Právní prostor

Usnesení - Exekuce. Náklady řízení

ze dne 30. prosince 2010


USNESENÍ
Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 30. 12. 2010
Exekuce. Náklady řízení


sp. zn./č. j.:
23 Co 646/2010

Související legislativa ČR:
§ 68 zákona č. 120/2001 Sb.


Právní věta:

Jestliže exekutor vyhověl návrhu toho, jemuž svědčí právo k věci (dále jen "navrhovatel"), a věc ze soupisu vyškrtl, rozhodne též o nákladech řízení navrhovatele.Krajský soud v HK - pobočka v P rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. MV a soudců Mgr. JD a Mgr. LP v exekuční věci oprávněné GE M b, a.s., IČ xxx, se sídlem xxx, zastoupené JUDr. JN, advokátem se sídlem xxx, proti povinné NZ, nar. xxx, bytem xxx, pro 92.381,99 Kč s příslušenstvím, k odvolání AZ, nar. xxx, bytem xxx, zastoupeného JUDr. DH, advokátem se sídlem xxx, proti usnesení soudního exekutora JUDr. TV, Exekutorský úřad xxx, ze dne 18. 10. 2010, č.j. 103 Ex 18890/07-27, takto:

Usnesení soudního exekutora se zrušuje a věc se vrací soudnímu exekutorovi k dalšímu řízení.


Odůvodnění:

Usnesením ze dne 31. 8. 2010, č.j. 103 Ex 18890/07-23, soudní exekutor JUDr. TV vyhověl návrhu AZ a vyškrtnul konkrétní movité věci uvedené v protokolu o soupisu movitých věcí ze dne 2.8.2010, jež byly sepsány na podkladě exekučního příkazu č.j. 103 Ex 18890/07-7, ze dne 28.11.2007. Navrhovatel AZ (syn povinné) tvrdil a prokazoval, že uvedené věci jsou jeho výlučným majetkem. V souvislosti s vydáním rozhodnutí o vyškrtnutí však soudní exekutor nerozhodl o nákladech řízení, které AZ vznikly. Shora napadeným usnesením pak soudní exekutor zamítl návrh AZ, aby doplnil své vyhovující usnesení o vyškrtnutí věcí také o výrok o náhradě nákladů řízení, které AZ vznikly za právní zastoupení advokátem. Soudní exekutor odůvodnil své zamítavé rozhodnutí tím, že jeho rozhodnutí o vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu vydané podle § 68 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "exekuční řád") je rozhodnutím ve věci, která může být zahájena i bez návrhu jak plyne z § 81 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") a tedy dle ustanovení § 146 o.s.ř. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Soudní exekutor rozhodnutím podle § 68 exekučního řádu rozhoduje o návrhu, kde absentuje protistrana. Je tedy nemožné přiznat komukoliv v tomto řízení náklady řízení, když není vůči komu, přikázat jejich úhradu.

Proti usnesení soudního exekutora podal AZ odvolání. V odvolání namítal, že není správný právní názor soudního exekutora, že rozhodnutí podle § 68 exekučního řádu je rozhodnutím, kde absentuje protistrana a je tak nemožné přiznat náklady komukoliv v tomto řízení, když není komu přikázat jejich úhradu. Poukázal na ustanovení § 69 exekučního řádu ve spojení s ustanovením § 326 odst. 7 o.s.ř., dle něhož platí, že oprávněný má právo být přítomen soupisu věcí. Do soupisu se neuvedou věci, o nichž oprávněný výslovně prohlásí, že nemají být sepsány. Oprávněná tak měla možnost předejít vzniku nákladů na straně navrhovatele za sepsání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu a zajistit tak, aby nebyly sepsány věci, které povinné prokazatelně nepatří. Zákon nedává navrhovateli žádnou jinou možnost, jak odvrátit soupis věcí v jeho vlastnictví a bylo by nedůvodným zásahem do jeho ústavně zaručených práv na ochranu vlastnictví, aby mu z důvodů soužití s povinnou vznikala škoda v podobě nákladů právního zastoupení, kterou mu ten, kdo tuto škodu způsobí, nemusí nahradit. Navrhl, aby odvolací soud změnil usnesení soudního exekutora a uložil oprávněné nahradit mu náklady řízení o vyškrtnutí věcí ze soupisu a náklady odvolacího řízení.

Podle § 68 odst. 1 exekučního řádu ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen "navrhovatel") může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne.

Podle § 68 odst. 2 exekučního řádu rozhodne o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem.

Podle § 68 odst. 3 exekučního řádu vyškrtne exekutor věc ze soupisu vždy, souhlasí-li s tím oprávněný. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.

Podle § 68 odst. 4 exekučního řádu žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem poučen. Od podání návrhu 284 na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí lhůty podle věty první a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat.

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 52 odst. 2 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

Podle ustanovení § 151 odst. 1, věty první, o.s.ř., o povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí; u náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 149 odst. 2 tak může učinit již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou.

Ustanovení § 68 exekučního řádu nově zavádí procesní institut vyškrtnutí věci ze soupisu, který má pro třetí osoby zjednodušit postup při navrácení věci, o které tvrdí, že nepatří povinnému a zároveň má zajistit rychlejší postup v exekučním řízení. Proto se ještě před podáním vylučovací žaloby musí třetí osoba obrátit na exekutora, který nejprve podle předložených listin posoudí, zda problém nelze vyřešit přímo v rámci exekuce bez nutnosti nalézacího řízení o vylučovací žalobě. Návrh se může týkat jen jedné movité věci anebo více movitých věcí (srov. Kasíková. M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ Komentář. Praha: C.H.BECK). Proti usnesení, kterým exekutor vyhoví návrhu stejně jako proti usnesení, kterým návrh zamítne, není odvolání přípustné (viz § 55c odst. 3 písm. a/ exekučního řádu). Přitom občanský soudní řád má ve vztahu k exekučnímu řádu povahu předpisu subsidiárního (srov. stanovisko Nejvyššího soudu ČR Cpjn 200/2005 (R 31/2006).

V projednávané věci byl AZ účastníkem řízení o vyškrtnutí jeho movitých věcí ze soupisu movitých věcí pořízeného soudním exekutorem. Vyhovujícím rozhodnutím soudního exekutora o vyškrtnutí movitých věcí náležejících AZ z exekučního soupisu řízení o vyškrtnutí věcí ze soupisu skončilo. Rozhodnutí soudního exekutora o vyškrtnutí věcí je tak ve vztahu k AZ rozhodnutím konečným. Proto v něm musí být rozhodnuto o nákladech navrhovatele AZ (srov. § 151 věta první o.s.ř. ve spojení s § 52 exekučního řádu).

Odvolací soud je toho názoru, že rozhodnutí, jímž je vyhověno návrhu třetí osoby na vyškrtnutí movitých věci z exekučního soupisu, musí obsahovat výrok o jejích nákladech. K odůvodnění soudního exekutora lze jen dodat, že je v rozporu s výrokem zamítavého usnesení. Soudní exekutor v odůvodnění řeší, jak rozhodnout o nákladech navrhovatele, ale přitom výrok o nákladech řízení nepřipouští.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud zrušil rozhodnutí soudního exekutora, jímž soudní exekutor zamítl požadavek AZ, aby se stal výrok o nákladech řízení součástí rozhodnutí soudního exekutora o vyškrtnutí věcí ze soupisu a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 219a odst. 2 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání ani dovolání přípustné.
Odůvodnění:
Název
Usnesení - Exekuce. Náklady řízení
Zdroj
Ministerstvo spravedlnosti
Ze dne
30. prosince 2010
Spisová značka/číslo jednací
sp. zn. 23 Co 646/2010
Město
Hradec Králové
Právní věty
Jestliže exekutor vyhověl návrhu toho, jemuž svědčí právo k věci (dále jen "navrhovatel"), a věc ze soupisu vyškrtl, rozhodne též o nákladech řízení navrhovatele.
Ročník
2010
Soud
Krajský soud
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP