Právní prostor

Usnesení - Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 02.05.2017

ze dne 2. května 2017


USNESENÍ
Vrchního soudu v Praze
ze dne 2. 5. 2017
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 02.05.2017


sp. zn./č. j.:
14 Cmo 241/2016-126

Související legislativa ČR:
§ 194 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.
zákon č. 90/2012 Sb.
§ 7 zákona č. 292/2013 Sb.Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Římalové a soudců Mgr. Ing. Davida Bokra a Mgr. Kateřiny Horákové ve věci navrhovatele MANTA RAY MANAGEMENT S.A., P.O.Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastoupeného JUDr. Ivetou Plachou, advokátkou se sídlem Verdunská 723/27, 160 00 Praha 6, adresa pro doručování: Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, a dalších účastníků: 1) European Property Management, spol. s r.o., IČO 289 88 264, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha l, zastoupen Mgr. Karin Hopfgartner, obecným zmocněncem, bytem Mánesova 66, 120 00 Praha 2, 2) JUDr. Ivan Řezníček, Ph.D., nar. 8.6.1965, Mánesova 1525/64, 120 00 Praha 2, doručovací adresa Českobrodská 123, 251 62 Mukařov - Žernovka, a 3) JUDr. Václav Luťcha, nar. 3.10.1964, Chelčického 1153/14, 130 00 Praha 3, o jmenování jednatelů, k odvolání navrhovatele a účastníků 1) až 3) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2016, č.j.77 Cm 180/2015-54, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v části výroku II. mění tak, že se účast společnosti European Property Management, spol. s r.o. v řízení neukončuje, ve zbývající části výroku II. o ukončení účasti JUDr. Ivana Řezníčka, Ph.D. a JUDr. Václava Luťchu v řízení se potvrzuje.


Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhá jmenování jednatelů společnosti European Property Management, spol. s r.o., přičemž navrhl jmenovat JUDr. Ivana Řezníčka, Ph.D. a JUDr. Václava Luťchu.

Soud prvního stupně v záhlaví uvedeným usnesením rozhodl tak, že přibral do řízení jako dalšího účastníka společnost NEHIR PROPERTY INC, se sídlem Tortola, Road Town 3152, Britské Panenské ostrovy, RČ 1397323 (výrok I.) a zároveň ukončil účast v řízení společnosti European Property Management, spol. s r.o., JUDr. Ivana Řezníčka, Ph.D. a JUDr. Václava Luťchy (výrok II.). Rozhodnutí odůvodnil tím, že 23.5.2016 podal návrh na jmenování jednatelů i druhý společník NEHIR PROSPERTY INC a dále, že účastníkem řízení je navrhovatel, dále osoba, která má být jmenována jednatelem (ta však až ode dne rozhodnutí soudu o jejím jmenování) a společnost, existuje-li osoba oprávněná za ní jednat.

Proti výroku II. tohoto usnesení podal odvolání navrhovatel, a to do části o ukončení účasti European Property Management, spol. s r.o. Odvolání podal rovněž každý z účastníků 1) až 3), a to do části výrok II. týkající se ukončení účasti toho kterého účastníka.

Navrhovatel v odvolání, směřujícím do části výroku II., jímž byla ukončena účast společnosti European Property Management, spol. s r.o., namítá, že napadený výrok nebyl řádně odůvodněn a jeho závěr o ukončení účastenství v řízení o jmenování členů statutárního orgánu je v rozporu s § 7 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen "z.ř.s."). Společnost European Property Management, spol. s r.o. je v tomto řízení zastoupena obecným zmocněncem a je žádoucí, aby se účastnila řízení o jmenování jednatelů. Je zjevné, že se v tomto řízení jedná o jejích právech a povinnostech, neboť po delší dobu již nemá statutární orgán.

Účastník 1), za něhož podala odvolání zástupkyně Mag. Karin Hopfgartner, namítá, že napadený výrok není dostatečně odůvodněn a že ukončení jeho účasti v řízení je chybné. Výsledek řízení o jmenování jednatelů bude mít ve svém důsledku přímý vliv na budoucí fungování či dokonce existenci společnosti Europen Property Management, spol. s r.o. a je tak zřejmé, že se v tomto řízení jedná o jejích právech. Rozhodnutí soudu prvního stupně je v rozporu s § 7 z.ř.s.

Účastníci 2) a 3) ve svých odvoláních v podstatě se shodnou argumentací namítají, že jejich účastenství v řízení jako osob navrhovaných na funkci jednatele plyne z ustanovení § 6 odst. 1 z.ř.s. a odkazují na komentářovou literaturu a odborné právní názory, dle nichž je účastníkem řízení vždy i navrhovaný člen statutárního orgánu právnické osoby. Ve stejném duchu byla i výslovná právní úprava v obchodním zákoníku (§ 135 odst. 2 ve spojení s § 194 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku). Platná právní úprava v zák. č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích (dále jen "ZOK") nestanoví výslovně účastníky řízení; to však není důvod zavedení diskontinuity v procesních ustanoveních a pominout navržené osoby do funkce jednatele jako účastníky 2 řízení. Okruh účastníků je pak třeba dovozovat z § 6 odst. 1 z.ř.s.

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu odvoláním napadeném (§ 212, § 212a o.s.ř.) a shledal důvodným jen odvolání navrhovatele a účastníka 1), odvolání účastníků 2) a 3) nikoli.

Ze spisu se podává, že MANTA RAY MANAGEMENT S.A. jako 50 % společník společnosti Europan Property Management, spol. s r.o. navrhl, aby do doby, než budou řádně zvoleni noví jednatelé této společnosti, jmenoval soud jednateli JUDr. Václava Luťchu a JUDr. Ivana Řezníčka, Ph.D.

Druhý společník NEHIR PROPERTY INC rovněž navrhl jmenování jednatelů soudem (původně byl návrh u soudu prvního stupně veden pod sp.zn. 77 Cm 192/2015 a ve smyslu usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.8.2016, sp.zn. 7 Cmo 93/2016 je třeba tento návrh považovat za přistoupení do řízení sp.zn. 77 Cm 180/2015 zahájenému k dřívějšímu návrhu společníka MANTA RAY MANAGEMENT S.A.). Nesouhlasí však s tím, aby jednateli byli jmenováni JUDr. Ivan Řezníček, Ph.D. a JUDr. Václkav Luťcha; navrhl, aby byli jmenování jako jednatelé MMag. F. N., nar. xxx, bytem xxx, a Stephan Gietl, nar. 9.3.1968, bytem 16001 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, Florida 33160, USA.

Všem odvolatelům lze přisvědčit v tom, že odůvodnění napadeného usnesení je více než lakonické a zejména pokud jde o ukončení účasti společnosti European Property Management, spol. s r.o., lze jen usuzovat, že soud prvního stupně má za to, že zde není osoba oprávněná za tuto společnost jednat. Nicméně jde o procesní rozhodnutí řešící okruh účastníků řízení a je na posouzení, zda rozhodnutí soudu prvního stupně je v souladu s § 6 a § 7 z.ř.s. či nikoli.

Předestřenou otázkou je, zda z ustanovení § 6 odst. 1 z.ř.s. plyne, že účastníkem řízení je společnost, o jejíž statutární orgán jde, a dále i osoby, které mají být jednatelem jmenovány

Řízení o návrhu na jmenování jednatele soudem je řízením ve statusové věci právnických osob podle § 85 písm. a/ z.ř.s. Na rozdíl od předchozí úpravy (§ 194 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) nejsou účastníci řízení v ustanovení § 198 odst. 3 ZOK (ani v obecném ustanovení § 165 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) vyjmenováni a okruh účastníků je tak nutné dovodit z obecné úpravy obsažené v § 6 z.ř.s.

Podle § 6 odst. 1 z.ř.s. v řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, je účastníkem řízení navrhovatel a ten, o jehož právech a povinnostech má být v řízení jednáno.

Ve statusové věci je účastníkem řízení sama společnost, ovšem z povahy věci plyne, že v řízení o jmenování jednatele je účastníkem jen tehdy, je-li zde osoba oprávněná za ní jednat. Takovou osobou může být další jednatel, likvidátor, zmocněnec nebo opatrovník jmenovaný soudem. Podle úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158110 jsou dosud zapsáni jako jednatelé Anton Hopfgartner se dnem vzniku funkce 2.8.2011 (zapsán 28.11.2011) a Stephan Gietl se dnem vzniku funkce 2.8.2011 (zapsán 28.11.2016 a opětovně dne 6.6.2016). Podle čl. 15 společenské smlouvy (založené ve Sbírce listin, přístupné na www.justice.cz) je funkční období jednatelů 3 roky. Ve spise je založena plná moc ze dne 2.8.2011 udělená za společnost European Property Management, spol. s. r.o. jednateli Antonem Hopfgartnerem a Stephanem Gietlem zmocněnci Mag. Karin Hopfgartner k zastupování ve všech věcech (mezi nimi i podávání návrhů, opravných prostředků) s výjimkou hmotněprávních úkonů tam uvedených. Pro účely tohoto řízení lze mít za to, že je zde osoba oprávněná za společnost jednat. Podle odvolacího soudu tak důvod podle § 7 odst. 2 z.ř.s. k ukončení účasti společnosti v tomto řízení dán není.

Soudu prvního stupně však lze přisvědčit v tom, důvod k postupu podle § 7 odst. 2 z.ř.s. je dán JUDr. Ivana Řezníčka, Ph.D. a JUDr. Václava Luťchy. Osoby, které jsou navrženy ke jmenování jednateli soudem, účastníky řízení v tomto stadiu řízení nejsou. Soud není návrhem na jmenování konkrétní osoby do funkce jednatele vázán. Osoba, kterou soud jmenuje jednatelem, se stává účastníkem řízení až ode dne rozhodnutí soudu o jejím jmenování, neboť až od tohoto okamžiku se v řízení jedná o jejích právech a povinnostech; na tom nic nemění skutečnost, že ke jmenování jednatele soudem je nezbytný jeho souhlas. Při jmenování jednatele podle § 198 odst. 3 ZOK (a rovněž jmenování člena statutárního orgánu podle § 443 či § 713 ZOK) soudem jde o obdobnou situaci, jako při jmenování likvidátora soudem podle § 191 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku; i zde se likvidátor stává účastníkem řízení až rozhodnutím soudu o jeho jmenování. Je představitelná situace (a ta nastala i v projednávané věci), kdy v řízení podle § 198 odst. 3 ZOK jsou oběma navrhovateli navrženy různé osoby pro jmenování do funkce jednatele soudem a není zde žádný rozumný důvod, aby se všichni navržení kandidáti stali účastníky řízení, když soud těmito návrhy vázán není a může jmenovat jednatelem zcela jinou osobu. Závěr, že dle nyní platné právní úpravy účastníky řízení o jmenování statutárního orgánu jsou navrhovatel, osoba, která má být jmenována jednatelem či členem představenstva (ta však až ode dne rozhodnutí soudu o jejím jmenování), a společnost, jestliže existuje osoba oprávněná za ni jednat, zastává i právní teorie (viz Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích, Komentář 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2013, s. 387, 704).

Odvolací soud si je vědom toho, že podle názoru, prezentovaného v komentáři k ustanovení § 165 občanského zákoníku (Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 1. vydání, Praha: C.H. BECK, 2014, s. 849) účastníkem řízení je vždy navrhovaný člen statutárního orgánu právnické osoby, nicméně odvolací soud se ze shora vyložených důvodů přiklání k názoru vysloveném v prvním ze shora uvedených komentářů. Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. zčásti změnil (§ 220 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) tak, že se účast společnosti European Property Management, spol. s r.o. neukončuje, ve zbývající části o ukončení účasti JUDr. Ivana Řezníčka, Ph.d. a JUDr. Václava Luťchy jej potvrdil (§ 2219 o.s.ř.).

Lze jen dodat, že jmenování jednatele soudem je řešením pouze dočasným do řádného zvolení nového jednatele, přičemž v posuzovaném případě jde především o konflikt mezi oběma společníky, kteří v tomto řízení prosazují své kandidáty na jednatele a mají tak dostatečný prostor k obhájení svých představ o vhodnosti té které osoby. Institut jmenování chybějících členů statutárního orgánu soudem však neslouží k řešení sporů mezi společníky, nýbrž je nástrojem ochrany zájmů dotčené společnosti a toto hledisko je při jmenování jednatelů soudem určující.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné jen za podmínek § 237 o.s.ř.; lze je podat do dvou měsíců od doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze.
Odůvodnění:
Název
Usnesení - Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 02.05.2017
Zdroj
Vrchní soud
Ze dne
2. května 2017
Spisová značka/číslo jednací
čj. 14 Cmo 241/2016-126, sp. zn. 14 Cmo 241/2016
Město
Praha
Ročník
2017
Soud
Vrchní soud
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP