Právní prostor
Účinné znění ( 1.3.2018 - bez omezení )

27/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Účinné znění ( 1.3.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 21.02.2018
Autor Vláda
Účinný od 01.03.2018
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 15/2018

27/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. února 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisůVláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 117/2014 Sb., nařízení vlády č. 235/2016 Sb. a nařízení vlády č. 351/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 7 odst. 6 písmeno c) zní:
"c) odběry a rozbory vzorků půdy provede osoba odborně způsobilá, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky,".


2. V § 7 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce vypočtený podle odstavce 5 písm. c) se do přívodu dusíku započte pouze z hnojiv aplikovaných až po datu odběru vzorků půdy.".


3. V § 7 odst. 8 písmeno a) zní:
"a) maximální celkové dávky stanovené pro jednotlivé způsoby hnojení a hnojiva podle písmen A a B nelze mezi sebou sčítat,".


4. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo "tekutá" zrušuje a za slovo "dusíkem" se vkládají slova " , s výjimkou tuhých hnojiv".


5. V příloze č. 2 tabulce č. 1 vysvětlivka ***) zní:
"***) platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování plodin v příslušném kalendářním roce, je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.".


6. V příloze č. 3 tabulce č. 1 se číslo "34" nahrazuje číslem "35".


7. V příloze č. 3 tabulka č. 5 včetně nadpisu zní:

"Tabulka č. 5

Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám nebo kulturám bez ohledu na výnosové hladiny

+----------------------------------------+---------------------+
| Plodina/kultura | Limit přívodu |
| | dusíku |
| | (kg N/ha) |
+----------------------------------------+---------------------+
| 1. Řepka | 230 |
+----------------------------------------+---------------------+
| 2. Luskoviny - mimo sóju | 40 |
+----------------------------------------+---------------------+
| 3. Sója | 80 |
+----------------------------------------+---------------------+
| 4. Jetel, vojtěška *) | 40 |
+----------------------------------------+---------------------+
| 5. Trávy na orné půdě | 200 |
+----------------------------------------+---------------------+
| 6. Trvalé travní porosty | 160 |
+----------------------------------------+---------------------+
| 7. Jahody | 100 |
+----------------------------------------+---------------------+

Vysvětlivka:
*) Limit se vztahuje k celkovému přívodu dusíku za všechny roky pěstování. Do uvedeného limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Milek v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 21.02.2018
Autor Vláda
Účinný od 01.03.2018
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 15/2018

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP