Právní prostor
Účinné znění ( 22.2.2018 - bez omezení )

18/2018 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Účinné znění ( 22.2.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 07.02.2018
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 22.02.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 12/2018

18/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 31. ledna 2018
o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášekMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 6 písm. a) a f), § 6 odst. 8 písm. a), § 10 odst. 3 písm. f), § 64c odst. 4 písm. a) a § 70 odst. 3 písm. a) zákona:


ČÁST PRVNÍ
Veterinární požadavky na chov včel a včelstev a opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví
a) veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami,
b) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny krajské veterinární správě,
c) podmínky vydávání veterinárního osvědčení k přemístění včelstev a jeho obsahové náležitosti,
d) opatření ke zdolávání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz včel,
e) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,
f) podrobněji postup při uplatňování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její poskytnutí.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) směsným vzorkem měli veškerá měl, jež byla odebrána z úlů na jednom stanovišti včelstev,
b) včelařským příslušenstvím zejména úly, zásobní plásty, souše, včelařské vybavení a nástroje používané při manipulaci se včelami a jejich produkty.


§ 3

Veterinární požadavky na chov včel a včelstev

Chovatel vytváří příznivé podmínky pro včely a včelstva a pro jejich zdraví z hlediska prostředí, v němž žijí, jejich ošetřování, výživy, plemenitby, hospodářského a jiného využívání tím, že
a) chová včely a včelstva v zařízeních, v nichž včely a včelstva přicházejí do styku pouze s materiály, které nemohou poškodit jejich zdraví, popřípadě nepříznivě ovlivnit zdravotní nezávadnost jejich produktů a které je možno v případě potřeby řádně vyčistit a dezinfikovat,
b) chová včely a včelstva v zařízeních, která umožňují kontrolu jejich zdravotního stavu rozborem včelího díla a prohlídkou plástů a umožňují odběr vzorků k laboratornímu vyšetření,
c) chrání včely a včelstva před nákazami a škodlivými vlivy a činí opatření k ochraně chovu před zavlečením nákaz jinými včelami, zvířaty, lidmi, předměty a materiály, které mohou být nositeli původců nákaz,
d) provádí pravidelnou kontrolu zdravotního stavu včel a včelstev a poskytuje včelstvům odpovídající ošetření v případě potřeby,
e) při zpracování vosku na výrobu mezistěn nebo pro jakýkoli jiný účel, při němž přichází zpracovaný vosk do styku se včelami a včelstvy, zabezpečuje jeho ošetření při minimální teplotě 117 °C po dobu 60 minut,
f) získává nové včely nebo včelstva pouze z chovů včel nebo včelstev, která se nacházejí mimo ohniska nebo ochranná pásma nebezpečných nákaz včel, a
g) zamezuje přístupu včel do neobsazených úlů a ke včelímu dílu a udržuje prázdné úly bez včelího díla.


§ 4

Přemístění včel a včelstev a veterinární osvědčení

(1) Krajská veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele vydat veterinární osvědčení k přemístění včel nebo včelstva mimo území kraje, jestliže
a) bylo nejdéle 12 měsíců před přemístěním provedeno laboratorní vyšetření, kterým byl prokázán negativní výsledek na přítomnost původce moru včelího plodu,
b) při posledním vyšetření směsného vzorku měli
1. nebyli po nařízeném a provedeném preventivním nebo léčebném ošetření zjištěni více než 3 roztoči Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo, nebo
2. nebyli zjištěni více než 3 roztoči Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo.

(2) Vzor veterinárního osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 5

Limit zvýšené úmrtnosti včelstev

Limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny krajské veterinární správě, je úhyn více než 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev.


Opatření pro tlumení a zdolávání varroázy


§ 6

Krajská veterinární správa v souladu s § 13 zákona provede šetření na místě za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu varroázy, vznikne-li podezření z výskytu varroázy na základě
a) výskytu více než 10 roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo zjištěného laboratorním vyšetřením směsného vzorku měli, nebo
b) hlášeného úhynu více než 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev.


§ 7

Potvrdí-li krajská veterinární správa v souladu s § 15 zákona výskyt varroázy, vymezí stanoviště včelstev jako ohnisko nákazy a nařídí chovateli v tomto ohnisku ochranná a zdolávací opatření, kterými jsou
a) neprodlené léčebné ošetření všech včelstev v ohnisku nákazy určeným druhem léčivého přípravku,
b) odstranění včelího díla ze včelstva a vytvoření podmínek pro stavbu nového díla,
c) odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, odstranění zavíčkovaného i otevřeného včelího plodu, odstranění zavíčkovaného dělničího plodu nebo ošetření zavíčkovaného včelího plodu,
d) chov včely s dobrým čistícím instinktem a
e) zákaz přemísťování včel a včelstev.


Opatření pro tlumení a zdolávání moru a hniloby včelího plodu


§ 8

Vznikne-li podezření z výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s § 13 zákona
a) provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla,
b) odebere k laboratornímu vyšetření
1. vzorky plástů se zjištěnými klinickými změnami na plodu nebo vzorky plástů se zjištěnými příškvary; v případě podezření z výskytu hniloby včelího plodu odebere současně vzorek včel ošetřujících plod,
2. vzorky měli nebo medných zásob v případě podezření z výskytu moru včelího plodu, nejsou-li v úlu živé včely a nejsou-li zjištěny plásty s příškvary, nebo
3. vzorky měli nebo plástů v případě podezření z výskytu hniloby včelího plodu, nejsou-li v úlu živé včely a nejsou-li zjištěny plásty s příškvary,
c) nařídí chovateli
1. jednoznačně a nezaměnitelně označit všechny úly na stanovišti včelstev čísly, pokud nejsou označeny, a toto označení zdokumentovat,
2. zákaz přemísťování včel a včelstev, včetně plástů, úlů a jejich součástí, jakož i veškerého včelařského příslušenství, které přišly do styku s včelami, včelstvy nebo jejich produkty z označeného stanoviště včelstev,
3. zákaz použití medu, který pochází ze stanoviště včelstev s podezřením z výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, nebo medu, jehož část tvoří med ze stanoviště včelstev s podezřením na tyto nákazy, ke krmení včel a
4. vyhotovit a předat krajské veterinární správě soupis včelařského příslušenství, které přišlo nebo mohlo přijít do styku se včelstvy nebo včelami ze stanoviště s podezřením z výskytu moru nebo hniloby včelího plodu včetně uvedení skutečného počtu včelstev na stanovišti; soupis obsahuje registrační číslo chovatele, umístění stanoviště včelstev, místo uložení včelařského příslušenství a jeho množství v kusech nebo kilogramech a
d) provede epizootologické šetření, při němž zjišťuje
1. dobu, po kterou se mohla nákaza vyskytovat na stanovišti včelstev předtím, než byla ohlášena, popřípadě než bylo vysloveno podezření z jejího výskytu,
2. možný původ nákazy na stanovišti včelstev a určuje další stanoviště včelstev, na nichž jsou včely nebo včelstva, která by mohla být podezřelá, a
3. zda došlo k přemísťování včel nebo včelstev a včelařského příslušenství, které mohou přenášet původce nákazy, ze stanoviště včelstev nebo na stanoviště včelstev.


§ 9

Podezření z výskytu moru nebo hniloby včelího plodu je vyloučeno, pokud byl laboratorním vyšetřením vzorků odebraných podle § 8 písm. b) prokázán negativní výsledek.


§ 10

(1) Výskyt nákazy moru nebo hniloby včelího plodu je potvrzen, jestliže jsou zjištěny
a) klinické příznaky nákazy na plodu, nebo
b) plásty a příškvary
a současně laboratorní vyšetření vzorků odebraných podle § 8 písm. b) prokáže pozitivní výsledek.

(2) Výskyt nákazy moru nebo hniloby včelího plodu je potvrzen i v případě prokázaného pozitivního výsledku laboratorního vyšetření vzorků medných zásob, plástů nebo měli odebraného podle § 8 písm. b) z úlu, který není obsazen včelami.


§ 11

(1) Je-li potvrzen výskyt nákazy moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v rámci provádění ochranných a zdolávacích opatření v souladu s § 15 zákona
a) vymezí stanoviště včelstev jako ohnisko nákazy a zřídí ochranné pásmo v okruhu nejméně 3 km kolem ohniska nákazy s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám,
b) provede klinickou prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla na stanovištích včelstev ve vymezeném ochranném pásmu, na kterých bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli podle odstavce 2 písm. a) prokázalo pozitivní výsledek,
c) nařídí chovateli v ohnisku nákazy
1. s potvrzeným výskytem nákazy moru včelího plodu na stanovišti včelstev u 15 % a více včelstev neprodlené utracení všech včelstev na stanovišti včetně likvidace úlů i likvidaci veškerého včelařského příslušenství, pokud nelze zajistit jeho účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním plamenem; to neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů, nebo
2. s potvrzeným výskytem nákazy moru včelího plodu na stanovišti včelstev u méně než 15 % včelstev neprodlené utracení všech včelstev s potvrzeným výskytem nákazy včetně likvidace úlů i veškerého včelařského příslušenství, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, a současně účinnou dezinfekci ostatního včelařského příslušenství, které přišlo nebo mohlo přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy; na základě vyšetření zdravotního stavu ostatních včelstev na stanovišti a výsledků epizootologického šetření může krajská veterinární správa nařídit likvidaci všech včelstev na stanovišti,
3. bezprostředně po utracení včelstev zajistit včelotěsnou uzávěru úlů,
4. po utracení včelstev provést likvidaci včelstev spálením a zároveň likvidaci určeného včelařského příslušenství podle soupisu vyhotoveného v souladu s § 8 písm. c) bodu 4 a stanoví termín likvidace; likvidace včelstev a včelařského příslušenství se provádí za přítomnosti likvidační komise určené krajskou veterinární správou; komise pořídí o likvidaci záznam, jehož součástí je seznam veškerého zlikvidovaného včelařského příslušenství,
5. zákaz použití veškerého medu, který pochází ze stanoviště včelstev vymezeného podle písmene a), nebo medu, jehož část tvoří med ze stanoviště včelstev vymezeného podle písmene a), ke krmení včel,
6. používat ochranné rukavice pro jednorázové použití při manipulaci se včelstvy a včelařským příslušenstvím a po ukončení manipulace provést dezinfekci rukou, oděvů a obuvi,
7. provést dezinfekci nespalitelného materiálu, včelařského příslušenství podle soupisu vyhotoveného v souladu s § 8 písm. c) bodem 4 a včelínů a kočovných vozů za stanovených podmínek,
8. provést další nezbytná opatření pro zbylá včelstva na stanovišti po utracení všech včelstev podle bodu 2, přemetení včelstev na mezistěny do nových nebo dezinfikovaných úlů na stavební rámky nebo úlů ošetřených v horké parafinové lázni při minimální teplotě 160 °C po dobu 10 minut, odstranění včelího díla ze včelstev a vytvoření podmínek pro stavbu nového díla, odstranění plástů z původního včelstva a likvidaci veškerého včelího plodu, odstranění a likvidaci plodových plástů nebo zákaz spojování včelstev a
9. neškodné odstranění nebo ošetření medu, vosku, propolisu a mateří kašičky pocházejících z ohniska nákazy způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě 1).

(2) Krajská veterinární správa v ochranném pásmu chovatelům
a) nařídí zajistit odběr vzorků včel ošetřujících plod nebo odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev a stanoví termín jejich odevzdání laboratoři uvedené v § 52 odst. 3 zákona k bakteriologickému vyšetření na původce moru nebo hniloby včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících; každý jednotlivý vzorek je tvořen smísením včel nebo měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev a
b) zakáže přemísťování včel a včelstev z ochranného pásma; přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce moru nebo hniloby včelího plodu ne starším 12 měsíců.

(3) Dojde-li v době do 1 roku ode dne utracení včelstev v ohnisku moru včelího plodu podle odstavce 1 písm. c) bodu 2 k opětovnému potvrzení výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, nařídí krajská veterinární správa utracení včelstev a likvidaci včelařského příslušenství podle odstavce 1 písm. c) bodu 1.

(4) Krajská veterinární správa, která nařídila ochranná a zdolávací opatření v ochranném pásmu, ukončí tato opatření
a) nejdříve 6 měsíců ode dne likvidace utracených včelstev a likvidace včelařského příslušenství v ohnisku, pokud byla v ochranném pásmu splněna nařízená ochranná a zdolávací opatření uvedená v odstavci 2 a zároveň všechny odebrané vzorky podle odstavce 2 písm. a) prokázaly negativní výsledek, nebo
b) nejdříve 12 měsíců ode dne likvidace včelstev a včelařského příslušenství v ohnisku, pokud nebyla v ochranném pásmu splněna nařízená ochranná a zdolávací opatření uvedená v odstavci 2.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.


§ 12

Rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev

(1) Prohlížitel včelstev prohlédne všechna včelstva na stanovišti chovatele včel a popřípadě včelí díla, která v době prohlídky neobsedá včelstvo, protože v předcházejících 12 měsících došlo k jeho úhynu.

(2) Při rozebrání včelího díla prohlížitel otevře úl a postupně vyjme všechny plásty s plodem a jednotlivě vizuálně posoudí všechny části včelího díla, kde se nachází plod. Prohlížitel včelstev posoudí strukturu zavíčkovaného plodu, mezerovitost plodu, tvar a barvu jednotlivých buněk a obsah buněk po jejich odvíčkování.

(3) V případě podezření na nákazu včelího plodu prohlížitel včelstev
a) odebere vzorek k laboratornímu vyšetření a zajistí jeho odeslání k laboratornímu vyšetření a
b) zabezpečí jednoznačné a nezaměnitelné označení úlu, ze kterého pochází včelstvo, od něhož je odebrán vzorek k laboratornímu vyšetření.

(4) Prohlížitel včelstev pořídí písemný záznam o provedené prohlídce včelstev na stanovišti. Záznam obsahuje
a) jméno, příjmení a číslo osvědčení prohlížitele včelstev,
b) datum a hodinu provedení prohlídky,
c) registrační číslo chovatele včel, registrační číslo stanoviště včelstev a počet včelstev na stanovišti včelstev,
d) výsledek prohlídky, ve kterém uvede výsledek vizuálního posouzení všech částí včelího díla, počet odebraných vzorků a jejich identifikaci, a
e) podpis prohlížitele včelstev.


§ 13

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát

(1) Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou (dále jen "žádost") obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu 2)
a) číslo účtu žadatele,
b) registrační číslo žadatele a
c) daňové identifikační číslo žadatele, pokud bylo přiděleno.

(2) Žadatel přiloží k žádosti
a) potvrzení krajské veterinární správy o tom, že náklady a ztráty vznikly, popřípadě že včelstva byla utracena za okolností, které zakládají nárok na náhradu nákladů a ztrát, a že náklady byly účelně vynaloženy, a
b) doklady o výši účelně vynaložených nákladů a o výši způsobených ztrát.

------------------------------------------------------------------
2) § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka


§ 14

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., vyhlášky č. 389/2004 Sb., vyhlášky č. 214/2005 Sb., vyhlášky č. 36/2007 Sb., vyhlášky č. 316/2007 Sb., vyhlášky č. 288/2008 Sb., vyhlášky č. 12/2010 Sb., vyhlášky č. 161/2012 Sb. a vyhlášky č. 72/2013 Sb., se mění takto:


1. V části druhé se hlava XIII včetně nadpisu zrušuje.


2. V příloze č. 2 část C. zní:

"C.

V případě nákaz suchozemských živočichů uvedených pod písmenem A.2 přílohy I směrnice 82/894/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2012/737/EU, se uvádějí tyto doplňující informace:
1. potvrzení všech ohnisek, infekcí či přítomnosti původce nákazy ve stádě, jak je stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této vyhlášce, nebo v hospodářství, jak je stanoveno v příloze č. 24 k této vyhlášce, nebo odnětí statusu stáda nebo hospodářství úředně prostého nákazy v případě takového stáda nebo hospodářství na základě laboratorního vyšetření nebo epizootologického šetření, jak je stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této vyhlášce nebo v příloze č. 24 k této vyhlášce, v členském státě nebo jeho oblasti úředně prosté nákazy podle této vyhlášky, nesouvisejících z epizootologického hlediska s předchozím ohniskem, je hlášeno jako primární ohnisko podle § 2 písm. b) Komisi a členským státům do jednoho týdne,
2. jakékoliv jiné potvrzení ohniska, infekce či přítomnosti původce nákazy nebo odnětí statusu stáda nebo hospodářství úředně prostého nákazy v případě jakéhokoliv stáda nebo hospodářství na základě laboratorního vyšetření nebo epizootologického šetření, jak je stanoveno v částech I až III přílohy č. 23 k této vyhlášce nebo v příloze č. 24 k této vyhlášce, v členském státě nebo jeho oblasti úředně prosté nákazy podle této vyhlášky je hlášeno jako sekundární ohnisko podle § 8 odst. 1,
3. sekundární ohniska jsou hlášena Komisi a členským státům jednou měsíčně,
4. v případě tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a brucelózy ovcí a koz jsou v hlášení uvedeny také názvy patogenních druhů, jsou-li známy.".


3. V příloze č. 2 se za část C. doplňuje nová část D. která zní:

"D.

V případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury uvedených pod písmenem B v příloze I směrnice 82/894/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2012/737/EU, se uvádějí tyto doplňující informace:
1. potvrzení všech ohnisek exotických nákaz a ohnisek neexotických nákaz ve státě prostém nákaz, oblastech nebo jednotkách, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění pozdějších předpisů, je hlášeno jako primární ohnisko,
2. jiná ohniska než ta, která jsou uvedena v bodě 1, jsou hlášena jako sekundární ohniska v souladu s § 8 odst. 1,
3. sekundární ohniska jsou hlášena jednou měsíčně Komisi a členským státům; v hlášení se uvede dále název a popis oblasti nebo jednotky.".


4. V příloze č. 23 části I odst. 2 písm. c) se slovo "zvířat" nahrazuje slovem "zvířata".


5. V příloze č. 23 části III odst. A písm. b) se za slova "směrnice 64/432/EHS" vkládají slova "v intervalu nejméně 4 měsíců".


6. V příloze č. 23 části III odst. F písm. d) se slova "pěti let" nahrazují slovy "tří let".


ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností


§ 15

Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb., vyhlášky č. 313/2014 Sb. a vyhlášky č. 164/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 4 odst. 6 se věta poslední zrušuje.


2. V § 14 odst. 2 se slova " , nebo jde-li o chovatele včel, registrační číslo chovatele včel" zrušují.


3. Příloha č. 2 se zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost


§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Milek v. r.

--------------------
+) 22. 2. 2018


------------------------------------------------------------------

Příloha

Veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje

číslo ....................
platí do ..........


Chovatel
Adresa/sídlo, PSČ: ....................................................
Telefonní číslo: ....................................................
Datum narození/IČ: ....................................................

Adresa místa původu nebo odeslání (stanoviště) přemísťovaných včelstev
Jméno/název .................................................................
Registrační číslo chovatele .................................................
Registrační číslo stanoviště ................................................
Katastrální území ...........................................................
PSČ: ................................................
Parcela číslo: ................................................
Kraj: ................................................
Registrační číslo hospodářství CZ .....................................


Počet včelstev ................................................

Zdravotní stav včelstev
Provedená laboratorní vyšetření na
- mor včelího plodu datum ............ výsledek ............
- hnilobu včelího plodu datum ............ výsledek ............
- varroázu včel datum ............ výsledek ............
- nosemovou nákazu datum ............ výsledek ............
- roztočíkovou nákazu včel datum ............ výsledek ............
- tumidózu datum ............ výsledek ............

Účel vydání (přemístění)
Přemístění na stanoviště ................................................
Kočování mimo území kraje ................................................
jiný účel ................................................

Příjemce
Adresa/sídlo ................................................
PSČ ................................................

Místo určení
Jméno/název .................................................................
Registrační číslo chovatele .................................................
Registrační číslo stanoviště ................................................
Katastrální území ...........................................................
Parcela číslo: ................................................
Kraj: ................................................
Registrační číslo hospodářství CZ .....................................

Použité přípravky nebo látky, které mohou nepříznivě ovlivnit produkty
Název ................................................
Datum poslední aplikace ................................................
Ochranná lhůta ................................................


Počet přemísťovaných včelstev
1.
2.
3.
4.
5.

Počet příloh ................................................


NÁKAZOVÁ SITUACE V MÍSTĚ PŮVODU

.............................................................................
.............................................................................


V .................... dne ....................


razítko KVS/MěVS SVS a podpis úředního veterinárního lékaře .................

PROHLÁŠENÍ CHOVATELE
Není mi známo podání látek nebo přípravků, jejichž působením by mohly být
ovlivněny živočišné produkty.


Dne ......................., podpis chovatele .......................
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 07.02.2018
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 22.02.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 12/2018

Obsah

Žádne výsledky
ČÁST PRVNÍ - Veterinární požadavky na chov včel a včelstev a opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Veterinární požadavky na chov včel a včelstev
§ 4 - Přemístění včel a včelstev a veterinární osvědčení
§ 5 - Limit zvýšené úmrtnosti včelstev
Opatření pro tlumení a zdolávání varroázy
§ 6
§ 7
Opatření pro tlumení a zdolávání moru a hniloby včelího plodu
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12 - Rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev
§ 13 - Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
§ 14
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
§ 15
ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost
§ 16
Příloha
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP