Právní prostor

Rozsudek - Krádež

ze dne 25. října 1968


ROZSUDEK
Nejvyššího soudu
ze dne 25. 10. 1968
Krádež


sp. zn./č. j.:
9 Tz 64/68

Související legislativa ČR:
§ 247 zákona č. 140/1961 Sb.
§ 143 zákona č. 40/1964 Sb.
§ 708, § 709 zákona č. 89/2012 Sb.


Právní věta:

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je aj vec, ktorů jeden z manželov nadobudol za trvanía manželstva výlučne vlastným pričinením v dobe, kedy bol druhý z manželov vo výkone trestu odňatia slobody. Preto takáto vec nie je cudzou vecou, ktorá by bola zpôsobilým predmetom krádeže, spáchané druhým manželom.Najvyšší súd zrušil pre porušenie zákona v ustanovení § 2 odst. 6 tr. por. uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. januára 1968 sp. zn. 5 To 593/67, ktorým bolo zamietnuté odvolanie obvineného proti odsudzujúcemu rozsudku súdu prvého stupňa, okrem iného aj pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák.


Z odôvodnenia:

Rozsudkom Okresného súdu v Banskej Bystrici z 5. decembra 1967 sp. zn. 4 T 187/67 bol obvinený uznaný vinným okrem trestným činom podvodu poda § 250 ods. 1 písm. a) tr. zák. aj trestným činom krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák., ktorého sa dopustil tak, že 7. septembra 1967 na svojom byte, keď jeho manželka odišla do práce, tejto odcudzil jeden zlatý prsteň a retiazku v hodnote 340 Kčs a 9. septembra 1967 odcudzil jednu mliekarenskú kanvu s obsahom 20 litrov brančovej masti v hodnote 500 Kčs, ktorú predal za 100 Kčs.

Proti tomuto rozsudku podal včas obvinený odvolanie v ktorom namietal, že sa nedopustil podvodu a že sa ani nemohol dopustiť krádeže na škodu svojej manželky, lebo išlo o veci z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 10. januára 1968 sp. zn. 5 TO 593/67 podľa § 256 tr. por. odvolanie obvineného zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona v prospech obvineného. V sťažnosti generálny prokurátor namieta, že bol súdom porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 6 tr. por., pokiaľ ide o posúdenie skutku, týkajúceho sa odňatia jednej mliekarenskej kanve s obsahom masti, ktorů vzal obvinený zo svojej domácnosti a predal za čiastku 100 Kčs.

Najvyšší súd preskúmal podľa § 267 ods. 1 tr. por., správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, ako i konanie, kroté mu predcházelo a zhľadal, že sťažnosť pre porušenie zákona podaná generálnym prokurátorom je dôvodná, lebo uvedeným uznesením bol porušený zákon.

Skutkové zistenia okresného súdu i krajského súdu sú správne a odpovedajú výsledkom vykonaného dokazovania. Rovnako tak i právna kvalifikácia trestného konania, vyjmúc krádeže jednej mliekarenskej kanve s obsahom masti v hodnote 500 Kčs.

Krajský súd vo svojom rozhodnutí k tomuto bodu uviedol, že pokiaľ ide o 20 litrov masti, je treba poukázať na výpoveď poškodenej manželky obvineného, ktorá mimo iného uviedla, že išlo o masť z domácej porážky prasaťa, ktoré si sama odchovala zo svojho zárobku v čase, keď obvinený bol vo výkone trestu odňatia slobody. Preto vyslovil názor, že posúdenie tohoto skutku okresným súdom ako tresný čin krádeže odpovedá zákonu.

Toto stanovisko krajského súdu je však v rozporu so zákonom. Pri posudzovaní vlastníctva nie je vôbec rozhodné, či si manželka obvineného odchovala prasa sama, ale je treba vychádzať z ustanovenia § 143 obč. zák. Podľa tohoto ustanovenia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom osobného vlastníctva a čo bolo nadobudnuté niektorým z manželov za trvánia manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako i vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. V bezpodielovom vlastníctve bola teda i masť, ktorú manželka obvineného získala v čase, keď obvinený bol vo výkone trestu odňatia slobody. V tomto smere bolo odvolanie obvineného dôvodné a krajský súd mal teda odvolaniu ohľadne tohoto skutku vyhovieť.

Najvyšší súd teda vyslovil uvedené porušenie zákona, napadnuté uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zrušil, rovnako i všetky ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutie obsahové naväzujúcde a tomuto krajskému súdu prikázal, aby vo veci znova konal a rozhodol.

Pozn. red.: Ide o opačné stanovisko, než aké bolo zaujaté ohľadne krádeže veci, ktorá je v spoluvlastníctve, v rozh. č. 53/1958 sb. rozh. trest.
Z odôvodnenia
Název
Rozsudek - Krádež
Zdroj
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS
Ze dne
25. října 1968
Spisová značka/číslo jednací
sp. zn. 9 Tz 64/68
Sbírkové číslo
Rt 32/1969
Město
Bratislava
Právní věty
V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je aj vec, ktorů jeden z manželov nadobudol za trvanía manželstva výlučne vlastným pričinením v dobe, kedy bol druhý z manželov vo výkone trestu odňatia slobody. Preto takáto vec nie je cudzou vecou, ktorá by bola zpôsobilým predmetom krádeže, spáchané druhým manželom.
Ročník
1968
Soud
Nejvyšší soud
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP