Právní prostor

Usnesení - Usnesení Ústavního soudu ze dne 15.12.1994

ze dne 15. prosince 1994


USNESENÍ
Ústavního soudu
ze dne 15. 12. 1994
Usnesení Ústavního soudu ze dne 15.12.1994


sp. zn./č. j.:
III. ÚS 169/94Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti pana F.S., dne 15. 12. 1994 mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto :

Návrh se o d m í t á. odůvodnění :

Písemným podáním ze dne 24. října 1994 dává navrhovatel "podnět, jímž žádá zrušení zákona č. 66/1986 Sb. a na něj navazující vyhlášky č. 75/1986 Sb." s tím, že navrhuje, aby současně Ústavní soud ČR "prohlásil provedení potratu za surovou vraždu provedenou zvlášť zavrženíhodným způsobem na lidské bytosti zcela nevinné a bezbranné" a konečně sám inicioval "začlenění tohoto skutku do trestního zákona jako trestní čin".

Zákon o Ústavním soudu ČR č. 182/93 Sb. jednak přesně vymezuje pravomoc tohoto soudu, jednak stanoví formální i věcné podmínky, za nichž řízení před Ústavním soudem ČR může být zahájeno.

1

Návrh na zrušení zákona a jiného právního předpisu však mohou podat jen osoby k tomu zvlášť zákonem oprávněné (§ 64 odst. 1 až 7 zák. č . 182/93 Sb.) , přičemž pokud jde o fyzickou osobu, této takové oprávnění náleží toliko za předpokladu, že návrh na zrušení zákona a jiného právního předpisu podává spolu s ústavní stížností, a jestliže takovýto protiústavní zákon představuje skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti (§ 74, 72 odst. 1 lit. a) zák. č. 182/93 Sb.).

Navíc Ústavní soud ČR není oprávněn zasahovat do zákonodárných činností v tom smyslu, jak o to navrhovatel žádá.

Zákonem stanoveným podmínkám návrh stěžovatele neodpovídá jednak proto, že jde částečně o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud ČR příslušný, částečně též proto, že jde o návrh nepřípustný a konečně částečně i proto, že jde o návrh zjevně neopodstatněný (§ 43 lit. c), d), e) zák. č. 182/93 Sb.).

Nezbylo proto než o takto věcně vadném návrhu rozhodnout, jak ve výroku tohoto rozhodnutí se stalo, přičemž s ohledem na povahu těchto vad nebylo třeba stěžovatele vyzývat k odstranění vad formálních (§§ 30 odst. 1, 34 odst. 1, 74 odst. 1 lit. a) zák. č. 182/93 Sb.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 2 zák. č. 182/93 Sb.).


Toto rozhodnutí Ústavního soudu ČR bylo získáno z bezplatné databáze Ústavního soudu ČR NALUS® (http://nalus.usoud.cz). Nejedná se o autentické znění dokumentu. Autentickým je pouze originál a stejnopisy rozhodnutí opatřené státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby.
Název
Usnesení - Usnesení Ústavního soudu ze dne 15.12.1994
Zdroj
Ústavní soud
Ze dne
15. prosince 1994
Spisová značka/číslo jednací
sp. zn. III. ÚS 169/94
Město
Brno
Ročník
1994
Soud
Ústavní soud
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP