Právní prostor
Účinné znění ( 22.2.2018 - bez omezení )

17/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Účinné znění ( 22.2.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 07.02.2018
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 22.02.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 12/2018

17/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví
ze dne 31. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravkyMinisterstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 86b odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, se mění takto:


1. V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně,".


Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).


2. V § 1 se na začátek písmene d) vkládají slova "obsah a rozsah základního kurzu,".


3. V § 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova "a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem".


4. V § 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem.".


5. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

"§ 1a

Obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně

(1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního stupně, jsou
a) 41 - 51 - H/01 Zemědělec - farmář,
b) 41 - 55 - H/01 Opravář zemědělských strojů a
c) 41 - 52 - H/01 Zahradník.

(2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské magisterské studijní programy, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně, jsou
a) 41 - 04 - M/01 Rostlinolékařství,
b) 41 - 41 - M/01 Agropodnikání,
c) 41 - 42 - M/01 Vinohradnictví,
d) 41 - 44 - M/01 Zahradnictví,
e) 41 - 45 - M/01 Mechanizace a služby a
f) vysokoškolský magisterský studijní program se zaměřením na fytotechniku.".


6. V § 3 odst. 5 se slova "Státní rostlinolékařská správa" nahrazují slovem "Ústav", za větu první se vkládá věta "Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví." a za slova "veřejného zdraví" se doplňují slova " , jinak zkoušený opakuje písemný test v jiném termínu. Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně.".


7. V nadpisu § 4 se slovo "Rozsah" nahrazuje slovy "Obsah a rozsah základního kurzu, rozsah".


8. V § 4 se vkládají nové odstavce 1 až 4, které znějí:

"(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně a obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně je 18 vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.

(3) Rozsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně je 8 vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.

(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se považuje 45 minut.".


Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 5 až 9.


9. V § 4 odst. 5 se slova "Státní rostlinolékařská správa" nahrazují slovem "Ústav", na konci textu věty páté se vkládají slova "v jiném termínu" a na konci odstavce se doplňuje věta "Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně.".


10. V § 4 odst. 6 a 8 se číslo "1" nahrazuje číslem "5" a v odstavci 6 se slovo "nejvýše" zrušuje.


11. V § 4 se odstavec 7 zrušuje.


Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.


12. V § 4 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně.".


13. V § 5 odst. 2 se slova "Státní rostlinolékařská správa" nahrazují slovem "Ústav".


14. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Požadavky na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení

Vzdělávací zařízení zabezpečí pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení učebnu s možností elektronických prezentací, s připojením k internetu, prostorovou kapacitou pro teoretickou výuku a s technickou kapacitou pro praktickou výuku.".


15. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

"§ 6a

Obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem

(1) Obsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem je 6 vyučovacích hodin. Za vyučovací hodinu se považuje 45 minut.

(3) Neprodleně po ukončení kurzu organizovaného zaměstnavatelem je zaměstnavatel povinen písemně oznámit Ústavu počet osob, které kurz absolvovaly a považují se tak za držitele osvědčení prvního stupně.

(4) Pro účely prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem při kontrole je zaměstnavatel po dobu 3 let ode dne konání kurzu organizovaného zaměstnavatelem povinen uchovávat seznam osob, které tento kurz absolvovaly. Tento seznam musí obsahovat jméno, datum a místo narození a místo trvalého pobytu všech osob, které kurz absolvovaly, jejich podpisy a podpis odborného školitele.".


16. V nadpisu přílohy č. 1 se za slova "platnosti osvědčení druhého stupně" vkládají slova " , obsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně,", slova "a obsah" se nahrazují slovem "obsah" a na konci se doplňují slova "a obsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem".


17. V příloze č. 1 písmenu A. se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a právní předpisy na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí".


18. V příloze č. 1 písmenu A. bodu 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) etiketa přípravku včetně příbalového letáku a bezpečnostního listu (včetně prvků označení nebezpečnosti),".


Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).


19. V příloze č. 1 písmenu A. se na konci textu bodu 6 doplňují slova " , ochranné lhůty a ochranné vzdálenosti".


20. V příloze č. 1 písmenu A. bodu 7 se za slovo "například" vkládají slova "existenci ochranných pásem vodních zdrojů povrchových a podzemních vod,".


21. V příloze č. 1 písmenech B. a C. se za slovo "zdraví" vkládají slova "a životního prostředí".


22. V příloze č. 1 písmenu B. se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "druhého" se vkládají slova "nebo třetího".


23. V příloze č. 1 se doplňuje písmeno D., které zní:

"D. Časový rozvrh pro jednotlivá témata kurzu organizovaného zaměstnavatelem, včetně rozsahu témat týkajících se ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, zveřejní ministerstvo ve věstníku ministerstva s přihlédnutím k rozdílným povinnostem držitelů osvědčení prvního stupně odborné způsobilosti.".


24. V příloze č. 2 se slova "vzdělávací instituce" nahrazují slovy "vzdělávacího zařízení" a v řádku "Platnost osvědčení" se slova "5 let" nahrazují slovy "3 roky".


25. V přílohách č. 3 a 4 se slova "Státní rostlinolékařská správa" nahrazují slovy "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský", text "SRS" se zrušuje, za slovo "Razítko" se vkládá slovo " , jméno" a slova "Státní rostlinolékařské správy" se nahrazují slovy "Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Milek v. r.

--------------------
+) 22. 2. 2018
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 07.02.2018
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 22.02.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 12/2018

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP