Právní prostor

Rozhodnutí - Náhrada škody. Spoluzavinění

ze dne 26. ledna 1954


ROZHODNUTÍ
Nejvyššího soudu
ze dne 26. 1. 1954
Náhrada škody. Spoluzavinění


sp. zn./č. j.:
Cz 486/53

Související legislativa ČR:
§ 1 zákona č. 187/1949 Sb.
§ 348 zákona č. 141/1950 Sb.
§ 1 zákona č. 71/1952 Sb.


Právní věta:

K otázce spoluzavinění poškozeného (při kopané).Žalovaný byl uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti, který spáchal tím, že jako hráč při zápase kopané nastavil nohu hráči druhého mužstva, který k němu přibíhal, tento hráč naběhl na nastavenou nohu a způsobil si těžké vnitřní zranění, jemuž za několik dní podlehl. Soud zjistil, že žalovaný zvedl nohu šikmo do boku přibíhajícímu hráči, aby ho odrazil, aby se tak tento nedostal k míči. Prudce přibíhající hráč, který chtěl žalovaného minout po jeho pravé straně, narazil břichem na nastavenou nohu a utrpěl perforaci žaludku a tenkého střeva. Nezletilá dcera usmrceného se domáhala na žalovaném renty 1000 Kčs měsíčně (ve starých penězích), jako náhrady výživného. Žalovaný se bránil tím, že si žalobkynin otec úraz spoluzavinil, poněvadž na něho útočil ze zadu.

Lidový soud ve Vsetíně přiznal požadovanou náhradu škody. V odůvodnění poukázal soud na trestní rozsudek a došel k závěru, že vzhledem k příjmu usmrceného a matky žalobkyně a vzhledem k nemajetnosti žalobkyně uchází jí smrtí jejího otce 1000 Kčs měsíčně, které by jí byl otec na výživu poskytoval. Protože žalobkyně sama škodu nespoluzavinila, nelze podle názoru soudu prvé stolice spoluzavinění namítat.

Krajský soud v Uh. Hradišti snížil k odvolání žalovaného náhradu škody na 750 Kčs měsíčně. V odůvodnění uvedl, že žalovaný porušil vědomě pravidla hry, u usmrceného pak konstatoval >>neuvědomělé překročení mezí bezpečnosti hry spočívající v tom, že jeho pohyb byl nerozvážně prudký a že právě to bylo významným činitelem rozhodujícím o osudných následcích srážky<<.

Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon.

Z odůvodnění:

Podle § 1 zákona č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport, který platil v době úrazu žalobkynina otce a nyní podle § 1 zák. č. 71/1952 Sb., o organisaci tělesné výchovy a sportu, má tělesná výchova a sport především za úkol udržovat a zlepšovat zdraví lidu, zvyšovat jeho tělesnou a brannou zdatnost a pracovní výkonnost a vychovávat k odhodlanosti a statečnosti při obraně vlasti a jejího lidově demokratického zřízení. Po vzoru sovětské tělesné výchovy je cestou ke zvýšení tělesné, pracovní i branné zdatnosti lidu všestranná tělesná výchova. Jednotlivé sporty rozvíjejí pak určité tělesné a mravní vlastnosti.

Kopaná má podle své povahy z tělesných vlastností rozvíjet hlavně obratnost a rychlost, z mravních vlastností má pak jako kolektivní hra rozvíjet smysl pro poctivou spolupráci v kolektivu. Tyto vlastnosti může rozvíjet jen tehdy, když hráč dá do hry všechny své síly a celou osobnost; na druhé straně je nutným předpokladem, že hráči zachovávají pravidla hry. Kdyby se hráčům ukládalo, aby se opatrně a pomalu pohybovali okolo jedinců, o nichž snad rozhodčí ví (jak tomu bylo v daném případě), že porušují pravidla hry, ztratila by kopaná z velké části svůj smysl. Rychlý pohyb při této hře není sám o sobě nedbalostí, nýbrž požadavkem a užitečným prvkem tohoto sportu. O nedbalosti bylo by možno mluvit jen tehdy, kdyby se hráč pohyboval nepřiměřeně rychle tam, kde mu hrozí nebezpečí nevyplývající z povahy hry. Nelze pokládat za nedbalost, když hráč nepředpokládá, že spoluhráč úmyslně poruší pravidla hry. Bylo by ovšem nedbalostí, kdyby hráč viděl, že spoluhráč mu nohu nastavil a přesto na ni prudce naběhl.

Krajský soud neobjasnil, proč běh žalobkynina otce nesouhlasil s pravidly hry a nebyl správným výkonem sportu, jaké nebezpečí mohl žalobkynin otec pozorovat a na co měl být ostražitý. Krajský soud sice správně vycházel ze zásady, že by bylo možno namítat spoluzavinění usmrceného, ale porušil zákon v ust. § 348 o. z., když ¦ pokládal za spoluzavinění již to, že žalobkynin otec hrál poctivě sportovní hru a nepředpokládal, že spoluhráč poruší úmyslně pravidla hry k jeho škodě.
Název
Rozhodnutí - Náhrada škody. Spoluzavinění
Zdroj
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS
Ze dne
26. ledna 1954
Spisová značka/číslo jednací
sp. zn. Cz 486/53
Sbírkové číslo
Rc 44/1954
Město
Praha
Právní věty
K otázce spoluzavinění poškozeného (při kopané).
Ročník
1954
Soud
Nejvyšší soud
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP