Právní prostor
Účinné znění ( 1.1.2018 - bez omezení )

272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Účinné znění ( 1.1.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 28.08.2017
Autor Ministerstvo financí
Účinný od 01.01.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 95/2017

272/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 21. srpna 2017
k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financíMinisterstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1 a 3, § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje strukturu údajů, které dotčená osoba předkládá ministerstvu pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a stanovuje částku podle § 3 odst. 3 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, (dále jen "zákon").


§ 2

Struktura předkládaných údajů

(1) Strukturu předkládaných údajů podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(2) Strukturu předkládaných údajů podle § 5 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

(3) Strukturu předkládaných údajů podle § 6 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.


§ 3

Průměrná výše celkových ročních nákladů podle § 3 odst. 3 zákona se stanovuje částkou 400 000 000 Kč.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Výkaz peněžních příjmů a výdajů |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Název, právní forma, IČO a kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby |
| sestavený k .... |
| (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
| okamžik sestavení: |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| Číslo | Název položky | Skutečnost od počátku roku |
| položky | | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | A.1. - A.2. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| A.1. | Příjmy z provozní činnosti | A.1.I.+A.1.II.+A.1.III.+ |
| | | A.1.IV.+A.1.V.+A.1.VI. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| I. | Příjmy z daní | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| II. | Příjmy z příspěvků na sociální a zdravotní pojištění | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| III. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád, mezinárodních organizací | součet |
| | a vládních institucí | A.1.III.1. až A.1.III.10. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Transfery od zahraničních vlád - běžné | |
| 2. | Transfery od zahraničních vlád - kapitálové | |
| 3. | Transfery od mezinárodních organizací - běžné | |
| 4. | Transfery od mezinárodních organizací - kapitálové | |
| 5. | Transfery od ústředních vládních institucí - běžné | |
| 6. | Transfery od ústředních vládních institucí - kapitálové | |
| 7. | Transfery od místních vládních institucí - běžné | |
| 8. | Transfery od místních vládních institucí - kapitálové | |
| 9. | Transfery od zdravotních pojišťoven - běžné | |
| 10. | Transfery od zdravotních pojišťoven - kapitálové | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| IV. | Příjmy z úroků | součet A.1.IV.1. až A.1.IV.3. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Úroky od ústředních vládních institucí | |
| 2. | Úroky od vládních institucí jiných než ústředních | |
| 3. | Úroky od jiných než vládních institucí | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| V. | Příjmy z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | součet A.1.V.1. až A.1.V.3. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Pojistné z neživotního pojištění | |
| 2. | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | |
| 3. | Plnění z neživotního pojištění | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| VI. | Jiné příjmy z provozní činnosti | součet A.1.VI.1. až A.1.VI.9 |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Dividendy | |
| 2. | Nájemné z nevyráběných aktiv | |
| 3. | Příjmy z prodeje zboží a služeb na tržním principu | |
| 4. | Správní poplatky | |
| 5. | Příjmy z prodeje zboží a služeb na netržním principu | |
| 6. | Pokuty a penále | |
| 7. | Transfery jinde nezařazené - běžné | |
| 8. | Transfery jinde nezařazené - kapitálové | |
| 9. | Ostatní příjmy | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| A.2. | Výdaje na provozní činnost | A.2.VII.+A.2.VIII.+A.2.IX.+ |
| | | A.2.X.+ A.2.XI.+A.2.XII.+ |
| | | A.2.XIII.+A.2.XIV. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| VII. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | součet |
| | | A.2.VII.1. až A.2.VII.3. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Mzdy a platy peněžní | |
| 2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | |
| 3. | Příspěvky zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| VIII. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| IX. | Výdaje na úroky | součet A.2.IX.1. až A.2.IX.3. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Úroky ústředním vládním institucím | |
| 2. | Úroky vládním institucím jiným než ústředním | |
| 3. | Úroky jiným než vládním institucím | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| X. | Výdaje na transfery podnikatelským osobám jiné než investiční | A.2.X.1. + A.2.X.2. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Transfery veřejným společnostem jiné než investiční | |
| 2. | Transfery soukromým podnikatelským osobám jiné než investiční | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| XI. | Výdaje na transfery zahraničním vládám, mezinárodním organizacím | součet A.2.XI.1. až A.2.XI.8. |
| | a vládním institucím | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Transfery zahraničním vládám - běžné | |
| 2. | Transfery zahraničním vládám - kapitálové | |
| 3. | Transfery mezinárodním organizacím - běžné | |
| 4. | Transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | |
| 5. | Transfery ústředním vládním institucím - běžné | |
| 6. | Transfery ústředním vládním institucím - kapitálové | |
| 7. | Transfery vládním institucím jiným než ústředním - běžné | |
| 8. | Transfery vládním institucím jiným než ústředním - kapitálové | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| XII. | Výdaje na sociální dávky | součet |
| | | A.2.XII.1. až A.2.XII.3. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Dávky sociálního zabezpečení | |
| 2. | Dávky sociální pomoci | |
| 3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| XIII. | Výdaje na neživotní pojištění a standardizované záruční programy | součet |
| | | A.2.XIII.1. až A.2.XIII.3. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Pojistné na neživotní pojištění | |
| 2. | Poplatky na standardizované záruční programy | |
| 3. | Plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| XIV. | Jiné výdaje na provozní činnost | součet |
| | | A.2.XIV.1. až A.2.XIV.5. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Dividendy | |
| 2. | Nájemné z nevyráběných aktiv | |
| 3. | Transfery jinde nezařazené - běžné | |
| 4. | Transfery jinde nezařazené - kapitálové | |
| 5. | Ostatní výdaje | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| B. | PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV | B.1. - B.2. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | součet B.1.I. až B.1.III. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| I. | Cennosti | |
| II. | Nevyráběná aktiva | |
| III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | součet B.2.I. až B.2.III. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| I. | Cennosti | |
| II. | Nevyráběná aktiva | |
| III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ | A. - B. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | D.2. - D.1. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | D.1.I. + D.1.II. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| I. | Čistá změna domácích finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | součet D.1.I.1. až D.1.I.3. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Čisté pořízení dluhových cenných papírů | |
| 2. | Čisté poskytnuté půjčky a úvěry | |
| 3. | Čisté pořízení akcií a jiných majetkových podílů | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| II. | Čistá změna zahraničních finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | součet D.1.II.1. až D.1.II.3. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Čisté pořízení dluhových cenných papírů | |
| 2. | Čisté poskytnuté půjčky a úvěry | |
| 3. | Čisté pořízení akcií a jiných majetkových podílů | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| D.2. | Čistá změna závazků | D.2.I. + D.2.II. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| I. | Čistá změna domácích závazků | součet D.2.I.1. až D.2.I.4. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Čistá emise dluhových cenných papírů | |
| 2. | Čisté přijaté půjčky a úvěry | |
| 3. | Čistá emise akcií a jiných majetkových podílů | |
| 4. | Čistá změna přijatých vkladů | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| II. | Čistá změna zahraničních závazků | součet D.2.II.1. až D.2.II.4. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1. | Čistá emise dluhových cenných papírů | |
| 2. | Čisté přijaté půjčky a úvěry | |
| 3. | Čistá emise akcií a jiných majetkových podílů | |
| 4. | Čistá změna přijatých vkladů | |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+
| E. | ČISTÁ ZMĚNA OBĚŽIVA A DEPOZIT (nárůst (+) / pokles (-)) | C. + D. |
+------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Údaje o poskytnutých garancích |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Název, právní forma, IČO a kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby |
| sestavená k.... |
| (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
| okamžik sestavení: |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým |
+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------------------+------------+------------------------------+------------+-----------+---------+
| IČO | Název | IČO | Název | Datum | Hodnota zajištěné pohledávky | Datum | Výše plnění ručitelem v | Celková | Druh | Předmět |
| účetní | účetní | účetní | účetní | poskytnutí | | plnění | daném roce | výše | dluhového | ručení |
| jednotky - | jednotky - | jednotky - | jednotky - | garance +---------+----------+---------+ ručitelem +---------+----------+---------+ plnění | nástroje | |
| věřitele | věřitele | dlužníka | dlužníka | | celkem | jistina | úrok | v daném | celkem | jistina | úrok | ručitelem | | |
| | | | | | | | | roce | | | | od | | |
| | | | | | | | | | | | | poskytnutí | | |
| | | | | | | | | | | | | garance | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+----------+---------+------------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 8 | 8a | 8b | 9 | 10 | 11 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+----------+---------+------------+-----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+----------+---------+------------+-----------+---------+
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Údaje k poskytnutým garancím ostatním |
+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------------------+------------+------------------------------+------------+-----------+---------+
| IČO | Název | IČO | Název | Datum | Hodnota zajištěné pohledávky | Datum | Výše plnění ručitelem v | Celková | Druh | Předmět |
| účetní | účetní | účetní | účetní | poskytnutí | | plnění | daném roce | výše | dluhového | ručení |
| jednotky - | jednotky - | jednotky - | jednotky - | garance +---------+----------+---------+ ručitelem +---------+----------+---------+ plnění | nástroje | |
| věřitele | věřitele | dlužníka | dlužníka | | celkem | jistina | úrok | v daném | celkem | jistina | úrok | ručitelem | | |
| | | | | | | | | roce | | | | od | | |
| | | | | | | | | | | | | poskytnutí | | |
| | | | | | | | | | | | | garance | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+----------+---------+------------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 8 | 8a | 8b | 9 | 10 | 11 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+----------+---------+------------+-----------+---------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+----------+---------+------------+-----------+---------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Název, právní forma, IČO a kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby |
| sestavená k.... |
| (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
| okamžik sestavení: |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+----------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------------------------------+ |
| Základní údaje | Ocenění | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | |
+-----------+-----------+-----------+-----------------------+----------------------+ pořizovaného +---------+----------+----------+---------+--------+ |
| | Druh | | Dodavatel | Stavební fáze | majetku dle | | | | | | |
| | projektu +-----------+------------+----------+----------+-----------+ smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | |
| Projekt | | Datum | Obchodní | IČO | Rok | Rok | | | | | | | |
| | | uzavření | firma, | | zahájení | ukončení | | | | | | | |
| | | smlouvy | jméno nebo | | | | | | | | | | |
| | | | název | | | | | | | | | | |
+-----------+-----------+-----------+------------+----------+----------+-----------+--------------+---------+----------+----------+---------+--------+ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
+-----------+-----------+-----------+------------+----------+----------+-----------+--------------+---------+----------+----------+---------+--------+ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----------+-----------+------------+----------+----------+-----------+--------------+---------+----------+----------+---------+--------+ |
| |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+
| Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele |
+-----------+-----------+-----------+------------+----------+----------+-----------+--------------+---------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+----------+
| | | | v tom: | | v tom: | | v tom: | | v tom: | Výdaje | | | | | |
| | | +------------+ +----------+ +--------------+ +----------+ na | | | | | |
| | | | Výdaje na | | Výdaje | | Výdaje na | | Výdaje | pořízení | | | | | |
| Počátek | Konec | t-4 | pořízení | t-3 | na | t-2 | pořízení | t-1 | na | majetku | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| | | | majetku | | pořízení | | majetku | | pořízení | celkem | | | | | |
| | | | | | majetku | | | | majetku | | | | | | |
+-----------+-----------+-----------+------------+----------+----------+-----------+--------------+---------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+----------+
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
+-----------+-----------+-----------+------------+----------+----------+-----------+--------------+---------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-----------+-----------+------------+----------+----------+-----------+--------------+---------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+----------+
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 28.08.2017
Autor Ministerstvo financí
Účinný od 01.01.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 95/2017

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Struktura předkládaných údajů
§ 3
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP