Právní prostor

11/2008 SIS Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna 2008, č. j. 258/2007-LO-SP/96, kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle § 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

znění účinné od 30. září 2008


11/2008 Sb. instr. a sdělení
SDĚLENÍ
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 25. srpna 2008,
kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle § 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů


Č.j. 258/2007-LO-SP/96Dne 19. srpna 2008 byl ve Sbírce zákonů publikován pod číslem 295/2008 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon reaguje na společenskou potřebu týkající se řádného zacházení s dítětem v případě umístnění dítěte mimo rodinné prostředí definicí pojmu vhodného prostředí. Pojem "vhodné prostředí" byl do současné doby suplován judikaturou soudů. Seznam vhodných prostředí je pouze vodítkem pro soudce a zárukou k tomu, že dítě nebude umísťováno do zcela nevhodných prostředí. Soud, pokud nezvolí prostředí ze seznamu, může zvolit jiné vhodné zařízení, které zajistí řádnou péči podle definice stanovené zákonem. Seznam vhodných prostředí včetně rozsahu poskytovaných služeb, který je uveden v příloze tohoto sdělení, vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy a resort ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.

ředitelka legislativního odboru:
JUDr. Dana Římanová v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Přehled zařízení vhodných pro péči o děti - oběti rodičovského konfliktu

+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| kraj | zařízení | kontakt | zřizovatel | typ | rozsah služeb | časový rozsah služeb | cílová skupina |
| | | | | pobytu | | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| JIHOČESKÝ | Krizové centrum pro | Nerudova 2685/53a | nestátní organizace - | A | odborná pomoc rodičům, | pondělí až čtvrtek | rodiče a děti, |
| | děti a rodinu | 370 04 České Budějovice | občanské sdružení | | poradenství, psychoterapie, | od 8.00 h do 18.00 h | preventivní |
| | | tel.: 387 410 864, | (registrované služby | | diagnostika, zprostředkování | a v pátek | přednášky pro |
| | | pomoc@ditevkrizi.cz | - soc. aktivizační | | soudně nařízené styku rodiče | od 8.00 do 14.00 h | školy |
| | | www.ditekrize.cz | služby pro rodiny | | s dítětem | | |
| | | | s dětmi, pověření KÚ) | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | ARKÁDA, o. s., (soc. | Husovo nám. 2/24 | nestátní organizace - | A | odborná pomoc rodičům, | od pondělí do pátku | děti do 15ti let |
| | psychologické centrum) | 397 01 České Budějovice | občanské sdružení | | poradenství, | od 8.00 h do 18.00 h | |
| | | tel.: 382 211 300 | | | psychoterapeutické služby, | | |
| | | info@arkada-pisek.cz | | | zprostředkování soudně | | |
| | | www.arkadacentrum.cz | | | nařízeného styku rodiče | | |
| | | | | | s dítětem | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětské krizové centrum | Radomyšlská 336 | nestátní organizace - | P | ZDVOP, psychodiagnostika, | nepřetržitý provoz | děti od narození |
| | Jihočeského kraje, | 386 29 Strakonice | obecně prospěšná | | preventivní a terapeutické | | do 6 let věku, |
| | o. p. s. | tel.: 383 314 222 | společnost | | intervence v rámci potřeb | | po dohodě |
| | | 728 199 420 | | | dítěte a rodiny | | i věkově starší |
| | | 723 466 525 | | | | | děti |
| | | vlaskova@dcjk.cz | | | | | |
| | | www.dcjk.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětský diagnostický | Homole 90 | MŠMT | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | ústav a středisko | 370 01 České Budějovice | | | vzdělávací, sociální | | |
| | výchovné péče, základní | tel/fax: 387 203 490 | | | a terapeutická péče | | |
| | škola a školní jídelna | ústř. 387 203 491 | | | vztahující se k osobnosti | | |
| | | | | | dítěte i k jeho rodinným | | |
| | | | | | a sociálním vztahům | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| JIHOMORAVSKÝ | Spondea při ČCK, | Sýpka 25 | SPONDEA při ČČK, | A/P | vyhledávání dětí, na | nepřetržitý provoz - | děti a rodina |
| | o. p. s. | 613 00 Brno | o. p. s., Sýpka 25, | | které se SPO zaměřuje, | provozuje ZPDVOP | |
| | | tel.: 541 213 732 | 613 00 Brno | | pomoc rodičům při řešení | | |
| | | spondea@spondea.cz | | | výchovných nebo jiných | | |
| | | | | | problémů souvisejících | | |
| | | | | | s péčí o dítě a jeho | | |
| | | | | | výchovou, pořádání v rámci | | |
| | | | | | poradenské činnosti | | |
| | | | | | přednášek a kurzů ...... , | | |
| | | | | | zřizování a provoz zařízení | | |
| | | | | | odborné poradny pro péči | | |
| | | | | | o děti, zařízení sociálně- | | |
| | | | | | výchovných činností, ZPDVOP | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Krizové centrum pro | Hapalova 1644/4b | Centrum sociálních | A/P | ZPDVOP v současné | nepřetržitý provoz - | děti, které se |
| | děti a dospívající | 621 00 Brno | služeb Brno, p. o., | | době požádali o rozšíření | provozuje ZPDVOP | ocitly bez |
| | | tel.: 541 229 298 | Tábor 2298/22, | | pověření k výkonu SPO - | (Krizové centrum - | jakékoliv péče |
| | | css.sspd@volny.cz | 616 00 Brno | | SPO - pomoc rodičům | pondělí až pátek od | nebo v případech, |
| | | www.krizovecentrum.cz | | | při řešení výchovných nebo | 7.00 h až 19.00 h) | kdy jsou jejich |
| | | | | | jiných problémů | | životy nebo vývoj |
| | | | | | souvisejících s péčí o dítě, | | vážně ohroženy ve |
| | | | | | poskytování nebo | | věku do 18-ti let |
| | | | | | zprostředkování rodičům | | |
| | | | | | poradenství při výchově | | |
| | | | | | a vzdělávání dítěte a při | | |
| | | | | | péči o dítě zdravotně | | |
| | | | | | postižené, pořádání v rámci | | |
| | | | | | poradenské činnosti, | | |
| | | | | | přednášek a kurzů... , | | |
| | | | | | činnost zaměřená na ochranu | | |
| | | | | | dětí před škodlivými vlivy | | |
| | | | | | a předcházení jejich vzniku | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětský diagnostický | Hlinky 140 | MŠMT | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | ústav, středisko | 603 69 Brno | | | vzdělávací, sociální | | |
| | výchovné péče, základní | tel.: 543 212 603 | | | a terapeutická péče | | |
| | škola a školní jídelna | 543 212 218 - ú. | | | vztahující se k osobnosti | | |
| | | fax: 543 213 543 | | | dítěte i k jeho rodinným | | |
| | | | | | a sociálním vztahům | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Diagnostický ústav pro | Veslařská 246 | MŠMT | A/P | diagnostická,výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | mládež a středisko | 637 00 Brno | | | vzdělávací, sociální | | |
| | výchovné péče, školní | tel.: 543 216 685 | | | a terapeutická péče | | |
| | jídelna | fax: 543 236 235 | | | vztahující se k osobnosti | | |
| | | | | | dítěte i k jeho rodinným | | |
| | | | | | a sociálním vztahům | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Středisko výchovné péče | Bořetická 2 | občanské sdružení | A/P | preventivní speciálně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | - HELP ME | 629 00 Brno | (soukromé zařízení) | | pedagogická péče | | |
| | | tel.: 544 216 178 | | | a psychologická pomoc dětem | | |
| | | fax: 544 216 178 | | | s rizikem či s projevy | | |
| | | info@svphelpme.cz | | | poruch chování a negativních | | |
| | | www.svphelpme.cz | | | jevů v sociálním vývoji; | | |
| | | | | | konzultace, odborné | | |
| | | | | | informace a pomoc osobám | | |
| | | | | | odpovědným za výchovu dítěte | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětská ozdravovna | 679 62 Křetín | Jihomoravský kraj | P | péče, která je hrazena | nepřetržitý provoz | 3 - 15 let děti |
| | Křetín | tel.: 516 470 000 | | | z veřejného zdravotního | | (viz z. č. |
| | | bednarikova@ozdravovna-kretin.cz | | | pojištění, je poskytována | | 48/97 Sb.) |
| | | www.ozdravovnakretin.cz | | | dětem zdravotně oslabeným | | |
| | | | | | vlivem nepříznivého | | |
| | | | | | životního prostředí, dětem | | |
| | | | | | se zdravotními problémy | | |
| | | | | | spojenými s nesprávným | | |
| | | | | | životním stylem a dětem | | |
| | | | | | v rekonvalescenci, jejichž | | |
| | | | | | zdravotní stav nevyžaduje | | |
| | | | | | specializovanou léčbu | | |
| | | | | | v dětské lázeňské nebo | | |
| | | | | | dětské odborné léčebně, a to | | |
| | | | | | na návrh ošetřujícího lékaře | | |
| | | | | | potvrzený revizním lékařem | | |
| | | | | | zdravotní pojišťovny | | |
| | | | | | (viz. č. 48/97 Sb.) | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| KARLOVARSKÝ | Středisko výchovné péče | Myslbekova 4 | spadá pod Dětský | A/P | krizová intervence, | nepřetržitý provoz | rodiče a děti |
| | | 360 01 Karlovy Vary | diagnostický ústav | | poradenství | | |
| | | tel.: 353 222 848 | Plzeň | | | | |
| | | svp.kv@centrum.cz | | | | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| KRÁLOVÉHRADECKÝ | Kojenecký ústav a | R. A. Dvorského 1710 | KÚ - Sdružení | P | poradenství, krizová | nepřetržitý provoz | děti a rodiče |
| | Dětský domov | Dvůr Králové nad Labem | ozdravoven a léčeben | | intervence | | |
| | | tel.: 499 622 280 | pro okres | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Azylový dům pro matky a | Velká 507 | Charita Hradec Králové | P | poradenství, krizová | nepřetržitý provoz | rodiče a děti |
| | děti | 503 41 Hradec Králové | | | intervence | | |
| | | tel.: 495 601 810 | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Středisko výchovné péče | Brandlova 112 | spadá pod Dětský | A/P | poradenství, psychoterapie, | nepřetržitý provoz | děti do 15 let |
| | Návrat | 500 03 Hradec Králové | diagnostický ústav | | krizová intervence | | |
| | | tel.: 495 541 374 | Hradec Králové | | | | |
| | | du.hk@tiscali.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětský diagnostický | Říčařova 277 | MŠMT | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | ústav, středisko | 500 02 Hradec Králové | | | vzdělávací, sociální | | |
| | výchovné péče, základní | tel.: 495 211 832 | | | a terapeutická péče | | |
| | škola a školní jídelna | fax: 495 211 800 | | | vztahující se k osobnosti | | |
| | | ddu@atlas.cz | | | dítěte i k jeho rodinným | | |
| | | | | | a sociálním vztahům | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětská ozdravovna | P.O. Box 16 | KHK - Sdružení | P | péče, která je hrazena | nepřetržitý provoz | 3 - 15 let |
| | Království | 544 01 Dvůr Králové nad Labem | ozdravoven a léčeben | | z veřejného zdravotního | | děti (viz z. |
| | | tel.: 499 397 543 | pro okres Trutnov | | pojištění, je poskytována | | č. 48/97 Sb.) |
| | | ozdravovna.k@seznam.cz | | | dětem zdravotně oslabeným | | |
| | | www.ozdravovny-krkonose.cz | | | vlivem nepříznivého | | |
| | | | | | životního prostředí, dětem | | |
| | | | | | se zdravotními problémy | | |
| | | | | | spojenými s nesprávným | | |
| | | | | | životním stylem a dětem | | |
| | | | | | v rekonvalescenci, jejichž | | |
| | | | | | zdravotní stav nevyžaduje | | |
| | | | | | specializovanou léčbu | | |
| | | | | | v dětské lázeňské nebo | | |
| | | | | | dětské odborné léčebně, | | |
| | | | | | a to na návrh ošetřujícího | | |
| | | | | | lékaře potvrzený revizním | | |
| | | | | | lékařem zdravotní pojišťovny | | |
| | | | | | (viz z. č. 48/97 Sb.) | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětská ozdravovna | 543 51 Špindlerův Mlýn | KHK - Sdružení | P | péče, která je hrazena | nepřetržitý provoz | 3 - 15 let |
| | Špindlerův Mlýn | - Bedřichov 57 | ozdravoven a léčeben | | z prostředků veřejného | | děti (viz z. |
| | Bedřichov | tel.: 499 433 137 | pro okres Trutnov | | zdravotního pojištění, je | | č. 48/97 Sb.) |
| | | reditel@ozdravovna.cz | | | poskytována dětem zdravotně | | |
| | | www.ozdravovny-krkonose.cz | | | oslabeným vlivem | | |
| | | | | | nepříznivého životního | | |
| | | | | | prostředí, dětem se | | |
| | | | | | zdravotními problémy | | |
| | | | | | spojenými s nesprávným | | |
| | | | | | životním stylem a dětem | | |
| | | | | | v rekonvalescenci, jejichž | | |
| | | | | | zdravotní stav nevyžaduje | | |
| | | | | | specializovanou léčbu | | |
| | | | | | v dětské lázeňské nebo | | |
| | | | | | dětské odborné léčebně, | | |
| | | | | | a to na návrh ošetřujícího | | |
| | | | | | lékaře potvrzený revizním | | |
| | | | | | lékařem zdravotní pojišťovny | | |
| | | | | | (viz z. č. 48/97 Sb.) | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětská ozdravovna | 543 51 Špindlerův Mlýn | KHK - Sdružení | P | péče, která je hrazena | nepřetržitý provoz | 3 - 15 let |
| | Špindlerův Mlýn | Mlýn 50 | ozdravoven a léčeben | | z prostředků veřejného | | děti (viz z. |
| | Svatý Petr | tel.: 499 433 352 | pro okres Trutnov | | zdravotního pojištění, je | | č. 48/97 Sb.) |
| | | ozdravovna.vrchlabi@worldonline.cz | | | poskytována dětem zdravotně | | |
| | | www.ozdravovny-krkonose.cz | | | oslabeným vlivem | | |
| | | | | | nepříznivého životního | | |
| | | | | | prostředí, dětem se | | |
| | | | | | zdravotními problémy | | |
| | | | | | spojenými s nesprávným | | |
| | | | | | životním stylem a dětem | | |
| | | | | | v rekonvalescenci, jejichž | | |
| | | | | | zdravotní stav nevyžaduje | | |
| | | | | | specializovanou léčbu | | |
| | | | | | v dětské lázeňské nebo | | |
| | | | | | dětské odborné léčebně, a to | | |
| | | | | | na návrh ošetřujícího lékaře | | |
| | | | | | potvrzený revizním lékařem | | |
| | | | | | zdravotní pojišťovny | | |
| | | | | | (viz z. č. 48/97 Sb.) | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětská ozdravovna | 542 21 Pec pod Sněžkou | KHK - Sdružení | P | péče, která je hrazená | nepřetržitý provoz | 3 - 15 let |
| | Pec pod Sněžkou | tel.: 499 896 255 | ozdravoven a léčeben | | z prostředků veřejného | | děti (viz z. |
| | | do.pec.karkulka@quick.cz | pro okres Trutnov | | zdravotního pojištění, je | | č. 48/97 Sb.) |
| | | www.ozdravovny-krkonose.cz | | | poskytována dětem zdravotně | | |
| | | | | | oslabeným vlivem | | |
| | | | | | nepříznivého životního | | |
| | | | | | prostředí, dětem se | | |
| | | | | | zdravotními problémy | | |
| | | | | | spojenými s nesprávným | | |
| | | | | | životním stylem a dětem | | |
| | | | | | v rekonvalescenci, jejichž | | |
| | | | | | zdravotní stav nevyžaduje | | |
| | | | | | specializovanou léčbu | | |
| | | | | | v dětské lázeňské nebo | | |
| | | | | | dětské odborné léčebně, | | |
| | | | | | a to na návrh ošetřujícího | | |
| | | | | | lékaře potvrzený revizním | | |
| | | | | | lékařem zdravotní pojišťovny | | |
| | | | | | (viz z. č. 48/97 Sb.) | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| LIBERECKÝ | Dětský diagnostický | U Opatrovny 3 | MŠMT | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | ústav, středisko | 460 01 Liberec | | | vzdělávací, sociální | | |
| | výchovné péče, základní | tel.: 485 101 577 - ústředna | | | a terapeutická péče | | |
| | škola, mateřská škola | fax: 485 341 197 | | | vztahující se k osobnosti | | |
| | a školní jídelna, | | | | dítěte i k jeho rodinným | | |
| | Liberec | | | | a sociálním vztahům | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| MORAVSKOSLEZSKÝ | Centrum psychologické | sídlo: | příspěvková organizace | A | poradenství, psychologické | pondělí až pátek | děti ohrožené |
| | pomoci Karviná | Na Bělidle 815 | kraje | | posuzování, psychoterapie, | | rodičovským |
| | | 733 01 Karviná - Fryštát | | | telefonická intervence, | | konfliktem |
| | | tel.: 596 317 575 | | | výkon SPO, posuzování | | |
| | | cepp@cepp.cz | | | žadatelů a přípravy NRP | | |
| | | www.cepp.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | detašovaná pracoviště: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Poradna pro náhradní | | | | | |
| | | rodinnou péči Ostrava | | | | | |
| | | Kratochvílova 7 | | | | | |
| | | tel.: 596 115 943 | | | | | |
| | | ostrava@cepp.cz | | | | | |
| | | www.cepp.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Poradna pro rodinu, manželství | | | | | |
| | | a mezilidské vztahy | | | | | |
| | | Dukelská 2 | | | | | |
| | | 792 01 Bruntál | | | | | |
| | | tel: 554 717 993 | | | | | |
| | | bruntal@cepp.cz | | | | | |
| | | www.cepp.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Poradna pro rodinu, manželství | | | | | |
| | | a mezilidské vztahy Frýdek-Místek | | | | | |
| | | Politických obětí 128 | | | | | |
| | | tel.: 558 438 600 | | | | | |
| | | e-mail: fm@cepp.cz | | | | | |
| | | www.cepp.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Poradna pro rodinu, manželství | | | | | |
| | | a mezilidské vztahy Nový Jičín | | | | | |
| | | Štefánikova 7 | | | | | |
| | | nj@cepp.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Poradna pro rodinu, manželství | | | | | |
| | | a mezilidské vztahy Opava | | | | | |
| | | Pekařská 4 | | | | | |
| | | opava@cepp.cz | | | | | |
| | | www.cepp.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Fond ohrožených dětí | Hotelový dům Jindřich | FOD | A | mediační služba | dle dohody | děti, rodiče |
| | | Nádražní 410/171 | | | | | |
| | | 702 00 Ostrava | | | | | |
| | | tel.: 596 112 341 | | | | | |
| | | fod.ostrava@fod.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Krizové centrum pro | Veleslavínova 17 | příspěvková organizace | A | poradenství, pomoc v krizi, | pondělí až pátek | děti, rodiče |
| | děti a rodinu v Ostravě | 702 00 Moravská Ostrava | Statutárního města | | psychoterapie, diagnostika, | | |
| | | tel.: 599 455 117 | Ostrava | | mediace, internetové | | |
| | | kc@css-ostrava.cz | | | poradenství | | |
| | | www.css-ostrava.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Mediační centrum pro | Nádražní 171 | | A | rodinné poradenství, mediace | pondělí až středa | děti, rodiče |
| | rodinné spory Ostrava | 702 00 Ostrava | | | | | |
| | | tel. 724 667 602 | | | | | |
| | | e-mail: fod.ostrava@fod.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětský diagnostický | 735 81 Bohumín | MŠMT | P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | ústav, Bohumín | Šunychl 463 | | | vzdělávací, sociální | | |
| | | tel.: 596 013 034 | | | a terapeutická péče | | |
| | | 596 013 711 - ústředna | | | vztahující se k osobnosti | | |
| | | fax: 596 015 791 | | | dítěte i k jeho rodinným | | |
| | | | | | a sociálním vztahům | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Diagnostický ústav pro | Škrobálkova 16 | MŠMT | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | mládež a středisko | 718 00 Ostrava - Kunčičky | | | vzdělávací, sociální | | |
| | výchovné péče | tel.: 596 238 940 | | | a terapeutická péče | | |
| | | 596 237 196 - ústředna | | | vztahující se k osobnosti | | |
| | | fax: 596 237 166 | | | dítěte i k jeho rodinným | | |
| | | | | | a sociálním vztahům | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| OLOMOUCKÝ | Středisko sociální | Na Vozovce 26 | příspěvková organizace | A/P | zařízení pro děti vyžadující | nepřetržitý provoz | děti 6 - 18 let, |
| | prevence | 779 00 Olomouc | kraje | | okamžitou pomoc, zařízení | | rodiče nebo jiné |
| | | tel.: 585 427 141 | | | sociálně výchovné činnosti, | | osoby odpovědné |
| | | ssp@iex.cz | | | zařízení odborného | | za výchovu dítěte |
| | | www.ssp-ol.cz | | | poradenství pro péči o děti, | | |
| | | | | | rodinná, skupinová | | |
| | | | | | a individuální | | |
| | | | | | psychoterapie, rodinná | | |
| | | | | | mediace, telefonická krizová | | |
| | | | | | pomoc, preventivní pobyty | | |
| | | | | | dětí, výchovně rekreační | | |
| | | | | | tábory | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradenské centrum | Žilinská 126/7 | příspěvková organizace | A | odborná poradenská činnost - | pondělí až čtvrtek od | děti, rodič, |
| | sociálních služeb | 779 00 Olomouc | kraje | | zařízení vykonává svou | 7.00 do 17.30 a v | rodiče |
| | | tel.: 585 413 540 | | | činnost v 5 pobočkách, a to | pátek od 7.00 do | |
| | | 585 419 915 | | | v Olomouci, Přerově, | 14.00 h | |
| | | olomouc@pprok.cz | | | Prostějově, Šumperku | | |
| | | http:/poradenskecentrum-ok.cz | | | a Jeseníku | | |
| | | http://pprok.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Sdružená zařízení pro | U Dětského domova 269 | příspěvková organizace | A/P | zařízení pro děti vyžadující | nepřetržitý provoz | děti 1 - 5 let |
| | péči o děti | 779 00 Olomouc | kraje | | okamžitou pomoc | | |
| | | tel.: 585 417 879 | | | | | |
| | | souckova@szpd.cz | | | | | |
| | | www.szpd.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětské centrum | Dr. E. Beneše 13 | příspěvková organizace | A/P | zařízení pro děti vyžadující | nepřetržitý provoz | děti 1 - 5 let |
| | Pavučinka | 787 01 Šumperk | kraje | | okamžitou pomoc | | |
| | | tel.: 583 214 309 | | | | | |
| | | pavucinka@pavucinka.cz | | | | | |
| | | www.pavucinka.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětský diagnostický | Ústavní 9 | MŠMT | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | ústav, středisko | 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček | | | vzdělávací, sociální a | | |
| | výchovné péče, základní | tel.: 585 385 106 | | | terapeutická péče vztahující | | |
| | škola a školní jídelna | tel/fax: 585 385 275 | | | se k osobnosti dítěte i k | | |
| | | | | | jeho rodinným a sociálním | | |
| | | | | | vztahům | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| PARDUBICKÝ | Centrum psychosociální | A. Krause 1995 | příspěvková organizace | A | poskytuje psychologické | pondělí až pátek | děti, rodiny |
| | pomoci - rodinná | Pardubice | kraje | | poradenství, poradenské, | | |
| | a manželská poradna | tel.: 466 303 688 | | | psychoterapeutické a | | |
| | Pardubického kraje | rod.por.pce@quick.cz | | | sociálně - právní služby, | | |
| | detašovaná pracoviště | www.rmporadna.cz | | | rodinné poradenství | | |
| | Chrudim Svitavy Ústí | | | | a rodinnou terapii | | |
| | nad Orlicí | Pardubická 67 | | | | | |
| | | Chrudim | | | | | |
| | | tel.: 469 319 632 | | | | | |
| | | poradna@chrudim.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Purkyňova 14 | | | | | |
| | | Svitavy | | | | | |
| | | tel.: 461 532 604 | | | | | |
| | | cpp.svitavy@bluetone.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Na Pláni 1433 | | | | | |
| | | Ústí nad Orlicí | | | | | |
| | | poradna.uo@seznam.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Pedagogicko - | Sukova třída 1260 | příspěvková organizace | A | poradenství, psychologické | pondělí až pátek | rodiny, děti |
| | psychologické poradny | Pardubice 410 | kraje | | posuzování, psychoterapie, | | |
| | | tel.: 466 410 327 | | | telefonická intervence | | |
| | | ppp.pce@seznam.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Poděbradova 842 | | | | | |
| | | Chrudim | | | | | |
| | | tel.: 469 621 187 | | | | | |
| | | ped.ps.por.cr@quick.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Riegrova 2063 | | | | | |
| | | Svitavy | | | | | |
| | | tel.: 461 532 486 | | | | | |
| | | pps.sy@unet.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Královéhradecká 513 | | | | | |
| | | Ústí nad Orlicí | | | | | |
| | | tel.: 465 521 596 | | | | | |
| | | info@pppuo.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Centrum | Havlíčkova | NNO - občanské | A | poskytování poradenské, | od pondělí do pátku | děti, rodiny |
| | J. J. Pestalozziho | Chrudim | sdružení | | vzdělávací a psychosociální | | |
| | | tel.: 469 623 899 | | | služby dětem a mládeži | | |
| | | pestalozzi@pestalozzi.cz | | | v krizových situacích, je | | |
| | | www.pestalozzi.cz | | | nabízena krizová intervence, | | |
| | | | | | krizové lůžko. Poskytuje | | |
| | | | | | služby domů na půli cesty | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | DD se školou, středisko | Riegrova 1 | MŠMT | A/P | preventivní speciálně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | výchovné péče, základní | 538 62 Hrochův Týnec | | | pedagogická péče a | | |
| | škola a školní jídelna | tel.: 469 660 782 | | | psychologická pomoc dětem | | |
| | | fax: 469 660 783 | | | s rizikem či s projevy | | |
| | | | | | poruch chování a negativních | | |
| | | | | | jevů v sociálním vývoji; | | |
| | | | | | konzultace, odborné | | |
| | | | | | informace a pomoc osobám | | |
| | | | | | odpovědným za výchovu dítěte | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| PLZEŇSKÝ | ZDVOP při DD Staňkov - | Klenčí pod Čerchovem | Plzeňský kraj | P | psychologické a speciálně | nepřetržitý provoz | děti 3 - 18 let, |
| | Robinson | č. 117 | Škroupova 18 | | pedagogické poradenství, | | rodina |
| | | tel.: 379 789 694 | 301 00 Plzeň | | odborná pomoc rodičům, | | |
| | | dd_stankov@seznam.cz | | | krizová intervence | | |
| | | www.volny.cz/ddstankov | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Fond ohrožených dětí | Barrandova 8 | občanské sdružení | P | pomoc týraným, | nepřetržitý provoz | děti |
| | | 326 00 Plzeň | | | zanedbávaným, zneužívaným, | | |
| | | Dům: Lochotínská 37 | | | opuštěným a jinak sociálně | | |
| | | 301 00 Plzeň | | | ohroženým dětem | | |
| | | fod.plzen@fod.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětský diagnostický | Karlovarská 67 | MŠMT (pobočky | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | ústav, středisko | 323 18 Plzeň | Střediska výchovné | | vzdělávací, sociální a | | |
| | výchovné péče, základní | tel.: 377 524 873 | péče - Domažlice, | | terapeutická péče vztahující | | |
| | škola a školní jídelna | 377 536 358 | Karlovy Vary) | | se k osobnosti dítěte | | |
| | | fax: 377 523 720 | | | i k jeho rodinným | | |
| | | 377 524 873 | | | a sociálním vztahům | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| PRAHA | FOD a zařízení pro děti | Na Poříčí 6 | občanské sdružení | A/P | rodinné poradenství, krizová | nepřetržitý provoz | děti 0 až 18 let, |
| | vyžadující okamžitou | 110 00 Praha 1 | | | intervence | | rodiče |
| | pomoc | tel.: 224 221 137 | | | | | |
| | | fodeti@volny.cz | | | | | |
| | | www.fod.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dům tří přání | Karlovarská 337/18 | občanské sdružení | A/P | rodinné poradenství, krizová | nepřetržitý provoz | děti od 3 do 18 |
| | | 161 00 Praha 6 - Ruzyně | | | intervence, systematická | | let |
| | | tel.: 235 302 698 | | | terapueticko-sociálně- | | |
| | | 728 189 507 | | | výchovná podpora | | |
| | | dumtriprani@seznam.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Dětský diagnostický | U Michelského lesa 222 | MŠMT | P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | ústav | 141 00 Praha 4 | | | vzdělávací, sociální a | | |
| | | tel.: 241 721 948 | | | terapeutická péče vztahující | | |
| | | fax: 241 728 988 | | | se k osobnosti dítěte | | |
| | | | | | i k jeho rodinným | | |
| | | | | | a sociálním vztahům | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Diagnostický ústav a | Na Dlouhé mezi 19 | MŠMT | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | středisko výchovné péče | 147 00 Praha 4 | | | vzdělávací, sociální a | | |
| | | tel.: 241 727 763 | | | terapeutická péče vztahující | | |
| | | 241 727 713-ú | | | se k osobnosti dítěte | | |
| | | fax: 241 729 185 | | | i k jeho rodinným | | |
| | | | | | a sociálním vztahům | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Diagnostický ústav pro | Lublaňská 33 | MŠMT | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | mládež | 120 00 Praha 2 | | | vzdělávací, sociální a | | |
| | | tel.: 224 262 505-6 | | | terapeutická péče vztahující | | |
| | | 224 262 587 | | | se k osobnosti dítěte | | |
| | | fax: 224 262 505-6 | | | i k jeho rodinným | | |
| | | 224 262 587 | | | a sociálním vztahům | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Zařízení pro děti - | Radlická 30 | MŠMT | A/P | diagnostická, výchovně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | cizince, diagnostický | 150 00 Praha 5 | | | vzdělávací, sociální a | | |
| | ústav, dětský domov se | tel.: 251 564 751 | | | terapeutická péče vztahující | | |
| | školou, výchovný ústav, | 608 433 499 | | | se k osobnosti dítěte | | |
| | středisko výchovné | fax: 251 564 750 | | | i k jeho rodinným | | |
| | péče, základní škola, | | | | a sociálním vztahům | | |
| | praktická škola | | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Výchovný ústav, | Čakovická 51 | MŠMT | A/P | preventivní speciálně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | středisko výchovné péče | 190 00 Praha 9 | | | pedagogická péče a | | |
| | Klíčov, základní škola, | tel.: 283 883 332 | | | psychologická pomoc dětem | | |
| | praktická škola a | fax: 283 881 172 | | | s rizikem či s projevy | | |
| | školní jídelna | | | | poruch chování | | |
| | | | | | a negativních jevů | | |
| | | | | | v sociálním vývoji; | | |
| | | | | | konzultace, odborné | | |
| | | | | | informace a pomoc osobám | | |
| | | | | | odpovědným za výchovu dítěte | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| STŘEDOČESKÝ | Diagnostický ústav, | Pražská 151 | MŠMT | A/P | preventivní speciálně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | dětský domov se školou, | 252 29 Dobřichovice | | | pedagogická péče a | | |
| | dětský domov, středisko | tel.: 257 711 387 | | | psychologická pomoc dětem | | |
| | výchovné péče, základní | fax: 257 712 309 | | | s rizikem či s projevy | | |
| | škola a školní jídelna | | | | poruch chování a negativních | | |
| | | | | | jevů v sociálním vývoji; | | |
| | | | | | konzultace, odborné | | |
| | | | | | informace a pomoc osobám | | |
| | | | | | odpovědným za výchovu dítěte | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Výchovný ústav, | Jirákova 285 | MŠMT | A/P | preventivní speciálně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | středisko výchovné | 394 94 Černovice | | | pedagogická péče a | | |
| | péče, střední škola | tel.: 565 492 201 | | | psychologická pomoc dětem | | |
| | a školní jídelna | fax: 565 492 116 | | | s rizikem či s projevy | | |
| | | | | | poruch chování a negativních | | |
| | | | | | jevů v sociálním vývoji; | | |
| | | | | | konzultace, odborné | | |
| | | | | | informace a osobám | | |
| | | | | | odpovědným za výchovu dítěte | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Olivova dětská léčebna, | Olivova 224 | obecně prospěšná | P | rodinné poradenství, krizová | nepřetržitý provoz | od 3 do 18 let |
| | o. p. s. | 251 01 Říčany | společnost | | intervence | | |
| | | tel.: 323 619 102 | | | | | |
| | | reditel@olivovan.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradna pro manželství, | Žižkovo nám. 168/I | poradna | A | rodinné poradenství, krizová | pondělí až pátek | děti a rodiče |
| | rodinu a mezilidské | 269 01 Rakovník | | | intervence | | |
| | vztahy Rakovník | tel.: 313 512 657 | | | | | |
| | | r.poradna@quick.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradna pro manželství, | Školská 60 | poradna | A | rodinné poradenství, krizová | pondělí až pátek | děti a rodiče |
| | rodinu a mezilidské | 280 02 Kolín | | | intervence | | |
| | vztahy Kolín | tel.: 321 725 151 | | | | | |
| | | poradna.kolin@volny.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradna pro manželství, | Kateřiny Militké 55 | poradna | A | rodinné poradenství, krizová | pondělí až pátek | děti a rodiče |
| | rodinu a mezilidské | 293 01 Mladá Boleslav | | | intervence | | |
| | vztahy Mladá Boleslav | tel.: 326 322 915 | | | | | |
| | | poradna.mb@seznam.cz | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| ÚSTECKÝ | Farní charita Rumburk | Sukova 1055 408 01 | poradna | A | pečovatelská služba pro | pondělí až pátek | děti a rodiče |
| | | 408 01 Rumburk | | | rodiny s dětmi, poradna pro | | |
| | | tel.: 412 332 774 | | | ohroženou mládež, občanská | | |
| | | fax: 412 332 774 | | | poradna | | |
| | | farní.charita@razdva.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Fond ohrožených dětí - | Riegrova 5379 | občanské sdružení | P | pomoc týraným, | nepřetržitý provoz | děti |
| | Chomutov | 430 02 Chomutov 2 | | | zanedbávaným, zneužívaným, | | |
| | | tel.: 474 650 575 | | | opuštěným a jinak sociálně | | |
| | | fodcv@volny.cz | | | ohroženým dětem | | |
| | | www.fod.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Fond ohrožených dětí - | U Trati 3 | občanské sdružení | P | pomoc týraným, | nepřetržitý provoz | děti |
| | Litoměřice | 412 01 Litoměřice | | | zanedbávaným, zneužívaným, | | |
| | | kontaktní osoba: | | | opuštěným a jinak sociálně | | |
| | | Ivana Prudičová | | | ohroženým dětem | | |
| | | tel.: 416 735 551 | | | | | |
| | | fod.litomerice@tiscali.cz | | | | | |
| | | www.fod.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Fond ohrožených dětí - | Masarykova 50 | občanské sdružení | P | pomoc týraným, | nepřetržitý provoz | děti |
| | Teplice | 416 65 Teplice | | | zanedbávaným, zneužívaným, | | |
| | | tel.: 417 570 046 | | | opuštěným a jinak sociálně | | |
| | | hespaz@atlas.cz | | | ohroženým dětem | | |
| | | mvanisova@seznam.cz | | | | | |
| | | www.fod.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Fond ohrožených dětí - | Studentská 1044 | občanské sdružení | P | pomoc týraným, | nepřetržitý provoz | děti |
| | Žatec | 438 01 Žatec | | | zanedbávaným, zneužívaným, | | |
| | | tel.: 415 714 040 | | | opuštěným a jinak sociálně | | |
| | | fod-zatec@atlas.cz | | | ohroženým dětem | | |
| | | www.fod.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Kojenecké ústavy | Husitská 1638 | příspěvková organizace | P | zajištění sociálního | nepřetržitý provoz | děti |
| | Ústeckého kraje | 434 01 Most | | | prostředí ohroženým dětem, | | |
| | | tel.: 476 446 311 | | | péče a výchova dětí, jejichž | | |
| | | fax: 476 446 399 | | | rodina selhala, o něž rodiče | | |
| | | silhova@kumost.cz | | | nemají zájem, či se nemohou | | |
| | | nemcova@kumost.cz | | | z různých důvodů o děti | | |
| | | kontaktní osoba: PhDr. Milada Šilhová | | | starat | | |
| | | www.kumost.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Můj domov, o. s. | Bechlín 18 | občanské sdružení | A | služby sociálně právní | pondělí až pátek | děti a rodiče |
| | | 411 86 Bechlín | | | ochrany dětí zaměřené na | | |
| | | tel.: 416 838 267 | | | děti, zařízení pro výkon | | |
| | | 604 437 050 | | | pěstounské péče, zařízení | | |
| | | kontaktní osoba: Jiřina Šustrová | | | pro poskytování pomoci | | |
| | | sustrovaj@seznam.cz | | | v krizi pěstounským rodinám, | | |
| | | | | | zajištění individuální péče | | |
| | | | | | dětem i rodinám a lékařské | | |
| | | | | | psychologické pomoci | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Manželská | Palachova 18 | poradna | A | rodinné poradenství | pondělí až pátek | děti a rodiče |
| | a předmanželská poradna | 412 01 Litoměřice | | | | | |
| | Litoměřice | tel.: 416 733 023 | | | | | |
| | | 416 738 084 | | | | | |
| | | mp.litomerice@tiscali.cz | | | | | |
| | | mpp.litomerice@tiscali.cz | | | | | |
| | | kontaktní osoba: PhDr. Josef Klaus | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Občanské sdružení | Sladovnická 21 | občanské sdružení | A | centrum sociálního | pondělí až pátek | děti, rodiče |
| | Návraty - centrum | 440 01 Louny | | | poradenství a sociálních | | |
| | sociálního poradenství | nebo | | | služeb | | |
| | a sociálních služeb | Husova 418 | | | | | |
| | | 440 01 Louny | | | | | |
| | | tel.: 415 658 225 | | | | | |
| | | navraty@centrum.cz | | | | | |
| | | www.navraty.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradenské centrum | Jiřího z Poděbrad 209/19 | poradna | A | poradenské služby pro děti a | pondělí až pátek | děti, rodiče |
| | služeb pro školu, děti | 405 02 Děčín | | | mládež | | |
| | a mládež Děčín | tel.: 412 532 071 | | | | | |
| | | decin@pppuk.cz | | | | | |
| | | www.pppuk.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradenské centrum | Palachova 18 | poradna | A | poradenské služby pro děti a | pondělí až pátek | děti, rodiče |
| | služeb pro školu, děti | 412 01 Litoměřice | | | mládež ve věku | | |
| | a mládež Litoměřice | tel.: 416 733 015 | | | od 3 do 19 let | | |
| | | kontaktní osoba: PhDr. Jana Junková | | | | |
| | | litomerice@pcsuk.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradna pro manželství, | Mírová 2 | poradna | A | rodinné poradenství | pondělí až pátek | děti, rodiče |
| | rodinu a mezilidské | Ústí nad Labem | | | | | |
| | vztahy Ústí nad Labem - | tel.: 475 259 332 | | | | | |
| | Středisko pro rodinu | info@demosthenes.cz | | | | | |
| | a mezilidské vztahy | | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradna pro manželství, | Prokopa Diviše 1605/5 | poradna | A | rodinné poradenství | pondělí až pátek | děti, rodiče |
| | rodinu a mezilidské | 400 01 Ústí nad Labem | | | | | |
| | vztahy Ústí nad Labem - | tel.: 475 216 504 | | | | | |
| | Občanská a rodinná | 731 004 095 | | | | | |
| | poradna | fax: 475 216 505 | | | | | |
| | | poradna.ul@centrum.cz | | | | | |
| | | kontaktní osoba: Zdenka Mikšíková | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradna pro rodinu, | Wolkerova 404 | příspěvková organizace | A | rodinné poradenství | pondělí až pátek | děti, rodiče |
| | manželství a mezilidské | 434 01 Most | | | | | |
| | vztahy Most - Městská | kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vránková | | | | | |
| | správa sociálních | tel.: 476 700 410 | | | | | |
| | služeb v Mostě | poradna@msss-most.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Výchovný ústav, dětský | Vítězství 70 | MŠMT | A/P | preventivní speciálně- | provoz nepřetržitý | 3 - 18 let děti |
| | domov se školou, | 407 11 Děčín XXXII - | | | pedagogická péče a | | |
| | středisko výchovné | Boletice nad Labem | | | psychologická pomoc dětem | | |
| | péče, základní škola, | tel.: 412 594 901 | | | s rizikem či s projevy | | |
| | střední škola a školní | fax: 412 594 953 | | | poruch chování a negativních | | |
| | jídelna | | | | jevů v sociálním vývoji; | | |
| | | | | | konzultace, odborné | | |
| | | | | | informace a pomoc osobám | | |
| | | | | | odpovědným za výchovu dítěte | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| VYSOČINA | Linka důvěry STŘED | 775 22 33 11 | o. s. STŘED | A | anonymní pomoc v tíživé | denně 8 - 22 hodin | anonymní pomoc |
| | | | | | životní situaci | | pro všechny |
| | | | | | | | věkové skupiny |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Psychocentrum - | Pracoviště Jihlava: | Krajský úřad kraje | A | odborné sociální poradenství | dle provozní doby | 1. Rodiny |
| | manželská a rodinná | Pod Příkopem 4 | Vysočina | | formou manželského | pracovišť | s dětmi |
| | poradna kraje Vysočina, | Jihlava | | | a rodinného poradenství | | |
| | p. o. | tel.: 567 308 855 | | | a terapie poskytované formou | | 2. Osoby v krizi |
| | | psychocentrum@volny.cz | | | konzultací (individuální, | | |
| | | | | | párová rodinná a sociální | | 3. Děti a mládež |
| | | | | | problematika včetně mediace | | ve věku 6 - 26 |
| | | | | | a zprostředkování kontaktu | | let ohrožené |
| | | | | | dětí s rodiči v | | společensky |
| | | | | | (po)rozvodových situacích | | nežádoucími jevy |
| | | | | | a výchovných problémech, | | |
| | | | | | sociálně právní ochrana | | 4. Osoby ohrožené |
| | | | | | dětí a Intervenční centrum | | výskytem domácího |
| | | | | | zaměřené na pomoc obětem | | násilí |
| | | | | | domácího násilí) | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Psychocentrum - | Pracoviště | Krajský úřad kraje | A | odborné sociální poradenství | pondělí až pátek | děti, rodina |
| | manželská a rodinná | Třebíč: | Vysočina | | formou manželského | | |
| | poradna kraje Vysočina, | Karlovo nám. 30/41 | | | a rodinného poradenství | | |
| | p. o. | Třebíč | | | a terapie poskytované formou | | |
| | | tel.: 568 846 500 | | | konzultací (individuální, | | |
| | | poradnatrebic@iol.cu | | | párová rodinná a sociální | | |
| | | www.psychocentrum.cz | | | problematika včetně mediace | | |
| | | | | | a zprostředkování kontaktu | | |
| | | | | | dětí s rodiči | | |
| | | | | | v (po)rozvodových situacích | | |
| | | | | | a výchovných problémech, | | |
| | | | | | sociálně právní ochrana | | |
| | | | | | dětí a Intervenční centrum | | |
| | | | | | zaměřené na pomoc obětem | | |
| | | | | | domácího násilí) | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Psychocentrum - | Pracoviště | Krajský úřad kraje | A | odborné sociální poradenství | pondělí až pátek | děti, rodina |
| | manželská a rodinná | Žďár nad Sázavou | Vysočina | | formou manželského | | |
| | poradna kraje Vysočina, | Horní 22 | | | a rodinného poradenství | | |
| | p. o. | Žďár nad Sázavou | | | a terapie poskytované formou | | |
| | | tel.: 566 621 404 | | | konzultací (individuální, | | |
| | | rodinna.poradna.zr@email.cz | | | párová rodinná a sociální | | |
| | | | | | problematika včetně mediace | | |
| | | | | | a zprostředkování kontaktu | | |
| | | | | | dětí s rodiči | | |
| | | | | | v (po)rozvodových situacích | | |
| | | | | | a výchovných problémech, | | |
| | | | | | sociálně právní ochrana | | |
| | | | | | dětí a Intervenční centrum | | |
| | | | | | zaměřené na pomoc obětem | | |
| | | | | | domácího násilí) | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | o. s. STŘED | Klub mládeže Hájek, | nezisková organizace | A | Programy sdružení: | pondělí až pátek 8.30 | rodina s dětmi od |
| | | Mládežnická 229 | | | Sociální intervence | -15.00 hodin | 0 - 18 let, |
| | | 674 01 Třebíč | | | a poradenství - pomoc dětem | (pracovní dobu lze | mladistvý, |
| | | tel.: 775 725 660 | | | a mládeži, kteří jsou | upravit podle | osamělý rodič |
| | | 568 843 732 | | | ohrožení rizikovým vývojem, | individuálních | s dítětem |
| | | sdružení@stred.info | | | popř. vystaveni působení | potřeb klientů) | (dětmi), lidé |
| | | www.stred.info. | | | patologických jevů. | | v obtížné životní |
| | | | | | | | situaci, oběti |
| | | | | | Program Pět P - | | rodičovského |
| | | | | | volnočasový preventivní | | konfliktu, oběti |
| | | | | | program pro děti. | | domácího násilí |
| | | | | | | | |
| | | | | | Program pro mládež - | | |
| | | | | | volnočasové výchovně | | |
| | | | | | vzdělávací a preventivní | | |
| | | | | | aktivity. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | (Sociální asistence a | | |
| | | | | | poradenství - pomoc rodinám, | | |
| | | | | | které se ocitly v obtížné | | |
| | | | | | životní situaci. Program | | |
| | | | | | funguje jako prevence | | |
| | | | | | umístění dítěte mimo rodinu. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Ambulance klinické | | |
| | | | | | psychologie - ambulantní a | | |
| | | | | | rodinné poradenství, krizová | | |
| | | | | | intervence, terapie, | | |
| | | | | | psychologické vyšetření. | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| ZLÍNSKÝ | Azylový dům pro matky | Hrbová 1561 | obecně prospěšná | P | poradenství a krizová | nepřetržitý provoz | děti a rodiče |
| | a děti | 755 01 Vsetín | společnost | | intervence | | |
| | | tel.: 571 413 300 | | | | | |
| | | 571 421 062 | | | | | |
| | | ld@vs.inext.cz | | | | | |
| | | www.azylovydum.org | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Středisko výchovné péče | Česká ul. 4789 | školské zařízení | A/P | poradenská a psychologická | nepřetržitý provoz, | děti 3 - 18 let, |
| | | 760 05 Zlín | | | pomoc, psychologické a | ambulantní služby - | rodiče |
| | | tel.: 677 242 786 | | | diagnostické vyšetření, | pondělí až pátek od | |
| | | svpdomek@svpdomek.zlinedu.cz | | | krizová intervence, tel. | 8.00 do 16.30 h | |
| | | | | | intervence | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Občanská poradna | Zálešná 1/4057 | nezisková organizace | A | poradenství rodinné | pondělí - pátek | děti, rodiče |
| | | 760 01 Zlín | | | | | |
| | | tel.: 577 012 454 | | | | | |
| | | poradna.zlin@charita.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Poradna pro rodinu, | U náhonu 5208 | Zlínský kraj | A | rodinná mediace | pondělí - pátek | děti, rodiče |
| | manželství a mezilidské | 760 01 Zlín | | | v rozvodových | | |
| | vztahy Zlín | tel.: 577 210 885 | | | a porozvodových situacích | | |
| | | poradna.zlin@volny.cz | | | | | |
| | | www.poradna.zlin.cz | | | | | |
| +-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+
| | Výchovný ústav, | Zámecká 107 | MŠMT | A/P | preventivní speciálně- | nepřetržitý provoz | 3 - 18 let děti |
| | Středisko výchovné péče | 768 04 Střílky | | | pedagogická péče | | |
| | HELP, střední škola | tel.: 573 375 015 | | | a psychologická pomoc dětem | | |
| | a školní jídelna | fax: 573 375 116 | | | s rizikem či s projevy | | |
| | | | | | poruch chování a negativních | | |
| | | | | | jevů v sociálním vývoji; | | |
| | | | | | konzultace, odborné | | |
| | | | | | informace a pomoc osobám | | |
| | | | | | odpovědným za výchovu dítěte | | |
+-----------------+-------------------------+---------------------------------------+------------------------+--------+------------------------------+-----------------------+-------------------+

Použité zkratky:
A ambulantní služby (služby bez pobytu)
KÚ krajský úřad
o. s. občanské sdružení
P služby poskytované v rámci pobytu dítěte v zařízení
SPO sociálně-právní ochrana
ZDVOP zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Příloha č. 1 - Přehled zařízení vhodných pro péči o děti - oběti rodičovského konfliktu
Název
11/2008 SIS Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna 2008, č. j. 258/2007-LO-SP/96, kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle § 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Autor
Ministerstvo spravedlnosti
Zdroj
Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti
Datum vydání
30. září 2008
Účinný od
30. září 2008
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2008
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP