Právní prostor
Účinné znění ( 1.1.2018 - bez omezení )

303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

Účinné znění ( 1.1.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 19.09.2017
Autor Parlament
Účinný od 01.01.2018
Účinný do bez omezení
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 104/2017

303/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnostiParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna občanského zákoníku


Čl. I

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:


1. § 147 až 150 a § 231 se zrušují.


2. V § 272 odst. 1 se věta druhá zrušuje.


ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudních poplatcích


Čl. II

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 11 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.


Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena h) až m).


2. V § 11 odst. 2 se písmeno t) zrušuje.


Dosavadní písmeno u) se označuje jako písmeno t).


ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o církvích a náboženských společnostech


Čl. III

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 15a se odstavec 5 zrušuje.


2. V § 17 se odstavec 6 zrušuje.


Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.


3. V § 18 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.


4. V § 19 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.


5. V § 20 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob


Čl. IV

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 7 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje slovo "a" a písmeno i) se zrušuje.


Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).


2. V § 25 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.


Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).


ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zvláštních řízeních soudních


Čl. V

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 334/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 3 odst. 2 písm. a) se čárka před slovem "přeměn" nahrazuje slovem "a" a slova "a otázek statusu veřejné prospěšnosti" se zrušují.


2. V § 85 písm. a) se čárka před slovem "přeměn" nahrazuje slovem "a" a slova "a otázek statusu veřejné prospěšnosti" se zrušují.


3. § 87 se včetně nadpisu zrušuje.


4. V § 89 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.


5. V § 90 se odstavec 1 zrušuje.


Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.


6. § 93 se včetně nadpisu zrušuje.


ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích


Čl. VI

V § 17 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., se věta první zrušuje.


ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o vysokých školách


Čl. VII

V § 40 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 137/2016 Sb., se věta první včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušuje.


ČÁST OSMÁ
Změna zákona o základních registrech


Čl. VIII

V § 26 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se písmeno u) zrušuje.


Dosavadní písmeno v) se označuje jako písmeno u).


ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách


Čl. IX

V části první čl. II zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se bod 2 zrušuje.


Dosavadní body 3 až 18 se označují jako body 2 až 17.


ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o spotřebitelském úvěru


Čl. X

V § 4 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo" a písmeno c) se zrušuje.


Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).


ČÁST JEDENÁCTÁ
Účinnost


Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 19.09.2017
Autor Parlament
Účinný od 01.01.2018
Účinný do bez omezení
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 104/2017

Obsah

Žádne výsledky
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách
Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Účinnost
Čl. XI
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP