Právní prostor

čá 9/2009 VERÚ Cenové rozhodnutí č. 4/2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

znění účinné od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010


čá 9/2009 Věst. ERÚ
CENOVÉ ROZHODNUTÍ
č. 4/2009
Energetického regulačního úřadu
ze dne 3. listopadu 2009,
kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů
ve znění cenového rozhodnutí č. 5/2009 Věst. ERÚEnergetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 4 písm. d) a § 17 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), vydává cenové rozhodnutí o cenách elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.


Všeobecná ustanovení:

Ceny uvedené v bodech (1)(6) nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu 1).

------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí tyto výkupní ceny a zelené bonusy a určené podmínky:

(1.1.) Výkupní ceny jsou stanoveny jako minimální ceny podle zvláštního právního předpisu 2). Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvláštního právního předpisu 2). V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat režim výkupních cen podle bodu (1.2.) a režim zelených bonusů podle bodu (1.3.).

(1.2.) Výkupní ceny se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny elektřiny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy, které vstupuje do zúčtování odchylek subjektu zúčtování odpovědného za ztráty v regionální distribuční soustavě nebo subjektu zúčtování odpovědného za ztráty v přenosové soustavě.

(1.3.) Zelené bonusy se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny elektřiny a sítě provozovatele regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotřebu elektřiny podle zvláštního právního předpisu 3). Zelené bonusy se neuplatňují za technologickou vlastní spotřebu podle zvláštního právního předpisu 3).

(1.4.) Výkupní ceny a zelené bonusy pro malé vodní elektrárny:

+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny | Zelené bonusy |
| | dodané do sítě v Kč/MWh | v Kč/MWh |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách | 3 000 | 2 030 |
| od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách | 2 760 | 1 790 |
| od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách | 2 600 | 1 630 |
| od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 | 2 350 | 1 380 |
| včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 | 1 830 | 860 |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
(1.4.1.) Malou vodní elektrárnou se rozumí vodní elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MWe včetně.
(1.4.2.) Pro měření a účtování dodávky elektřiny ze špičkové nebo pološpičkové akumulační malé vodní elektrárny 4), jejíž špičkový nebo pološpičkový provoz je stanoven v povolení k nakládání s vodami nebo v jiném povolení nebo rozhodnutí, může výrobce elektřiny uplatňovat výkupní ceny nebo zelené bonusy v dvoutarifních pásmech s těmito podmínkami:
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny | Výkupní ceny |
| | dodané do sítě v Kč/MWh | elektřiny v |
| | | pásmu NT v |
| | | Kč/MWh |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách | 3 800 | 2 600 |
| od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách | 3 800 | 2 240 |
| od 1 ledna 2008 do 31. prosince 2009 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách | 3 800 | 2 000 |
| od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 a | 3 470 | 1 790 |
| rekonstruovaná malá vodní elektrárna | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 | 2 700 | 1 400 |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
nebo
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny | Zelené bonusy |
| | dodané do sítě v Kč/MWh | v Kč/MWh |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách | 2 450 | 1 805 |
| od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách | 2 450 | 1 445 |
| od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách | 2 450 | 1 205 |
| od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 a | 2 120 | 995 |
| rekonstruovaná malá vodní elektrárna | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 | 1 350 | 605 |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
kde
VT - pásmo platnosti vysokého tarifu, pásmo stanovené provozovatelem distribuční soustavy v délce 8 hodin denně;
NT - pásmo platnosti nízkého tarifu, platí v době mimo pásmo platnosti VT.
(1.4.3.) Rekonstruovanou malou vodní elektrárnou podle bodu (1.4.) se rozumí stávající výrobna elektřiny, na které byla po 13. srpnu 2002 provedena a dokončena rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. Za takovou rekonstrukci nebo modernizaci zařízení se považuje:
a) výměna nebo generální oprava turbíny;
b) výměna nebo převinutí generátoru;
c) oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť a vyhovující ČSN EN 50160;
d) výměna regulačních zařízení;
e) výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.
Rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny je dokončena provedením všech prací uvedených pod písmeny a) až e), přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let.
(1.4.4.) Malou vodní elektrárnou uvedenou do provozu po 1. lednu 2005 a malou vodní elektrárnou uvedenou do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně se rozumí malé vodní elektrárny, jejíchž jednotlivé technologické výrobní celky jsou v den uvedení do provozu mladší 5 let. V případě, že u malých vodních elektráren uvedených do provozu po 1. lednu 2005 budou využity technologické celky starší 5 let, spadají tyto zdroje do kategorie malých vodních elektráren uvedených do provozu před 1. lednem 2005.

(1.5.) Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny z biomasy:

+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny | Zelené bonusy |
| | dodané do sítě v Kč/MWh | v Kč/MWh |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v | 4 580 | 3 610 |
| nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1. ledna 2008 do | | |
| 31. prosince 2010 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v | 3 530 | 2 560 |
| nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1. ledna 2008 do | | |
| 31. prosince 2010 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v | 2 630 | 1 660 |
| nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1. ledna 2008 do | | |
| 31. prosince 2010 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 pro | 3 900 | 2 930 |
| zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2008 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 pro | 3 200 | 2 230 |
| zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2008 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 pro | 2 530 | 1 560 |
| zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2008 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 ve | 2 830 | 1 860 |
| stávajících výrobnách | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 ve | 2 130 | 1 160 |
| stávajících výrobnách | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 ve | 1 460 | 490 |
| stávajících výrobnách | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí | - | 1 370 |
| biomasy kategorie S1 a fosilních paliv | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí | - | 700 |
| biomasy kategorie S2 a fosilních paliv | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí | - | 50 |
| biomasy kategorie S3 a fosilních paliv | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 | - | 1 640 |
| a fosilních paliv | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 | - | 970 |
| a fosilních paliv | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 | - | 320 |
| a fosilních paliv | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
(1.5.1.) Zařazení jednotlivých druhů biomasy do kategorií O1 - O3 pro účely spalování čisté biomasy, kategorií S1 - S3 pro účely společného spalování palivových směsí biomasy a fosilních paliv a kategorií P1 - P3 pro účely paralelního spalování biomasy a fosilních paliv stanoví zvláštní právní předpis 5).
(1.5.2.) Stávající výrobnou elektřiny se pro účely bodu (1.5.) rozumí výrobna elektřiny uvedená do provozu před vydáním tohoto cenového rozhodnutí, u které byla po vydání tohoto cenového rozhodnutí provedena změna využívání primárního energetického zdroje ze spalování neobnovitelného zdroje nebo spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje na spalování čisté biomasy, a to bez investice do pořízení elektrárenského bloku.

(1.6.) Výkupní ceny a zelené bonusy pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů:

+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny | Zelené bonusy |
| | dodané do sítě v Kč/MWh | v Kč/MWh |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 | 4 120 | 3 150 |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 | 3 550 | 2 580 |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV po 1. lednu | 2 470 | 1 500 |
| 2006 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV od 1. ledna | 2 790 | 1 820 |
| 2004 do 31. prosince 2005 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV před | 2 900 | 1 930 |
| 1. lednem 2004 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Spalování důlního plynu z uzavřených dolů | 2 470 | 1 500 |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
(1.6.1.) Zařazení bioplynových stanic do kategorií AF1 nebo AF2 stanoví zvláštní právní předpis ).
(1.6.2.) Pro uplatnění podpory výroby elektřiny vyrobené v zařízení pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, pro jejíž výrobu odebírá výrobce elektřiny plyn z plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy v roční bilanci bioplynu dodaného výrobcem bioplynu do plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy, platí tyto věcné podmínky:
a) účinnost vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je minimálně 75 %,
b) výrobce elektřiny při uplatnění nároku na podporu doloží provozovateli elektrizační distribuční soustavy pořízení bioplynu dodaného do plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy,
c) vykazovacím obdobím je jeden měsíc, přičemž plyn odebraný z plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy se považuje za bioplyn do okamžiku, kdy se v rámci jednoho kalendářního roku množství tepelného ekvivalentu odebraného plynu rovná množství tepelného ekvivalentu bioplynu, který byl na jiném místě do plynárenské distribuční nebo přenosové soustavy vtlačen,
d) kvalita bioplynu dodávaného do plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy nesmí ohrožovat spolehlivý a bezpečný provoz plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy; pokud kvalita bioplynu dodávaného do plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy odpovídá technické normě nebo technickému pravidlu, má se zato, že bioplyn dodávaný do plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy neohrožuje spolehlivý a bezpečný provoz plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy,
e) dodávka bioplynu do plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy a odběr bioplynu z plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy musí být měřena průběhovým měřením typu A.

Při splnění výše uvedených podmínek se považuje výroba elektřiny v zařízeních pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, pro jejíž výrobu odebírá výrobce plyn z plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy v roční bilanci bioplynu dodaného výrobcem bioplynu do plynárenské distribuční nebo přepravní soustavy, za výrobu elektřiny v bioplynové stanice kategorie AF2.

(1.7.) Výkupní ceny a zelené bonusy pro větrné elektrárny:

+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny | Zelené bonusy |
| | dodané do sítě v Kč/MWh | v Kč/MWh |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2010 do 31. | 2 230 | 1 830 |
| prosince 2010 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2009 do 31. | 2 390 | 1 990 |
| prosince 2009 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2008 do 31. | 2 610 | 2 210 |
| prosince 2008 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. | 2 680 | 2 280 |
| prosince 2007 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. | 2 730 | 2 330 |
| prosince 2006 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. | 2 990 | 2 590 |
| prosince 2005 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. | 3 140 | 2 740 |
| prosince 2004 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
| Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 | 3 480 | 3 080 |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+---------------+
(1.7.1.) U větrných elektráren uvedených do provozu po 1. lednu 2005 včetně se výkupní ceny a zelené bonusy podle bodu (1.7.) uplatňují pouze pro nově zřizované výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky (zejména rotor a generátor) nejsou starší než dva roky.

(1.8.) Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím geotermální energie:

+-----------------------------------------------+-----------------------------------+------------------------+
| Druh obnovitelného zdroje | Výkupní ceny elektřiny dodané do | Zelené bonusy v Kč/MWh |
| | sítě v Kč/MWh | |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------+------------------------+
| Výroba elektřiny využitím geotermální energie | 4 500 | 3 530 |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------+------------------------+

(1.9.) U nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce začal v souladu s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů.

(1.10.) Novou lokalitou se rozumí lokalita, kde nebyla v období od 1. ledna 1995 připojena výrobna elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě.

(1.11.) Je-li v rámci výrobny elektřiny uveden do provozu další zdroj nebo více dalších zdrojů, nebo splňuje-li jeden či více zdrojů v rámci jedné výrobny elektřiny podmínky pro uplatnění odlišných podpor, může výrobce uplatňovat odlišnou podporu pro takové jednotlivé zdroje za předpokladu, že zajistí samostatné měření výroby elektřiny v souladu se zvláštním právním předpisem 6) na jednotlivých vývodech ze zdrojů. V případě neosazení samostatného měření může výrobce elektřiny uplatňovat za celou výrobnu elektřiny pouze nejnižší podporu při výběru z více možných podpor.

(1.12.) V případě uplatnění podpory formou povinného výkupu se elektřina měřená fakturačním měřením rozdělí při fakturaci v poměru samostatně naměřených hodnot výroby elektřiny na jednotlivých zdrojích. V případě uplatnění podpory formou zelených bonusů se zelené bonusy uplatňují samostatně na každý zdroj podle naměřených hodnot.

(1.13.) Podmínkou uplatnění výkupní ceny je předání údajů o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v jednotlivých výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 1 MWe výrobcem příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, a to následujícím postupem:
a) upřesněné měsíční množství elektřiny je předáno výrobcem příslušnému provozovateli soustavy do patnáctého dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se má dodávka uskutečnit,
b) upřesněné týdenní množství elektřiny je předáno výrobcem příslušnému provozovateli soustavy ve formě hodinových diagramů pro jednotlivé dny kalendářního týdne do 10.00 hodin prvního pracovního dne kalendářního týdne před kalendářním týdnem, ve kterém se má dodávka uskutečnit, a
c) upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné soustavy do 8.00 hodin kalendářního dne, který předchází kalendářnímu dni, ve kterém se má dodávka uskutečnit.

Tento postup se nevztahuje na větrné elektrárny a výrobny elektřiny využívající sluneční záření.

(1.14.) Pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 1 MWe s výjimkou malých vodních elektráren, větrných elektráren a výroben elektřiny využívajících sluneční záření se výkupní cena elektřiny stanovená podle tohoto cenového rozhodnutí snižuje za vykázané množství elektřiny o 20 %
a) pro každý den kalendářního měsíce, kdy bylo skutečně vykoupené množství elektřiny větší než součet množství uvedený v příslušném denním diagramu podle odstavce (1.13.) písm. c) o více než 10 %, nebo
b) pro každý den kalendářního měsíce, kdy bylo skutečně vykoupené množství elektřiny menší než součet množství uvedený v příslušném denním diagramu podle odstavce (1.13.) písm. c) o více než 15 %.

(1.15.) Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření:

+---------------------------------------------+-------------------------+------------------------+
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny | Zelené bonusy v Kč/MWh |
| | dodané do sítě v Kč/MWh | |
+---------------------------------------------+-------------------------+------------------------+
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření | 12250 | 11280 |
| pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW | | |
| včetně a uvedeným do provozu od | | |
| 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 | | |
+---------------------------------------------+-------------------------+------------------------+
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření | 12150 | 11180 |
| pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW | | |
| včetně a uvedeným do provozu od | | |
| 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 | | |
+---------------------------------------------+-------------------------+------------------------+
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření | 13150 | 12180 |
| pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW | | |
| včetně a uvedeným do provozu od | | |
| 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 | | |
+---------------------------------------------+-------------------------+------------------------+
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření | 13050 | 12080 |
| po 1. lednu 2009 pro zdroj s instalovaným | | |
| výkonem nad 30 kW včetně a uvedeným do | | |
| provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince | | |
| 2009 | | |
+---------------------------------------------+-------------------------+------------------------+
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření | 14010 | 13040 |
| pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna | | |
| 2008 do 31. prosince 2008 | | |
+---------------------------------------------+-------------------------+------------------------+
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření | 14370 | 13400 |
| pro zdroj uvedený do provozu 1. ledna | | |
| 2006 do 31. prosince 2007 | | |
+---------------------------------------------+-------------------------+------------------------+
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření | 6850 | 5880 |
| pro zdroj uvedený do provozu před | | |
| 1. lednem 2006 | | |
+---------------------------------------------+-------------------------+------------------------+

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.
4) ČSN 75 0128.
5) Vyhláška č. 482/2005 Sb., kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších předpisů.
6) Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předání technických údajů, ve znění pozdějších předpisů.


(2) Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem výrobny elektřiny do 1 MWe včetně, s výjimkou výrobny využívající obnovitelné zdroje energie nebo spalující degazační plyn, platí tyto ceny a určené podmínky:

(2.1.) Příspěvky k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvláštního právního předpisu 2).

(2.2.) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem za jednotlivé výrobny do 1 MWe včetně účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě připojen, příspěvek k ceně elektřiny 470 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny podle zvláštního právního předpisu 7).

(2.3.) Je-li elektřina dodávána výrobcem elektřiny obchodníkovi s elektřinou, zákazníkovi nebo je-li spotřebována přímo výrobcem elektřiny v době platnosti vysokého tarifu, a to v celkové délce 8 hodin denně, účtuje výrobce elektřiny příslušnému provozovateli soustavy za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny v době platnosti vysokého tarifu příspěvek k ceně elektřiny 1 800 Kč/MWh podle zvláštního právního předpisu 7). Pásmo vysokého tarifu stanoví tento obchodník s elektřinou, zákazník nebo přímo výrobce elektřiny. Výrobce elektřiny stanoví pásmo vysokého tarifu pouze v případě, pokud veškerou vyrobenou elektřinu sám také spotřebovává. V případě uplatnění příspěvku v pásmu vysokého tarifu nevzniká nárok na příspěvek podle bodu (2.2.) a (2.4.).

(2.4.) Je-li elektřina dodávána výrobcem elektřiny obchodníkovi s elektřinou, zákazníkovi nebo je-li spotřebována přímo výrobcem elektřiny v době platnosti vysokého tarifu, a to v celkové délce 12 hodin denně, účtuje výrobce elektřiny příslušnému provozovateli soustavy za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny v době platnosti vysokého tarifu příspěvek k ceně elektřiny 1 320 Kč/MWh podle zvláštního právního předpisu 7). Pásmo vysokého tarifu stanoví tento obchodník s elektřinou, zákazník nebo přímo výrobce elektřiny. Výrobce elektřiny stanoví pásmo vysokého tarifu pouze v případě, pokud veškerou vyrobenou elektřinu sám také spotřebovává. V případě uplatnění příspěvku v pásmu vysokého tarifu nevzniká nárok na příspěvek podle bodu (2.2.) a (2.3.).

(2.5.) Délku platnosti a dobu vysokého tarifu podle bodu (2.3.) nebo (2.4.) lze změnit vždy pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.


(3) Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 1 MWe do 5 MWe včetně, s výjimkou výrobny využívající obnovitelné zdroje energie nebo spalující degazační plyn, platí tyto ceny a určené podmínky:

(3.1.)Příspěvky k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvláštního právního předpisu 2).

(3.2.) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem za jednotlivé výrobny od 1 MWe do 5 MWe včetně účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě připojen, příspěvek k ceně elektřiny 390 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny podle zvláštního právního předpisu 7).

(3.3.) Je-li elektřina dodávána výrobcem elektřiny obchodníkovi s elektřinou, zákazníkovi nebo je-li spotřebována přímo výrobcem elektřiny v době platnosti vysokého tarifu, a to v celkové délce 8 hodin denně, účtuje výrobce elektřiny příslušnému provozovateli soustavy za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny v době platnosti vysokého tarifu příspěvek k ceně elektřiny 1 320 Kč/MWh podle zvláštního právního předpisu 7). Pásmo vysokého tarifu stanoví tento obchodník s elektřinou, zákazník nebo přímo výrobce elektřiny. Výrobce elektřiny stanoví pásmo vysokého tarifu pouze v případě, pokud veškerou vyrobenou elektřinu sám také spotřebovává. V případě uplatnění příspěvku v pásmu vysokého tarifu nevzniká nárok na příspěvek podle bodu (3.2.) a (3.4.).

(3.4.) Je-li elektřina dodávána výrobcem elektřiny obchodníkovi s elektřinou, zákazníkovi nebo je-li spotřebována přímo výrobcem elektřiny v době platnosti vysokého tarifu, a to v celkové délce 12 hodin denně, účtuje výrobce elektřiny příslušnému provozovateli soustavy za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny v době platnosti vysokého tarifu příspěvek k ceně elektřiny 1 010 Kč/MWh podle zvláštního právního předpisu 7). Pásmo vysokého tarifu stanoví tento obchodník s elektřinou, zákazník nebo přímo výrobce elektřiny. Výrobce elektřiny stanoví pásmo vysokého tarifu pouze v případě, pokud veškerou vyrobenou elektřinu sám také spotřebovává. V případě uplatnění příspěvku v pásmu vysokého tarifu nevzniká nárok na příspěvek podle bodu (3.2.) a (3.3.).

(3.5.) Délku platnosti a dobu vysokého tarifu podle bodu (3.3.) nebo (3.4.) lze změnit vždy pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.


(4) Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 5 MWe, s výjimkou výrobny využívající obnovitelné zdroje energie nebo spalující degazační plyn, platí tato cena a určené podmínky:

(4.1) Příspěvky k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvláštního právního předpisu 2).

(4.2.) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem nad 5 MWe účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě připojen, příspěvek k ceně elektřiny 45 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny podle zvláštního právního předpisu 7).

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.


(5) Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla využíváním obnovitelných zdrojů energie nebo spalováním degazačního plynu platí tato cena a určené podmínky:

(5.1.) Příspěvek k ceně elektřiny je stanoven jako pevná cena podle zvláštního právního předpisu 2).

(5.2.) Výrobce elektřiny zkombinované výroby elektřiny a tepla bez rozlišení instalovaného výkonu výrobny účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě připojen, příspěvek k ceně elektřiny 45 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny při využívání obnovitelných zdrojů energie nebo spalování degazačního plynu, na které se vztahuje podpora podle zvláštního právního předpisu 7), 8), 9). V tomto případě se nevztahuje na výrobce podpora podle bodů (2)(4).

------------------------------------------------------------------
7) Vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).


(6) Pro elektřinu vyrobenou využíváním druhotných energetických zdrojů platí tyto pevné ceny a určené podmínky:

(6.1.)Příspěvky k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvláštního právního předpisu 2).

(6.2.) Výrobce elektřiny při využívání druhotných energetických zdrojů s výjimkou spalování degazačního plynu účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě připojen, příspěvek k ceně elektřiny 45 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny podle zvláštního právního předpisu 7). V tomto případě může výrobce uplatnit současně podporu podle bodu (2), (3) nebo (4).

(6.3.)Výrobce elektřiny při spalování degazačního plynu (důlního plynu z otevřených dolů) účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě připojen, příspěvek k ceně elektřiny 1 210 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny podle zvláštního právního předpisu7). V tomto případě se na výrobce nevztahuje podpora podle bodů (2)(4).

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.


(7) Zrušovací ustanovení

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů, se zrušuje.


(8) Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda Energetického regulačního úřadu
Ing. Josef Fiřt v. r.
Všeobecná ustanovení (1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí tyto výkupní ceny a zelené bonusy a určené podmínky (2) Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem výrobny elektřiny do 1 MWe včetně, s výjimkou výrobny využívající obnovitelné zdroje energie nebo spalující degazační plyn, platí tyto ceny a určené podmínky (3) Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 1 MWe do 5 MWe včetně, s výjimkou výrobny využívající obnovitelné zdroje energie nebo spalující degazační plyn, platí tyto ceny a určené podmínky (4) Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 5 MWe, s výjimkou výrobny využívající obnovitelné zdroje energie nebo spalující degazační plyn, platí tato cena a určené podmínky (5) Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla využíváním obnovitelných zdrojů energie nebo spalováním degazačního plynu platí tato cena a určené podmínky (6) Pro elektřinu vyrobenou využíváním druhotných energetických zdrojů platí tyto pevné ceny a určené podmínky (7) Zrušovací ustanovení (8) Účinnost
Název
čá 9/2009 VERÚ Cenové rozhodnutí č. 4/2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů
Autor
Energetický regulační úřad
Zdroj
Věstník Energetického regulačního úřadu
Datum vydání
6. listopadu 2009
Účinný od
1. ledna 2010
Účinný do
31. prosince 2010
Ročník
2009
Zrušen předpisem
čá 8/2010 VERÚ Cenové rozhodnutí č. 2/2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP