OSWALD

112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb

znění účinné od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020


112/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. března 2016
o evidenci tržeb
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 8/2018 Sb. a zákona č. 256/2019 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení


§ 11

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.


§ 21

Výkon působnosti

(1) Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky.

(2) Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.


ČÁST DRUHÁ
Evidence tržeb


HLAVA I
Subjekt a předmět evidence tržeb


§ 32

Určení subjektu a předmětu evidence tržeb

(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník
a) daně z příjmů fyzických osob a
b) daně z příjmů právnických osob.

(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka uskutečněné na území České republiky.


HLAVA II
Evidovaná tržba


§ 41

Vymezení evidované tržby

(1) Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.

(2) Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je
a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo
b) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.


§ 53

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna
a) v hotovosti,
b) prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,
c) šekem,
d) směnkou,
e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a)d), nebo
f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a)e).


§ 61

Rozhodný příjem

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo
b) u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
4. podléhá dani ze samostatného základu daně.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.

(3) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti také příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka. Tento příjem není pro účely tohoto zákona příjmem tohoto společníka.


§ 71

Storno a opravy

Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, použijí se ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně s tím rozdílem, že je tato tržba evidována jako záporná.


§ 82

Nepřímé zastoupení

(1) Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného.

(2) Tržbu, kterou přijme poplatník jednající svým jménem na účet jiného, nelze evidovat ve zvláštním režimu.

(3) Evidovanou tržbou poplatníka, na jehož účet bylo jednáno, je také platba plynoucí mu následně od poplatníka, který jednal svým jménem na jeho účet, pokud splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a v okamžiku přijetí poplatníkem, který jednal svým jménem na jeho účet, založila rozhodný příjem.§ 94

Pověření k evidování tržeb

(1) Poplatník, kterému tržba plyne, může pověřit evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval.

(2) Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům, mohou tito poplatníci pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval.

(3) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost evidovat tržbu poplatníka, který ho evidováním tržby pověřil, a odpovídá za porušení této povinnosti. Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, plní i ostatní povinnosti poplatníka, který ho evidováním tržby pověřil, podle tohoto zákona a odpovídá za jejich porušení; to neplatí v případě povinnosti, u které bylo mezi nimi ujednáno, že ji plní poplatník, který pověřil jiného poplatníka evidováním tržby.

(4) Poplatník, který pověřil evidováním tržby jiného poplatníka, neodpovídá za porušení povinnosti, kterou má plnit poplatník, který je k evidování tržby pověřen, s výjimkou povinnosti evidovat tržbu.


HLAVA III
Tržby evidované ve zjednodušeném režimu a tržby vyloučené z evidence tržeb


§ 101

Tržby ve zjednodušeném režimu

(1) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

(2) zrušen


§ 111

Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu

(1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu, pokud by evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti tohoto poplatníka, ze které tato tržba plyne.

(2) V žádosti poplatník uvede důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolení vztahovat.

(3) Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího podání. V povolení správce daně uvede tržby, na které se povolení vztahuje.

(4) Byla-li žádost zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 60 dnech ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti je poplatník povinen uvést jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost odložena. O odložení žádosti musí být žadatel vyrozuměn.

(5) Přestanou-li být splňovány podmínky pro vydání povolení, je držitel povolení povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.

(6) Správce daně zruší povolení, zjistí-li, že pominuly podmínky pro jeho vydání.


§ 123

Tržby vyloučené z evidence tržeb

(1) Evidovanou tržbou nejsou tržby
a) státu,
b) územního samosprávného celku,
c) příspěvkové organizace,
d) České národní banky,
e) držitele poštovní licence.

(2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
a) banky, včetně zahraniční banky,
b) spořitelního a úvěrního družstva,
c) pojišťovny a zajišťovny,
d) investiční společnosti a investičního fondu,
e) obchodníka s cennými papíry,
f) centrálního depozitáře,
g) penzijní společnosti,
h) penzijního fondu,
i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
k) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.10 1) - sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,
l) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20 1) - sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách,
m) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.1 1) - sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
n) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.2 1) - sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách,
o) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30 1) - sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
p) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.1 1) - sociální péče v domovech pro seniory,
q) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.2 1) - sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
r) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.90 1) - ostatní pobytové služby sociální péče,
s) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10 1) - ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
t) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.1 1) - ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory,
u) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.2 1) - ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
v) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.91 1) - sociální služby poskytované dětem,
w) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99 1) - ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n,
x) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.1 1) - sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof,
y) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.2 1) - sociální prevence,
z) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.3 1) - sociální rehabilitace,
za) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.9 1) - jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

(3) Evidovanou tržbou nejsou také tržby
a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
e) z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
f) na palubě letadel,
g) z osobní železniční přepravy,
h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
j) z provozování veřejných toalet,
k) ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby,
l) z hazardní hry,
m) z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní,
n) poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
1. kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
2. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v bodě 1,
3. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v bodě 1, a
4. který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v bodě 1,
o) z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

(4) V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše 3 měsíců, se podmínka uvedená v odstavci 3 písm. n) bodě 1 považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.


HLAVA IV
Povinnosti poplatníka


DÍL 1
Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb


§ 131

Žádost o autentizační údaje

(1) Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje.

(2) Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

(3) Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce oprávněný současně k převzetí autentizačních údajů pouze
a) prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo
b) ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.


§ 14

Přidělení a používání autentizačních údajů

(1) Požádal-li poplatník o autentizační údaje způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí poplatníkovi prostřednictvím této datové schránky bez zbytečného odkladu.

(2) Podal-li poplatník žádost o autentizační údaje ústně do protokolu, správce daně je přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání.

(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro přístup na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.


§ 15

Certifikát pro evidenci tržeb

Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.


§ 161

Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb

Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji a certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.


DÍL 2
Oznamovací povinnost


§ 172

Údaje o provozovnách

(1) Poplatník je povinen prostřednictvím společného technického zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Toto oznámení lze podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně.


DÍL 3
Evidenční povinnost


ODDÍL 1
Evidence tržeb běžným způsobem


§ 183

Obsah evidenční povinnosti

(1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby
a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

(2) Uskutečněním evidované tržby je
a) přijetí evidované tržby, nebo
b) vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve.

(3) Zaslání údajů o evidované tržbě není podáním.

(4) Údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na společné technické zařízení určené správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 192

Rozsah zasílaných údajů

(1) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je
a) daňové identifikační číslo poplatníka,
b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
d) pořadové číslo účtenky,
e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
f) celková částka tržby uvedená v české měně,
g) bezpečnostní kód poplatníka,
h) podpisový kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také
a) celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování uvedená v české měně,
b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby, uvedená v české měně,
c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty uvedené v české měně,
e) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu uvedená v české měně,
f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží uvedená v české měně.

(3) Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.


§ 203

Údaje na účtence

(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět
a) fiskální identifikační kód,
b) své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
e) pořadové číslo účtenky,
f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
g) celkovou částku tržby v české měně,
h) bezpečnostní kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

(2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, pokud není kmenová část tohoto daňového identifikačního čísla tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo.

(3) Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.


§ 211

Doba odezvy

(1) Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladním zařízení poplatníka.

(2) Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti.


§ 221

Postup při překročení mezní doby odezvy

Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, poplatník
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.


ODDÍL 2
Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu


§ 232

Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.


HLAVA V
Pravomoc orgánu příslušného k prověřování plnění povinností


§ 241

Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb

(1) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět kontrolní nákup.

(2) Pro účely evidence tržeb se při kontrolním nákupu na jednání poplatníka a orgánu příslušného k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb hledí jako na uzavření smlouvy.

(3) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena poplatníkovi majetková újma, lze od smlouvy, která byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit.


ČÁST TŘETÍ
Informační povinnosti


§ 252

Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Obsahem informačního oznámení je
a) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo
b) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.


§ 262

Informační povinnost správce daně

(1) Správce daně poskytuje poplatníkovi informace shromažďované na společném technickém zařízení správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) rozsah a členění informací poskytovaných podle odstavce 1 a
b) podmínky a postup pro poskytnutí informací podle odstavce 1.


§ 273

Ověření účtenky u správce daně

(1) Správce daně umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup každému ověřit, zda byly údaje o dané tržbě zaslány správci daně.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro poskytnutí informací podle odstavce 1.


ČÁST ČTVRTÁ
Přestupky


§ 282

Přestupek proti evidenci tržeb

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.


§ 293

Přestupky na úseku evidence tržeb

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení, nebo
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).


§ 302

Příslušnost

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný
a) finanční úřad a
b) celní úřad.

(2) K řízení je místně příslušný ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.


ČÁST PÁTÁ
Opatření k vynucení nápravy


§ 312

Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti

(1) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité
a) uzavření provozovny nebo
b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

(2) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zruší rozhodnutím opatření podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu poté, co poplatník prokáže, že pominul důvod, pro který bylo toto opatření nařízeno. Proti rozhodnutí o zrušení opatření podle odstavce 1 se nelze odvolat.

(3) Výkon uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti provede orgán, který opatření uložil, vyvěšením rozhodnutí o tomto opatření na vhodném a zvenčí viditelném místě u přístupového místa do provozovny. Je-li více přístupových míst do provozovny, vyvěsí se rozhodnutí u všech těchto přístupových míst.

(4) Opatřením podle odstavce 1 nesmí být znemožněn výkon veřejné moci.


ČÁST ŠESTÁ
Závazné posouzení


§ 32

Závazné posouzení o určení evidované tržby

(1) Správce daně vydá na žádost poplatníka rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

(2) Předmětem závazného posouzení je určení, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu.

(3) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení poplatník uvede
a) popis platby, která má podléhat posouzení, a
b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.


ČÁST SEDMÁ
Společná a závěrečná ustanovení


§ 332

Vztah k daňovému řádu

Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení a jiném postupu týkajícím se evidence tržeb podle daňového řádu s výjimkou přestupků.


§ 341

Spolupráce orgánů veřejné moci

Zjistí-li orgán veřejné moci při výkonu své působnosti porušení tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k prověřování plnění povinností.


§ 351

Účtenková loterie

(1) Česká republika může pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na účtence.

(2) Příslušnou organizační složkou státu k pořádání účtenkové loterie je Ministerstvo financí.

(3) Výdaje na pořádání účtenkové loterie, na peněžní ceny a na pořízení věcné ceny se hradí ze státního rozpočtu.

(4) Na účtenkovou loterii se nepoužije zákon upravující provozování hazardních her.


§ 361

Vztah k cizímu právu

Evidovanou tržbou není také tržba poplatníka, který je povinen tuto tržbu evidovat srovnatelným způsobem podle práva státu, se kterým má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o výměně informací, na základě které lze získávat srovnatelné informace o evidovaných tržbách.


§ 374

Dočasně vyloučené tržby

(1) Evidovanými tržbami dočasně nejsou
a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56,
b) od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou
1. ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56 a
2. velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47,
c) zrušeno

(2) Klasifikací NACE se pro účely tohoto zákona rozumí klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.

(3) zrušen


ČÁST OSMÁ
Účinnost


§ 381

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, +) s výjimkou ustanovení § 1017 a § 32, která nabývají účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. ++)

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

--------------------
+) 1. 12. 2016
++) 1. 9. 2016


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 256/2019 Sb.,
kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Pro evidování tržeb uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 112/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Tržba uskutečněná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je evidovanou tržbou pro účely § 11a odst. 1 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., ve znění od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, pokud by byla evidovanou tržbou podle zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, lze podat ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tato žádost podaná před prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona se považuje za podanou prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

4. Rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, vydané před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona je účinné nejdříve prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

5. Rozhodnutí o zrušení povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a odst. 5 zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, vydané před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona je účinné nejdříve prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

6. Ustanovení § 11a odst. 7 zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, se nepoužije před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.
ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení1-2 § 1 - Předmět úpravy1 § 2 - Výkon působnosti2 ČÁST DRUHÁ - Evidence tržeb3-24 HLAVA I - Subjekt a předmět evidence tržeb3 § 3 - Určení subjektu a předmětu evidence tržeb3 HLAVA II - Evidovaná tržba4-9 § 4 - Vymezení evidované tržby4 § 5 - Formální náležitosti pro evidovanou tržbu5 § 6 - Rozhodný příjem6 § 7 - Storno a opravy7 § 8 - Nepřímé zastoupení8 § 9 - Pověření k evidování tržeb9 HLAVA III - Tržby evidované ve zjednodušeném režimu a tržby vyloučené z evidence tržeb10-12 § 10 - Tržby ve zjednodušeném režimu10 § 11 - Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu11-11a § 12 - Tržby vyloučené z evidence tržeb12 HLAVA IV - Povinnosti poplatníka13-23c DÍL 1 - Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb13-16 § 13 - Žádost o autentizační údaje13 § 14 - Přidělení a používání autentizačních údajů14 § 15 - Certifikát pro evidenci tržeb15-15a § 16 - Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb16 DÍL 2 - Oznamovací povinnost17 § 17 - Údaje o provozovnách17 DÍL 3 - Evidenční povinnost18-23c ODDÍL 1 - Evidence tržeb běžným způsobem18-22 § 18 - Obsah evidenční povinnosti18 § 19 - Rozsah zasílaných údajů19 § 20 - Údaje na účtence20 § 21 - Doba odezvy21 § 22 - Postup při překročení mezní doby odezvy22 ODDÍL 2 - Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu23-23c § 23 - Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu23-23c HLAVA V - Pravomoc orgánu příslušného k prověřování plnění povinností24 § 24 - Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb24 ČÁST TŘETÍ - Informační povinnosti25-27 § 25 - Informační povinnost poplatníka25 § 26 - Informační povinnost správce daně26 § 27 - Ověření účtenky u správce daně27 ČÁST ČTVRTÁ - Přestupky28-30 § 28 - Přestupek proti evidenci tržeb28 § 29 - Přestupky na úseku evidence tržeb29 § 30 - Příslušnost30 ČÁST PÁTÁ - Opatření k vynucení nápravy31 § 31 - Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti31 ČÁST ŠESTÁ - Závazné posouzení32 § 32 - Závazné posouzení o určení evidované tržby32 ČÁST SEDMÁ - Společná a závěrečná ustanovení33-37 § 33 - Vztah k daňovému řádu33 § 34 - Spolupráce orgánů veřejné moci34 § 35 - Účtenková loterie35 § 36 - Vztah k cizímu právu36 § 37 - Dočasně vyloučené tržby37 ČÁST OSMÁ - Účinnost38 § 3838 Čl. II zákona č. 256/2019 Sb.
Název
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
Autor
Parlament
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
13. dubna 2016
Účinný od
1. prosince 2016
Účinný do
bez ukončení
Poznámka
Zákon č. 112/2016 Sb. nabývá účinnosti dnem 1.12.2016, s výjimkou ustanovení dle § 38.
Ročník
2016
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP