím sloupci slova "separovaný digestát" nahrazují slovy "tuhý digestát; digestát separát".


6. V příloze č. 3 se v části Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva v sedmém sloupci slova " , tuhý podíl po separaci" nahrazují slovy " ; v případě digestátu - separátu se jedná o tuhý podíl po separaci".


Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

--------------------
+) 3. 9. 2017
Čl. I Čl. II - Technický předpis Čl. III - Účinnost
Název
237/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Autor
Ministerstvo zemědělství
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
4. srpna 2017
Účinný od
3. září 2017
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2017
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP