Právní prostor

Konsolidované znění - 20160524 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP)

znění platné od 24. května 2016


B
C1 SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2005/36/ES
ze dne 7. září 2005
o uznávání odborných kvalifikací ⇐
(Text s významem pro EHP)
(Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22)
"konsolidované znění"Ve znění:


M1
Směrnice Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006
(č. L 363, strana 141, 20. 12. 2006 v Úředním věstníku)


M2
Nařízení Komise (ES) č. 1430/2007 ze dne 5. prosince 2007
(č. L 320, strana 3, 6. 12. 2007 v Úředním věstníku)


M3
Nařízení Komise (ES) č. 755/2008 ze dne 31. července 2008
(č. L 205, strana 10, 1. 8. 2008 v Úředním věstníku)


M4
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008
(č. L 311, strana 1, 21. 11. 2008 v Úředním věstníku)


M5
Nařízení Komise (ES) č. 279/2009 ze dne 6. dubna 2009
(č. L 93, strana 11, 7. 4. 2009 v Úředním věstníku)


M6
Nařízení Komise (EU) č. 213/2011 ze dne 3. března 2011
(č. L 59, strana 4, 4. 3. 2011 v Úředním věstníku)


M7
Nařízení Komise (EU) č. 623/2012 ze dne 11. července 2012
(č. L 180, strana 9, 12.7.2012 v Úředním věstníku)


M8
Směrnice Rady 2013/25/EU ze dne 13. května 2013
(č. L 158, strana 368, 10.6.2013 v Úředním věstníku)


M9
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013
(č. L 354, strana 132, 28.12.2013 v Úředním věstníku)


M10
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/790 ze dne 13. ledna 2016
(č. L 134, strana 135, 24.5.2016 v Úředním věstníku)


A1
Smlouva o přistoupení Chorvatska (2012)
(č. L 112, strana 21, 24.4.2012 v Úředním věstníku)

Opravena:


C1
Oprava, Úř. věst. L 265, 11.10.2007, s. 27 (2005/36/ES)


C2
Oprava, Úř. věst. L 271, 16.10.2007, s. 18 (2005/36/ES)


C3
Oprava, Úř. věst. L 93, 4.4.2008, s. 28 (2005/36/ES)


C4
Oprava, Úř. věst. L 305, 24.10.2014, s. 115 (2005/36/ES)


C5
Oprava, Úř. věst. L 177, 8.7.2015, s. 60 (2006/100/ES)


B


C1 SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2005/36/ES
ze dne 7. září 2005
o uznávání odborných kvalifikací ⇐

(Text s významem pro EHP)

Evropský parlament a Rada Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 40, čl. 47 odst. 1, čl. 47 odst. 2 první a třetí větu a článek 55 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise 1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy představuje odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy jeden z cílů Společenství. Pro státní příslušníky členských států to znamená zejména možnost vykonávat povolání, ať již jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec, v jiném členském státě než v tom, ve kterém získali odbornou kvalifikaci. Kromě toho čl. 47 odst. 1 Smlouvy stanoví, že budou přijaty směrnice upravující vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci.

(2) Po zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 Komise přijala sdělení "Strategie vnitřního trhu pro služby" zaměřené zejména na to, aby bylo volné poskytování služeb v rámci Společenství stejně snadné jako v rámci jednotlivého členského státu. Po přijetí sdělení Komise s názvem "Nové evropské trhy práce, otevřené a přístupné všem" pověřila Evropská rada na zasedání ve Stockholmu ve dnech 23. a 24. března 2001 Komisi, aby pro zasedání Evropské rady na jaře 2002 předložila konkrétní návrhy na jednotnější, průhlednější a pružnější režim uznávání kvalifikací.

(3) Zárukou udělenou touto směrnicí osobám, které získaly odbornou kvalifikaci v jednom členském státě, týkající se přístupu ke stejnému povolání a jeho výkonu v jiném členském státě se stejnými právy jako státní příslušníci tohoto státu, není dotčeno dodržování ze strany migrující výdělečně činné osoby případných nediskriminujících podmínek, které tento členský stát stanovil, za předpokladu, že jsou objektivně zdůvodněné a přiměřené.

(4) Aby se usnadnilo volné poskytování služeb, měla by existovat zvláštní pravidla pro rozšíření možnosti výkonávat činnosti pod původním profesním označením. V případě služeb informační společnosti poskytovaných na dálku by se měla použít rovněž směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu 4).

(5) Vzhledem k různým systémům pro dočasné nebo příležitostné přeshraniční poskytování služeb na straně jedné a pro usazování na straně druhé by měla být vyjasněna kritéria pro rozlišování mezi těmito dvěma koncepty v případě přestěhování poskytovatele služeb na území hostitelského členského státu.

(6) Snadnější poskytování služeb musí být zajištěno v souvislosti s přísným dodržováním požadavků na ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany spotřebitelů. Proto by se mělo počítat se zvláštními ustanoveními pro regulovaná povolání, která mají důsledky pro veřejné zdraví nebo bezpečnost a jejichž příslušníci dočasně nebo příležitostně poskytují přeshraniční služby.

(7) Hostitelské členské státy mohou případně v souladu s právem Společenství stanovit požadavky na ohlášení. Tyto požadavky nesmějí vést k nepřiměřenému zatížení poskytovatelů služeb a bránit volnému poskytování služeb nebo ho činit méně přitažlivým. Potřeba těchto požadavků by se měla pravidelně přezkoumávat s ohledem na pokrok, kterého bylo dosaženo při stanovení rámce Společenství pro správní spolupráci mezi členskými státy.

(8) Na poskytovatele služeb by se měla vztahovat disciplinární pravidla hostitelského členského státu, která jsou přímo a konkrétně spojena s odbornými kvalifikacemi, např. definice povolání, rozsah činností, které k povolání patří nebo které mu jsou vyhrazeny, užívání titulů a vážné zanedbání povinné péče při výkonu povolání, které přímo a konkrétně souvisí s ochranou a bezpečností spotřebitele.

(9) Zásady a záruky pro svobodu usazování, na nichž jsou založeny různé platné systémy uznávání, by se měly zachovat, ale na základě zkušeností by se měla zlepšit jejich pravidla. Kromě toho se několikrát změnily příslušné směrnice a měla by se uspořádat a racionalizovat jejich ustanovení sjednocením použitelných zásad. Proto je nutné nahradit směrnice Rady 89/48/EHS 5) a 92/51/EHS 6), směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES 7) o obecném systému uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci a směrnice Rady 77/452/EHS 8), 77/453/EHS 9), 78/686/EHS 10), 78/687/EHS 11), 78/1026/EHS 12), 78/1027/EHS 13), 80/154/EHS 14), 80/155/EHS 15), 85/384/EHS 16), 85/432/EHS 17), 85/433/EHS 18) a 93/16/EHS 19) týkající se povolání zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře a sloučit je do jednoho dokumentu.

(10) Touto směrnicí není dotčena možnost členských států uznávat v souladu se svými předpisy požadované odborné kvalifikace získané mimo území Evropské unie státními příslušníky třetích zemí. Uznávání by mělo v každém případě respektovat minimální požadavky na odbornou přípravu pro určitá povolání.

(11) V případě povolání, na něž se vztahuje obecný systém pro uznávání kvalifikací (dále jen "obecný systém"), by mělo být členským státům ponecháno právo stanovit minimální úroveň kvalifikace, která by zaručovala kvalitu služeb poskytovaných na jejich území. Podle článků 10, 39 a 43 Smlouvy by však neměly členské státy vyžadovat na státních příslušnících členských států, aby získali ty kvalifikace, které obecně podmiňují ziskem diplomů vydaných v jejich vlastních vzdělávacích systémech, pokud dotyčné osoby již získaly úplnou kvalifikaci nebo její část v jiném členském státě. V důsledku toho by mělo být stanoveno, že každý hostitelský členský stát, ve kterém je určité povolání regulováno, musí vzít v úvahu kvalifikace získané v jiném členském státě a musí určit, zda tyto kvalifikace odpovídají kvalifikacím, které vyžaduje. Tento obecný systém však nebrání členskému státu v tom, aby pro každou osobu, která na jeho území vykonává povolání, nepředepsal zvláštní požadavky, jež vyplývají z použití profesních pravidel odůvodněných obecným veřejným zájmem. Tato pravidla se týkají například organizace povolání, profesních norem včetně etických kodexů, dohledu a odpovědnosti. Konečně tato směrnice nemá zasahovat do oprávněného zájmu členských států zabránit tomu, aby se jejich státní příslušníci vyhýbali vynucování vnitrostátního práva týkajícího se povolání.

(12) Tato směrnice upravuje uznávání odborných kvalifikací členskými státy získaných v jiných členských státech. Neupravuje však to, zda mají členské státy uznávat rozhodnutí jiných členských států o uznání v souladu s touto směrnicí. Osoby, jejichž odborná kvalifikace byla uznána v souladu s touto směrnicí, se tak nesmějí odvolávat na toto uznání za účelem získání v členském státě, ze kterého pocházejí, práv, která se nevyplývají z odborné kvalifikace získané v tomto členském státě, pokud neprokáží, že získaly doplňující odbornou kvalifikaci v hostitelském členském státě.

(13) K vymezení mechanismu uznávání kvalifikace podle obecného systému je potřeba rozdělit různé vnitrostátní programy vzdělávání a přípravy do různých úrovní. Tyto úrovně, které se určují pouze pro účely použití obecného systému, nemají účinek na vnitrostátní systémy vzdělávání a přípravy ani na pravomoc členských států v této oblasti.

(14) Mechanismus uznávání kvalifikace stanovený směrnicí 89/48/EHS a směrnicí 92/51/EHS se nemění. V důsledku toho by měl mít držitel diplomu prokazujícího, že úspěšně dokončil odbornou přípravu na postsekundární úrovni v délce alespoň jednoho roku, možnost přístupu k regulovanému povolání v členském státě, kde je přístup k tomuto povolání podmíněn obdržením diplomu prokazujícího úspěšné dokončení vyššího nebo univerzitního vzdělání v délce čtyři roky, bez ohledu na úroveň, ke které požadovaný diplom v hostitelském členském státě náleží. Naopak tam, kde je přístup k regulovanému povolání podmíněn úspěšným dokončením vyššího nebo univerzitního vzdělání delšího než čtyři roky, může být přístup k tomuto povolání umožněn pouze držitelům diplomu prokazujícího úspěšné dokončení vyššího nebo univerzitního vzdělání v délce nejméně tři roky.

(15) Pokud neexistuje harmonizace minimálních požadavků na odbornou přípravu pro přístup k povoláním, na něž se vztahuje obecný systém, hostitelský členský stát by měl mít možnost uložit vyrovnávací opatření. Takové opatření by mělo být přiměřené a mělo by zejména zohledňovat odbornou praxi žadatele. Zkušenosti ukazují, že možnost, aby si migrující osoba vybrala mezi zkouškou způsobilosti a adaptačním obdobím, nabízí přiměřené záruky, co se týče úrovně jeho kvalifikace, takže jakákoli odchylka od tohoto výběru by měla být v každém případě odůvodněna naléhavým požadavkem v obecném zájmu.

(16) K podpoře volného pohybu odborníků a k zajištění odpovídající úrovně kvalifikace by různá profesní sdružení a organizace nebo členské státy měly být schopny navrhnout společné platformy na evropské úrovni.Tato směrnice by za určitých podmínek v souladu s pravomocí členských států měla určit kvalifikace potřebné pro výkon povolání na jejich území a obsah a organizaci jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy a v souladu s právem Společenství, zejména právními předpisy Společenství pro hospodářskou soutěž, tyto iniciativy zohlednit a prosazovat v této souvislosti automatičtější charakter uznávání v rámci obecného systému. Profesní sdružení, která mohou předkládat společné platformy, by měla být reprezentativní na vnitrostátní i evropské úrovni. Společnou platformou je soubor kritérií, která umožňují vyrovnat v co možná největším rozsahu podstatné rozdíly, které byly zjištěny mezi požadavky na odbornou přípravu v nejméně dvou třetinách členských států, včetně všech členských států, které toto povolání regulují. Tato kritéria by mohla zahrnovat například požadavky jako další odborná příprava, adaptační období v rámci praxe pod dohledem, zkouška způsobilosti nebo stanovená minimální úroveň odborné praxe nebo jejich kombinaci.

(17) Aby se zohlednily veškeré situace, které dosud nepodléhají úpravě týkající se uznávání odborných kvalifikací, měl by se obecný systém rozšířit na ty případy, na které se nevztahuje zvláštní systém, a to buď z toho důvodu, že na povolání se nevztahuje žádný z těchto systémů, nebo proto, že ačkoli se na povolání vztahuje zvláštní systém, žadatel nesplnil ze zvláštních a výjimečných důvodů podmínky, aby ho bylo možno využít.

(18) Je nutno zjednodušit pravidla, která povolují přístup k řadě průmyslových, obchodních a řemeslných činností v členských státech, ve kterých jsou tato povolání regulována, pokud byly tyto činnosti vykonávány po přiměřeně dlouhou a nepříliš vzdálenou dobu v jiném členském státě, současně je však u těchto činností nutné zachovat systém automatického uznávání na základě odborné praxe.

(19) Svoboda pohybu a vzájemné uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, porodních asistentek, farmaceutů a architektů by měla být založena na základní zásadě automatického uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci na základě koordinovaných minimálních požadavků na odbornou přípravu. Kromě toho by měl být v členských státech přístup k povolání lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky a farmaceuta podmíněn získáním dané kvalifikace, která zaručí, že dotyčná osoba absolvovala odbornou přípravu, která splňuje stanovené minimální požadavky. Tento systém by měl být doplněn řadou nabytých práv, která mohou kvalifikovaní odborníci za určitých podmínek využít.

(20) Aby mohly být zohledněny zvláštní rysy systému kvalifikací pro lékaře a zubní lékaře a odpovídající acquis communautaire v oblasti vzájemného uznávání kvalifikací, měla by se zásada automatického uznávání u oborů lékařství a zubního lékařství, jež jsou zastoupeny nejméně ve dvou členských státech, nadále vztahovat na všechny obory, jež jsou uznány ke dni přijetí této směrnice. V zájmu zjednodušení systému by se však po vstupu této směrnice v platnost mělo u nových lékařských oborů omezit rozšiřování automatického uznávání pouze na ty, jež jsou zastoupeny alespoň ve dvou pětinách členských států. Touto směrnicí není kromě toho dotčena možnost členských států uzavřít dohodu o automatickém uznávání některých společných oborů lékařství a zubního lékařství, které nejsou automaticky uznávány podle této směrnice, podle vlastních pravidel.

(21) Automatickým uznáváním dosažené kvalifikace lékaře se základní odbornou přípravou by neměla být dotčena pravomoc členských států spojit případně tuto kvalifikaci s odbornými činnostmi.

(22) Všechny členské státy by měly uznat povolání zubního lékaře jakožto zvláštní povolání, které se liší od povolání lékaře bez ohledu na to, zda má specializaci v oboru odontostomatologie. Členské státy by měly zajistit, aby odborná příprava zubních lékařů zaručila, že získali dovednosti potřebné pro prevenci, diagnostiku a léčbu anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání. Odbornou činnost zubního lékaře by měli vykonávat držitelé dokladu o dosažené kvalifikaci zubního lékaře stanoveného v této směrnici.

(23) Nejeví se žádoucí zavést jednotný studijní plán pro porodní asistentky ve všech členských státech. Členským státům by se měla ponechat co největší volnost v organizování výuky.

(24) S cílem zjednodušit směrnici by se měl použít pojem "farmaceut", aby se vymezila oblast působnosti ustanovení týkajících se automatického uznávání kvalifikací, aniž jsou dotčeny zvláštnosti vnitrostátních právních předpisů upravujících tyto činnosti.

(25) Držitelé kvalifikace farmaceuta jsou odborníky v oboru léčiv a měli by mít v zásadě přístup ve všech členských státech k minimálnímu rozsahu činností v této oblasti. Při definici tohoto minimálního rozsahu by tato směrnice neměla mít omezující účinek, pokud jde o činnosti dostupné v členských státech farmaceutům, zejména se zřetelem na biomedicínské analýzy, ani by jim neměla poskytovat žádný monopol, neboť vytváření monopolu je i nadále výhradní záležitostí členských států. Tato směrnice nebrání členským státům, aby k umožnění přístupu k činnostem nezahrnutým do koordinovaného minimálního výčtu činností vyžadovaly doplňující podmínky vzdělání. To znamená, že hostitelský členský stát by měl mít možnost stanovit takové podmínky pro státní příslušníky, kteří jsou držiteli kvalifikací, na které se vztahuje automatické uznávání ve smyslu této směrnice.

(26) Tato směrnice nezajišťuje koordinaci všech podmínek pro přístup k činnostem v oboru farmacie a pro jejich výkon. Zejména zeměpisné rozmístění lékáren a monopol dodávek léčiv by měl zůstat i nadále záležitostí členských států. Touto směrnicí se nemění vnitrostátní právní a správní předpisy členských států, které společnostem zakazují, aby vykonávaly některé činnosti farmaceuta, nebo podmiňují výkon těchto činností určitými podmínkami.

(27) Architektura, kvalita staveb, jejich harmonické splynutí s okolním prostředím, ohled na přírodní a městské prostředí a na veřejné a individuální kulturní dědictví jsou předmětem veřejného zájmu. Vzájemné uznávání kvalifikací by proto mělo být založeno na kritériích kvality a kvantity, která zajistí, že držitelé uznaných kvalifikací jsou schopni porozumět a dát praktické vyjádření potřebám jednotlivců, sociálních skupin a úřadů v oblasti územního plánování, projektování, organizace a provádění staveb, uchování a zhodnocení architektonického dědictví a zachování přirozené rovnováhy.

(28) Vnitrostátní právní předpisy v oboru architektury a o přístupu k odborným činnostem architekta a jejich výkonu se co do rozsahu velmi liší. Ve většině členských států jsou činnosti v oboru architektury ze zákona nebo fakticky vykonávány osobami, které jsou držiteli titulu architekt, samostatně nebo společně s jiným profesním označením, aniž by tyto osoby měly na výkon těchto činností výhradní právo, nestanoví-li zákon jinak. Zmíněné činnosti nebo některé z nich mohou být rovněž vykonávány jinými odborníky, zejména inženýry, kteří absolvovali speciální odbornou přípravu v oblasti stavebnictví a stavebního inženýrství. S cílem zjednodušit směrnici by se měl použít pojem "architekt", aby se vymezila oblast působnosti ustanovení týkajících se automatického uznávání kvalifikací v oboru architektury, aniž jsou dotčeny zvláštnosti vnitrostátních právních předpisů upravujících tyto činnosti.

(29) Pokud má profesní organizace nebo sdružení pro regulovaná povolání na vnitrostátní a evropské úrovni, jak je stanoveno v článku 15, odůvodněný požadavek týkající se zvláštních ustanovení o uznávání kvalifikace na základě koordinace minimálních podmínek kladených na odbornou přípravu, posoudí Komise účelnost přijetí návrhu na změnu této směrnice.

(30) K zajištění účinnosti systému uznávání odborných kvalifikací by měly být stanoveny jednotné formality a procesní pravidla pro jeho provádění a určité podrobné údaje o výkonu povolání.

(31) Jelikož spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí by mohla usnadnit provádění směrnice a dodržování povinností z ní vyplývajících, měly by být stanoveny způsoby spolupráce.

(32) Zavedení profesního průkazu profesními sdruženími nebo organizacemi na evropské úrovni by mohlo usnadnit mobilitu pracovníků, a zejména urychlit výměnu informací mezi hostitelským členským státem a členským státem, ze kterého pocházejí. Tento profesní průkaz by měl umožnit sledovat profesní životopis příslušníků povolání, kteří se usazují v různých členských státech. Tyto průkazy by mohly obsahovat informace o odborném vzdělání příslušníka povolání (absolvovaná univerzita nebo vzdělávací zařízení, kvalifikace, praxe v povolání), jeho právní postavení, uložené sankce, jež se týkají jeho povolání, a údaje o příslušném oprávněném orgánu, vše při plném dodržení předpisů o ochraně osobních údajů.

(33) Vytvoření sítě kontaktních míst, která mají poskytovat občanům členských států informace a pomoc, umožní zajistit průhlednost systému uznávání. Tato kontaktní místa budou poskytovat občanům, kteří o to požádají, a Komisi veškeré informace a adresy potřebné pro postup uznávání. Určení jednoho kontaktního místa každým členským státem v rámci této sítě se nedotýká rozdělení pravomocí na vnitrostátní úrovni. Zejména to nebrání určit na vnitrostátní úrovni několik úřadů, přičemž kontaktní místo určené v rámci výše zmíněné sítě je pověřeno koordinací ostatních úřadů a případně informováním občanů o příslušném úřadu.

(34) Správa různých systémů uznávání vytvořených oborovými směrnicemi a obecného systému se ukázala jako těžkopádná a složitá. Proto je nutné správu zjednodušit a směrnici aktualizovat, aby se zohlednil vědecký a technický pokrok, zejména jsou-li minimální požadavky na odbornou přípravu koordinovány s ohledem na automatické uznávání kvalifikací. Za tímto účelem by měl být zřízen jednotný výbor pro uznávání odborných kvalifikací a mělo by být zajištěno vhodné zapojení zástupců profesních organizací, a to i na evropské úrovni.

(35) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 20).

(36) Pravidelná zpráva o provádění směrnice předkládaná členskými státy obsahující statistické údaje umožní posoudit dopad systému pro uznávání odborných kvalifikací.

(37) Měl by existovat vhodný postup pro přijímání dočasných opatření, setká-li členský stát při provádění určitých ustanovení této směrnice s vážnými obtížemi.

(38) Touto směrnicí není dotčena pravomoc členských států uspořádat vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení a určit činnosti, které musí být vykonávány v rámci tohoto systému.

(39) S ohledem na rychlost technologických změn a vědeckého pokroku má u velkého počtu povolání zvláštní význam celoživotní učení. V této souvislosti musí členské státy přijmout podrobné úpravy celoživotního učení, které odborníkům umožní držet krok s technickým a vědeckým pokrokem.

(40) Jelikož cílů této směrnice, totiž racionalizace, zjednodušení a zlepšení pravidel pro uznávání odborných kvalifikací, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(41) Použití čl. 39 odst. 4 Smlouvy a článku 45 Smlouvy není touto směrnicí dotčeno, zejména pokud jde o notáře.

(42) S ohledem na právo usazování a poskytování služeb se použije tato směrnice, aniž jsou dotčeny jiné zvláštní právní předpisy pro uznávání odborných kvalifikací, např. v oblasti dopravy, zprostředkovatelů pojištění a oprávněných auditorů. Tato směr- nice se netýká uplatňování směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů 21) nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace 22). Uznávání odborných kvalifikací advokátů za účelem okamžitého usazení pod profesním označením hostitelského členského státu by mělo být zahrnuto do této směrnice.

(43) Tato směrnice se zabývá rovněž svobodnými povoláními, nakolik jsou regulována; svobodné povolání je v souladu s touto směrnicí povolání vykonávané osobou, která na základě odpovídající odborné kvalifikace osobně, na vlastní odpovědnost a odborně nezávisle poskytuje duševní a koncepční služby v zájmu klienta a ve veřejném zájmu. Výkon takového povolání může v členských státech podléhat v souladu se Smlouvou zvláštním právním omezením založeným na vnitrostátních právních předpisech a na právních předpisech stanovených autonomně v tomto rámci příslušným profesním sdružením nebo organizací, které zaručují a dále rozvíjí profesionalitu, kvalitu a vztah důvěry s klientem.

(44) Touto směrnicí nejsou dotčena opatření nezbytná k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a spotřebitelů,

přijaly tuto směrnici:


HLAVA I

Obecná ustanovení


Článek 11

Účel

Tato směrnice stanoví pravidla, podle nichž členský stát, který podmiňuje přístup k regulovanému povolání nebo jeho výkon na svém území získáním určité odborné kvalifikace (dále jen "hostitelský členský stát"), uznává pro přístup k tomuto povolání a jeho výkon odborné kvalifikace nabyté v jednom nebo více jiných členských státech (dále jen "domovský členský stát"), které jejich držitele opravňují vykonávat v tomto členském státě stejné povolání.

M9

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro částečný přístup k regulovaným povoláním a uznávání odborného výcviku vykonané v jiném členském státě.

B


Článek 22

Oblast působnosti

1. Tato směrnice se vztahuje na každého státního příslušníka členského státu, který chce vykonávat regulované povolání včetně svobodných povolání, v jiném státě, než ve kterém získal svou odbornou kvalifikaci, buď jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

M9

Tato směrnice se vztahuje rovněž na každého státního příslušníka členského státu, který vykonával odborný výcvik mimo domovský členský stát.

B

2. Každý členský stát může na svém území podle svých předpisů povolit státním příslušníkům členských států, ⇒C3 kteří jsou držiteli odborné kvalifikace, která nebyla získána v členském státě, ⇐ vykonávat regulované povolání ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a). V případě povolání uvedených v hlavě III kapitole III musí toto první uznání respektovat minimální požadavky na odbornou přípravu stanovené v této kapitole.

3. Pokud je pro dané regulované povolání stanovena v samostatném právním nástroji Společenství jiná zvláštní úprava, která přímo souvisí s uznáváním odborných kvalifikací, neuplatňují se odpovídající ustanovení této směrnice.

M9

4. Tato směrnice se nevztahuje na notáře, kteří byli jmenováni úředním aktem vlády.

B


Článek 32

Definice

1. Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "regulovaným povoláním" odborná činnost nebo soubor činností, u níž je přístup k ní nebo její výkon nebo jeden ze způsobů jejího výkonu v členském státě vyhrazen přímo nebo nepřímo na základě právních a správních předpisů držitelům určité odborné kvalifikace; ⇒C3 takovým způsobem výkonu vyhrazeným právními a správními předpisy držitelům určité odborné kvalifikace je zejména používání profesního označení. ⇐ Neuplatňuje-li se první věta této definice, považuje se povolání uvedené v odstavci 2 za regulované;

b) "odbornou kvalifikací" kvalifikace doložená dokladem o dosažené kvalifikaci, ⇒C3 osvědčení způsobilosti uvedené v čl. 11 písm. a) bodě i) ⇐ nebo odborná praxe;

c) "dokladem o dosažené kvalifikaci" diplomy, osvědčení nebo jiné doklady vydané příslušným orgánem v členském státě určeným v souladu s jeho právními a správními předpisy, který prokazuje, že jeho držitel úspěšně dokončil odbornou přípravu získanou převážně ve Společenství. Neuplatňuje-li se první věta této definice, považuje se doklad o dosažené kvalifikaci uvedený v odstavci 3 za zde uvedený doklad o dosažené kvalifikaci;

d) "příslušným úřadem" úřad nebo subjekt výslovně zmocněný členským státem vydávat nebo přijímat doklady o dosažené kvalifikaci a jiné doklady nebo informace, jakož i přijímat žádosti a rozhodnutí uvedená v této směrnici;

e) "regulovaným vzděláváním a odbornou přípravou" příprava, která je zaměřena speciálně na výkon určitého povolání a která zahrnuje studium, které je případně doplněno ⇒C3 odbornou přípravou ⇐ nebo zkušební ⇒C3 - ⇐ praxí ⇒C3 nebo praxí pod dohledem ⇐.

Struktura a úroveň ⇒C3 odborné přípravy, zkušební praxe nebo praxe pod dohledem ⇐ se stanoví v právních a správních předpisech dotyčného členského státu nebo se kontroluje nebo schvaluje orgánem určeným k tomuto účelu;

M9

f) "odbornou praxí" skutečný a dovolený výkon dotyčného povolání na plný nebo odpovídající částečný úvazek v členském státě;

B

g) "adaptačním obdobím" výkon regulovaného povolání v hostitelském členském státě pod dohledem odpovědné osoby kvalifikované pro toto povolání, jenž může být doplněn další odbornou přípravou. Toto období praxe pod dohledem je předmětem hodnocení. Podrobná pravidla, kterými se řídí adaptační období a jeho hodnocení a postavení migrujících osob pracujících pod dohledem, stanoví příslušný orgán hostitelského členského státu.

Právní postavení, které je v hostitelském členském státě přiznáno osobě, která absolvuje praxi pod dohledem, zejména co se týče práva na trvalý pobyt a závazků, sociálních práv a dávek, příspěvků a odměn, stanoví příslušné orgány tohoto členského státu v souladu s použitelným právem Společenství;

M9

h) "zkouškou způsobilosti" zkouška odborných znalostí, dovedností a schopností žadatele, kterou pořádají či uznávají příslušné orgány hostitelského členského státu s cílem ohodnotit schopnost žadatele vykonávat regulované povolání v uvedeném členském státě.

K této zkoušce připraví příslušné orgány seznam oblastí, na které se na základě srovnání vzdělání a odborné přípravy vyžadovaných hostitelským členským státem a vzdělání a odborné přípravy získaných žadatelem nevztahuje diplom nebo jiný doklad o dosažené kvalifikaci žadatele.

Zkouška způsobilosti musí vzít v úvahu skutečnost, že žadatel je kvalifikovaný příslušník povolání v domovském členském státě nebo v členském státě, odkud přichází. Zkouška zahrnuje oblasti vybrané z těch, které jsou na seznamu a jejichž znalost je základním předpokladem pro výkon daného povolání v hostitelském členském státě. Zkouška také může zahrnovat znalost profesních pravidel, která se použijí pro výkon dotyčných činností v hostitelském členském státě.

Podrobné podmínky zkoušky způsobilosti a postavení žadatele v hostitelském členském státě, který si přeje připravit se na zkoušku způsobilosti v tomto členském státě, stanoví příslušné orgány tohoto hostitelského členského státu;

B

i) "ředitelem podniku" osoba, která v dotyčné profesní oblasti vykonávala v podniku funkci:
i) ředitele podniku nebo vedoucího pobočky, nebo
ii) zástupce vlastníka nebo ředitele podniku, jestliže tato funkace zahrnuje odpovědnost odpovídající odpovědnosti zastoupeného vlastníka nebo ředitele, nebo
iii) vedoucího pracovníka pověřeného obchodními nebo technickými záležitostmi a odpovědného za jedno nebo více oddělení podniku.

M9

j) "odborným výcvikem", aniž je dotčen čl. 46 odst. 4, doba odborné praxe vykonané pod dohledem, pokud to představuje podmínku přístupu k regulovanému povolání, přičemž tuto praxi je možné absolvovat v průběhu vzdělávání završeného získáním diplomu nebo po jeho skončení;

k) "evropským profesním průkazem" elektronické osvědčení, které buď potvrzuje, že daný příslušník povolání splnil všechny nutné podmínky pro dočasné nebo příležitostné poskytování služeb v hostitelském členském státě nebo dokládá uznání odborné kvalifikace pro usazení v hostitelském členském státě;

l) "celoživotním učením" veškeré všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, neformální vzdělávání a informální učení absolvované během života a vedoucí ke zlepšení znalostí, dovedností a schopností, což může zahrnovat i profesní etiku;

m) "naléhavými důvody obecného zájmu" důvody, které byly jako takové uznány v judikatuře Soudního dvora Evropské unie;

n) "evropským systémem přenosu a shromažďování kreditů" nebo "kredity ECTS" kreditní systém ve vysokoškolském vzdělávání používaný v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

B

2. Povolání vykonávané členy sdružení nebo organizace uvedené v příloze I se považuje za regulované povolání.

C3 Účelem sdružení nebo organizací uvedených v prvním pododstavci ⇐ je zejména podporovat a zachovávat vysokou úroveň v dotyčném oboru. Za tímto účelem jsou uznány členským státem ve zvláštní formě a svým členům vydávají doklady o dosažené kvalifikaci, zajišťují, aby jejich členové dodržovali pravidla pro výkon povolání, která stanoví, ⇒C3 a udělují jim právo užívat označení nebo jeho zkratku ⇐ nebo výhody z postavení odpovídajícího této dosažené kvalifikaci.

M9

Pokaždé, když členský stát uzná sdružení nebo organizaci podle prvního pododstavce, uvědomí o tom Komisi. Komise posoudí, zda toto sdružení nebo organizace splňuje podmínky stanovené v druhém pododstavci. S cílem náležitě zohlednit regulační vývoj ve členských státech je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c za účelem aktualizace přílohy I, pokud jsou splněny podmínky stanovené v druhém pododstavci.

Pokud nejsou splněny podmínky stanovené v druhém pododstavci, Komise přijme prováděcí akt za účelem zamítnutí požadované aktualizace přílohy I.

B

3. Doklad o dosažené kvalifikaci vydaný třetí zemí se považuje za doklad o dosažené kvalifikaci, pokud má držitel tříletou odbornou praxi v dotyčném povolání na území členského státu, který v souladu s čl. 2 odst. 2 doklad o dosažené kvalifikaci uznal, a která byla osvědčena tímto členským státem.


Článek 41

Účinky uznání

M9

1. Uznání odborné kvalifikace hostitelským členským státem umožňuje, aby oprávněné osoby měly v tomto členském státě přístup ke stejnému povolání, pro které získaly kvalifikaci v domovském členském státě, a vykonávaly je v hostitelském členském státě za stejných podmínek jako jeho státní příslušníci.

B

2. Pro účely této směrnice se povolání, které chce žadatel vykonávat v hostitelském členském státě, považuje za stejné, jako je povolání, pro které získal kvalifikaci v domovském členském státě, pokud jsou činnosti, které zahrnuje, srovnatelné.

M9

3. Odchylně od odstavce 1 je částečný přístup k povolání v hostitelském členském státě povolen za podmínek stanovených v článku 4f.


Článek 4a1

Evropský profesní průkaz

1. Za podmínky, že Komise přijala příslušné prováděcí akty uvedené v odstavci 7, vydají členské státy držitelům odborné kvalifikace na jejich žádost evropský profesní průkaz.

2. V případě, že byl evropský profesní průkaz zaveden pro určité povolání prostřednictvím příslušného prováděcího aktu přijatého podle odstavce 7, se držitel dotčené odborné kvalifikace může rozhodnout, že o tento průkaz požádá, nebo může využít postupů stanovených v hlavách II a III.

3. Členské státy zajistí, aby držitel evropského profesního průkazu mohl využívat všech práv uvedených v článcích 4b až 4e.

4. Pokud má držitel odborné kvalifikace v úmyslu poskytovat podle hlavy II jiné služby než služby uvedené v čl. 7 odst. 4, vystaví mu příslušný orgán domovského členského státu v souladu s články 4b a 4c evropský profesní průkaz. Evropský profesní průkaz představuje v příslušných případech ohlášení podle článku 7.

5. Pokud má držitel odborné kvalifikace úmysl usadit se v jiném členském státě podle hlavy III kapitol I až IIIa nebo poskytovat služby podle čl. 7 odst. 4, příslušný orgán domovského členského státu dokončí veškeré přípravné kroky v souvislosti s individuálním souborem žadatele vytvořeným v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen "soubor systému IMI"), jak stanoví články 4b a 4d. Příslušný orgán hostitelského členského státu vydá evropský profesní průkaz v souladu s články 4b a 4d.

Pro účely usazení nezakládá vydání evropského profesního průkazu automatické právo na vykonávání určitého povolání, pokud existující registrační požadavky nebo jiné kontrolní postupy, které již byly v platnosti v hostitelském členském státě před tím, než byl pro toto povolání zaveden evropský profesní průkaz.

6. Členské státy určí příslušné orgány pro práci se soubory systému IMI a pro vystavování evropských profesních průkazů. Tyto orgány zajistí nestranné, objektivní a včasné vyřizování žádostí o evropské profesní průkazy. Centra pomoci uvedená v článku 57b mohou rovněž plnit funkci příslušných orgánů. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a centra pomoci informovaly občany včetně možných zájemců o smyslu a přidané hodnotě evropského profesního průkazu v případě povolání, pro něž je k dispozici.

7. Při zohlednění zvláštností každého dotčeného povolání přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů opatření, která zajistí jednotné používání ustanovení týkajících se evropských profesních průkazů pro ta povolání, která splňují podmínky stanovené v druhém pododstavci tohoto odstavce, včetně opatření týkajících se formátu evropského profesního průkazu, zpracování písemných žádostí, překladů nutných pro každou žádost o evropský profesní průkaz dodaných žadateli, údajů o dokladech požadovaných podle čl. 7 odst. 2 nebo přílohy VII k předložení úplné žádosti a postupů pro provádění a zpracování plateb za evropský profesní průkaz. Komise u dotčeného povolání rovněž upřesní prostřednictvím prováděcích aktů jak, kdy a v případě kterých dokladů mohou příslušné orgány požadovat ověřené kopie v souladu s druhým pododstavcem čl. 4b odst. 3, čl. 4d odst. 2 a čl. 4d odst. 3.

Zavedení evropského profesního průkazu u konkrétního povolání přijetím příslušných prováděcích aktů uvedených v prvním pododstavci podléhá všem následujícím podmínkám:
a) v případě dotčeného povolání existuje velká mobilita nebo potenciál velké mobility;
b) dotčené zúčastněné subjekty vyjádřily dostatečný zájem;
c) povolání nebo vzdělávání a odborná příprava potřebné k výkonu povolání jsou regulovány ve značném počtu členských států.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.

8. Všechny poplatky, které mohou žadatelům vzniknout v souvislosti se správními postupy při vydávání evropského profesního průkazu, musí být opodstatněné, přiměřené a úměrné nákladům vzniklým domovskému a hostitelskému členskému státu a nesmí odrazovat od podání žádosti o evropský profesní průkaz.


Článek 4b1

Žádost o evropský profesní průkaz a vytvoření souboru systému IMI

1. Domovský členský stát umožní, aby držitel odborné kvalifikace mohl požádat o evropský profesní průkaz prostřednictvím on-line nástroje poskytovaného Komisí, který automaticky vytvoří soubor systému IMI pro konkrétního žadatele. Pokud domovský členský stát umožňuje používání písemných žádostí, přijme také veškerá nezbytná opatření k vytvoření souboru systému IMI, k zajištění toho, aby žadateli byly zaslány veškeré informace, a k vydání evropského profesního průkazu.

2. Žádosti jsou doloženy doklady požadovanými v prováděcích aktech přijímaných podle čl. 4a odst. 7.

3. Do jednoho týdne od přijetí žádosti příslušný orgán domovského členského státu potvrdí příjem žádosti a informuje žadatele o každém chybějícím dokladu.

V případě potřeby příslušný orgán domovského členského státu vydá veškerá podpůrná osvědčení požadovaná podle této směrnice. Příslušný orgán domovského členského státu ověří, zda je žadatel v domovském členském státě oprávněně usazen a zda jsou veškeré potřebné doklady, které byly vydány v domovském členském státě, platné a pravé. V případě důvodných pochybností příslušný orgán domovského členského státu konzultuje příslušný subjekt a může po žadateli požadovat ověřené kopie dokladů. V případě následných žádostí od stejného žadatele nesmí příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu vyžadovat opětovné předložení dokladů, které jsou již obsaženy v souboru systému IMI a které jsou stále platné.

4. Komise může přijímat prostřednictvím prováděcích aktů technické specifikace, opatření nutná pro zajištění integrity, důvěrnosti a správnosti údajů obsažených v evropském profesním průkazu a v souboru systému IMI, podmínky a postupy pro vydávání evropského profesního průkazu jeho držiteli, a to včetně možnosti stáhnout si soubor systému IMI nebo ho aktualizovat. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.


Článek 4c1

Evropský profesní průkaz pro dočasné a příležitostné poskytování jiných služeb než služeb uvedených v čl. 7 odst. 4

1. Příslušný orgán domovského členského státu do tří týdnů ověří žádost a podpůrné doklady v souboru systému IMI a vydá evropský profesní průkaz pro dočasné a příležitostné poskytování jiných služeb než služeb uvedených v čl. 7 odst. 4. Tato lhůta začíná okamžikem obdržení chybějících dokladů uvedených v čl. 4b odst. 3 prvním pododstavci, nebo pokud žádné další doklady nebyly požadovány, okamžikem, kdy uplyne jednotýdenní lhůta zmíněná v uvedeném pododstavci. Příslušný orgán domovského členského států poté neprodleně předá evropský profesní průkaz příslušným orgánům v každém dotčeném hostitelském členském státě a vyrozumí o tom žadatele. Po následujících 18 měsíců nesmí hostitelský členský stát vyžadovat žádné další ohlášení podle článku 7.

2. Proti rozhodnutí příslušného orgánu domovského členského státu nebo proti tomu, že nebylo vydáno ve lhůtě tří týdnů uvedené v odstavci 1, musí být přípustný opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů.

3. Pokud chce držitel evropského profesního průkazu poskytovat služby v jiných členských státech než ve státech, které byly původně zmíněny v žádosti uvedené v odstavci 1, může požádat o rozšíření. Pokud chce držitel pokračovat v poskytování služeb po dobu delší, než je 18 měsíců stanovených v odstavci 1, uvědomí o tom příslušné orgány. V obou případech držitel rovněž poskytne veškeré informace o podstatných změnách situace doložené v souboru systému IMI, které může příslušný orgán domovského členského státu požadovat v souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 4a odst. 7. Příslušný orgán domovského členského státu předá aktualizovaný evropský profesní průkaz dotčeným hostitelským členským státům.

4. Evropský profesní průkaz zůstává v platnosti na celém území všech dotčených hostitelských členských států po dobu, po kterou má jeho držitel na základě podkladů a informací obsažených v souboru systému IMI právo vykonávat svou činnost.


Článek 4d1

Evropský profesní průkaz pro usazení a pro dočasné a příležitostné poskytování služeb podle čl. 7 odst. 4

1. Příslušný orgán domovského členského státu do jednoho měsíce ověří pravost a platnost podpůrných dokladů v souboru systému IMI za účelem vystavení evropského profesního průkazu pro usazení či pro dočasné a příležitostné poskytování služeb podle čl. 7 odst. 4. Tato lhůta začíná okamžikem obdržení chybějících dokladů uvedených v čl. 4b odst. 3 prvním pododstavci, nebo pokud žádné další doklady nebyly požadovány, okamžikem, kdy uplyne jednotýdenní lhůta zmíněná v uvedeném pododstavci. Příslušný orgán domovského členského státu poté žádost neprodleně předá příslušnému orgánu hostitelského členského státu. Domovský členský stát uvědomí žadatele o stavu žádosti současně s předáním této žádosti hostitelskému členskému státu.

2. U případů uvedených v článcích 16, 21, 49a a 49b rozhodne hostitelský členský stát o tom, zda vystaví evropský profesní průkaz podle odstavce 1 do jednoho měsíce od přijetí žádosti předané domovským členským státem. V případě oprávněných pochyb si hostitelský členský stát může od domovského členského státu vyžádat dodatečné informace nebo může požádat, aby domovský členský stát přiložil ověřenou kopii dokladu, a domovský členský stát této žádosti vyhoví nejpozději dva týdny od jejího podání. S výhradou odst. 5 druhého pododstavce se bez ohledu na takový požadavek i nadále použije lhůta jednoho měsíce.

3. U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a v článku 14 rozhodne hostitelský členský stát ve lhůtě dvou měsíců od přijetí žádosti předané domovským členským státem o tom, zda vystaví evropský profesní průkaz či zda držiteli odborné kvalifikace uloží vyrovnávací opatření. V případě oprávněných pochyb si hostitelský členský stát může od domovského členského státu vyžádat dodatečné informace nebo může požádat, aby domovský členský stát přiložil ověřenou kopii dokladu, a domovský členský stát tomuto požadavku vyhoví nejpozději do dvou týdnů. S výhradou odst. 5 druhého pododstavce se bez ohledu na takový požadavek i nadále použije lhůta dvou měsíců

4. V případě, že hostitelský členský stát neobdrží nezbytné informace, jež může v souladu s touto směrnicí vyžadovat od domovského členského státu nebo od žadatele za účelem přijetí rozhodnutí o vystavení evropského profesního průkazu, může vystavení tohoto průkazu zamítnout. Toto zamítnutí musí být řádně odůvodněno.

5. Pokud hostitelský členský stát nevydá rozhodnutí ve lhůtách stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku nebo neuspořádá zkoušku způsobilosti podle čl. 7 odst. 4, je evropský profesní průkaz považován za vystavený a je prostřednictvím systému IMI automaticky zaslán držiteli odborné kvalifikace.

Hostitelský členský stát má možnost prodloužit lhůty pro automatické vystavení evropského profesního průkazu stanovené v odstavcích 2 a 3 o dva týdny. Důvody prodloužení odpovídajícím způsobem vysvětlí a informuje žadatele. Toto prodloužení může být jednou opakováno, a to pouze tehdy, je-li to naprosto nezbytné, zejména z důvodů souvisejících s veřejným zdravím nebo bezpečností příjemců služeb.

6. Opatření přijatá domovským členským státem na základě odstavce 1 nahrazují všechny žádosti o uznání odborných kvalifikací podle vnitrostátních právních předpisů hostitelského členského státu.

7. Proti rozhodnutí domovského a hostitelského členského státu přijatým podle odstavců 1 až 5 nebo proti tomu, že rozhodnutí nebylo domovským členským státem vydáno, musí být přípustný opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu.


Článek 4e1

Zpracování a přístup k údajům týkajícím se evropského profesního průkazu

1. Aniž je dotčena presumpce neviny, příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu aktualizují včas odpovídající soubor systému IMI informacemi o disciplinárních opatřeních nebo trestněprávních sankcích, které souvisejí se zákazem nebo omezením a mají důsledky pro další výkon činností držitele evropského profesního průkazu vystaveného podle této směrnice. Přitom dodržují pravidla pro ochranu osobních údajů, která stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 23), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) 24). K těmto aktualizacím patří vymazání informací, které nejsou nadále požadovány. Držitel evropského profesního průkazu a příslušné orgány, které mají přístup k odpovídajícímu souboru systému IMI, jsou neprodleně informováni o každé aktualizaci. Touto povinností nejsou dotčeny povinnosti výstrahy, které členské státy mají podle článku 56a.

2. Obsah aktualizací informací podle odstavce 1 je omezen na informace o:
a) totožnosti odborníka;
b) dotyčném povolání;
c) vnitrostátním orgánu nebo soudu, který přijal rozhodnutí o omezení nebo zákazu;
d) rozsah omezení nebo zákazu a
e) dobu, po kterou omezení nebo zákaz platí.

3. V souladu se směrnicí 95/46/ES je přístup k informacím obsaženým v souboru systému IMI omezen na příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu. Příslušné orgány informují držitele evropského profesního průkazu na jeho žádost o obsahu souboru systému IMI.

4. Informace obsažené v evropském profesním průkazu se omezují na údaje nezbytné pro zjištění práva jeho držitele na výkon povolání, pro které byl vydán, a to příjmení, jméno, datum a místo narození, povolání, dosaženou kvalifikaci žadatele a platný režim, dotyčné příslušné orgány, číslo průkazu, bezpečnostní prvky a platný průkaz totožnosti. Informace týkající se odborné praxe, kterou držitel evropského profesního průkazu získal, nebo o vyrovnávacích opatřeních, které absolvoval, jsou zahrnuty v souboru systému IMI.

5. Osobní údaje obsažené v souboru systému IMI mohou být zpracovávány tak dlouho, jak je zapotřebí pro účely postupu uznávání jako takového, a jako důkaz uznání nebo předání prohlášení vyžadovaného podle článku 7. Členské státy zajistí, aby držitel evropského profesního průkazu měl právo požádat kdykoliv a bez toho, aby mu tím vznikly jakékoli náklady, o opravu nepřesných či neúplných údajů nebo o odstranění nebo zablokování dotyčného souboru systému IMI. Držitel je o tomto právu informován v okamžiku vystavení evropského profesního průkazu a toto právo je mu poté připomínáno každé dva roky. V případě, že původní žádost o evropský profesní průkaz byla podána on-line, by tato připomínka měla být zasílána automaticky prostřednictvím systému IMI.

V případě žádosti o odstranění souboru systému IMI spojeného s evropským profesním průkazem vystaveným za účelem usazení či dočasného a příležitostného poskytování služeb podle čl. 7 odst. 4 vystaví příslušné orgány hostitelského členského státu držiteli odborné kvalifikace doklad potvrzující uznání jeho odborné kvalifikace.

6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů v evropském profesním průkazu a ve všech souborech systému IMI jsou příslušné orgány členských států považovány za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES. V souvislosti se svou odpovědností podle odstavců 1 až 4 tohoto článku a se zpracováním osobních údajů, které k nim patří, je Komise považována za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů 25)

7. Aniž je dotčen odstavec 3, hostitelské členské státy zajistí, že zaměstnavatelé, zákazníci, pacienti, veřejné orgány a ostatní zúčastněné strany mohou ověřovat pravost a platnost evropského profesního průkazu, který jim jeho držitel předloží.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla týkající se přístupu k souboru systému IMI, technické prostředky a postupy pro ověření uvedené v prvním pododstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.


Článek 4f1

Částečný přístup

1. Příslušný orgán hostitelského členského státu poskytne případ od případu částečný přístup k výkonu odborné činnosti na svém území, pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) odborník je plně způsobilý vykonávat v domovském členském státě odbornou činnost, k jejímuž výkonu se v hostitelském členském státě snaží získat částečný přístup;
b) rozdíly mezi odbornou činností vykonávanou v souladu se zákonem v domovském členském státě a regulovaným povoláním v hostitelském členském státě jako takovým jsou tak velké, že by uplatnění vyrovnávacích opatření znamenalo požadovat po žadateli absolvování celého programu vzdělávání a odborné přípravy v hostitelském členském státě, aby v něm měl přístup k celému regulovanému povolání;
c) odbornou činnost lze objektivně oddělit od ostatních činností, které v hostitelském členském státě spadají pod regulované povolání.

Pro účely písmene c) zohlední příslušný orgán hostitelského členského státu, zda tato odborná činnost může být samostatně prováděna v domovském členském státě.

2. Částečný přístup je možno odmítnout, pokud je toto odmítnutí zdůvodněno naléhavými důvody obecného zájmu, které jsou přiměřené pro dosažení sledovaného cíle a nepřesahují míru nezbytně nutnou pro dosažení tohoto cíle.

3. Žádosti, jež jsou podány za účelem usazení v hostitelském členském státě, se posuzují v souladu s hlavou III kapitolami I a IV.

4. Žádosti, jež jsou podány za účelem poskytování dočasných a příležitostných služeb v hostitelském členském státě, které se týkají odborných činností s důsledky pro ochranu zdraví nebo bezpečnost, se posuzují v souladu s hlavou II.

5. Odchylně od čl. 7 odst. 4 šestého pododstavce a čl. 52 odst. 1 se po poskytnutí částečného přístupu odborná činnost vykonává pod profesním označením domovského členského státu. Hostitelský členský stát může požadovat používání tohoto profesního označení v jazycích hostitelského členského státu. Odborníci, kteří využívají částečný přístup, příjemcům služeb jasně sdělí rozsah své odborné činnosti.

6. Tento článek se nevztahuje na odborníky, kteří využívají automatické uznávání svých odborných kvalifikací podle hlavy III kapitol II, III a IIIa.

B


HLAVA II

Volné poskytování služeb


Článek 52

Zásada volného poskytování služeb

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní předpisy Společenství a články 6 a 7 této směrnice, neomezí členské státy z žádného důvodu vztahujícího se k odborné kvalifikaci poskytování služeb v jiném členském státě:

a) je-li poskytovatel služby v souladu se zákonem usazen v členském státě za účelem výkonu stejného povolání (dále jen "členský stát usazení") a

M9

b) pokud se poskytovatel služby přestěhuje, vykonával-li toto povolání v jednom nebo několika členských státech po dobu nejméně jednoho roku během deseti let předcházejících poskytování služeb a není-li povolání v členském státě usazení regulováno. Podmínka výkonu povolání po dobu jednoho roku se neuplatňuje v případě, že se povolání nebo vzdělání a odborná příprava, které k tomuto povolání vedou, regulují.

B

2. ⇒C3 Tato hlava se použije pouze tehdy, pokud se poskytovatel služby pohybuje na území hostitelského členského státu, ⇐ aby zde dočasně a příležitostně vykonával povolání uvedené v odstavci 1.

Povaha dočasného a příležitostného poskytování služeb se posuzuje případ od případu, zejména s ohledem na dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost.

3. ⇒C3 Pokud se poskytovatel služeb pohybuje, podléhá pravidlům pro výkon povolání stavovské, zákonné nebo správní povahy, která jsou přímo spojena s odbornou kvalifikací, například definice povolání, užívání profesních označení a vážné zanedbání povinné péče při výkonu povolání, ⇐ které přímo a konkrétně souvisí s ochranou a bezpečností spotřebitele, jakož i disciplinárním předpisům, které se v hostitelském členském státě vztahují na ⇒C3 příslušníky povolání ⇐, kteří zde vykonávají stejné povolání.


Článek 61

Osvobození

Podle čl. 5 odst. 1 osvobodí hostitelský členský stát poskytovatele služeb usazené v jiném členském státě od požadavků, které ukládá ⇒C3 příslušníkům povolání ⇐ usazeným na svém území, týkajících se:
a) povolení, registrace nebo členství v profesní organizaci nebo subjektu. Členské státy mohou pro snadnější uplatňování disciplinárních předpisů platných na jejich území podle čl. 5 odst. 3 stanovit automatickou dočasnou registraci nebo formální členství v takové profesní organizaci nebo subjektu za předpokladu, že tato registrace nebo členství nezpozdí nebo jakýmkoli způsobem neztíží poskytování služeb a nepředstavuje pro poskytovatele služeb dodatečné náklady. Kopii ohlášení a případně jeho obnovení podle čl. 7 odst. 1 doplněnou u povolání, která mají důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost podle čl. 7 odst. 4 nebo která využívají automatického uznávání podle hlavy III kapitoly III, kopií dokladů podle čl. 7 odst. 2 zašle příslušný orgán příslušné profesní organizaci nebo subjektu, což pro tento účel představuje automatickou dočasnou registraci nebo formální členství;
b) registrace u subjektu sociálního zabezpečení, ⇒C3 aby bylo možné u pojišťovacích subjektů vyúčtování činností vykonávaných ve prospěch pojištěnců. ⇐

Poskytovatel služby však předem a v naléhavém případě následně uvědomí subjekt uvedený v písmenu b) o službách, které poskytl.


Článek 7

C3


Předběžné ohlášení v případě, že se poskytovatel služby pohybuje

B

1. ⇒C3 Členské státy mohou požadovat, aby v případě, že se poskytovatel služby poprvé pohybuje z jednoho členského státu do druhého ⇐ za účelem poskytování služeb, předem uvědomil příslušný orgán v hostitelském členském státě v písemném ohlášení, které zahrne rovněž údaje o pojistném krytí nebo jiných prostředcích osobní nebo kolektivní ochrany s ohledem na odpovědnost při výkonu povolání. Toto ohlášení se jednou ročně obnovuje, pokud poskytovatel služeb chce v daném roce dočasně nebo příležitostně poskytovat služby v tomto členském státě. Poskytovatel služeb může doručit ohlášení jakoukoli formou.

2. Pro první poskytnutí služby nebo v případě věcné změny oproti situaci doložené doklady mohou členské státy požadovat, aby k ohlášení byly připojeny tyto doklady:

a) doklad o státní příslušností poskytovatele služeb,

b) osvědčení potvrzující, že držitel je v souladu se zákonem usazen v členském státě za účelem výkonu dotyčných činností a že mu výkon těchto činností není v okamžiku vydání osvědčení zakázán, a to ani dočasně,

c) doklad o odborné kvalifikaci,

M9

d) v případech uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. b) jakýkoli důkaz o tom, že poskytovatel služeb vykonával dotyčnou činnost po dobu nejméně jednoho roku v předcházejících deseti letech,

e) pro povolání související s bezpečností a veřejným zdravím a pro povolání týkající se vzdělávání nezletilých, včetně péče o děti a předškolní výchovy, jestliže to členský stát vyžaduje od svých vlastních státních příslušníků, osvědčení potvrzující, že jim nebyl dočasně ani trvale zakázán výkon povolání a že nebyli odsouzeni za spáchání trestného činu,

f) pro povolání, jejichž výkon může mít důsledky pro bezpečnost pacientů, prohlášení o žadatelově znalosti jazyka nezbytné pro vykonávání tohoto povolání v hostitelském členském státě,

g) pro povolání zahrnující činnosti uvedené v článku 16, která členský stát oznámil v souladu s čl. 59 odst. 2, osvědčení o povaze a době trvání činnosti vystavené příslušným orgánem nebo subjektem členského státu, ve kterém je poskytovatel služby usazen.

2a. Podání požadovaného ohlášení poskytovatelem služby v souladu s odstavcem 1 jej opravňuje k přístupu k činnosti poskytování služeb nebo k výkonu této činnosti na celém území dotyčného členského státu. Členský stát může vyžadovat dodatečné informace uvedené v odstavci 2 týkající se odborné kvalifikace poskytovatele služeb, pokud:
a) se jedná o povolání, které je v některých částech území daného členského státu regulováno jiným způsobem;
b) se tato regulace vztahuje rovněž na všechny státní příslušníky tohoto členského státu;
c) jsou rozdíly v této regulaci zdůvodněny naléhavými důvody obecného zájmu týkajícími se veřejného zdraví nebo bezpečnosti příjemců služeb a
d) neexistuje jiný způsob, kterým by členský stát mohl tyto informace získat.

B

3. Služba se poskytuje pod profesním označením členského státu usazení, existuje-li v tomto státě pro dotyčnou odbornou činnost takové označení. Toto označení je uvedeno v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu usazení tak, aby se předešlo záměně s profesním označením hostitelského členského státu. Pokud v členském státě usazení neexistuje takové profesní označení, uvede poskytovatel služeb svou dosaženou kvalifikaci v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků tohoto státu. Výjimečně je v případech uvedených v hlavě III kapitole III služba poskytována pod profesním označením hostitelského členského státu.

M9

4. V případě prvního poskytnutí služeb u regulovaných povolání, která mají důsledky pro veřejné zdraví nebo bezpečnost a která nevyužívají automatického uznávání podle hlavy III kapitoly II, III nebo IIIa, může příslušný orgán hostitelského členského státu zkontrolovat odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb před tímto prvním poskytnutím služeb. Tato předběžná kontrola je možná pouze tehdy, je-li jejím účelem předejít vážnému poškození zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby kvůli nedostatečné odborné kvalifikaci poskytovatele služeb a pokud tato kontrola nepřesahuje to, co je za tímto účelem nezbytné.

Příslušný orgán nejpozději jeden měsíc po obdržení ohlášení a průvodních dokladů uvedených v odstavcích 1 a 2 uvědomí poskytovatele služby o svém rozhodnutí:

a) jeho odborné kvalifikace neověřovat;

b) poté, co ověřil jeho odbornou kvalifikaci:
i) vyžadovat od poskytovatele služeb, aby složil zkoušku způsobilosti, nebo
ii) umožnit poskytování služeb.

Existují-li obtíže, které by mohly vést k prodlení s přijetím rozhodnutí podle druhého pododstavce, uvědomí příslušný orgán poskytovatele služeb o důvodech prodlení ve stejné lhůtě. Obtíže musí být vyřešeny do jednoho měsíce od tohoto uvědomění a konečné rozhodnutí přijato nejpozději dva měsíce po vyřešení obtíží.

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi odbornou kvalifikací poskytovatele služeb a odbornou přípravou, která je vyžadována v hostitelském členském státě, a to v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost a nelze ho vyrovnat odbornou praxí poskytovatele služeb nebo znalostmi, dovednostmi a schopnostmi, které poskytovatel služeb nabyl celoživotním učením a které za tímto účelem potvrdil příslušný subjekt, poskytne hostitelský členský stát poskytovateli služeb možnost, aby prokázal, zejména formou zkoušky způsobilosti podle druhého pododstavce písm. b), že nabyl chybějící znalosti, dovednosti nebo schopnosti. Hostitelský členský stát přijme na uvedeném základě rozhodnutí o tom, zda povolí poskytování služeb. V každém případě musí být možné poskytovat služby do jednoho měsíce po vydání rozhodnutí podle druhého pododstavce.

Službu je možno poskytovat, pokud příslušný orgán nereaguje ve lhůtách stanovených ve druhém a třetím pododstavci.

V případech, kdy odborná kvalifikace byla ověřena podle tohoto odstavce, poskytuje se služba pod profesním označením hostitelského členského státu.

B


Článek 81

Správní spolupráce

M9

1. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou v případě oprávněných pochybností požádat příslušné orgány členského státu usazení, aby jim poskytly informace o usazení poskytovatele služeb v souladu s právními předpisy, o jeho bezúhonnosti a o tom, že neexistují žádné disciplinární nebo trestněprávní sankce profesní povahy. V případě, že se příslušné orgány hostitelského členského státu rozhodnou ověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb, mohou požádat příslušné orgány členského státu usazení, aby jim poskytly informace o odborné přípravě poskytovatele služeb v rozsahu nutném pro posouzení podstatného rozdílu, který by mohl poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost. Příslušné orgány členského státu usazení poskytnou tyto informace v souladu s článkem 56. V případě povolání, která nejsou v domovském členském státě regulována, mohou tyto informace poskytnout rovněž centra pomoci uvedená v článku 57b.

B

2. Příslušné orgány zajistí výměnu všech informací, které jsou nezbytné pro správné vyřízení stížnosti příjemce služby na poskytovatele služeb. Příjemci jsou o výsledku stížnosti informováni.


Článek 9

Informace poskytované příjemcům služeb

Je-li služba poskytována pod profesním označením členského státu usazení nebo pod dosaženou kvalifikací poskytovatele služby, mohou vedle ostatních informačních požadavků podle práva Společenství příslušné orgány hostitelského členského státu požadovat, aby poskytovatel služeb poskytl příjemcům služeb některou nebo všechny tyto informace:
a) je-li poskytovatel služeb zapsán v obchodním rejstříku nebo v obdobném veřejném rejstříku, rejstřík, v němž je zapsán, a jeho registrační číslo, nebo obdobný prostředek identifikace uvedený v rejstříku;
b) podléhá-li činnost povolovacímu režimu v členském státě usazení, název a adresa příslušného kontrolního orgánu;
c) profesní sdružení nebo podobný subjekt, u něhož je poskytovatel služeb zapsán;
d) profesní označení, nebo pokud takové označení neexistuje, dosažená kvalifikace poskytovatele služby a členský stát, ve kterém byla udělena;
e) vykonává-li poskytovatel služeb činnost podléhající dani z přidané hodnoty, identifikační číslo podle čl. 22 odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 26);
f) údaje o pojistném krytí nebo jiných prostředcích osobní nebo kolektivní ochrany s ohledem na odpovědnost při výkonu povolání.


HLAVA III

Svoboda usazování


KAPITOLA I

Obecný systém uznávání dokladů o odborné kvalifikaci


Článek 101

Oblast působnosti

Tato kapitola se použije na všechna povolání, na která se nevztahují kapitoly II a III této hlavy a v níže uvedených případech, kdy žadatel ze zvláštních a výjimečných důvodů nesplňuje podmínky stanovené v těchto kapitolách:

a) pro činnosti uvedené v příloze IV, pokud migrující osoba nesplňuje požadavky článků 17, 18 a 19;

b) pro lékaře se základní odbornou přípravou, ⇒C3 specializované lékaře ⇐, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, zubní lékaře, ⇒C3 specializované zubní lékaře ⇐, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, pokud migrující osoba nesplňuje požadavky skutečné odborné praxe v souladu se zákonem podle článků 23, 27, 33, 37, 39, 43 a 49;

c) pro architekty, je-li migrující osoba držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci, který není uveden v příloze V bodu 5.7;

C3 d) aniž je dotčen čl. 21 odst. 1 a články 23 a 27, pro lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, zubní lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou ⇐⇒C3 specializaci ⇐⇒C3 a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení uvedených v příloze V bodech 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1, a sice výlučně za účelem uznání příslušné ⇐⇒C3 specializace ⇐;

C3 e) pro sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou zdravotní péči a pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení ⇐ uvedených v příloze V bodu 5.2.2, pokud migrující osoba usiluje o uznání v jiném členském státě, ve kterém jsou příslušné odborné činnosti vykonávány specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří neabsolvovali odbornou přípravu zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči;

C3

f) pro specializované zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří neabsolvovali odbornou přípravu zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, pokud migrující osoba usiluje o uznání v jiném členském státě, ve kterém jsou příslušné odborné činnosti vykonávány zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči, specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří neabsolvovali odbornou přípravu zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení uvedených v příloze V bodu 5.2.2;

B

g) pro migrující osoby, které splňují požadavky čl. 3 odst. 3.


Článek 112

Úrovně kvalifikace

M9

Pro účely uplatňování článku 13 a čl. 14 odst. 6 jsou odborné kvalifikace rozděleny do těchto úrovní:

B

a) osvědčení způsobilosti vydané příslušným orgánem domovského členského státu určeným podle právních a správních předpisů tohoto státu na základě:
C3 i) buď vzdělávacího programu, který netvoří ⇐ součást osvědčení nebo diplomu ve smyslu písmen b), c), d) nebo e), nebo zvláštní zkoušky bez předchozí odborné přípravy, nebo výkonu povolání v členském státě na plný pracovní úvazek po dobu tří po sobě následujících let nebo po odpovídající dobu v případě částečného úvazku během předchozích deseti let,
ii) nebo obecného základního nebo středoškolského vzdělání, které potvrzuje, že držitel získal obecné znalosti;

b) osvědčení, které prokazuje úspěšné ukončení středoškolského studia:
i) buď obecné povahy, doplněného studiem nebo odbornou přípravou vyjma studia nebo odborné přípravy uvedených v písmenu c) nebo ⇒C3 zkušební praxí nebo praxí pod dohledem ⇐ vyžadovanou navíc k tomuto studiu,
ii) nebo technické nebo odborné povahy, případně doplněného studiem nebo odbornou přípravou uvedenou v bodě i) nebo ⇒C3 zkušební praxí nebo praxí pod dohledem ⇐ vyžadovanou navíc k tomuto studiu;

C3

c) diplom, který prokazuje úspěšné ukončení:

B

i) buď odborné přípravy na postsekundární úrovni, vyjma přípravu uvedenou v písmenech d) a e), v délce nejméně jednoho roku nebo po odpovídající dobu rozvolněného studia, u níž je zpravidla jednou z podmínek přijetí úspěšné ukončení středoškolského studia požadovaného pro přijetí do vysokoškolského studia nebo vyššího vzdělání, nebo dokončení školní docházky na úrovni druhého cyklu střední školy, a také odborná příprava, která může být požadována navíc k uvedenému postsekundárnímu studiu,

M9

ii) regulovaného vzdělávání a odborné přípravy nebo v případě regulovaných povolání odborné přípravy se zvláštní strukturou s kompetencemi přesahujícími kompetence stanovené pro úroveň b, které jsou rovnocenné úrovni odborné přípravy podle bodu i), pokud tato odborná příprava zajišťuje srovnatelnou odbornou úroveň a připravuje uchazeče o vzdělání na srovnatelnou úroveň povinností a funkcí, a to za podmínky, že diplom provází osvědčení vystavené domovským členským státem;

d) diplom, který potvrzuje, že držitel úspěšně ukončil odbornou přípravu na postsekundární úrovni v délce nejméně tří a nejvýše čtyř let nebo v odpovídající délce v případě rozvolněného studia, a který může být navíc vyjádřen odpovídajícím počtem kreditů ECTS, na univerzitě, vysoké škole nebo jiném zařízení podobné úrovně, a v případě potřeby rovněž potvrzení, že úspěšně ukončil odbornou přípravu, která může být požadována navíc k uvedenému postsekundárnímu studiu;

e) diplom, který potvrzuje, že držitel úspěšně ukončil postsekundární studium v délce nejméně čtyř let nebo v odpovídající délce v případě rozvolněného studia, a který může být navíc vyjádřen odpovídajícím počtem kreditů ECTS, na univerzitě, vysoké škole nebo jiném zařízení podobné úrovně, a v případě potřeby rovněž potvrzení, že úspěšně ukončil odbornou přípravu, která může být požadována navíc k uvedenému postsekundárnímu studiu.

-

B


Článek 122

Rovnocenné kvalifikace

M9

Jakýkoli doklad o dosažené kvalifikaci nebo jakýkoli soubor dokladů o dosažené kvalifikaci, který byl vydán příslušným orgánem v členském státě a který prokazuje, že jeho držitel úspěšně dokončil odbornou přípravu v Unii v rámci řádného nebo rozvolněného studia a v rámci nebo mimo rámec formálních studijních programů, kterou tento členský stát uznává jako rovnocennou odbornou přípravu a která uděluje držiteli stejná práva na přístup k povolání nebo jeho výkon nebo připravuje na výkon tohoto povolání, se považuje za doklad o dosažené kvalifikaci uvedený v článku 11, včetně dotyčné úrovně.

B

C3 Odborná kvalifikace, která, přestože nesplňuje požadavky stanovené v platných právních a správních předpisech domovského členského státu pro přístup k povolání a jeho výkon, přiznává držiteli nabytá práva na základě těchto předpisů, se také považuje za doklad o dosažené kvalifikaci za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v prvním pododstavci. To platí zejména tehdy, ⇐ když členský stát, ze kterého držitel pochází, zvýší úroveň odborné přípravy vyžadované pro přístup k povolání a jeho výkon a pokud osoba, která absolvovala dřívější odbornou přípravu, jež nesplňuje nároky nové kvalifikace, požívá práva nabytá na základě vnitroprávních právních nebo správních předpisů; v tomto případě považuje hostitelký členský stát tuto odbornou přípravu pro účely uplatnění článku 13 za odpovídající nové úrovni odborné přípravy.

M9


Článek 131

Podmínky uznávání

1. Pokud je v hostitelském členském státě přístup k regulovanému povolání nebo jeho výkon podmíněn držením zvláštní odborné kvalifikace, povolí příslušný orgán tohoto členského státu přístup k tomuto povolání a jeho výkon žadatelům za stejných podmínek, jaké se vztahují na jeho vlastní státní příslušníky, pokud jsou držiteli osvědčení způsobilosti nebo dokladu o dosažené kvalifikaci podle článku 11, který jiný členský stát požaduje k získání přístupu k tomuto povolání a jeho výkonu na svém území.

Osvědčení o způsobilosti nebo doklad o dosažené kvalifikaci vystavuje příslušný orgán členského státu, který byl určen v souladu s právními a správními předpisy tohoto členského státu.

2. Přístup k povolání a jeho výkon podle odstavce 1 se přizná rovněž žadatelům, kteří v průběhu předchozích 10 let vykonávali dotčené povolání na plný úvazek po dobu jednoho roku nebo na zkrácený úvazek po dobu, jež v celkovém souhrnu odpovídá ročnímu plnému úvazku, v jiném členském státě, v němž toto povolání není regulováno, a kteří jsou držiteli jednoho nebo více osvědčení způsobilosti nebo dokladů o dosažené kvalifikaci, které vystavil jiný členský stát, v němž toto povolení není regulováno.

Osvědčení způsobilosti a doklady o dosažené kvalifikaci splňují tyto podmínky:
a) byly vydány příslušným orgánem členského státu určeným v souladu s právními a správními předpisy tohoto členského státu;
b) prokazují, že držitel byl připraven na výkon dotyčného povolání.

Roční odbornou praxi podle prvního pododstavce však nelze vyžadovat, pokud doklad o dosažené kvalifikaci, jehož je žadatel držitelem, potvrzuje regulované vzdělávání a odbornou přípravu.

3. Hostitelský členský stát uzná úroveň potvrzenou podle článku 11 domovským členským státem i osvědčení, kterým domovský členský stát dokládá, že regulované vzdělání a odborná příprava nebo odborná příprava se zvláštní strukturou, jak jsou uvedeny v čl. 11 písm. c) bodě ii), odpovídají úrovni stanovené v čl. 11 písm. c) bodě i).

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku a od článku 14 může příslušný orgán hostitelského členského státu odmítnout přístup k regulovanému povolání a jeho výkon držitelům osvědčení způsobilosti zařazeným do kategorie uvedené v čl. 11 písm. a), pokud je vnitrostátní odborná kvalifikace požadovaná pro výkon tohoto povolání na jeho území zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 písm. e).

B


Článek 142

Vyrovnávací opatření

M9

1. Bez ohledu na článek 13 může hostitelský stát požadovat, aby žadatel absolvoval adaptační období nepřesahující tři roky nebo složil zkoušku způsobilosti, pokud:
a) odborná příprava, kterou žadatel absolvoval, se podstatně liší od obsahu osvědčeného dokladem o dosažené kvalifikaci, který je požadován hostitelským členským státem;
b) regulované povolání v hostitelském členském státě zahrnuje jednu nebo více regulovaných odborných činností, které nejsou součástí příslušného povolání v domovském členském státě žadatele, a náplň odborné přípravy vyžadované v hostitelském členském státě se podstatně liší od obsahu zahrnutého v osvědčení způsobilosti nebo dokladu o dosažené kvalifikaci žadatele.

B

2. Pokud hostitelský členský stát využije možnosti podle odstavce 1, musí poskytnout žadateli právo zvolit si mezi adaptačním obdobím a zkouškou způsobilosti.

Pokud se členský stát s ohledem na dané povolání domnívá, že je nutné odchýlit se od požadavku stanoveného v předchozím pododstavci, který poskytuje žadateli právo zvolit si mezi adaptačním obdobím a zkouškou způsobilosti, uvědomí o tom předem ostatní členské státy a Komisi a dostatečně tuto odchylku odůvodní.

M9

Pokud se Komise domnívá, že odchylka uvedená v druhém pododstavci není přiměřená nebo neodpovídá právu Unie, přijme ve lhůtě tří měsíců od obdržení všech nezbytných informací prováděcí akt, kterým požádá dotčený členský stát, aby od plánovaného opatření upustil. Neodpoví-li Komise ve výše uvedené lhůtě, lze odchylku použít.

B

3. Odchylně od zásady práva žadatele na volbu podle odstavce 2 může pro povolání, jejichž výkon vyžaduje přesnou znalost vnitrostátního práva a v nichž poskytování právních rad nebo právní pomoci týkající se vnitrostátního práva je základním a nezbytným předpokladem dotyčné odborné činnosti, hostitelský členský stát stanovit buď adaptační období, nebo zkoušku způsobilosti.

C3 To platí rovněž pro případy stanovené v čl. 10 písm. b) a c), v čl. 10 písm. d) týkajícím se lékařů a zubních lékařů, v čl. 10 písm. písm. f), pokud migrující osoba usiluje o uznání v jiném členském státě, ve kterém jsou dotyčné odborné činnosti vykonávány zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči nebo specializovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost a kteří museli absolvovat odbornou přípravu vedoucí k získání označení ⇐ uvedených v příloze V bodu 5.2.2 a v čl. 10 písm. g).

V případech podle čl. 10 odst. a) může hostitelský členský stát požadovat adaptační období nebo zkoušku způsobilosti, chce-li migrující osoba vykonávat odborné činnosti v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku, které vyžadují znalost a uplatňování zvláštních platných vnitrostátních předpisů, za předpokladu, že znalost a uplatňování těchto předpisů vyžadují příslušné orgány hostitelského členského státu od vlastních státních příslušníků pro přístup k těmto činnostem.

M9

Odchylně od zásady, že žadatel má právo zvolit si mezi adaptačním obdobím a zkouškou způsobilosti, jak je stanoveno v odstavci 2, může hostitelský členský stát jednu z těchto možností stanovit v případě:
a) držitele odborné kvalifikace uvedené v čl. 11 písm. a) žádajícího o uznání své odborné kvalifikace, pokud je požadovaná vnitrostátní odborná kvalifikace zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 písm. c), nebo
b) držitele odborné kvalifikace uvedené v čl. 11 písm. b) žádajícího o uznání své odborné kvalifikace, pokud je požadovaná vnitrostátní odborná kvalifikace zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 písm. d) nebo e).

V případě držitele odborné kvalifikace uvedené v čl. 11 písm. a) žádajícího o uznání své odborné kvalifikace, pokud je požadovaná vnitrostátní odborná kvalifikace zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 písm. d), může hostitelský členský stát uložit adaptační období i zkoušku způsobilosti.

4. Pro účely uplatňování odstavců 1 a 5 se "podstatně se lišícím obsahem" rozumí záležitosti, jejichž znalost a související získané dovednosti a schopnosti jsou nezbytným předpokladem pro výkon povolání a u kterých odborná příprava migrující osoby vykazuje značné rozdíly oproti odborné přípravě vyžadované hostitelským členským státem, pokud jde o obsah.

5. Odstavec 1 se použije při řádném zohlednění zásady proporcionality. Zejména pokud hostitelský členský stát zamýšlí vyžadovat od žadatele absolvování adaptačního období nebo složení zkoušky způsobilosti, musí nejprve zjistit, zda znalosti, dovednosti a schopnosti, které žadatel nabyl během odborné praxe nebo celoživotního učení v jakémkoli členském státě nebo třetí zemi a které byly za tímto účelem potvrzeny příslušným orgánem, nemohou zcela nebo částečně vyrovnat podstatné rozdíly vymezené v odstavci 4.

6. Rozhodnutí o uložení adaptačního období nebo zkoušky způsobilosti se řádně zdůvodňuje. Žadateli jsou poskytnuty zejména tyto informace:
a) úroveň odborné kvalifikace požadovaná v hostitelském členském státě a úroveň odborné kvalifikace dosažená žadatelem v souladu s klasifikací stanovenou v článku 11, a
b) podstatné rozdíly uvedené v odstavci 4 a důvody, pro které znalosti, dovednosti a schopnosti, které žadatel nabyl během odborné praxe nebo celoživotního učení a které byly za tímto účelem potvrzeny příslušným orgánem, nemohou tyto rozdíly vyrovnat.

7. Členské státy zajistí, aby měli žadatelé možnost absolvovat zkoušku způsobilosti uvedenou v odstavci 1 nejpozději šest měsíců od data vydání původního rozhodnutí o povinnosti složit zkoušku způsobilosti.

-

B


KAPITOLA II

Uznávání odborné praxe


Článek 16

Požadavky na odbornou praxi

Pokud je v členském státě přístup k některé z činností vyjmenovaných v příloze IV nebo její výkon podmíněn získáním obecných, obchodních nebo odborných znalostí a schopností, uzná členský stát předchozí výkon činnosti v jiném členském státě za dostatečný důkaz o těchto znalostech a schopnostech. Činnost musela být vykonávána v souladu s články 17, 18 a 19.


Článek 171

Činnosti uvedené na seznamu I přílohy IV

1. Pro činnosti uvedené na seznamu I přílohy IV musí být dotyčná činnost předem vykonávána:
a) po dobu šesti po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku; nebo
b) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně ⇒C3 tříletou odbornou přípravu doloženou ⇐ osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné; nebo
c) po dobu čtyř po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně ⇒C3 dvouletou odbornou přípravu doloženou ⇐ osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné; nebo
d) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení, prokáže-li oprávněná osoba, že vykonávala dotyčnou činnost nejméně pět let v postavení zaměstnance; nebo
e) po dobu pěti po sobě následujících let ve vedoucím postavení, z toho nejméně tři roky v technické funkci představující odpovědnost alespoň za jedno oddělení podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně ⇒C3 tříletou odbornou přípravu doloženou ⇐ osvědčením uznaným státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné.

2. V případech podle písmen a) a d) nesmí být činnost ke dni podání žádosti dotyčnou osobou u příslušného orgánu podle článku 56 ukončena před více než deseti lety.

3. Ustanovení odst. 1 písm. e) se nepoužije pro činnosti skupiny ex 855 (kadeřnictví) podle klasifikace ISIC.


Článek 181

Činnosti uvedené na seznamu II přílohy IV

1. Pro činnosti uvedené na seznamu II přílohy IV musí být dotyčná činnost předem vykonávána:
a) po dobu pěti po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku; nebo
b) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně ⇒C3 tříletou odbornou přípravu doloženou ⇐ osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné; nebo
c) po dobu čtyř po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně ⇒C3 dvouletou odbornou přípravu doloženou ⇐ osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné; nebo
d) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že vykonávala dotyčnou činnost nejméně pět let v postavení zaměstnance; nebo
e) po dobu pěti po sobě následujících let v postavení zaměstnance, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně ⇒C3 tříletou odbornou přípravu doloženou ⇐ osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné; nebo
f) po dobu šesti po sobě následujících let v postavení zaměstnance, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala nejméně ⇒C3 dvouletou odbornou přípravu doloženou ⇐ osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné.

2. V případech podle písmen a) a d) nesmí být činnost ke dni podání žádosti dotyčnou osobou u příslušného orgánu podle článku 56 ukončena před více než deseti lety.


Článek 191

Činnosti uvedené na seznamu III přílohy IV

1. Pro činnosti uvedené na seznamu III přílohy IV musí být dotyčná činnost předem vykonávána:
a) po dobu tří po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku; nebo
b) po dobu dvou po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala ⇒C3 odbornou přípravu doloženou ⇐ osvědčením uznaným členským státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné; nebo
c) po dobu dvou po sobě následujících let v nezávislém postavení nebo v postavení ředitele podniku, prokáže-li oprávněná osoba, že vykonávala dotyčnou činnost nejméně tři roky v postavení zaměstnance; nebo
d) po dobu tří po sobě následujících let v postavení zaměstnance, prokáže-li oprávněná osoba, že pro dotyčnou činnost dříve získala ⇒C3 odbornou přípravu doloženou ⇐ osvědčením uznaným státem nebo považovaným příslušným profesním sdružením za platné.

2. V případech podle písmen a) a c) nesmí být činnost ke dni podání žádosti dotyčnou osobou u příslušného orgánu podle článku 56 ukončena před více než deseti lety.

M9


Článek 201

Úprava seznamů činností v příloze IV

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o úpravy seznamů činností v příloze IV, pro které se uznává odborná praxe podle článku 16, za účelem aktualizace nebo vyjasnění činností uvedených na seznamu v příloze IV, a to zejména s cílem blíže upřesnit jejich rozsah a zohlednit nejnovější vývoj v oblasti klasifikace podle činností, za předpokladu, že to nepředstavuje zúžení rozsahu činností týkajících se jednotlivých kategorií a že nedojde k převodu činností mezi stávajícími seznamy I, II a III přílohy IV.

B


KAPITOLA III

Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu


Oddíl 1

Obecná ustanovení


Článek 212

Zásada automatického uznávání

1. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci zajišťující přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, ⇒C3 specializovaného zubního lékaře ⇐, veterinárního lékaře, farmaceuta a architekta uvedené v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1, které splňují minimální požadavky na odbornou přípravu uvedené v článcích 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 a 46, a za účelem přístupu k odborným činnostem a jejich výkonu přiznává těmto dokladům na svém území stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené kvalifikaci, které sám vydává.

Takové doklady o dosažené kvalifikaci musí být vydány příslušnými orgány členských států a případně doplněny osvědčeními uvedenými v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1.

První a druhý pododstavec se nedotýkají nabytých práv podle článků 23, 27, 33, 37, 39 a 49.

2. Každý členský stát uznává pro výkon činností všeobecného lékaře v rámci svého vnitrostátního systému sociálního zabezpečení doklady o dosažené kvalifikaci uvedené v příloze V bodu 5.1.4, které jsou vydávány státním příslušníkům členských států ostatními členskými státy v souladu s minimálními požadavky na odbornou přípravu podle článku 28.

Předchozí pododstavec se nedotýká nabytých práv podle článku 30.

3. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky uvedené v příloze V bodu 5.5.2, které jsou vydávány státním příslušníkům členských států jinými členskými státy a které splňují minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 40 a kritéria podle článku 41, a za účelem přístupu k odborným činnostem a jejich výkonu přiznává těmto dokladům na svém území stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené kvalifikaci, které sám vydává. Toto ustanovení se nedotýká nabytých práv podle článků 23 a 43.

M9

4. Pro provozování lékáren, na něž se nevztahují územní omezení, může členský stát rozhodnout odchylně, že neuzná doklady o dosažené kvalifikaci uvedené v bodu 5.6.2 přílohy V pro účely zřízení nových veřejně přístupných lékáren. Za účelem tohoto odstavce se za nové lékárny považují rovněž lékárny, které jsou otevřeny po dobu kratší než tři roky.

Tuto odchylku nelze uplatnit v případě farmaceutů, jejichž odborná kvalifikace již byla uznána příslušnými orgány hostitelského členského státu pro jiné účely a kteří skutečně v souladu se zákonem odbornou činnost farmaceuta v daném členském státě již vykonávali po dobu nejméně tří po sobě následujících let.

B

5. Doklady o dosažené kvalifikaci architekta uvedené v příloze V bodu 5.7.1, které podléhají automatickému uznávání podle odstavce 1, prokazují ukončení studia, které bylo zahájeno nejdříve v referenčním akademickém roce uvedeném v této příloze.

M9

6. Každý členský stát podmíní přístup k odborné činnosti lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, porodních asistentek a farmaceutů a jejich výkon získáním dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, který potvrzuje, že dotyčný odborník získal během své odborné přípravy znalosti, dovednosti a schopnosti uvedené v čl. 24 odst. 3, čl. 31 odst. 6, čl. 31 odst. 7, čl. 34 odst. 3, čl. 38 odst. 3, čl. 40 odst. 3 a čl. 44 odst. 3.

V zájmu zohlednění obecně uznávaného vědecko-technického pokroku je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, kterými aktualizuje znalosti a dovednosti uvedené v čl. 24 odst. 3, čl. 31 odst. 6, čl. 34 odst. 3, čl. 38 odst. 3, čl. 40 odst. 3, čl. 44 odst. 3 a čl. 46 odst. 4, aby odrážely vývoj práva Unie mající přímý dopad na dotčená povolání.

Tyto změny nesmí vyžadovat změnu stávajících základních legislativních zásad členských států týkajících se struktury povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup fyzických osob. Tyto změny musí respektovat odpovědnost členských států za organizaci svých vzdělávacích systémů dle čl. 165 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

-


Článek 21a1

Postup oznamování

1. Každý členský stát sdělí Komisi znění právních a správních předpisů, které přijme s ohledem na vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci v povoláních, na něž se vztahuje tato kapitola.

V případě dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v oddílu 8 se oznámení v souladu s prvním pododstavcem zasílá rovněž ostatním členským státům.

2. Oznámení uvedené v odstavci 1 zahrnuje informace o trvání a obsahu vzdělávacích programů.

3. Oznámení uvedené v odstavci 1 je předáno prostřednictvím systému IMI.

4. V zájmu řádného zohlednění legislativního a správního vývoje v členských státech a pod podmínkou, že právní a správní předpisy oznámené podle odstavce 1 tohoto článku jsou v souladu s podmínkami stanovenými v této kapitole, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c za účelem změny přílohy V bodů 5.1.1 až 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1, pokud jde o aktualizaci označení přijatých členskými státy pro doklady o dosažené kvalifikaci a případně subjektu, který vydává doklady o dosažené kvalifikaci, osvědčení, jež je provází, a odpovídajícího profesního označení.

5. Pokud právní a správní ustanovení oznámená podle odstavce 1 nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v této kapitole, přijme Komise prováděcí akt, kterým zamítne požadované změny přílohy V bodů 5.1.1 až 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 nebo 5.7.1.

B


Článek 221

Společná ustanovení o odborné přípravě

Pokud jde o odbornou přípravu uvedenou v článcích 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46:

a) členské státy mohou povolit rozvolněnou odbornou přípravu za podmínek stanovených příslušnými orgány; tyto orgány zajistí, aby celková délka, úroveň a kvalita takové odborné přípravy nebyla nižší než v případě řádné odborné přípravy;

M9

b) členské státy v souladu se svými specifickými postupy zajistí prostřednictvím podpory nepřetržitého profesního rozvoje, aby odborníci, jejichž odborná kvalifikace je uvedena v kapitole III této hlavy, mohli své znalosti, schopnosti a dovednosti průběžně doplňovat v zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu jejich povolání a udržení kroku s vývojem v dané oblasti.

Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá podle prvního odstavce písm. b) do 18. ledna 2016.

B


Článek 231

Nabytá práva

1. Aniž jsou dotčena specifická nabytá práva dotyčných profesí, v případech, kdy doklady o dosažené kvalifikaci lékaře, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, ⇒C3 specializovaného zubního lékaře ⇐, veterinárního lékaře, porodní asistentky a farmaceuta, jichž jsou státní příslušníci členských států držiteli, nevyhovují všem požadavkům na odbornou přípravu podle článků 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, uzná každý členský stát jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány těmito členskými státy, dokládají-li úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené před referenčními dny stanovenými v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, a které doplňuje potvrzení osvědčující, že tito státní příslušníci skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

2. Stejná ustanovení se použijí na doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, ⇒C3 specializovaného zubního lékaře ⇐, veterinárního lékaře, porodní asistentky a farmaceuta, získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nesplňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu podle článků 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, pokud takovýto doklad potvrzuje úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené před:
a) 3. říjnem 1990 pro lékaře se základní odbornou přípravou, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, zubní lékaře se základní odbornou přípravou, ⇒C3 specializované zubní lékaře ⇐, veterinární lékaře, porodní asistentky a farmaceuty a
b) 3. dubnem 1992 pro ⇒C3 specializované lékaře ⇐.

Doklad o dosažené kvalifikaci podle prvního pododstavce opravňuje držitele vykonávat odborné činnosti na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady o dosažené kvalifikaci vydané příslušnými německými orgány a uvedené v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2.

3. Aniž je dotčen čl. 37 odst. 1, každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta a architekta, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Československu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena pro Českou republiku a Slovensko před 1. lednem 1993, pokud orgány některého z těchto dvou států potvrdí, že tyto doklady o dosažené kvalifikaci mají na jejich území stejnou platnost jako doklady o dosaženém vzdělání, které vydávají, a co se týče architektů, jako doklady o dosažené kvalifikaci uvedené pro tyto členské státy v příloze VI bodu 6, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou, ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta s ohledem na činnosti podle čl. 45 odst. 2 a architekta s ohledem na činnosti podle článku 48, jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto osvědčení musí být doplněno potvrzením vydaným stejnými orgány osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

4. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, ⇒C3 specializovaného zubního lékaře ⇐, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta a architekta, jejichž držiteli jsou příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Sovětském svazu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena:
a) pro Estonsko před 20. srpnem 1991,
b) pro Lotyšsko před 21. srpnem 1991,
c) pro Litvu před 11. březnem 1990,

pokud orgány některého z těchto tří výše uvedených členských států osvědčí, že tyto doklady mají na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, a co se týče architektů, jako doklady o dosaženém vzdělání uvedené pro tyto členské státy v příloze VI bodu 6.1, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, ⇒C3 specializovaného zubního lékaře ⇐, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta s ohledem na činnosti podle čl. 45 odst. 2 a architekta s ohledem na činnosti podle článku 48, jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto osvědčení musí být doplněno potvrzením vydaným stejnými orgány osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

Pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci veterinárního lékaře vydané v bývalém Sovětském svazu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena pro Estonsko před 20. srpnem 1991, musí být osvědčení uvedené v předchozím pododstavci doplněno potvrzením vydaným estonskými orgány osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání potvrzení.

A1

5. Aniž je dotčen článek 43b, každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a lékaře se specialiovanou působností, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, zubního lékaře se specialiovanou působností, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta a architekta, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které byly vydány v bývalé Jugoslávii nebo jejichž odborná příprava byla zahájena:
a) pro Slovinsko před 25. červnem 1991 a
b) pro Chorvatsko před 8. říjnem 1991,

pokud orgány uvedených členských států osvědčí, že tyto doklady mají na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, a co se týče architektů, jako doklady o dosaženém vzdělání uvedené pro tyto členské státy v bodě 6.1 přílohy VI, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a lékaře se specialiovanou působností, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, zubního lékaře se specialiovanou působností, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta s ohledem na činnosti podle čl. 45 odst. 2 a architekta s ohledem na činnosti podle článku 48, jakož i výkon těchto činností.

Toto osvědčení musí být doplněno potvrzením vydaným stejnými orgány osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

B

6. Státním příslušníkům členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky a farmaceuta neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, uznává každý členský stát jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány těmito členskými státy a které jsou doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty.

Osvědčení uvedené v prvním pododstavci potvrzuje, že tyto doklady o dosažené kvalifikaci dokládají úspěšné ukončení odborné přípravy v souladu s články 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 a 44 a jsou členským státem, který je vydává, považovány za rovnocenné kvalifikacím, jejichž označení je uvedeno v příloze V bodech 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2.

M1


Článek 23a1

Zvláštní okolnosti

1. Odchylně od ustanovení této směrnice může Bulharsko držitelům kvalifikace "[dtto bulharsky]" (feldsher) udělené v Bulharsku před 31. prosincem 1999, kteří tuto profesi ke dni 1. ledna 2000 vykonávali v rámci bulharského systému sociálního zabezpečení, povolit pokračovat v jejím výkonu, i když část jejich činnosti spadá do oblasti působnosti této směrnice týkající se lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za výkon všeobecné péče.

2. Držitelé bulharské kvalifikace "[dtto bulharsk]" (feldsher) uvedené v odstavci 1 nejsou oprávněni k uznání odborné kvalifikace podle této směrnice v jiném členském státě jako lékaři či zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za výkon všeobecné péče podle této směrnice.

B


Oddíl 2

Lékaři


Článek 241

Základní lékařská odborná příprava

1. Přijetí na základní lékařskou odbornou přípravu je podmíněno získáním diplomu nebo osvědčení, které opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách.

M9

2. Celková doba základní lékařské odborné přípravy zahrnuje nejméně pět let studia, což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 5 500 hodinách teoretické a praktické výuky na vysoké škole nebo pod dohledem vysoké školy.

Pro příslušníky povolání, kteří zahájili studium před 1. lednem 1972, může odborná příprava uvedená v prvním pododstavci zahrnovat šestiměsíční praktickou výuku na vysokoškolské úrovni vykonanou pod dohledem příslušných orgánů v rámci řádné odborné přípravy.

B

3. Základní lékařská odborná příprava zaručí, že dotyčná osoba získala tyto znalosti a dovednosti:
a) přiměřené znalosti ve vědách, na kterých je lékařství založeno, a řádné pochopení vědeckých metod včetně zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy údajů;
b) přiměřené znalosti anatomie, fyziologie a chování jedinců zdravých a nemocných a vztahů mezi zdravotním stavem člověka a jeho fyzickým a sociálním prostředím;
c) přiměřené znalosti klinických oborů a klinické praxe, které poskytují komplexní přehled o duševních a tělesných nemocech, dále znalost lékařství a jeho preventivní, diagnostické a terapeutické stránky a znalosti o reprodukci;
d) přiměřené klinické zkušenosti získané pod vhodným dohledem v nemocnicích.


Článek 252

Specializovaná lékařská odborná příprava

M9

1. Přijetí na specializovanou lékařskou odbornou přípravu je podmíněno dokončením a potvrzením základní lékařské odborné přípravy uvedené v čl. 24 odst. 2, v jejímž průběhu získal uchazeč o odborné vzdělání náležité základní lékařské znalosti.

B

2. Specializovaná lékařská odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou výuku na vysoké škole nebo ve fakultní nemocnici nebo případně v zařízení zdravotní péče schváleném k tomuto účelu příslušnými orgány nebo subjekty.

Členské státy zajistí, aby minimální délka oborů specializované odborné přípravy uvedených v příloze V bodu 5.1.3 nebyla kratší než délka stanovená v uvedeném bodu. Odborná příprava se uskutečňuje pod kontrolou příslušných orgánů nebo subjektů. Zahrnuje osobní účast lékaře - uchazeče o odborné vzdělání na činnosti a povinnostech dotyčných zařízení.

3. Odborná příprava probíhá jako řádné studium ve specifických zařízeních schválených příslušnými orgány. Zahrnuje účast na veškerých lékařských činnostech v oboru, ve kterém příprava probíhá, včetně pohotovostní služby, a to tak, že uchazeč o odborné vzdělání věnuje veškerou svou odbornou činnost praktické a teoretické výuce během celého pracovního týdne a během celého roku v souladu s postupy stanovenými příslušnými orgány. V souladu s tím jsou tato místa přiměřeně odměňována.

M9

3a. Členské státy mohou ve vnitrostátních právních předpisech stanovit osvobození od částí specializované lékařské odborné přípravy uvedené na seznamu přílohy V bodu 5.1.3, přičemž bude toto osvobození stanoveno případ od případu, pokud byla tato část již úspěšně ukončena během absolvování jiné specializované odborné přípravy uvedené na seznamu přílohy V bodu 5.1.3, za níž odborný pracovník již získal odbornou kvalifikaci v jednom z členských států. Členské státy zajistí, že poskytnuté osvobození nepřesáhne polovinu minimální délky dotčené specializované lékařské odborné přípravy.

Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním členským státům dotyčné vnitrostátní předpisy pro každé částečné osvobození.

B

4. Členské státy podmíní vydání ⇒C3 dokladu o dosažené kvalifikaci ve specializačním oboru lékařství ⇐ získáním dokladu o dosažené kvalifikaci v oblasti základní lékařské odborné přípravy uvedeného v příloze V bodu 5.1.1.

M9

5. Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o úpravu minimálních délek odborné přípravy uvedených v příloze V bodě 5.1.3 za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

B


Článek 262

Druhy specializované lékařské odborné přípravy

Doklady o dosažené kvalifikaci ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐ podle článku 21 vydané příslušnými orgány nebo subjekty uvedenými v příloze V bodu 5.1.2 odpovídají pro dotyčnou specializovanou odbornou přípravu označením používaným v různých členských státech a uvedeným v příloze V bodu 5.1.3.

M9

Za účelem zohlednění změn ve vnitrostátních právních předpisech a s cílem aktualizovat tuto směrnici je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o zařazení nových lékařských specializačních oborů, jež jsou zastoupeny nejméně ve dvou pětinách členských států, do přílohy V bodu 5.1.3.

B


Článek 272

Specifická nabytá práva odborných lékařů

1. Hostitelský stát může požadovat od ⇒C3 specializovaných lékařů ⇐, jejichž rozvolněná specializovaná odborná příprava se řídila právními a správními předpisy platnými ke dni 20. června 1975 a kteří zahájili specializovanou odbornou přípravu nejpozději 31. prosince 1983, doplnění jejich dokladů o dosažené kvalifikace potvrzením osvědčujícím, že skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících vydání potvrzení.

2. Každý členský stát uznává doklady o kvalifikaci ⇒C3 specializovaných lékařů ⇐ vydané ve Španělsku lékařům, kteří dokončili specializovanou odbornou přípravu před 1. lednem 1995, i když tato odborná příprava nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 25, pokud je tato kvalifikace doplněna potvrzením vydaným příslušnými španělskými orgány a osvědčujícím, že dotyčná osoba složila zvláštní zkoušku způsobilosti v rámci výjimečných opatření týkajících se uznávání stanovených v královském dekretu 1497/99, za účelem zjištění, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s úrovní lékařů, kteří jsou držiteli dokladu o kvalifikaci ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐ uvedeného pro Španělsko v příloze V bodech 5.1.2 a 5.1.3.

M9

2a. Členské státy uznávají kvalifikaci specializovaných lékařů získanou v Itálii a uvedenou na seznamu přílohy V bodech 5.1.2 a 5.1.3 u těch lékařů, kteří započali svou odbornou přípravu v období mezi 31. prosincem 1983 a 1. lednem 1991, ačkoli daná příprava neodpovídá všem požadavkům na odbornou přípravu stanoveným v článku 25, pokud je tato kvalifikace doplněna potvrzením vydaným příslušnými italskými orgány a osvědčujícím, že dotyčný lékař v Itálii skutečně v souladu se zákony vykonával činnost specializovaného lékaře v tomtéž specializovaném oboru po dobu nejméně sedmi po sobě následujících let v průběhu deseti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení.

B

3. Každý členský stát, který zrušil právní a správní předpisy týkající se vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐ uvedené v příloze V bodech 5.1.2 a 5.1.3 a který přijal opatření týkající se nabytých práv ve prospěch vlastních státních příslušníků, přiznává státním příslušníkům ostatních členských států právo využívat tato opatření, pokud jejich doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány přede dnem, od kterého hostitelský členský stát přestal vydávat takové ⇒C3 doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných specializačních oborech. ⇐

Dny, od kterých dotyčné členské státy zrušily tyto předpisy, jsou uvedeny v příloze V bodu 5.1.3.


Článek 282

Zvláštní odborná příprava ve všeobecném lékařství

M9

1. Přijetí na zvláštní odbornou přípravu ve všeobecném lékařství je podmíněno dokončením a potvrzením základní lékařské odborné přípravy uvedené v čl. 24 odst. 2, v jejímž průběhu získal uchazeč o odborné vzdělání náležité základní lékařské znalosti.

B

2. Zvláštní odborná příprava ve všeobecném lékařství, která vede k vydání dokladu o dosažené kvalifikaci vydanému před 1. lednem 2006, představuje nejméně dvouleté řádné studium. V případě dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných po tomto dni představuje nejméně tříleté řádné studium.

Pokud program odborné přípravy uvedený v článku 24 zahrnuje praktickou výuku zajištěnou schválenou nemocnicí s vhodným vybavením a odděleními všeobecného lékařství nebo v rámci schválené všeobecné lékařské praxe nebo ve schváleném zdravotním středisku, ve kterém lékaři poskytují primární lékařskou péči, lze dobu této praktické výuky v délce maximálně jednoho roku zahrnout do doby stanovené v prvním pododstavci pro ⇒C3potvrzení o odborné přípravě vydaná od 1. ledna 2006. ⇐

Možnosti stanovené v druhém pododstavci mohou využít pouze členské státy, ve kterých zvláštní odborná příprava ve všeobecném lékařství trvala k 1. lednu 2001 dva roky.

3. Zvláštní odborná příprava ve všeobecném lékařství představuje řádné studium vykonávané pod kontrolou příslušných orgánů nebo subjektů. Má spíše praktickou než teoretickou povahu.

Praktická výuka je zajištěna jednak nejméně po dobu šesti měsíců ve schválené nemocnici s vhodným vybavením a odděleními, a jednak nejméně po dobu šesti měsíců v rámci schválené všeobecné lékařské praxe nebo ve schváleném zdravotním středisku, ve kterém lékaři poskytují primární lékařskou péči.

Praktická výuka probíhá ve spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními nebo strukturami, které se zabývají všeobecným lékařstvím. Aniž jsou tím však dotčeny minimální délky výuky stanovené v druhém pododstavci, může být praktická výuka v dalších zdravotnických zařízeních nebo strukturách zabývajících se všeobecným lékařstvím poskytována nejvýše po dobu šesti měsíců.

Výuka vyžaduje osobní účast uchazeče o odborné vzdělání na činnosti a povinnostech osob, s nimiž pracuje.

4. Členské státy podmíní vydání dokladu o dosažené kvalifikaci ve všeobecném lékařství získáním dokladu o dosažené kvalifikaci na základě základní lékařské odborné přípravy uvedeného v příloze V bodu 5.1.1.

5. Členské státy mohou vydat doklady o dosažené kvalifikaci uvedené v příloze V bodu 5.1.4 lékaři, který nesplnil odbornou přípravu uvedenou v tomto článku, ale který absolvoval jinou další odbornou přípravu doloženou dokladem o dosažené kvalifikaci vydaným příslušnými orgány členského státu. Členské státy však mohou vydat takovýto doklad o dosažené kvalifikaci, pouze dokládá-li znalosti na úrovni kvalitativně rovnocenné úrovni znalostí dosažených odbornou přípravou stanovenou v tomto článku.

Členské státy určí mimo jiné rozsah další odborné přípravy, kterou uchazeč splnil, a rozsah jeho odborné praxe, které mohou nahradit odbornou přípravu stanovenou v tomto článku.

Členské státy však mohou vydat doklad o dosažené kvalifikaci uvedený v příloze V bodu 5.1.4, pouze získal-li uchazeč nejméně šestiměsíční zkušenost ve všeobecném lékařství v rámci všeobecné lékařské praxe nebo ve středisku, v němž lékaři poskytují primární lékařskou péči, podle odstavce 3.


Článek 29

Výkon činností všeobecného lékaře

Každý členský stát podmíní, s výhradou ustanovení o nabytých právech, výkon činností všeobecného lékaře v rámci svého vnitrostátního systému sociálního zabezpečení získáním dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodu 5.1.4.

Členské státy mohou od této podmínky osvobodit osoby, které se právě účastní zvláštní odborné přípravy ve všeobecném lékařství.


Článek 30

Specifická nabytá práva všeobecných lékařů

1. Každý členský stát určí nabytá práva. Za nabyté právo musí nicméně považovat právo vykonávat činnosti všeobecného lékaře v rámci svého vnitrostátního systému sociálního zabezpečení bez dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodu 5.1.4 všech lékařů, kteří mají toto právo k referenčnímu dni uvedenému ve zmíněném bodu na základě ustanovení použitelných pro povolání lékaře a týkajících se přístupu k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a kteří jsou s využitím článků 21 nebo 23 k tomuto dni usazeni na území daného státu.

Příslušné orgány každého členského státu na požádání vydají lékařům, kterým náleží nabytá práva podle prvního pododstavce, osvědčení potvrzující právo vykonávat činnosti všeobecného lékaře v rámci vnitrostátního systému sociálního zabezpečení bez dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodu 5.1.4.

2. Každý členský stát uznává osvědčení uvedená v odst. 1 druhém pododstavci vydávaná státním příslušníkům členských států jinými členskými státy a přiznává jim na svém území stejné účinky jako dokladům o dosažené kvalifikaci, které sám vydává a které umožňují výkon činností všeobecného lékaře v rámci jeho vnitrostátního systému sociálního zabezpečení.


Oddíl 3

Zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči


Článek 311

Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči

M9

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči je podmíněno buď:
a) ukončením všeobecného školního vzdělání v trvání 12 let potvrzeného diplomem, osvědčením nebo jiným dokladem vydaným příslušnými orgány nebo subjekty členského státu nebo osvědčením o složení přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni, jež umožňuje přístup ke studiu na vysoké škole nebo v zařízeních vyššího vzdělávání na úrovni uznané za rovnocennou, nebo
b) ukončením všeobecného školního vzdělání v trvání alespoň 10 let potvrzeného diplomem, osvědčením nebo jiným dokladem vydaným příslušnými orgány nebo subjekty členského státu nebo osvědčením o složení přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni, jež umožňuje přístup ke studiu ve škole nebo programu pro odborné vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů.

B

2. Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči představuje řádné studium a zahrnuje přinejmenším předměty studijního programu uvedeného v příloze V bodu 5.2.1.

M9

Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o úpravy seznamu uvedeného v příloze V bodě 5.2.1 za účelem jeho přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

Úpravy uvedené v druhém pododstavci nesmí mít za důsledek změnu stávajících základních legislativních zásad členských států týkajících se struktury povolání, pokud jde o odbornou přípravu a podmínky pro přístup fyzických osob. Tyto úpravy musí respektovat odpovědnost členských států za organizaci svých vzdělávacích systémů dle čl. 165 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

B

3. ⇒M9 Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči zahrnuje celkem nejméně tři roky studia, což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech ECTS, a čítá nejméně 4 600 hodin teoretického a klinického výcviku, přičemž délka teoretického výcviku představuje alespoň jednu třetinu a délka klinického výcviku alespoň jednu polovinu minimální délky odborné přípravy. Členské státy mohou poskytnout částečnou výjimku odborníkům, kteří absolvovali část výuky formou jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou úroveň. ⇐

Členské státy zajišťují, aby instituce pro vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů odpovídaly za koordinaci teorie a praxe během celého studijního programu.

M9

4. Teoretická výuka je součástí vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů, ve které uchazeč o odborné vzdělání získává odborné znalosti, schopnosti a dovednosti požadované podle odstavců 6 a 7. Výuka je zajištěna učiteli ošetřovatelství a jinými kvalifikovanými osobami na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní nebo na školách či v programech pro odborné vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů.

5. Klinická výuka je součástí vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů, ve které se uchazeč o odborné vzdělání učí jako součást týmu a v přímém kontaktu se zdravými nebo nemocnými jednotlivci nebo skupinou organizovat, poskytovat a vyhodnocovat požadovanou komplexní ošetřovatelskou péči na základě znalostí, schopností a dovedností, které získal. Uchazeč o vzdělání se učí nejen jak pracovat v týmu, ale také jak tým vést a organizovat celkovou zdravotní péči, včetně zdravotnické výchovy pro jednotlivce a malé skupiny v rámci zdravotnických zařízení nebo ve skupině.

B

Tato výuka se uskutečňuje v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních a ve skupině pod odpovědností učitelů ošetřovatelství ve spolupráci s jinými kvalifikovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli a s jejich pomocí. Na výuce se může podílet i jiný kvalifikovaný personál.

Uchazeči o odborné vzdělání se podílejí na činnostech dotyčného oddělení, pokud tyto činnosti přispívají k jejich odborné přípravě tak, že jim umožňují získat informace o úkolech ošetřovatelské péče.

M9

6. Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči zaručí, že dotyčná osoba získala tyto znalosti a dovednosti:
a) komplexní znalosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, včetně dostatečného pochopení anatomie, fyziologie a chování zdravých a nemocných osob, ale i poznatky o vztahu mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka;
b) znalosti o povaze a etice tohoto povolání a o obecných zásadách zdraví a ošetřovatelství;
c) přiměřené klinické zkušenosti; tyto zkušenosti, které by měly být zvoleny s ohledem na svou studijní hodnotu, by měly být získány pod dohledem kvalifikovaného ošetřovatelského personálu a v místech, kde počet kvalifikovaných pracovníků a vybavení vyhovuje z hlediska ošetřovatelské péče o pacienty;
d) schopnost účastnit se praktického výcviku zdravotnického personálu a získávat zkušenosti z práce s tímto personálem;
e) zkušenosti z práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

7. Dosažená kvalifikace zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči dokládá, že daný odborný pracovník je schopen uplatnit alespoň níže uvedené schopnosti bez ohledu na to, zda výuka proběhla na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní nebo na školách či v rámci programů pro odborné vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů:
a) schopnost samostatně stanovit potřebnou ošetřovatelskou péči za využití současných teoretických a klinických poznatků a plánovat, organizovat a poskytovat ošetřovatelskou péči při léčbě pacientů na základě znalostí a dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. a), b) a c) v zájmu zlepšení odborné praxe;
b) schopnost účinně spolupracovat s dalšími osobami ve zdravotnictví, včetně účasti na praktické odborné přípravě zdravotnických pracovníků, na základě znalostí a dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. d) a e);
c) schopnost motivovat jednotlivce, rodiny a skupiny k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe na základě znalostí a dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. a) a b);
d) schopnost samostatně zahájit okamžitá opatření na záchranu života a provádět opatření v případě krizí či katastrof;
e) schopnost samostatně radit, dávat pokyny a poskytovat podporu osobám, které potřebují péči, a jejich blízkým;
f) schopnost samostatně zajistit kvalitu ošetřovatelské péče a její hodnocení;
g) schopnost komplexně odborně komunikovat a spolupracovat s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví;
h) schopnost analyzovat kvalitu péče s cílem zlepšit vlastní odbornou praxi jako zdravotní sestry či ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči.

B


Článek 32

Výkon odborných činností zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči

Pro účely této směrnice se činností zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči rozumějí činnosti vykonávané na odborném základě a uvedené v příloze V bodu 5.2.2.


Článek 331

Specifická nabytá práva zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči

1. Vztahují-li se všeobecné předpisy o nabytých právech na zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, musí činnosti podle článku 23 zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizování a provádění ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

M9

-

3. Členské státy uznávají doklady o dosažené kvalifikaci, které:

a) byly vydané v Polsku zdravotním sestrám a ošetřovatelům, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 31, a

b) jsou doložené diplomem "bakalář", které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup podle:
i) článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 92, pol. 885 a ročník 2007, č. 176, pol. 1237) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 110, pol. 1170 a ročník 2010, č. 65, pol. 420), nebo
ii) čl. 52.3 odst. 2 zákona ze dne 15. července 2011 o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2011, č. 174, pol. 1039) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 14. června 2012, kterým se stanoví podrobné podmínky pro poskytování vyššího vzdělávání zdravotním sestrám, ošetřovatelům a porodním asistentkám, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu nebo další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2012, pol. 770),

za účelem ověření, zda dotyčná zdravotní sestra nebo ošetřovatel mají úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou se zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v příloze V bodě 5.2.2.

M1


Článek 33a2

M9

V případě rumunských dokladů o kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči se uplatňují pouze tato ustanovení o nabytých právech:

V případě státních příslušníků členských států, kteří v Rumunsku obdrželi odbornou přípravu jako zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči a jejichž vzdělání nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu stanovené v článku 31, členské státy uznávají jako dostatečný důkaz doklad o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, je-li doplněn potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti zdravotní sestry či ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči v Rumunsku po dobu nejméně tří po sobě jdoucích let v průběhu pěti let před datem vydání potvrzení:
a) Certificat de competen e profesionale de asistent medical generalist s postsekundárním vzděláním získaným na škole typu " coalA postlicealA" jako potvrzení o tom, že odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 2007;
b) "DiplomA de absolvire de asistent medical generalist" s krátkodobým vyšším vzděláváním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003;
c) "DiplomA de licen A de asistent medical generalist" s dlouhodobým vyšším vzděláváním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003.

B


Oddíl 4

Zubní lékaři


Článek 342

C3 Základní odborná příprava ⇐ v oboru zubního lékařství

1. Přijetí na ⇒C3 základní odbornou přípravu ⇐ v oboru zubního lékařství předpokládá získání diplomu nebo osvědčení, které opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách a vyšších vzdělávacích zařízeních s uznanou vysokoškolskou úrovní v členském státě.

M9

2. Celková doba základní odborné přípravy v oboru zubního lékařství zahrnuje nejméně pět let výuky předmětů vyjmenovaných v příloze V bodě 5.3.1, spočívají v nejméně 5 000 hodinách řádné teoretické a praktické výuky, a to na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž tuto výuku lze vyjádřit rovněž v odpovídajícím počtu kreditů ECTS.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o úpravy seznamu uvedeného v příloze V bodě 5.3.1 za účelem jeho přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

Změny uvedené v druhém pododstavci nesmí mít za důsledek změnu stávajících základních legislativních zásad členských států týkajících se struktury povolání, pokud jde o odbornou přípravu a podmínky pro přístup fyzických osob. Tyto změny musí respektovat odpovědnost členských států za organizaci svých vzdělávacích systémů podle čl. 165 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

B

3. ⇒C3 Základní odborná příprava ⇐ v oboru zubního lékařství zaručí, že dotyčná osoba získala tyto znalosti a dovednosti:
a) přiměřené znalosti z oborů, na nichž je založena činnost zubního lékaře, a řádné pochopení vědeckých metod, zejména zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy údajů;
b) přiměřené znalosti o anatomii, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu přírodního a sociálního prostřední na zdravotní stav lidí, pokud mají tyto znalosti vztah k zubnímu lékařství;
c) přiměřené znalosti o stavbě a funkci zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání, zdravých i nemocných, a o jejich vztahu k obecnému zdravotnímu stavu a fyzické a sociální pohodě pacienta;
d) přiměřené znalosti klinických oborů a metod, které poskytují komplexní přehled o anomáliích, kazech a nemocích zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání ⇒C3 a o preventivním, diagnostickém a terapeutickém zubním lékařství; ⇐
e) přiměřené klinické zkušenosti získané pod vhodným dohledem.

Toto vzdělání musí poskytnout dovednosti nezbytné pro veškeré činnosti prevence, diagnostiky a léčby anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání.


Článek 352

C3 Specializovaná odborná příprava ⇐ v oboru zubního lékařství

M9

1. Přijetí na specializovanou odbornou přípravu v oboru zubního lékařství je podmíněno dokončením a potvrzením základní lékařské odborné přípravy v oboru zubního lékařství uvedené v článku 34 nebo získáním dokladů uvedených v článcích 23 a 37.

B

2. ⇒C3 Specializovaná odborná příprava ⇐ v oboru zubního lékařství zahrnuje teoretickou a praktickou výuku ve vysokoškolském středisku, v léčebném výukovém nebo výzkumném středisku nebo popřípadě v zařízení zdravotní péče schváleném k tomuto účelu příslušnými orgány nebo subjekty.

M9

Jedná se o řádné denní studium po dobu alespoň tří let, na něž dohlíží příslušné orgány nebo subjekty. Zahrnuje osobní účast zubního lékaře uchazeče o odborné vzdělání na činnosti a povinnostech dotyčných zařízení.

-

B

3. Členské státy podmíní vydání dokladu o dosažené kvalifikaci ⇒C3 specializovaného zubního lékaře ⇐ získáním dokladu o ⇒C3 základní odborné přípravě ⇐ uvedeného v příloze V bodu 5.3.2.

M9

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o úpravu minimální délky odborné přípravy uvedené v odstavci 2 za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

5. Za účelem zohlednění změn ve vnitrostátních právních předpisech a s cílem aktualizovat tuto směrnici je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o zařazení nových specializací zubního lékařství, jež jsou zastoupeny nejméně ve dvou pětinách členských států, do přílohy V bodu 5.3.3.

B


Článek 361

Výkon odborných činností zubního lékaře

1. Pro účely této směrnice se odbornými činnostmi zubních lékařů rozumějí činnosti uvedené v odstavci 3 a vykonávané pod profesními označeními uvedenými v příloze V bodu 5.3.2.

2. Povolání zubního lékaře je založeno na odborné přípravě v oboru zubního lékařství podle článku 34 a představuje zvláštní povolání, které se liší od povolání lékaře a ⇒C3 specializovaného lékaře ⇐. Výkon činností zubního lékaře vyžaduje získání dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodu 5.3.2. Držitelé těchto dokladů o dosažené kvalifikaci se považují za rovné osobám, na něž se uplatňuje článek 23 nebo 37.

3. Členské státy zajistí, aby zubní lékaři měli právo na přístup k činnostem prevence, diagnózy a léčby anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání a k výkonu těchto činností v souladu s předpisy a pravidly profesní etiky k referenčním dnům uvedeným v příloze V bodu 5.3.2.


Článek 372

Specifická nabytá práva zubních lékařů

1. Za účelem výkonu odborných činností zubních lékařů pod označeními uvedenými v příloze V bodu 5.3.2 uznává každý členský stát doklady o dosažené kvalifikaci lékaře ⇒M1 vydané v Itálii, Španělsku, Rakousku, České republice, na Slovensku a v Rumunsku ⇐ osobám, jejichž lékařská odborná příprava byla zahájena před referenčními dny uvedenými pro dotčený členský stát ve zmíněné příloze, doplněné osvědčením vydaným příslušnými orgány členského státu.

Toto osvědčení musí prokázat splnění dvou podmínek:
a) dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávaly v tomto členském státě činnosti uvedené v článku 36 po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení;
b) tyto osoby jsou oprávněny k výkonu uvedených činností za stejných podmínek jako držitelé dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro tento členský stát v příloze V bodu 5.3.2.

Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium osvědčené příslušnými orgány dotyčného členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle článku 34, jsou osvobozeny od tříletého výkonu činností podle druhého pododstavce písm. a).

V případě České republiky a Slovenska se uznávají doklady o dosažené kvalifikaci vydané v bývalém Československu stejně jako české a slovenské doklady o dosažené kvalifikaci a za stejných podmínek uvedených v předchozích pododstavcích.

2. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci lékaře vydané v Itálii osobám, které zahájily vysokoškolskou lékařskou odbornou přípravu po 28. lednu 1980 a nejpozději 31. prosince 1984, doplněné osvědčením vydaným příslušnými italskými orgány.

Toto osvědčení musí prokázat splnění tří podmínek:
a) dotyčné osoby složily příslušnou zkoušku způsobilosti prováděnou příslušnými italskými orgány za účelem zjištění, zda tyto osoby mají úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s osobami, které jsou držiteli dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro Itálii v příloze V bodu 5.3.2;
b) dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávaly v Itálii činnosti podle článku 36 po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení;
c) dotyčné osoby jsou oprávněny k výkonu činností uvedených v článku 36 za stejných podmínek jako držitelé dokladu o dosažené kvalifikaci uvedených v příloze V bodu 5.3.2 nebo je skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávají.

Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium osvědčené příslušnými orgány dotyčného členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle článku 34, jsou osvobozeny od složení zkoušky způsobilosti uvedené v druhém pododstavci písm. a).

Osoby, které zahájily univerzitní studium v oboru lékařství po 31. prosinci 1984, se považují za rovné výše uvedeným osobám za předpokladu, že zmíněné tříleté studium bylo zahájeno před 31. prosincem 1994.

M9

3. Pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů, členské státy uznávají tyto doklady podle článku 21, pokud žadatelé zahájili svou odbornou přípravu dne 18. ledna 2016 nebo dříve.

4. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci lékaře vydané ve Španělsku osobám, které zahájily vysokoškolskou lékařskou odbornou přípravu po 1. lednu 1986 a nejpozději 31. prosince 1997, doplněné osvědčením vydaným španělskými příslušnými orgány.

Toto osvědčení potvrzuje, že byly splněny tyto podmínky:
a) dotyčný odborník úspěšně dokončil nejméně tři roky studia, které jsou na základě potvrzení španělských příslušných orgánů rovnocenné odborné přípravě uvedené v článku 34;
b) dotyčný odborník skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonával ve Španělsku činnosti podle článku 36 po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení;
c) dotyčný odborník je oprávněn k výkonu činností uvedených v článku 36 za stejných podmínek jako držitelé dokladu o dosažené kvalifikaci uvedených pro Španělsko v příloze V bodu 5.3.2 nebo je skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonává.

B


Oddíl 5

Veterinární lékaři


Článek 381

Odborná příprava veterinárních lékařů

M9

1. Délka odborné přípravy v oboru veterinárního lékařství celkem zahrnuje nejméně pět let řádné denní teoretické a praktické výuky předmětů, které jsou vyjmenovány v příloze V bodě 5.4.1, na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž tato výuka může být dodatečně vyjádřena rovněž odpovídajícími kredity ECTS.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o úpravy seznamu stanoveného v příloze V bodě 5.4.1 za účelem jeho přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

Změny uvedené v druhém pododstavci nesmí mít za důsledek změnu stávajících základních legislativních zásad členských států týkajících se struktury povolání, pokud jde o odbornou přípravu a podmínky pro přístup fyzických osob. Tyto změny musí respektovat odpovědnost členských států za organizaci svých vzdělávacích systémů dle čl. 165 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

B

2. Přijetí na tuto odbornou přípravu předpokládá získání diplomu nebo osvědčení, které opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách a vyšších vzdělávacích zařízeních s uznanou vysokoškolskou úrovní v členském státě.

M9

3. Odborná příprava veterinárního lékaře zaručí, že dotyčný příslušník povolání získal tyto znalosti a dovednosti:
a) přiměřené znalosti z věd, o které se opírá činnost veterinárního lékaře, a znalosti právních předpisů Unie vztahujících se na tyto činnosti;
b) přiměřené znalosti o anatomii, fyziologii, chování a fyziologických potřebách zvířat, jakož i o obecné schopnosti a dovednosti pro jejich chov, krmení, dobré životní podmínky, reprodukci a hygieně;
c) přiměřené klinické, epidemiologické a analytické dovednosti a schopnosti pro prevenci, diagnostiku a nemocí zvířat jednotlivě i skupinově, včetně anestezie, aseptické chirurgie a bezbolestné smrti, včetně zvláštních znalostí o nemocích přenosných na člověka;
d) přiměřené znalosti, dovednosti a schopnosti pro preventivní medicínu, včetně schopností v oblasti vyšetřování a certifikace;
e) přiměřené znalosti o hygieně a technologii získávání, výroby a uvádění do oběhu živočišných krmiv nebo potravin živočišného původu určených k lidské spotřebě, včetně dovedností a schopností potřebných pro pochopení a vysvětlení osvědčených postupů v tomto ohledu;
f) znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro odpovědné a rozumné používání veterinárních léčiv k léčbě zvířat a zajištění bezpečnosti potravinového řetězce a ochrany životního prostředí.

B


Článek 39

Specifická nabytá práva veterinárních lékařů

Aniž je dotčen čl. 23 odst. 4, s ohledem na státní příslušníky členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci veterinárního lékaře byly vydány a jejichž odborná příprava byla zahájena v Estonsku před 1. květnem 2004, uznávají členské státy takové doklady o dosažené kvalifikaci veterinárního lékaře, pokud jsou doplněny potvrzením osvědčujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly v Estonsku dotyčné činnosti po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání tohoto potvrzení.


Oddíl 6

Porodní asistentky


Článek 401

Odborná příprava porodních asistentek

1. Odborná příprava porodních asistentek zahrnuje celkem nejméně:
a) řádnou speciální odbornou přípravu pro porodní asistentky zahrnující teoretickou a praktickou výuku po dobu nejméně tří let (směr I) a předměty studijního programu uvedeného v příloze V bodu 5.5.1; nebo
b) řádnou speciální odbornou přípravu pro porodní asistentky, která trvá nejméně 18 měsíců (směr II) a zahrnuje předměty studijního plánu uvedené v příloze V bodu 5.5.1, které nebyly předmětem rovnocenné výuky zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči.

Členské státy zajišťují, aby zařízení pověřená vzděláváním porodních asistentek odpovídala za koordinaci teorie a praxe během celého studijního programu.

M9

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o úpravy seznamu stanoveného v příloze V bodě 5.5.1 za účelem jeho přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

Změny uvedené ve třetím pododstavci nesmí mít za důsledek změnu stávajících základních legislativních zásad členských států týkajících se struktury povolání, pokud jde o odbornou přípravu a podmínky pro přístup fyzických osob. Tyto změny musí respektovat odpovědnost členských států za organizaci svých vzdělávacích systémů dle čl. 165 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

2. Přijetí k odborné přípravě pro porodní asistentky je vázán na splnění jedné z těchto podmínek:
a) dokončení nejméně 12 let povinné školní docházky nebo získání osvědčení o složení přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do školy pro vzdělávání porodních asistentek pro směr I;
b) získání dokladu o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou zdravotní péči uvedeného v příloze V bodě 5.2.2 pro směr II.

3. Odborná příprava porodních asistentek zaručí, že dotyčný příslušník povolání získal tyto znalosti a dovednosti:
a) podrobné znalosti z věd, o které se opírá činnost porodní asistentky, zejména z porodnictví a gynekologie;
b) přiměřené znalosti profesní etiky a právní úpravy týkající se výkonu povolání;
c) přiměřené znalosti z všeobecného lékařství (biologické funkce, anatomie a fyziologie), znalosti z farmakologie v oblasti porodnictví a znalosti o novorozencích a rovněž znalosti o vztahu mezi zdravotním stavem a fyzickým a sociálním prostředím člověka a znalosti o jeho chování;
d) přiměřené klinické zkušenosti nabyté ve schválených institucích, díky nimž může porodní asistentka nezávisle a na vlastní zodpovědnost v nezbytném rozsahu, s vyloučením patologických situací, řídit předporodní péči, vést porod a jeho následky ve schválených institucích a dohlížet na první a druhou dobu porodní, poporodní péči a resuscitaci novorozenců před příchodem lékaře;
e) přiměřené znalosti vzdělání zdravotníků a zkušenosti ze spolupráce s nimi.

B


Článek 411

Postupy pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci porodní asistentky

M9

1. Doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky uvedené v příloze V bodě 5.5.2 jsou automaticky uznávány podle článku 21, pokud splňují jedno z těchto kritérií:
a) řádná odborná příprava pro porodní asistentky po dobu nejméně tří let sestávající nejméně z 4 600 hodin teoretické a praktické výuky, z čehož nejméně jednu třetinu musí představovat klinický výcvik, přičemž tuto přípravu lze navíc vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech ECTS;
b) řádná odborná příprava pro porodní asistentky po dobu nejméně dvou let sestávající z nejméně 3 600 hodin podmíněná získáním dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči uvedených v příloze V bodě 5.2.2, přičemž tuto přípravu lze navíc popřípadě vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech ECTS;
c) řádná odborná příprava pro porodní asistentky po dobu nejméně 18 měsíců sestávající z nejméně 3 000 hodin, kterou lze navíc vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech ECTS, podmíněná získáním dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči uvedených v příloze V bodě 5.2.2, po níž následuje jednoletá odborná praxe, o níž bylo vydáno osvědčení v souladu s odstavcem 2.

B

2. Osvědčení uvedené v odstavci 1 vydávají příslušné orgány domovského členského státu. Toto osvědčení potvrzuje, že držitel po získání dokladu o dosažené kvalifikaci porodní asistentky uspokojivě vykonával činnosti porodní asistentky po odpovídající dobu v nemocnici nebo zařízení zdravotní péče schváleném za tímto účelem.


Článek 42

Výkon odborných činností porodní asistentky

1. Tento oddíl se vztahuje na činnosti porodních asistentek stanovené každým členským státem, aniž je dotčen odstavec 2, a vykonávané pod profesními označeními uvedenými v příloze V bodu 5.5.2.

2. Členské státy zajistí, aby porodní asistentky měly přístup alespoň k těmto činnostem a jejich výkonu:
a) poskytovat správné informace a rady v oblasti plánovaného rodičovství;
b) diagnostikovat těhotenství, sledovat normální těhotenství, provádět vyšetření nezbytná ke sledování průběhu normálního těhotenství;
c) předepisovat nebo doporučovat vyšetření nezbytná pro co nejrychlejší diagnózu rizikového těhotenství;
d) vypracovávat program přípravy budoucích rodičů na jejich úlohu, zajišťovat úplnou přípravu na porod včetně poradenství v oblasti hygieny a výživy;
e) pomáhat rodičce při porodu a sledovat stav plodu v děloze vhodnými klinickými a technickými prostředky;
f) provádět spontánní porody, včetně případného nástřihu hráze, a v naléhavých případech i porody v poloze koncem pánevním;
g) rozpoznávat u matky nebo dítěte příznaky anomálií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat lékaři v případě zásahu; přijímat neodkladná opatření v nepřítomnosti lékaře, zejména ruční vyjmutí placenty a případné následné ruční vyšetření dělohy;
h) vyšetřovat novorozence a pečovat o něj; činit veškeré kroky, které se jeví nezbytnými, a provádět popřípadě okamžitou resuscitaci;
i) pečovat o rodičku, sledovat ji v šestinedělí a poskytovat jí veškeré potřebné rady umožňující vývoj novorozence v nejlepších podmínkách;
j) uplatňovat léčbu předepsanou lékařem;
k) vypracovávat nezbytné písemné zprávy.


Článek 431

Specifická nabytá práva porodních asistentek

1. Každý členský stát v případě státních příslušníků členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky splňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 40, avšak podle článku 41 nejsou uznány, nejsou-li doplněny osvědčením o odborné praxi podle čl. 41 odst. 2, uznává za dostatečný důkaz doklad o dosažené kvalifikaci vydaný těmito členskými státy před referenčními dny uvedenými v příloze V bodu 5.5.2 doplněný potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci vykonávali skutečně a v souladu se zákonem dotyčné činnosti po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto potvrzení.

M9

1a. Pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci porodních asistentek, členské státy uznávají automaticky kvalifikace, pokud žadatelka zahájila odbornou přípravu před 18. lednem 2016 a požadavkem pro přijetí bylo 10 let všeobecného vzdělání nebo odpovídající úroveň pro směr I či ukončená odborná příprava pro zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči doložená dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v bodě 5.2.2 přílohy V před zahájením odborné přípravy pro porodní asistentky pro směr II.

B

2. Podmínky odstavce 1 se použijí pro státní příslušníky členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky potvrzují ukončení odborné přípravy na území bývalé Německé demokratické republiky splňující všechny minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 40, kdy však doklad o dosažené kvalifikaci podle článku 41 nelze uznat, není-li doplněn osvědčením o odborné praxi podle čl. 41 odst. 2, v případě, že osvědčuje studium zahájené před 3. říjnem 1990.

M9

-

4. Členské státy uznávají doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky, které:

a) byly vydané v Polsku porodním asistentkám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu podle článku 40, a

b) jsou doložené diplomem "bakalář", které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup podle:
i) článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 92, pol. 885 a ročník 2007, č. 176, pol. 1237) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 110, pol. 1170 a ročník 2010, č. 65, pol. 420), nebo
ii) čl. 53.3 odst. 3 zákona ze dne 15. července 2011 o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2011, č. 174, pol. 1039) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 14. června 2012, kterým se stanoví podrobné podmínky pro poskytování vyššího vzdělávání zdravotním sestrám, ošetřovatelům a porodním asistentkám, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu nebo další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2012, pol. 770),

za účelem ověření, zda dotyčná porodní asistentka má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s porodními asistentkami, které jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v příloze V bodě 5.5.2.

M1


Článek 43a1

Co se týče rumunských dokladů o kvalifikaci porodní asistentky, použijí se pouze tato ustanovení o nabytých právech:

V případě státních příslušníků členských států, jejichž osvědčení o dosažené kvalifikaci porodní asistentky (asistent medical obstetricA- ginecologie) byly vydány v Rumunsku před dnem přistoupení a nesplňují minimální požadavky odborné přípravy stanovené v článku 40, uznávají členské státy jako dostatečný důkaz pro výkon činnosti porodní asistentky osvědčení o dosažené kvalifikaci, jsou-li doloženy potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti porodní asistentky v Rumunsku po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let v průběhu sedmi let předcházejících vydání osvědčení.

A1


Článek 43b

Nabytá práva v případě porodních asistentek se nevztahují na tyto kvalifikace získané v Chorvatsku před 1. červencem 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (vrchní zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru), medicinska sestra ginekološko- opstetričkog smjera (zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru), viša medicinska sestra primaljskog smjera (vrchní zdravotní sestra v oboru porodní asistence), medicinska sestra primaljskog smjera (zdravotní sestra v oboru porodní asistence), ginekološko-opstetrička primalja (gynekologicko-porodní asistentka) a primalja (porodní asistentka).

B


Oddíl 7

Farmaceuti


Článek 44

Odborná příprava farmaceutů

1. Přijetí na odbornou přípravu farmaceuta je podmíněno získáním diplomu nebo osvědčení, které opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách a vyšších vzdělávacích zařízeních s uznanou vysokoškolskou úrovní v členském státě.

M9

2. Doklad o dosažené kvalifikaci farmaceuta musí potvrzovat absolvování odborné přípravy v trvání nejméně pěti let, kterou lze navíc vyjádřit v odpovídajících kreditech ECTS a která zahrnuje:
a) nejméně čtyři roky řádné denní teoretické a praktické výuky na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem vysoké školy;
b) v průběhu nebo na konci teoretické a praktické výuky nejméně šest měsíců praktického výcviku v lékárně otevřené pro veřejnost nebo v nemocnici pod dohledem farmaceutického oddělení uvedené nemocnice.

Studium uvedené v tomto odstavci zahrnuje alespoň program uvedený v příloze V bodě 5.6.1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o změny seznamu stanoveného v příloze V bodě 5.6.1 za účelem jeho přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku, včetně vývoje farmakologické praxe.

Úpravy uvedené v druhém pododstavci nesmí mít za důsledek změnu stávajících základních legislativních zásad členských států týkajících se struktury povolání, pokud jde o odbornou přípravu a podmínky pro přístup fyzických osob. Tyto změny musí respektovat odpovědnost členských států za organizaci svých vzdělávacích systémů dle čl. 165 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

B

3. Odborná příprava farmaceutů zaručí, že dotyčná osoba získala tyto znalosti a dovednosti:
a) přiměřené znalosti o lécích a látkách použitých při výrobě léků;
b) přiměřené znalosti o farmaceutické technologii a fyzikálním, chemickém, biologickém a mikrobiologickém testování léčiv;
c) přiměřené znalosti o metabolismu a účincích léčiv, jakož i o účincích toxických látek a o způsobu užívání léčiv;
d) přiměřené znalosti k vyhodnocení vědeckých údajů týkajících se léčiv umožňující poskytovat náležité informace na základě těchto znalostí;
e) přiměřené znalosti o právních a jiných požadavcích souvisejících s lékárenskou praxí.


Článek 45

Výkon odborných činností farmaceuta

1. Pro účely této směrnice se činnostmi farmaceuta rozumí činnosti, které v jednom nebo více členských státech podléhají požadavku na odbornou kvalifikaci vztahujícího se na přístup k těmto činnostem a na jejich výkon a které mohou vykonávat držitelé dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených v příloze V bodu 5.6.2.

M9

2. Členské státy zajistí, aby držitelé dokladu o vysokoškolském vzdělání ve farmacii nebo vzdělání, které je uznáváno jako rovnocenné vysokoškolskému vzdělání ve farmacii, vyhovujícího podmínkám stanoveným v článku 44 měli právo na přístup alespoň k těmto činnostem a na výkon těchto činností, s výhradou případného uložení povinnosti doplnit si odborné zkušenosti:
a) příprava farmaceutické formy léčiv;
b) výroba a testování léčiv;
c) testování léčiv v laboratoři pro zkoušení léčiv;
d) skladování, uchovávání a distribuce léčiv na úrovni velkoobchodů;
e) zásobování, příprava, testování, skladování, distribuce a výdej bezpečných a účinných léčiv požadované kvality v lékárnách pro veřejnost;
f) příprava, testování, skladování, distribuce a výdej bezpečných a účinných léčiv požadované kvality v nemocnicích;
g) poskytování informací a poradenství ohledně léčiv jako takových, včetně jejich vhodného užívání;
h) ohlašování nežádoucích účinků farmaceutických výrobků příslušným orgánům;
i) individuální podpora pacientů, kteří si sami podávají léky;
j) podpora místních nebo celostátních kampaní v oblasti veřejného zdraví.

B

3. Je-li v členském státě přístup k některé z činností farmaceuta a jejich výkon podmíněn vedle získání dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodu 5.6.2 i požadavkem na doplňkovou odbornou praxi, uznává dotyčný členský stát jako dostatečný důkaz potvrzení vydané příslušnými orgány domovského členského státu osvědčující, že zúčastněná osoba vykonávala dotyčné činnosti po stejnou dobu v domovském členském státě.

4. ⇒C3 Uznávání podle odstavce 3 se však nevztahuje na získání odborné praxe po dobu dvou let ⇐ požadované v Lucemburském velkovévodství jako podmínka pro udělení státní koncese na provoz veřejné lékárny.

5. Pokud v některém členském státě existoval k 16. září 1985 mechanismus výběrového řízení na základě testů za účelem vybrat osoby z držitelů dokladů uvedených v odstavci 2, ⇒C3 které mají být jmenovány provozovateli nových lékáren ⇐, jež mají být zřízeny v rámci vnitrostátního geografického distribučního systému, může takový členský stát odchylně od odstavce 1 zachovat tento mechanismus výběrového řízení a může uložit státním příslušníkům členských států držícím doklady o dosažené kvalifikaci farmaceuta uvedené v příloze V bodu 5.6.2 nebo kteří využívají článek 23, aby se takového výběrového řízení účastnili.


Oddíl 8

Architekti

M9


Článek 46

Odborná příprava architektů

1. Odborná příprava architekta zahrnuje:
a) celkem nejméně pět let řádného denního studia na vysoké škole nebo ve srovnatelném vzdělávacím zařízení s úspěšným složením závěrečné zkoušky vedoucí k získání titulu, nebo
b) nejméně čtyři roky řádného denního studia na vysoké škole nebo ve srovnatelném vzdělávacím zařízení s úspěšným složením závěrečné zkoušky vedoucí k získání titulu a osvědčení o absolvování odborného výcviku v délce dvou let v souladu s odstavcem 4.

2. Architektura musí být hlavní složkou studia uvedeného v odstavci 1. Studium musí být vyvážené, pokud jde o teoretickou a praktickou stránku přípravy v architektuře, a musí zaručit získání nejméně těchto znalostí, dovedností a schopností:
a) schopnost vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky;
b) odpovídající znalost historie a teorie architektury a souvisejících umění, technologií a humanitních věd;
c) znalost výtvarného umění jako jednoho z vlivů na kvalitu architektonického díla;
d) odpovídající znalosti týkající se urbanistiky, územního plánování a dovedností spojených s procesem plánování;
e) schopnost porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky;
f) schopnost chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory;
g) znalost metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu;
h) schopnost pochopit projektování stavby a konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby;
i) odpovídající znalost fyzikálních otázek a technologií a funkce staveb, aby poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí v rámci udržitelného rozvoje;
j) nezbytné dovednosti pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a stavebními předpisy;
k) odpovídající znalost průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s převáděním projektů do staveb a s integrací plánů do celkového plánování.

3. Počet let vysokoškolského studia uvedeného v odstavcích 1 a 2 může být navíc vyjádřen rovněž v odpovídajících kreditech ECTS.

4. Odborný výcvik uvedený v odst. 1 písm. b) se musí konat až po dokončení prvních tří let studia. Nejméně jeden rok odborného výcviku musí vycházet ze znalostí, dovedností a schopností nabytých v průběhu studia uvedeného v odstavci 2. Za tímto účelem se odborný výcvik provádí pod dohledem osob nebo orgánů oprávněných příslušným orgánem domovského členského státu. Tento výcvik s dohledem může proběhnout v kterékoli zemi. Odborný výcvik vyhodnotí příslušný orgán v domovském členském státě.


Článek 47

Odchylky od požadavků na odbornou přípravu architektů

Odchylně od článku 46 se za vyhovující článku 21 uznává rovněž odborná příprava v rámci programů zvyšování odbornosti nebo v rámci rozvolněného vysokoškolského studia, která odpovídá požadavkům stanoveným v čl. 46 odst. 2 a kterou zakončil úspěšně složenou zkouškou z architektury odborník, jež již sedm nebo více let pracuje v oboru architektury pod dohledem architekta nebo architektonického ateliéru. Tato zkouška musí být na úrovni vysokoškolské zkoušky a musí být rovnocenná závěrečné zkoušce podle čl. 46 odst. 1 písm. b).

B


Článek 48

Výkon odborných činností architektů

1. Pro účely této směrnice se odbornými činnostmi v oboru architektury rozumí činnosti obvykle vykonávané pod profesním označením "architekt".

2. Za osoby, které splňují požadavky stanovené pro výkon odborných činností v oboru architektury pod profesním označením "architekt", se považují státní příslušníci členského státu oprávnění používat toto profesní označení v souladu se zákonem, který poskytuje příslušnému orgánu členského státu možnost udělit toto profesní označení státním příslušníkům členských států, kteří obzvláště vynikli svými úspěchy v oboru architektury. Výkon činností v oboru architektury je dotyčným osobám potvrzen v osvědčení, které vydává jejich domovský členský stát.


Článek 49

Specifická nabytá práva architektů

1. ⇒C3 Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci architekta uvedené v příloze VI, ⇐ které byly vydány ostatními členskými státy a dosvědčují studium, jež bylo zahájeno nejpozději v referenčním akademickém roce uvedeném ve zmíněné příloze, a přiznává těmto dokladům o dosažené kvalifikaci, i když nesplňují minimální požadavky podle článku 46, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem architekta a jejich výkon, stejné účinky jako dokladům o dosažené kvalifikaci v oboru architektury, které sám vydává.

Za těchto okolností se uznávají osvědčení vydávaná příslušnými orgány Spolkové republiky Německo dokládající rovnocennost dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných počínaje 8. květnem 1945 příslušnými orgány Německé demokratické republiky s doklady uvedenými ve zmíněné příloze.

M9

1a. Odstavec 1 se rovněž použije na doklady o dosažené kvalifikaci architektů uvedených na seznamu v příloze V, pokud byla odborná příprava zahájena před 18. lednem 2016.

B

2. Aniž je dotčen odstavec 1, každý členský stát uznává následující doklady o dosažené kvalifikaci a přiznává jim na svém území, pokud se jedná o přístup k odborným činnostem architekta a jejich výkon pod profesním označením architekt, stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené kvalifikaci, které sám vydává: osvědčení vydávaná státním příslušníkům členských států členskými státy, ve kterých platí pravidla upravující přístup k činnostem architekta a jejich výkon, a to k těmto referenčním dnům:

a) 1. leden 1995 pro Rakousko, Finsko a Švédsko;

b) 1. květen 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko;

M8

ba) 1. červenec 2013 pro Chorvatsko;

B

c) 5. srpen 1987 pro ostatní členské státy.

C3 Osvědčení uvedená v prvním pododstavci prokazují, ⇐ že jejich držitel získal oprávnění používat profesní označení architekt před příslušným dnem a že skutečně vykonával dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení podle uvedených pravidel.

M9

3. Každý členský stát přiznává následujícím dokladům na svém území stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené kvalifikaci, které sám vydává pro účely přístupu k odborným činnostem architekta a jejich výkonu: doklad o ukončené přípravě na "Fachhochschulen" ve Spolkové republice Německo v délce tří let ve formě, která existovala k 5. srpnu 1985 a byla nejpozději zahájena do 17. ledna 2014, pokud odpovídá požadavkům stanoveným v čl. 46 odst. 2 a umožňuje přístup k činnostem uvedeným v článku 48 v dotyčném členském státu s profesním označením "architekt", za předpokladu, že tato příprava byla doplněna čtyřletou dobou odborné praxe ve Spolkové republice Německo doložené osvědčením vydaným příslušným orgánem, na jehož seznamu je architekt, který chce využít této směrnice, zapsán.


KAPITOLA IIIA

Automatické uznávání na základě společných zásad odborné přípravy


Článek 49a

Společný rámec odborné přípravy

1. Pro účely tohoto článku se "společným rámcem odborné přípravy" rozumí společný soubor minimálních znalostí, dovedností a schopností nutných pro výkon konkrétního povolání. Společný rámec odborné přípravy nenahrazuje vnitrostátní programy odborné přípravy, nerozhodne-li členský stát jinak podle vnitrostátních právních předpisů. Za účelem přístupu k tomuto povolání a jeho výkonu v členských státech, které toto povolání regulují, přiznává členský stát na svém území dokladu o odborné kvalifikaci získané na základě tohoto rámce stejné účinky jako dokladům o získané kvalifikaci, které sám vystavuje, za podmínky, že tento rámec splňuje podmínky stanovené v odstavci 2.

2. Společný rámec odborné přípravy splňuje tyto podmínky:
a) společný rámec odborné přípravy umožňuje pohybovat se po členských státech většímu počtu odborníků;
b) povolání, na které se společný rámec odborné přípravy vztahuje, nebo vzdělávání a odborná příprava na toto povolání jsou regulovány nejméně v jedné třetině všech členských států;
c) společný soubor znalostí, dovedností a schopností kombinuje znalosti, dovednosti a schopnosti požadované v systémech vzdělávání a odborné přípravy nejméně jedné třetiny členských států; nezáleží na tom, zda se tyto znalosti, dovednosti a schopnosti získávají v rámci všeobecného vzdělávání na vysoké škole nebo v zařízeních vyššího vzdělávání nebo v rámci odborné přípravy;
d) společný rámec odborné přípravy vychází z úrovně evropského rámce kvalifikací stanoveného v příloze II doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení 27);
e) dotyčné povolání není zahrnuto v žádném jiném společném rámci odborné přípravy ani nepodléhá automatickému uznávání podle hlavy III kapitoly III;
f) společný rámec odborné přípravy je vypracován řádným transparentním postupem, včetně zapojení příslušných zúčastněných subjektů z členských států, v nichž povolání není regulováno;
g) společný rámec odborné přípravy umožňuje státním příslušníkům každého členského státu, aby byli způsobilí k získání odborné kvalifikace podle tohoto rámce, aniž by napřed museli být členy jakékoliv profesní organizace nebo touto organizací zaregistrování.

3. Reprezentativní profesní organizace na úrovni Unie i vnitrostátní profesní organizace nebo příslušné orgány nejméně z jedné třetiny členských států mohou Komisi předkládat návrhy na společné rámce odborné přípravy, které splňují podmínky stanovené v odstavci 2.

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c za účelem stanovení společného rámce odborné přípravy zaměřené na výkon určitého povolání za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

5. Členskému státu nevzniká povinnost zavést na svém území společný rámec odborné přípravy uvedený v odstavci 4 ani povinnost automaticky uznávat odborné kvalifikace nabyté v daném společném rámci odborné přípravy, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
a) na jeho území není k dispozici vzdělávací zařízení nebo zařízení odborné přípravy, které by poskytovalo takové vzdělávání pro dané povolání;
b) zavedení společného rámce odborné přípravy by mohlo mít nepříznivý dopad na strukturu jeho systému vzdělávání a odborné přípravy;
c) mezi společným rámcem odborné přípravy a vzděláváním vyžadovaným na území členského státu existují podstatné rozdíly, z nichž vyplývají závažná rizika pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost, ochranu zdraví, bezpečnost příjemců služby nebo ochranu životního prostředí.

6. Do šesti měsíců od vstupu aktu v přenesené pravomoci uvedeného v odstavci 4 v platnost členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům:
a) zda je vnitrostátní kvalifikace, případně vnitrostátní profesní označení, v souladu se společným rámcem odborné přípravy, nebo
b) zda bude uplatněna výjimka uvedená v odstavci 5 spolu s odůvodněním, jaké podmínky podle tohoto odstavce byly splněny. Komise může do tří měsíců požádat o další vyjasnění, pokud se domnívá, že členský stát nepodal odůvodnění, že byla splněna jedna z těchto podmínek, nebo že toto odůvodnění nebylo dostatečné. Členský stát odpoví na tuto žádost do tří měsíců.

Komise může přijmout prováděcí akt obsahující seznam vnitrostátních odborných kvalifikací a profesních označení, které jsou v rámci společného rámce odborné přípravy přijatého v souladu s odstavcem 4 automaticky uznávány.

7. Tento článek se rovněž použije na obory u povolání, pokud se tyto obory týkají odborných činností, v jejichž případě je v členských státech přístup a výkon regulován, a to tehdy, vztahuje-li se na toto povolání, avšak nikoli na dotčený obor, automatické uznávání podle kapitoly III hlavy III.


Článek 49b

Společné závěrečné zkoušky odborné přípravy

1. Pro účely tohoto článku se společnou závěrečnou zkouškou odborné přípravy rozumí standardizovaná zkouška způsobilosti dostupná ve všech zúčastněných členských státech a vyhrazená držitelům zvláštní odborné kvalifikace. Úspěšné vykonání této zkoušky v členském státě opravňuje držitele zvláštní odborné kvalifikace k výkonu povolání v jakémkoli hostitelském členském státě za stejných podmínek, jaké platí pro držitele odborných kvalifikací, kteří jich nabyli v tomto členském státě.

2. Společná závěrečná zkouška odborné přípravy splňuje tyto podmínky:
a) společná závěrečná zkouška odborné přípravy umožňuje většímu počtu odborníků pohybovat se po členských státech;
b) povolání, na něž se použije společná závěrečná zkouška, nebo vzdělávání a odborná příprava vedoucí k daným povoláním jsou regulovány nejméně v jedné třetině členských států;
c) společná závěrečná zkouška odborné přípravy je vypracována řádným transparentním postupem včetně zapojení příslušných zúčastněných subjektů z členských států, v nichž povolání není regulováno;
d) společná závěrečná zkouška odborné přípravy umožňuje státním příslušníkům každého členského státu, aby se této zkoušky účastnili a podíleli se na praktické organizaci těchto zkoušek v členských státech, aniž by museli nejprve být členy jakékoliv profesní organizace nebo touto organizací zaregistrováni.

3. Reprezentativní profesní organizace na úrovni Unie i vnitrostátní profesní organizace nebo příslušné orgány nejméně z jedné třetiny členských států mohou Komisi předkládat návrhy na společné závěrečné zkoušky odborné přípravy, které splňují podmínky stanovené v odstavci 2.

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57c za účelem stanovení obsahu společných závěrečných zkoušek odborné přípravy a podmínek pro připuštění ke zkoušce a její absolvování.

5. Členský stát nemá povinnost pořádat na svém území společné závěrečné zkoušky odborné přípravy uvedené v odstavci 4 ani povinnost automaticky uznávat odborné kvalifikace osob, které úspěšně složily společnou závěrečnou zkoušku odborné přípravy, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
a) dané povolání není na jeho území regulováno;
b) obsah společných závěrečných zkoušek odborné přípravy dostatečně nezmírňuje závažná rizika pro veřejné zdraví nebo bezpečnosti příjemců služby, které jsou relevantní na jeho území;
c) obsah společných závěrečných zkoušek odborné přípravy ve srovnání s vnitrostátními požadavky podstatně sníží zájem o dané povolání.

6. Do šesti měsíců od vstupu aktu v přenesené pravomoci uvedeného v odstavci 4 v platnost členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům:
a) dostupnou kapacitu pro pořádání těchto zkoušek, nebo
b) zda bude uplatněna výjimka uvedená v odstavci 5 spolu s odůvodněním, jaké podmínky podle tohoto odstavce byly splněny. Komise může do tří měsíců požádat o další vyjasnění, pokud se domnívá, že členský stát nepodal odůvodnění, že byla splněna jedna z těchto podmínek, nebo že toto odůvodnění nebylo dostatečné. Členský stát odpoví na tuto žádost do tří měsíců.

Komise může přijmout prováděcí akt obsahující seznam členských států, v nichž mají být pořádány společné závěrečné zkoušky odborné přípravy přijaté v souladu s odstavcem 4, jejich četnost v průběhu kalendářního roku a ostatní ustanovení nezbytná pro pořádání společných závěrečných zkoušek odborné přípravy v různých členských státech.

B


KAPITOLA IV

Společná ustanovení o usazení


Článek 50

Doklady a formality

1. Pokud příslušné orgány hostitelského členského státu rozhodnou o žádosti o povolení vykonávat dotyčné regulované povolání podle této hlavy, mohou vyžadovat doklady a osvědčení uvedená v příloze VII.

Doklady uvedené v příloze VII bodu 1 písm. d), e) a f) nesmějí být ke dni předložení starší tří měsíců.

Členské státy, subjekty a jiné právnické osoby zajistí důvěrnost obdržených informací.

2. V případě důvodných pochybností může hostitelský členský stát požadovat od příslušných orgánů členského státu potvrzení o pravosti osvědčení a dokladů o dosažené kvalifikaci vydaných v tomto jiném členském státě a případně potvrzení o tom, že oprávněná osoba splňuje pro povolání uvedená v kapitole III této hlavy minimální požadavky na odbornou přípravu podle článků 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46.

3. V případě důvodných pochybností, pokud byl doklad o dosažené kvalifikaci podle čl. 3 odst. 1 písm. c) vydán příslušným orgánem členského státu a zahrnuje odbornou přípravu, která byla zcela nebo částečně absolvována v zařízení zřízeném v souladu se zákonem na území jiného členského státu, je hostitelský členský stát oprávněn ověřit u příslušného orgánu členského státu, ve kterém byl doklad vydán:
a) zda studium v tomto zařízení bylo oficiálně schváleno vzdělávacím zařízením členského státu, který doklad vydal;
b) zda vydaný doklad o dosažené kvalifikaci odpovídá dokladu, který by byl vydán, kdyby se studium uskutečnilo zcela na území členského státu, který doklad vydal; a
c) zda doklad o dosažené kvalifikaci přiznává stejná profesní práva na území členského státu, který doklad vydal.

M9

3a. V případě důvodných pochybností může hostitelský členský stát požádat příslušné orgány členského státu o potvrzení, že žadateli nebyl pozastaven nebo zakázán výkon povolání následkem závažného nesprávného počínání nebo spáchání trestného činu v souvislosti s jeho výkonem.

3b. Výměna informací mezi příslušnými orgány různých členských států podle tohoto článku probíhá prostřednictvím systému IMI.

B

4. Pokud hostitelský členský stát požaduje od státních příslušníků tohoto členského státu pro přístup k regulovanému povolání nebo jeho výkon, aby učinili místopřísežné nebo čestné prohlášení, a toto místopřísežné nebo čestné prohlášení nemohou učinit státní příslušníci jiných členských států, zajistí hostitelský členský stát, aby byla dotyčné osobě nabídnuta jeho rovnocenná a vhodná formulace.


Článek 51

Postup pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací

1. Příslušný orgán hostitelského členského státu potvrdí přijetí žádosti ve lhůtě jednoho měsíce a případně žadatele informuje o chybějících dokladech.

2. Vyřizování žádosti o povolení vykonávat regulované povolání musí být ukončeno co nejdříve a výsledek musí být sdělen spolu s odůvodněným rozhodnutím příslušného orgánu hostitelského členského státu nejpozději do tří měsíců po předložení všech dokladů žadatele. V případech patřících do kapitol I a II této hlavy lze však tuto lhůtu prodloužit o jeden měsíc.

3. Proti tomuto rozhodnutí nebo proti tomu, že nebylo vydáno ve stanovené lhůtě, musí být přípustný opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů.


Článek 52

Užívání profesních označení

1. Pokud je v hostitelském členském státě regulováno užívání profesního označení činností dotyčného povolání, používají státní příslušníci členských států, kteří jsou oprávnění vykonávat regulované povolání na základě hlavy III, profesní označení hostitelského státu odpovídající uvedenému povolání v tomto členském státě a příslušné zkratky.

2. Pokud je v hostitelském členském státě povolání regulováno sdružením nebo organizací ve smyslu čl. 3 odst. 2, jsou státní příslušníci členských států oprávněni užívat profesní označení nebo jeho zkratku udělované organizací nebo sdružením, pouze prokáží-li členství v této organizaci nebo sdružení.

Pokud sdružení nebo organizace podmiňují členství určitými kvalifikačními požadavky, mohou je použít na státní příslušníky ostatních členských států, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci, pouze v souladu s touto směrnicí.

M9

3. Členský stát nemůže vyhradit používání profesního označení držitelům odborné kvalifikace, pokud Komisi a ostatní členské státy o sdružení nebo organizaci v souladu s čl. 3 odst. 2 neuvědomí.

B


HLAVA IV

Pravidla pro výkon povolání

M9


Článek 53

Jazykové znalosti

1. Příslušníci povolání, kteří využijí uznávání odborných kvalifikací, musí mít jazykové znalosti nezbytné k výkonu povolání v hostitelském členském státě.

2. Členský stát zajistí, že veškeré kontroly prováděné orgánem příslušným pro kontrolu splnění povinností podle odstavce 1 nebo pod jeho dohledem se omezují na znalost jednoho úředního jazyka hostitelského členského státu nebo jednoho správního jazyka hostitelského členského státu, pokud je tento jazyk rovněž úředním jazykem Unie.

3. Kontroly prováděné v souladu s odstavcem 2 jsou uloženy tehdy, má-li vykonávané povolání důsledky pro bezpečnost pacientů. Kontroly mohou být uloženy i s ohledem na jiná povolání, pokud existují vážné a konkrétní pochybnosti o dostatečnosti jazykových znalostí daného příslušníka povolání ve vztahu k odborným činnostem, které tato osoba zamýšlí vykonávat.

Kontroly mohou být prováděny pouze po vydání evropského profesního průkazu v souladu s článkem 4d nebo případně po uznání odborné kvalifikace.

4. Každá kontrola jazykových znalostí je přiměřená činnosti, jež má být vykonávána. Dotyčný příslušník povolání má právo podat při těchto kontrolách odvolání podle vnitrostátního práva.

B


Článek 54

Užívání akademických titulů

Aniž jsou dotčeny články 7 a 52, hostitelské členské státy přiznávají dotyčným osobám právo užívat jejich akademické tituly přiznané v domovských členských státech a popřípadě zkratky těchto titulů v jazyce domovského členského státu. Hostitelský členský stát může požadovat, aby tento titul byl doprovázen názvem a sídlem zařízení nebo zkušební komise, které jej udělily. Je-li možné zaměnit akademický titul domovského členského státu s titulem, který platí v hostitelském členském státě a vyžaduje zde další odbornou přípravu, kterou oprávněná osoba nezískala, může tento hostitelský členský stát stanovit, že tato osoba bude užívat svůj akademický titul domovského členského státu ve vhodné podobě, kterou hostitelský členský stát určí.


Článek 55

Schválení zdravotní pojišťovnou

Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 a článek 6 první pododstavec písm. b), členské státy, které podmiňují uzavření smlouvy o poskytování zdravotní péče mezi osobou, jež získala odbornou kvalifikaci na jejich území, a zdravotní pojišťovnou absolvováním přípravné zkušební doby nebo délkou odborné praxe, zprostí této povinnosti držitele dokladů o dosažené kvalifikaci lékaře a zubního lékaře získané v jiném členském státě.

M9


Článek 55a

Uznávání odborných výcviků

1. Pokud je přístup k regulovanému povolání v domovském členském státě podmíněn dokončením odborného výcviku, uzná příslušný orgán domovského členského státu při posuzování žádosti o povolení výkonu tohoto regulovaného povolání odborný výcvik absolvovaný v jiném členském státě, pokud je tento výcvik v souladu se zveřejněnými pokyny uvedenými v odstavci 2, a zohlední odborný výcvik absolvovaný ve třetí zemi. Členské státy však mohou ve vnitrostátních právních předpisech stanovit přiměřené omezení délky části odborného výcviku, jež může být prováděna v zahraničí.

2. Uznání odborného výcviku nenahrazuje platné požadavky na absolvování zkoušky, kterou je podmíněn přístup k danému povolání. Příslušné orgány zveřejní pokyny k organizaci a uznávání odborných výcviků absolvovaných v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, zejména úlohu osoby dohlížející na odborný výcvik.


HLAVA V

Správní spolupráce a odpovědnost vůči občanům za provedení

B


Článek 56

Příslušné orgány

1. Příslušné orgány hostitelského a domovského členského státu úzce spolupracují a poskytují si vzájemnou pomoc s cílem usnadnit uplatňování této směrnice. Zajistí důvěrnost údajů, které si vymění.

M9

2. Příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu si vyměňují informace o disciplinárním opatření nebo trestněprávních sankcích nebo jiných závažných zvláštních okolnostech, které by mohly mít důsledky na výkon činností podle této směrnice. Přitom musí dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů obsažených ve směrnicích 95/46/ES a 2002/58/ES.

B

Domovský členský stát prozkoumá správnost okolností a jeho orgány rozhodnou o povaze a rozsahu šetření, která je nutno provést, a uvědomí hostitelský členský stát o závěrech, které z dostupných údajů vyvodil.

M9

2a. Pro účely odstavců 1 a 2 používají příslušné orgány systém IMI.

B

3. Každý členský stát určí do 20. října 2007 orgány a subjekty pověřené vydávat nebo přijímat doklady o dosažené kvalifikaci a jiné doklady nebo informace a orgány a subjekty pověřené přijímat žádosti a vydávat rozhodnutí podle této směrnice a neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

M9

4. Každý členský stát jmenuje koordinátora pro činnosti příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 a uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi.

Úkolem koordinátora je:
a) podporovat jednotné uplatňování této směrnice;
b) shromažďovat všechny informace podstatné pro její uplatňování v členských státech, např. o podmínkách pro přístup k regulovaným povoláním v členských státech;
c) posuzovat návrhy společných rámců odborné přípravy a společných závěrečných zkoušek odborné přípravy;
d) vyměňovat si informace a osvědčené postupy pro účely optimalizace nepřetržitého profesního rozvoje v členských státech;
e) vyměňovat si informace a osvědčené postupy o uplatňování vyrovnávacích opatření uvedených v článku 14.

Za účelem splnění úkolu uvedeného v písmenu b) tohoto odstavce mohou koordinátoři požádat o pomoc centra pomoci uvedená v článku 57b.


Článek 56a

Výstražný mechanismus

1. Příslušné orgány členského státu uvědomí příslušné orgány všech ostatních členských států o příslušníkovi povolání, kterému vnitrostátní orgány nebo soudy úplně nebo částečně omezily nebo zakázaly, byť dočasně, na území tohoto členského státu výkon těchto odborných činností:
a) lékař a všeobecný lékař s dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v příloze V bodech 5.1.1 a 5.1.4;
b) specializovaný lékař s titulem uvedeným v příloze V bodě 5.1.3;
c) zdravotní sestra a ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči s dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v příloze V bodě 5.2.2;
d) zubní lékař s dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v příloze V bodě 5.3.2;
e) specializovaný zubní lékař s dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v příloze V bodě 5.3.3;
f) veterinární lékař s dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v příloze V bodě 5.4.2;
g) porodní asistentka s dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v příloze V bodě 5.5.2;
h) farmaceut s dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v příloze V bodě 5.6.2;
i) držitelé osvědčení uvedených v příloze VII bodě 2, jež potvrzuje, že držitel úspěšně ukončil odbornou přípravu, která splňuje minimální požadavky uvedené v článcích 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 nebo 44, která však začala před referenčními dny kvalifikací uvedenými v příloze V bodech 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2;
j) držitelé osvědčení o nabytých právech podle článků 23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 a 43a;
k) ostatní příslušníci povolání vykonávající činnosti, které mají důsledky pro bezpečnost pacientů, pokud vykonávají povolání, které je v tomto členském státě regulováno;
l) příslušníci povolání vykonávající činnosti týkající se vzdělávání nezletilých, včetně péče o děti a předškolní výchovy, pokud vykonávají povolání, které je v daném členském státě regulováno.

2. Příslušné orgány zašlou informace uvedené v odstavci 1 prostřednictvím výstražného upozornění v systému IMI do tří dnů ode dne přijetí rozhodnutí, kterým se dotčenému příslušníkovi povolání úplně nebo částečně omezuje nebo zakazuje výkon odborné činnosti. Jsou poskytovány pouze tyto údaje:
a) totožnost příslušníka povolání;
b) dotyčné povolání;
c) informace o vnitrostátním orgánu nebo soudu, který přijal rozhodnutí o omezení nebo zákazu;
d) rozsah omezení nebo zákazu a
e) doba platnosti omezení nebo zákazu.

3. Příslušné orgány daného členského státu do tří dnů ode dne přijetí rozhodnutí soudu sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států prostřednictvím výstražného upozornění v systému IMI totožnost příslušníků povolání, kteří požádali o uznání určité odborné kvalifikace podle této směrnice a kteří byli poté soudem usvědčeni z padělání dokladů o odborné kvalifikaci v této souvislosti.

4. Zpracování osobních údajů pro účely výměny informací uvedené v odstavcích 1 a 3 se provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES. Komise zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

5. Příslušné orgány všech členských států jsou neprodleně informovány o ukončení zákazu nebo omezení uvedených v odstavci 1. Za tímto účelem je příslušný orgán členského státu, který poskytuje informace v souladu s odstavcem 1, rovněž povinen sdělit datum ukončení platnosti a informovat o jakýchkoli pozdějších změnách uvedeného data.

6. Členské státy zajistí, že příslušníci povolání, o nichž bylo zasláno ostatním členským státům výstražné upozornění, jsou o rozhodnutích o upozornění písemně informováni v okamžiku jeho odeslání, mohou podle vnitrostátního práva podat proti tomuto rozhodnutí odvolání nebo požádat o opravení těchto rozhodnutí, mají přístup k náhradám za škody utrpěné nepravdivým upozorněním zaslaným ostatním členským státům a v těchto případech rozhodnutí o upozornění uvádí, že je předmětem řízení ze strany příslušníka povolání.

7. Údaje týkající se upozornění mohou být v systému IMI zpracovávány pouze po dobu jejich platnosti. Upozornění jsou vymazána tři dny po dni přijetí zrušujícího rozhodnutí nebo po ukončení zákazu nebo omezení uvedených v odstavci 1.

8. Komise přijímá pro provádění výstražného mechanismu prováděcí akty. Tyto prováděcí akty zahrnují ustanovení o orgánech pověřených vysíláním nebo přijímáním výstražných upozornění a o odvolávání a uzavírání výstražných upozornění a opatření k zajištění bezpečnosti údajů během doby jejich zpracování. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.


Článek 57

Centrální on-line přístup k informacím

1. Členské státy zajistí, aby byly prostřednictvím jednotných kontaktních míst, uvedených v článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu 28), on-line přístupné a pravidelně aktualizované tyto informace:
a) seznam všech regulovaných povolání v daném členském státě včetně kontaktních údajů orgánů příslušných pro každé regulované povolání a center pomoci uvedených v článku 57b;
b) seznam povolání, pro která existuje evropský profesní průkaz, jeho fungování včetně veškerých souvisejících poplatků, které hradí daný odborník, a příslušné orgány, které ho vystavují;
c) seznam všech povolání, u kterých členský stát používá ve svých vnitrostátních právních a správních předpisech čl. 7 odst. 4;
d) seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou podle čl. 11 písm. c) bodu ii);
e) požadavky a postupy uvedené v článcích 7, 50, 51 a 53 pro každé povolání, které členský stát reguluje, včetně všech souvisejících poplatků, které občané musí uhradit, a dokladů, které musí předložit příslušným orgánům;
f) způsob odvolání proti rozhodnutím příslušných orgánů přijatým podle této směrnice podle vnitrostátních právních a správních předpisů.

2. Členské státy zajistí, že se informace uvedené v odstavci 1 poskytují jasným a srozumitelným způsobem, že jsou snadno dálkově a elektronickými prostředky dostupné a že jsou aktuální.

3. Členské státy zajistí, aby každá žádost o informace zaslaná jednotnému kontaktnímu místu byla zodpovězena co nejdříve.

4. Členské státy a Komise přijímají doprovodná opatření s cílem vybídnout k tomu, aby jednotná kontaktní místa zpřístupnila informace stanovené v odstavci 1 v ostatních úředních jazycích Unie. Právní předpisy členských států o používání jazyků na jejich území tím nejsou dotčeny.

5. Členské státy spolupracují mezi sebou a s Komisí pro účely provádění odstavců 1, 2 a 4.


Článek 57a

Postupy s využitím elektronických prostředků

1. Členské státy zajistí, že všechny požadavky, postupy a formality spojené se záležitostmi spadajícími do působnosti této směrnice je možno snadno vyřídit přes příslušné jednotné kontaktní místo na dálku a pomocí elektronických prostředků nebo prostřednictvím příslušných odpovědných orgánů. To by nemělo odpovědným orgánům členského státu bránit, aby v pozdější fázi v případě odůvodněných pochybností a pokud je to nezbytně nutné, vyžadovaly potvrzené kopie.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na adaptační období či na provedení zkoušky způsobilosti.

3. Je-li z hlediska členských států odůvodněné, aby pro vyřízení postupů uvedených v odstavci 1 tohoto článku vyžadovaly zaručené elektronické podpisy ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy 29), přijímají členské státy elektronické podpisy v souladu s rozhodnutím Komise 2009/767/ES ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím jednotných kontaktních míst podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu 30) a zajistí technické prostředky pro zpracování formátů zaručeného elektronického podpisu stanovené rozhodnutím Komise 2011/130/EU ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu 31).

4. Všechny postupy se provádějí v souladu s článkem 8 směrnice 2006/123/ES o jednotném kontaktním místu. Procesní lhůty stanovené v čl. 7 odst. 4 a v článku 51 této směrnice začínají od okamžiku, kdy občan podá žádost nebo předloží kterýkoli chybějící doklad u jednotného kontaktního místa nebo přímo u příslušného orgánu. Vyžadování potvrzených kopií uvedené v odstavci 1 tohoto článku se nepovažuje za vyžadování chybějících dokladů.


Článek 57b

Centra pomoci

1. Každý členský stát určí nejpozději do 18. ledna 2016 centrum pomoci, jehož posláním je poskytovat občanům a také střediskům ostatních členských států pomoc při uznávání odborných kvalifikací uvedených v této směrnici, včetně informací o vnitrostátních právních předpisech, kterými se řídí povolání a jejich výkon, o právních předpisech v sociální oblasti a případně o etických pravidlech.

2. Centra pomoci v hostitelských členských státech pomáhají občanům při výkonu práv, které pro ně vyplývají z této směrnice, a to případně ve spolupráci s centrem pomoci v domovském členském státě a příslušnými orgány a jednotným kontaktním místem v hostitelském členském státě.

3. Každý příslušný orgán v domovském nebo hostitelském členském státě musí plně spolupracovat s centrem pomoci v hostitelském členském státě a případně v domovském členském státě a poskytovat všechny důležité informace o jednotlivých případech těmto centrům na jejich žádost a podle pravidel týkajících se ochrany údajů v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES.

4. Na žádost Komise ji centra pomoci ve lhůtě dvou měsíců od obdržení této žádosti informují o výsledcích žádostí, které právě řeší.


Článek 57c

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 třetím pododstavci, článku 20, čl. 21 odst. 6 druhém pododstavci, čl. 21a odst. 4, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 31 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 34 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 35 odst. 4 a 5, čl. 38 odst. 1 druhém pododstavci, čl. 40 odst. 1 třetím pododstavci, čl. 44 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 49a odst. 4 a čl. 49b odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 17. ledna 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 třetím pododstavci, článku 20, čl. 21 odst. 6 druhém pododstavci, čl. 21a odst. 4, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 31 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 34 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 35 odst. 4 a 5, čl. 38 odst. 1 druhém pododstavci, čl. 40 odst. 1 třetím pododstavci, čl. 44 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 49a odst. 4 a čl. 49b odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 třetího pododstavce, článku 20, čl. 21 odst. 6 druhého pododstavce, čl. 21a odst. 4, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 31 odst. 2 druhého pododstavce, čl. 34 odst. 2 druhého pododstavce, čl. 35 odst. 4 a 5, čl. 38 odst. 1 druhého pododstavce, čl. 40 odst. 1 třetího pododstavce, čl. 44 odst. 2 druhého pododstavce, čl. 49a odst. 4 a čl. 49b odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.


Článek 58

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro uznávání odborných kvalifikací. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.


Článek 59

Transparentnost

1. Členské státy Komisi do 18. ledna 2016 oznámí seznam povolání, která na svém území regulují, přičemž tento seznam uvádí činnosti, jež každé povolání pokrývá, a obsahuje seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy a odborné přípravy se zvláštní strukturou uvedené v čl. 11 písm. c) bodě ii). Jakákoli změna těchto seznamů se bez zbytečného odkladu oznámí Komisi. Komise vytvoří a spravuje veřejně přístupnou databázi regulovaných povolání, která obsahuje i obecný popis činností zahrnutých v rámci každého povolání.

2. Členské státy do 18. ledna 2016 oznámí Komisi seznam povolání, u nichž je podle čl. 7 odst. 4 nutná předběžná kontrola kvalifikací. Členské státy předloží Komisi u každého z těchto povolání konkrétní odůvodnění, proč bylo na uvedený seznam zařazeno.

3. Členské státy přezkoumají, zda jsou požadavky v rámci jejich právního systému omezující přístup k určitému povolání nebo jeho výkonu pouze na držitele konkrétní odborné kvalifikace, a to včetně používání profesních označení a odborných činností povolených v rámci takového označení, - které tento článek označuje za "požadavky" - slučitelné s těmito zásadami:
a) požadavky nesmí být přímo ani nepřímo diskriminační na základě státní příslušnosti nebo bydliště;
b) požadavky musejí být opodstatněné naléhavým důvodem obecného zájmu;
c) požadavky musejí být vhodné pro bezpečné dosažení sledovaného cíle a nesmějí překračovat rámec toho, co je pro dosažení daného cíle nezbytné.

4. Odstavec 1 se rovněž použije na povolání regulovaná v členském státě sdružením nebo organizací ve smyslu čl. 3 odst. 2 a na každý požadavek týkající se členství v těchto sdruženích nebo organizacích.

5. Členské státy do 18. ledna 2016 informují Komisi o požadavcích, které mají v úmyslu zachovat, a o důvodech, proč se domnívají, že tyto požadavky jsou v souladu s odstavcem 3. Členské státy informují o požadavcích, které následně zavedly, a o důvodech se domnívat, že tyto požadavky jsou v souladu s odstavcem 3, ve lhůtě šesti měsíců od přijetí opatření.

6. Do 18. ledna 2016 a následně každé dva roky členské státy dále Komisi předloží zprávu o požadavcích, které byly zrušeny nebo zmírněny.

7. Komise postupuje zprávy uvedené v odstavci 6 ostatním členským státům, které k nim do šesti měsíců vyjádří své připomínky. V tomtéž šestiměsíčním období Komise tyto zprávy projedná se zúčastněnými stranami, a to včetně dotčených povolání.

8. Komise předá souhrnnou zprávu založenou na informacích poskytnutých členskými státy skupině koordinátorů zřízené rozhodnutím Komise 2007/172/ES ze dne 19. března 2007, kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací 32), která se ke zprávě vyjádří.

9. S ohledem na připomínky podle odstavců 7 a 8 předloží Komise do 18. ledna 2017 souhrnnou zprávu Evropskému parlamentu a Radě, případně doplněnou o návrhy na dodatečné iniciativy.

B


HLAVA VI

Jiná ustanovení


Článek 60

Zprávy

1. Od 20. října 2007 překládají členské státy každé dva roky Komisi zprávu o uplatňování tohoto systému. Kromě obecných poznámek je ve zprávě uveden statistický přehled vydaných rozhodnutí a popis hlavních problémů, které vyplývají z uplatňování této směrnice.

M9

Ke dni 18. ledna 2016 obsahuje statistické shrnutí přijatých rozhodnutí uvedených v prvním pododstavci podrobné informace o počtu a typech rozhodnutí, která byla přijata v souladu s touto směrnicí, včetně typů rozhodnutí o částečném přístupu, která přijaly příslušné orgány v souladu s článkem 4f, a popisu hlavních problémů, které vznikly na základě provádění této směrnice.

2. Do 18. ledna 2019 a poté každých pět let zveřejní Komise zprávu o provádění této směrnice.

První zpráva se zaměří především na nové prvky, které zavedla tato směrnice, a vyhodnotí zejména tyto otázky:
a) fungování evropského profesního průkazu;
b) modernizace znalostí, dovedností a schopností u povolání, která spadají do působnosti hlavy III kapitoly III, včetně seznamu schopností uvedených v čl. 31 odst. 7;
c) fungování společných rámců odborné přípravy a společných závěrečných zkoušek odborné přípravy;
d) výsledky speciálního programu pro kariérní postup stanoveného rumunskými právními a správními předpisy platnými pro držitele dokladu o dosažené kvalifikaci na základě článku 33a a pro držitele dokladu o dosažené kvalifikaci na postsekundární úrovni s cílem vyhodnotit, zda je třeba revidovat platná ustanovení upravující režim nabytých, který se uplatňuje na rumunské doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči.

Členské státy poskytnou veškeré informace nezbytné pro vypracování této zprávy.

B


Článek 61

Ustanovení o odchylce

Setká-li se členský stát v určitých oblastech při provádění této směrnice s vážnými obtížemi, prověří Komise tyto obtíže společně s dotyčným členským státem.

M9

Komise případně přijme prováděcí akt, kterým dotyčnému členskému státu povolí, aby se po omezenou dobu odchýlil od příslušného ustanovení.

B


Článek 62

Zrušení

Směrnice 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS, 89/48/EHS, 92/51/EHS, 93/16/EHS a 1999/42/ES se zrušují s účinkem ode dne 20. října 2007. Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici a právní akty přijaté na základě těchto směrnic nejsou zrušením dotčeny.


Článek 63

Provedení

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. října 2007. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.


Článek 64

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.


Článek 65

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

------------------------------------------------------------------
1) Úř. věst. C 181 E, 30.7.2002, s. 183.
2) Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 67.
3) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. února 2004 (Úř. věst. C 97 E, 22.4.2004, s. 230), společný postoj Rady ze dne 21. prosince 2004 (Úř. věst. C 58 E, 8.3.2005, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 11. května 2005. Rozhodnutí Rady ze dne 6. června 2005.
4) Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
5) Úř. věst. L 19, 24.1.1989, s. 16. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).
6) Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2004/108/ES (Úř. věst. L 32, 5.2.2004, s. 15).
7) Úř. věst. L 201, 31.7.1999, s. 77.
8) Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
9) Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES.
10) Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
11) Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
12) Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES.
13) Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES.
14) Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
15) Úř. věst. L 33, 11.2.1980, p. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/19/ES.
16) Úř. věst. L 223, 21.8.1985, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
17) Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 34. Směrnice ve znění směrnice 2001/19/ES.
18) Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
19) Úř. věst. L 165, 7.7.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
20) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
21) Úř. věst. L 78, 26.3.1977, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
22) Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 36. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.
23) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
24) Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
25) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1..
26) Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).
27) Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1.
28) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
29) Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.
30) Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 36.
31) Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 66.
32) Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 38.

B


------------------------------------------------------------------


Příloha I

Seznam profesních sdružení nebo organizací, které splňují podmínky čl. 3 odst. 2

Irsko 1)

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland 2)

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2)

3. The Association of Certified Accountants 2)

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

Spojené království

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers

26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers

28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronautical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society

M9

-

------------------------------------------------------------------
1) Státní příslušníci Irska jsou rovněž členy těchto sdružení nebo organizací ve Spojeném království:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.

------------------------------------------------------------------
2) Pouze pro činnost účetního auditu.


B


------------------------------------------------------------------


Příloha IV

Činnosti související s kategoriemi odborné praxe podle článků 17, 18 a 19


Seznam I

Oddíly zahrnuté směrnicí 64/427/EHS ve znění směrnice 69/77/EHS a směrnicemi 68/366/EHS a 82/489/EHS

1

Směrnice 64/427/EEC

(směrnice o liberalizaci 64/429/EHS)

Klasifikace NICE (odpovídá oddílům 23 - 40 ISIC)

Oddíl 23 Výroba textilií

232 Výroba a zpracování textilních materiálů na vlnařských
strojích

233 Výroba a zpracování textilních materiálů na bavlnářských
strojích

234 Výroba a zpracování textilních materiálů na hedvábnických
strojích

235 Výroba a zpracování textilních materiálů pomocí
strojů na len a konopí

236 Jiná textilní vlákna (juta, pevná vlákna atd.), provaznické zboží

237 Výroba pleteného a háčkovaného zboží

238 Konečná úprava textilií

239 Jiná textilní odvětví

Oddíl 24 Výroba obuvi, oděvů a lůžkovin

241 Strojní výroba obuvi (kromě gumové a dřevěné)

242 Ruční výroba a opravy obuvi

243 Výroba oděvů (kromě kožichů)

244 Výroba matrací a lůžkovin

245 Odvětví kůže a kožešin

Oddíl 25 Výroba dřeva a korku, kromě výroby nábytku

251 Řezání a průmyslová příprava dřeva

252 Výroba polotovarů ze dřeva

253 Sériová výroba dřevěných stavebních prvků včetně
podlah

254 Výroba dřevěných obalů

255 Výroba ostatních dřevěných výrobků (kromě nábytku)

259 Výroba předmětů ze slámy, korku, košíkářského
zboží, proutěného pletiva, výroba kartáčů

Oddíl 26 260 Výroba dřevěného nábytku

Oddíl 27 Výroba papíru a papírových produktů

271 Výroba buničiny, papíru a kartónu

272 Zpracování papíru a kartónu a výroba předmětů
z buničiny

Oddíl 28 280 Tisk, vydavatelství a související činnosti

Oddíl 29 Kožedělný průmysl

291 Koželužny a úpravny usní

292 Výroba koženého a obdobného zboží

Oddíl ex 30 Výroba gumových a plastových výrobků, umělých
vláken a škrobových výrobků

301 Zpracování gumy a azbestu

302 Zpracování plastických hmot

303 Výroba umělých vláken

Oddíl ex 31 Chemický průmysl

311 Výroba základních chemických látek a jejich další zpracování

312 Specializovaná výroba chemických výrobků s hlavním
určením pro průmyslové a zemědělské účely (včetně
výroby rostlinných nebo živočišných tuků a olejů pro
průmyslové využití skupiny 312 ISIC)

313 Specializovaná výroba chemických výrobků s hlavním
určením pro domácí spotřebu nebo kancelářské
použití (kromě výroby zdravotnických
a farmaceutických výrobků (skupina ex 319 ISIC))

Oddíl 32 320 Ropný průmysl

Oddíl 33 Výroba nekovových výrobků z nerostných hmot

331 Výroba stavebních výrobků z pálené hlíny

332 Výroba skla a skleněných předmětů

333 Výroba keramických předmětů, porcelánu a keramiky
a žárovzdorného zboží

334 Výroba cementu, vápna a sádry

335 Výroba stavebních výrobků z betonu, cementu a sádry

339 Zpracování kamene a výroba jiných nekovových
výrobků z nerostných hmot

Oddíl 34 Výroba a primární zpracování železných
a neželezných kovů

341 Železářský průmysl (definovaný ve Smlouvě o ESUO,
včetně hutnických integrovaných koksoven)

342 Výroba ocelových trubek

343 Tažení drátů, tažení za studena, válcování pásové
oceli, tváření za studena

344 Výroba a primární zpracování neželezných kovů

345 Slévárny železných a neželezných kovů

Oddíl 35 Výroba kovových výrobků (kromě strojů
a dopravních zařízení)

351 Kování, těžké lisování, zápustkové kování

352 Sekundární zpracování a povrchová úprava kovů

353 Kovové konstrukce

354 Výroba parních kotlů, nádrží a dalších průmyslových
dutých výrobků

355 Výroba nástrojů a nářadí a hotových kovových
výrobků (kromě elektrických zařízení)

359 Pomocné strojírenské činnosti

Oddíl 36 Výroba neelektrických strojů

361 Výroba zemědělských strojů a traktorů

362 Výroba kancelářských strojů

363 Výroba obráběcích strojů pro zpracování kovů, nářadí
a nástrojů pro stroje

364 Výroba strojů pro textilní průmysl a jejich doplňků,
výroba šicích strojů

365 Výroba strojů a zařízení pro potravinářský průmysl
a pro chemický průmysl a související odvětví

366 Výroba strojů a zařízení pro doly, slévárny oceli
a litiny, pro stavebnictví; výroba mechanického
manipulačního zařízení

367 Výroba manipulačního vybavení

368 Výroba strojů pro jiné konkrétní průmyslové účely

369 Výroba jiných neelektrických strojů a přístrojů

Oddíl 37 Elektrotechnika

371 Výroba elektrických vodičů a kabelů

372 Výroba motorů, generátorů, transformátorů, rozvaděčů
a obdobného vybavení pro dodávku elektrické energie

373 Výroba elektrického zařízení pro přímé obchodní
využití

374 Výroba telekomunikačního vybavení, elektroměrů,
jiných měřicích přístrojů a elektrického
zdravotnického vybavení

375 Výroba elektronického zařízení, rozhlasových
a televizních přijímačů a elektroakustického zařízení

376 Výroba elektrických přístrojů pro domácnosti

377 Výroba svítidel a osvětlovací techniky

378 Výroba baterií a akumulátorů

379 Opravy, montáž a odborná technická instalace (instalace
elektrického zařízení)

Oddíl ex 38 Výroba dopravního zařízení

383 Výroba motorových vozidel a jejich částí

384 Opravy motorových vozidel, motocyklů a jízdních kol

385 Výroba motocyklů, jízdních kol a jejich částí

389 Výroba dopravního zařízení jinde nezařazeného

Oddíl 39 Různá výrobní odvětví

391 Výroba přesných přístrojů a měřicích a kontrolních
nástrojů

392 Výroba zdravotnickochirurgických nástrojů
a vybavení a ortopedických přístrojů (kromě ortopedické
obuvi)

393 Výroba fotografických a optických zařízení

394 Výroba a oprava hodinek a hodin

395 Výroba zlatnických a šperkařských předmětů

396 Výroba a opravy hudebních nástrojů

397 Výroba her, hraček a sportovního zboží

399 Ostatní výrobní odvětví

Oddíl 40 Stavebnictví

400 Stavebnictví (nespecializované); demolice

401 Výstavba budov (obytných nebo jiných)

402 Stavebnictví; stavby silnic, mostů, železnic atd.

403 Instalační práce

404 Dekorační a dokončovací práce

2

Směrnice 68/366/EHS

(směrnice o liberalizaci 68/365/EHS)

Klasifikace NICE

Oddíl 20A 200 Výroba živočišných a rostlinných tuků a olejů

20B Potravinářský průmysl (kromě výroby nápojů)

201 Porážení, zpracování a konzervování masa

202 Mléko a mléčné výrobky

203 Konzervování a nakládání ovoce a zeleniny

204 Konzervování ryb a dalších mořských produktů

205 Výroba mlýnských výrobků

206 Výroba pekárenských výrobků, včetně sucharů
a sušenek

207 Cukrovarnictví

208 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

209 Výroba různých potravinářských výrobků

Oddíl 21 Výroba nápojů

211 Výroba ethylalkoholu kvašením, výroba droždí
a lihovin

212 Výroba vína a obdobných nesladových alkoholických nápojů

213 Pivovarnictví a sladovnictví

214 Výroba nealkoholických nápojů a vody sycené
oxidem uhličitým

ex 30 Výroba gumových výrobků, plastových materiálů,
umělých nebo syntetických vláken a škrobových produktů

304 Výroba škrobových produktů

3

Směrnice 82/489/EHS

Klasifikace ISIC

ex 855 Kadeřnictví (kromě pedikérských služeb a odborných škol pro
pracovníky salónů krásy a kadeřníky)


Seznam II

Oddíly směrnic 75/368/EHS, 75/369/EHS a 82/470/EHS

1

Směrnice 75/368/EHS (činnosti uvedené v čl. 5 odst. 1)

Klasifikace ISIC

ex 04 Rybolov

043 Rybolov ve vnitrozemských vodách

ex 38 Výroba dopravního zařízení

381 Stavby a opravy lodí

382 Výroba železničního vybavení

386 Výroba letadel (včetně kosmického vybavení)

ex 71 Činnosti spojené s dopravou a činnosti jiné než doprava těchto
oddílů:

ex 711 Služby poskytované ve spacích a jídelních vozech;
údržba železničního vozového parku v opravnách; úklid vagonů

ex 712 Údržba vozového parku pro městskou, příměstskou
a meziměstskou osobní dopravu

ex 713 Údržba vozového parku pro silniční osobní dopravu
(jako jsou motorová vozidla, autobusy, taxi)

ex 714 Provoz a údržba vybavení souvisejícího se silniční
dopravou (jako jsou silnice, tunely a silniční mosty,
kde se platí mýtné, silniční sklady zboží, parkoviště,
autobusová a tramvajová depa)

ex 716 Činnosti spojené s vnitrostátní vodní dopravou (jako je
provoz a údržba splavných toků, přístavů a jiných zařízení
pro vnitrostátní vodní dopravu; remorkážní
a pilotážní služby v přístavech, balisáž, nakládání
a vykládání lodí a jiné obdobné činnosti, jako je zachraňování
plavidel, vlečení a provozování úschovny loděk)

73 Komunikace: poštovní služby a telekomunikace

ex 85 Osobní služby

854 Prádelny a jejich služby, chemické čištění a barvení

ex 856 Fotografická studia: portréty a obchodní fotografie,
kromě novinářských fotografií

ex 859 Osobní služby jinde neuvedené (pouze údržba a úklid
budov nebo sídel)

2

Směrnice 75/369/EHS (článek 6: pokud je činnost považována za průmyslovou nebo řemeslnou)

Klasifikace ISIC

Ambulantní výkon těchto činností:

a) koupě a prodej zboží:
- ambulantními prodejci nebo podomními obchodníky (skupina ex 612 ISIC),
- na krytých tržištích mimo stálá prodejní zařízení a na otevřených tržištích;

b) činnosti, pro které platí již přijatá přechodná opatření, která výslovně vylučují nebo neuvádějí jejich ambulantní výkon.

3

Směrnice 82/470/EHS (čl. 6 odst. 1 a 3)

Skupiny 718 a 720 klasifikace ISIC

Činnosti zahrnují zejména:

- organizování, nabídku k prodeji a prodej, paušálně nebo za provizi, jednotlivých nebo hromadných položek (doprava, ubytování, strava, výlety atd.) cesty nebo pobytu, nezávisle na důvodu cestování (čl. 2 bod B písm. a)),

- jednání jako zprostředkovatel mezi provozovateli různých druhů dopravy a osobami, které odbavují nebo nechávají odbavovat zboží, jakož i provozování souvisejících činností:

aa) uzavíráním smluv s provozovateli dopravy na účet příkazce,

bb) výběrem druhu dopravy, podniku a trasy považovaných za nejvýhodnější pro příkazce,

cc) přípravou technických hledisek dopravy (např. balení nezbytné pro dopravu); prováděním různých vedlejších operací v dopravě (např. zajištěním ledu pro chladicí vozy),

dd) plněním formalit spojených s dopravou, jako je vystavování nákladních listů; sběrem a výdejem zásilek,

ee) koordinací různých fází dopravy, zajištěním průjezdu, dosílky, překládky a jiných dokončovacích operací,

ff) sjednáváním dopravného pro dopravce a možností dopravy pro osoby, které zboží odbavují nebo nechávají odbavovat:
- odhad dopravních nákladů a kontrola vyúčtování,
- výkon některých trvalých nebo příležitostných úkonů jménem a na účet majitele lodi nebo námořního dopravce (s přístavními orgány, provozovateli lodí atd.).

[Činnosti podle čl. 2 bodu A písm. a), b) a d)].


Seznam III

Směrnice 64/222/EHS, 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 70/523/EHS a 82/470/EHS

1

Směrnice 64/222/EEC

(směrnice o liberalizaci 64/223/EHS a 64/224/EHS)

1. Nezávislá velkoobchodní činnost, s výjimkou oblasti léčiv a farmaceutických výrobků, toxických výrobků a patogenních původců a oblasti uhlí (skupina ex 611).

2. Profesní činnosti zprostředkovatele, který je pověřen jednou nebo několika osobami pro sjednávání nebo uzavírání obchodních transakcí jménem a na účet těchto osob.

3. Profesní činnosti zprostředkovatele, který, aniž by byl trvale pověřen, spojuje osoby, které chtějí uzavřít smlouvu přímo, připravuje jejich obchodní transakci nebo pomáhá při jejím uzavírání.

4. Profesní činnosti zprostředkovatele, který uzavírá obchodní transakce svým jménem na účet jiného.

5. Profesní činnosti zprostředkovatele, který provozuje na účet jiného velkoobchodní aukční prodej.

6. Profesní činnosti zprostředkovatele, který jde ode dveří ke dveřím a shání zakázky.

7. Profesionální poskytování služeb zprostředkovatelem, který je zaměstnancem jednoho nebo několika obchodních, průmyslových nebo řemeslných podniků.

2

Směrnice 68/364/EHS

(směrnice o liberalizaci 68/363/EHS)

Skupina ex 612 ISIC: Maloobchod

Vyloučené činnosti:

012 Pronájem zemědělských strojů

640 Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem

713 Pronájem automobilů, vozů a koní

718 Pronájem železničních vozů a vagonů

839 Pronájem strojů pro obchody

841 Rezervace vstupenek v kinech a pronájem kinematografických
filmů

842 Rezervace vstupenek v divadlech a pronájem divadelního vybavení

843 Pronájem lodí, jízdních kol, automatů na mince

853 Pronájem zařízených pokojů

854 Pronájem vypraného prádla

859 Pronájem ošacení

3

Směrnice 68/368/EHS

(směrnice o liberalizaci 68/367/EEC)

Klasifikace ISIC

Oddíl ex 85 ISIC

1. Restaurace a prodej nápojů (skupina 852 ISIC).

2. Hotely a obdobná zařízení, kempy (skupina 853 ISIC).

4

Směrnice 75/368/EHS (článek 7)

Veškeré činnosti uvedené v příloze směrnice 75/368/EHS, kromě činností uvedených v čl. 5 odst. 1 zmíněné směrnice (seznam II bod 1 této přílohy).

Klasifikace ISIC ex 62

ex 62 Banky a jiné peněžní ústavy

ex 620 Společnosti pro nákup a prodej patentů a licenční společnosti

ex 71 Doprava

ex 713 Silniční osobní doprava, kromě dopravy motorovými
vozidly

ex 719 Potrubní doprava tekutých uhlovodíků a jiných tekutých
chemických produktů

ex 82 Veřejně prospěšné služby

827 Činnost knihoven, muzeí, botanických a zoologických
zahrad

ex 84 Rekreační služby

843 Rekreační služby jinde neuvedené:
- sportovní činnosti (sportovní hřiště, organizace sportovních
akcí atd.), s výjimkou činností sportovních
instruktorů
- oddechové činnosti (dostihové stáje, sportoviště,
dostihová závodiště atd.)
- ostatní rekreační činnosti (cirkusy, zábavní parky
a jiné druhy zábavy)

ex 85 Osobní služby

ex 851 Domácí služby

ex 855 Salóny krásy a služby manikérů, kromě služeb pedikérů
a odborných škol pro pracovníky salónů krásy
a kadeřníky

ex 859 Osobní služby jinde neuvedené, kromě činnosti sportovních
a paralékařských masérů a horských průvodců,
rozdělené takto:
- dezinfekce a boj proti škodlivým živočichům
- pronájem ošacení a úschova předmětů
- sňatkové kanceláře a obdobné služby
- astrologie, věštectví apod.
- hygienické služby a související činnosti
- pohřebnictví a údržba hřbitovů
- průvodci a tlumočníci

5

Směrnice 75/369/EHS (článek 5)

Ambulantní výkon těchto činností:

a) koupě a prodej zboží
- ambulantními prodejci nebo podomními obchodníky (skupina ex 612 ISIC)
- na krytých tržištích mimo stálá prodejní zařízení a na otevřených tržištích

b) činnosti, pro které platí již přijatá přechodná opatření, která výslovně vylučují nebo neuvádějí jejich ambulantní výkon.

6

Směrnice 70/523/EHS

Samostatně výdělečné činnosti v oblasti velkoobchodu s uhlím a zprostředkovatelské činnosti v obchodu s uhlím (třída ex 6112 klasifikace ISIC)

7

Směrnice 82/470/EHS (čl. 6 odst. 2)

[Činnosti uvedené v čl. 2 bodu A písm. c) a e), bodu B písm. b) bodu C a bodu D]

Tyto činnosti zahrnují zejména:
- pronájem železničních vozů nebo vagonů pro přepravu osob nebo zboží
- jednání jako zprostředkovatel při nákupu, prodeji, nebo pronájmu lodí
- přípravu, sjednávání a uzavírání smluv pro přepravu vystěhovalců
- přijímání všech předmětů a zboží do úschovy na účet ukladatele, v celním režimu či mimo něj, ve skladech, obecných skladištích, skladech nábytku, chladírnách, silech atd.
- vystavování dokladů zastupujících uložený předmět nebo zboží
- zajištění ohrad, krmiva a výběhů pro dobytek dočasně umístěný před prodejem nebo během průjezdu na trh nebo z trhu
- provádění kontroly nebo technického posouzení motorových vozidel
- měření, vážení a kalibrování zboží.


B


------------------------------------------------------------------


Příloha V

Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu


V. 1 Lékaři

M10

5.1.1 Doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti základní lékařské odborné přípravy

+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Země | Doklad o dosažené | Subjekt vydávající | Osvědčení doplňující | Referenční den |
| | kvalifikaci | doklad o dosažené | doklad | |
| | | kvalifikaci | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Belgie/ | Diplome de "médecin"/ | - Les universités/De | | 20. prosinec 1976 |
| Belgique/ | Master in de geneeskunde | universiteiten | | |
| Belgien | | - Le Jury compétent | | |
| | | d'enseignement de la | | |
| | | Communauté | | |
| | | francaise/De bevoegde | | |
| | | Examencommissie | | |
| | | van de Vlaamse | | |
| | | Gemeenschap | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+

eu/135728-1

+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Česká | Diplom o ukončení | Lékařská fakulta | - Vysvědčení | 1. květen 2004 |
| republika | studia ve studijním | univerzity v České | o státní rigorózní | |
| | programu všeobecné | republice | zkoušce | |
| | lékařství (doktor | | | |
| | medicíny, MUDr.) | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Danmark | Bevis for | Universitet | - Autorisation som | 20. prosinec 1976 |
| | kandidatuddannelsen | | laege, udstedt af | |
| | i medicin (cand.med.) | | Sundhedsstyrelsen | |
| | | | og | |
| | | | - Tilladelse til | |
| | | | selvstaendigt virke | |
| | | | som laege | |
| | | | (dokumentation for | |
| | | | gennemfort praktisk | |
| | | | uddannelse), udstedt | |
| | | | af Sundhedsstyrelsen | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Deutschland | - Zeugnis über die | Zuständige Behörden | | 20. prosinec 1976 |
| | Ärztliche Prüfung | | | |
| | - Zeugnis über die | | | |
| | Ärztliche | | | |
| | Staatsprüfung und | | | |
| | Zeugnis über die | | | |
| | Vorbereitungszeit als | | | |
| | Medizinalassistent, | | | |
| | soweit diese nach den | | | |
| | deutschen | | | |
| | Rechtsvorschriften | | | |
| | noch für den | | | |
| | Abschluss der | | | |
| | ärztlichen | | | |
| | Ausbildung | | | |
| | vorgesehen war | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Eesti | Arstikraad Degree in | Tartu Ülikool | | 1. květen 2004 |
| | Medicine (MD) Diplom | | | |
| | arstiteaduse oppekava | | | |
| | läbimise kohta | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+

eu/135728-2

+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Espaňa | Título de Licenciado | - Ministerio de | | 1. leden 1986 |
| | en Medicina y | Educación | | |
| | Cirugía | y Cultura | | |
| | Título de Graduado/a | - El rector de una | | 1. leden 1986 |
| | en Medicina | Universidad | | |
| | | - El rector de una | | |
| | | Universidad | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| France | Diplome de fin de | Universités | | 20. prosinec 1976 |
| | deuxieme cycle des | | | |
| | études médicales | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Hrvatska | Diploma "doktor | Medicinski fakulteti | | 1. červenec 2013 |
| | medicine/doktorica | sveučilišta u Republici | | |
| | medicine" | Hrvatskoj | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Ireland | Primary qualification | Competent examining | Certificate of | 20. prosinec 1976 |
| | | body | experience | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Italia | Diploma di laurea in | Universita | Diploma di abilitazione | 20. prosinec 1976 |
| | medicina e chirurgia | | all'esercizio della | |
| | | | medicina e chirurgia | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+

eu/135728-3

+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Latvija | arsta diploms | Universitates tipa | | 1. květen 2004 |
| | | augstskola | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Lietuva | 1. Aukštojo mokslo | Universitetas | 1. Internaturos | 1. květen 2004 |
| | diplomas, nurodantis | | pažyméjimas, nurodantis | |
| | suteikta gydytojo | | suteikta medicinos | |
| | kvalifikacija | | gydytojo profesine | |
| | | | kvalifikacija | |
| | | | | |
| | 2. Magistro diplomas | | 2. Internaturos | |
| | (medicinos magistro | | pažymejimas (medicinos | |
| | kvalifikacinis laipsnis | | gydytojo profesine | |
| | ir gydytojo | | kvalifikacija) | |
| | kvalifikacija) | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Luxembourg | Diplome d'Etat de | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage | 20. prosinec 1976 |
| | docteur en médecine, | | | |
| | chirurgie et | | | |
| | accouchements | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Magyarország | Okleveles orvosdoktor | Egyetem | | 1. květen 2004 |
| | oklevél (dr. med) | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Malta | Lawrja ta' Tabib tal- | Universita' ta' Malta | Čertifikat ta' | 1. květen 2004 |
| | Medičina u | | registrazzjoni mahrug | |
| | l-Kiruréija | | mill-Kunsill Mediku | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Nederland | Getuigschrift van met | Faculteit Geneeskunde | | 20. prosinec 1976 |
| | goed gevolg afgelegd | | | |
| | artsexamen | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Österreich | Urkunde über die | Medizinische | | 1. leden 1994 |
| | Verleihung des | Fakultät einer | | |
| | akademischen | Universität, bzw | | |
| | Grades Doktor der | Medizinische Universität | | |
| | gesamten Heilkunde | | | |
| | (bzw. Doctor | | | |
| | medicinae universae, | | | |
| | Dr.med.univ.) | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Polska | Dyplom ukoňczenia | szkoly wyzsze | Swiadectwo zlozenia | 1. květen 2004 |
| | studiów wyžszych na | | Lekarskiego Egzaminu | |
| | kierunku lekarskim z | | Panstwowego 1) 3)/ | |
| | tytulem "lekarza" | | Swiadectwo zLozenia | |
| | | | Lekarskiego Egzaminu | |
| | | | Koncowego 2) 3) | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Portugal | Carta de Curso de | Universidades | Certificado emitido pela | 1. leden 1986 |
| | licenciatura em | | Ordem dos Médicos | |
| | medicina | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Romania | Diploma de licenta | Universitati | | 1. leden 2007 |
| | de doctor medic | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Slovenija | Diploma, s katero se | Univerza | Potrdilo o Opravljenem | 1. květen 2004 |
| | podeljuje strokovni | | Strokovnem Izpitu | |
| | naslov "doktor | | za Poklic | |
| | medicine/doktorica | | Zdravnik/Zdravnica | |
| | medicine" | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Slovensko | Diplom všeobecné | Univerzita | | 1. květen 2004 |
| | lekárstvo doktor | | | |
| | všeobecného lekárstva | | | |
| | ("MUDr.") | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Suomi/ | Lááketieteen | Yliopisto | | 1. leden 1994 |
| Finland | lisensiaatin tutkinto/ | | | |
| | Medicine licentiatexamen | | | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| Sverige | Läkarexamen | Universitet eller | Bevis om legitimation | 1. leden 1994 |
| | | högskola | som läkare, utfärdat av | |
| | | | Socialstyrelsen | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+
| United | Primary qualification | Competent examining | Certificate of | 20. prosinec 1976 |
| Kingdom | | body | experience | |
+-----------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Do roku 2012.
2) Od roku 2013.
3) Do 1. října 2017 by měl být doklad o dosažené kvalifikaci doplněn též osvědčením o dokončení postgraduální stáže ("staz podyplomowy").

5.1.2 Doklady o dosažené kvalifikaci specializovaného lékaře

+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Země | Doklad o dosažené kvalifikaci | Subjekt vydávající doklad o | Referenční den |
| | | dosažené kvalifikaci | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Belgie/ | Bijzondere beroepstitel van | Minister bevoegd voor | 20. prosinec 1976 |
| Belgique/ | geneesheer-specialist/Titre | Volksgezondheid/Ministre de la | |
| Belgien | professionnel particulier de | Santé publique | |
| | médecin spécialiste | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+

eu/135728-4

+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Česká | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví | 1. květen 2004 |
| republika | | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne | Sundhedsstyrelsen | 20. prosinec 1976 |
| | sig som speciallaege | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Landesärztekammer | 20. prosinec 1976 |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Eesti | Residentuuri lopetamist toendav | Tartu Ülikool | 1. květen 2004 |
| | tunnistus | | |
| | Residentuuri loputunnistus | | |
| | eriarstiabi erialal | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+

eu/135728-5

+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Espaňa | Título de Especialista | Ministerio de Educación y | 1. leden 1986 |
| | | Cultura | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| France | 1. Certificat d'études spéciales de | 1. Universités | 20. prosinec 1976 |
| | médecine accompagné du diplome | | |
| | d'Etat de docteur en médecine | | |
| | | | |
| | 2. Attestacion de médecin | 2. Conseil de l'Ordre des | |
| | spécialiste qualifié accompagnée | médecins | |
| | du diplome d'Etat de docteur en | | |
| | médecine | | |
| | | | |
| | 3. Diplome d'études spécialisées ou | 3. Universités | |
| | diplome d'études spécialisées | | |
| | complémentaires qualifiant de | | |
| | médecine accompagné du diplome | | |
| | d'Etat de docteur en médecine | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Hrvatska | Diploma o specijalističkom | Ministarstvo nadležno za | 1. červenec 2013 |
| | usavršavanju | zdravstvo | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | 20. prosinec 1976 |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Italia | Diploma di medico specialista | Universita | 20. prosinec 1976 |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+

eu/135728-6

+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Latvija | "Sertifikäts"-kompetentu | Latvijas Ärstu biedriba | 1. květen 2004 |
| | iestažu izsniegts dokuments, kas | Latvijas Ärstniecibas personu | |
| | apliecina, ka persona ir | profesionälo | |
| | nokärtojusi sertifikäcijas | organizäciju savieniba | |
| | eksämenu specialitäte | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Lietuva | 1. Rezidentüros pažyméjimas, | Universitetas | 1. květen 2004 |
| | nurodantis suteikta gydytojo | | |
| | specialisto profesinc kvalifikacija | | |
| | | | |
| | 2. Rezidenturos pažymejimas | | |
| | (gydytojo specialisto profesine | | |
| | kvalifikacija) | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | 20. prosinec 1976 |
| | | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Nemzeti Vizsgabizottság | 1. květen 2004 |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Malta | Certifikat ta' Spečjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar | 1. květen 2004 |
| | | Specjalisti | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Nederland | Bewijs van inschrijving in een | - Medisch Specialisten | 20. prosinec 1976 |
| | Specialistenregister | Registratie Commissie (MSRC) | |
| | | van de Koninklijke | |
| | | Nederlandsche Maatschappij | |
| | | tot Bevordering der | |
| | | Geneeskunst | |
| | | - Sociaal-Geneeskundigen | |
| | | Registratie Commissie (SGRC) | |
| | | van de Koninklijke | |
| | | Nederlandsche Maatschappij tot | |
| | | Bevordering der Geneeskunst | |
| | Diploma geneeskundig specialist | - Registratiecommissie | |
| | | Geneeskundig Specialisten | |
| | | (RGS) van de Koninklijke | |
| | | Nederlandsche Maatschappij tot | |
| | | Bevordering der Geneeskunst 1) | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | 1. leden 1994 |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Polska | Dyplom uzyskania tytulu | Centrum Egzaminów | 1. květen 2004 |
| | specjalisty | Medycznych | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Portugal | Titulo de especialista | Ordem dos Médicos | 1. leden 1986 |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Romania | Certificat de medic specialist | Ministerul Sänätätii | 1. leden 2007 |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Slovenija | Potrdilo o opravljenem | 1. Ministrstvo za zdravje | 1. květen 2004 |
| | specialističnem izpitu | | |
| | | 2. Zdravniška zbornica Slovenije | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Slovensko | Diplom o špecializácii | 1. Slovenská zdravotnícka | 1. květen 2004 |
| | | univerzita | |
| | | | |
| | | 2. Univerzita Komenského | |
| | | v Bratislave | |
| | | | |
| | | 3. Univerzita Pavla Jozefa | |
| | | Šafárika v Košiciach | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Suomi/ | Erikoislääkärin | Yliopisto | 1. leden 1994 |
| Finland | tutkinto/Specialläkarexamen | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| Sverige | Bevis om specialkompetens | Socialstyrelsen | 1. leden 1994 |
| | som läkare, utfärdat av | | |
| | Socialstyrelsen | | |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+
| United | Certificate of Completion of | Postgraduate Medical Education | 20. prosinec 1976 |
| Kingdom | training | and Training Board | |
| | | | |
| | | General Medical Council | 1. duben 2010 |
+-----------------+--------------------------------------+----------------------------------+-------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od ledna 2013.

5.1.3 Názvy oborů odborné přípravy specializovaných lékařů

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Anesteziologie | Chirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | Chirurgie/Heelkunde |
| Belgien | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-7

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Anesteziologie a intenzivní medicína | Chirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Anaestesiologi | Kirurgi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Anästhesiologie | (Allgemeine) Chirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Anestesioloogia | Üldkirurgia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-8

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Anestesiología y Reanimación | Cirugía general y del aparato digestivo |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Anesthésie-réanimation | Chirurgie générale |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna | Opca kirurgija |
| | medicina | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Anaesthesia | General surgery |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Anestesia, rianimazione e terapia intensiva | Chirurgia generale |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-9

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Anesteziologija un reanimatologija | Kirurgija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | Chirurgija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Anesthésie-réanimation | Chirurgie générale |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | Sebészet |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Anestežija u Kura Intensiva | Kirurgija Generali |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Anesthesiologie | Heelkunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | - Chirurgie |
| | | - Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie 1) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | Chirurgia ogólna |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Anestesiologia | Cirurgia geral |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | Anestezie si terapie intensiva | Chirurgie generala |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna | Splošna kirurgija |
| | intenzivna medicina | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | Chirurgia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvard | Yleiskirurgia/Allmän kirurgi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Anestesi och intensivvard | Kirurgi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Anaesthetics | General surgery |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Neurochirurgie | Gynekologie a porodnictví |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | Neurochirurgie | Gynécologie - obstétrique/Gynaecologie - verloskunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-10

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Neurochirurgie | Gynekologie a porodnictví |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Neurokirurgi | Gynaekologi og obstetrik |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Neurochirurgie | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Neurokirurgia | Sünnitusabi ja günekoloogia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-11

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Neurocirugía | Obstetricia y ginecología |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Neurochirurgie | Gynécologie - obstétrique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Neurokirurgija | Ginekologija i opstetricija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Neurosurgery | Obstetrics and gynaecology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Neurochirurgia | Ginecologia e ostetricia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-12

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Neirokirurgija | Ginekologija un dzemdnieciba |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Neurochirurgija | Akušerija ginekologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Neurochirurgie | Gynécologie - obstétrique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Idegsebészet | Szülészet-nögyógyászat |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Newrokirurgija | Ostetričja u Ginekologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Neurochirurgie | Obstetrie en Gynaecologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Neurochirurgie | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Neurochirurgia | Položnictwo i ginekologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Neurocirurgia | Ginecologia e obstetricia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | Neurochirurgie | Obstetrica-ginecologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Nevrokirurgija | Ginekologija in porodništvo |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Neurochirurgia | Gynekológia a porodnictvo |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Neurokirurgia/Neurokirurgi | Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och |
| | | förlossningar |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Neurokirurgi | Obstetrik och gynekologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Neurosurgery | Obstetrics and gynaecology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Vnitřní lékařství | Oftalmologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let | Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | Médecine interne/Inwendige geneeskunde | Ophtalmologie/Oftalmologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-13

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Vnitřní lékařství | Oftalmologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | Oftalmologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Innere Medizin | Augenheilkunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Sisehaigused | Oftalmoloogia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-14

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Medicina interna | Oftalmología |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Médecine interne | Ophtalmologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Opca nterna medicina | Oftalmologija i optometrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | General (Internal) Medicine | Ophthalmic surgery |
| | | Ophthalmology 1) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Medicina interna | Oftalmologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-15

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Interna medicína | Oftalmologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Vidaus ligos | Oftalmologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Médecine interne | Ophtalmologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Belgyógyászat | Szemészet |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Medicina Interna | Oftalmologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Interne geneeskunde | Oogheelkunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Innere Medizin | Augenheilkunde und Optometrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Choroby wewnetrzne | Okulistyka |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Medicina interna | Oftalmologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | Mediciná interna | Oftalmologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Interna medicina | Oftalmologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Vnútorné lekárstvo | Oftalmológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Sisátaudit/Inre medicin | Silmätaudit/Ögonsjukdomar |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Internmedicine | Ögonsjukdomar (oftalmologi) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | General (internal) medicine | Ophthalmology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od roku 1991/1992.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Otorinolaryngologie | Dětské lékařství |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie | Pédiatrie/Pediatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-16

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Otorinolaryngologie | Dětské lékařství |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Oto-rhino-laryngologi | Paediatri |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | Kinder - und Jugendheilkunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Otorinolarüngoloogia | Pediaatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-17

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Otorrinolaringología | Pediatria y sus áreas específlcas |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale | Pédiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Otorinolaringologija | Pedijatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Otolaryngology | Paediatrics |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Otorinolaringoiatria | Pédiatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-18

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Otolaringología | Pediatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Otorinolaringologija | Vaiku ligos |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | Pédiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | Csecsemö- és gyermekgyógyászat |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Otorinolaringologija | Pedjatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | Kindergeneeskunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | - Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten | Kinder - und Jugendheilkunde |
| | - Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 1) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Otorynolaryngologia | Pediatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Otorrinolaringología | Pediatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | Otorinolaringologie | Pediatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Otorinolaringologija | Pediatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Otorinolaryngológia | Pediatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och | Lastentaudit/Barnsjukdomar |
| | halssjukdomar | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | Barn- och ungdomsmedicin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Otolaryngology | Paediatrics |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Pneumologie a ftizeologie | Urologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgié/ Belgien | Pneumologie | Urologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-19

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Pneumologie a ftizeologie | Urologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Intern medicin: lungesygdomme | Urologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | - Pneumologie | Urologie |
| | - Innere Medizin und Pneumologie 1) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Pulmonoloogia | Uroloogia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-20

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Neumología | Urologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Pneumologie | Chirurgie urologique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Pulmologija | Urologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Respiratory medicine | Urology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | Urologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-21

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Ftiziopneimonologija | Urologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Pulmonologija | Urologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Pneumologie | Urologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Tüdögyógyászat | Urológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Medicina Respiratorja | Urologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Longziekten en tuberculose | Urologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | - Lungenkrankheiten | Urologie |
| | - Innere Medizin und Pneumologie 2) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Choroby pluc | Urologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Pneumologia | Urologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Pneumologie | Urologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Pnevmologija | Urologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | Urológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjuk-domar och | Urologia/Urologi |
| | allergologi | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | Urologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Respiratory medicine | Urology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od července 2011.
2) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Ortopedie | Patologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | Anatomie pathologique/Pathologische anatomie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-22

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Ortopedie | Patologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Ortopaedisk kirurgi | Patologisk anatomi og cytology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | - Orthopädie (und Unfallchirurgie) | Pathologie |
| | - Orthopädie und Unfallchirurgie 1) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Ortopeedia | Patoloogia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-23

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Cirugía ortopédica y traumatología | Anatomía patológica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | Anatomie et cytologie pathologiques |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Ortopedija i traumatologija | Patologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Trauma and orthopaedic surgery | Histopathology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Ortopedia e traumatologia | Anatomia patologica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-24

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Traumatologija un ortopědija | Patologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Ortopedija traumatologija | Patologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Orthopédie | Anatomie pathologique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Ortopédia és traumatológia | Patologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Kirurgija Ortopedika | Istopatologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Orthopedie | Pathologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | - Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | - Pathologie |
| | - Orthopädie und Traumatologie 2) | - Klinische Pathologie und Molekularpathologie 2) |
| | | - Klinische Pathologie und Neuropathologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu | Patomorfologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Ortopedia | Anatomia patologica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | Ortopedie si traumatologie | Anatomie patologica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Ortopedska kirurgija | Patologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Ortopédia | Patologická anatomia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi | Patologia/Patologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Ortopedi | Klinisk patologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | Histopathology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od května 2006.
2) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Neurologie | Psychiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/Belgien | Neurologie | Psychiatrie, particulierement de l'adulte/Psychiatrie, |
| | | meer bepaald in de volwassenpsychiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-25

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Neurologie | Psychiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Neurologi | Psykiatri |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Neurologie | Psychiatrie und Psychotherapie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Neuroloogia | Psühhiaatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-26

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Neurología | Psiquiatría |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Neurologie | Psychiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Neurologija | Psihijatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Neurology | Psychiatry |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Neurologia | Psichiatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-27

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Neirologija | Psihiatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Neurologija | Psichiatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Neurologie | Psychiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Neurologia | Pszichiátria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Newrologija | Psikjatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Neurologie | Psychiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Neurologie | Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Neurologia | Psychiatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Neurologia | Psiquiatría |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Neurologie | Psihiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Nevrologija | Psihiatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Neurológia | Psychiatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Neurologia/Neurologi | Psykiatria/Psykiatri |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Neurologi | Psykiatri |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Neurology | General psychiatry |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Radiologie a zobrazovací metody | Radiační onkologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | Radiodiagnostic/Röntgendiagnose | Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-28

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | Radiační onkologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Radiologi | Klinisk Onkologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | (Diagnostische) Radiologie | Strahlentherapie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Radioloogia | Onkoloogia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-29

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Radiodiagnóstico | Oncología radioterápica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | Oncologie option oncologie radiothérapique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Klinička radiologija | Onkologija i radioterapija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Radiology | Radiation oncology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Radiodiagnostica | Radioterapia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-30

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Diagnostiska radiologija | Terapeitiska radiologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Radiologija | Onkologija radioterapija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Radiodiagnostic | Radiothérapie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Radiológia | Sugárterápia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Radjologija | Onkologija u Radjoterapija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Radiologie | Radiotherapie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Radiologie | Strahlentherapie - Radioonkologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | Radioterapia onkologiczna |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Radiodiagnóstico | Radioterapia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Radiologie-imagistica medicala | Radioterapie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Radiologija | Radioterapija in onkologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Rádiológia | Radiačná onkológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Radiologia/Radiologi | Syöpätaudit/Cancersjukdomar |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Medicinsk radiologi | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Clinical radiology | Clinical oncology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Plastická chirurgie | Klinická biologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/ | Biologie clinique/Klinische biologie |
| | Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-31

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Plastická chirurgie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Plastikkirurgi | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | - Plastische (und Ästhetische) Chirurgie | Laboratoriumsmedizin 2) |
| | - Plastische und Ästhetische Chirurgie 1) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | Laborimeditsiin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-32

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Cirugía plástica, estética y reparadora | Análisis clínicos |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Biologie médicale |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Plastic, reconstructive and aesthetic surgery | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | Patologia clinica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-33

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Plastiska kirurgija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Plastiné ir rekonstrukciné chirurgija | Laboratoriné medicina |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Chirurgie plastique | Biologie clinique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | Orvosi laboratóriumi diagnosztika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Kirurgija Plastika | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Plastische chirurgie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie | Medizinische Biologie |
| | Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 3) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Chirurgia plastyczna | Diagnostyka laboratoryjna |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva | Patologia clínica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Chirurgie plastica, estetica si microchirurgie | Medicína de laborator |
| | reconstructiva | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Plastická chirurgia | Laboratórna medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Plastikkirurgi | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Plastic surgery | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od roku 2006.
2) Od roku 2012.
3) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Lékařská mikrobiologie | Klinická biochemie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-34

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Lékařská mikrobiologie | Klinická biochemie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Klinisk mikrobiologi | Klinisk biokemi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | - Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie | Laboratoriumsmedizin 1) |
| | - Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie 3) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-35

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Microbiología y parasitología | Bioquímica clínica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Klinička mikrobiologija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Microbiology | Chemical pathology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Microbiologia e virologia | Biochimica clinica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-36

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Mikrobiologija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Microbiologie | Chimie biologique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Mikrobijologija | Patologija Kimika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Medische microbiologie | Klinische chemie 2) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | - Hygiene und Mikrobiologie | Medizinische und Chemische Labordiagnostik |
| | - Klinische Mikrobiologie und Hygiene 4) | |
| | - Klinische Mikrobiologie und Virologie 4) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Mikrobiologia lekarska | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Klinična mikrobiologija | Medicinska biokemija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Klinická mikrobiológia | Klinická biochémia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi | Kliininen kemia/Klinisk kemi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Klinisk bakteriologi | Klinisk kemi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Medical microbiology and virology | Chemical pathology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Do roku 2012.
2) Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 4. duben 2000.
3) Od května 2006.
4) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Alergologie a klinická imunologie | Hrudní chirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgié/ Belgien | | Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax 1) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-37

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | Hrudní chirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Klinisk immunologi | Thoraxkirurgi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | | Thoraxchirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | Torakaalkirurgia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-38

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Inmunología | - Cirugía torácica |
| | | - Cirugía cardiovascular |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Alergologija i klinička imunologija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Immunology (clinical and laboratory) | Cardiothoracic surgery |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | | - Chirurgia toracica |
| | | - Cardiochirurgia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-39

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Imunologija | Torakala kirurgija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | | Krutinés chirurgija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Immunologie | Chirurgie thoracique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | Mellkassebészet |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Immunologija | Kirurgija Kardjo-Toračika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | Cardio-thoracale chirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | - Immunologie | Thoraxchirurgie |
| | - Klinische Immunologie 2) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Immunologia kliniczna | Chirurgia klatki piersiowej |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | | Cirurgia cardiotorácica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | | Chirurgie toracica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | Torakalna kirurgija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | Hrudníková chirurgia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | | Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxki-rurgi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Klinisk immunologi | Thoraxkirurgi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Immunology | Cardo-thoracic surgery |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 1. leden 1983.
2) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Dětská chirurgie | Cévní chirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | | Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde 1) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-40

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Dětská chirurgie | Cévní chirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | Karkirurgi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Kinderchirurgie | Gefäßchirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Lastekirurgia | Kardiovaskulaarkirurgia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-41

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Cirugía pediátrica | Angiología y cirugía vascular |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Chirurgie infantile | Chirurgie vasculaire |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Dječja kirurgija | Vaskularna kirurgija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Paediatric surgery | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Chirurgia pediatrica | Chirurgia vascolare |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-42

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Bernu kirurgija | Asinsvadu kirurgija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Vaiku chirurgija | Kraujagysliu chirurgija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | Chirurgie vasculaire |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Gyermeksebészet | Érsebészet |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Kirurgija Pedjatrika | Kirurgija Vaskolari |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Kinder- und Jugendchirurgie | Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Chirurgia dziecieca | Chirurgia naczyniowa |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Cirurgia pediátrica | Angologia/Cirurgia vascular |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Chirurgie pediatrica | Chirurgie vasculara |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | Kardiovaskularna kirurgija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Detská chirurgia | Cievna chirurgia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Lastenkirurgia/Barnkirurgi | Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Paediatric surgery | Vascular surgery |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 1. leden 1983.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Kardiologie | Gastroenterologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | Cardiologie | Gastro-entérologie/Gastro-enterologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-43

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Kardiologie | Gastroenterologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Intern medicin: kardiologi | Intern medicin: gastroenterology og hepatologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | - Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie | - Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie |
| | - Innere Medizin und Kardiologie 2) | - Innere Medizin und Gastroenterologie 2) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Kardioloogia | Gastroenteroloogia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-44

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Cardiología | Aparato digestivo |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Cardiologie et maladies vasculaires | Gastro-entérologie et hépatologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Kardiologija | Gastroenterologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Cardiology | Gastro-enterology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Malattie dell'apparato cardiovascolare | Gastroenterologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-45

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Kardiologija | Gastroenterologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Kardiologija | Gastroenterologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Cardiologie et angiologie | Gastro-enterologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Kardiológia | Gasztroenterológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Kardjologija | Gastroenterologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Cardiologie | Maag-darm-leverziekten |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Innere Medizin und Kardiologie | Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Kardiologia | Gastrenterologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Cardiologia | Gastrenterologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Cardiologie | Gastroenterologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Kardiologija in vaskularna medicina | Gastroenterologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Kardiológia | Gastroenterologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Kardiologia/Kardiologi | Gastroenterologia/Gastroenterologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Kardiologi | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Cardiology | Gastroenterology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Do 14. září 2010.
2) Od října 2009.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Revmatologie | Hematologie a transfúzní lékařství |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgié/ Belgien | Rhumathologie/reumatologie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-46

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Revmatologie | Hematologie a transfúzní lékařství |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Intern medicin: reumatologi | Intern medicin: haematologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | - Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie | - Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie |
| | - Innere Medizin und Rheumatologie 1) | - Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie 1) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Reumatoloogia | Hematoloogia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-47

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Reumatologia | Hematología y hemoterapia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Rhumatologie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Reumatologija | Hematologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Rheumatology | Haematology (clinical and laboratory) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Reumatologia | Ematologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-48

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Reimatologija | Hematologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Reumatologija | Hematologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Rhumatologie | Hématologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Reumatologia | Haematológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Rewmatologija | Ematologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Reumatologie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Innere Medizin und Rheumatologie | Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Reumatologia | Hematologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Reumatologia | Imuno-hemoterapia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | Reumatologie | Hematologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Revmatologija | Hematologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Reumatologia | Hematológia a transfúziológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Reumatologia/Reumatologi | Kliininen hematologia/Klinisk hematologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Reumatologi | Hematologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Rheumatology | Haematology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od října 2009.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Endokrinologie | Rehabilitační a fyzikální medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | | Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde |
| | | en revalidatie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-49

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Diabelotologie a endokrinologie | Rehabilitační a fyzikální medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Intern medicin: endokrinologi | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | - Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und | Physikalische und Rehabilitative Medizin |
| | Diabetologie | |
| | - Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie 1) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Endokrinoloogia | Taastusravi ja füsiaatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-50

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Endocrinología y nutrición | Medicina física y rehabilitación |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Endocrinologie - diabete - maladies métaboliques | Médecine physique et de réadaptation |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Endokrinologija i dijabetologija | Fizikalna medicina i rehabilitacija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | Medicina fisica e riabilitazione |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-51

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Endokrinologija | Rehabilitologija Fiziska rehabilitacija Fizikala medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Endokrinologija | Fiziné medicina ir reabilitacija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | Rééducation et réadaptation fonctionnelles |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Endokrinológia | Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Endokrinologija u Dijabete | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | Revalidatiegeneeskunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Endokrynologia | Rehabilitacja medyczna |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Endocrinologia/Nutricao | Medicina física e de reabilitacao |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | Endocrinologie | Reabilitare Medicala |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | Fizikalna in rehabilitacijska medicina |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Endokrinológia | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Endokrinologia/Endokrinologi | Fysiatria/Fysiatri |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Endokrina sjukdomar | Rehabiliteringsmedicin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od října 2009.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Neuropsychiatrie | Dermatovenerologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let | Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | Neuropsychiatrie 1) | Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie |
| Belgien | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-52

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | | Dermatovenerologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | Dermato-venerologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | Haut - und Geschlechtskrankheiten |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | Dermatoveneroloogia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-53

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | | Dermatología médico-quirúrgica y venereología |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Neuropsychiatrie 2) | Dermatologie et vénéréologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | | Dermatologija i venerologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Neuropsichiatria 3) | Dermatologia e venerologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-54

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | | Dermatologija un venerologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | | Dermatovenerologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Neuropsychiatrie 4) | Dermato-vénéréologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | | Borgyógyászat |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | | Dermato-venerejologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Zenuw - en zielsziekten 5) | Dermatologie en venerologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Neurologie und Psychiatrie 6) | Haut- und Geschlechtskrankheiten |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | | Dermatologia i wenerologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | | Dermatovenereologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | | Dermatovenerologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | Dermatovenerologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Neuropsychiatria | Dermatovenerológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | | Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar |
| | | och allergologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | | Hud- och könssjukdomar |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3:

------------------------------------------------------------------
1) 1. srpen 1987, s výjimkou osob, které začaly studovat před uvedeným datem.
2) 31. prosinec 1971.
3) 31. říjen 1999.
4) Doklad o dosažené kvalifikaci se již neuděluje u vzdělávacích programů zahájených po 5. březnu 1982.
5) 9. červenec 1984.
6) 31. březen 2004.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Radiologie | Dětská a dorostová psychiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | | Psychiatrie, particulierement en psychiatrie infanto- |
| | | juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en |
| | | jeugdpsychiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-55

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | | Dětská a dorostová psychiatrie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | Borne- og ungdomspsykiatri |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Radiologie | Kinder- und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-56

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Electroradiología 1) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Electro-radiologie 2) | Pédopsychiatrie 7) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Klinička radiologija | Dječja i adolescentna psihijatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | | Child and adolescent psychiatry |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Radiologia 3) | Neuropsichiatria infantile |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-57

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | | Bernu psihiatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | | Vaiku ir paaugliu psichiatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Électroradiologie 4) | Psychiatrie infantile |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Radiologia | Gyermek- és ifjúsági pszichiátria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Radiologie 5) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Radiologie 6) | - Kinder- und Jugendpsychiatrie |
| | | - Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische |
| | | Medizin 8) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | | Psychiatria dzieci i mlodziezy |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Radiologia | Psiquiatria da infancia e da adolescencia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | | Psihiatrie pediatrica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Radiologija | Otroška in mladostniška psihiatrija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | | Detská psychiatria |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | | Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | | Barn- och ungdomspsykiatri |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | | Child and adolescent psychiatry |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
- Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3:
1) 1. únor 1984.
2) 3. prosinec 1971.
3) 31. říjen 1993.
4) Doklad o dosažené kvalifikaci se již neuděluje u vzdělávacích programů zahájených po 5. březnu 1982.
5) 8. červenec 1984.
6) 31. březen 2004.
7) 1. leden 1991.
8) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Geriatriee | Nefrologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | | |
| Belgien | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-58

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Geriatrie | Nefrologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Intern medicin: geriatric | Intern medicin: nefrologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | | - Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie |
| | | - Innere Medizin und Nephrologie 1) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | Nefroloogia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-59

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Geriatria | Nefrología |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | | Néphrologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | | Nefrologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Geriatric medicine | Nephrology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Geriatria | Nefrologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-60

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | | Nefrologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Geriatrija | Nefrologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Gériatrie | Néphrologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Geriátria | Nefrológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Geijatrija | Nefrologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Klinische geriatrie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | | Innere Medizin und Nephrologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Geriatria | Nefrologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | | Nefrologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Geriatrie si gerontologie | Nefrologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | Nefrologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Geriatria | Nefrológia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Geriatria/Geriatri | Nefrologia/Nefrologi |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Geriatrik | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Geriatric medicine | Renal medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od října 2009.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Infekční lékařství | Hygiena a epidemiologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | | |
| Belgien | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-61

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Infekční lékařství | Hygiena a epidemiologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Intern medicin: infektionsmedicin | Samfundsmedicin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | | Öffentliches Gesundheitswesen |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | Infektsioonhaigused | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-62

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | | Medicina preventiva y salud publica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | | Santé publique et médecine sociale |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Infektologija | Javnozdravstvena medicina |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Infectious diseases | Public health medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Malattie infettive | Igiene e medicina preventiva |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-63

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Infektologija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Infektologija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Maladies contagieuses | Santé publique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Infektológia | Megelözö orvostan és népegészségtan |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Mard Infettiv | Sahha Pubblika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | Maatschappij en gezondheid |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Innere Medizin und Infektiologie | - Sozialmedizin |
| | | - Public Health 1) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Choroby zakazne | Zdrowie publiczne, epidemiologia |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Doencas infecciosas | Saúde publica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Boli infectioase | Sänätate publica si management |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Infektologija | Javno zdravje |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Infektológia | Verejné zdravotníctvo |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar | Terveydenhuolto/Hálsovárd |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Infektionssjukdomar | Socialmedicin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Infectious diseases | Public health medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Klinická farmakologie | Pracovní lékařství |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | | Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-64

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Klinická farmakologie | Pracovní lékařství |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | Klinisk farmakologi | Arbejdsmedicin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | Arbeitsmedizin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-65

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Farmacología clínica | Medicina del trabajo |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | | Médecine du travail |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Klinička farmakologija s toksikologijom | Medicina rada i športa |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | Occupational medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Farmacologia | Medicina del lavoro |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-66

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | | Arodslimibas |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | | Darbo medicina |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | | Médecine du travail |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Klinikai farmakológia | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Farmakologija Klinika u t-Terapewtika | Medicína Okkupazzjonali |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | - Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde |
| | | - Arbeid en gezohdheid, verzekeringsgeneeskunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | - Arbeitsmedizin |
| | | - Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie 1) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Farmakologia kliniczna | Medycyna pracy |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | | Medicina do trabalho |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | Farmacologie clinica | Medicina muncii |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | Medicina dela, prometa in športa |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Klinická farmakológia | Pracovné lekárstvo |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi | Työterveyshuolto/Företagshälsovärd |
| | och läkemedelsbehandling | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Klinisk farmakologi | Yrkes- och miljömedicin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | Occupational medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Alergologie a klinická imunologie | Nukleární medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | | Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-67

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | Nukleární medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | Klinisk fisiologi og nuklearmedicin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | | Nuklearmedizin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-68

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Alergología | Medicina nuclear |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | | Médecine nucléaire |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Alergologija i klinička imunologija | Nuklearna medicina |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Allergologia ed immunologia clinica | Medicina nucleare |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-69

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Alergologija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Alergologija ir klinikiné imunologija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | | Médecine nucléaire |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Allergologia és klinikai immunologia | Nukleáris medicina |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | | Medicína Nukleari |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | Allergologie 1) | Nucleaire geneeskunde |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | | Nuklearmedizin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Alergologia | Medycyna nuklearna |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Imuno-alergologia | Medicina nuclear |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | Alergologie si imunologie clinica | Medicina nucleara |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | Nuklearna medicina |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | Nukleárna medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk |
| | | fisiologi och nuklearmedicin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Allergisjukdomar | Nuklearmedicin |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | | Nuclear medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 12. srpen 1996.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Maxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů) | Biologická hematologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ Belgien | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-70

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Maxilofaciální chirurgie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-71

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espana | Cirugía oral y maxilofacial | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | Hématologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Maksilofacijalna kirurgija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-72

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Mutes, sejas un žoklu kirurgija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Veido ir žandikauliu chirurgija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | Hématologie biologique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Szájsebészet 1) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | Mund- Kiefer - und Gesichtschirurgie 2) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Chirurgia szczekowo-twarzowa | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Cirurgia maxilo-facial | Hematología clínica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Maxilofacialna kirurgija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3:

------------------------------------------------------------------
1) 30. září 2007.
2) 28. února 2013.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Stomatologie | Dermatologie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | | |
| Belgien | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-73

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-74

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Estomatología | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Stomatologie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | | Dermatology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Odontostomatologia 1) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-75

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Stomatologie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | | Dermatologija |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Estomatologia | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | | Dermatology |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 31. prosinec 1994.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Venerologie | Tropická medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | | |
| Belgien | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-76

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-77

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Genito-urinary medicine | Tropical medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | | Medicina tropicale |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-78

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | | Trópusi betegségek |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Medicina Uro-genetali | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | | - Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin |
| | | - Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und |
| | | Tropenmedizin 1) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | | Medycyna transportu |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | | Medicina tropical |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | | Tropická medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Genito-urinary medicine | Tropical medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od června 2015.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Gastroenterologická chirurgie | Traumatologie a urgentní medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | Chirurgie abdominale/Heelkunde op het | |
| Belgien | abdomen 1) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-79

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | | - Traumatologie |
| | | - Urgentní medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | Visceralchirurgie | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-80

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Chirurgie viscérale et digestive | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | Abdominalna kirurgija | Hitna medicina |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | | Emergency medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Chirurgia dell'apparato digerente | Medicina d'emergenza-urgenza 2) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-81

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Abdominaliné chirurgija | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | | Oxyológia és sürgősségi orvostan |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | | Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | | Medycyna ratunkowa |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Románia | | Medicina de urgenta |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Abdominalna kirurgija | Urgentna medicina |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Gastroenterologická chirurgia | - Úrazová chirurgia |
| | | - Urgentná medicína |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk | Akuuttilääketiede/Akutmedicin |
| | kirurgi | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | | Emergency medicine |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 1. leden 1983.
2) Od 17. února 2006.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Klinická nerurofyziologie | Dentální, orální a maxilofaciální chirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky | (základní vzdělávání lékařů a zubních lékařů) 1) |
| | | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/ |
| Belgien | | /Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-82

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | | - Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie |
| | | - Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 2) |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-83

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Neurofisiologia clínica | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Clinical neurophysiology | Oral and maxillo-facial surgery |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-84

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | | Arc-állcsont-szájsebészet |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | Newrofizjologija Klinika | Kirurgija tal-ghadam tal-wicc |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Chirurgie Orala si Maxilo-faciala 4) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia/Klinisk | Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi |
| | neurofysiologi | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | Klinisk neurofysiologi | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Clinical neurophysiology | Oral and maxillo-facial surgery |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Vzdělávání završené získáním dokladu o dosažené kvalifikaci specialisty v oblasti dentální, orální a maxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů a zubních lékařů) předpokládá ukončení a potvrzení základního lékařského studijního programu (článek 24) a ukončení a potvrzení základního studijního programu zubních lékařů (článek 34).
2) Od roku 2006.
3) Od 10. července 2014.
4) Od roku 2009.

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Klinická onkologie | Lékařská genetika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| | Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let | Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Země | Název | Název |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Belgique/Belgie/ | Oncologie médicale/ Medische oncologie | |
| Belgien | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-85

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Česká republika | Klinická onkologie | Lékařská genetika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Danmark | | Klinisk genetik |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Deutschland | | Humangenetik |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Eesti | | Meditsiinigeneetika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-86

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Espaňa | Oncología Médica | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| France | Oncologie | Génétique médicale |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Hrvatska | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ireland | Medical oncology | Clinical genetics |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Italia | Oncologia medica | Genetica medica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

eu/135728-87

+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Latvija | Onkologija kimijterapija | Medicinas genetika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Lietuva | Chemoterapine onkologija | Genetika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Luxembourg | Oncologie médicale | Médecine génétique |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Magyarország | Klinikai onkológia | Klinikai genetika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Malta | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Nederland | | Klinische genetica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Österreich | | Medizinische Genetik |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Polska | Onkologia kliniczna | Genetyka kliniczna |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Portugal | Oncologia médica | Genética médica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Romania | Oncologie medicala | Genetica medicala |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovenija | Internistična onkologija | Klinična genetika |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Slovensko | Klinická onkológia | Lekárska genetica |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Suomi/Finland | | Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Sverige | | |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| United Kingdom | Medical oncology | Clinical genetics |
+--------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+

5.1.4 Doklady o dosažené kvalifikaci ve všeobecném lékařství

+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Země | Doklad o dosažené kvalifikaci | Profesní označení | Referenční den |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Belgié/Belgique/ | Bijzondere beroepstitel van | Huisarts/Médecin généraliste | 31. prosinec 1994 |
| Belgien | huisarts/Titre professionnel particulier | | |
| | de médecin généraliste | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+

eu/135728-88

+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Česká republika | Diplom o specializaci všeobecné | Všeobecný praktický lékař | 1. květen 2004 |
| | praktické lékařství | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig | Alment praktiserende | 31. prosinec 1994 |
| | som speciallaege i almen medicin | laege/Speciallaege i almen medicin | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Deutschland | Zeugnis über die spezifische | Facharzt/Fachärztin für Allge | 31. prosinec 1994 |
| | Ausbildung in der Allgemeinmedizin | meinmedizin | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Eesti | Residentuuri löpetamist töendav | Perearst | 1. květen 2004 |
| | tunnistus | | |
| | Diplom peremeditsiini erialal | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+

eu/135728-89

+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Espana | Título de especialista en medicina | Especialista en medicina familiar y | 31. prosinec 1994 |
| | familiar y comunitaria | comunitaria | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| France | Diplômes d'études spécialisées de | Médecin qualifié en médecine | 31. prosinec 1994 |
| | médecine générale accompagnés du | générale | |
| | diplôme d'Etat de docteur en médecine | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Hrvatska | Diploma o specijalističkom | specijalist obiteljske medicine | 1. červenec 2013 |
| | usavršavanju | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Ireland | Certificate of specific qualifications in | General medical practitioner | 31. prosinec 1994 |
| | general medical practice | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Italia | - Attestato di formazione specifica in | Medico di medicina generale | 31. prosinec 1994 |
| | medicina generale | | |
| | - Diploma di formazione specifica in | | |
| | medicina generale | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+

eu/135728-90

+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Latvija | Gimenes ärsta sertifikäts | Gimenes (vispärejäs prakses) ärsts | 1. květen 2004 |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Lietuva | 1. Šeimos gydytojo rezidentüros | Šeimos medicinos gydytojas | 1. květen 2004 |
| | pažyméjimas | | |
| | 2. Rezidentüros pažyméjimas | Šeimos gydytojas | |
| | (šeimos gydytojo profesiné | | |
| | kvalifikacija) | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Luxembourg | Diplome de formation spécifique en | Médecin généraliste | 31. prosinec 1994 |
| | medicine générale | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Magyarország | Háziorvostan szakorvosa | Háziorvostan szakorvosa | 1. květen 2004 |
| | bizonyítvány | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Malta | Tabib tal-familja | Medicina tal-familja | 1. květen 2004 |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Nederland | Certificaat van inschrijving in een | Huisarts, Verpleeghuisarts en arts | 31. prosinec 1994 |
| | specialistenregister van huisartsen | voor verstandelijk gehandicapte | |
| | | Registratie Commissie (HVRC) | |
| | | | |
| | Diploma geneeskundig specialist | Registratiecommissie Geneeskundig | |
| | | Specialisten (RGS) van de | |
| | | Koninklijke Nederlandsche | |
| | | Maatschappij tot Bevordering der | |
| | | Geneeskunst 1) | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Österreich | Diplom über die besondere Ausbildung | Arzt für Allgemeinmedizin | 31. prosinec 1994 |
| | in der Allgemeinmedizin | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Polska | Dyplom uzyskania tytulu specja-listy | Specjalista w dziedzinie medycyny | 1. květen 2004 |
| | w dziedzinie medycyny rodzinnej | rodzinnej | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Portugal | Título de especialista em medicina geral | Especialista em medicina geral e | 31. prosinec 1994 |
| | e familiar | familiar | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Romänia | Certificat de medic specialist medicina | Medic specialist medicina de | 1. leden 2007 |
| | de familie | familie | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem | Specialist družinske medicine/ | 1. květen 2004 |
| | izpitu iz | Specialistka družinske medicine | |
| | družinske medicine | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Slovensko | Diplom o špecializácii v odbore | Všeobecný lekár | 1. květen 2004 |
| | "všeobecné lekárstvo" | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Suomi/Finland | Todistus yleislääketieteen | Yleislääketieteen | 1. leden 1994 |
| | erityiskoulutuksesta/Bevis om | erityiskoulutuksen suorittanut | |
| | särskild allmänläkarutbildning | laillistettu lääkäri/Legitimerad | |
| | | läkare som har fullgjort särskild | |
| | | allmänläkarutbildning | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| Sverige | Bevis om specialistkompetens i | Specialist i allmänmedicin | 31. prosinec 1994 |
| | allmänmedicin | | |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+
| United Kingdom | Certificate of completion of training | General practitioner | 31. prosinec 1994 |
+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Od ledna 2013.

B


V.2 Zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči

5.2.1 Studijní program pro zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědné za všeobecnou péči

Odborná příprava vedoucí k udělení dokladu o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči nebo ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči se skládá ze dvou částí.

A. Teoretická výuka

a) Péče o nemocné:

- povaha a etika profese

- obecné zásady zdraví a ošetřovatelství

- zásady ošetřování ve vztahu k:
- všeobecnému a specializovanému lékařství
- všeobecné a specializované chirurgii
- péči o dítě a dětskému lékařství
- péči o matku a dítě
- duševnímu zdraví a psychiatrii
- péči o staré lidi a geriatrii

b) Základní vědy:

- anatomie a fyziologie

- patologie

- bakteriologie, virologie a parazitologie

- biofyzika, biochemie a radiologie

- dietetika

- hygiena:
- preventivní lékařství
- zdravotní výchova

- farmakologie

c) Sociální vědy:
- sociologie
- psychologie
- zásady administrativy
- zásady výuky
- sociální a zdravotnické předpisy
- právní aspekty ošetřovatelství

B. Praktická klinická výuka

- Ošetřovatelství ve vztahu k:
- ⇒C3 všeobecnému a specializovanému lékařství ⇐
- všeobecné a speciální chirurgii
- péči o dítě a dětskému lékařství
- péči o matku a dítě
- duševnímu zdraví a psychiatrii
- péči o staré lidi a geriatrii
- ošetřování v domácnosti

Výuka jednoho nebo několika těchto předmětů může být poskytnuta v rámci jiných oborů nebo v souvislosti s nimi.

Teoretická výuka musí být vyvážená a koordinovaná s praktickou klinickou výukou tak, aby znalosti a zkušenosti uvedené v této příloze mohly být získány odpovídajícím způsobem.

M10

5.2.2 Doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči)

+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Země | Doklad o dosažené | Subjekt vydávající doklad | Profesní označení | Referenční den |
| | kvalifikaci | o dosažené kvalifikaci | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Belgie/ | - Diploma gegradueerde | - De erkende | - Hospitalier(ére)/ | 29. červen 1979 |
| Belgique/ | verpleger/ | opleidingsinstituten/Les | Verpleegassistent(e) | |
| Belgien | verpleegster/ Diplome | établissements | | |
| | d'infirmier(ére) | d'enseignement | | |
| | gradué(e)/Diplom | reconnus/Die anerkannten | | |
| | eines (einer) | Ausbil | | |
| | graduierten | dungsanstalten | | |
| | Krenkenpflegers | - De bevoegde | - Infirmier(ére) | |
| | (-pflegerin) | Examencommissie | hospitalier(ére)/ | |
| | - Diploma in de | van de Vlaamse | Ziekenhuisverpleger | |
| | ziekenhuisverpleegkunde/ | Gemeenschap/Le | (-verpleegster) | |
| | Brevet d'infirmier(ére) | Jury compétent | | |
| | hospitalier(ére) | d'enseignement de la | | |
| | Brevet eines (einer) | Communauté | | |
| | Krankenpflegers | francaise/Der | | |
| | (-pflegerin) | zuständige | | |
| | - Brevet van | Prüfungsausschuß der | | |
| | verpleegasistent(e)/ | Deutschsprachigen | | |
| | Brevet | Gemeinschaft | | |
| | d'hospitalier(ére)/ | | | |
| | Brevet einer | | | |
| | Pflegeassistentin | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+

eu/135728-91

+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Česká republika | 1. Diplom o ukončení studia | 1. Vysoká škola zřízená | 1. Všeobecná sestra | 1. květen 2004 |
| | ve studijním programu | nebo uznaná státem | | |
| | ošetřovatelství ve | | | |
| | studijním oboru | | | |
| | všeobecná sestra | | | |
| | (bakalář, Bc.), | | | |
| | | | | |
| | 2. Diplom o ukončení studia | 2. Vyšší odborná škola | 2. Všeobecný | |
| | ve studijním oboru | zřízená nebo uznaná | ošetřovatel | |
| | diplomovaná všeobecná | státem | | |
| | sestra | | | |
| | (diplomovaný | | | |
| | specialista, DiS.), | | | |
| | doplněný tímto | | | |
| | osvědčením: | | | |
| | Vysvědčení o absolutoriu | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Danmark | Bevis for uddannelsen til | Professionshojskole | Sygeplejerske | 29. červen 1979 |
| | professionsbachelor i sygepleje | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Deutschland | Zeugnis über die staatliche | Staatlicher | Gesundheits- und | 29. červen 1979 |
| | Prüfung in der | Prüfungsausschuss | Krankenpflegerin/ | |
| | Krankenpflege | | Gesundheits- und | |
| | | | Krankenpfleger | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Eesti | 1. Diplom oe erialal | 1. Tallinna Meditsiinikool | ode | 1. květen 2004 |
| | | Tartu Meditsiinikool | | |
| | | Kohtla-Järve Meditsiinikool | | |
| | | | | |
| | 2. Oe pohikoolituse diplom | 2. Tallinna Tervishoiu Korgkool | | |
| | | | | |
| | 3. Oe pohiope diplom | 3. Tartu Tervishoiu Korgkool | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+

eu/135728-92

+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Espaňa | Título de Diplomado | - Ministerio de Educación | Enfermero/a | 1. leden 1986 |
| | universitario en Enfermería | y Cultura | diplomado/a | |
| | | - El rector de una Universidad | | |
| | | | | |
| | Titulo de Graduado/a en | - El rector de una Universidad | Graduado/a en | 1. leden 1986 |
| | Enfermería | | Enfermería | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| France | - Diplome d'Etat | Le ministére de la santé | Infirmer(ére) | 29. červen 1979 |
| | d'infirmier(ére) | | | |
| | - Diplome d'Etat | | | |
| | d'infirmier(ére) | | | |
| | délivré en vertu du | | | |
| | décret no 99-1147 | | | |
| | du 29 décembre 1999 | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Hrvatska | 1. Svjedodžba "medicinska sestra | 1. Srednje strukovne škole koje | 1. medicinska sestra | 1. červenec |
| | opce njege/medicinski | izvode program za stjecanje | opce njege/ | 2013 |
| | tehničar opce njege" | kvalifikacije "medicinska | medicinski tehničar | |
| | | sestra opce njege/medicinski | opce njege | |
| | | tehničar opce njege" | | |
| | | | | |
| | 2. Svjedodžba "prvostupnik | 2. Medicinski fakulteti | 2. prvostupnik | |
| | (baccalaureus) sestrinstva/ | sveučilišta u Republici | (baccalaureus) | |
| | prvostupnica (baccalaurea) | Hrvatskoj | sestrinstva/ | |
| | sestrinstva" | Sveučilišta u Republici | prvostupnica | |
| | | Hrvatskoj | (baccalaurea) | |
| | | Veleučilišta u Republici | sestrinstva | |
| | | Hrvatskoj | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Ireland | 1. Certificate of Registered | 1. An Bord Altranais | Registered General | 29. červen 1979 |
| | General Nurse 1) | (The Nursing Board) | Nurse (RGN) | |
| | | [up to 1 October 2012]; | | |
| | | Bórd Altranais agus | | |
| | | Cnáimhseachais na | | |
| | | hEireann (The Nursing and | | |
| | | Midwifery Board of Ireland) | | |
| | | [from 2 October 2012] | | |
| | | | | |
| | 2. B.Sc. in Nursing Studies | 2. Third-level Institution | | |
| | (General) approved by | delivering the B.Sc. in | | |
| | the NMBI 2) | Nursing Studies | | |
| | | approved by the NMBI | | |
| | | [as of September 2002] | | |
| | | | | |
| | 3. B.Sc. in Children's and | 3. Third-level Institution | | |
| | General (Integrated) | delivering the B.Sc. in | | |
| | Nursing approved by the | Children's and General | | |
| | NMBI 2) | (Integrated) Nursing | | |
| | | approved by the NMBI | | |
| | | [as of September 2006] | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Italia | 1. Diploma di infermiere | 1. Scuole riconosciute | Infermiere | 29. červen 1979 |
| | professionale | dallo Stato | professionale | |
| | | | | |
| | 2. Diploma di laurea in | 2. Universita | 2. Infermiere | |
| | infermieristica | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+

eu/135728-93

+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Latvija | 1. Diploms par masas | 1. Masu skolas | Masa | 1. květen 2004 |
| | kvalifikacijas iegušanu | | | |
| | | | | |
| | 2. Masas diploms | 2. Universitates tipa | | |
| | | augstskola pamatojoties | | |
| | | uz Valst eksamenu | | |
| | | komisijas lemumu | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Lietuva | 1. Aukštojo mokslo | 1. Universitetas | Bendrosios praktikos | 1. květen 2004 |
| | diplomas, nurodantis | | slaugytojas | |
| | suteikta bendrosios | | | |
| | praktikos slaugytojo | | | |
| | profesine kvalifikacija | | | |
| | | | | |
| | 2. Aukštojo mokslo diplomas | 2. Kolegija | | |
| | (neuniversitetines | | | |
| | studijos), nurodantis | | | |
| | suteikta bendrosios | | | |
| | praktikos slaugytojo | | | |
| | profesine kvalifikacija | | | |
| | | | | |
| | 3. Bakalauro diplomas | 3. Universitetas | | |
| | (slaugos bakalauro | | | |
| | kvalifikacinis laipsnis ir | | | |
| | bendrosios praktikos | | | |
| | slaugytojo profesiné | | | |
| | kvalifikacija) | | | |
| | | | | |
| | 4. Profesinio bakalauro diplomas | 4. Kolegija | | |
| | (slaugos profesinio bakalauro | | | |
| | kvalifikacinis laipsnis ir | | | |
| | bendrosios praktikos | | | |
| | slaugytojo profesine | | | |
| | kvalifikacija) | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Luxembourg | - Diplome d'Etat | Ministére de l'éducation | Infirmier | 29. červen 1979 |
| | d'infiemier | nationale, de la | | |
| | - Diplome d'Etat | formation professionnelle | | |
| | d'infiemier | et des sports | | |
| | hospitalier gradué | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Magyarország | 1. Ápoló bizonyítvány | 1. Szakképzö iskola | Ápoló | 1. květen 2004 |
| | | | | |
| | 2. Ápoló oklevél | 2. Felsöoktatási intézmény | | |
| | | | | |
| | 3. Okleveles ápoló oklevél | 3. Felsöoktatási intézmény | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Malta | Lawrja jew diploma | Universita' ta' Malta | Infermier Registrat | 1. květen 2004 |
| | flistudji tal-infermerija | | tal-Ewwel Livell | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Nederland | 1. Diploma's verpleger | 1. Door een van | Verpleegkundige | 29. červen 1979 |
| | A, verpleegster A, | overheidswege | | |
| | verpleegkundige A | benoemde | | |
| | | examencommissie | | |
| | | | | |
| | 2. Diploma verpleegkudige | 2. Door een van | | |
| | MBOV (Middelbare | overheidswege | | |
| | Beroepsopleiding | benoemde | | |
| | Verpleegkundige) | examencommissie | | |
| | | | | |
| | 3. Diploma verpleegkundige | 3. Door een van | | |
| | HBOV (Hogere | overheidswege | | |
| | Beroepsopleiding | benoemde | | |
| | Verpleegkundige) | examencommissie | | |
| | | | | |
| | 4. Diploma beroepsonderwijs | 4. Door een van | | |
| | verpleegkundige - | overheidswege | | |
| | Kwalificatieniveau 4 | aangewezen | | |
| | | opleidingsinstelling | | |
| | | | | |
| | 5. Diploma hogere | 5. Door een van | | |
| | beroepsopleiding | overheidswege | | |
| | verpleegkundige - | aangewezen | | |
| | Kwalificatieniveau 5 | opleidingsinstelling | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Österreich | 1. Diplom über die Ausbildung in | 1. Schule für allgemeine | - Diplomierte | 1. leden 1994 |
| | der all-gemeinen Gesundheits- | Gesundheits- und | Gesundheits- und | |
| | und Krankenpflege | Krankenpflege | Krankenschwester | |
| | | | | |
| | 2. Diplom als "Diplomierte | 2. Allegemeine | - Diplomierter | |
| | Krankenschwester, | Krankenpflegeschule | Gesundheits- und | |
| | Diplomierter Krankenpfleger" | | Krankenpfleger | |
| | | | | |
| | 3. Diplom über den Abschluss des | 3. Fachhochschulrat/ | | |
| | Fachhochschul- | Fachhochschule | | |
| | Bachelorstudiengangs | | | |
| | "Gesundheits- und | | | |
| | Krankenpflege" | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Polska | - Dyplom ukonczenia studiów | Instytucja prowadzaca | Pielegniarka | 1. květen 2004 |
| | wyzszych na kierunku | ksztalcenie na poziomie | | |
| | pielegniarstwo z tytulem | wyzszym uznana przez | | |
| | "magister pielegniarstwa" | wlasciwe wladze | | |
| | | | | |
| | - Dyplom ukonczenia studiów | | | |
| | wyzszych zawodowych na | | | |
| | kierunku/specjalnosci | | | |
| | pielegniarstwo z tytulem | | | |
| | "licencjat pielEgniarstwa" | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Portugal | 1. Diploma do curso de | 1. Escolas de Enfermagem | Enfermeiro | 1. leden 1986 |
| | enfermagem geral | | | |
| | | | | |
| | 2. Diploma/carta de curso | 2. Escolas Superiores | | |
| | de bacharelato em | de Enfermagem | | |
| | enfermagem | | | |
| | | | | |
| | 3. Diploma/carta de curso de | 3. Escolas Superiores | | |
| | licenciatura em | de Enfermagem; | | |
| | enfermagem | Escolas Superiores | | |
| | | de Saúde | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Romania | 1. Diploma de absolvire de | 1. Universtitati | Asistent medical | 1. leden 2007 |
| | asistent medical | | generalist | |
| | generalist cu studii | | | |
| | superioare de scurta | | | |
| | durata | | | |
| | | | | |
| | 2. Diploma de licentá de | 2. Universitati | | |
| | asistent medical | | | |
| | generalist cu studii | | | |
| | superioare de lunga | | | |
| | durata | | | |
| | | | | |
| | 3. Certificat de competente | 3. Ministerul Educatiei Nationale | | |
| | profesionale (de asistent | | | |
| | medical generalist) | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Slovenija | Diploma, s katero se | 1. Univerza | Diplomirana medicinska | 1. květen 2004 |
| | podeljuje strokovni naslov | 2. Visoka strokovna šola | sestra/Diplomirani | |
| | "diplomirana medicinska | | zdravstvenik | |
| | sestra/diplomirani | | | |
| | zdravstvenik" | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Slovensko | 1. Diplom | 1. Vysoká škola/Univerzita | Sestra | 1. květen 2004 |
| | ošetrovatelstvo | | | |
| | "magister" ("Mgr.") | | | |
| | | | | |
| | 2. Diplom | | | |
| | ošetrovatelstvo "bakalár" | 2. Vysoká škola/Univerzita | | |
| | ("Bc.") | | | |
| | | | | |
| | 3. Diplom | 3. Stredná zdravotnícka škola | | |
| | diplomovaná všeobecná sestra | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Suomi/ | 1. Sairaanhoitajan | 1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ | Sairaanhoitaja/ | 1. leden 1994 |
| Finland | tutkinto/ | Hälsovardslaroanstalter | Sjukskötare | |
| | Sjukskötarexamen | | | |
| | | | | |
| | 2. Sosiali- ja terveysalan | 2. Ammattikorkeakoulut/ | | |
| | ammattikorkeakoulututkinto, | Yrkeshögskolor | | |
| | sairaanhoitaja | | | |
| | (AMK)/Yrkeshögskoleexamen | | | |
| | inom hälsovard och det | | | |
| | sociala omradet, sjukskötare | | | |
| | (YH) | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet oller högskola | Sjuksköterska | 1. leden 1994 |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+
| United Kingdom | A qualification approved by | Education institutions | Registered Nurse - | 29. červen 1979 |
| | the Nursing and Midwifery | approved by the Nursing and | Adult | |
| | Council or one of its | Midwifery Council or one | | |
| | predecessor bodies as attesting | of its predecessor bodies | | |
| | to the completion of training | | | |
| | required for general nurses by | | | |
| | article 31 and the standard of | | | |
| | proficiency as required for | | | |
| | registration as a Registered | | | |
| | Nurse - Adult in its register 3) | | | |
+-----------------+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+-----------------+

------------------------------------------------------------------
1) (1) Tento doklad o dosažené kvalifikaci dává držiteli právo na automatické uznání, pokud byl vydán státním příslušníkům členských států, kteří získali kvalifikaci v Irsku.
2) (2) Tato informace o dosažené kvalifikaci se uvádí, aby se zajistilo, že absolventi vzdělávacích programů v Irsku budou mít právo na automatické uznání kvalifikace, aniž by byla vyžadována registrace v Irsku, jelikož tato registrace není součástí kvalifikačního postupu.
3) (3) Tato informace o dosažené kvalifikaci nahrazuje předchozí údaje pro Spojené království, aby se zajistilo, že absolventi vzdělávacích programů ve Spojeném království budou mít právo na automatické uznání kvalifikace, aniž by byla vyžadována registrace, jelikož tato registrace není součástí kvalifikačního postupu.

B


V.3 Zubní lékaři

5.3.1 Studijní program pro zubní lékaře

Studijní program, který vede k získání dokladů o dosažené kvalifikaci v zubním lékařství, zahrnuje alespoň níže uvedené předměty. Výuka jednoho nebo několika těchto předmětů může být poskytnuta v rámci jiných oborů nebo v souvislosti s nimi.

A. Základní předměty
- chemie
- fyzika
- biologie

B. Lékařsko-biologické předměty a předměty z všeobecného lékařství
- anatomie
- embryologie
- histologie, včetně cytologie
- fyziologie
- biochemie (nebo fyziologická chemie)
- patologická anatomie
- všeobecná patologie
- farmakologie
- mikrobiologie
- hygiena
- preventivní lékařství a epidemiologie
- radiologie
- rehabilitační lékařství
- všeobecná chirurgie
- vnitřní lékařství, včetně dětského lékařství
- otorinolaryngologie
- dermatovenerologie
- obecná psychologie - psychopatologie - neuropatologie
- anesteziologie

C. Předměty z odontostomatologie
- zubní náhrady
- stomatologický materiál
- konzervační zubní lékařství
- preventivní zubní lékařství
- anesteziologie a sedativa v zubním lékařství
- speciální chirurgie
- speciální patologie
- klinická odontostomatologie
- dětská stomatologie
- ortodoncie
- parodontologie
- odontologická radiologie
- funkce čelistí
- profesní sdružení, profesní etika a právní úprava profese
- sociální aspekty odontologické praxe

M10

5.3.2 Doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů

+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Země | Doklad o dosažené | Subjekt vydávající doklad | Osvědčení doplňující | Profesní označení | Referenční den |
| | kvalifikaci | o dosažené kvalifikaci | doklad | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Belgie/ | Diploma van | - De universiteiten/Les | | Licentiaat in de | 28. leden 1980 |
| Belgique/ | tandarts/Diplóme | universités | | tandheelkunde/ | |
| Belgien | licencié en science | - De bevoegde | | Licencié en science | |
| | dentaire | Examencommissie van | | dentaire | |
| | | de Vlaamse | | | |
| | | Gemeenschap/ Le | | | |
| | | Jury compétent | | | |
| | | d'enseignement de la | | | |
| | | Communauté francaise | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+

eu/135728-94

+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Česká republika | Diplom o ukončení studia | Lékařská fakulta | | Zubní lékař | 1. květen 2004 |
| | ve studijním programu | univerzity v České | | | |
| | zubní lékařství | republice | | | |
| | (doktor zubního lékařství, | | | | |
| | MDDr.) | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Danmark | Bevis for kandidatuddannelsen | Universitet | 1. Autorisation som | Tandlaege | 28. leden 1980 |
| | i odontologi (cand.odont.) | | tandlaege, udstedt af | | |
| | | | Sundhedsstyrelsen | | |
| | | | | | |
| | | | 2. Tilladelse til | | |
| | | | selvstandig virke som | | |
| | | | tandlaege | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Deutschland | Zeugnis über die | Zuständige | | Zahnarzt | 28. leden 1980 |
| | Zahnärztliche | Behörden | | | |
| | Prüfung | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Eesti | Hambaarstikraad Degree in | Tartu Ülikool | | Hambaarst | 1. květen 2004 |
| | Dentistry (DD) | | | | |
| | Diplom hambaarstiteaduse | | | | |
| | oppekava läbimise kohta | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+

eu/135728-95

+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Espaňa | Título de Licenciado en | El rector de una | | Licenciado en | 1. leden 1986 |
| | Odontología | Universidad | | Odontología | |
| | | | | | |
| | Título de Graduado/ a en | El rector de una | | Graduado/ a en | 1. leden 1986 |
| | Odontología | Universidad | | Odontología | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| France | Diplome d'Etat de docteur | Universités | | Chirurgien-dentiste | 28. leden 1980 |
| | en chirurgie dentaire | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Hrvatska | Diploma doktor "dentalne | Fakulteti sveučilišta u | | doktor dentalne | 1. července |
| | medicine/ doktorica dentalne | Republici Hrvatskoj | | medicine/doktorica | 2013 |
| | medicine" | | | dentalne medicine | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Ireland | - Bachelor in Dental | - Universities | | - Dentist | 28. leden 1980 |
| | Science | | | | |
| | (B.Dent.Sc.) | | | | |
| | | | | | |
| | - Bachelor of Dental | - Royal College of | | - Dental practitioner | |
| | Surgery | Surgeons in Ireland | | | |
| | (BDS) | | | | |
| | | | | | |
| | - Licentiate in Dental | | | - Dental surgeon | |
| | Surgery | | | | |
| | (LDS) | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Italia | Diploma di laurea in | Universitá | Diploma di abilitazione | Odontoiatra | 28. leden 1980 |
| | Odontoiatria | | all'esercizio della | | |
| | e Protesi Dentaria | | professione di odontoiatra | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+

eu/135728-96

+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Latvija | Zobärsta diploms | Universitätes tipa | Sertifikats - kompetentas | Zobärsts | 1. květen |
| | | augstskola | iestades izsniegts | | 2004 |
| | | | dokuments, kas | | |
| | | | apliecina, ka persona ir | | |
| | | | nokartojusi sertifikacijas | | |
| | | | eksamenu zobarstnieciba | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Lietuva | 1 Aukštojo mokslo | Universitetas | 1. Internaturos | Gydytojas | 1. květen 2004 |
| | diplomas, nurodantis | | pažyméjimas, | odontologas | |
| | suteikta gydytojo | | nurodantis | | |
| | odontologo kvalifikacija | | suteikta gydytojo | | |
| | | | odontologo profesine | | |
| | | | kvalifikacija | | |
| | | | | | |
| | 2. Magistro diplomas | | 2. Internaturos | | |
| | (odontologijos magistro | | pažyméjimas | | |
| | kvalifikacinis laipsnis | | (gydytojo odontologo | | |
| | ir gydytojo odontologo | | profesiné | | |
| | kvalifikacija) | | kvalifikacija) | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Luxembourg | Diplome d'Etat de docteur | Jury d'examen d'Etat | | Médecin-dentiste | 28. leden 1980 |
| | en médecine dentaire | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Magyarország | Okleveles fogorvos doktor | Egyetem | | Fogorvos | 1. květen 2004 |
| | oklevél (doctor medicinae | | | | |
| | dentariae, dr. med. dent) | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Malta | Lawrja fil- Kirurgija | Universita' ta Malta | | Kirurgu Dentali | 1. květen 2004 |
| | Dentali | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Nederland | Universitair getuigschrift | Faculteit Tandheelkunde | | Tandarts | 28. leden 1980 |
| | van een met goed gevolg | | | | |
| | afgelegd tandartsexamen | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Österreich | Bescheid über die | - Medizinische Universität | | Zahnarzt | 1. leden 1994 |
| | Verleihung des | | | | |
| | akademischen Grades | - Medizinische Fakultät der | | | |
| | "Doktor der | Universität | | | |
| | Zahnheilkunde" | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Polska | Dyplom ukonczenia studiów | Szkoly wyzsze | Swiadectwo zlozenia | Lekarz dentysta | 1. květen 2004 |
| | wyzszych na kierunku | | Lekarsko - Dentystycznego | | |
| | lekarsko- dentystycznym | | Egzaminu Panstwowego 1) 3) | | |
| | lekarskim z tytuLem "lekarz | | / Swiadectwo zlozenia | | |
| | dentysta" | | Lekarsko-Dentystycznego | | |
| | | | Egzaminu Koncowego 2) 3) | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Portugal | - Carta de curso de | - Faculdades | | Médico dentista | 1. leden 1986 |
| | licenciatura em | - Institutos Superiores | | | |
| | medicina dentária | | | | |
| | | | | | |
| | - Mestrado integrado em | | | | 24. březen |
| | medicina dentária | | | | 2006 |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Romania | Diploma de licentá de | - Universitati | | Medic dentist | 1. říjen 2003 |
| | medic dentist | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Slovenija | Diploma, s katero se | - Univerza | Potrdilo | Doktor dentalne | 1. květen 2004 |
| | podeljuje strokovni | | o opravljenem strokovnem | medicine/Doktorica | |
| | naslov "doktor | | izpitu za poklic doktor | dentalne medicine | |
| | dentalne medicine/ | | dentalne medicine/ | | |
| | doktorica dentalne | | doktorica dentalne | | |
| | medicine" | | medicine | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Slovensko | DIPLOM zubné lekárstvo doktor | Univerzita | | Zubný lekár | 1. květen 2004 |
| | zubného lekárstva ("MDDr.") | | | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Suomi/ | Hammaslääketieteen | - Helsingin yliopisto/ | Sosiaali- ja terveysalan | Hammaslääkäri/ | 1. leden 1994 |
| Finland | lisensiaatin tutkinto/ | Helsingfors | lupa- ja valvontaviraston | Tandläkare | |
| | Odontologie licentiatexamen | universitet | päätös käytännön palvelun | | |
| | | - Oulun yliopisto | hyväksymisestä/Beslut av | | |
| | | - Itä-Suomen yliopisto | Tillstands- och | | |
| | | - Turun yliopisto | tillsynsverket för social- | | |
| | | | och hälsovarden om | | |
| | | | godkännande av prakisk | | |
| | | | tjänstgöring | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| Sverige | Tandläkarexamen | Universitet eller högskola | Bevis om legitimation som | Tandläkare | 1. leden 1994 |
| | | | tandläkare, utfärdat av | | |
| | | | Socialstyrelsen | | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+
| United | - Bachelor of Dental | - Universities | | - Dentist | 28. leden 1980 |
| Kingdom | Surgery (BDS or | | | | |
| | B.Ch.D.) | | | | |
| | - Licentiate in Dental | - Royal Colleges | | - Dental practitioner | |
| | Surgery | | | - Dental surgeon | |
+-----------------+-------------------------------+------------------------------+----------------------------+-----------------------+----------------+

------------------------------------------------------------------
1) Do roku 2012.
2) Od roku 2013.
3) Do 1. října 2016 by měl být doklad o dosažené kvalifikaci doplněn též osvědčením o dokončení postgraduální stáže ("staz podyplomowy").

5.3.3 Doklady o dosažené kvalifikaci specializovaných zubních lékařů

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Ústní chirurgie |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Země | Doklad o dosažené kvalifikaci | Subjekt vydávající doklad o dosažené | Referenční den |
| | | kvalifikaci | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Belgie/ | | | |
| Belgique/ | | | |
| Belgien | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+

eu/135728-97

+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Česká republika | Diplom o specializaci (v oboru orální a | 1. Institut postgraduálního | 19. červenec |
| | maxilofaciální chirurgie) | vzdělávání ve zdravotnictví | 2007 |
| | | 2. Ministerstvo zdravotnictví | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig | Sundhedsstyrelsen | 28. leden 1980 |
| | som specialtandlasge i tand-, mund- og | | |
| | kasbekirurgi | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Deutschland | Fachzahnärztliche | Landeszahnärztekammer | 28. leden 1980 |
| | Anerkennung für Oralchirurgie/ | | |
| | Mundchirurgie | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Eesti | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+

eu/135728-98

+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Espana | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| France | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Hrvatska | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Ireland | Certificate of specialist dentist in oral | Competent authority recognised for | 28. leden 1980 |
| | surgery | this purpose by the competent | |
| | | minister | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Italia | Diploma di specialista in Chirurgia | Universita | 21. květen 2005 |
| | Orale | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+

eu/135728-99

+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Latvija | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Lietuva | 1. Rezidentüros pažyméjimas, | Universitetas | 1. květen 2004 |
| | nurodantis suteikta burnos | | |
| | chirurgo profesine kvalifikacija | | |
| | | | |
| | 2. Rezidentüros pažyméjimas | | |
| | (burnos chirurgo profesiné kvalifikacija) | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Luxembourg | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Magyarország | Dento-alveoláris sebészet szakor-vosa | Nemzeti Vizsgabizottság | 1. květen 2004 |
| | bizonyítvány | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Malta | Čertifikat ta' specjalista dentali | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar | 1. květen 2004 |
| | fil-Kirurgija tal-halq | Spečjalisti | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Nederland | Bewijs van inschrijving als | Registratiecommissie | 28. leden 1980 |
| | kaak-chirurg in het Specialistenregister | Tandheel-kundige Specialismen | |
| | | (RTS) van de Koninklijke | |
| | | Nederlandse Maatschappij tot | |
| | | bevordering der Tandheelkunde | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Österreich | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Polska | Dyplom uzyskania tytulu specja-listy w | Centrum Egzaminów Medycznych | 1. květen 2004 |
| | dziedzinie chirurgii stoma-tologicznej | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Portugal | Título de Especialista em Cirurgia Oral | Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) | 4. červen 2008 |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Romänia | Certificatul de specialist in Chirurgie | Ministerul Sanatatii | 17. prosinec 2008 |
| | dento-alveolara | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialis-tičnem | 1. Ministrstvo za zdravje | 1. květen 2004 |
| | izpitu iz oralne kirurgije | 2. Zdravniška zbornica Slovenije | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Slovensko | Diplom o špecializácii v | - Slovenská zdravotnícka univerzita | 17. prosinec 2008 |
| | špeciali-začnom odbore maxilofaciálna | - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v | |
| | chirurgia | Košiciach | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja | Yliopisto | 1. leden 1994 |
| | leukakirurgia / | | |
| | Specialtand-läkarexamen, oral och | | |
| | maxillofacial kirurgi | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Sverige | Bevis om specialistkompetens i oral | Socialstyrelsen | 1. leden 1994 |
| | kirurgi | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| United Kingdom | Certificate of completion of specialist | Competent authority recognised for | 28. leden 1980 |
| | training in oral surgery | this purpose | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Ortodoncie |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Země | Doklad o dosažené kvalifikaci | Subjekt vydávající doklad o dosažené | Referenční den |
| | | kvalifikaci | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Belgie/ | Titre professionnel particulier de | Ministre de la Santé publique/Minister | 27. leden 2005 |
| Belgique/ | dentiste spécialiste en orthodontie/ | bevoegd voor Volksgezondheid | |
| Belgien | Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist | | |
| | in de orthodontie | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+

eu/135728-100

+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Česká republika | Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie | 1. Institut postgraduálního | 19. červenec 2007 |
| | | vzdělávání ve zdravotnictví | |
| | | 2. Ministerstvo zdravotnictví | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig | Sundhedsstyrelsen | 28. leden 1980 |
| | som specialtandlasge i ortodonti | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung fur | Landeszahnärztekammer | 28. leden 1980 |
| | Kieferorthopädie; | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Eesti | Residentuuri löputunnistus | Tartu Ülikool | 1. květen 2004 |
| | ortodontia erialal | | |
| | Ortodontia residentuuri lopetamist toendav tunnistus | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+

eu/135728-101

+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Espana | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des | 28. leden 1980 |
| | | chirurgiens dentistes | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Hrvatska | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Ireland | Certificate of specialist dentist in | Competent authority recognised for | 28. leden 1980 |
| | orthodontics | this purpose by the competent minister | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Italia | Diploma di specialista in Ortognatodonzia | Universita | 21. května 2005 |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+

eu/135728-102

+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Latvija | "Sertifikäts"- kompetentas | Latvijas Ärstu biedriba | 1. květen 2004 |
| | iestädes izsniegts dokuments, kas | | |
| | apliecina, ka persona ir nokärtojusi | | |
| | sertifikäcijas eksämenu ortodontijä | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Lietuva | 1. Rezidentüros pažyméjimas, | Universitetas | 1. květen 2004 |
| | nurodantis suteikta gydytojo ortodonto | | |
| | profesine kvalifikacija | | |
| | | | |
| | 2. Rezidentüros pažyméjimas | | |
| | (gydytojo ortodonto profesiné kvalifikacija) | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Luxembourg | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Nemzeti Vizsgabizottság | 1. květen 2004 |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Malta | Certifikat ta' specjalista dentali fl- | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar | 1. květen 2004 |
| | Ortodonzja | Specjalisti | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Nederland | Bewijs van inschrijving als | Registratiecommissie Tandheelkundige | 28. leden 1980 |
| | orthodontist in het | Specialismen (RTS) van de Koninklijke | |
| | Specialistenregister | Nederlandse Maatschappij tot bevordering der | |
| | | Tandheelkunde | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Österreich | | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Polska | Dyplom uzyskania tytuhi specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych | 1. květen 2004 |
| | w dziedzinie ortodoncji | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Portugal | Título de Especialista em Ortodontia | Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) | 4. červen 2008 |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Romania | Certificatul de specialist in Ortodontie si Ortopedie | Ministerul Sanatatii | 17. prosinec 2008 |
| | dento-faciala | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem | 1. Ministrstvo za zdravje | 1. květen 2004 |
| | izpitu iz čeljustne in zobne | 2. Zdravniška zbornica Slovenije | |
| | ortopedije | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Slovensko | Diplom o špecializácii v | Slovenská zdravotnícka univerzita | 17. prosinec 2008 |
| | špecializačnom odbore čelustná ortopédia | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Suomi/ | Erikoishammaslääkärin tutkinto, | Yliopisto | 1. leden 1994 |
| Finland | hampaiston | | |
| | oikomishoito/Specialtandläkarexamen, | | |
| | tandreglering | | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| Sverige | Bevis om specialistkompetens i ortodonti | Socialstyrelsen | 1. leden 1994 |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+
| United | Certificate of Completion of | Competent authority recognised for | 28. leden 1980 |
| Kingdom | specialist training in orthodontics | this purpose | |
+----------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-------------------+

B


V.4 Veterinární lékaři

5.4.1 Studijní program pro veterinární lékaře

Studijní program, který vede k získání dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů, zahrnuje alespoň níže uvedené předměty.

Výuka jednoho nebo několika těchto předmětů může být poskytnuta v rámci jiných oborů nebo v souvislosti s nimi.

A. Základní předměty
- fyzika
- chemie
- biologie zvířat
- biologie rostlin
- matematika aplikovaná v biologii

B. Speciální předměty

a) Základní vědy:
- anatomie (včetně histologie a embryologie)
- fyziologie
- biochemie
- genetika
- farmakologie
- farmacie
- toxikologie
- mikrobiologie
- imunologie
- epizootologie
- profesní etika

b) Klinické vědy:
- porodnictví
- patologie (včetně patologické anatomie)
- parazitologie
- klinické lékařství a chirurgie (včetně anesteziologie)
- klinická výchova o domácích zvířatech, drůbeži a dalších živočišných druzích
- preventivní lékařství
- radiologie
- reprodukce a poruchy reprodukce
- hygienické předpisy
- veterinární předpisy a soudní lékařství
- terapeutika
- propedeutika

c) Živočišná výroba
- živočišná výroba
- výživa zvířat
- agronomie
- ekonomika zemědělství
- chov a zdraví zvířat
- veterinární hygiena
- etologie a ochrana zvířat

d) Hygiena potravin
- prohlídka a kontrola živočišných potravin nebo potravin živočišného původu
- hygiena a technologie potravin
- praktická výuka (zahrnující praktickou výuku na místech, kde probíhá porážka zvířat a zpracování živočišných potravin)

Praktická výuka může mít podobu školení, pokud je takové školení celodenní, uskutečňuje se pod přímým dohledem příslušného orgánu nebo subjektu a netrvá v rámci celého pětiletého studia dohromady déle než šest měsíců.

Rozdělení teoretické a praktické výuky mezi jednotlivé skupiny předmětů musí být vyrovnané a koordinované tak, aby znalosti a zkušenosti mohly být získány způsobem, který přiměřeně umožní veterinárním lékařům výkon všech jejich úkolů.

M10

5.4.2 Doklady o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů

+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Země | Doklad o dosažené kvalifikaci | Subjekt vydávající | Osvědčení | Referenční den |
| | | doklad o dosažené | doplňující doklad | |
| | | kvalifikaci | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Belgie/ | Diploma van dierenarts/Diplome de | - De universiteiten/ | | 21. prosinec 1980 |
| Belgique/ | docteur en médecine vétérinaire | Les universités | | |
| Belgien | | - De bevoegde | | |
| | | Examen-commissie van | | |
| | | de Vlaamse Gemeenschap/ | | |
| | | Le Jury compétent | | |
| | | d'enseignement de | | |
| | | la Communauté francaise | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+

eu/135728-103

+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Česká | - Diplom o ukončení studia ve | Veterinární fakulta | | 1. květen 2004 |
| republika | studijním programu veterinární | univerzity v České | | |
| | lékařství (doktor veterinární | republice | | |
| | medicíny, MVDr.) | | | |
| | - Diplom o ukončení studia ve | | | |
| | studijním programu veterinární | | | |
| | hygiena a ekologie | | | |
| | (doktor veterinární medicíny, | | | |
| | MVDr.) | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Danmark | Bevis for kandidatuddannelsen i | Kobenhavns Universitet | | 21. prosince 1980 |
| | veterinarmedicin (cand.med.vet.) | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Deutschland | - Zeugnis über das Ergebnis des | Der Vorsitzende des | | 21. prosinec 1980 |
| | Dritten Abschnitts der | Prüfungsausschusses | | |
| | Tieräztlichen Prüfung und das | für die Tierärztliche | | |
| | Gesamtergebnis der | Prüfung einer Universität | | |
| | Tierärztlichen Prüfung | oder Hochschule | | |
| | | | | |
| | - Zeugnis über das Ergebnis der | | | 1. leden 2006 |
| | Tierärztlichen Prüfung und das | | | |
| | Gesamtergebnis der Tierärztlichen | | | |
| | Prüfung | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Eesti | Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini | Eesti Pollumajandusülikool | | 1. květen 2004 |
| | oppekava | | | |
| | | | | |
| | Loomaarstikraad | Eesti Maaülikool | | |
| | Degree in Veterinary Medicine (DVM) | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+

eu/135728-104

+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Espaňa | Título de Licenciado en | - Ministerio de Educación | | 1. leden 1986 |
| | Veterinaria | y Cultura | | |
| | | - El rector de una | | |
| | | universidad | | |
| | | | | |
| | Título de Graduado/a en Veterinaria | - El rector de una | | 1. leden 1986 |
| | | Universidad | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| France | Diplome d'Etat de docteur | - L'Institut | | 21. prosinec 1980 |
| | vétérinaire | d'enseignement supérieur | | |
| | | et de recherche en | | |
| | | alimentation, santé | | |
| | | animale, sciences | | |
| | | agronomiques et de | | |
| | | l'environnement | | |
| | | (Vet Agro Sup) | | |
| | | - L'Ecole nationale | | |
| | | vétérinaire, | | |
| | | agroalimentaire et de | | |
| | | l'alimentation, | | |
| | | Nantes-Atlantique | | |
| | | (ONIRIS) | | |
| | | - L'Ecole nationale | | |
| | | vétérinaire d'Alfort | | |
| | | - L'Ecole nationale | | |
| | | vétérinaire de Toulouse | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Hrvatska | Diploma "doktor veterinarske | Veterinarski fakultet | | 1. červenec 2013 |
| | medicine/doktorica veterinarske | Sveučilišta u Zagrebu | | |
| | medicine" | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Ireland | - Diploma of | | | 21. prosinec 1980 |
| | Bachelor in/of | | | |
| | Veterinary Medicine | | | |
| | (MVB) | | | |
| | - Diploma of | | | |
| | Membership of the | | | |
| | Royal College of | | | |
| | Veterinary Surgeons | | | |
| | (MRCVS) | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Italia | Diploma di laurea in | Universita | Diploma di | 1. leden 1985 |
| | medicina veterinaria | | abilitazione | |
| | | | all'esercizio della | |
| | | | medicina | |
| | | | veterinaria | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+

eu/135728-105

+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Latvija | Veterinärärsta diploms | Latvijas Lauksaimniecibas | | 1. květen 2004 |
| | | Universitäte | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Lietuva | 1. Aukštojo mokslo | 1. Lietuvos Veterinarijos | | 1. květen 2004 |
| | diplomas (veterinarijos | Akademija | | |
| | gydytojo (DVM)) | | | |
| | | | | |
| | 2. Magistro diplomas (veterinarines | 2. Lietuvos sveikatos | | |
| | medicinos magistro kvalifikacinis | mokslu universitetas | | |
| | laipsnis ir veterinarijos | | | |
| | gydytojo profesine kvalifikacija) | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Luxembourg | Diplome d'Etat de | Jury d'examen d'Etat | | 21. prosinec 1980 |
| | docteur en médecine | | | |
| | vétérinaire | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Magyarország | Okleveles állatorvos doktor oklevél | Felsöoktatási intézmény | | 1. květen 2004 |
| | (dr. vet) | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Malta | Ličenzja ta' Kirurgu | Kunsill tal-Kirurgi | | 1. květen 2004 |
| | Veterinarju | Veterinarji | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Nederland | Getuigschrift van met goed | | | 21. prosinec 1980 |
| | gevolg afgelegd | | | |
| | diergeneeskundig/ | | | |
| | veeartsenijkundig examen | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Österreich | - Diplom-Tierarzt | Universität | | 1. leden 1994 |
| | - Magister medicinae | | | |
| | veterinariae | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Polska | Dyplom lekarza weterynarii | 1. Szkola Glówna | | 1. květen 2004 |
| | | Gospodarstwa Wiejskiego | | |
| | | Warszawie | | |
| | | 2. Akademia Rolnicza | | |
| | | we Wroclawiu 1) | | |
| | | 3. Uniwersytet | | |
| | | Przyrodniczy | | |
| | | we Wroclawiu 2) | | |
| | | 4. Akademia Rolnicza | | |
| | | w Lublinie 3) | | |
| | | 5. Uniwersytet | | |
| | | Przyrodniczy | | |
| | | w Lublinie 4) | | |
| | | 6. Uniwersytet | | |
| | | Warminsko-Mazurski | | |
| | | w Olsztynie | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Portugal | - Carta de curso de licenciatura | Universidade | | 1. leden 1986 |
| | em medicina veterinária | | | |
| | - Carta de mestrado integrado | | | |
| | em medicina veterinária | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Romania | Diploma de licenta de | Universitati | | 1. leden 2007 |
| | doctor medic veterinar | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Slovenija | Diploma, s katero se | Univerza | Spričevalo | 1. květen 2004 |
| | podeljuje strokovni | | o | |
| | naslov "doktor veterinarske | | opravljenem | |
| | medicine/doktorica | | državnem | |
| | veterinarske medicine" | | izpitu s področja | |
| | | | veterinarstva | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Slovensko | Vysokoškolský diplom o | Univerzita | | 1. květen 2004 |
| | udelení akademického | | | |
| | titulu "doktor | | | |
| | veterinárskej medicíny" | | | |
| | ("MVDr.") | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Suomi/ | Eläinlääketieteen lisensiaatin | Yliopisto | | 1. leden 1994 |
| Finland | tutkinto/Veterinärmedicine | | | |
| | licentiatexamen | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| Sverige | Veterinärexamen | Sveriges | | 1. leden 1994 |
| | | Lantbrukcuniversitet | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+
| United | 1. Bachelor of Veterinary | 1. University of Bristol | | 21. prosinec 1980 |
| Kingdom | Science (BVSc) | | | |
| | | | | |
| | 2. Bachelor of Veterinary | 2. University of Liverpool | | |
| | Science (BVSc) | | | |
| | | | | |
| | 3. Bachelor of Veterinary | 3. University of Cambridge | | |
| | Medicine (VetMB) | | | |
| | | | | |
| | 4. Bachelor of Veterinary | 4. University of Edinburgh | | |
| | Medicine and Surgery | | | |
| | (BVM&S) | | | |
| | | | | |
| | 5. Bachelor of Veterinary | 5. University of Glasgow | | |
| | Medicine and | | | |
| | Surgery (BVM&S) | | | |
| | | | | |
| | 6. Bachelor of Veterinary | 6. University of London | | |
| | Medicine (BvetMed) | | | |
| | | | | |
| | 7. Bachelor of Veterinary Medicine | 7. University of | | |
| | and Bachelor of Veterinary | Nottingham | | |
| | Surgery (B.V.M., B.V.S.) | | | |
+----------------+--------------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Platnost do 22. listopadu 2006.
2) Od 23. listopadu 2006.
3) Platnost do 10. dubna 2008.
4) Od 11. dubna 2008.

B


V.5 Porodní asistentky

5.5.1 Studijní program pro porodní asistentky (odborná přípravy typu I a II)

Studijní program k získání dokladů o dosažené kvalifikaci porodní asistentky zahrnuje dvě části:

A. Teoretická a technická výuka

a) Základní předměty
- základní znalosti anatomie a fyziologie
- základní znalosti patologie
- základní znalosti bakteriologie, virologie a parazitologie
- základní znalosti biofyziky, biochemie a radiologie
- dětské lékařství zaměřené na novorozence
- hygiena, zdravotní výuka, prevence nemocí, včasná diagnóza nemocí
- výživa a dietetika, s ohledem zejména na výživu žen, novorozenců a kojenců
- základní znalosti sociologie a sociálně-lékařské otázky
- základní znalosti farmakologie
- psychologie
- pedagogika
- právní úprava zdravotnictví a sociální oblasti a organizace zdravotnictví
- profesní etika a právní úprava oboru
- sexuální výchova a plánování rodičovství
- právní ochrana matky a dítěte

b) Zvláštní předměty vztahující se na činnost porodní asistentky
- anatomie a fyziologie
- embryologie a vývoj plodu
- těhotenství, porod a šestinedělí
- gynekologická a porodnická patologie
- příprava na porod a rodičovství, včetně psychologických hledisek
- příprava na porod (včetně znalosti a použití technického vybavení v porodnictví)
- analgezie, anestezie a resuscitace
- fyziologie a patologie novorozenců
- péče o novorozence a dohled nad nimi
- psychologické a sociální činitele

B. Praktický a klinický výcvik

Tento výcvik se provádí pod vhodným dohledem:
- Poradenství těhotným ženám zahrnující nejméně 100 předporodních vyšetření.
- Dohled a poskytnutí péče nejméně čtyřiceti rodičkám.
- Studentka provede nejméně 40 porodů; není-li možné dosáhnout tohoto počtu pro nedostatek rodiček, může být snížen nejméně na 30 za podmínky, že se studentka zúčastní dalších 20 porodů.
- Účast na jednom nebo dvou porodech v poloze koncem pánevním. Není- li možné dosáhnout tohoto počtu pro nedostatek porodů v poloze pánevní, lze použít simulace.
- Zkušenost s nastřižením hráze a seznámení se s jejím sešitím. Seznámení se sešitím zahrnuje teoretickou výuku a klinickou praxi. Praxe týkající se sešití zahrnuje sešití rány po nastřižení hráze a drobných poranění hráze. Je-li to nezbytně nutné, lze použít simulace.
- Dohled a péče o 40 žen s rizikovým těhotenstvím při porodu a po něm.
- Dohled a péče (včetně vyšetření) o nejméně 100 rodiček a zdravých novorozenců.
- Dohled a péče o novorozence vyžadující zvláštní péči, včetně nedošených a přenošených novorozenců, novorozenců s podvahou a nemocných novorozenců.
- Péče v patologických případech v oblasti gynekologie a porodnictví.
- Seznámení se s péči v oblasti lékařství a chirurgie. Seznámení zahrnuje teoretickou výuku a klinickou praxi.

Teoretická a technická výuka (část A studijního programu) musí být vyvážená a koordinovaná s praktickým klinickým výcvikem (část B studijního programu) tak, aby bylo možné získat znalosti a zkušenosti uvedené v této příloze odpovídajícím způsobem.

Klinický výcvik porodních asistentek musí mít formu praxe pod dohledem uskutečňované v nemocničních zařízeních nebo v jiných zdravotnických zařízeních schválených příslušnými orgány nebo subjekty. Během tohoto výcviku se uchazečky na porodní asistentky podílejí na činnosti dotyčných zařízení, pokud tato činnost přispívá k jejich vzdělávání. Seznamují se s odpovědností spojenou s činností porodních asistentek.

M10

5.5.2 Doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky

+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Země | Doklad o dosažené | Subjekt vydávající doklad o | Profesní označení | Referenční den |
| | kvalifikaci | dosažené kvalifikaci | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Belgie/ | Diploma van | - De erkende | Vroedvrouw/ | 23. leden 1983 |
| Belgique/ | vroedvrouw/Diplome | opleidingsinstituten/Les | Accoucheuse | |
| Belgien | d'accoucheuse | établissements d'enseignement | | |
| | | - De bevoegde Examencommissie | | |
| | | van de Vlaamse | | |
| | | Gemeenschap/Le Jury | | |
| | | compétent d'enseignement de | | |
| | | la Communauté francaise | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+

eu/135728-106

+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Česká | 1. Diplom o ukončení | 1. Vysoká škola zřízená nebo | Porodní asistentka/ | 1. květen 2004 |
| republika | studia ve studijním | uznaná státem | porodní asistent | |
| | programu | | | |
| | ošetřovatelství | | | |
| | ve studijním | | | |
| | oboru porodní | | | |
| | asistentka (bakalář, | | | |
| | Bc.) | | | |
| | | | | |
| | 2. Diplom o ukončení studia | 2. Vysoká škola zřízená nebo | | |
| | ve studijním programu | uznaná státem | | |
| | porodní asistence ve | | | |
| | studijním oboru porodní | | | |
| | asistentka | | | |
| | (bakalář, Bc.) | | | |
| | | | | |
| | 3. Diplom o ukončení | 2. Vyšší odborná škola zřízená | | |
| | studia ve studijním | nebo uznaná státem | | |
| | oboru diplomovaná | | | |
| | porodní asistentka | | | |
| | (diplomovaný | | | |
| | specialista, DiS.) | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Danmark | Bevis for uddannelsen til | Professionshojskole | Jordemoder | 23. leden 1983 |
| | professionsbachelor i | | | |
| | jordemoderkundskab | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Deutschland | Zeugnis über die | Staatlicher Prüfungsausschuss | - Hebamme | 23. leden 1983 |
| | staatliche Prüfung für | | - Entbindungspfleger | |
| | Hebammen und | | | |
| | Entbindungspfleger | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Eesti | Diplom ämmaemanda | - Tallinna Meditsiinikool | Ämmaemand | 1. květen 2004 |
| | erialal | - Tartu Meditsiinikool | | |
| | | | | |
| | Ämmaemanda diplom | - Tallinna Tervishoiu Korgkool | | |
| | | - Tartu Tervishoiu Korgkool | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+

eu/135728-107

+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Espaňa | - Título de Matrona | Ministerio de Educación y | - Matrona | 1. leden 1986 |
| | - Título de asistente | Cultura | - Asistente obstétrico | |
| | obstétrico (matrona) | | | |
| | - Título de | | | |
| | enfermería | | | |
| | obstétrica-ginecológica | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| France | Diplome de sage-femme | L'Etat | Sage-femme | 23. leden 1983 |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Hrvatska | Svjedodžba "prvostupnik | - Medicinski fakulteti | Prvostupnik | 1. červenec 2013 |
| | (baccalaureus) primaljstva/ | sveučilišta u Republici Hrvatskoj | (baccalaureus) | |
| | sveučilišna prvostupnica | - Sveučilišta u Republici | Primaljstva/ | |
| | (baccalaurea) primaljstva" | Hrvatskoj | Prvostupnica | |
| | | - Veleučilišta i visoke škole u | (baccalaurea) | |
| | | Republici Hrvatskoj | primaljstva | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Ireland | 1. Certificate in | 1. An Bórd Altranais | Registered Midwife | 23. leden 1983 |
| | Midwifery 1) | (The Nursing Board) | (RM) | |
| | | [up to 1 October 2012]; | | |
| | | | | |
| | | Bórd Altranais agus | | |
| | | Cnáimhseachais na | | |
| | | hEireann (The Nursing | | |
| | | and Midwifery Board | | |
| | | of Ireland, NMBI) | | |
| | | [from 2 October 2012]. | | |
| | | | | |
| | 2. B.Sc. in Midwifery | 2. A third-level Institution | | |
| | approved by the NMBI 2) | delivering a Midwifery | | |
| | | education programmes | | |
| | | approved by the NMBI | | |
| | | | | |
| | 3. Higher/Post-graduate | 3. third-level Institution | | |
| | Diploma in Midwifery | delivering Higher/Post- | | |
| | approved by the | graduate Diploma in Midwifery | | |
| | NMBI 2) | approved by the NMBI | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Italia | 1. Diploma d'ostetrica | 1. Scuole riconosciute | Ostetrica | 23. leden 1983 |
| | | dallo Stato | | |
| | | | | |
| | 2. Laurea in ostetricia | 2. Universita' | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+

eu/135728-108

+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Latvija | Diploms par vecmates | Masu skolas | Vecmate | 1. květen 2004 |
| | kvalifikacijas iegušanu | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Lietuva | 1. Aukštojo mokslo | 1. Universitetas | Akušeris | 1. květen 2004 |
| | diplomas, nurodantis | | | |
| | suteikta bendrosios | | | |
| | praktikos slaugytojo | | | |
| | profesinc kvalifikacija, | | | |
| | ir profesinés | | | |
| | kvalifikacijos | | | |
| | pažyméjimas, | | | |
| | nurodantis suteikta | | | |
| | akušerio profesinc | | | |
| | kvalifikacija | | | |
| | - Pažyméjimas, | | | |
| | liudijantis akušerio | | | |
| | profesine praktika | | | |
| | | | | |
| | 2. Aukštojo mokslo | 2. Kolegija | | |
| | diplomas | | | |
| | (neuniversitetinés | | | |
| | studijos), nurodantis | | | |
| | suteikta bendrosios | | | |
| | praktikos slaugytojo | | | |
| | profesine | | | |
| | kvalifikacija, ir | | | |
| | profesinés | | | |
| | kvalifikacijos | | | |
| | pažyméjimas, | | | |
| | nurodantis suteikta | | | |
| | akušerio profesine | | | |
| | kvalifikacija | | | |
| | - Pažymejimas, | | | |
| | liudijantis akušerio | | | |
| | profesine praktika | | | |
| | | | | |
| | 3. Aukštojo mokslo | 3. Kolegija | | |
| | diplomas | | | |
| | (neuniversitetinés | | | |
| | studijos), nurodantis | | | |
| | suteikta akušerio | | | |
| | profesine kvalifikacija | | | |
| | | | | |
| | 4. Bakalauro diplomas | 4. Universitetas | | |
| | (slaugos bakalauro | | | |
| | kvalifikacinis laipsnis | | | |
| | ir bendrosios praktikos | | | |
| | augytojo profesine | | | |
| | kvalifikacija) | | | |
| | | | | |
| | Ir Profesines | | | |
| | kvalifikacijos | | | |
| | pažymejimas (akušerio | | | |
| | profesine kvalifikacija) | | | |
| | | | | |
| | 5. Profesinio bakalauro | 5. Kolegija | | |
| | diplomas (slaugos | | | |
| | profesinio bakalauro | | | |
| | kvalifikacinis laipsnis | | | |
| | ir bendrosios praktikos | | | |
| | slaugytojo profesine | | | |
| | kvalifikacija) | | | |
| | | | | |
| | Ir Profesines | | | |
| | kvalifikacijos | | | |
| | pažymejimas (akušerio | | | |
| | profesine kvalifikacija) | | | |
| | | | | |
| | 6. Profesinio bakalauro | 6. Kolegija | | |
| | diplomas | | | |
| | (akušerijos profesinio | | | |
| | bakalauro kvalifikacinis | | | |
| | laipsnis ir akušerio | | | |
| | profesine kvalifikacija) | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Luxembourg | Diplome de sage-femme | Ministére de l'éducation | Sage-femme | 23. leden 1983 |
| | | nationale, de la formation | | |
| | | professionnelle et des sports | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Magyarország | 1. Szülészno bizonyítvány | 1. Iskola/foiskola | Szülészno | 1. květen 2004 |
| | | | | |
| | 2. Szülésznö oklevél | 2. Felsöoktatási intézmény | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Malta | Lawrja jew diploma fl- | Universita' ta' Malta | Qabla | 1. květen 2004 |
| | Istudji tal-Qwiebel | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van | Verloskundige | 23. leden 1983 |
| | | Volksgezondheid, Welzijn en | | |
| | | Sport erkende opleidings- | | |
| | | instellingen | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Österreich | 1. Hebammen-Diplom | 1. - Hebammenakademie | Hebamme | 1. leden 1994 |
| | | - Bundeshebammenlehranstalt | | |
| | | | | |
| | 2. Diplom über den | 2. Fachhochschulrat | | |
| | Abschluss des | | | |
| | Fachhochschul- | | | |
| | Bachelorstudiengangs | | | |
| | "Hebamme" | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Polska | - Dyplom ukonczenia | Instytucja prowadzaca | Polozna | 1. květen 2004 |
| | studiów wyzszych na | ksztalcenie na poziomie | | |
| | kierunku poloznictwo z | wyžszym uznana przez | | |
| | tytulem "magister | wlašciwe wladze | | |
| | poloznictwa" | (Higher education institution | | |
| | - Dyplom ukonczenia studiów | recognised by the competent | | |
| | wyžszych zawodowych na | authorities) | | |
| | kierunku/specjalnosci | | | |
| | poloznictwo z tytulem | | | |
| | "licencjat poloznictwa" | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Portugal | 1. Diploma de enfermeiro | 1. Ecolas de Enfermagem | Enfermeiro | 1. leden 1986 |
| | especialista em | | especialista em | |
| | enfermagem de saúde | | enfermagem de saúde | |
| | materna e obstétrica | | materna e obstétrica | |
| | | | | |
| | 2. Diploma/carta de | 2. Escolas Superiores de | | |
| | curso de estudos | Enfermagem | | |
| | superiores | | | |
| | especializados em | | | |
| | enfermagem de saúde | | | |
| | materna e obstétrica | | | |
| | | | | |
| | 3. Diploma (do curso | 3. - Escolas Superiores de | | |
| | de póslicenciatura) de | Enfermagem | | |
| | especializacao em | - Escolas Superiores de Saúde | | |
| | enfermagem de saúde | | | |
| | materna e obstétrica | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Romania | Diploma de licenta de | Universitati | Moasa | 1. leden 2007 |
| | moasa | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Slovenija | Diploma, s katero se | 1. Univerza | diplomirana babica/ | 1. květen 2004 |
| | podeljuje strokovni | 2. Visoka strokovna šola | diplomirani babičar | |
| | naslov "diplomirana | | | |
| | babica/diplomirani | | | |
| | babičar" | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Slovensko | 1. Diplom | 1. Vysoká škola/ Univerzita | Pórodná asistentka | 1. květen 2004 |
| | porodná asistencia | | | |
| | "bakalár" ("Bc.") | | | |
| | | | | |
| | 2. Diplom | 2. Stredná zdravotnícka škola | | |
| | diplomovaná porodná | | | |
| | asistentka | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Suomi/ | 1. Kätilön tutkinto/ | 1. Terveydenhuoltooppilaitokset/ | Kätilö/Barnmorska | 1. leden 1994 |
| Finland | barnmorskeexamen | hälsovärdsläroanstalter | | |
| | | | | |
| | 2. Sosiaali- ja | 2. Ammattikorkeakoulut/ | | |
| | teveysalan | Yrkeshögskolor | | |
| | amattikorkeakoulutkinto, | | | |
| | kätilö | | | |
| | (AMK)/yrkeshdgskoleexamen | | | |
| | inom hälsovard | | | |
| | och det sociala omradet | | | |
| | barnmorska (YH) | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | Barnmorska | 1. leden 1994 |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+
| United | A qualification approved by | Education institution approved by | Registered Midwife | 23. leden 1983 |
| Kingdom | the Nursing and Midwifery | the Nursing and Midwifery Council | | |
| | Council or its predecessor | or its predecessor bodies | | |
| | bodies as attesting to the | | | |
| | completion of training as | | | |
| | required for midwives by | | | |
| | article 40 and the standard | | | |
| | of proficiency as required | | | |
| | for registration as a | | | |
| | Registered Midwife in its | | | |
| | register 3) | | | |
+-----------------+-----------------------------+-----------------------------------+------------------------+--------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Tento doklad o dosažené kvalifikaci dává držiteli právo na automatické uznání, pokud byl vydán státním příslušníkům členských států, kteří získali kvalifikaci v Irsku.
2) Tato informace o dosažené kvalifikaci se uvádí, aby se zajistilo, že absolventi vzdělávacích programů v Irsku budou mít právo na automatické uznání kvalifikace, aniž by byla vyžadována registrace v Irsku, jelikož tato registrace není součástí kvalifikačního postupu.
3) Tato informace o dosažené kvalifikaci se uvádí, aby se zajistilo, že absolventi vzdělávacích programů ve Spojeném království budou mít právo na automatické uznání kvalifikace, aniž by byla vyžadována registrace, jelikož tato registrace není součástí kvalifikačního postupu.

B


V.6 Farmaceuti

5.6.1 Studijní program pro farmaceuty

- botanika a zoologie

- fyzika

- všeobecná a anorganická chemie

- organická chemie

- analytická chemie

- farmaceutická chemie, včetně analýzy léčiv

- všeobecná a aplikovaná (lékařská) biochemie

- anatomie a fyziologie; lékařská terminologie

- mikrobiologie

- farmakologie a farmakoterapie

- farmaceutická technologie

- toxikologie

- farmakognose

- právní úprava povolání a případně profesní etika.

Poměr mezi teoretickým a praktickým vzděláním musí k zachování univerzitní povahy studia u každého předmětu ponechávat dostatečně významné místo teorii.

M10

5.6.2 Doklady o dosažené kvalifikaci farmaceuta

+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Země | Doklad o dosažené | Subjekt vydávající | Osvědčení doplňující | Referenční den |
| | kvalifikaci | doklad o dosažené | doklad | |
| | | kvalifikaci | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Belgie/ | Diploma van | - De universiteiten/ | | 1. říjen 1987 |
| Belgique/ | apotheker/Diplome | Les universités | | |
| Belgien | de pharmacien | - De bevoegde | | |
| | | Examencommissie | | |
| | | van de Vlaamse | | |
| | | Gemeenschap/Le | | |
| | | Jury compétent | | |
| | | d'enseignement de la | | |
| | | Communauté | | |
| | | francaise | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+

eu/135728-109

+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Česká republika | Diplom o ukončení | Farmaceutická | | 1. květen 2004 |
| | studia ve studijním | fakulta univerzity v | | |
| | programu farmacie | České republice | | |
| | (magistr, Mgr.) | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Danmark | Bevis for | Det Farmaceutiske Fakultet, | | 1. říjen 1987 |
| | kandidatuddannelsen i | Kobenhavns Universitet | | |
| | farmaci (cand.pharm.) | | | |
| | | | | |
| | Bevis for | Syddansk Universitet | | |
| | kandidatuddannelsen i | | | |
| | farmaci (cand.pharm.) | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Deutschland | Zeugnis über die | Zuständige Behörden | | 1. říjen 1987 |
| | Staatliche | | | |
| | Pharmazeutische | | | |
| | Prüfung | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Eesti | Diplom proviisori | Tartu Ülikool | | 1. květen 2004 |
| | oppekava läbimisest | | | |
| | Farmaatsiamagister | | | |
| | Master of Science in | | | |
| | Pharmacy (MSc) | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+

eu/135728-110

+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Espaňa | Título de | - Ministerio de | | 1. říjen 1987 |
| | Licenciado en | Educación | | |
| | Farmacia | y Cultura | | |
| | | - El rector de una | | |
| | | universidad | | |
| | Título de Graduado/a en | - El rector de una | | |
| | Farmacia | Universidad | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| France | - Diplome d'Etat | Universités | | 1. říjen 1987 |
| | de pharmacien | | | |
| | - Diplome d'Etat | | | |
| | de docteur en pharmacie | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Hrvatska | Diploma "magistar | - Farmaceutsko-biokemijski | | 1. červenec 2013 |
| | farmacije/magistra | fakultet Sveučilišta u | | |
| | farmacije" | Zagrebu | | |
| | | - Medicinski fakultet | | |
| | | Sveučilišta u Splitu | | |
| | | - Kemijsko-tehnološki fakultet | | |
| | | Sveučilišta u Splitu | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Ireland | 1. Certificate of | 1. Cumann Cógaiseoirí na | | 1. říjen 1987 |
| | Registered | hEireann | | |
| | Pharmaceutical | (Pharmaceutical Society | | |
| | Chemist 1) | of Ireland) | | |
| | Certificate of | | | |
| | Registration as a | | | |
| | Pharmacist 1) | | | |
| | | | | |
| | 2. A degree in Pharmacy | 2. Universities delivering | 2. Notification from the | |
| | recognised by the | degrees in pharmacy | Pharmaceutical Society of | |
| | Pharmaceutical Society | recognised by the | Ireland that the person named | |
| | of Ireland 2) | Pharmaceutical Society of | therein is the holder of a | |
| | | Ireland | qualification appropriate for | |
| | | | practicing as pharmacist | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Italia | Diploma o | Universitá | | 1. listopad 1993 |
| | certificato di | | | |
| | abilitazione | | | |
| | all'esercizio della | | | |
| | professione di | | | |
| | farmacista ottenuto | | | |
| | in seguito ad un | | | |
| | esame di Stato | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+

eu/135728-111

+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Latvija | Farmaceita diploms | Universitates tipa | | 1. květen 2004 |
| | | augstskola | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Lietuva | 1. Aukštojo mokslo | Universitetas | | 1. květen 2004 |
| | diplomas, nurodantis | | | |
| | suteikta vaistininko | | | |
| | profesine | | | |
| | kvalifikacija | | | |
| | | | | |
| | 2. Magistro diplomas | | | |
| | (farmacijos magistro | | | |
| | kvalifikacinis | | | |
| | laipsnis ir | | | |
| | vaistininko profesine | | | |
| | kvalifikacija) | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Luxembourg | Diplome d'Etat de | Jury d'examen d'Etat | | 1. říjen 1987 |
| | pharmacien | + visa du ministre de | | |
| | | l'éducation nationale | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Magyarország | Okleveles | Egyetem | | 1. květen 2004 |
| | gyógyszerész | | | |
| | oklevél (magister | | | |
| | pharmaciae, röv: | | | |
| | mag. Pharm) | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Malta | Lawrja fil-farmacija | Universita' ta' Malta | | 1. květen 2004 |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Nederland | Getuigschrift van | Faculteit Farmacie | | 1. říjen 1987 |
| | met goed gevolg | | | |
| | afgelegd | | | |
| | apothekersexamen | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Österreich | Staatliches | Österreichische | | 1. říjen 1994 |
| | Apothekerdiplom | Apothekerkammer | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Polska | Dyplom ukonczenia | 1. Akademia | | 1. květen 2004 |
| | studiów wyzszych | Medyczna | | |
| | na kierunku | 2. Uniwersytet | | |
| | farmacja z tytulem | Medyczny | | |
| | magistra | 3. Collegium | | |
| | | Medicum | | |
| | | Uniwersytetu | | |
| | | Jagiellonskiego | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Portugal | - Licenciatura em | Instituicao de Ensino Superior | | 1. říjen 1987 |
| | Farmácia | Universitário | | |
| | - Carta de curso de | | | |
| | licenciatura em | | | |
| | Ciencias Farmacéuticas | | | |
| | | | | |
| | Mestrado Integrado em | | | 1. leden 2007 |
| | Ciencias Farmaceuticas | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Romania | Diploma de licenta de | Universitati | | 1. leden 2007 |
| | farmacist | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Slovenija | Diploma, s katero | Univerza | Potrdilo o | 1. květen 2004 |
| | se podeljuje | | opravljenem | |
| | strokovni naziv | | strokovnem izpitu za | |
| | "magister | | poklic magister | |
| | farmacije/magistra | | farmacije/magistra | |
| | farmacije" | | farmacije | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Slovensko | Diplom | Univerzita | | 1. květen 2004 |
| | farmácia | | | |
| | magister ("Mgr.") | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Suomi/ Finland | Proviisorin tutkinto/ | Yliopisto | | 1. říjen 1994 |
| | Provisorexamen | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Sverige | Apotekarexamen | Universitet och högskolor | | 1. říjen 1994 |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| United | 1. Certificate of | | | 1. říjen 1987 |
| Kingdom | Registered | | | |
| | Pharmacist 3) | | | |
| | | | | |
| | 2. A degree in pharmacy | Universities delivering | Notification from the General | |
| | approved by either the | pharmacy degrees approved by | Pharmaceutical Council or | |
| | General Pharmaceutical | the General Pharmaceutical | Pharmaceutical Society of | |
| | Council (formerly | Council (formerly Royal | Northern Ireland confirming | |
| | Royal Pharmaceutical | Pharmaceutical Society of | successful completion of the | |
| | Society of Great | Great Britain) or the | approved pharmacy degree, 12 | |
| | Britain) or the | Pharmaceutical Society of | months practical training and a | |
| | Pharmaceutical Society | Northern Ireland | pass of the registration | |
| | of Northern Ireland 4) | | assessment. | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Tento doklad o dosažené kvalifikaci dává držiteli právo na automatické uznání, pokud byl vydán státním příslušníkům členských států, kteří získali kvalifikaci v Irsku.
2) Tato informace o dosažené kvalifikaci se uvádí, aby se zajistilo, že absolventi vzdělávacích programů v Irsku budou mít právo na automatické uznání kvalifikace, aniž by byla vyžadována registrace v Irsku. Osvědčení doplňující doklad v takových případech potvrzuje splnění všech kvalifikačních požadavků.
3) Tento doklad o dosažené kvalifikaci dává držiteli právo na automatické uznání, pokud byl vydán státním příslušníkům členských států, kteří získali kvalifikaci ve Spojeném království.
4) Tato informace o dosažené kvalifikaci se uvádí, aby se zajistilo, že absolventi vzdělávacích programů ve Spojeném království budou mít právo na automatické uznání kvalifikace, aniž by byla vyžadována registrace. Osvědčení doplňující doklad v takových případech potvrzuje splnění všech kvalifikačních požadavků.

B


V. 7 Architekti

M10

5.7.1 Doklady o dosažené kvalifikaci architekta uznávané podle článku 46

+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Země | Doklad o dosažené | Subjekt vydávající doklad o | Osvědčení doplňující doklad | Referenční |
| | kvalifikaci | dosažené kvalifikaci | | akademický rok |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Belgie/ | 1. Architect/Architecte | 1. Nationale hogescholen | | 1988/1989 |
| Belgique/ | | voor architectuur/Ecoles | | |
| Belgien | | nationales supérieures | | |
| | | d'architecture | | |
| | | | | |
| | 2. Architect/Architecte | 2. Hogere-architectuur- | | |
| | | instituten/Instituts | | |
| | | supérieurs d'architecture | | |
| | | | | |
| | 3. Architect/Architecte | 3. Provinciaal Hoger | | |
| | | Instituut voor Architectuur | | |
| | | te Hasselt/Ecole | | |
| | | provinciale supérieure | | |
| | | d'architecture de Hasselt | | |
| | | | | |
| | 4. Architect/Architecte | 4. Koninklijke Academies | | |
| | | voor Schone Kunsten/ | | |
| | | Académies royales des | | |
| | | Beaux-Arts | | |
| | | | | |
| | 5. Architect/Architecte | 5. Sint-Lucasscholen/Ecoles | | |
| | | Saint-Luc | | |
| | | | | |
| | 6. Burgelijke | 6. - Faculteiten Toegepaste | | |
| | ingenieurarchitect | Wetenschappen van de | | |
| | | Universiteiten/Facultés | | |
| | | des sciences appliquées | | |
| | | des universités | | |
| | | - "Faculte Polytechnique" | | |
| | | van Mons | | |
| | | | | |
| | 7. Burgerlijk Ingenieur- | 7. K.U. Leuven, faculteit | Certificat de stage délivré par | 2004/2005 |
| | Architect (Ir. Arch.) | ingenieurswetenschappen | l'Ordre des Architectes/ | |
| | | | Stagegetuigschrift afgeleverd | |
| | | | door de Orde van Architecten | |
| | | | | |
| | 8. Burgerlijk Ingenieur- | 8. Vrije Universiteit Brussel, | Certificat de stage délivré par | 2004/2005 |
| | Architect (Ir. Arch.) | faculteit | l'Ordre des Architectes/ | |
| | | ingenieurswetenschappen | Stagegetuigschrift afgeleverd | |
| | | | door de Orde van Architecten | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+

eu/135728-112

+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Česká | Architektura a urbanismus | - Fakulta architektury, České | Osvědčení o splnění | 2007/2008 |
| republika | | vysoké učení technické | kvalifikačních požadavků pro | |
| | | (ČVUT) v Praze | samostatný výkon profese | |
| | | - Vysoké učení technické v | architekta vydané Českou | |
| | | Brně, Fakulta architektury | komorou architektů | |
| | | | | |
| | Inženýr architekt | - Technická univerzita v | | |
| | (Ing.Arch.) | Liberci, Fakulta umění a | | |
| | | architektury | | |
| | | | | |
| | Magistr umění v oboru | - Vysoká škola umělecko- | | |
| | architektura (MgA.) | průmyslová v Praze | | |
| | | | | |
| | Magistr umění v oboru | - Akademie výtvarných umění v | | 2007/2008 |
| | Architektonická tvorba, | Praze | | |
| | MgA | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Danmark | Bevis for | - Kunstakademiets | | 1988/1989 |
| | kandidatuddannelsen i | Arkitekt-skole i Kobenhavn | | |
| | arkitektur | - Arkitektskolen i Ärhus | | |
| | (cand.arch.) | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Deutschland | Diplom-Ingenieur, | - Universitäten (Architektur/ | Bescheinigung einer zustän | 1988/1989 |
| | Diplom-Ingenieur Univ. | Hochbau) | digen Architektenkammer | |
| | | - Technische Hochschulen | über die Erfüllung der | |
| | | (Architektur/Hochbau) | Qualifikationsvoraussetzungen | |
| | | - Technische Universitäten | im Hinblick auf eine | |
| | | (Architektur/Hochbau) | Eintragung in die | |
| | | - Universitäten- | Architektenliste | |
| | | Gesamthochschulen | | |
| | | (Architektur/Hochbau) | | |
| | | - Hochschulen für bildende | | |
| | | Künste | | |
| | | - Hochschulen für Künste | | |
| | | | | |
| | Diplom-Ingenieur, | - Fachhochschulen | | |
| | Diplom-Ingenieur FH | (Architektur/Hochbau) | | |
| | | - Universitäten- | | |
| | | Gesamthochschulen | | |
| | | (Architektur/Hochbau) | | |
| | | bei entsprechenden | | |
| | | Fachhochschulstudiengängen | | |
| | | | | |
| | Master of Arts - M.A. | - Hochschule Bremen - | | 2003/2004 |
| | | University of applied | | |
| | | Sciences, Fakultät | | |
| | | Architektur, Bau und Umwelt | | |
| | | - School of Architecture | | |
| | | Bremen | | |
| | | | | |
| | | - Fachhochschule Münster | | 2000/2001 |
| | | (University of Applied | | |
| | | Sciences) - Muenster | | |
| | | School of Architecture | | |
| | | | | |
| | | - Georg-Simon-Ohm-Hochschule | | 2005/2006 |
| | | Nürnberg Fakultät | | |
| | | Architektur | | |
| | | | | |
| | | - Hochschule Anhalt | | 2010/2011 |
| | | (University of Applied | | |
| | | Sciences) Fachbereich | | |
| | | Architektur, Facility | | |
| | | Management und | | |
| | | Geoinformation | | |
| | | | | |
| | | - Hochschule Regensburg | | 2007/2008 |
| | | (University of Applied | | |
| | | Sciences), Fakultät für | | |
| | | Architektur | | |
| | | | | |
| | | - Technische Universität | | 2009/2010 |
| | | München, Fakultät für | | |
| | | Architektur | | |
| | | | | |
| | | - Hochschule Lausitz, | | 2009/2010 |
| | | Studiengang Architektur, | | |
| | | Fakultät für Bauen | | |
| | | "seit Juli 2013: | | |
| | | Brandenburgische | | |
| | | Technische Universität | | |
| | | Cottbus-Senftenberg" | | |
| | | | | |
| | | - Fachhochschule Lübeck, | | 2004/2005 |
| | | University of Applied | | |
| | | Sciences, Fachbereich | | |
| | | Bauwesen | | |
| | | | | |
| | | - Fachhochschule für Technik | | 2005/2006 |
| | | und Wirtschaft Dresden, | | |
| | | Fakultät Bauingenieurwesen | | |
| | | /Architektur | | |
| | | | | |
| | | - Fachhochschule Erfurt/ | | 2006/2007 |
| | | University of Applied | | |
| | | Sciences | | |
| | | | | |
| | | - Hochschule Augsburg/ | | 2005/2006 |
| | | Augsburg University of | | |
| | | Applied Sciences | | |
| | | | | |
| | | - Hochschule Koblenz, | | 2004/2005 |
| | | Fachbereich Bauwesen | | |
| | | | | |
| | | - Hochschule München/Fakultät | | 2005/2006 |
| | | für Architektur | | |
| | | | | |
| | Master of Arts (in | Hochschule Trier Fachbereich | | 2007/2008 |
| | Kombination mit einem | Gestaltung - Fachrichtung | | |
| | Bachelo-rabschluss in | Architektur | | |
| | Architektur) | | | |
| | | | | |
| | Master of Engineering (in | Technische Hochschule Mittel | | 2010/2011 |
| | Kombination mit einem | hessen (University of Applied | | |
| | Bachelorabschluss in | Sciences) Fachbereich Bauwesen | | |
| | Engineering) | | | |
| | | | | |
| | Bachelor of Arts - B.A. | - Hochschule Anhalt | | 2010/2011 |
| | | (University of Applied | | |
| | | Sciences) Fachbereich | | |
| | | Architektur, Facility | | |
| | | Management und Geoinformation | | |
| | | | | |
| | | - Technische Universität | | 2009/2010 |
| | | München, Fakultät für | | |
| | | Architektur | | |
| | | | | |
| | | - Alanus Hochschule für Kunst | | 2007/2008 |
| | | und Gesellschaft, Bonn | | |
| | | | | |
| | Bachelor of Sciences | Hochschule Bochum, Fachbereich | | 2003/2004 |
| | (B.Sc.) | Architektur | | |
| | | | | |
| | Master of Science | Leibniz Universität Hannover, | | 2011/2012 |
| | | Fakultät für Architektur und | | |
| | | Landschaft | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+

eu/135728-113

+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Espaňa | Título oficial de | Rectores de las | | 1988/1989 |
| | arquitecto | universidades enumeradas a | | |
| | | continuación: | | |
| | | | | |
| | | - Universidad politécnica | | |
| | | de Cataluňa, escuelas | | |
| | | técnicas superiores de | | |
| | | arquitectura de Barcelona o | | |
| | | del Vallés; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad politécnica | | |
| | | de Madrid, escuela técnica | | |
| | | superior de arquitectura de | | |
| | | Madrid; | | |
| | | | | |
| | | - Escuela de Arquitectura de | | |
| | | la Universidad de Las | | |
| | | Palmas de Gran Canaria | | |
| | | | | |
| | | - Universidad politécnica | | |
| | | de Valencia, escuela técnica | | |
| | | superior de arquitectura de | | |
| | | Valencia; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de Sevilla, | | |
| | | escuela técnica superior de | | |
| | | arquitectura de Sevilla; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de | | |
| | | Valladolid, escuela técnica | | |
| | | superior de arquitectura de | | |
| | | Valladolid; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de Santiago | | |
| | | de Compostela, escuela | | |
| | | técnica superior de | | |
| | | arquitectura de La Coruna; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad del País | | |
| | | Vasco, escuela técnica | | |
| | | superior de arquitectura de | | |
| | | San Sebastián; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de Navarra, | | |
| | | escuela técnica superior de | | |
| | | arquitectura de Pamplona; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de A Coruna | | 1991/1992 |
| | | | | |
| | | - Universidad de Granada, | | 1994/1995 |
| | | Escuela Técnica Superior de | | |
| | | Arquitectura de Granada | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de Alicante, | | 1997/1998 |
| | | escuela politécnica superior | | |
| | | de Alicante; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Europea de | | 1998/1999 |
| | | Madrid; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Ramón | | |
| | | Llull, escuela técnica | | |
| | | superior de arquitectura de | | |
| | | La Salle; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de Cataluňa, | | 1999/2000 |
| | | escuela técnica superior de | | |
| | | arquitectura de Barcelona; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Alfonso X | | |
| | | El Sabio, centro politécnico | | |
| | | superior de Villanueva de la | | |
| | | Caňada; | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de Alcalá | | |
| | | (Escuela de Arquitectura) | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Internacional de | | |
| | | Cataluna, Escuela Técnica | | |
| | | Superior de Arquitectura | | |
| | | | | |
| | | - Universidad S.E.K. de | | |
| | | Segovia, centro de estudios | | |
| | | integrados de arquitectura | | |
| | | de Segovia. | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Camilo José | | 2000/2001 |
| | | Cela de Madrid | | |
| | | | | |
| | | - Universidad San Pablo CEU | | 2001/2002 |
| | | | | |
| | | - Universidad CEU Cardenal | | 2002/2003 |
| | | Herrera, Valencia-Escuela | | |
| | | Superior de Ensenanzas | | |
| | | Técnicas | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Rovira i Virgili | | 2005/2006 |
| | | | | |
| | | - Universidad Francisco de | | 2006/2007 |
| | | Vitoria | | |
| | | | | |
| | | - IE Universidad. Escuela | | 2009/2010 |
| | | Técnica Superior de Estudios | | |
| | | Integrados de Arquitectura | | |
| | | | | |
| | Título de Graduado/a en | - IE Universidad, Escuela | | 2008/2009 |
| | Arquitectura | Técnica Superior de Estudios | | |
| | | Integrados de Arquitectura | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Europea de | | 2009/2010 |
| | | Madrid | | |
| | | | | |
| | | - Universitat Internacional | | |
| | | de Catalunya | | |
| | | | | |
| | | - Universidad San Jorge | | |
| | | (Zaragoza) | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de Navarra | | |
| | | | | |
| | | - Universidad San Pablo | | 2010/2011 |
| | | CEU - Madrid | | |
| | | | | |
| | | - Universitat Politecnica de | | |
| | | Valencia | | |
| | | | | |
| | | - Universidad de A Coruna. | | |
| | | Escuela Técnica Superior de | | |
| | | Arquitectura de A Coruna | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Rovira i Virgili | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Cardenal | | |
| | | Herrera CEU | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Francisco de | | |
| | | Vitoria | | |
| | | | | |
| | Graduado en fundamentos | - Universidad Politécnica de | | 2010/2011 |
| | de la arquitectura + | Madrid. Escuela Técnica | | |
| | Máster en Arquitectura | Superior de Arquitectura de | | |
| | | Madrid | | |
| | | | | |
| | | - Universidad Antonio de | | 2011/2012 |
| | | Nebrija | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| France | 1. Diplome d'architecte | 1. Le ministre charge de | | 1988/1989 |
| | DPLG, y compris dans | l'architecture | | |
| | le cadre de la | | | |
| | professionnelle | | | |
| | formation continue et | | | |
| | de la promotion | | | |
| | sociale. | | | |
| | | | | |
| | 2. Diplome d'architecte | 2. Ecole speciale | | |
| | ESA | d'architecturede Paris | | |
| | | | | |
| | 3. Diplome d'architecte | 3. Ecole nationale supérieure | | |
| | ENSAIS | des arts et industries de | | |
| | | Strasbourg, section | | |
| | | architecture | | |
| | | | | |
| | 4. Diplome d'Etat | 4. Ecole Nationale Supérieure | Habilitation de l'architecte | 2005/2006 |
| | d'architecte (DEA) | d'Architecture et de | diplomé d'Etat a l'exercice de | |
| | | Paysage de Bordeaux | la maitrise d'oeuvre en son nom | |
| | | (Ministere chargé de | propre (HMONP) (Ministere chargé | |
| | | l'architecture et Ministere | de l'architecture) | |
| | | chargé de l'enseignement | | |
| | | supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole Nationale Supérieure | | 2005/2006 |
| | | d'Architecture de Bretagne | | |
| | | (Ministere chargé de | | |
| | | l'architecture et Ministere | | |
| | | chargé de l'enseignement | | |
| | | supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de Clermont- | | |
| | | Ferrand (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de Grenoble | | |
| | | (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture et de | | |
| | | paysage de Lille (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de Lyon | | |
| | | (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de Marne La | | |
| | | Vallée (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2005/2006 |
| | | d'architecture de Marseille | | |
| | | (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de | | |
| | | Montpellier (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de Nancy | | |
| | | (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2005/2006 |
| | | d'architecture de Nantes | | |
| | | (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de Normandie | | |
| | | (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2005/2006 |
| | | d'architecture de Paris- | | |
| | | Belleville (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2006/2007 |
| | | d'architecture de Paris-La | | |
| | | Villette (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2005/2006 |
| | | d'architecture de Paris | | |
| | | Malaquais (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de Paris | | |
| | | Val-de-Seine (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de Saint- | | |
| | | Etienne (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2005/2006 |
| | | d'architecture de | | |
| | | Strasbourg (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de Toulouse | | |
| | | (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2004/2005 |
| | | d'architecture de | | |
| | | Versailles (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | Diplome d'Etat | Ecole nationale supérieure | | 2006/2007 |
| | d'architecte (DEA), dans | d'architecture de Lyon | | |
| | le cadre de la formation | (Ministere chargé | | |
| | professionnelle continue | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2006/2007 |
| | | d'architecture de Marseille | | |
| | | (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2006/2007 |
| | | d'architecture de | | |
| | | Montpellier (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2006/2007 |
| | | d'architecture de Nantes | | |
| | | (Ministere chargé | | |
| | | de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | | Ecole nationale supérieure | | 2006/2007 |
| | | d'architecture de | | |
| | | Strasbourg (Ministere | | |
| | | chargé de l'architecture et | | |
| | | ministere chargé de | | |
| | | l'enseignement supérieur) | | |
| | | | | |
| | 5. Diplome d'études de | 5. Ecole spéciale | Diplome d'architecte de l'ESA | 2006/2007 |
| | l'école spéciale | d'architecture (Ministere | habilitant a exercer la maitrise | |
| | d'architecture Grade 2 | chargé de l'architecture et | d'oeuvre en son nom propre, | |
| | équivalent au diplome | ministere chargé de | équivalent a l'habilitation de | |
| | d'Etat d'architecte | l'enseignement supérieur) | l'architecte diplomé d'Etat a | |
| | | | l'exercice de la maitrise | |
| | | | d'oeuvre en son nom propre, | |
| | | | reconnu par le Ministere chargé | |
| | | | de l'architecture | |
| | | | | |
| | 6. Diplome d'architecte | 6. Institut national des | Habilitation de l'architecte de | 2005/2006 |
| | INSA de Strasbourg | sciences appliquées de | l'INSA a exercer la maitrise | |
| | équivalent au diplome | Strasbourg (INSA) | d'oeuvre en son nom propre | |
| | d'Etat d'architecte | (Ministere chargé de | équivalent a l'HMONP, reconnue | |
| | conférant le grade de | l'architecture et ministere | par le ministere chargé de | |
| | master (parcours | chargé de l'enseignement | l'architecture | |
| | architecte) | supérieur) | | |
| | | | | |
| | Diplome d'architecte | Institut national des | Habilitation de l'architecte de | 2005/2006 |
| | INSA de Strasbourg | sciences appliquées de | l'INSA a exercer la maitrise | |
| | équivalent au diplome | Strasbourg (INSA) | d'oeuvre en son nom propre | |
| | d'Etat d'architecte | (Ministere chargé de | équivalent a l'HMONP, délivrée | |
| | conférant le grade de | l'architecture et ministere | par le ministere chargé de | |
| | master (parcours | chargé de l'enseignement | l'architecture | |
| | d'architecte pour | supérieur) | | |
| | ingénieur) | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Hrvatska | | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Ireland | 1. Degree of Bachelor | 1. National University of | Certificate of fulfilment of | 1988/1989 |
| | of Architecture | Ireland to architecture | qualifications requirements for | |
| | (B.Arch. NUI) | graduates of University | professional recognition as an | |
| | | College Dublin | architect in Ireland issued by | |
| | | | the Royal Institute of | |
| | 2. Degree of Bachelor | 2. Dublin Institute of | Architects of Ireland (RIAI) | |
| | of Architecture | Technology, Bolton Street, | | |
| | (B.Arch.) (Previously, | Dublin (College of | | |
| | until 2002 - Degree | Technology, Bolton Street, | | |
| | standard diploma in | Dublin) | | |
| | architecture (Dip. | | | |
| | Arch) | | | |
| | | | | |
| | 3. Certificate of | 3. Royal Institute of | | |
| | associateship (ARIAI) | Architects of Ireland | | |
| | | | | |
| | 4. Certificate of | 4. Royal Institute of | | |
| | membership (MRIAI) | Architects of Ireland | | |
| | | | | |
| | 5. Degree of Bachelor of | 5. University of Limerick | | 2005/2006 |
| | Architecture (Honours) | | | |
| | (B.Arch. (Hons) UL) | | | |
| | | | | |
| | 6. Degree of Bachelor of | 6. Waterford Institute of | | 2005/2006 |
| | Architecture (Honours) | Technology | | |
| | (B.Arch. (Hons) WIT) | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Italia 1) | - Laurea in | - Universitá di Camerino | Diploma di abilitazione | 1988/1989 |
| | architettura | - Universitá di Catania - | all'esercizo indipendente | |
| | | Sede di Siracusa | della professione che viene | |
| | | - Universitá di Chieti | rilasciato dal ministero della | |
| | | - Universitá di Ferrara | Pubblica istruzione (ora | |
| | | - Universitá di Firenze | Ministero dell'istruzione, | |
| | | - Universitá di Genova | dell'universita e della ricerca) | |
| | | - Universitá di Napoli | dopo che il candidato ha | |
| | | Federico II | sostenuto con esito positivo | |
| | | - Universitá di Napoli II | l'esame di Stato davanti ad una | |
| | | - Universitá di Palermo | commissione competente | |
| | | - Universitá di Parma | | |
| | | - Universitá di Reggio | | |
| | | Calabria | | |
| | | - Universitá di Roma "La | | |
| | | Sapienza" | | |
| | | - Universtiá di Roma III | | |
| | | - Universitá di Trieste | | |
| | | - Politecnico di Bari | | |
| | | - Politecnico di Milano | | |
| | | - Politecnico di Torino | | |
| | | - Istituto universitario di | | |
| | | architettura di Venezia | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi | | 2000/2001 |
| | | Mediterranea di Reggio | | |
| | | Calabria | | |
| | | | | |
| | - Laurea in ingegneria | - Universitá dell'Aquilla | | 1998/1999 |
| | edile - architettura | - Universitá di Pavia | | |
| | | - Universitá di Roma "La | | |
| | | Sapienza" | | |
| | | | | |
| | - Laurea specialistica | - Universitá dell'Aquilla | | 2000/2001 |
| | in ingegneria edile | - Universitá di Pavia | | |
| | - architettura | - Universitá di Roma "La | | |
| | | Sapienza" | | |
| | | - Universitá di Ancona | | |
| | | - Universitá di Basilicata - | | |
| | | Potenza | | |
| | | - Universitá di Pisa | | |
| | | - Universitá di Bologna | | |
| | | - Universitá di Catania | | |
| | | - Universitá di Genova | | |
| | | - Universitá di Palermo | | |
| | | - Universitá di Napoli | | |
| | | Federico II | | |
| | | - Universtiá di Roma - | | |
| | | Tor Vergata | | |
| | | - Politecnico di Bari | | |
| | | - Politecnico di Milano | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli studi | | 2001/2002 |
| | | di Brescia | | |
| | | - Universita degli Studi di | | |
| | | Cagliari | | |
| | | | | |
| | | - Universita Politecnica delle | | 2002/2003 |
| | | Marche | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli studi della | | 2003/2004 |
| | | Calabria | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli studi di | | 2005/2006 |
| | | Salerno | | |
| | | | | |
| | - Laurea magistrale | - Universitá dell'Aquilla | | 2004/2005 |
| | in ingegneria edile | - Universitá di Pavia | | |
| | - architettura | - Universitá di Roma "La | | |
| | | Sapienza" | | |
| | | - Universitá di Pisa | | |
| | | - Universitá di Bologna | | |
| | | - Universitá di Catania | | |
| | | - Universitá di Genova | | |
| | | - Universitá di Palermo | | |
| | | - Universitá di Napoli | | |
| | | Federico II | | |
| | | - Universtiá di Roma - | | |
| | | Tor Vergata | | |
| | | - Universitá di Trento | | |
| | | - Politecnico di Bari | | |
| | | - Politecnico di Milano | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli studi di | | 2010/2011 |
| | | Salerno | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli studi della | | 2004/2005 |
| | | Calabria | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli studi di | | 2004/2005 |
| | | Brescia | | |
| | | | | |
| | | - Universita Politecnica delle | | 2004/2005 |
| | | Marche | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2006/2007 |
| | | Perugia | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2008/2009 |
| | | Padova | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2014/2015 |
| | | Genova | | |
| | | | | |
| | - Laurea specialistica | - Prima Facoltá di | | 1998/1999 |
| | quinquennale in | Architettura dell'Universitá | | |
| | Architettura | di Roma "La Sapienza" | | |
| | | | | |
| | | - Universitá di Ferrara | | 1999/2000 |
| | | - Universitá di Genova | | |
| | | - Universitá di Palermo | | |
| | | - Politecnico di Milano | | |
| | | - Politecnico di Bari | | |
| | | | | |
| | | - Universitá di Firenze | | 2001/2002 |
| | | | | |
| | - Laurea magistrale | - Prima Facoltá di | | 2004/2005 |
| | quinquennale in | Architettura dell'Universitá | | |
| | Architettura | di Roma "La Sapienza" | | |
| | | | | |
| | | - Universitá di Ferrara | | |
| | | - Universitá di Genova | | |
| | | - Universitá di Palermo | | |
| | | - Politecnico di Bari | | |
| | | - Universitá di Firenze | | |
| | | - Politecnico di Milano | | |
| | | | | |
| | - Laurea specialistica | - Universitá di Roma Tre | | 2001/2002 |
| | in architettura | | | |
| | (Progettazione | | | |
| | architettonica) | | | |
| | | Universita degli Studi di | | 2005/2006 |
| | | Napoli "Federico II" | | |
| | | | | |
| | - Laurea magistrale | - Universitá di Roma Tre | | 2004/2005 |
| | in architettura | | | |
| | (Progettazione | | | |
| | architettonica) | | | |
| | | | | |
| | - Laurea specialistica | - Universitá di Napoli II | | 2001/2002 |
| | in Architettura | - Politecnico di Milano II | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di architettura | | |
| | | dell'Universita degli Studi | | |
| | | G. D'Annunzio di Chieti- | | |
| | | Pescara | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di architettura, | | |
| | | Pianificazione e Ambiente | | |
| | | del Politecnico di Milano | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di Architettura | | |
| | | dell'Universita degli studi | | |
| | | di Trieste | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di Architettura di | | |
| | | Siracusa, Universita di | | |
| | | Catania | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di architettura, | | |
| | | Universita degli Studi di | | |
| | | Parma | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di Architettura, | | |
| | | Universita di Bologna | | |
| | | | | |
| | | - Universitá di Firenze | | |
| | | | | |
| | | - Universita IUAV di Venezia | | 2002/2003 |
| | | | | |
| | | - Facolta di Architettura | | 2004/2005 |
| | | Valle Giulia, Universita | | |
| | | degli Studi di Roma "La | | |
| | | Sapienza" | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | |
| | | Camerino | | |
| | | | | |
| | | - Universita di Napoli | | |
| | | Federico II | | |
| | | | | |
| | - Laurea magistrale | - Politecnico di Milano II | | 2004/2005 |
| | in Architettura | - Universitá di Napoli II | | |
| | | | | |
| | | - Universita di Napoli | | |
| | | Federico II | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di architettura | | |
| | | dell'Universita degli Studi | | |
| | | G. D'Annunzio di Chieti- | | |
| | | Pescara | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di architettura, | | |
| | | Pianificazione e Ambiente | | |
| | | del Politecnico di Milano | | |
| | | | | |
| | | - Universita IUAV di Venezia | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di Architettura, | | |
| | | Universita di Bologna | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di Architettura di | | |
| | | Siracusa, Universita di | | |
| | | Catania | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di architettura, | | |
| | | Universita degli Studi di | | |
| | | Parma | | |
| | | | | |
| | | - Facolta di Architettura | | |
| | | dell'Universita degli studi | | |
| | | di Trieste | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2014/2015 |
| | | Trieste | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2006/2007 |
| | | Camerino | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2004/2005 |
| | | Enna "Kore" | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2008/2009 |
| | | Firenze | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | |
| | | Cagliari | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2009/2010 |
| | | Udine | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi | | |
| | | Mediterranea di Reggio | | |
| | | Calabria | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2010/2011 |
| | | Sassari | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | |
| | | Basilicata | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2014/2015 |
| | | Genova | | |
| | | | | |
| | Laurea specialistica in | Facolta "Ludovico Quaroni" | | 2000/2001 |
| | architettura | dell'Universita degli Studi | | |
| | -progettazione | "La Sapienza" di Roma | | |
| | architettonica e urbana | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Facolta "Ludovico Quaroni" | | 2004/2005 |
| | architettura | dell'Universita degli Studi | | |
| | -progettazione | "La Sapienza" di Roma | | |
| | architettonica e urbana | | | |
| | | | | |
| | Laurea Specialistica in | Universita di Roma Tre | | 2001/2002 |
| | Architettura | | | |
| | (Progettazione Urbana) | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Universita di Roma Tre | | 2004/2005 |
| | Architettura | | | |
| | (Progettazione Urbana) | | | |
| | | | | |
| | Laurea Specialistica in | Politecnico di Torino | | 2002/2003 |
| | Architettura | | | |
| | (Progettazione urbana e | | | |
| | territoriale) | | | |
| | | | | |
| | Laurea Specialistica in | Politecnico di Milano (Facolta | | 2001/2002 |
| | architettura | di Architettura civile) | | |
| | (Architettura delle | | | |
| | costruzioni) | | | |
| | | | | |
| | Laurea magistrale in | Politecnico di Milano (Facolta | | 2004/2005 |
| | architettura | di Architettura civile) | | |
| | (Architettura delle | | | |
| | costruzioni) | | | |
| | | | | |
| | Laurea Specialistica in | - Facolta di architettura di | | 2004/2005 |
| | Architettura (Restauro) | Valle Giulia dell'Universita | | |
| | | degli Studi "La Sapienza" | | |
| | | di Roma | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2001/2002 |
| | | Roma Tre - Facolta di | | |
| | | Architettura | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2005/2006 |
| | | Napoli "Federico II" | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | - Facolta di architettura di | | 2009/2010 |
| | Architettura (Restauro) | Valle Giulia dell'Universita | | |
| | | degli Studi "La Sapienza" | | |
| | | di Roma | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | |
| | | Roma Tre - Facolta di | | |
| | | Architettura | | |
| | | | | |
| | | - Universita degli Studi di | | 2004/2005 |
| | | Napoli "Federico II" | | |
| | | | | |
| | Laurea Specialista in | Politecnico di Torino | | 2002/2003 |
| | Architettura | | | |
| | (costruzione) | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Universita degli Studi di | | 2004/2005 |
| | Architettura - | Napoli "Federico II" | | |
| | Progettazione | | | |
| | architettonica | - Politecnico di Torino | | 2013/2014 |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Universita degli Studi di | | 2004/2005 |
| | Architettura e Citta, | Napoli "Federico II" | | |
| | Valutazione e progetto | | | |
| | | | | |
| | Laurea Specialistica in | Universita degli Studi di | | 2007/2008 |
| | Architettura e Citta, | Napoli "Federico II" | | |
| | Valutazione e progetto | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Universita degli Studi di | | 2008/2009 |
| | Architettura - | Napoli "Federico II" | | |
| | Arredamento e Progetto | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Universita degli Studi di | | 2008/2009 |
| | Architettura Manutenzione | Napoli "Federico II" | | |
| | e Gestione | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Politecnico di Torino | | 2010/2011 |
| | Architettura Costruzione | | | |
| | Citta | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Politecnico di Torino | | 2010/2011 |
| | Architettura per il | | | |
| | Progetto Sostenibile | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Politecnico di Torino | | 2010/2011 |
| | Architettura per il | | | |
| | Restauro e la | | | |
| | Valorizzazione del | | | |
| | Patrimonio | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Universita IUAV di Venezia | | 2013/2014 |
| | Architettura e Culture | | | |
| | del Progetto | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Universita IUAV di Venezia | | 2013/2014 |
| | Architettura e | | | |
| | Innovazione | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Universita IUAV di Venezia | | 2013/2014 |
| | Architettura per il Nuovo | | | |
| | e l'Antico | | | |
| | | | | |
| | Laurea Magistrale in | Universita degli Studi | | 2013/2014 |
| | Architettura - Restauro | Mediterranea di Reggio | | |
| | | Calabria | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+

eu/135728-114

+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Latvija | Arhitekta diploms | Rigas Tehniska universitate | Latvijas Arhitektu savienibas | 2007/2008 |
| | | | sertificešanas centra Arhitekta | |
| | | | prakses sertifikats | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Lietuva | Bakalauro diplomas | - Kauno technologijos | Architekto kvalifikacijos | 2008/2009 |
| | (Architekturos | universitetas | atestatas, suteikiantis teise | |
| | bakalauras) | - Vilniaus Gedimino technikos | užsiimti veikla architekturos | |
| | | universitetas | srityje (Atestuotas architektas) | |
| | | - Vilniaus dailes akademija | išduodamas po architekturos | |
| | | | bakalauro studiju baigimo ir | |
| | Magistro diplomas | - Kauno technologijos | treju metu praktines veiklos | |
| | (Architekturos magistras) | universitetas | atestuoto architekto | |
| | | - Vilniaus Gedimino technikos | priežiuroje. | |
| | | universitetas | | |
| | | - Vilniaus dailes akademija | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Magyarország | Okleveles épitészmérnök | - Budapesti Müszaki és | A területi illetékes | 2007/2008 |
| | MSc | Gazdaságtudományi Egyetem - | építészkamara hatósági | |
| | | Épitészmérnöki Kar | bizonyítványa a szakmagyakorlási | |
| | | | jogosultságról. | |
| | | | | |
| | Okleveles épitészmérnök | - Széchenyi István Egyetem, | | 2007/2008 |
| | | Györ - Müszaki Tudományi Kar | | |
| | | | | |
| | Okleveles építészmérnök | - Pécsi Tudományegyetem - | | 2007/2008 |
| | | Pollack Mihály Műszaki Kar | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Malta | Degree in Bachelor of | Universita' ta' Malta | Warrant b'titlu ta' "Perit" | 2007/2008 |
| | Engineering and | | mahrug mill-Bord tal- Warrant | |
| | Architecture (Hons) | | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Nederland | 1. Het getuigschrift van | 1. Technische Universiteit | Verklaring van de Stichting | 1988/1989 |
| | het met goed gevolg | te Delft | Bureau Architectenregister | |
| | lfgelegde doctoraal | | die bevestigt dat de opleiding | |
| | examen van de | | voldoet aan de normen van | |
| | studierichting | | artikel 46. | |
| | bouwkunde, | | Od roku 2014/2015: | |
| | afstudeerrichting | | Verklaring van Bureau | |
| | architectuur | | Architectenregister die | |
| | | | bevestigt dat aan de eisen voor | |
| | 2. Het getuigschrift van | 2. Technische Universiteit te | de beroepskwalificatie van | |
| | het met goed gevolg | Eindhoven | architect is voldaan | |
| | afgelegde doctoraal | | | |
| | examen van de | | | |
| | studierichting | | | |
| | bouwkunde, | | | |
| | differentiatie | | | |
| | architectuur en | | | |
| | urbanistiek | | | |
| | | | | |
| | 3. Het getuigschrift | | | 1988/1989 |
| | hoger | | | |
| | beroepsonderwijs, op | | | |
| | grond van het met goed | | | |
| | gevolg afgelegde | | | |
| | examen verbonden aan | | | |
| | de opleiding van de | | | |
| | tweede fase voor | | | |
| | beroepen op het | | | |
| | terrein van de | | | |
| | architectuur, | | | |
| | afgegeven door de | | | |
| | betrokken | | | |
| | examencommissies van | | | |
| | respectievelijk: | | | |
| | - de Amsterdamse | | | |
| | Hogeschool voor de | | | |
| | Künsten te Amsterdam | | | |
| | - de Hogeschool | | | |
| | Rotterdam en | | | |
| | omstreken te | | | |
| | Rotterdam | | | |
| | - de Hogeschool | | | |
| | Katholieke Leergangen | | | |
| | te Tilburg | | | |
| | - de Hogeschool voor | | | |
| | de Kunsten te Arnhem | | | |
| | - de Rijkshogeschool | | | |
| | Groningen te | | | |
| | Groningen | | | |
| | - de Hogeschool | | | |
| | Maastricht te | | | |
| | Maastricht | | | |
| | | | | |
| | 4. Master of Science in | 4. Technische Universiteit | | 2003/2004 |
| | Architecture, Urbanism | Delft Faculteit Bouwkunde | | |
| | & Building Sciences | | | |
| | variant Architecture | | | |
| | | | | |
| | - Master of Science in | Technische Universiteit | | 2002/2003 |
| | Architecture, Building | Eindhoven | | |
| | and Planning | | | |
| | (specialisatie: | | | |
| | Architecture) | | | |
| | | | | |
| | Master of Architecture | ArtEZ hogeschool voor de | | 2003/2004 |
| | | kunsten/ArtEZ Academie van | | |
| | | Bouwkunst | | |
| | | | | |
| | | Amsterdamse Hogeschool van de | | 2003/2004 |
| | | Kunsten/Academie van Bouwkunst | | |
| | | Amsterdam | | |
| | | | | |
| | | Hanze Hogeschool Groningen/ | | 2003/2004 |
| | | Academie van Bouwkunst | | |
| | | Groningen | | |
| | | | | |
| | | Hogeschool Rotterdam/ | | 2003/2004 |
| | | Rotterdamse Academie van | | |
| | | Bouwkunst | | |
| | | | | |
| | | Fontys Hogeschool voor de | | 2003/2004 |
| | | Kunsten/Academie voor | | |
| | | Architectuur en Stedenbouw in | | |
| | | Tilburg | | |
+-----------------+---------------------------+--------------------------------+----------------------------------+------------------+
| Österreich | 1. Diplom-Ingenieur, | 1. Technische Universität | Bescheinigung des | 1998/1999 |
| | Dipl.-Ing. | Graz (Erzherzog-Johann- | Bundesministers für | |
| | | Universität Graz) | Wissenschaft, Forschung und | |
| | | | Wirtschaft über die Erfüllung | |
| | 2. Dilplom-Ingenieur, | 2. Technische Universität | der Voraussetzung für die | |
| | Dipl.-Ing. | Wien | Eintragung in die | |
| | | | Architektenkammer/Bescheinigung | |
| | 3. Diplom-Ingenieur, | 3. Universität Innsbruck | einer Bezirksverwaltungsbehörde | |
| | Dipl.-Ing. | (Leopold-Franzens- | über die Ausbildung oder | |
| | | Universität Innsbruck) | Befähigung, die zur Ausübung des | |
| | | | Baumeistergewerbes (Berechtigung | |
| | 4. Magister der | 4. Universität für | für Hochbauplanung) berechtigt