Právní prostor
Účinné znění ( 19.8.2017 - bez omezení )

236/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.

Účinné znění ( 19.8.2017 - bez omezení )
Datum vydáni 04.08.2017
Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účinný od 19.08.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 86/2017

236/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 25. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 104/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb., se mění takto:


1. V § 4 odst. 3 písm. b) a odst. 5 se slova "nejméně jedenkrát za 18 měsíců" nahrazují slovy "zpravidla jedenkrát za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, nejpozději však za 14 kalendářních měsíců po sobě následujících".


2. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "V případě, že štítkový příkon plynového spotřebiče není znám, použije se výrobcem udávaný příkon takového plynového spotřebiče.".


3. V § 9 odst. 10 písmeno a) zní:
"a) dvojnásobku nejvyšší denní hodnoty operátorem trhu zveřejněné hodnoty Indexu
OTE P
OTE
za měsíc předcházející měsíci, ve kterém došlo ke zjištění neoprávněného odběru; cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným Českou národní bankou v aktuálním plynárenském dni D; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla hodnota denního kurzu publikována,".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.

--------------------
+) 19. 8. 2017
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 04.08.2017
Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účinný od 19.08.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 86/2017

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP