Právní prostor
Zrušeno k 16.2.2021

400/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Zrušeno k 16.2.2021
Datum vydáni 30.11.2017
Autor Ministerstvo životního prostředí
Účinný od 01.01.2018
Účinný do 15.02.2021
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 141/2017

400/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 23. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidenceMinisterstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 149/2017 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 15 odst. 3 a § 23 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, se mění takto:


1. V § 1 se číslo "3" nahrazuje textem "2 odst. 1 až 3" a slova " , a to včetně dokladů umožňujících prokázat pravdivost těchto údajů" se zrušují.


2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Autorizovaná společnost vede evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití nejméně v rozsahu údajů, které jí stanoví ohlašovací povinnost podle § 2 odst. 4.".


3. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Autorizovaná společnost ohlašuje ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněného výkazu uvedeného v příloze č. 5.".


4. § 3 se zrušuje.


5. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1
Roční výkazy o obalech a o odpadech z obalů za rok .....

+-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| Ohlašovatel: | Evidenci vyplnil: |
+-------------------+-----------------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+
| Typ ohlašovatele: | | Jméno: | | Příjmení: | |
+-------------------+-----------------------+------------------+-------------------+-----------+-------------------+
| Název osoby 1): | | E-mail: | |
+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| IČO 2): | | | | | | | | | Tel.: | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Adresa 3) | Fax.: | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----------------------+------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Ulice: | | Datum vyhotovení | | | | | | | |
| | | dokladu: | | | | | | | |
+-------------------+---+---------------+---+------------------+---+---+---+---+---+---+---------------------------+
| Číslo popisné: | | Číslo | | Za správnost odpovídá: |
| | | orientační: | | |
+-------------------+---+---------------+---+----------------------------------------------------------------------+
| Obec: | | |
+-------------------+--+--+--+--+--+--------+ |
| PSČ: | | | | | | | |
+-------------------+--+--+--+--+--+--+-----+ |
| IČZÚJ 4): | | | | | | | | |
+-------------------+--+--+--+--+--+--+-----+----------------------------------------------------------------------+
| Registrační číslo podle Seznamu osob: |
+----------------------------------------------------------------------+
| |
+----------------------------------------------------------------------+

Vysvětlivky:

1) Název osoby, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, a na kterou se vztahuje povinnost zápisu do Seznamu osob podle § 14 - název se uvede tak, jak je zapsán ve veřejném rejstříku.
2) Identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno), v případě, že je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet míst.
3) Úplná adresa sídla osoby.
4) Identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má povinná osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu sídlo, číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí vydaného Českým statistickým úřadem.".


6. V příloze č. 2 se do tabulky vkládá sloupec 11a, který zní:

"11a Spalování ve spalovnách odpadu s energetickým využitím".


7. V příloze č. 2 se v názvu tabulky slova "o obalech" zrušují.


8. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách odstavec "Sloupec 4" zní:

"Sloupec 4
Sloupce (1+2-3)".


9. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se název odstavce "Sloupce 9,10,11" nahrazuje názvem "Sloupce 9, 10 a 11".


10. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se v odstavci "Sloupce 9, 10 a 11" slova "o obalech" zrušují.


11. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se za odstavec "Sloupce 9, 10 a 11" vkládá odstavec "Sloupec 11a", který zní:

"Sloupec 11a
Celková hmotnost odpadů z obalů spálených ve spalovnách odpadů s energetickým využitím".


12. V přílohách č. 2 a 4 se v tabulkách mezi řádky "Jiné" a "Celkem" vkládá nový řádek "Prodejní obaly určené spotřebiteli".


13. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3
Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria § 13 odst. 2 zákona
(tj. nedosahují opakovaného použití alespoň 55 % hmotnostních)

Údaje v tabulce se vyplňují v tunách
+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 |
+-----------------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Materiál | Výroba | Dovoz | Vývoz | Uvedeno | Uvedeno | Nevyužité | Využité | Povinnost | Povinnost | Obaly, za něž |
| | | a přeshraniční | | na trh | do oběhu | skladové | skladové | zajištěna | přenesena na | nese osoba |
| | | přeprava | | | | zásoby | zásoby | dodavatelem | odběratele | odpovědnost |
| | | | | | | obalů | obalů | | | |
| | | | | | | v daném | z minulého | | | |
| | | | | | | roce | roku | | | |
+-----------------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Sklo | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| | PET | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| | PVC | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| | PE | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Plasty | PP | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| | PS | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| | Jiné | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| | Celkem | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Papír a lepenka | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| | FE | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Kovy | AL | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| | Celkem | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Kompozitní | | | | | | | | | | |
| materiály | | | | | | | | | | |
| ostatní 1) | | | | | | | | | | |
+-----------------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Dřevo | | | | | | | | | | |
+-----------------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Jiné | | | | | | | | | | |
+-----------------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Prodejní obaly | | | | | | | | | | |
| určené | | | | | | | | | | |
| spotřebiteli | | | | | | | | | | |
+-----------------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+
| Celkem | | | | | | | | | | |
+-----------------+--------+----------------+-------+---------+----------+------------+------------+-------------+--------------+---------------+


Druhá část tabulky

Údaje v tabulce se vyplňují v tunách (vyjma údajů ve sloupcích č. 17 a 18).
+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15a | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | +-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| | | | | VYUŽITO | | | |
+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+ | | |
| Materiál | Obaly, za | Zpětně | Opakovaně | Základ | Recyklace | Z toho | Energetické | Spalování ve | Využití | Recyklace | Využití | Odstraněno |
| | něž nese | odebráno | použito | povinnosti | celkem | organická | využití | spalovnách | celkem | % | % | |
| | osoba | | | | | recyklace | | odpadů | | | | |
| | odpovědnost | | | | | | | s energetickým | | | | |
| | | | | | | | | využitím | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| Sklo | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| Plasty CELKEM | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| Papír a lepenka | | | | | | | | | | | | |
+--------+--------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| | FE | | | | | | | | | | | | |
| +--------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| Kovy | AL | | | | | | | | | | | | |
| +--------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| | Celkem | | | | | | | | | | | | |
+--------+--------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| Kompozitní | | | | | | | | | | | | |
| materiály | | | | | | | | | | | | |
| ostatní 1) | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| Dřevo | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| Jiné | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| Prodejní obaly | | | | | | | | | | | | |
| určené | | | | | | | | | | | | |
| spotřebiteli | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+
| Celkem | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------+----------------+---------+-----------+---------+------------+

Vysvětlivky:

1) Kompozitní materiály ostatní - kompozitní materiály, ve kterých žádná z materiálových skupin, z nichž je kompozitní materiál složen, nepřevyšuje 70 % jeho hmotnosti; kompozitní materiály, ve kterých některá z materiálových skupin (např. plasty, papír, sklo, kovy) převyšuje 70 % hmotnosti tohoto kompozitního materiálu, se zařazují do této převládající materiálové skupiny

Sloupec 1
Celková hmotnost obalů, které byly osobou vyrobeny a následně uvedeny na trh v ČR nebo vyvezeny z ČR; včetně hmotnosti obalů, které byly v daném ohlašovacím roce vyrobeny a uvedeny na trh prodejem odběrateli, avšak v daném ohlašovacím roce ještě nedošlo k jejich vyexpedování ze závodu či skladu (zde se neuvádějí obalové prostředky)

Sloupec 2
Celková hmotnost obalů dovezených ze států mimo EU + hmotnost obalů přepravených ze států EU do ČR

Sloupec 3
Celková hmotnost obalů vyvezených z ČR, bez ohledu na to, zda do státu EU nebo do státu mimo EU

Sloupec 4
Sloupce (1+2-3)

Sloupec 5
Celková hmotnost obalů nakoupených v ČR a dále distribuovaných v daném roce v ČR

Sloupec 5a
Celková hmotnost naplněných obalů, které již byly v daném ohlašovacím roce uvedeny na trh nebo do oběhu prodejem odběrateli, avšak v daném ohlašovacím roce ještě nedošlo k jejich vyexpedování ze závodu či skladu (zde se neuvádějí obalové prostředky)

Sloupec 5b
Celková hmotnost naplněných obalů, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu v minulém ohlašovacím roce prodejem odběrateli, avšak v daném ohlašovacím roce teprve došlo k jejich vyexpedování ze závodu či skladu (zde se neuvádějí obalové prostředky)

Sloupec 6
Do řádku se vyplní:
a) celková hmotnost obalů, uvedených osobou na trh nebo do oběhu, za které byla povinnost zajištěna dodavatelem
b) název a IČO dodavatele nebo dodavatelů, kterými byla tato povinnost zajištěna

Sloupec 7
Do řádku se vyplní:
a) celková hmotnost obalů uvedených osobou na trh nebo do oběhu, za které byla povinnost přenesena na jinou osobu, ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona
b) název a IČO odběratele nebo odběratelů, na které byla tato povinnost přenesena

Sloupec 8
Sloupce (4+5-5a+5b-6-7)

Sloupec 9
Opíše se číselný údaj ze sloupce 8 předchozí tabulky

Sloupec 10
Celková hmotnost zpětně odebraných obalů

Sloupec 11
Celková hmotnost opakovaně použitých obalů

Sloupec 12
Sloupce (9-11); celková hmotnost odpadů z obalů, pro něž má osoba povinnost zajistit recyklaci a využití

Sloupce 13, 14 a 15
Celková hmotnost odpadů z obalů, s nimiž bylo naloženo v souladu s definicemi uvedenými v § 4 odst. 1 písm. c) zákona

Sloupec 15a
Celková hmotnost odpadů z obalů spálených ve spalovnách odpadů s energetickým využitím

Sloupec 16
Sloupce (13+15+15a)

Sloupec 17
Sloupce (13/12) * 100

Sloupec 18
Sloupce (16/12) * 100

Sloupec 19
Hmotnost odpadů z obalů odstraněných ve smyslu zákona o odpadech".


14. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5
Výkaz autorizované společnosti o údajích z evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití

Tabulka č. 1:

+---------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Ohlašovatel | Evidenci vyplnil |
+---------------+-----------------------+---------+-------------------+-----------+-------------------+
| Typ | | Jméno: | | Příjmení: | |
| ohlašovatele: | | | | | |
+---------------+-----------------------+---------+-------------------+-----------+-------------------+
| Název 1): | | E-mail: | |
+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| IČO 2): | | | | | | | | | Tel.: | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Adresa 3) | Fax.: | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+-----------------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Ulice: | | Datum vyhotovení evidence: | | | | | | | | |
+---------------+----+-------------+----+-----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Číslo | | Číslo | |
| popisné: | | orientační: | |
+---------------+----+-------------+----+
| Obec: | |
+---------------+--------+--+--+--+--+--+
| PSČ: | | | | | | |
+---------------+-----+--+--+--+--+--+--+
| IČZÚJ 4): | | | | | | | |
+---------------+-----+--+--+--+--+--+--+

Vysvětlivky k tabulce č. 1:

1) Název autorizované společnosti, která vede evidenci množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití nejméně v rozsahu údajů, které jí stanoví ohlašovací povinnost podle § 23 zákona - název se uvede tak, jak je zapsán ve veřejném rejstříku.
2) Identifikační číslo autorizované společnosti (v případě, že je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet míst).
3) Úplná adresa sídla autorizované společnosti.
4) Identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má autorizovaná společnost sídlo, číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí vydaného Českým statistickým úřadem.

Tabulka č. 2:

Množství obalů uvedených na trh, množství vzniklých odpadů z obalů a způsob nakládání s nimi (v tunách)

+-----------------+--------------------------+---------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+
| Materiál/ | Obaly vyrobené v ČR | Obaly dovezené | Obaly vyvezené z ČR | Vzniklý obalový odpad v ČR |
| charakteristika | | a přeshraničně přepravené | | |
| | | do ČR | | |
| +-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| | jednocestné | opakovaně | jednocestné | opakovaně | jednocestné | opakovaně | z jednocestných | z opakovaně | Celkem vzniklý |
| | | použitelné | | použitelné | | použitelné | | použitelných | obalový odpad |
| | | | | | | | | *) | |
+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| Sklo | | | | | | | | | |
+-------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| | PET | | | | | | | | | |
| +---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| | PE | | | | | | | | | |
| +---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| | PVC | | | | | | | | | |
| +---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| Plast | PP | | | | | | | | | |
| +---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| | PS | | | | | | | | | |
| +---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| | Jiné | | | | | | | | | |
| | plasty | | | | | | | | | |
| +---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| | Celkem | | | | | | | | | |
| | plasty | | | | | | | | | |
+-------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| Papír a lepenka | | | | | | | | | |
+-------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| | AL | | | | | | | | | |
| +---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| Kov | FE | | | | | | | | | |
| +---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| | Celkem | | | | | | | | | |
| | kovy | | | | | | | | | |
+-------+---------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| Kompozitní | | | | | | | | | |
| materiály | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| Dřevo | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| Ostatní | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| Prodejní obaly | | | | | | | | | |
| určené | | | | | | | | | |
| spotřebiteli | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+
| Celkový součet | | | | | | | | | |
+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------------+--------------+-----------------+

Druhá část tabulky

+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Materiál/ | Obalové odpady využité nebo spálené ve spalovnách odpadů s energetickým využitím formou: |
| charakteristika +---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | Materiálová | Materiálová | Jiné formy | Jiné formy | Recyklace | Energetické | Energetické | Jiné formy | Jiné formy | Spalování ve | Spalování ve | Celkové |
| | recyklace z | recyklace | recyklace z | recyklace | celkem | využití z | využití z | využití z | využití z | spalovnách | spalovnách | využití a |
| | jednocestných | z opakovaně | jednocestných | z opakovaně | | jednocestných | opakovaně | jednocestných | opakovaně | odpadů s | odpadů s | spalování ve |
| | | použitelných | | použitelných | | | použitelných | | použitelných | energetickým | energetickým | spalovnách |
| | | *) | | | | | | | *) | využitím | využitím | odpadů s |
| | | | | | | | | | | jednocestných | opakovaně | energetickým |
| | | | | | | | | | | | použitelných | využitím |
| | | | | | | | | | | | *) | |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Sklo | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | PET | | | | | | | | | | | | |
| +---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | PE | | | | | | | | | | | | |
| +---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | PVC | | | | | | | | | | | | |
| +---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Plast | PP | | | | | | | | | | | | |
| +---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | PS | | | | | | | | | | | | |
| +---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | Jiné | | | | | | | | | | | | |
| | plasty | | | | | | | | | | | | |
| +---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | Celkem | | | | | | | | | | | | |
| | plasty | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Papír a lepenka | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | AL | | | | | | | | | | | | |
| +---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Kovy | FE | | | | | | | | | | | | |
| +---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| | Celkem | | | | | | | | | | | | |
| | kovy | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Kompozitní | | | | | | | | | | | | |
| materiály | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Dřevo | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Ostatní | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Prodejní obaly | | | | | | | | | | | | |
| určené | | | | | | | | | | | | |
| spotřebiteli | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Celkový součet | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+--------------+-----------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+--------------+
*) odhad na základě empirických zkušeností a statistických metod

Vysvětlivky k tabulce č. 2:
Jednocestné obaly - obaly, které nevyhovují kritériím stanoveným v § 13 odst. 2 zákona pro opakovaně použitelné obaly.

Výpočet sloupců:
8 = 2 + 4 - 6
10 = 8 + 9
15 = 11 + 12 + 13 + 14
22 = 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, ohlásí údaje z evidence podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za ohlašovací rok 2018.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 30.11.2017
Autor Ministerstvo životního prostředí
Účinný od 01.01.2018
Účinný do 15.02.2021
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2017
Zdroj částka 141/2017

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP