Právní prostor

5/2018 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru

znění účinné od 1. prosince 2017


5/2018 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoruMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. června 2006 byla v Lucemburku přijata Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru. Jménem České republiky byla Dohoda podepsána téhož dne.

Při vyslovení souhlasu České republiky v Radě Evropské unie s rozhodnutím Rady Evropské unie o podpisu a prozatímním provádění Dohody učinila Česká republika do záznamu z jednání Rady Evropské unie následující prohlášení:

"Česká republika prohlašuje, že může tuto Dohodu prozatímně provádět v souladu s článkem 29 odst. 3 pouze od data, kdy oznámí Evropskému společenství jako depozitáři této Dohody splnění svých vnitřních postupů nezbytných pro vstup této Dohody v platnost."

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 13. listopadu 2007.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 2 dne 1. prosince 2017 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


MNOHOSTRANNÁ DOHODA
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu 1), Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru

Belgické království,

Česká republika,

Dánské království,

Spolková republika Německo,

Estonská republika,

Řecká republika,

Španělské království,

Francouzská republika,

Irsko,

Italská republika,

Kyperská republika,

Lotyšská republika,

Litevská republika,

Lucemburské velkovévodství,

Maďarská republika,

Republika Malta,

Nizozemské království,

Rakouská republika,

Polská republika,

Portugalská republika,

Republika Slovinsko,

Slovenská republika,

Finská republika,

Švédské království,

Spojené království Velké Británie a Severního Irska,

dále jen "členské státy ES", a

Evropské společnství, dále jen "Společenství" nebo "Evropské společenství", a

Albánská republika,

Bosna a Hercegovina,

Bulharská republika,

Bývalá jugoslávská republika Makedonie,

Republika Černá Hora,

Chorvatská republika,

Islandská republika,

Norské království,

Prozatímní správní mise Organizace spojených národů v Kosovu,

Rumunsko a

Republika Srbsko,

společně dále jen "smluvní strany",

uznávajíce integrovanou povahu mezinárodního civilního letectví a vedeny přáním vytvořit společný evropský letecký prostor založený na vzájemném přístupu na trhy smluvních stran s leteckou dopravou a na svobodě usazování, s rovnými podmínkami hospodářské soutěže, a na dodržování stejných pravidel - včetně pravidel v oblasti bezpečnosti, ochrany, řízení letového provozu a harmonizace v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí;

berouce v úvahu, že pravidla týkající se společného evropského leteckého prostoru se mají používat na mnohostranném základě v rámci společného evropského leteckého prostoru a že je v tomto ohledu zapotřebí stanovit zvláštní pravidla;

souhlasíce, že je vhodné, aby pravidla společného evropského leteckého prostoru byla založena na příslušných právních předpisech platných v Evropském společenství, jak stanoví příloha I této dohody, aniž jsou dotčena pravidla obsažená v Smlouvě o založení Evropského společenství;

uznávajíce, že úplný soulad s pravidly společného evropského leteckého prostoru opravňuje smluvní strany ke zúročení přínosů společného evropského leteckého prostoru, včetně přístupu na trh;

berouce v úvahu, že souladu s pravidly společného evropského leteckého prostoru, včetně úplného přístupu na trh, nelze dosáhnout jednorázově, ale spíše prostřednictvím přechodných opatření usnadněných časově omezenými zvláštními ujednáními;

zdůrazňujíce, že kromě nezbytných přechodných ujednání by pravidla týkající se přístupu leteckých dopravců na trh měla vylučovat omezení frekvencí, kapacity, letových tras, typů letadel nebo podobná omezení podle dvoustranných dohod či ujednání o letecké dopravě a že by nemělo být požadováno, aby letečtí dopravci jako podmínku pro vstup na trh uzavírali obchodní dohody nebo podobná ujednání;

zdůrazňujíce, že k leteckým dopravcům by mělo být přistupováno nediskriminačně, pokud jde o jejich přístup k leteckým dopravním infrastrukturám, zvláště tam, kde jsou tyto infrastruktury omezené;

berouce v úvahu, že dohody o přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a některými dalšími smluvními stranami v zásadě stanoví, že s cílem zajistit koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi jejich stranami přizpůsobenou vzájemným obchodním potřebám by podmínky vzájemného přístupu na trh s leteckou dopravou měly být předmětem zvláštních dohod;

berouce v úvahu přání každé přidružené strany uvést vlastní právní předpisy o letecké dopravě a souvisejících záležitostech v soulad s právními předpisy Evropského společenství, včetně budoucí právní úpravy ve Společenství;

uznávajíce význam odborné pomoci v tomto ohledu;

uznávajíce, že vztahy mezi Společenstvím a jeho členskými státy a Norskem a Islandem se musí i nadále řídit Dohodou o Evropském hospodářském prostoru;

přejíce si umožnit další rozšiřování společného evropského leteckého prostoru;

připomínajíce jednání mezi Evropským společenstvím a přidruženými stranami s cílem uzavřít dohody o některých aspektech leteckých služeb, které uvedou dohody mezi členskými státy Evropského společenství a přidruženými stranami o leteckých službách v soulad s právem Evropského společenství,

se dohodly takto:

------------------------------------------------------------------
1) Podle usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.


Cíle a zásady


Článek 1

1. Cílem této dohody je vytvoření společného evropského leteckého prostoru (European Common Aviation Area, dále jen "ECAA"). ECAA je založen na volném přístupu na trh, svobodě usazování, rovných podmínkách hospodářské soutěže a na společných pravidlech, včetně pravidel v oblasti bezpečnosti, ochrany, řízení letového provozu, v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí. Za tímto účelem tato dohoda stanoví pravidla použitelná mezi smluvními stranami za dále stanovených podmínek. Tato pravidla zahrnují ustanovení právních předpisů uvedených v příloze I.

2. Ustanovení této dohody se použijí v rozsahu, v jakém se týkají letecké dopravy nebo souvisejících záležitostí uvedených v příloze I.

3. Tato dohoda obsahuje články, které upravují obecné fungování ECAA (dále jen "hlavní dohoda"), přílohy, z nichž příloha I obsahuje právní předpisy Evropského společenství použitelné mezi smluvními stranami v rámci hlavní dohody, a protokoly, z nichž alespoň jeden pro každou přidruženou stranu stanoví přechodná ujednání použitelná pro tuto přidruženou stranu.


Článek 2

1. Pro účely této dohody se rozumí:
a) "dohodou" hlavní dohoda, její přílohy, akty uvedené v příloze I, jakož i její protokoly;
b) "přidruženou stranou" Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Bulharská republika, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Republika Černá Hora, Chorvatská republika, Rumunsko, Republika Srbsko nebo jakýkoli jiný stát nebo subjekt, který se stal stranou dohody podle článku 32;
c) "další přidruženou stranou" nebo "UNMIK" Prozatímní správní mise Organizace spojených národů v Kosovu podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244 ze dne 10. června 1999;
d) "smluvní stranou" s ohledem na Společenství a členské státy ES Společenství a členské státy ES nebo Společenství nebo členské státy ES. Význam, jenž v daném případě toto označení má, se odvozuje z příslušných ustanovení této dohody a z příslušných pravomocí Společenství a členských států ES, jak vyplývají ze Smlouvy o ES;
e) "partnerem ECAA" přidružená strana, Norsko nebo Island;
f) "Smlouvou o ES" Smlouva o založení Evropského společenství;
g) "Dohodou o EHP" Dohoda o Evropském hospodářském prostoru a její protokoly a přílohy, podepsaná dne 2. května 1992, jejímiž stranami jsou Evropské společenství, jeho členské státy, Island, Lichtenštejnsko a Norsko;
h) "dohodou o přidružení" každá z takových dohod zakládajících přidružení mezi Evropským společenstvím nebo mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a dotyčnou přidruženou stranou na straně druhé;
i) "leteckým dopravcem ECAA" letecký dopravce, kterému byla vydána licence podle této dohody v souladu s ustanoveními příslušných aktů uvedených v příloze I;
j) "příslušným úřadem pro civilní letectví" orgán nebo subjekt veřejné správy, který vykonává zákonné právo posuzovat shodu, osvědčovat a řídit používání nebo prodej výrobků nebo služeb nebo licencí v pravomoci smluvní strany a může přijímat donucovací opatření k zajištění toho, aby výrobky nebo služby uváděné na trh v jeho pravomoci byly v souladu s právními požadavky;
k) "úmluvou" Úmluva o mezinárodním civilním letectví otevřená k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, dodatky k této úmluvě a její přílohy;
l) výrazem "SESAR" technické provádění jednotného evropského nebe, které poskytuje koordinovaný a synchronizovaný výzkum, rozvoj a zavádění nových generací systémů ATM;
m) "rámcovým plánem ATM" (rámcovým plánem řízení letového provozu) výchozí bod SESAR;
n) "členským státem ES" členský stát Evropského společenství.

2. Používáním výrazů "země", "vnitrostátní", "státní příslušníci" nebo "území" není dotčeno postavení žádné smluvní strany podle mezinárodního práva.


Článek 3

Použitelná ustanovení aktů uvedených nebo obsažených buď v příloze I, přijatá v souladu s přílohou II, nebo v rozhodnutích smíšeného výboru jsou pro smluvní strany závazná a jsou nebo se stanou nedílnou součástí jejich právního řádu takto:
a) akt odpovídající nařízení Evropského společenství se stane nedílnou součástí právního řádu smluvních stran;
b) akt odpovídající směrnici Evropského společenství přenechává volbu formy a způsobu provedení na orgánech smluvních stran.


Článek 4

Smluvní strany přijmou všechna vhodná obecná nebo zvláštní opatření pro zajištění plnění povinností vyplývajících z této dohody a zdrží se jakýchkoli opatření, která by mohla ohrozit dosažení cílů této dohody.


Článek 5

Ustanovení této dohody neovlivňují vztahy mezi smluvními stranami Dohody o EHP.


Zákaz diskriminace


Článek 6

V oblasti působnosti této dohody, aniž jsou dotčena v ní obsažená zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.


Svoboda usazování


Článek 7

V oblasti působnosti a v rámci podmínek této dohody, aniž jsou dotčena ustanovení příslušných aktů uvedených v příloze I, není omezena svoboda usazování státních příslušníků členského státu ES nebo partnera ECAA na území kteréhokoli z nich. Svoboda usazování zahrnuje právo na přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož i na zřizování a řízení podniků, zejména společností, za podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem země usazení. Totéž platí při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností státními příslušníky členského státu ES nebo partnera ECAA usazenými na území kteréhokoli z nich.


Článek 8

1. V oblasti působnosti této dohody, aniž jsou dotčena ustanovení příslušných aktů uvedených v příloze I, se se společnostmi založenými nebo uspořádaným podle práva členského státu ES nebo partnera ECAA, jež mají svou hlavní provozovnu v ECAA, zachází stejně jako s fyzickými osobami, které jsou státními příslušníky členských států ES nebo partnerů ECAA.

2. "Společnostmi" se rozumějí společnosti založené podle občanského nebo obchodního práva včetně družstev a jiné právnické osoby veřejného nebo soukromého práva s výjimkou neziskových organizací.


Článek 9

1. Ustanovení článků 7 a 8 se nevztahují na činnosti, které jsou na území kterékoli smluvní strany spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci.

2. Ustanovení článků 7 a 8 a opatření přijatá na jejich základě nevylučují užití těch ustanovení právních a správních předpisů smluvních stran, které se týkají vstupu, pobytu a zaměstnání nebo které stanoví zvláštní režim pro cizí státní příslušníky z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví.


Článek 10

1. Aniž jsou dotčena příznivější ustanovení stávajících dohod a v oblasti působnosti této dohody smluvní strany zruší množstevní omezení a opatření s rovnocenným účinkem týkající se převádění vybavení, dodávek, náhradních dílů a ostatních zařízení, jež dopravce ECAA potřebuje k poskytování leteckých dopravních služeb za podmínek, které předpokládá tato dohoda.

2. Povinnost uvedená v odstavci 1 nevylučuje, aby smluvní strany zakázaly nebo omezily toto převádění, pokud je to odůvodněno veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin nebo ochranou duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu smluvními stranami.


Bezpečnost letectví


Článek 11

1. Smluvní strany zavedou vhodná opatření, aby zajistily, že letadla registrovaná u jedné smluvní strany, pokud přistávají na letištích na území jiné smluvní strany, splňují mezinárodní bezpečnostní normy stanovené úmluvou a podrobí se inspekcím na stojánce prováděným oprávněnými zástupci uvedené jiné smluvní strany na palubě letadel i zvenku nebo v jejich okolí, při kterých se kontroluje platnost dokladů letadel a jejich posádek a zjevný stav letadel a jejich vybavení.

2. Smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem dodržovaných jinou smluvní stranou v oblastech, na které se nevztahují akty uvedené v příloze I.

3. Výkladem žádného ustanovení této dohody nelze omezovat pravomoc příslušného úřadu pro civilní letectví přijímat všechna vhodná a okamžitá opatření, kdykoliv zjistí, že výrobek nebo služba:
i) pravděpodobně nesplňuje minimální normy, které mohou být stanoveny podle úmluvy, nebo
ii) může na základě inspekce uvedené v odstavci 1 vyvolávat vážné obavy, že letadlo nebo provoz letadla není v souladu s minimálními požadavky stanovenými podle úmluvy, nebo
iii) může vyvolávat vážné obavy, že nedochází k účinnému dodržování a správě minimálních norem stanovených podle úmluvy.

4. Pokud příslušný úřad pro civilní letectví přijme opatření podle odstavce 3, neprodleně o přijetí tohoto opatření uvědomí příslušné úřady pro civilní letectví ostatních smluvních stran a uvede důvody pro své jednání.

5. Pokud opatření přijatá podle odstavce 3 nejsou ukončena, přestože důvod pro jejich přijetí pominul, smí kterákoli smluvní strana tuto záležitost předložit smíšenému výboru.

6. Všechny změny vnitrostátních právních předpisů týkající se postavení příslušného úřadu pro civilní letectví oznámí dotyčná smluvní strana ostatním smluvním stranám.


Ochrana letectví


Článek 12

1. V zájmu ochrany civilního letectví před protiprávními činy smluvní strany zajistí, aby společné základní normy a mechanismy pro kontrolu dodržování ochrany letectví obsažené v příloze I byly používány na všech letištích na jejich území, v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými v této příloze.

2. Smluvní strany si na vyžádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc, aby zabránily protiprávnímu zmocnění se civilních letadel nebo jiným protiprávním činům proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení ochrany civilního letectví.

3. Pokud se vyskytne případ nebo hrozba protiprávního zmocnění se letadel nebo jiných protiprávních činů ohrožujících bezpečnost cestujících, posádky, letadel, letišť a leteckých navigačních zařízení, smluvní strany si navzájem poskytnou pomoc prostřednictvím usnadnění komunikace a jiných vhodných opatření zaměřených na rychlé a bezpečné ukončení této události nebo na odstranění její hrozby.

4. Přidružená strana může být podrobena kontrole ze strany Evropské komise podle příslušných právních předpisů Evropského společenství uvedených v příloze I a může být vyžadováno, aby se účastnila kontrol prováděných Evropskou komisí na území ostatních smluvních stran.


Řízení letového provozu


Článek 13

1. Smluvní strany spolupracují v oblasti řízení letového provozu s cílem rozšířit jednotné evropské nebe na ECAA v zájmu zlepšení současných bezpečnostních norem a celkové účinnosti obecných leteckých dopravních norem v Evropě, za účelem optimalizace kapacity a minimalizace zpoždění.

2. S cílem usnadnit používání právních předpisů týkajících se jednotného evropského nebe na vlastním území:
- přidružené strany přijmou v rámci svých pravomocí co nejdříve nezbytná opatření k přizpůsobení svých struktur orgánů pro řízení letového provozu jednotnému evropskému nebi, zejména tím, že určí nebo zřídí příslušné vnitrostátní orgány dohledu, které jsou alespoň funkčně nezávislé na poskytovatelích navigačních služeb,
- Evropské společenství zapojí přidružené strany do všech provozních iniciativ v oblastech letových navigačních služeb, leteckého prostoru a interoperability, které vyplývají z jednotného evropského nebe, zejména prostřednictvím včasného zapojení snah příslušných smluvních stran o vytvoření funkčních bloků vzdušného prostoru.

3. Evropské společenství zajistí, aby byly přidružené strany plně zapojeny do vypracování rámcového plánu ATM v rámci programu SESAR Komise.


Hospodářská soutěž


Článek 14

1. V oblasti působnosti této dohody se použijí ustanovení přílohy III. Pokud jsou v jiných dohodách mezi dvěma nebo více smluvními stranami, jako jsou dohody o přidružení, obsažena pravidla týkající se hospodářské soutěže a státní podpory, použijí se mezi těmito stranami tato pravidla.

2. Články 15, 16 a 17 se s ohledem na ustanovení přílohy III nepoužijí.


Prosazování


Článek 15

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, každá smluvní strana zajistí, aby práva odvozená z této dohody, a zejména z aktů uvedených v příloze I, mohla být uplatňována před vnitrostátními soudy.

2. V případech, které mohou ovlivnit současné nebo budoucí letecké služby, pro než bude uděleno oprávnění na základě této dohody, mají orgány Evropského společenství pravomoci, které jim jsou výslovně uděleny na základě ustanovení aktů uvedených nebo obsažených v příloze I.

3. Ve všech otázkách týkajících se právní platnosti rozhodnutí učiněných orgány Evropského společenství na základě této dohody, zejména na základě aktů uvedených v příloze I, má výlučnou pravomoc Soudní dvůr Evropských společenství (dále jen "Soudní dvůr").


Výklad


Článek 16

1. Pokud jsou ustanovení této dohody a aktů uvedených v příloze I v podstatě shodná s odpovídajícími pravidly Smlouvy o ES a s akty přijatými na základě Smlouvy o ES, vykládají se tato ustanovení při jejich provádění a uplatňování v souladu s rozsudky a rozhodnutími Soudního dvora a Evropské komise vydanými před dnem podpisu této dohody. Rozsudky a rozhodnutí vydané po dni podpisu této dohody se sdělí ostatním smluvním stranám. Na žádost některé ze smluvních stran určí smíšený výbor důsledky těchto pozdějších rozsudků a rozhodnutí s cílem zajistit řádné fungování této dohody. Stávající výklady se sdělí partnerům ECAA přede dnem podpisu této dohody. Rozhodnutí přijatá smíšeným výborem v rámci tohoto postupu musí být v souladu s judikaturou Soudního dvora.

2. Pokud se ve věci projednávané u soudu nebo tribunálu některého partnera ECAA vyskytne otázka výkladu této dohody, ustanovení aktů uvedených v příloze I nebo aktů přijatých na jejich základě, které jsou v podstatě shodné s odpovídajícími pravidly Smlouvy o ES a s akty přijatými na základě Smlouvy o ES, pak tento soud nebo tribunál, pokud to považuje za nezbytné k vydání rozsudku, požádá v souladu s přílohou IV Soudní dvůr o rozhodnutí o této otázce. Partner ECAA může formou rozhodnutí a v souladu s přílohou IV stanovit, v jakém rozsahu a jakým způsobem mají jeho soudy a tribunály uplatňovat toto ustanovení. Toto rozhodnutí se oznámí depozitáři a Soudnímu dvoru. Depozitář uvědomí ostatní smluvní strany.

3. Pokud soud smluvní strany, jehož rozhodnutí nemůže být napadeno opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, nemůže v souladu s odstavcem 2 požádat Soudní dvůr o rozhodnutí, pak tato smluvní strana předloží každý rozsudek tohoto soudu smíšenému výboru, který jedná tak, aby zajistil jednotný výklad této dohody. Pokud se smíšenému výboru do dvou měsíců od předložení rozporu mezi judikaturou Soudního dvora a rozsudkem soudu této smluvní strany nepodaří zajistit jednotný výklad této dohody, lze použít postupy stanovené v článku 20.


Nové právní předpisy


Článek 17

1. Touto dohodou není dotčeno právo každé smluvní strany s výhradou zásady nediskriminace a ustanovení tohoto článku a čl. 18 odst. 4 jednostranně přijímat nové právní předpisy nebo měnit své stávající právní předpisy v oblasti letecké dopravy nebo v související oblasti uvedené v příloze I. Přidružené strany tyto právní předpisy nepřijmou, pokud nebudou v souladu s touto dohodou.

2. Jakmile smluvní strana přijme nové právní předpisy nebo své právní předpisy změní, uvědomí o tom ostatní smluvní strany prostřednictvím smíšeného výboru nejpozději jeden měsíc od jejich přijetí nebo změny. Na žádost kterékoli smluvní strany smíšený výbor do dvou měsíců poté zajistí výměnu názorů na důsledky těchto nových právních předpisů nebo změn na řádné fungování této dohody.

3. Smíšený výbor:
a) přijme rozhodnutí, kterým se reviduje příloha I tak, že se do ní v případě potřeby začlení na základě vzájemnosti dotyčné nové právní předpisy nebo změny, nebo
b) přijme rozhodnutí o tom, že se dotyčné nové právní předpisy nebo změny považují za slučitelné s touto dohodou, nebo
c) rozhodne o jakýchkoli opatřeních k zajištění řádného fungování této dohody.

4. Pokud jde o právní předpisy, které byly přijaty mezi podpisem této dohody a jejím vstupem v platnost a o nichž byly ostatní smluvní strany informovány, považuje se za den předložení den obdržení informace. Smíšený výbor přijme rozhodnutí nejdříve po uplynutí 60 dnů ode dne vstupu této dohody v platnost.


Smíšený výbor


Článek 18

1. Zřizuje se smíšený výbor, který odpovídá za správu této dohody a zajišťuje její řádné provádění, aniž jsou dotčeny čl. 15 odst. 2 a 3 a články 21 a 22. Za tímto účelem vydává doporučení a přijímá rozhodnutí v případech stanovených v této dohodě. Rozhodnutí smíšeného výboru nabývají účinnosti u smluvních stran v souladu s jejich vlastními pravidly.

2. Smíšený výbor se skládá ze zástupců smluvních stran.

3. Smíšený výbor rozhoduje jednomyslně. Smíšený výbor může v určitých konkrétních otázkách rozhodnout o hlasování kvalifikovanou většinou.

4. Za účelem řádného prosazování této dohody si smluvní strany vzájemně vyměňují informace, mimo jiné o nových právních předpisech nebo přijatých rozhodnutích, které se týkají této dohody, a na žádost kterékoli strany zajistí konzultace v rámci smíšeného výboru, a to i o sociálních otázkách.

5. Smíšený výbor přijme svůj jednací řád.

6. Smíšenému výboru v souladu s pravidly stanovenými jeho jednacím řádem střídavě předsedají partner ECAA nebo Evropské společenství a jeho členské státy.

7. Předseda smíšeného výboru svolává zasedání alespoň jednou ročně s cílem přezkoumat obecné fungování této dohody, a vyžadují-li to zvláštní okolnosti, na žádost smluvní strany. Smíšený výbor neustále přezkoumává vývoj judikatury Soudního dvora . Za tímto účelem předkládá Evropské společenství partnerům ECAA všechny rozsudky Soudního dvora, které se týkají fungování této dohody. Smíšený výbor jedná do tří měsíců, aby zajistil jednotný výklad této dohody.

8. Smíšený výbor může rozhodnout o vytvoření pracovní skupiny, která mu může pomáhat při plnění jeho povinností.


Článek 19

1. Rozhodnutí smíšeného výboru jsou pro smluvní strany závazná. Pokud rozhodnutí smíšeného výboru obsahuje povinnost smluvní strany jednat, přijme uvedená smluvní strana nezbytná opatření a informuje o nich smíšený výbor.

2. Rozhodnutí smíšeného výboru se zveřejní v úředních věstnících Evropské unie a partnerů ECAA. Každé rozhodnutí obsahuje datum jeho provedení smluvními stranami a veškeré další informace, které by se mohly týkat hospodářských subjektů.


Řešení sporů


Článek 20

1. Kromě případů, kdy tato dohoda stanoví zvláštní postup, může Společenství společně s členskými státy ES nebo partner ECAA předložit spornou záležitost týkající se použití nebo výkladu této dohody smíšenému výboru.

2. Pokud byl spor předložen smíšenému výboru podle odstavce 1, okamžitě se mezi stranami sporu uspořádají konzultace. Ve věcech, v nichž není Evropské společenství stranou sporu, může některá ze stran sporu přizvat ke konzultacím zástupce Společenství. Strany sporu mohou vypracovat návrh řešení, který se okamžitě předloží smíšenému výboru. Rozhodnutí přijatá smíšeným výborem v rámci tohoto postupu respektují judikaturu Soudního dvora.

3. Pokud se smíšenému výboru do čtyř měsíců ode dne, kdy mu byla záležitost předložena, nepodaří přijmout rozhodnutí řešící spor, mohou strany sporu předložit věc Soudnímu dvoru, jehož rozhodnutí v této věci je konečné a závazné. Podrobnosti týkající se předkládání sporů Soudnímu dvoru jsou stanoveny v příloze IV.

4. Pokud smíšený výbor nepřijme rozhodnutí v otázce, která mu byla předložena, do čtyř měsíců ode dne předložení, mohou smluvní strany v souladu s články 21 a 22 přijmout vhodná ochranná opatření na dobu nepřesahující šest měsíců. Po uplynutí této doby smí každá smluvní strana vypovědět dohodu s okamžitou platností. Smluvní strana nepřijme ochranná opatření ve věci, která byla podle této dohody předložena Soudnímu dvoru, vyjma v případech stanovených v čl. 11 odst. 3 nebo v souladu s mechanismy stanovenými v jednotlivých aktech uvedených v příloze I.


Ochranná opatření


Článek 21

Aniž je dotčen čl. 11 odst. 3 a posouzení bezpečnosti a ochrany uvedené v protokolech k této dohodě, ochranná opatření jsou omezena, pokud jde o jejich oblast působnosti a dobu trvání, na to, co je nezbytné k nápravě situace. Přednostně je třeba vybírat taková opatření, která co nejméně naruší fungování této dohody.


Článek 22

1. Smluvní strana, která zvažuje přijetí ochranných opatření, tuto skutečnost oznámí ostatním smluvním stranám prostřednictvím smíšeného výboru a poskytne všechny důležité informace.

2. Smluvní strany okamžitě zahájí konzultace ve smíšeném výboru s cílem nalézt obecně přijatelné řešení.

3. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 3, smí dotčená smluvní strana přijmout ochranná opatření až po uplynutí jednoho měsíce ode dne oznámení podle odstavce 1, ledaže byly před plynutím této lhůty ukončeny konzultace podle odstavce 2.

4. Dotčená smluvní strana neprodleně oznámí přijatá opatření smíšenému výboru a poskytne veškeré důležité informace.


Zveřejnění informací


Článek 23

Zástupci, delegáti a odborníci smluvních stran, jakož i úředníci a ostatní zaměstnanci, kteří jednají na základě této dohody, jsou povinni, a to i po skončení svých funkcí, nevyzrazovat informace, na které se vztahuje profesní tajemství, zejména údaje o podnicích, jejich obchodních stycích nebo o jejich nákladech.


Třetí země a mezinárodní organizace


Článek 24

1. Smluvní strany v rámci smíšeného výboru na žádost kterékoli smluvní strany vzájemně konzultují v souladu s postupy stanovenými v článcích 25 a 26:
a) otázky týkající se letecké dopravy, o kterých jednají mezinárodní organizace, a
b) různá hlediska možného vývoje ve vztazích mezi smluvními stranami a třetími zeměmi v oblasti letecké dopravy a fungování významných prvků dvoustranných nebo mnohostranných dohod uzavřených v této oblasti.

2. Konzultace uvedené v odstavci 1 se uskuteční do jednoho měsíce od podání žádosti a v naléhavých případech co nejdříve.


Článek 25

1. Hlavní cíle konzultací podle čl. 24 odst. 1 písm. a) jsou:
a) společně stanovit, zda se otázky týkají problémů ve společném zájmu, a
b) podle povahy těchto problémů:
- společně zvážit, zda by činnost smluvních stran v rámci mezinárodních organizací měla být koordinována, nebo
- společně zvážit jakýkoliv jiný vhodný postup.

2. Smluvní strany si co nejrychleji sdělí veškeré informace významné pro cíle uvedené v odstavci 1.


Článek 26

Hlavním cílem konzultací podle čl. 24 odst. 1 písm. b) je posoudit příslušné otázky a zvážit jakýkoliv vhodný postup.


Přechodná ujednání


Článek 27

1. Protokoly IIX stanoví přechodná ujednání a odpovídající období použitelná mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a dotyčnou přidruženou stranou na straně druhé. Ve vztahu mezi Norskem nebo Islandem a přidruženou stranou se použijí stejné podmínky, jako mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a dotyčnou přidruženou stranou na straně druhé.

2. V průběhu přechodných období uvedených v odstavci 1 se příslušné prvky režimu letecké dopravy mezi dvěma přidruženými stranami stanoví na základě přísnějšího z obou protokolů, které se dotyčných přidružených stran týkají.

3. Postupný přechod každé přidružené strany k úplnému používání ECAA podléhá posouzení. Posouzení provádí Evropské společenství ve spolupráci s dotyčnou přidruženou stranou. Pokud je přidružená strana přesvědčena, že podmínky pro ukončení přechodného období stanovené v příslušeném protokolu byly splněny, sdělí Evropskému společenství, že by mělo být provedeno posouzení.

4. Pokud Evropské společenství usoudí, že jsou podmínky splněny, informuje o tom smíšený výbor a poté rozhodne, že je dotyčná přidružená strana způsobilá k přechodu do následujícího přechodného období, případně k úplnému začlenění do společného evropského leteckého prostoru.

5. Pokud Evropské společenství usoudí, že podmínky splněny nejsou, sdělí to smíšenému výboru. Společenství doporučí dotyčné přidružené straně konkrétní zlepšení a stanoví přiměřenou dobu, ve které lze tato zlepšení provést. Před koncem této doby se provede druhé a v případě nutnosti další posouzení, zda byla doporučená zlepšení účinně a úspěšně provedena.


Vztah k dvoustranným dohodám a ujednáním o letecké dopravě


Článek 28

1. Ustanovení této dohody mají přednost před platnými ustanoveními dvoustranných dohod nebo ujednání o letecké dopravě mezi přidruženými stranami na jedné straně a Evropským společenstvím, členským státem ES, Norskem nebo Islandem na straně druhé, jakož i mezi přidruženými stranami.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se ustanovení o vlastnictví, provozních právech, kapacitě, frekvencích, typu nebo změně letadel, společném označování linek a o cenách obsažená v platných dvoustranných dohodách nebo ujednáních mezi přidruženou stranou a Evropským společenstvím, členským státem ES, Norskem nebo Islandem nebo mezi dvěma přidruženými stranami v průběhu přechodných období uvedených v článku 27 použijí mezi stranami těchto dohod nebo ujednání, pokud je taková dvoustranná dohoda nebo ujednání pružnější, pokud jde o svobodu dotčených leteckých dopravců, než ustanovení použitelného protokolu týkajícího se dotyčné přidružené strany.

3. Spor mezi přidruženou stranou a jinou smluvní stranou o to, zda jsou s ohledem na úplné používání ECAA pružnější ustanovení protokolu týkajícího se dotyčné přidružené strany nebo dvoustranné dohody nebo ujednání, se vyřeší v rámci mechanismu pro řešení sporů podle článku 20. Spory o způsob určení vztahu mezi vzájemně neslučitelnými protokoly se řeší stejným způsobem.


Vstup v platnost, přezkum, ukončení platnosti a jiná ustanovení


Článek 29

Vstup v platnost

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci nebo schválení signatáři dohody v souladu s jejich vlastními postupy. Listiny o ratifikaci nebo schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie (dále jen "depozitář"), který o nich uvědomí všechny ostatní signatáře a Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

2. Tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni uložení listin o ratifikaci nebo schválení Evropským společenstvím a členskými státy ES a nejméně jednou přidruženou stranou. Pro každého signatáře, který tuto dohodu ratifikuje nebo schválí po tomto dni, vstoupí dohoda v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni uložení listin o ratifikaci nebo schválení tímto signatářem.

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 se mohou Evropské společenství a jeho členské státy a alespoň jedna přidružená strana rozhodnout prozatímně uplatňovat tuto dohodu mezi sebou ode dne jejího podpisu, v souladu s použitím vnitrostátního práva, pokud to oznámí depozitáři, který to oznámí ostatním smluvním stranám. +)

+) Pozn. autora: Česká republika prohlašuje, že může tuto Dohodu prozatímně provádět v souladu s článkem 29 odst. 3 pouze od data, kdy oznámí Evropskému společenství jako depozitáři této Dohody splnění svých vnitřních postupů nezbytných pro vstup této Dohody v platnost.


Článek 30

Přezkum

Tato dohoda se přezkoumá na žádost kterékoli smluvní strany a v každém případě pět let po jejím vstupu v platnost.


Článek 31

Ukončení platnosti

1. Kterákoli smluvní strana může tuto dohodu vypovědět oznámením depozitáři, který toto vypovězení oznámí ostatním smluvním stranám a Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Pokud tuto dohodu vypoví Evropské společenství a členské státy ES, pozbude platnosti jeden rok po dni oznámení. Pokud dohodu vypoví jiná smluvní strana, pozbude platnosti pouze s ohledem na tuto smluvní stranu jeden rok po dni oznámení. Letecké služby provozované ke dni konce platnosti této dohody však mohou pokračovat do konce plánovacího období Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), do kterého tento den konce platnosti spadá.

2. Po přistoupení přidružené strany k Evropské unii tato strana automaticky přestane být přidruženou stranou podle této dohody a místo toho se stane členským státem ES.

3. Platnost této dohody, pokud jde o přidruženou stranu, skončí nebo bude pozastavena, pokud skončí nebo bude pozastavena platnost dohody o přidružení.


Článek 32

Rozšíření ECAA

Evropské společenství může vyzvat k účasti v ECAA jakýkoliv stát nebo subjekt, který je připraven sladit své právní předpisy o letecké dopravě a souvisejících záležitostech s odpovídajícími právními předpisy Společenství a který vytvořil nebo vytváří rámec úzké hospodářské spolupráce, jako je dohoda o přidružení. Za tímto účelem smluvní strany odpovídajícím způsobem změní tuto dohodu.


Článek 33

Letiště v Gibraltaru

1. Tato dohoda se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporech o suverenitu nad územím, kde se letiště nachází.

2. Použitelnost této dohody pro letiště v Gibraltaru se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království ze dne 2. prosince 1987.


Článek 34

Jazyky

Tato dohoda je sepsána v jediném vyhotovení v úředních jazycích orgánů Evropské unie a v úředních jazycích jiných smluvních stran než Evropského společenství a jeho členských států, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.


Na důkaz čehož připojili níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europeiske Fellesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

cr/s_005_18_msObrázek - Cizojazyčný text

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunitá europea

Eiropas Kopienas varda

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Ghall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

Pa Europeiska gemenskapens vägnar


Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien


Za Českou republiku


Pa Kongeriget Danmarks vegne


Für die Bundesrepublik Deutschland


Eesti Vabariigi nimel


cr/s_005_18_msaObrázek - Cizojazyčný text


Por el Reino de Espana


Pour la République française


Thar cheann Na hÉireann


For Ireland


Per la Repubblica italiana


cr/s_005_18_msbObrázek - Cizojazyčný text


Latvijas Republikas varda


Lietuvos Respublikos vardu


Pour le Grand-Duché de Luxembourg


A Magyar Köztársaság részéről


Ghar-Repubblika ta' Malta


Voor het Koninkrijk der Nederlanden


Für die Republik Österreich


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


Pela República Portuguesa


Za Republiko Slovenijo


Za Slovenskú republiku


Suomen tasavallan puolesta


För Republiken Finland


För Konungariket Sverige


For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


Për Republikën e Shqipërisë


Za Bosnu i Hercegovinu


cr/s_005_18_mscObrázek - Cizojazyčný text


Za Bosnu i Hercegovinu


cr/s_005_18_msdObrázek - Cizojazyčný text


Za Republiku Hrvatsku


cr/s_005_18_mseObrázek - Cizojazyčný text


Fyrir hönd Lydveldisins Íslands


Za Republiku Crnu Goru


For Kongeriket Norge


Pentru România


cr/s_005_18_msfObrázek - Cizojazyčný text


For the United Nations Interim Administration in Kosovo


Republic of Macedonia ministry of transport and communications

Luxembourg, 9 June 2006

Dear Sirs,

Hereby I declare that the final text from 22 May 2006 of the Multilateral ECAA Agreement is acceptable for the Government of the Republic of Macedonia.

With this letter, the Government of the Republic of Macedonia considers itself as signatory of the Multilateral Agreement between the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the European Community and its Member States, the Republic of Iceland, the Republic of Macedonia, the Kingdom of Norway, Serbia and Montenegro, Romania and United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the Establishment of a European Common Aviation Area.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Agreement, having in view that the constitutional name of my country is Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Xhemali Mehazi
Minister of Transport
and Communications


The council of the European union and the European commission

Luxembourg, 9 June 2006

Mr. Xhemali Mehazi,
Minister of Transport and Communications
of the former Yugoslav Republic of Macedonia,

Sir,

The European Community and its Member States take note of your letter of today's date and confirms that your letter and this reply shall together take the place of the signature of the Multilateral Agreement between the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the European Community and its Member States, the Republic of Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Kingdom of Norway, Serbia and Montenegro, Romania and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the Establishment of a European Common Aviation Area (ECAA). However, this cannot be construed as acceptance or recognition by the European Community and its Member States, in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration.

On behalf of the European Community and
its Member States


------------------------------------------------------------------

Příloha I
Pravidla pro civilní letectví

"Použitelná ustanovení" následujících aktů Evropského společenství jsou použitelná v souladu s hlavní dohodou a přílohou II o horizontálních úpravách, pokud není v této příloze nebo v následujících protokolech IIX uvedeno jinak. V případě potřeby jsou dále stanoveny zvláštní úpravy pro jednotlivé akty:


A. Přístup na trh a doplňkové otázky

Č. 2407/92

Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům

Použitelná ustanovení: články 1 až 18 a příloha vyjma odkazu v čl. 13 odst. 3 na článek 226 (bývalý článek 169) Smlouvy o ES


Č. 2408/92

Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství
ve znění
- článku 29 Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království
- rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 7/94 ze dne 21. března 1994, kterým se mění protokol 47 a některé přílohy Dohody o EHP
- článku 20 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (dále jen "akt o přistoupení z roku 2003")

Použitelná ustanovení: články 1 až 15 a přílohy I, II a III


Č. 2409/92

Nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 ze dne 23. července 1992 o tarifech a sazbách za letecké služby

Použitelná ustanovení: články 1 až 10


Č. 95/93

Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
ve znění
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 894/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1554/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93

Použitelná ustanovení: články 1 až 12 a čl. 14a odst. 2

Pro účely čl. 12 odst. 2 se "Komisí" rozumí "smíšený výbor".


Č. 96/67

Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství

Použitelná ustanovení: články 1 až 25 a příloha

Pro účely článku 10 se "členskými státy" rozumí "členské státy ES".

Pro účely čl. 20 odst. 2 se "Komisí" rozumí "smíšený výbor".


Č. 785/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

Použitelná ustanovení: články 1 až 8 a čl. 10 odst. 2


B. Řízení letového provozu

Č. 549/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení)

Použitelná ustanovení: články 1 až 4, 6 a 9 až 14


Č. 550/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb)

Použitelná ustanovení: články 1 až 19, přílohy I a II


Č. 551/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru)

Použitelná ustanovení: články 1 až 11


Č. 552/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě)

Použitelná ustanovení: články 1 až 12, přílohy I až V


Č. 2096/2005

Nařízení Komise (ES) č. 2096/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb

Použitelná ustanovení: články 1 až 9, přílohy I až V


Č. 2150/2005

Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru

Použitelná ustanovení: články 1 až 9, příloha


C. Bezpečnost letectví

Č. 3922/91

Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví
ve znění:
- nařízení Komise (ES) č. 2176/96 ze dne 13. listopadu 1996, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 s ohledem na vědecký a technický pokrok
- nařízení Komise (ES) č. 1069/1999 ze dne 25. května 1999, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku
- nařízení Komise (ES) č. 2871/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 10, 12 až 13 s výjimkou čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 druhé věty, přílohy I až III

Pro účely článku 12 se "členskými státy" rozumí "členské státy ES".


Č. 94/56

Směrnice Rady 94/56/ES ze dne 21. listopadu 1994, kterou se zavádějí základní zásady pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí v civilním letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 12

Pro účely článků 9 a 12 se "Komisí" rozumí "všechny ostatní smluvní strany ECAA".


Č. 1592/2002

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví
ve znění:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1643/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1592/2002
- nařízení Komise (ES) č. 1701/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se upravuje článek 6 nařízení (ES) č. 1592/2002

Použitelná ustanovení: články 1 až 57, přílohy I a II


Č. 2003/42

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 11, přílohy I a II


Č. 1702/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací
ve znění:
- nařízení Komise (ES) č. 381/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003

Použitelná ustanovení: články 1 až 4, příloha. Přechodná období uvedená v tomto nařízení stanoví smíšený výbor.


Č. 2042/2003

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

Použitelná ustanovení: články 1 až 6, přílohy I až IV


Č. 104/2004

Nařízení Komise (ES) č. 104/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví pravidla organizace a složení odvolacího senátu Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 7 a příloha


Č. 488/2005

Nařízení Komise (ES) č. 488/2005 ze dne 21. března 2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví


Č. 2111/2005

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES

Použitelná ustanovení: články 1 až 13, příloha


D. Ochrana letectví

Č. 2320/2002

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví
ve znění:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 849/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/2002

Použitelná ustanovení: články 1 až 12 a příloha


Č. 622/2003

Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti
ve znění:
- nařízení Komise (ES) č. 68/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003
- nařízení Komise (ES) č. 781/2005 ze dne 24. května 2005 o změně nařízení (ES) č. 622/2003
- nařízení Komise (ES) č. 857/2005 ze dne 6. června 2005 o změně nařízení (ES) č. 622/2003

Použitelná ustanovení: články 1 až 5 a příloha


Č. 1217/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví společné specifikace pro národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 11, přílohy I a II


Č. 1486/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1486/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti bezpečnosti civilního letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 6


Č. 1138/2004

Nařízení Komise (ES) č. 1138/2004 ze dne 21. června 2004 o společné definici kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor na letištích

Použitelná ustanovení: články 1 až 8


E. Životní prostředí

Č. 89/629

Směrnice Rady 89/629/EHS ze dne 4. prosince 1989 o omezení emisí hluku civilních podzvukových proudových letadel

Použitelná ustanovení: články 1 až 8


Č. 92/14

Směrnice Rady 92/14/EHS ze dne 2. března 1992 o omezení provozu letadel uvedených v části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988)
ve znění:
- směrnice Rady 98/20/ES ze dne 30. března 1998, kterou se mění směrnice 92/14/EHS
- směrnice Komise 1999/28/ES ze dne 21. dubna 1999, kterou se mění příloha směrnice Rady 92/14/EHS
- nařízení Komise (ES) č. 991/2001 ze dne 21. května 2001, kterým se mění příloha směrnice Rady 92/14/EHS

Použitelná ustanovení: články 1 až 11 a příloha


Č. 2002/30

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství

ve znění aktu o přistoupení z roku 2003

Použitelná ustanovení: články 1 až 15, přílohy I a II


Č. 2002/49

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

Použitelná ustanovení: články 1 až 16, přílohy I až VI


F. Sociální hlediska

Č. 1989/391

Směrnice Rady 89/391 /EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Použitelná ustanovení: články 1 až 16 a 18 až 19


Č. 2003/88

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby

Použitelná ustanovení: články 1 až 19, 21 až 24 a 26 až 29


Č. 2000/79

Směrnice Rady 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA)

Použitelná ustanovení: články 1 až 5


G. Ochrana spotřebitele

Č. 90/314

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

Použitelná ustanovení: články 1 až 10


Č. 92/59

Směrnice Rady 92/59/EHS ze dne 29. června 1992 o obecné bezpečnosti výrobků

Použitelná ustanovení: články 1 až 19


Č. 93/13

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

Použitelná ustanovení: články 1 až 10 a příloha

Pro účely článku 10 se "Komisí" rozumí "všechny ostatní smluvní strany ECAA".


Č. 95/46

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Použitelná ustanovení: články 1 až 34


Č. 2027/97

Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ve znění:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97

Použitelná ustanovení: články 1 až 8


Č. 261/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

Použitelná ustanovení: články 1 až 17


H. Ostatní právní předpisy

Č. 2299/1989

Nařízení Rady (EHS) č. 2299/1989 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů
ve znění:
- nařízení Rady (EHS) č. 3089/93 ze dne 29. října 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2299/89
- nařízení Rady (ES) č. 323/1999 ze dne 8. února 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2299/89

Použitelná ustanovení: články 1 až 22 a příloha


Č. 91/670

Směrnice Rady 91/670/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví

Použitelná ustanovení: články 1 až 8 a příloha


Č. 3925/91

Nařízení Rady (EHS) č. 3925/91 ze dne 19. prosince 1991 o vyloučení kontroly a formalit u příručních a zapsaných zavazadel osob uskutečňujících lety a námořní cesty uvnitř Společenství

Použitelná ustanovení: články 1 až 5


Č. 437/2003

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek
ve znění:
- nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003

Použitelná ustanovení: články 1 až 11, přílohy I a II


Č. 1358/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízení

Použitelná ustanovení: články 1 až 4, přílohy I až III


Č. 2003/96

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

Použitelná ustanovení: čl. 14 odst. 1 písm. b) a odst. 2


------------------------------------------------------------------

Příloha II
Horizontální úpravy a některá procesní pravidla

Ustanovení aktů uvedených v příloze I jsou použitelná v souladu s dohodou a body 14 této přílohy, pokud příloha I nestanoví jinak. Zvláštní úpravy nezbytné pro jednotlivé akty stanoví příloha I.

Tato dohoda je použitelná v souladu s procesními pravidly stanovenými v bodě 5 a 6 této přílohy.


1. Úvodní části aktů

Odůvodnění uvedených aktů se pro účely této dohody neupravují. Jsou významné v rozsahu nezbytném pro řádný výklad a použití ustanovení uvedených aktů v rámci této dohody.


2. Zvláštní terminologie aktů

Pro následující výrazy používané v aktech uvedených v příloze 1 platí:
a) "Společenstvím" se rozumí "Společný evropský letecký prostor";
b) "právem Společenství", "právními předpisy Společenství", "nástroji Společenství" a "Smlouvou o ES" se rozumí "dohoda o ECAA";
c) "letištěm Společenství" se rozumí "letiště ve Společném evropském leteckém prostoru";
d) "Úředním věstníkem Evropských společenství" nebo "Úředním věstníkem Evropské unie" se rozumí "úřední věstníky smluvních stran";
e) "leteckým dopravcem Společenství" se rozumí "letecký dopravce ECAA".


3. Odkazy na členské státy

Aniž je dotčen bod 4 této přílohy, má se za to, že odkazy na "členský stát" či "členské státy" v aktech uvedených v příloze I zahrnují kromě členských států ES také partnery ECAA.


4. Ustanovení o výborech Evropského společenství a konzultacích přidružených stran

Odborníci přidružených stran jsou konzultováni Evropskou komisí a mohou předkládat svá doporučení vždy, když akty uvedené v příloze I stanoví konzultaci výborů Evropského společenství Evropskou komisí a jejich možnost předkládat doporučení nebo stanoviska.

Každá konzultace sestává z jednoho zasedání, jemuž předsedá Evropská komise, a probíhá ve smíšeném výboru na pozvání Evropské komise před konzultací příslušného výboru Evropského společenství. Evropská komise poskytne každé přidružené straně veškeré nebytné informace nejméně dva týdny před zasedáním, pokud zvláštní okolnosti nevyžadují kratší lhůtu.

Přidružené strany budou vyzvány, aby předložily svá stanoviska Evropské komisi. Evropská komise řádně zohlední doporučení poskytnuté přidruženými stranami.

Uvedená ustanovení se nevztahují na použití pravidel hospodářské soutěže stanovených v této dohodě, pro které platí zvláštní postupy konzultace stanovené v příloze III.


5. Spolupráce a vzájemná výměna informací

V zájmu usnadnění výkonu odpovídajících pravomocí příslušných orgánů smluvních stran si tyto orgány na vyžádání vzájemně vyměňují veškeré informace nezbytné k řádnému fungování této dohody.


6. Odkaz na jazyky

Aniž je dotčena příloha IV, jsou smluvní strany oprávněny používat v postupech zavedených v rámci této dohody kterýkoli úřední jazyk orgánů Evropské unie nebo jiné smluvní strany. Smluvní strany si však jsou vědomy toho, že používání anglického jazyka tyto postupy usnadní. Pokud je v oficiálním dokumentu použit jazyk, který není úředním jazykem orgánů Evropské unie, předloží se s přihlédnutím k ustanovení předchozí věty současně i překlad do úředního jazyka orgánů Evropské unie. Pokud smluvní strana hodlá v ústním řízení používat jazyk, jenž není úředním jazykem orgánů Evropské unie, zajistí tato smluvní strana simultánní tlumočení do anglického jazyka.


------------------------------------------------------------------

Příloha III
Pravidla týkající se hospodářské soutěže a státní podpory uvedená v článku 14 hlavní dohody


Článek 1

Státní monopoly

Přidružená strana postupně upraví veškeré státní monopoly obchodní povahy tak, aby na konci druhého období uvedeného v protokolu k této dohodě, který obsahuje přechodná opatření týkající se dotyčné přidružené strany, byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky smluvních stran, pokud jde o podmínky nákupu a odbytu zboží. Opatření přijatá k dosažení tohoto cíle se oznámí smíšenému výboru.


Článek 2

Sbližování právních předpisů v oblasti státní podpory a hospodářské soutěže

1. Smluvní strany uznávají význam sbližování stávajících právních předpisů přidružených stran v oblasti státní podpory a hospodářské soutěže s odpovídajícími právními předpisy Evropského společenství. Přidružené strany usiluje o zajištění toho, aby jejich stávající a budoucí právní předpisy v oblasti státní podpory a hospodářské soutěže byly postupně uváděny v soulad s acquis Evropského společenství.

2. Toto sbližování začíná vstupem této dohody v platnost a postupně se do konce druhého období uvedeného v protokolu k této dohodě, který obsahuje přechodná opatření týkající se dotyčné přidružené strany, rozšíří na všechny prvky předpisů Evropského společenství v oblasti státní podpory a hospodářské soutěže uvedených v této příloze. Přidružená strana po dohodě s Evropskou komisí rovněž stanoví způsoby, jakými se bude sledovat prováděné sbližování právních předpisů a jakými se budou sledovat činnosti na prosazování práva.


Článek 3

Pravidla týkající se hospodářské soutěže a ostatních hospodářských záležitostí

1. S řádným fungováním této dohody nejsou slučitelné tyto postupy, pokud mohou ovlivnit obchod mezi dvěma nebo více smluvními stranami:
i) všechny dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže,
ii) zneužití dominantního postavení na územích smluvních stran nebo na jejich podstatné části jedním nebo více podniky,
iii) jakákoli státní podpora, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo některé produktů.

2. Všechny postupy, které jsou v rozporu s tímto článkem, se posoudí na základě kritérií vyplývajících z uplatňování pravidel hospodářské soutěže použitelných v Evropském společenství, zejména z článků 81, 82, 86 a 87 Smlouvy o ES a z výkladů přijatých orgány Evropského společenství.

3. Každá přidružená strana zajistí, aby byly provozně nezávislému veřejnému orgánu svěřeny pravomoci nezbytné k plnému uplatňování odst. 1 bodů i) a ii), pokud jde o soukromé a veřejné podniky a podniky, kterým byla udělena zvláštní práva.

4. Každá přidružená strana určí nebo zřídí provozně nezávislý orgán, kterému jsou svěřeny pravomoci nezbytné k plnému uplatňování odst. 1 bodu iii). Tento orgán musí mít mimo jiné pravomoci schvalovat programy státní podpory a jednotlivé podpory v souladu s odstavcem 2, jakož i pravomoc vymáhat vrácení protiprávně udělené státní podpory.

5. Každá smluvní strana zajistí průhlednost v oblasti státní podpory, mimo jiné i tím, že ostatním smluvním stranám poskytne pravidelnou výroční zprávu nebo rovnocenný dokument podle metodiky a ve formě odpovídající přehledu Evropského společenství o státní podpoře. Smluvní strana na žádost jiné smluvní strany poskytne informace o konkrétních jednotlivých případech veřejné podpory.

6. Každá přidružená strana vypracuje úplný seznam programů státní podpory zahájených před zřízením orgánu uvedeného v odstavci 4 a přizpůsobí tyto programy státní podpory kritériím uvedeným v odstavci 2.

7.
a) Smluvní strany uznávají, že pro účely použití odst. 1 bodu iii) se v průběhu období uvedených v protokolu k této dohodě, který obsahuje přechodná opatření týkající se příslušné přidružené strany, každá veřejná podpora poskytnutá přidruženou stranou posuzuje tak, že se dotyčná přidružená strana považuje za oblast odpovídající oblastem Evropského společenství uvedeným v čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství.
b) Do konce prvního období uvedeného v protokolu k této dohodě, který obsahuje přechodná opatření týkající se příslušné přidružené strany, tato strana předloží Evropské komisi své údaje o HDP na obyvatele harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán uvedený v odstavci 4 a Evropská komise pak společně vyhodnotí způsobilost regionů dotyčné přidružené strany a související maximální míry podpory s cílem vytvořit na základě příslušných obecných zásad Evropského společenství regionální mapu podpory.

8. Pokud některá ze smluvních stran považuje určité postupy za neslučitelné s podmínkami odstavce 1, může po konzultaci ve smíšeném výboru nebo po třiceti pracovních dnech od předložení věci za účelem takové konzultace přijmout vhodná opatření.

9. Smluvní strany si vzájemně vyměňují informace, přičemž zohlední omezení vyplývající z požadavků ochrany profesního nebo obchodního tajemství.


------------------------------------------------------------------

Příloha IV
Předložení věci Soudnímu dvoru Evropských společenství


1. Obecné zásady týkající se článku 16 dohody

1. Pro předkládání žádosti o rozhodnutí o předběžných otázkách se pokud možno použijí postupy stanovené Soudním dvorem Evropských společenství (dále jen "Soudní dvůr"). Kromě rozhodnutí o předběžné otázce uplatní soud nebo tribunál smluvní strany výklad Soudního dvora.

2. Smluvní strany mají v rámci této dohody stejná práva podávat připomínky Soudnímu dvoru jako členské státy ES.


2. Rozsah a podmínky postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 dohody

1. Pokud v souladu s druhou větou čl. 16 odst. 2 přijme smluvní strana rozhodnutí o rozsahu a způsobech předkládání věcí Soudnímu dvoru, musí toto rozhodnutí stanovit, že:
a) každý soud nebo tribunál smluvní strany, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, požádá Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se platnosti nebo výkladu aktu uvedeného v čl. 16 odst. 2, která vyplývá z jím projednávaného případu, považuje-li je za nezbytné k vydání svého rozsudku, nebo
b) každý soud nebo tribunál smluvní strany může požádat Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se platnosti nebo výkladu aktu uvedeného v čl. 16 odst. 2, která vyplývá z jím projednávaného případu, považuje-li je za nezbytné k vydání svého rozsudku.

2. Způsoby použití čl. 16 odst. 2 jsou založeny na zásadách zakotvených v právních předpisech, jimiž se řídí fungování Soudního dvora, včetně příslušných ustanovení Smlouvy o ES, statutu a jednacího řádu Soudního dvora, jakož i jeho judikatury. V případě, že Soudní dvůr přijme rozhodnutí o podmínkách použití tohoto ustanovení, vezme smluvní strana při žádostech vnitrostátních soudů o rozhodnutí v předběžných otázkách v úvahu praktické pokyny vydané Soudním dvorem formou informačních oznámení.


3. Předložení věci podle čl. 20 odst. 3 dohody

Soudní dvůr rozhoduje spory, které mu byly předloženy podle čl. 20 odst. 3, stejně jako spory předložené v souladu s článkem 239 Smlouvy o ES.


4. Předložení věci Soudnímu dvoru a jazyky

Smluvní strany jsou oprávněny používat v jednáních před Soudním dvorem v rámci této dohody jakýkoliv úřední jazyk orgánů Evropské unie nebo jiné smluvní strany. Pokud je v oficiálním dokumentu použit jazyk, který není úředním jazykem orgánů Evropské unie, předloží se současně překlad do francouzského jazyka. Pokud smluvní strana hodlá v ústním řízení používat jazyk, jenž není úředním jazykem orgánů Evropské unie, zajistí tato smluvní strana simultánní tlumočení do francouzského jazyka.


------------------------------------------------------------------

Příloha V


Protokol I
Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé


Článek 1

Přechodná období

1. První přechodné období trvá od vstupu této dohody v platnost do okamžiku, kdy Albánská republika (dále jen "Albánie") splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.

2. Druhé přechodné období trvá od konce prvního přechodného období do okamžiku, kdy republika Albánie splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.


Článek 2

Podmínky týkající se přechodu

1. Do konce prvního přechodného období Albánie
i) bude řádným členem Sdružených leteckých úřadů a bude usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti bezpečnosti letectví podle přílohy I,
ii) začne používat Dokument 30 ECAC a usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti ochrany letectví podle přílohy I,
iii) začne používat nařízení (EHS) č. 3925/91 (o vyloučení kontroly u příručních a zapsaných zavazadel), nařízení (EHS) č. 2409/92 (o tarifech a sazbách za letecké služby), směrnici 94/56/ES (o vyšetřování nehod), nařízení (ES) č. 2027/97 (o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod), směrnici 2003/42/ES (o hlášení událostí), nařízení (ES) č. 261/2004 (o odepření nástupu na palubu), směrnici 2000/79/ES (o pracovní době v civilním letectví) a směrnici 2003/88/ES (o pracovní době) podle přílohy I,
iv) oddělí poskytovatele leteckých dopravních služeb od vnitrostátního regulačního orgánu, zřídí vnitrostátní orgán dohledu pro letecké dopravní služby, zahájí reorganizaci svého vzdušného prostoru do funkčního bloku nebo bloků a začne uplatňovat pružné využívání vzdušného prostoru,
v) ratifikuje Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealskou úmluvu),
vi) dosáhne dostatečného pokroku v provádění pravidel týkajících se státní podpory a hospodářské soutěže obsažených v dohodě uvedené v čl. 14 odst. 1 hlavní dohody nebo v příloze III, podle toho, které ustanovení je použitelné.

2. Do konce druhého přechodného období začne Albánie uplatňovat tuto dohodu včetně všech právních předpisů uvedených v příloze I.


Článek 3

Přechodná ujednání

1. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 hlavní dohody
a) v průběhu prvního přechodného období:
i) se leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Albánií povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi kterýmkoli místem v Albánii a kterýmkoli místem v členském státě ES,
ii) letecké dopravce Společenství nevlastní většinově ani nad nimi nemají skutečnou kontrolu Albánie nebo její státní příslušníci a letecké dopravce s licencí vydanou Albánií nevlastní většinově ani nad nimi nemají skutečnou kontrolu členské státy ES ani jejich státní příslušníci;
b) v průběhu druhého přechodného období se:
i) leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Albánií povoluje vykonávat provozní práva podle odst. 1 písm. a) bodu i),
ii) leteckým dopravcům Společenství povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v Albánii a na území jiných přidružených stran a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území členského státu ES,
iii) leteckým dopravcům s licencí vydanou Albánií povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v různých členských státech ES a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území Albánie.

2. Pro účely tohoto článku se "leteckým dopravcem Společenství" rozumí letecký dopravce, který má licenci vydanou členským státem ES, Norskem nebo Islandem.

3. Články 7 a 8 hlavní dohody se nepoužijí do konce druhého přechodného období, aniž je tím dotčena povinnost Albánie a Společenství vydávat od konce prvního přechodného období provozní licence v souladu s akty uvedenými v příloze I dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu členský stát ES nebo jeho státní příslušníci, a dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu Albánie nebo její státní příslušníci.


Článek 4

Bezpečnost letectví

1. Na začátku prvního přechodného období se bude Albánie podílet na práci Evropské agentury pro bezpečnost letectví jako pozorovatel.

2. Na konci druhého přechodného období smíšený výbor zřízený podle článku 18 hlavní dohody stanoví přesné postavení a podmínky účasti Albánie v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

3. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v bezpečnosti, může Evropské společenství vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Albánií k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení bezpečnosti. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Článek 5

Ochrana letectví

1. Na začátku druhého přechodného období bude příslušnému orgánu Albánie dána k dispozici důvěrná část právních předpisů v oblasti ochrany uvedených v příloze I.

2. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v ochraně, Evropské společenství může vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Albánií k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení ochrany. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Protokol II
Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé


Článek 1

Přechodná období

1. První přechodné období trvá od vstupu této dohody v platnost do okamžiku, kdy Bosna a Hercegovina splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.

2. Druhé přechodné období trvá od konce prvního přechodného období do okamžiku, kdy Bosna a Hercegovina splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.


Článek 2

Podmínky týkající se přechodu

1. Do konce prvního přechodného období Bosna a Hercegovina
i) bude řádným členem Sdružených leteckých úřadů a bude usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti bezpečnosti letectví podle přílohy I,
ii) začne používat Dokument 30 ECAC a usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti ochrany letectví podle přílohy I,
iii) začne používat nařízení (EHS) č. 3925/91 (o vyloučení kontroly u příručních a zapsaných zavazadel), nařízení (EHS) č. 2409/92 (o tarifech a sazbách za letecké služby), směrnici 94/56/ES (o vyšetřování nehod), směrnici 96/67/ES (o odbavovacích službách), nařízení (ES) č. 2027/97 (o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod), směrnici 2003/42/ES (o hlášení událostí), nařízení (ES) č. 261/2004 (o odepření nástupu na palubu), směrnici 2000/79/ES (o pracovní době v civilním letectví) a směrnici 2003/88/ES (o pracovní době) podle přílohy I,
iv) ratifikuje Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealskou úmluvu),
v) dosáhne dostatečného pokroku v provádění pravidel týkajících se státní podpory a hospodářské soutěže obsažených v dohodě uvedené v čl. 14 odst. 1 hlavní dohody nebo v příloze III této dohody, podle toho, které ustanovení je použitelné.

2. Do konce druhého přechodného období Bosna a Hercegovina
i) oddělí poskytovatele leteckých dopravních služeb od vnitrostátního regulačního orgánu, zřídí vnitrostátní orgán dohledu pro letecké dopravní služby, zahájí reorganizaci svého vzdušného prostoru do funkčního bloku nebo bloků a začne uplatňovat pružné využívání vzdušného prostoru,
ii) začne používat tuto dohodu, včetně všech právních předpisů podle přílohy I.


Článek 3

Přechodná ujednání

1. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 hlavní dohody
a) v průběhu prvního přechodného období:
i) se leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Bosnou a Hercegovinou povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi kterýmkoli místem v Bosně a Hercegovině a kterýmkoli místem v členském státě ES,
ii) letecké dopravce Společenství nevlastní většinově ani nad nimi nemá skutečnou kontrolu Bosna a Hercegovina nebo její státní příslušníci a letecké dopravce s licencí vydanou Bosnou a Hercegovinou nevlastní většinově ani nad nimi nemají skutečnou kontrolu členské státy ES ani jejich státní příslušníci;
b) v průběhu druhého přechodného období se:
i) leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Bosnou a Hercegovinou povoluje vykonávat provozní práva podle odst. 1 písm. a) bodu i),
ii) leteckým dopravcům Společenství povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v Bosně a Hercegovině a na území jiných přidružených stran a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území členského státu ES,
iii) leteckým dopravcům s licencí vydanou Bosnou a Hercegovinou povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v různých členských státech ES a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území Bosny a Hercegoviny.

2. Pro účely tohoto článku se "leteckým dopravcem Společenství" rozumí letecký dopravce, který má licenci vydanou členským státem ES, Norskem nebo Islandem.

3. Články 7 a 8 hlavní dohody se nepoužijí do konce druhého přechodného období, aniž je tím dotčena povinnost Bosny a Hercegoviny a Společenství vydávat od konce prvního přechodného období provozní licence v souladu s akty uvedenými v příloze I dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu členský stát ES nebo jeho státní příslušníci, a dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu Bosna a Hercegovina nebo její státní příslušníci.


Článek 4

Bezpečnost letectví

1. Na začátku prvního přechodného období se bude Bosna a Hercegovina podílet na práci Evropské agentury pro bezpečnost letectví jako pozorovatel.

2. Na konci druhého přechodného období smíšený výbor zřízený podle článku 18 hlavní dohody stanoví přesné postavení a podmínky účasti Bosny a Hercegoviny v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

3. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v bezpečnosti, může Evropské společenství vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Bosnou a Hercegovinou k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení bezpečnosti. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Článek 5

Ochrana letectví

1. Na začátku druhého přechodného období bude příslušnému orgánu Bosny a Hercegoviny dána k dispozici důvěrná část právních předpisů v oblasti ochrany uvedených v příloze I.

2. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v ochraně, Evropské společenství může vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Bosnou a Hercegovinou k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení ochrany. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Protokol III
Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé


Článek 1

Přechodné období

1. Přechodné období trvá od vstupu této dohody v platnost do okamžiku, kdy Bulharská republika (dále jen "Bulharsko") splní všechny podmínky stanovené v článku 2 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím, nejpozději však do přistoupení Bulharska k Evropské unii.

2. Odkazy na "druhé přechodné období" v této dohodě nebo v jejích přílohách se v případě Bulharska rozumí přechodné období podle odstavce 1.


Článek 2

Podmínky týkající se přechodu

Do konce přechodného období začne Bulharsko používat tuto dohodu, včetně všech právních předpisů uvedených v příloze I podle článku 3 hlavní dohody.


Článek 3

Přechodná ujednání

1. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 hlavní dohody se během přechodného období:
i) leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Bulharskem povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi kterýmkoli místem v Bulharsku a kterýmkoli místem v členském státě ES,
ii) leteckým dopravcům Společenství povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v Bulharsku a na území jiných přidružených stran a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území členského státu ES,
iii) leteckým dopravcům s licencí vydanou Bulharskem povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v různých členských státech ES a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území Bulharska.

2. Pro účely tohoto článku se "leteckým dopravcem Společenství" rozumí letecký dopravce, který má licenci vydanou členským státem ES, Norskem nebo Islandem.

3. Články 7 a 8 hlavní dohody se nepoužijí do konce přechodného období, aniž je tím dotčena povinnost Bulharska a Společenství vydávat od začátku přechodného období provozní licence v souladu s akty uvedenými v příloze I dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu členský stát ES nebo jeho státní příslušníci, a dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu Bulharsko nebo jeho státní příslušníci.


Článek 4

Bezpečnost letectví

1. Na konci přechodného období smíšený výbor zřízený podle článku 18 hlavní dohody stanoví přesné postavení a podmínky účasti Bulharska v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

2. Pokud se do konce přechodného období zjistí nedostatky v bezpečnosti, může Evropské společenství vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Bulharskem k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení bezpečnosti. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Článek 5

Ochrana letectví

Pokud se do konce přechodného období zjistí nedostatky v ochraně, Evropské společenství může vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Bulharskem k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení ochrany. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Protokol IV
Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé


Článek 1

Přechodná období

1. První přechodné období trvá od vstupu této dohody v platnost do okamžiku, kdy Chorvatská republika (dále jen "Chorvatsko") splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.

2. Druhé přechodné období trvá od konce prvního přechodného období do okamžiku, kdy Chorvatsko splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.


Článek 2

Podmínky týkající se přechodu

1. Do konce prvního přechodného období Chorvatsko
i) bude řádným členem Sdružených leteckých úřadů a bude usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti bezpečnosti letectví podle přílohy I,
ii) začne používat Dokument 30 ECAC a usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti ochrany letectví podle přílohy I,
iii) začne používat nařízení (EHS) č. 3925/91 (o vyloučení kontroly u příručních a zapsaných zavazadel), nařízení (EHS) č. 2409/92 (o tarifech a sazbách za letecké služby), směrnici 94/56/ES (o vyšetřování nehod), směrnici 96/67/ES (o odbavovacích službách), nařízení (ES) č. 2027/97 (o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod), směrnici 2003/42/ES (o hlášení událostí), nařízení (ES) č. 261/2004 (o odepření nástupu na palubu), směrnici 2000/79/ES (o pracovní době v civilním letectví) a směrnici 2003/88/ES (o pracovní době) podle přílohy I,
iv) oddělí poskytovatele leteckých dopravních služeb od vnitrostátního regulačního orgánu, zřídí vnitrostátní orgán dohledu pro letecké dopravní služby, zahájí reorganizaci svého vzdušného prostoru do funkčního bloku nebo bloků a začne uplatňovat pružné využívání vzdušného prostoru,
v) ratifikuje Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealskou úmluvu),
vi) dosáhne dostatečného pokroku v provádění pravidel týkajících se státní podpory a hospodářské soutěže obsažených v dohodě uvedené v čl. 14 odst. 1 hlavní dohody nebo v příloze III této dohody, podle toho, které ustanovení je použitelné.

2. Do konce druhého přechodného období začne Chorvatsko uplatňovat tuto dohodu, včetně všech právních předpisů stanovených v příloze I.


Článek 3

Přechodná ujednání

1. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 hlavní dohody
a) v průběhu prvního a druhého přechodného období se leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Chorvatskem povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi kterýmkoli místem v Chorvatsku a kterýmkoli místem v členském státě ES;
b) v průběhu druhého přechodného období se:
i) leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Chorvatskem povoluje vykonávat provozní práva podle odst. 1 písm. a),
ii) leteckým dopravcům Společenství povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v Chorvatsku a na území jiných přidružených stran a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území členského státu ES,
iii) leteckým dopravcům s licencí vydanou Chorvatskem povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v různých členských státech ES a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území Chorvatska;
c) do konce druhého přechodného období letecké dopravce Společenství nevlastní většinově ani nad nimi nemá skutečnou kontrolu Chorvatsko nebo jeho státní příslušníci a letecké dopravce s licencí vydanou Chorvatskem nevlastní většinově ani nad nimi nemají skutečnou kontrolu členské státy ES ani jejich státní příslušníci.

2. Pro účely tohoto článku se "leteckým dopravcem Společenství" rozumí letecký dopravce, který má licenci vydanou členským státem ES, Norskem nebo Islandem.

3. Články 7 a 8 hlavní dohody se nepoužijí do konce druhého přechodného období, aniž je tím dotčena povinnost Chorvatska a Společenství vydávat od konce prvního přechodného období provozní licence v souladu s akty uvedenými v příloze I dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu členský stát ES nebo jeho státní příslušníci, a dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu Chorvatsko nebo jeho státní příslušníci.


Článek 4

Bezpečnost letectví

1. Na začátku prvního přechodného období se bude Chorvatsko podílet na práci Evropské agentury pro bezpečnost letectví jako pozorovatel.

2. Na konci druhého přechodného období smíšený výbor zřízený podle článku 18 hlavní dohody stanoví přesné postavení a podmínky účasti Chorvatska v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

3. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v bezpečnosti, může Evropské společenství vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Chorvatskem k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení bezpečnosti. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Článek 5

Ochrana letectví

1. Na začátku druhého přechodného období bude příslušnému orgánu Chorvatska dána k dispozici důvěrná část právních předpisů v oblasti ochrany uvedených v příloze I.

2. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v ochraně, Evropské společenství může vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Chorvatskem k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení ochrany. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Protokol V
Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé


Článek 1

Přechodná období

1. První přechodné období trvá od vstupu této dohody v platnost do okamžiku, kdy Bývalá jugoslávská republika Makedonie splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.

2. Druhé přechodné období trvá od konce prvního přechodného období do okamžiku, kdy Bývalá jugoslávská republika Makedonie splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.


Článek 2

Podmínky týkající se přechodu

1. Do konce prvního přechodného období Bývalá jugoslávská republika Makedonie
i) bude řádným členem Sdružených leteckých úřadů a bude usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti bezpečnosti letectví podle přílohy I,
ii) začne používat Dokument 30 ECAC a usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti ochrany letectví podle přílohy I,
iii) začne používat nařízení (EHS) č. 3925/91 (o vyloučení kontroly u příručních a zapsaných zavazadel), nařízení (EHS) č. 2409/92 (o tarifech a sazbách za letecké služby), směrnici 94/56/ES (o vyšetřování nehod), směrnici 96/67/ES (o odbavovacích službách), směrnici 2003/42/ES (o hlášení událostí), směrnici 2000/79/ES (o pracovní době v civilním letectví) a směrnici 2003/88/ES (o pracovní době) podle přílohy I,
iv) oddělí poskytovatele leteckých dopravních služeb od vnitrostátního regulačního orgánu, zřídí vnitrostátní orgán dohledu pro letecké dopravní služby, zahájí reorganizaci svého vzdušného prostoru do funkčního bloku nebo bloků a začne uplatňovat pružné využívání vzdušného prostoru,
v) ratifikuje Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealskou úmluvu),
vi) dosáhne dostatečného pokroku v provádění pravidel týkajících se státní podpory a hospodářské soutěže obsažených v dohodě uvedené v čl. 14 odst. 1 hlavní dohody nebo v příloze III této dohody, podle toho, které ustanovení je použitelné.

2. Do konce druhého přechodného období začne Bývalá jugoslávská republika Makedonie uplatňovat tuto dohodu včetně všech právních předpisů stanovených v příloze I.


Článek 3

Přechodná ujednání

1. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 hlavní dohody
a) v průběhu prvního přechodného období:
i) se leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi kterýmkoli místem v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a kterýmkoli místem v členském státě ES,
ii) letecké dopravce Společenství nevlastní většinově ani nad nimi nemá skutečnou kontrolu Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo její státní příslušníci a letecké dopravce s licencí vydanou Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií nevlastní většinově ani nad nimi nemají skutečnou kontrolu členské státy ES ani jejich státní příslušníci;
b) v průběhu druhého přechodného období se:
i) leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií povoluje vykonávat provozní práva podle odst. 1 písm. a) bodu i),
ii) leteckým dopravcům Společenství povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a na území jiných přidružených stran a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území členského státu ES,
iii) leteckým dopravcům s licencí vydanou Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v různých členských státech ES a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

2. Pro účely tohoto článku se "leteckým dopravcem Společenství" rozumí letecký dopravce, který má licenci vydanou členským státem ES, Norskem nebo Islandem.

3. Články 7 a 8 hlavní dohody se nepoužijí do konce druhého přechodného období, aniž je tím dotčena povinnost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Společenství vydávat od konce prvního přechodného období provozní licence v souladu s akty uvedenými v příloze I dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu členský stát ES nebo jeho státní příslušníci, a dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu Bývalá jugoslávská republika Makedonie nebo její státní příslušníci.


Článek 4

Používání některých právních předpisů Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií

Bez ohledu na článek 2 tohoto protokolu Bývalá jugoslávská republika Makedonie po vstupu této dohody v platnost
i) začne uplatňovat Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealskou úmluvu),
ii) zajistí, aby letečtí dopravci s licencí vydanou Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií dodržovali v praxi nařízení (ES) č. 261/2004,
iii) ukončí platnost smlouvu mezi vládou Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a makedonskými aeroliniemi (Macedonian Airlines, MAT) nebo ji uvede v soulad s právními předpisy Společenství.


Článek 5

Bezpečnost letectví

1. Na začátku prvního přechodného období se bude Bývalá jugoslávská republika Makedonie podílet na práci Evropské agentury pro bezpečnost letectví jako pozorovatel.

2. Na konci druhého přechodného období smíšený výbor zřízený podle článku 18 hlavní dohody stanoví přesné postavení a podmínky účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

3. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v bezpečnosti, může Evropské společenství vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení bezpečnosti. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Článek 6

Ochrana letectví

1. Na začátku druhého přechodného období bude příslušnému orgánu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie dána k dispozici důvěrná část právních předpisů v oblasti ochrany uvedených v příloze I.

2. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v ochraně, Evropské společenství může vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení ochrany. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Protokol VI
Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé


Článek 1

Přechodná období

1. První přechodné období trvá od vstupu této dohody v platnost do okamžiku, kdy Republika Srbsko splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným příslušným orgánem Evropského společenství.

2. Druhé přechodné období trvá od konce prvního přechodného období do okamžiku, kdy Republika Srbsko splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným příslušným orgánem Evropského společenství.


Článek 2

Podmínky týkající se přechodu

1. Do konce prvního přechodného období Republika Srbsko
i) bude řádným členem Sdružených leteckých úřadů a bude usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti bezpečnosti letectví podle přílohy I,
ii) začne používat Dokument 30 ECAC a usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti ochrany letectví podle přílohy I,
iii) začne používat nařízení (EHS) č. 3925/91 (o vyloučení kontroly u příručních a zapsaných zavazadel), nařízení (EHS) č. 2409/92 (o tarifech a sazbách za letecké služby), směrnici 94/56/ES (o vyšetřování nehod), směrnici 96/67/ES (o odbavovacích službách), nařízení (ES) č. 2027/97 (o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod), směrnici 2003/42/ES (o hlášení událostí), nařízení (ES) č. 261/2004 (o odepření nástupu na palubu), směrnici 2000/79/ES (o pracovní době v civilním letectví) a směrnici 2003/88/ES (o pracovní době) podle přílohy I,
iv) oddělí poskytovatele leteckých dopravních služeb od regulačního orgánu pro Republiku Srbsko, zřídí pro Republiku Srbsko orgán dohledu nad leteckými dopravními službami, zahájí reorganizaci vzdušného prostoru Republiky Srbsko do funkčního bloku nebo bloků a začne uplatňovat pružné využívání vzdušného prostoru,
v) ratifikuje Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealskou úmluvu),
vi) dosáhne dostatečného pokroku v provádění pravidel týkajících se státní podpory a hospodářské soutěže obsažených v dohodě uvedené v čl. 14 odst. 1 hlavní dohody nebo v příloze III této dohody, podle toho, které ustanovení je použitelné.

2. Do konce druhého přechodného období začne Republika Srbsko uplatňovat tuto dohodu, včetně všech právních předpisů stanovených v příloze I.


Článek 3

Přechodná ujednání

1. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 hlavní dohody
a) v průběhu prvního přechodného období:
i) se leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Republikou Srbsko povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi kterýmkoli místem v Republice Srbsko a kterýmkoli místem v členském státě ES,
ii) letecké dopravce Společenství nevlastní většinově ani nad nimi nemá skutečnou kontrolu Republika Srbsko nebo její státní příslušníci a letecké dopravce s licencí vydanou Republikou Srbsko nevlastní většinově ani nad nimi nemají skutečnou kontrolu členské státy ES ani jejich státní příslušníci;
b) v průběhu druhého přechodného období se:
i) leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Republikou Srbsko povoluje vykonávat provozní práva podle odst. 1 písm. a) bodu i),
ii) leteckým dopravcům Společenství povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v Republice Srbsko a na území jiných přidružených stran a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území členského státu ES,
iii) leteckým dopravcům s licencí vydanou Republikou Srbsko povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v různých členských státech ES a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území Republiky Srbsko.

2. Pro účely tohoto článku se "leteckým dopravcem Společenství" rozumí letecký dopravce, který má licenci vydanou členským státem ES, Norskem nebo Islandem.

3. Články 7 a 8 hlavní dohody se nepoužijí do konce druhého přechodného období, aniž je tím dotčena povinnost Republiky Srbsko a Společenství vydávat od konce prvního přechodného období provozní licence v souladu s akty uvedenými v příloze I dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu členský stát ES nebo jeho státní příslušníci, a dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu Republika Srbsko nebo její státní příslušníci.


Článek 4

Bezpečnost letectví

1. Na začátku prvního přechodného období se bude Republika Srbsko podílet na práci Evropské agentury pro bezpečnost letectví jako pozorovatel.

2. Na konci druhého přechodného období smíšený výbor zřízený podle článku 18 hlavní dohody stanoví přesné postavení a podmínky účasti Republiky Srbsko v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

3. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v bezpečnosti, může Evropské společenství vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Republikou Srbsko k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení bezpečnosti. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Článek 5

Ochrana letectví

1. Na začátku druhého přechodného období bude příslušnému orgánu Republiky Srbsko dána k dispozici důvěrná část právních předpisů v oblasti ochrany uvedených v příloze I.

2. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v ochraně, Evropské společenství může vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Republikou Srbsko k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení ochrany. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Protokol VII
Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé


Článek 1

Přechodná období

1. První přechodné období trvá od vstupu této dohody v platnost do okamžiku, kdy Republika Černá Hora splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným příslušným orgánem Evropského společenství.

2. Druhé přechodné období trvá od konce prvního přechodného období do okamžiku, kdy Republika Černá Hora splní všechny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným příslušným orgánem Evropského společenství.


Článek 2

Podmínky týkající se přechodu

1. Do konce prvního přechodného období Republika Černá Hora
i) bude řádným členem Sdružených leteckých úřadů a bude usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti bezpečnosti letectví podle přílohy I,
ii) začne používat Dokument 30 ECAC a usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti ochrany letectví podle přílohy I,
iii) začne používat nařízení (EHS) č. 3925/91 (o vyloučení kontroly u příručních a zapsaných zavazadel), nařízení (EHS) č. 2409/92 (o tarifech a sazbách za letecké služby), směrnici 94/56/ES (o vyšetřování nehod), směrnici 96/67/ES (o odbavovacích službách), nařízení (ES) č. 2027/97 (o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod), směrnici 2003/42/ES (o hlášení událostí), nařízení (ES) č. 261/2004 (o odepření nástupu na palubu), směrnici 2000/79/ES (o pracovní době v civilním letectví) a směrnici 2003/88/ES (o pracovní době) podle přílohy I,
iv) oddělí poskytovatele leteckých dopravních služeb od regulačního orgánu pro Republiku Černá Hora, zřídí pro Republiku Černá Hora orgán dohledu nad leteckými dopravními službami, zahájí reorganizaci vzdušného prostoru Republiky Černá Hora do funkčního bloku nebo bloků a začne uplatňovat pružné využívání vzdušného prostoru,
v) ratifikuje Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealskou úmluvu),
vi) dosáhne dostatečného pokroku v provádění pravidel týkajících se státní podpory a hospodářské soutěže obsažených v dohodě uvedené v čl. 14 odst. 1 hlavní dohody nebo v příloze III této dohody, podle toho, které ustanovení je použitelné.

2. Do konce druhého přechodného období začne Republika Černá Hora uplatňovat tuto dohodu, včetně všech právních předpisů stanovených v příloze I.


Článek 3

Přechodná ujednání

1. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 hlavní dohody
a) v průběhu prvního přechodného období:
i) se leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Republikou Černá Hora povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi kterýmkoli místem v Republice Černá Hora a kterýmkoli místem v členském státě ES,
ii) letecké dopravce Společenství nevlastní většinově ani nad nimi nemá skutečnou kontrolu Republika Černá Hora nebo její státní příslušníci a letecké dopravce s licencí vydanou Republikou Černá Hora nevlastní většinově ani nad nimi nemají skutečnou kontrolu členské státy ES ani jejich státní příslušníci;
b) v průběhu druhého přechodného období se:
i) leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Republikou Černá Hora povoluje vykonávat provozní práva podle odst. 1 písm. a) bodu i),
ii) leteckým dopravcům Společenství povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v Republice Černá Hora a na území jiných přidružených stran a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území členského státu ES,
iii) leteckým dopravcům s licencí vydanou Republikou Černá Hora povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v různých členských státech ES a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území Republiky Černá Hora.

2. Pro účely tohoto článku se "leteckým dopravcem Společenství" rozumí letecký dopravce, který má licenci vydanou členským státem ES, Norskem nebo Islandem.

3. Články 7 a 8 hlavní dohody se nepoužijí do konce druhého přechodného období, aniž je tím dotčena povinnost Republiky Černá Hora a Společenství vydávat od konce prvního přechodného období provozní licence v souladu s akty uvedenými v příloze I dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu členský stát ES nebo jeho státní příslušníci, a dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu Republika Černá Hora nebo její státní příslušníci.


Článek 4

Bezpečnost letectví

1. Na začátku prvního přechodného období se bude Republika Černá Hora podílet na práci Evropské agentury pro bezpečnost letectví jako pozorovatel.

2. Na konci druhého přechodného období smíšený výbor zřízený podle článku 18 hlavní dohody stanoví přesné postavení a podmínky účasti Republiky Černá Hora v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

3. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v bezpečnosti, může Evropské společenství vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Republikou Černá Hora k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení bezpečnosti. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Článek 5

Ochrana letectví

1. Na začátku druhého přechodného období bude příslušnému orgánu Republiky Černá Hora dána k dispozici důvěrná část právních předpisů v oblasti ochrany uvedených v příloze I.

2. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v ochraně, Evropské společenství může vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Republikou Černá Hora k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení ochrany. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Protokol VIII
Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Rumunskem na straně druhé


Článek 1

Přechodné období

1. Přechodné období trvá od vstupu této dohody v platnost do okamžiku, kdy Rumunsko splní všechny podmínky stanovené v článku 2 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.

2. Odkazy na "druhé přechodné období" v této dohodě nebo v jejích přílohách se v případě Rumunska rozumí přechodné období podle odstavce 1.


Článek 2

Podmínky týkající se přechodu

Do konce přechodného období začne Rumunsko uplatňovat tuto dohodu, včetně všech právních předpisů stanovených v příloze I.


Článek 3

Přechodná ujednání

1. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 hlavní dohody se během přechodného období:
i) leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí vydanou Rumunskem povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi kterýmkoli místem v Rumunsku a kterýmkoli místem v členském státě ES,
ii) leteckým dopravcům Společenství povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v Rumunsku a na území jiných přidružených stran a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území členského státu ES,
iii) leteckým dopravcům s licencí vydanou Rumunskem povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v různých členských státech ES a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území Rumunska.

2. Pro účely tohoto článku se "leteckým dopravcem Společenství" rozumí letecký dopravce, který má licenci vydanou členským státem ES, Norskem nebo Islandem.

3. Články 7 a 8 hlavní dohody se nepoužijí do konce přechodného období, aniž je tím dotčena povinnost Rumunska a Společenství vydávat od začátku přechodného období provozní licence v souladu s akty uvedenými v příloze I dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu členský stát ES nebo jeho státní příslušníci, a dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu Rumunsko nebo jeho státní příslušníci.


Článek 4

Bezpečnost letectví

1. Na konci přechodného období smíšený výbor zřízený podle článku 18 hlavní dohody stanoví přesné postavení a podmínky účasti Rumunska v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

2. Pokud se do konce přechodného období zjistí nedostatky v bezpečnosti, může Evropské společenství vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Rumunskem k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení bezpečnosti. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Článek 5

Ochrana letectví

Pokud se do konce přechodného období zjistí nedostatky v ochraně, Evropské společenství může vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí vydanou Rumunskem k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení ochrany. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Protokol IX
Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu na straně druhé


Článek 1

Pravomoci UNMIK

Ustanoveními tohoto protokolu nejsou dotčeny pravomoci Prozatímní správní mise Organizace spojených národů v Kosovu (dále jen "UNMIK"), které vyplývají z rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244 ze dne 10. června 1999.


Článek 2

Přechodná období

1. První přechodné období trvá od vstupu této dohody v platnost do okamžiku, kdy UNMIK splní všechny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.

2. Druhé přechodné období trvá od konce prvního přechodného období do okamžiku, kdy UNMIK splní všechny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 tohoto protokolu, což se ověří posouzením provedeným Evropským společenstvím.


Článek 3

Podmínky týkající se přechodu

1. Do konce prvního přechodného období UNMIK
i) provede, aniž je tím dotčeno její zvláštní postavení podle mezinárodního práva, společné letecké požadavky (JAR) přijaté Sdruženými leteckými úřady a bude usilovat o provedení všech právních předpisů týkajících se letectví, které stanoví příloha I,
ii) začne používat Dokument 30 ECAC a usilovat o provedení všech právních předpisů v oblasti ochrany letectví podle přílohy I,
iii) začne používat nařízení (EHS) č. 3925/91 (o vyloučení kontroly u příručních a zapsaných zavazadel), nařízení (EHS) č. 2409/92 (o tarifech a sazbách za letecké služby), směrnici 94/56/ES (o vyšetřování nehod), nařízení (ES) č. 2027/97 (o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod), směrnici 2003/42/ES (o hlášení událostí), nařízení (ES) č. 261/2004 (o odepření nástupu na palubu), směrnici 2000/79/ES (o pracovní době v civilním letectví) a směrnici 2003/88/ES (o pracovní době) podle přílohy I,
iv) oddělí poskytovatele leteckých dopravních služeb a regulační orgán, zřídí nebo určí orgán dohledu pro letecké dopravní služby,
v) začne uplatňovat Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealskou úmluvu),
vi) dosáhne dostatečného pokroku v provádění pravidel týkajících se státní podpory a hospodářské soutěže obsažených v dohodě uvedené v čl. 14 odst. 1 hlavní dohody nebo v příloze III, podle toho, které ustanovení je použitelné.

2. Do konce druhého přechodného období začne UNMIK uplatňovat tuto dohodu, včetně všech právních předpisů stanovených v příloze I.


Článek 4

Přechodná ujednání

1. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 hlavní dohody
a) v průběhu prvního přechodného období:
i) se leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí, kterou vydala UNMIK, povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi kterýmkoli místem v Kosovu a kterýmkoli místem v členském státě ES,
ii) letecké dopravce Společenství nevlastní většinově ani nad nimi nemá skutečnou kontrolu UNMIK nebo osoby usazené v Kosovu a letečtí dopravci s licencí, kterou vydala UNMIK, nevlastní většinově ani nad nimi nemají skutečnou kontrolu členské státy ES ani jejich státní příslušníci;
b) v průběhu druhého přechodného období se:
i) leteckým dopravcům Společenství a leteckým dopravcům s licencí, kterou vydala UNMIK, povoluje vykonávat provozní práva podle odst. 1 písm. a) bodu i),
ii) leteckým dopravcům Společenství povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v Kosovu a na území jiných přidružených stran a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem na území členského státu ES,
iii) leteckým dopravcům s licencí, kterou vydala UNMIK, povoluje vykonávat neomezená provozní práva mezi místy v různých členských státech ES a povoluje se jim v kterémkoliv místě provést výměnu letadla za předpokladu, že je let součástí spoje s místem v Kosovu.

2. Pro účely tohoto článku se "leteckým dopravcem Společenství" rozumí letecký dopravce, který má licenci vydanou členským státem ES, Norskem nebo Islandem.

3. články 7 a 8 hlavní dohody se nepoužijí do konce druhého přechodného období, aniž je tím dotčena povinnost UNMIK a Společenství vydávat od konce prvního přechodného období provozní licence v souladu s akty uvedenými v příloze I dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu členský stát ES nebo jeho státní příslušníci, a dopravcům, které většinově vlastní nebo nad kterými má skutečnou kontrolu UNMIK nebo osoby usazené v Kosovu.


Článek 5

Mezinárodní úmluvy a dohody

Pokud právní předpisy uvedené v příloze I stanoví povinnost stát se stranou mezinárodní úmluvy nebo dohody, vezme se úvahu zvláštní postavení UNMIK podle mezinárodního práva.


Článek 6

Bezpečnost letectví

1. Na začátku prvního přechodného období se bude UNMIK podílet na práci Evropské agentury pro bezpečnost letectví jako pozorovatel.

2. Na konci druhého přechodného období smíšený výbor zřízený podle článku 18 hlavní dohody stanoví přesné postavení a podmínky účasti UNMIK v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

3. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v bezpečnosti, může Evropské společenství vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí, kterou vydala UNMIK, k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení bezpečnosti. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Článek 7

Ochrana letectví

1. Na začátku druhého přechodného období bude příslušnému orgánu UNMIK dána k dispozici důvěrná část právních předpisů v oblasti ochrany uvedených v příloze I.

2. Pokud se do konce druhého přechodného období zjistí nedostatky v ochraně, Evropské společenství může vyžadovat, aby schválení dopravce s licencí, kterou vydala UNMIK, k provozu na leteckých trasách do nebo z Evropského společenství a uvnitř Evropského společenství podléhalo zvláštnímu posouzení ochrany. Evropské společenství provede toto posouzení urychleně, aby nedošlo k nepatřičnému prodlení ve výkonu provozních práv.


Evropská společenství, http://eur-lex.europa.eu
MNOHOSTRANNÁ DOHODA Cíle a zásady Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Zákaz diskriminace Článek 6 Svoboda usazování Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Bezpečnost letectví Článek 11 Ochrana letectví Článek 12 Řízení letového provozu Článek 13 Hospodářská soutěž Článek 14 Prosazování Článek 15 Výklad Článek 16 Nové právní předpisy Článek 17 Smíšený výbor Článek 18 Článek 19 Řešení sporů Článek 20 Ochranná opatření Článek 21 Článek 22 Zveřejnění informací Článek 23 Třetí země a mezinárodní organizace Článek 24 Článek 25 Článek 26 Přechodná ujednání Článek 27 Vztah k dvoustranným dohodám a ujednáním o letecké dopravě Článek 28 Vstup v platnost, přezkum, ukončení platnosti a jiná ustanovení Článek 29 - Vstup v platnost Článek 30 - Přezkum Článek 31 - Ukončení platnosti Článek 32 - Rozšíření ECAA Článek 33 - Letiště v Gibraltaru Článek 34 - Jazyky Republic of Macedonia ministry of transport and communications The council of the European union and the European commission Příloha I - Pravidla pro civilní letectví A. Přístup na trh a doplňkové otázky B. Řízení letového provozu C. Bezpečnost letectví D. Ochrana letectví E. Životní prostředí F. Sociální hlediska G. Ochrana spotřebitele H. Ostatní právní předpisy Příloha II - Horizontální úpravy a některá procesní pravidla 1. Úvodní části aktů 2. Zvláštní terminologie aktů 3. Odkazy na členské státy 4. Ustanovení o výborech Evropského společenství a konzultacích přidružených stran 5. Spolupráce a vzájemná výměna informací 6. Odkaz na jazyky Příloha III - Pravidla týkající se hospodářské soutěže a státní podpory uvedená v článku 14 hlavní dohody Článek 1 - Státní monopoly Článek 2 - Sbližování právních předpisů v oblasti státní podpory a hospodářské soutěže Článek 3 - Pravidla týkající se hospodářské soutěže a ostatních hospodářských záležitostí Příloha IV - Předložení věci Soudnímu dvoru Evropských společenství 1. Obecné zásady týkající se článku 16 dohody 2. Rozsah a podmínky postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 dohody 3. Předložení věci podle čl. 20 odst. 3 dohody 4. Předložení věci Soudnímu dvoru a jazyky Příloha V Protokol I - Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé Článek 1 - Přechodná období Článek 2 - Podmínky týkající se přechodu Článek 3 - Přechodná ujednání Článek 4 - Bezpečnost letectví Článek 5 - Ochrana letectví Protokol II - Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé Článek 1 - Přechodná období Článek 2 - Podmínky týkající se přechodu Článek 3 - Přechodná ujednání Článek 4 - Bezpečnost letectví Článek 5 - Ochrana letectví Protokol III - Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé Článek 1 - Přechodné období Článek 2 - Podmínky týkající se přechodu Článek 3 - Přechodná ujednání Článek 4 - Bezpečnost letectví Článek 5 - Ochrana letectví Protokol IV - Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé Článek 1 - Přechodná období Článek 2 - Podmínky týkající se přechodu Článek 3 - Přechodná ujednání Článek 4 - Bezpečnost letectví Článek 5 - Ochrana letectví Protokol V - Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé Článek 1 - Přechodná období Článek 2 - Podmínky týkající se přechodu Článek 3 - Přechodná ujednání Článek 4 - Používání některých právních předpisů Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií Článek 5 - Bezpečnost letectví Článek 6 - Ochrana letectví Protokol VI - Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé Článek 1 - Přechodná období Článek 2 - Podmínky týkající se přechodu Článek 3 - Přechodná ujednání Článek 4 - Bezpečnost letectví Článek 5 - Ochrana letectví Protokol VII - Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé Článek 1 - Přechodná období Článek 2 - Podmínky týkající se přechodu Článek 3 - Přechodná ujednání Článek 4 - Bezpečnost letectví Článek 5 - Ochrana letectví Protokol VIII - Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Rumunskem na straně druhé Článek 1 - Přechodné období Článek 2 - Podmínky týkající se přechodu Článek 3 - Přechodná ujednání Článek 4 - Bezpečnost letectví Článek 5 - Ochrana letectví Protokol IX - Přechodná ujednání mezi Evropským společenstvím a členskými státy ES na jedné straně a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu na straně druhé Článek 1 - Pravomoci UNMIK Článek 2 - Přechodná období Článek 3 - Podmínky týkající se přechodu Článek 4 - Přechodná ujednání Článek 5 - Mezinárodní úmluvy a dohody Článek 6 - Bezpečnost letectví Článek 7 - Ochrana letectví
Název
5/2018 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru
Autor
Ministerstvo zahraničních věcí
Zdroj
Sbírka mezinárodních smluv
Datum vydání
24. ledna 2018
Účinný od
1. prosince 2017
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2018
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP