Právní prostor
Účinné znění ( 29.1.2018 - bez omezení )

13/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Účinné znění ( 29.1.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 29.01.2018
Autor Ministerstvo pro místní rozvoj
Účinný od 29.01.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 9/2018

13/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 23. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., se mění takto:


1. V § 2 písm. a) se za slova "výkres ploch" vkládají slova " , koridorů".


2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) urbanistickou kompozicí cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí urbánních a krajinných prvků za účelem vytváření a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahů, například pohledových horizontů, panoramatu, urbanistických a pohledových os, průhledů, dominant, přiměřeného měřítka a proporcí.".


3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Úplné znění územně plánovací dokumentace obsahuje textovou a grafickou část územně plánovací dokumentace, ve znění platném po aktualizaci zásad územního rozvoje, změně územního plánu nebo regulačního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres celého území kraje nebo celého území obce anebo celé plochy řešené regulačním plánem. V případě územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy úplné znění obsahuje textovou a grafickou část územního plánu, ve znění platném po změně územního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres pro celou vymezenou část území hlavního města Prahy.

(3) Strojově čitelným formátem pro potřeby územně plánovací činnosti se rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.".


4. V nadpisu části druhé se za číslo "2" vkládají slova "a § 29 odst. 3".


5. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území" zrušují.


6. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) rozbor udržitelného rozvoje území,".


7. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno c), které zní:
"c) údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území, další důležité dostupné informace a případně data vzniklá analýzou shromážděných informací (dále jen "databáze územně analytických podkladů").".


8. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují
a) zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území, to vše v členění zejména na
1. širší územní vztahy,
2. prostorové a funkční uspořádání území,
3. struktura osídlení,
4. sociodemografické podmínky a bydlení,
5. příroda a krajina,
6. vodní režim a horninové prostředí,
7. kvalita životního prostředí,
8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,
10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,
11. ekonomické a hospodářské podmínky,
12. rekreace a cestovní ruch,
13. bezpečnost a ochrana obyvatel,
b) zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.".


9. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje
a) zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v členění zejména na
1. širší územní vztahy,
2. prostorové a funkční uspořádání území,
3. struktura osídlení,
4. sociodemografické podmínky a bydlení,
5. příroda a krajina,
6. vodní režim a horninové prostředí,
7. kvalita životního prostředí,
8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,
10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,
11. ekonomické a hospodářské podmínky,
12. rekreace a cestovní ruch,
13. bezpečnost a ochrana obyvatel,
b) vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území,
c) určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

(4) Databáze územně analytických podkladů je průběžně aktualizována a je tvořena sledovanými jevy podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Databáze územně analytických podkladů obcí je zpracována minimálně v rozsahu podle části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Databáze územně analytických podkladů kraje je zpracována podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Krajský úřad může poskytnout při zpracování databáze územně analytických podkladů součinnost úřadům územního plánování ve svém správním obvodu.".


Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.


10. V § 4 odst. 5 se slova "textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen "pasport údaje o území"). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy" nahrazují slovy "textovou část, která zahrnuje popis údaje o území, a geografická data zpracovaná ve strojově čitelném formátu" a na konci odstavce se doplňuje věta "Poskytovatel údaje o území může údaje o území včetně pasportu údaje o území poskytnout úřadům územního plánování z důvodu efektivnosti prostřednictvím krajského úřadu, který o ně může požádat v rozsahu svého správního obvodu a následně je poskytnout úřadům územního plánování ve svém správním obvodu.".


11. V § 4 odstavec 6 zní:

"(6) Grafická část územně analytických podkladů se zpracovává zpravidla v rámci pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů. Grafická část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zahrnující hodnoty kulturní, přírodní a civilizační, výkres limitů využití území a výkres záměrů na provedení změn v území. Grafická část rozboru udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích (dále jen "problémový výkres"). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy.".


12. V § 6 odst. 1 větě druhé, § 13 odst. 1 větě druhé a § 19 odst. 1 větě druhé se slovo "Obsah" nahrazuje slovy "Náležitosti obsahu" a slova "je stanoven" se nahrazují slovy "jsou stanoveny".


13. V § 6 odst. 1 větě třetí se slova "obsah uvedený v příloze" nahrazují slovem "příloha".


14. V § 6 odst. 3 a § 13 odst. 4 se za slovo "Obsah" vkládají slova "a struktura" a slova "je stanoven" se nahrazují slovy "jsou stanoveny".


15. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "Vyhotovení" nahrazuje slovy "Úplné znění" a slova "zahrnující právní stav po vydání poslední aktualizace zásad územního rozvoje, se" se nahrazují slovy "se po vydání aktualizace zásad územního rozvoje".


16. § 10 se zrušuje.


17. V nadpisu hlavy II se slova "§ 55 odst. 6" nahrazují slovy "§ 55 odst. 7".


18. V § 13 odst. 1 větě třetí se slova "obsah uvedený v příloze" nahrazují slovem "příloha" a na konci odstavce se doplňuje věta "Pro územní plán hlavního města Prahy se struktura textové části územního plánu uvedená v příloze č. 7 použije přiměřeně, pokud z povahy věci nelze postupovat obdobně.".


19. V § 13 odst. 2 se za větu první vkládají věty "Pro zvlášť rozsáhlá území lze výkres základního členění území a samostatné výkresy koncepce uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury vydat v měřítku 1 : 25 000. Pokud je územní plán s prvky regulačního plánu zpracován pro vymezenou část území obce, lze tuto část územního plánu vydat jako samostatný výkres v měřítku katastrální mapy.".


20. V § 13 odst. 2 větě čtvrté se slova "nebo větším" nahrazují slovy " , případně v měřítku 1 : 50 000 nebo 1 : 25 000".


21. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "Vyhotovení" nahrazuje slovy "Úplné znění" a slova "zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního plánu, se" se nahrazují slovy "se po vydání poslední změny územního plánu".


22. V § 15 písm. d) se slova "prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a" zrušují.


23. § 16 se zrušuje.


24. V nadpisu hlavy III se slova "K § 61 odst. 5, § 64 odst. 7 a § 66 odst. 6" nahrazují slovy "K § 61 odst. 3, § 64 odst. 6 a § 66 odst. 5".


25. V § 20 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "Vyhotovení" nahrazuje slovy "Úplné znění" a slova "zahrnující právní stav po vydání poslední změny regulačního plánu, se" se nahrazují slovy "se po vydání poslední změny regulačního plánu".


26. Přílohy č. 1 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 10 až 13 znějí:

"Příloha č. 1
Obsah datové báze územně analytických podkladů


Část A

+-------+------------------------------------------+
| Číslo | Sledovaný jev |
| jevu | |
+-------+------------------------------------------+
| 1 | zastavěné území |
+-------+------------------------------------------+
| 1a | plochy s rozdílným způsobem využití |
+-------+------------------------------------------+
| 1b | zastavitelné plochy, plochy přestavby |
| | a plochy změn v krajině |
+-------+------------------------------------------+
| 2 | zařízení výroby |
+-------+------------------------------------------+
| 3 | zařízení občanského vybavení |
+-------+------------------------------------------+
| 3a | veřejná prostranství |
+-------+------------------------------------------+
| 4 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 4a | brownfieldy |
+-------+------------------------------------------+
| 5 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 5a | památkové rezervace a památkové zóny |
| | a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 6 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 7 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 8 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 8a | nemovité národní kulturní památky |
| | a nemovité kulturní památky a jejich |
| | ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 9 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 10 | statky zapsané na Seznamu světového |
| | dědictví a jejich nárazníkové zóny |
+-------+------------------------------------------+
| 11 | urbanistické a krajinné hodnoty |
+-------+------------------------------------------+
| 11a | struktura a výška zástavby |
+-------+------------------------------------------+
| 12 | zrušen |
| | |
+-------+------------------------------------------+
| 13 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 13a | architektonicky nebo urbanisticky cenné |
| | stavby nebo soubory staveb, historicky |
| | významné stavby, místa nebo soubory |
| | staveb |
+-------+------------------------------------------+
| 14 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 15 | zrušen |
| | |
+-------+------------------------------------------+
| 16 | území s archeologickými nálezy |
+-------+------------------------------------------+
| 17 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 17a | krajinný ráz |
+-------+------------------------------------------+
| 17b | krajiny a krajinné okrsky |
+-------+------------------------------------------+
| 18 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 19 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 20 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 21 | územní systém ekologické stability |
+-------+------------------------------------------+
| 22 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 23 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 23a | významné krajinné prvky |
+-------+------------------------------------------+
| 24 | přechodně chráněné plochy |
+-------+------------------------------------------+
| 25 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 25a | velkoplošná zvláště chráněná území, |
| | jejich zóny a ochranná pásma a klidové |
| | zóny národních parků |
+-------+------------------------------------------+
| 26 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 27 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 27a | maloplošná zvláště chráněná území |
| | a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 28 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 29 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 30 | přírodní parky |
+-------+------------------------------------------+
| 31 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 32 | památné stromy a informace o jejich |
| | ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 33 | biosférické rezervace UNESCO, geoparky |
| | UNESCO, národní geoparky |
+-------+------------------------------------------+
| 34 | NATURA 2000 - evropsky významné lokality |
+-------+------------------------------------------+
| 35 | NATURA 2000 - ptačí oblasti |
+-------+------------------------------------------+
| 35a | smluvně chráněná území |
+-------+------------------------------------------+
| 36 | lokality výskytu zvláště chráněných |
| | druhů rostlin a živočichů s národním |
| | významem |
+-------+------------------------------------------+
| 36a | mokřady dle Ramsarské úmluvy 10) |
+-------+------------------------------------------+
| 36b | biotop vybraných zvláště chráněných |
| | druhů velkých savců |
+-------+------------------------------------------+
| 37 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 37a | lesy, jejich kategorizace a vzdálenost |
| | 50 m od okraje lesa |
+-------+------------------------------------------+
| 38 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 39 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 40 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 41 | bonitované půdně ekologické jednotky |
| | a třídy ochrany zemědělského půdního |
| | fondu |
+-------+------------------------------------------+
| 42 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 42a | plochy vodní a větrné eroze |
+-------+------------------------------------------+
| 43 | investice do půdy za účelem zlepšení |
| | půdní úrodnosti |
+-------+------------------------------------------+
| 43a | plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné |
| | k zatravnění |
+-------+------------------------------------------+
| 44 | vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou |
| | a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 45 | chráněné oblasti přirozené akumulace vod |
+-------+------------------------------------------+
| 46 | zranitelné oblasti povrchových |
| | a podzemních vod |
+-------+------------------------------------------+
| 46a | povrchové vody využívané ke koupání |
+-------+------------------------------------------+
| 47 | vodní útvary povrchových a podzemních |
| | vod, vodní nádrže a jejich ochranná |
| | pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 48 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 48a | území chráněná pro akumulaci povrchových |
| | vod |
+-------+------------------------------------------+
| 49 | povodí vodního toku, rozvodnice |
+-------+------------------------------------------+
| 50 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 50a | záplavová území včetně aktivních zón |
+-------+------------------------------------------+
| 51 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 52 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 52a | kategorie území podle map povodňového |
| | ohrožení v oblastech s významným |
| | povodňovým rizikem |
+-------+------------------------------------------+
| 52b | kritické body a jejich povodí |
+-------+------------------------------------------+
| 53 | území ohrožená zvláštními povodněmi |
+-------+------------------------------------------+
| 54 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 54a | stavby, objekty a zařízení na ochranu |
| | před povodněmi a území určená k řízeným |
| | rozlivům povodní |
+-------+------------------------------------------+
| 55 | přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní |
| | minerální vody a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 56 | lázeňská místa včetně vymezení vnitřních |
| | a vnějších území lázeňského místa |
+-------+------------------------------------------+
| 57 | dobývací prostory |
+-------+------------------------------------------+
| 58 | chráněná ložisková území |
+-------+------------------------------------------+
| 59 | chráněná území pro zvláštní zásahy do |
| | zemské kůry |
+-------+------------------------------------------+
| 60 | ložiska nerostných surovin |
+-------+------------------------------------------+
| 61 | poddolovaná území |
+-------+------------------------------------------+
| 62 | sesuvná území a území jiných |
| | geologických rizik |
+-------+------------------------------------------+
| 63 | stará důlní díla |
+-------+------------------------------------------+
| 64 | staré zátěže území a kontaminované |
| | plochy |
+-------+------------------------------------------+
| 64a | uzavřená a opuštěná úložná místa |
| | těžebního odpadu |
+-------+------------------------------------------+
| 65 | oblasti s překročenými imisními limity |
+-------+------------------------------------------+
| 65a | hlukové zóny obcí |
+-------+------------------------------------------+
| 66 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 67 | technologické objekty zásobování vodou |
| | a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 68 | vodovodní řady a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 69 | technologické objekty odvádění a čištění |
| | odpadních vod a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 70 | kanalizační stoky a jejich ochranná |
| | pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 71 | výrobny elektřiny a jejich ochranná |
| | pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 72 | elektrické stanice a jejich ochranná |
| | pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 73 | nadzemní a podzemní vedení elektrizační |
| | soustavy a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 74 | technologické objekty zásobování plynem |
| | a jejich ochranná a bezpečnostní pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 75 | vedení plynovodů a jejich ochranná |
| | a bezpečnostní pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 76 | technologické objekty zásobování jinými |
| | produkty a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 77 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 77a | vedení pro zásobování jinými produkty |
| | a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 78 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 79 | technologické objekty zásobování teplem |
| | a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 80 | teplovody a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 81 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 82 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 82a | elektronické komunikace, jejich ochranná |
| | pásma a zájmová území |
+-------+------------------------------------------+
| 82b | sdružené liniové sítě |
+-------+------------------------------------------+
| 83 | jaderná zařízení |
+-------+------------------------------------------+
| 84 | objekty a zařízení zařazené do skupiny A |
| | nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami |
| | 11) |
+-------+------------------------------------------+
| 85 | skládky a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 86 | spalovny a zařízení zpracovávající |
| | biologicky rozložitelné odpady 12) |
| | a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 87 | zařízení na odstraňování nebezpečného |
| | odpadu a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 88 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 89 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 90 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 91 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 92 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 93 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 93a | pozemní komunikace, jejich kategorie |
| | a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 93b | terminály a logistická centra |
+-------+------------------------------------------+
| 94 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 94a | železniční dráhy, jejich kategorie |
| | a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 95 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 96 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 97 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 98 | lanové dráhy a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 99 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 100 | tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 101 | trolejbusové dráhy a jejich ochranná |
| | pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 102 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 102a | letiště a letecké stavby a jejich |
| | ochranná pásma a zájmová území |
+-------+------------------------------------------+
| 103 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 104 | sledované vodní cesty |
+-------+------------------------------------------+
| 105 | hraniční přechody |
+-------+------------------------------------------+
| 105a | linky a zastávky veřejné hromadné |
| | dopravy |
+-------+------------------------------------------+
| 106 | cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, |
| | turistické stezky, běžkařské trasy, |
| | sjezdovky |
+-------+------------------------------------------+
| 107 | objekty důležité pro obranu státu |
| | a jejich ochranná pásma a zájmová území |
+-------+------------------------------------------+
| 108 | vojenské újezdy a jejich zájmová území |
+-------+------------------------------------------+
| 109 | vymezené zóny havarijního plánování |
+-------+------------------------------------------+
| 110 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 110a | objekty civilní a požární ochrany |
+-------+------------------------------------------+
| 111 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 112 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 112a | stavby důležité pro bezpečnost státu |
| | a vymezená území pro zajištění |
| | bezpečnosti státu |
+-------+------------------------------------------+
| 113 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 113a | pohřebiště, krematoria, válečné hroby |
| | a pietní místa |
+-------+------------------------------------------+
| 114 | jiná ochranná pásma |
+-------+------------------------------------------+
| 115 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 116 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 116a | plán společných zařízení |
+-------+------------------------------------------+
| 117 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 118 | další záměry, pokud nejsou vyjádřeny |
| | jinou položkou |
+-------+------------------------------------------+
| 118a | vymezení správních územních celků |
+-------+------------------------------------------+
| 119 | další dostupné informace o území |
+-------+------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
10) Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně č. 396/1990 Sb. ze dne 28. 9. 1990.
11) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Část B

+-------+------------------------------------------+
| Číslo | Sledovaný jev |
| jevu | |
+-------+------------------------------------------+
| 1 | vývoj počtu obyvatelstva |
+-------+------------------------------------------+
| 2 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 2a | věkové složení obyvatelstva |
+-------+------------------------------------------+
| 3 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 4 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 4a | vzdělanostní složení obyvatelstva |
+-------+------------------------------------------+
| 5 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 6 | sídelní struktura |
+-------+------------------------------------------+
| 7 | ekonomická aktivita podle odvětví |
+-------+------------------------------------------+
| 7a | daňové příjmy rozpočtů obcí a krajů |
+-------+------------------------------------------+
| 7b | hrubý domácí produkt |
+-------+------------------------------------------+
| 8 | nezaměstnanost |
+-------+------------------------------------------+
| 9 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 9a | vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol |
+-------+------------------------------------------+
| 10 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 11 | výstavba domů a bytů |
+-------+------------------------------------------+
| 12 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 12a | obydlenost bytového fondu |
+-------+------------------------------------------+
| 13 | stáří a struktura bytového a domovního |
| | fondu |
+-------+------------------------------------------+
| 14 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 15 | rekreační oblasti |
+-------+------------------------------------------+
| 16 | počet staveb pro rodinnou rekreaci |
+-------+------------------------------------------+
| 17 | kapacita a kategorie ubytovacích |
| | zařízení |
+-------+------------------------------------------+
| 18 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 19 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 19a | podíl obyvatel napojených na veřejnou |
| | technickou infrastrukturu |
+-------+------------------------------------------+
| 20 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 21 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 22 | podíl zemědělské půdy z celkové výměry |
| | územního celku |
+-------+------------------------------------------+
| 23 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 23a | podíl druhů pozemků z celkové výměry |
| | zemědělské půdy |
+-------+------------------------------------------+
| 24 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 25 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 26 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 26a | podíl tříd ochrany zemědělské půdy |
| | z celkové výměry územního celku |
+-------+------------------------------------------+
| 27 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 27a | podíl jednotlivých druhů pozemků |
| | z celkové výměry územního celku |
+-------+------------------------------------------+
| 28 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 29 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 30 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 31 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 32 | hranice přírodních lesních oblastí |
+-------+------------------------------------------+
| 33 | hranice bioregionů a biochor |
+-------+------------------------------------------+
| 34 | hranice klimatických regionů |
+-------+------------------------------------------+
| 34a | regionalizace území dle míry ohrožení |
| | suchem |
+-------+------------------------------------------+
| 35 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 35a | počet obcí a obyvatel na území |
| | s překročeným imisním limitem |
+-------+------------------------------------------+
| 36 | zrušen |
+-------+------------------------------------------+
| 37 | další dostupné informace o území |
+-------+------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Pasport údaje o území

Pasport č. ..... údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu/úřadu územního plánování
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+


I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení/Název
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ
+---------------------------------------------+----------------------------+
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------+
c) ulice (část obce) d) číslo popisné/orientační
+---------------------------------------------+----------------------------+
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------+
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
f) číslo telefonu g) e-mail
+---------------------------------------------+----------------------------+
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------+
h) jméno a příjmení kontaktní osoby
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
i) číslo telefonu j) e-mail
+---------------------------------------------+----------------------------+
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------+
k) identifikátor datové schránky
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+


II. oddíl - údaj o území

4. Název a popis údaje o území
a) Název údaje o území
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
b) Popis údaje o území
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis/správní rozhodnutí/jiný b) ze dne
+---------------------------------------------+----------------------------+
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------+
c) vydal
+---------------------------------------------+
| |
+---------------------------------------------+

6. Územní lokalizace údaje o území
a) ČR/název kraje/název obce/název b) kód kraje/obce/
katastrálního/katastrálních území katastrálního území
+---------------------------------------+----------------------------------+
| | |
+---------------------------------------+----------------------------------+
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu b) datum zpracování
+---------------------------------------+----------------------------------+
| | |
+---------------------------------------+----------------------------------+
c) počet svazků, listů, nosičů
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zpracován
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
e) souřadnicový systém zobrazení
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
1. Formát textové/tabulkové části
2. Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována)
3. Typ (bod, linie, plocha)
4. Datový model, včetně popisu datových vrstev a použitých atributů
5. Medium - nosič, velikost souborů

8. Prohlášení poskytovatele údaje
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci
údaje o území jsou správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si
vědom sankčních důsledků v případě nesprávně či neúplně poskytnutého
údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.


..................................................
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje


III. oddíl - potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| |
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

10. Prohlášení poskytovatele údajů
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné,
úplné a aktuální. Jsem si vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3
stavebního zákona.

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+


..................................................
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Doklad o projednání územně analytických podkladů


I. oddíl - identifikační údaje

1. Řešené území
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

2. Název úřadu pořizovatele
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

3. Identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

4. Sídlo pořizovatele, kontakt
a) obec b) PSČ
+---------------------------------------------+----------------------------+
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------+
c) ulice (část obce) d) číslo popisné/orientační
+---------------------------------------------+----------------------------+
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------+
e) jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+
f) číslo telefonu g) e-mail
+---------------------------------------------+----------------------------+
| | |
+---------------------------------------------+----------------------------+
h) identifikátor datové schránky
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+


II. oddíl - projednání

5. Způsob projednání územně analytických podkladů
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

6. Datum projednání
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

7. Výsledek projednání, včetně případných příloh
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

Seznam příloh
+--------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------+

...........................................
datum a podpis oprávněné osoby pořizovatele


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje


I. Obsah zásad územního rozvoje

(1) Textová část zásad územního rozvoje obsahuje koncepci rozvoje území kraje, určující základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou ve
a) stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje,
b) zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os [§ 32 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy),
c) zpřesnění vymezení specifických oblastí [§ 32 odst. 1 písm. c) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu,
d) zpřesnění vymezení ploch a koridorů [§ 32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno,
e) upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje,
f) stanovení cílových kvalit krajin 13), včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení,
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
h) stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury,
i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií,
j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu,
k) zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene j),
l) stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-li to účelné,
m) stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona.

Ve vymezených oblastech, osách, plochách a koridorech se stanoví požadavky na jejich využití, kritéria a podmínky pro následné rozhodování o možných variantách změn v území a pro jejich posuzování zejména s ohledem na jejich budoucí využití, význam, možná ohrožení, rozvoj a rizika.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části.

(2) Grafická část zásad územního rozvoje obsahuje
a) výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti,
b) výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability,
c) výkres krajin 13), pro které se stanovují cílové kvality,
d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
e) výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu,
f) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze výkresy uvedené pod písmeny a) a b) dále členit na samostatné výkresy. Grafická část může být doplněna schématy.

------------------------------------------------------------------
13) Evropská úmluva o krajině č. 12/2017 Sb. m. s.


II. Obsah odůvodnění zásad územního rozvoje

(1) Textová část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona, zejména
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů,
b) vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi,
c) vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, popřípadě návrhu nových zásad územního rozvoje, obsažených ve zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva kraje o obsahu aktualizace zásad územního rozvoje pořizované zkráceným postupem nebo postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona, případně vyhodnocení souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 38 odst. 2 stavebního zákona,
2. s pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje v případě postupu podle § 38 odst. 3 stavebního zákona,
3. s rozhodnutím o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu v případě postupu podle § 42 odst. 6 stavebního zákona,
d) výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
e) kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu,
f) u aktualizace zásad územního rozvoje text s vyznačením změn.

(2) Grafická část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje zejména
a) koordinační výkres,
b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních krajů, popřípadě sousedních států.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území

Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem.

A. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení.

B. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil.

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.

D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.

E. Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje nebo územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí.

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.".


27. Přílohy č. 7 až 18 včetně poznámek pod čarou č. 14 až 16 znějí:

"Příloha č. 7
Náležitosti obsahu územního plánu


I. Obsah a struktura územního plánu

(1) Textová část územního plánu obsahuje
a) vymezení zastavěného území,
b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
c) urbanistickou koncepci, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití,
e) koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně,
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,
i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části.

(2) Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje
a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,
b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,
c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,
d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,
e) stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 14).

(3) V případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy textová část dále obsahuje vymezení řešeného území.

(4) Grafická část územního plánu obsahuje
a) výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu, a vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu,
b) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch změn v krajině a územního systému ekologické stability, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech,
c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
d) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace),
e) dle potřeby samostatný výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu.

Grafická část může být doplněna schématy.

------------------------------------------------------------------
14) § 17 písm. d) a § 18 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.


II. Obsah odůvodnění územního plánu

(1) Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
b) vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního zákona,
4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,
5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,
c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
d) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení,
e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.-,
f) u změny územního plánu text s vyznačením změn.

(2) Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména
a) koordinační výkres,
b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států,
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 8
Obsahové náležitosti podnětu k pořízení regulačního plánu

Adresa příslušného orgánu obce nebo kraje

Úřad: ................................
Ulice: ................................
PSČ, obec ................................

V ................ dne ....................


Věc: Podnět k pořízení regulačního plánu

podle ustanovení § 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST A.

I. Identifikační údaje o osobě/správním orgánu, která/který podala/podal podnět k pořízení regulačního plánu

+-+
| | fyzická osoba
+-+
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

+-+
| | fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností
+-+
jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo osoby, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

+-+
| | právnická osoba
+-+
název nebo obchodní firma, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

+-+
| | správní orgán
+-+
označení správního orgánu, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Podalo-li podnět k pořízení regulačního plánu více osob, popř. správních orgánů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

+-+ +-+
| | ano | | ne
+-+ +-+

II. Základní údaje o požadovaném záměru

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

III. Identifikace pozemků

+------+-------------------+----------------+
| obec | katastrální území | parcelní číslo |
+------+-------------------+----------------+
| | | |
+------+-------------------+----------------+
| | | |
+------+-------------------+----------------+
| | | |
+------+-------------------+----------------+
| | | |
+------+-------------------+----------------+
| | | |
+------+-------------------+----------------+

Výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy na podkladu katastrální mapy, který se připojí v samostatné příloze:

+-+ +-+
| | ano | | ne
+-+ +-+

IV. Údaje o dosavadním využití vymezené plochy

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

V. Důvody a účel pořízení regulačního plánu

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

VI. Návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

VII. Návrh zadání regulačního plánu

Návrh zadání regulačního plánu se připojí v samostatné příloze:

+-+ +-+
| | ano | | ne
+-+ +-+

Podnět k pořízení obsahuje náležitosti uvedené v bodech III. až VII. pouze v případě, že pořízení regulačního plánu není uloženo zásadami územního rozvoje nebo územním plánem.

VIII. Návrh úhrady nákladů (§ 63 odst. 1 stavebního zákona)

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................


...................................
podpis žadatele nebo jeho zástupce


ČÁST B.

Přílohy k podnětu:

+-+
| | 1. Návrh zadání regulačního plánu
+-+

+-+
| | 2. Samostatné přílohy s uvedením údajů:
+-+

+-+
| | osob nebo správních orgánů (bod I. žádosti)
+-+

+-+
| | navržených pozemků (bod III. žádosti)
+-+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 9
Obsah zadání regulačního plánu

(1) Zadání regulačního plánu obsahuje zejména
a) vymezení řešeného území,
b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití,
c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb,
d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území,
e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury,
f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření,
g) požadavky na asanace,
h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy),
i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí,
j) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci,
k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

(2) Zadání regulačního plánu z podnětu obsahuje též požadavky vyplývající z územního plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje a požadavky vyplývající z územně analytických podkladů v případě, že regulační plán vydává zastupitelstvo obce a není-li jeho zadání součástí územního plánu.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 10
Obsahové náležitosti žádosti o vydání regulačního plánu

Adresa pořizovatele

Úřad: ................................
Ulice: ................................
PSČ, obec ................................

V ................ dne ....................


Věc: Žádost o vydání regulačního plánu

podle ustanovení § 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST A.

I. Identifikační údaje o žadateli

+-+
| | fyzická osoba
+-+
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

+-+
| | fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností
+-+
jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo osoby, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

+-+
| | právnická osoba
+-+
název nebo obchodní firma, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Žádá-li o vydání regulačního plánu více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

+-+ +-+
| | ano | | ne
+-+ +-+

Žadatel jedná:

+-+
| | samostatně
+-+

+-+
| | je zastoupen: jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce;
+-+ místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

............................................................................
............................................................................

II. Základní údaje o požadovaném záměru

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

III. Identifikace pozemků v řešené ploše

+------+-------------+----------+------------------------------+--------+
| obec | katastrální | parcelní | druh pozemku podle katastru | výměra |
| | území | číslo | nemovitostí | |
+------+-------------+----------+------------------------------+--------+
| | | | | |
+------+-------------+----------+------------------------------+--------+
| | | | | |
+------+-------------+----------+------------------------------+--------+
| | | | | |
+------+-------------+----------+------------------------------+--------+
| | | | | |
+------+-------------+----------+------------------------------+--------+
| | | | | |
+------+-------------+----------+------------------------------+--------+

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě III. v samostatné příloze:

+-+ +-+
| | ano | | ne
+-+ +-+

IV. Vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše

+-+
| | Pozemek parc. č. ................. Katastrální území .......................
+-+

+-+
| | Stavba - identifikace podle katastru nemovitostí:
+-+

............................................................................

Vlastník:
+-+ Fyzická osoba
| | jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu
+-+ (popř. jiná adresa pro doručování)

+-+ Fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její
| | podnikatelskou činností
+-+ jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo osoby,
adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem
upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

+-+ Právnická osoba
| | název nebo obchodní firma, identifikační číslo osoby nebo
+-+ obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

+-+ +-+
Vlastník jedná: | | samostatně | | je zastoupen
+-+ +-+

+-+ +-+
Pozemek je vlastnictví: | | žadatele | | jiného vlastníka
+-+ +-+

+-+ +-+
Stavba je ve vlastnictví: | | žadatele | | jiného vlastníka
+-+ +-+

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích/stavbách, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě IV. v samostatné příloze:

+-+ +-+
| | ano | | ne
+-+ +-+

V. Jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše

+-+
| | Pozemek parc. č. ................. Katastrální území .......................
+-+

+-+
| | Stavba - identifikace podle katastru nemovitostí:
+-+

............................................................................

Druh práva (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo):

............................................................................

Oprávněný: jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

................................................................................
................................................................................
................................................................................

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatel připojí údaje obsažené v bodě V. v samostatné příloze:

+-+ +-+
| | ano | | ne
+-+ +-+

VI. Údaje o dosavadním využití vymezené plochy

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

VII. Důvody a účel pořízení regulačního plánu

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

VIII. Návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................


..................................
podpis žadatele nebo jeho zástupce


ČÁST B.

Přílohy k žádosti:

+-+ 1. Stanoviska dotčených orgánů, která žadatel připojuje k žádosti
| | v případě, že byla vydána:
+-+

+-+
| | samostatně
+-+

+-+ jsou připojeny v dokladové části
| | dokumentace, s uvedením příslušného
+-+ orgánu, č. j. a data vydání, a to na úseku:

+-+
| | ochrany přírody a krajiny ...................
+-+

+-+
| | ochrany vod ...................
+-+

+-+
| | ochrany ovzduší ...................
+-+

+-+
| | ochrany zemědělského ...................
+-+ půdního fondu

+-+
| | ochrany lesa ...................
+-+

+-+
| | ochrany ložisek nerostných ...................
+-+ surovin

+-+
| | odpadového hospodářství ...................
+-+

+-+
| | ochrany veřejného zdraví ...................
+-+

+-+
| | veterinární péče ...................
+-+

+-+
| | památkové péče ...................
+-+

+-+
| | dopravy na pozemních ...................
+-+ komunikacích

+-+
| | dopravy drážní ...................
+-+

+-+
| | dopravy letecké ...................
+-+

+-+
| | dopravy vodní ...................
+-+

+-+
| | energetiky ...................
+-+

+-+
| | využívání jaderné energie ...................
+-+ a ionizujícího záření

+-+
| | obrany státu ...................
+-+

+-+
| | bezpečnosti státu ...................
+-+

+-+
| | civilní ochrany ...................
+-+

+-+
| | požární ochrany ...................
+-+

+-+
| | prevence závažných havárií ...................
+-+

+-+
| | další, není-li uvedeno výše ...................
+-+

+-+ 2. Návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených
| | orgánů v počtu vyhotovení odpovídajícímu § 165 odst. 1 stavebního
+-+ zákona.

+-+
| | 3. Vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním.
+-+

+-+ 4. Údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní
| | a technickou infrastrukturu.
+-+

+-+ 5. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
| | k možnosti a způsobu napojení, vyznačená na situačním výkrese, které
+-+ žadatel připojuje k žádosti:

+-+
| | samostatně
+-+

+-+
| | jsou připojeny v dokladové části dokumentace, s uvedením
+-+ příslušného vlastníka, č. j. a data vydání, a to na úseku:

+-+
| | elektřiny ...................
+-+

+-+
| | plynu ...................
+-+

+-+
| | vody ...................
+-+

+-+
| | kanalizace ...................
+-+

+-+
| | rozvodu tepla ...................
+-+

+-+
| | elektronických ...................
+-+ komunikací

+-+
| | dopravy ...................
+-+

+-+
| | ostatní ...................
+-+

+-+ 6. Doklad podle § 184a odst. 1 stavebního zákona, pokud se nejedná
| | o případ podle § 184a odst. 3 stavebního zákona.
+-+

+-+ 7. Návrh plánovací smlouvy podle přílohy č. 13; při splnění podmínek
| | uvedených v § 66 odst. 3 písm. g) stavebního zákona může žadatel
+-+ místo plánovací smlouvy doložit smlouvy s příslušnými vlastníky
veřejné dopravní nebo technické infrastruktury.

+-+
| | 8. Samostatné přílohy s uvedením údajů:
+-+

+-+
| | žadatelů (bod I. žádosti)
+-+

+-+
| | navržených pozemků (bod III. žádosti)
+-+

+-+
| | vlastnických a jiných práv (body IV. a V. žádosti)
+-+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 11
Náležitosti obsahu regulačního plánu


I. Obsah a struktura regulačního plánu

(1) Textová část regulačního plánu obsahuje vždy
a) vymezení řešené plochy,
b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků,
c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,
e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí,
f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu,
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením,
h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,
i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části.

(2) Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje
a) druh a účel umísťovaných staveb,
b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami),
c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
d) podmínky pro změnu využití území,
e) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území,
f) podmínky pro vymezená ochranná pásma,
g) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability,
h) v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu.

(3) Pokud části uvedené v odstavci 2 věcně přímo souvisejí s problematikou řešenou v odstavci 1, při zpracování regulačního plánu se podřazují pod v odstavci 1 uvedená písmena a netvoří ve struktuře regulačního plánu samostatné body.

(4) Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy
a) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury,
b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

(5) Grafická část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje
a) jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit a hranice ochranných pásem, pokud vyplývají z návrhu regulačního plánu,
b) výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatných výkresech.


II. Obsah odůvodnění regulačního plánu

(1) Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména
a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,
b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem,
c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona),
d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,
e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,
f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí,
g) u změny regulačního plánu text s vyznačením změn.

(2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména
a) koordinační výkres,
b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území,
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 12
Obsah dohody o parcelaci

(1) Dohoda o parcelaci obsahuje
a) jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě místa podnikání podnikající fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která je vlastníkem pozemků a staveb v dotčeném území podle katastru nemovitostí a případně též osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,
b) podíl jednotlivých vlastníků na celkové hodnotě pozemků a staveb nebo výměře dotčeného území,
c) případný podíl osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,
d) závazek vlastníků ke snížení svého podílu převodem poměrné části pozemků nezbytných pro realizaci veřejné infrastruktury, popřípadě závazek strpět na svém pozemku liniovou část technické infrastruktury,
e) souhlas vlastníků se záměrem, například s dělením, scelováním nebo výměnou pozemků, která umožní nové využití a uspořádání dotčeného území nebo souhlas vlastníků s odprodejem pozemků,
f) dohodu o majetkovém vypořádání v případě, že se někteří vlastníci neúčastní na realizaci záměru nového využití území nebo že parcelace navržená v souvislosti s novým využitím území neumožní zachovat jejich podíl na celkové hodnotě nebo výměře lokality,
g) plná moc k podání žádosti o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí,
h) plná moc k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí po vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí.

(2) K dohodě o parcelaci se přikládá
a) kopie části katastrální mapy se zakresleným rozsahem dotčeného území opatřený osvědčením úřadu územního plánování o souladu se zadáním obsaženým v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje, v ostatních případech osvědčením o ucelenosti lokality, tj. zahrnutí všech prostorově a funkčně souvisejících, samostatně nevyužitelných pozemků do řešení,
b) identifikace všech dotčených pozemků a staveb (včetně údajů o vlastnictví) podle katastru nemovitostí, ne starší než tři měsíce,
c) grafická příloha zachycující nové parcelní uspořádání odpovídající návrhu regulačního plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, doplněná popisem dohodnuté úpravy vlastnických vztahů.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 13
Obsah plánovací smlouvy

(1) Návrh plánovací smlouvy obsahuje
a) jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání, je-li žadatelem o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí fyzická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla, je-li žadatelem právnická osoba,
b) název a sídlo obce nebo kraje, s nimiž má být plánovací smlouva uzavřena,
c) údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručnou charakteristiku, zejména údaje týkající se druhu a kapacity jednotlivých systémů technické infrastruktury,
d) navrhované změny stávající veřejné infrastruktury nebo nároky na vybudování nové veřejné infrastruktury, jejich charakteristiku, požadovanou kapacitu jednotlivých systémů infrastruktury, jejich polohu nebo trasu, způsob a místo napojení na stávající veřejnou infrastrukturu,
e) stanovení finančního podílu žadatele na nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury,
f) stanovení finančního podílu obce, kraje, státu nebo dalších osob na nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury nebo budování nové veřejné infrastruktury,
g) závazek smluvních stran obsahující výši finančního podílu na realizaci dotčené veřejné infrastruktury a způsob jejího vybudování,
h) závazek žadatele k využití veřejné infrastruktury v dohodnutém rozsahu a termínu,
i) závazek žadatele provést nezbytná opatření na pozemku, zabraňující ohrožení veřejných zájmů v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a čase,
j) záruky žadatele k zajištění jeho závazku (například složení peněžní částky, bankovní záruka, zástava),
l) harmonogram realizace navrhovaných změn v území podle regulačního plánu nebo územního rozhodnutí v návaznosti na termíny potřeby změn stávající veřejné infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury,
m) záruky smluvních stran k realizaci veřejné infrastruktury podle regulačního plánu nebo územního rozhodnutí v dohodnutých termínech,
n) závazek převzít pozemky určené k realizaci veřejné infrastruktury s výjimkou pozemků, u kterých k realizaci veřejné infrastruktury postačuje zřízení věcného břemene,
o) závazek k převzetí a provozování veřejné infrastruktury, pokud není přílohou plánovací smlouvy smlouva zajišťující převzetí a provozování veřejné infrastruktury třetí osobou.

(2) K návrhu plánovací smlouvy se přikládá
a) snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká,
b) dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury nebo navrhované nové veřejné infrastruktury,
c) odborný odhad nákladů na provedení změn stávající veřejné infrastruktury nebo na vybudování nové veřejné infrastruktury,
d) doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře,
e) doklady o právech žadatele k pozemkům, na kterých se navrhuje nová veřejná infrastruktura,
f) dohoda s vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury,
g) doklady o finančním podílu třetích osob.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 14

Registrační list územní studie 15)
+---------------------------------------------------------------+
| Název: |
| ...................................................... |
| |
| Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území) |
+---------------------------------------------------------------+

číslo (kód): ...................................................
Pořizovatel: ...................................................
Zhotovitel - jméno a příjmení nebo obchodní firma ..............
- identifikační číslo osoby .........................
Projektant - jméno a příjmení ..................................
- číslo autorizace ..................................

+-+
| | územní studie je pořízena na základě požadavku územního plánu
+-+ ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona

+---------------------+---------------------+--------+----------+
| Etapy | Akce | Datum | Poznámka |
+---------------------+---------------------+--------+----------+
| Zadání | předání zhotoviteli | | |
+---------------------+---------------------+--------+----------+
| Možnost využití | schválení 16) | | |
+---------------------+---------------------+--------+----------+
| Ověření aktuálnosti | potvrzení | | |
+---------------------+---------------------+--------+----------+
| Ukončení možnosti | schválení | | |
| využití | pořizovatelem | | |
| | nebo vypuštění | | |
| | z evidence podle | | |
| | § 30 odst. 6 | | |
| | stavebního zákona | | |
+---------------------+---------------------+--------+----------+

Použitá technologie zpracování: ......... +---------------------+
Měřítko hlavního výkresu: ............... | Záznam proveden |
Dokumentace je přístupná na webové | dne: .............. |
adrese: ................................. | Zaznamenal(a): .... |
| Telefon: .......... |
| E-mail: ........... |
+---------------------+

------------------------------------------------------------------
15) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
16) § 30 odst. 4 stavebního zákona.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 15

Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace

+---------------------------------------------------------------+
| Název: |
| |
+---------------------------------------------------------------+

číslo (kód): ....................................................
Pořizovatel: ....................................................
Vydávající orgán: ...............................................
Zhotovitel - jméno a příjmení nebo obchodní firma ..........
- identifikační číslo osoby .....................
Projektant - jméno a příjmení: .............................
- číslo autorizace: .............................

+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Etapy | Akce | Datum | Poznámka |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Zadání nebo | Schválení | | Usnesení |
| zpráva | | | |
| o uplatňování | | | |
| zásad | | | |
| územního | | | |
| rozvoje, nebo | | | |
| rozhodnutí | | | |
| o obsahu | | | |
| aktualizace | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Zásady | Nabytí účinnosti | | |
| územního | | | |
| rozvoje | | | |
| nebo jejich | | | |
| aktualizace | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Zpráva | Schválení | | Usnesení |
| o uplatňování | | | |
| zásad | | | |
| územního | | | |
| rozvoje x) | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Ukončení | Ke dni | | Ke dni účinnosti |
| platnosti, | | | nových zásad |
| popřípadě | | | územního rozvoje, |
| zrušení | | | rozhodnutím soudu |
| celého | | | nebo ministerstva |
| opatření | | | o zrušení včetně |
| obecné povahy | | | čísla jednacího |
| nebo jeho | | | a data právní |
| části | | | moci nebo nabytí |
| | | | účinnosti |
+---------------+------------------+-------+--------------------+

Měřítko výkresu ploch ............... +-------------------------+
a koridorů: | Záznam proveden |
Dokumentace je přístupná na webové | dne: .................. |
adrese: ............................. | Zaznamenal(a): ........ |
| Telefon: .............. |
| E-mail: ............... |
+-------------------------+

------------------------------------------------------------------
x) Vyplňuje se jen v případě, že zpráva neobsahuje požadavek na pořízení aktualizace nebo na nový návrh zásad územního rozvoje


Příloha k registračnímu listu zásad územního rozvoje nebo jejich
aktualizace

Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha

+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------+
| pořadové | název | kód | označení | výměra | druh |
| číslo | katastrálního | katastrálního | (název | v ha | využití |
| plochy | území | území | plochy) | | |
+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------+
| | | | | | |
+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------+
| | | | | | |
+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------+

Datum záznamu poslední aktualizace: .....................................


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 16

Registrační list územního plánu nebo jeho změny

+---------------------------------------------------------------+
| Název: |
| ...................................................... |
| |
| Řešené území: (seznam katastrálních území) x) |
+---------------------------------------------------------------+

číslo (kód): ....................................................
Pořizovatel: ....................................................
Vydávající orgán: ...............................................
Zhotovitel - jméno a příjmení nebo obchodní firma ..........
- identifikační číslo osoby .....................
Projektant - jméno a příjmení ..............................
- číslo autorizace ..............................

+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Etapy | Akce | Datum | Poznámka |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Zahájení | Schválení | | Usnesení |
| prací y) | pořízení | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Zadání nebo | Schválení | | Usnesení |
| zpráva | | | |
| o uplatňování | | | |
| územního | | | |
| plánu, nebo | | | |
| rozhodnutí | | | |
| o obsahu | | | |
| změny | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Územní plán | Nabytí účinnosti | | |
| nebo jeho | | | |
| změna | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Zpráva | Schválení | | Usnesení |
| o uplatňování | | | |
| územního | | | |
| plánu z) | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Ukončení | Ke dni | | Ke dni účinnosti |
| platnosti, | | | nového územního |
| popřípadě | | | plánu, rozhodnutím |
| zrušení | | | soudu nebo |
| celého | | | příslušného |
| opatření | | | nadřízeného |
| obecné povahy | | | správního orgánu |
| nebo jeho | | | o zrušení včetně |
| části | | | čísla jednacího |
| | | | a data právní |
| | | | moci nebo nabytí |
| | | | účinnosti |
+---------------+------------------+-------+--------------------+

Měřítko hlavního výkresu: ........... +-------------------------+
Dokumentace je přístupná na webové | Záznam proveden |
adrese: ............................. | dne: .................. |
| Zaznamenal(a): ........ |
| Telefon: .............. |
| E-mail: ............... |
+-------------------------+

------------------------------------------------------------------
x) Vyplňuje se jen v případě změny územního plánu.
y) Nevyplňuje se, pokud pořízení územního plánu nebo jeho změny navazuje na požadavek uvedený ve zprávě o uplatňování.
z) Vyplňuje se jen v případě, že zpráva neobsahuje požadavek na pořízení změny nebo na nový návrh územního plánu.


Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změny

Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha

+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------------+
| pořadové | název | kód | označení | výměra | hlavní |
| číslo | katastrálního | katastrálního | (název | v ha | (převažující) |
| plochy | území | území | plochy) | | využití |
+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------------+
| | | | | | |
+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------------+
| | | | | | |
+----------+---------------+---------------+----------+--------+---------------+

Datum záznamu poslední aktualizace: ...........................................


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 17

Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo
jeho změny

+---------------------------------------------------------------+
| Název: |
| ...................................................... |
| |
| Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území) |
+---------------------------------------------------------------+

Číslo (kód): ....................................................
Pořizovatel: ....................................................
Vydávající orgán: ...............................................
Zhotovitel - jméno a příjmení nebo obchodní firma ..........
- identifikační číslo osoby .....................
Projektant - jméno a příjmení ..............................
- číslo autorizace ..............................

+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Etapy | Akce | Datum | Poznámka |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Zahájení | Rozhodnutí | | Usnesení |
| prací x) | o pořízení | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Zadání nebo | Schválení zadání | | |
| rozhodnutí | nebo rozhodnutí | | |
| o obsahu | o obsahu změny, | | |
| změny | nebo vydání | | |
| | územního plánu | | |
| | nebo zásad | | |
| | územního | | |
| | rozvoje, které | | |
| | zadání obsahují | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Regulační | Nabytí účinnosti | | |
| plán nebo | | | |
| jeho změna | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Ukončení | Ke dni | | Opatřením obecné |
| platnosti, | | | povahy, uplynutím |
| popřípadě | | | doby platnosti, |
| zrušení | | | pokud byla |
| celého | | | stanovena |
| opatření | | | (§ 71 odst. 2 |
| obecné povahy | | | stavebního |
| nebo jeho | | | zákona), |
| části | | | rozhodnutím soudu |
| | | | nebo příslušného |
| | | | nadřízeného |
| | | | správního orgánu |
| | | | o zrušení včetně |
| | | | čísla jednacího |
| | | | a data právní |
| | | | moci nebo nabytí |
| | | | účinnosti |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Ukončení | Ke dni | | Realizací |
| evidence | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+

Měřítko hlavního výkresu: ........... +-------------------------+
Dokumentace je přístupná na webové | Záznam proveden |
adrese: ............................. | dne: .................. |
| Zaznamenal(a): ........ |
| Telefon: .............. |
| E-mail: ............... |
+-------------------------+

------------------------------------------------------------------
x) Nevyplňuje se, pokud je zadání regulačního plánu obsaženo v územním plánu, popř. v zásadách územního rozvoje.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 18

Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo
jeho změny

+---------------------------------------------------------------+
| Název: |
| ...................................................... |
| |
| Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území) |
| |
| Zadání obsaženo v: .......................................... |
+---------------------------------------------------------------+

Číslo (kód): ....................................................
Žadatel: ........................................................
Pořizovatel: ....................................................
Vydávající orgán: ...............................................
Zhotovitel - jméno a příjmení nebo obchodní firma ..........
- identifikační číslo osoby .....................
Projektant - jméno a příjmení ..............................
- číslo autorizace ..............................

+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Etapy | Akce | Datum | Poznámka |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Zahájení | Žádost o vydání | | |
| pořizování | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Návrh | Zahájení | | |
| | projednání | | |
| +------------------+-------+--------------------+
| | Zamítnutí | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Regulační | Nabytí účinnosti | | |
| plán nebo | | | |
| jeho změna | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Ukončení | Ke dni | | Opatřením obecné |
| platnosti, | | | povahy, uplynutím |
| popřípadě | | | doby platnosti, |
| zrušení | | | pokud byla |
| celého | | | stanovena |
| opatření | | | (§ 71 odst. 2 a 6 |
| obecné povahy | | | stavebního |
| nebo jeho | | | zákona), |
| části | | | rozhodnutím soudu |
| | | | nebo příslušného |
| | | | nadřízeného |
| | | | správního orgánu |
| | | | o zrušení včetně |
| | | | čísla jednacího |
| | | | a data právní moci |
| | | | nebo nabytí |
| | | | účinnosti, nebo |
| | | | sdělení, žadatele |
| | | | podle § 71 odst. 6 |
| | | | stavebního zákona, |
| | | | že upustil od |
| | | | záměru |
+---------------+------------------+-------+--------------------+
| Ukončení | Ke dni | | Realizací |
| evidence | | | |
+---------------+------------------+-------+--------------------+

Měřítko hlavního výkresu: ........... +-------------------------+
Dokumentace je přístupná na webové | Záznam proveden |
adrese: ............................. | dne: .................. |
| Zaznamenal(a): ........ |
| Telefon: .............. |
| E-mail: ............... |
+-------------------------+".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Územně analytické podklady pořízené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se nejpozději do nejbližší lhůty pro úplnou aktualizaci upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; do té doby se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, u kterých bylo zahájeno řízení o návrhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů; při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace se upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny vydané územně plánovací dokumentace, u které bylo zahájeno řízení o návrhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se její obsah posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. Povinnost úpravy územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se u jejího odůvodnění vztahuje pouze na koordinační výkres. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se její obsah posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

4. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracované přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

5. Registrační list územní studie, o které byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se do uplynutí lhůty pro ověření aktuálnosti této studie posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

6. Registrační list územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a jeho příloha, o kterých byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se do nejbližší aktualizace nebo změny této dokumentace posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. +)

Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.

--------------------
+) 29. 1. 2018
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 29.01.2018
Autor Ministerstvo pro místní rozvoj
Účinný od 29.01.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 9/2018

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP