Právní prostor
Účinné znění ( 1.9.2017 - bez omezení )

238/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Účinné znění ( 1.9.2017 - bez omezení )
Datum vydáni 09.08.2017
Autor Ministerstvo vnitra
Účinný od 01.09.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 87/2017

238/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 31. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisůMinisterstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb. a vyhlášky č. 261/2013 Sb., se mění takto:


1. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo "specifikaci" vkládají slova "žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,".


2. V § 4a se v závorce pod nadpisem text "18 a 19" nahrazuje textem "19 písm. i)".


3. V § 4a se odstavec 1 zrušuje.


Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.


4. V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

"(3) V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje další náležitosti individuálního vzdělávacího plánu vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 21).

------------------------------------------------------------------
21) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.".


Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.


5. V § 4a odst. 4 se slovo "osobní" zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova "ve školní matrice".


6. V § 6 odst. 6 se slova "a pátek, které předcházejí Velikonočnímu pondělí" nahrazují slovy "předcházející Velkému pátku".


7. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.".


8. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Postup při podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení
(K § 64 zákona)

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.".


9. V § 13 nadpis zní:

"Pozvánka k přijímací zkoušce a náhradní termín".


10. V § 13 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jeho konáním.

(2) Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje zejména obor vzdělání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místo a čas konání přijímací zkoušky, obsah a formu přijímací zkoušky, seznam povolených pomůcek.".


11. V § 13 se odstavce 3 až 5 zrušují.


Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.


12. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a

Školní přijímací zkouška
(K § 64 zákona)

(1) Rozhodne-li ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky, stanoví termín a místo konání, její formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

(2) Termíny konání školní přijímací zkoušky se nesmí časově překrývat s termíny jednotné zkoušky.".


13. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a
b) kritéria přijímacího řízení.".


14. V § 15 odst. 1 se slovo "veřejnosti" nahrazuje slovem "veřejně".


15. § 15a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b zní:

"§ 15a

Zápisový lístek
(K § 64 zákona)

Pro náležitosti zápisového lístku se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 5b).

------------------------------------------------------------------
5b) Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.".


16. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

"§ 16a

Další pravidla řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání
(K § 64 zákona)

Pro předávání údajů z přihlášek a předávání údajů ze záznamových archů Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, způsob nakládání se zkušební dokumentací, průběh jednotné zkoušky a bezpečnostní pravidla jednotné zkoušky se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 5b).".


17. V § 18 písm. e) se slova "večerní," a "distanční" zrušují.


18. V § 23 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

(2) Odbornou praxi žáků vyučuje učitel odborných předmětů a učitel praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorů.".


19. V § 26 odst. 1 se slova "na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby" zrušují.


20. V § 26 odst. 2 se slova "na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu ostatních vyučujících" zrušují.


21. V § 27 odst. 3 a 5 se slova "do 30. září" nahrazují slovy "do posledního pracovního dne měsíce října".


22. V § 30 odst. 1 se slovo "program" nahrazuje slovy "obsahovou náplň" a za slovo "předmětu" se vkládají slova "nebo modulu".


23. V § 30 odst. 1 písm. a) se za slovo "předmětu" vkládají slova "nebo modulu".


24. V § 30 odst. 4 se za slovo "předmětu" vkládají slova "nebo modulu".


25. V § 31 odst. 4 se za slovo "předmětu" vkládají slova "nebo modulu".


26. V § 34 odst. 2 se za slovo "předmětů" vkládají slova "nebo modulů".


27. V § 35 odst. 3 se za slova "sboru České republiky" vkládají slova " , Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby".


28. V § 35a odst. 1 se za slovo "předmětů" vkládají slova "nebo modulů".


29. V § 42 odst. 1 se slova "nebo studenti" zrušují.


30. V příloze č. 2 se doplňuje text

"Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh a množství vybraných potravin v g na žáka nebo studenta a den
Věková skupina -----------------------------------------------------------------------------
žáků a studentů, Vejce Mléko Mléčné Tuky Cukr Zelenina Ovoce Brambory Luštěniny
hlavní a doplňková tekuté výr. volné volný celkem celkem
jídla
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 - 18 r. oběd 15 250 45 12 13 114 90 160 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 - 18 r. celodenní 25 400 210 35 40 370 290 250 30
stravování
----------------------------------------------------------------------------------------------------".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Ministr:
Chovanec v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 09.08.2017
Autor Ministerstvo vnitra
Účinný od 01.09.2017
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 87/2017

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP