Právní prostor

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

znění účinné od 1. července 2020 do 31. října 2020


455/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. října 1991
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
ve znění zákonů č. 231/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 273/1993 Sb., č. 303/1993 Sb., č. 38/1994 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 136/1994 Sb., č. 200/1994 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 286/1995 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 95/1996 Sb., č. 147/1996 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 49/1997 Sb., č. 61/1997 Sb., č. 79/1997 Sb., č. 217/1997 Sb., č. 280/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 83/1998 Sb., č. 157/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 159/1999 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 358/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 123/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 149/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., č. 249/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 309/2000 Sb., č. 362/2000 Sb., č. 409/2000 Sb., č. 458/2000 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 100/2001 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 164/2001 Sb., č. 256/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 477/2001 Sb., č. 478/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 86/2002 Sb., č. 119/2002 Sb., č. 174/2002 Sb., č. 281/2002 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb., zákonů č. 88/2003 Sb., č. 130/2003 Sb., č. 162/2003 Sb., č. 224/2003 Sb., č. 228/2003 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 354/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 38/2004 Sb., č. 119/2004 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 326/2004 Sb., č. 499/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 695/2004 Sb., č. 58/2005 Sb., č. 95/2005 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 358/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 62/2006 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 191/2006 Sb., č. 212/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 225/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 310/2006 Sb., č. 315/2006 Sb., č. 160/2007 Sb., č. 269/2007 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 130/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 230/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 145/2010 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 160/2010 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 152/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 351/2011 Sb., č. 355/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 428/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 119/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 169/2012 Sb., č. 199/2012 Sb., č. 201/2012 Sb., č. 202/2012 Sb., č. 221/2012 Sb., č. 407/2012 Sb., č. 234/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 279/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 308/2013 Sb., č. 309/2013 Sb., č. 127/2014 Sb., č. 140/2014 Sb., č. 267/2014 Sb., č. 206/2015 Sb., č. 267/2015 Sb., č. 88/2016 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 126/2016 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 229/2016 Sb., č. 258/2016 Sb., č. 304/2016 Sb., č. 64/2017 Sb., č. 65/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 204/2017 Sb., č. 261/2017 Sb., č. 289/2017 Sb., č. 111/2018 Sb., č. 171/2018 Sb., č. 176/2019 Sb., č. 39/2020 Sb., č. 115/2020 Sb. a č. 238/2020 Sb.Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení


HLAVA I
Předmět úpravy


§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.


Živnost


§ 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.


§ 385

(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, 2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu, 2a)
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, 2b)
e) provádění archeologických výzkumů. 2c)

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 2d), nelékařských zdravotnických pracovníků 2e) při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat, 3)
c) advokátů, 4) notářů 5a) a patentových zástupců 6) a soudních exekutorů, 6a)
d) znalců a tlumočníků, 7)
e) auditorů 8) a daňových poradců, 8a)
f) burzovních dohodců 8b),
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů 9) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů, 9a)
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, 10)
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři, 10a)
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání 10b),
k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací 52),
l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.

(3) Živností dále není:
a) činnost bank 11), poskytování platebních služeb 11a), vydávání elektronických peněz 11a), provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování 11a), směnárenská činnost 11d), činnost pojišťoven 12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů 12a), penzijních společností 55), spořitelních a úvěrních družstev 12b), komoditních burz 8b), organizátorů regulovaných trhů 13b), obchodníků s cennými papíry 13b) a jejich vázaných zástupců 13b) a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry 13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem 13b) a jejich vázaných zástupců 13b), činnost ratingových agentur 13c), činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
b) provozování hazardních her,
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, 15)
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu, 16)
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
g) námořní doprava a mořský rybolov, 17)
h) provozování dráhy a drážní dopravy, 18)
i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu 19),
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv a výroba, distribuce a dovoz zdravotnických prostředků, které využívají jadernou energii nebo ionizující záření, 20)
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona, 21)
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob 22) a oznámených subjektů 22c) v oblasti státního zkušebnictví,
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem, 22a)
n) výkon inspekce práce 22b),
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání, 23)
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,
r) zprostředkování zaměstnání, 23a)
s) provozování stanic technické kontroly, 23c)
t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu, 23d)
u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, 23e)
v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování leteckých služeb, činnost výkonných letců a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy 23f),
x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů 23h) vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu, 23i)
z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států, 23j)
aa) provozování pohřebišť, 23k)
ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu, 23l)
ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem, 23m)
ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí, 23n)
ae) archivnictví, 23o)
af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, 23p)
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona 23q),
ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
ai) poskytování zdravotních služeb 55a),
aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu 56),
ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního předpisu 57).

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
2a) Zákon č. 121/2000 Sb.
2b) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2c) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
2d) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
2e) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.
6a) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
7) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.
8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
8b) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.
9a) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
10a) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
10b) § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
13b) Zákon č. 256/2004 Sb.
13c) Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
19) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
20) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
§ 62 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 79/1997 Sb.
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
22c) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
23) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
23f) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
23h) § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
23i) § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
23j) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
23k) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
23m) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
23o) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
23p) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
23q) Zákon č. 179/2006 Sb.
52) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb.
55) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
55a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
56) § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
57) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.


§ 45

zrušen


HLAVA II
Provozování živnosti


§ 520

Subjekty oprávněné provozovat živnost

(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem.

(2) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen "zahraniční osoba"), může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu na jejím území 24b), 38e).

(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, 24a) pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.

(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené občanem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona 24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu 24c).

(6) Fyzická osoba, jíž byla udělena mezinárodní ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky.

------------------------------------------------------------------
24a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24c) § 503 občanského zákoníku.
38e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.


§ 618

Všeobecné podmínky provozování živnosti

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou
a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti 58), a
b) bezúhonnost.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena 25a).

(3) Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů a u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a). U osob, které nejsou občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, se bezúhonnost prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a výpisem z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost stejně jako občané České republiky. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu 25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují. V případě, že rozhodnutí bylo vydáno soudem cizího státu, je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat předložení opisu pravomocného rozhodnutí soudu od osoby, která živnost ohlašuje nebo která žádá o koncesi. Nepředloží-li tato osoba živnostenskému úřadu opis ve stanovené lhůtě, platí, že neodstranila závady ohlášení nebo žádosti o koncesi. Živnostenský úřad v takovém případě postupuje podle § 47 odst. 5 nebo § 53 odst. 2.

-----------------------------------------------------------------
25a) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.
25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
58) § 33 občanského zákoníku.


§ 6a2

zrušen


§ 715

Zvláštní podmínky provozování živnosti

(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.

(3) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy. 22b)

(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením obchodního závodu (dále jen "závod") nebo odštěpného závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen "pracovněprávní vztah"). Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie
a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení závodu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace 25c).

(6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zákonem upravujícím ochranu osobních údajů 25d).

------------------------------------------------------------------
22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
25c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
25d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


§ 7a8

zrušen


§ 821

Překážky provozování živnosti

(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne
a) prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty,
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu.

(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo od právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.

(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce.

(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

(5) Fyzická nebo právnická osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže po dobu trvání tohoto zákazu živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno. Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu 25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, nemůže po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění stejnou živnost provozovat
a) fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
b) fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu, prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránila,
c) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
d) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že právnická osoba prokáže, že tento člen vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránil.

(7) zrušen

------------------------------------------------------------------
25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.


§ 9

Rozdělení živností

Živnosti jsou:
a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení,
b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.


§ 1020

Živnostenské oprávnění

(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního nebo obdobného rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:
a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení; to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé, § 47 odst. 68,
b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese; to neplatí v případě uvedeném v § 54 odst. 3.

(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu, 28a) které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).

(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění
a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 5 písm. a), b) nebo c) (dále jen "výpis"),
b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 28c) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které hodlají na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím svého odštěpného závodu, nebo zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám.

(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku, pokud se na základě jiného zákona do takového rejstříku zapisují. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil; v případě koncese tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.

(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob 28d).

(7) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.

------------------------------------------------------------------
28a) Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.


Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce


§ 1117

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7.

(3) Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit
a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7),
b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího odštěpného závodu umístěného na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem.

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 11).

(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně s výjimkou odstavce 8.

(10) Pokud podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce přestal vykonávat funkci nebo přestal splňovat zákonem stanovené požadavky, může podnikatel provozovat živnost bez odpovědného zástupce jen v případě, že tak stanoví jiný právní předpis, a za podmínek jím stanovených. Živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce a uvede, že živnost je dočasně provozována bez odpovědného zástupce.

(11) Pokud zvláštní právní předpis stanoví podmínky provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce odlišně, ustanovení odstavců 1 až 9 se nepoužijí.


§ 125

zrušen


§ 1318

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele

(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví
a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti 29),
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner 28a), i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu 26), nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce 59),
e) pozůstalý manžel nebo partner 28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo
f) svěřenský správce 60), pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.

(2) Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce. Nesplňuje-li osoba uvedená v první větě, která hodlá pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 2 větě první, která oznámila podle odstavce 2 pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí tuto skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozování živnosti jí zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele.

(4) Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce ustanoven později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský nebo insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle odstavce 2 nebo 3, může po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v provozování živnosti osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování živnosti podle odstavce 2, nebo svěřenský správce, pokud byla majetková práva vztahující se k provozování živnosti pořízením pro případ smrti vložena do svěřenského fondu. Pokračování v provozování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení řízení o pozůstalosti oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi podle tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která oznámila pokračování v provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.

(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5 se použijí § 45, 46 a 50 obdobně.

(7) Pro účely zápisu do živnostenského rejstříku soud poskytne na žádost živnostenského úřadu údaj o pravomocném skončení řízení o pozůstalosti po zemřelém podnikateli.

------------------------------------------------------------------
26) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
28a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
29) § 1553 až 1560 občanského zákoníku. § 157 až 159 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
59) § 197, 203 až 205 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
60) § 1448 až 1456 občanského zákoníku.


§ 1414

Při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo při převodu jmění na společníka postupem podle zvláštního právního předpisu 29a) může nástupnická obchodní společnost nebo družstvo, která dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění, popřípadě přejímající společník, který je fyzickou osobou a nemá dosud příslušné živnostenské oprávnění, pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zaniklé nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva za předpokladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 a 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi.

------------------------------------------------------------------
29a) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.


§ 152

zrušen


§ 163

zrušen


Provozovny


§ 1716

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen "automat") a mobilní provozovna.

(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů 29b). Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.

(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede
a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
b) identifikační číslo osoby,
c) adresu provozovny, popřípadě její umístění a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
d) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob 28d), nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.

(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům 29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy 29e).

-----------------------------------------------------------------
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
29b) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
29c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
29e) Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.


§ 1810

(1) Obec může vydat tržní řád formou nařízení obce 29f). V tržním řádu vymezí místa pro nabídku a prodej zboží (dále jen "prodej zboží") a pro nabídku a poskytování služeb (dále jen "poskytování služeb") mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem 29g). Těmito místy jsou tržnice a tržiště (dále jen "tržiště").

(2) Obec může tržním řádem vymezit
a) kapacitu a požadavky na vybavenost tržišť,
b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
d) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu, nebo
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště pro zajištění řádného užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

(3) Obec může tržním řádem dále
a) rozdělit tržiště podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby, nebo
b) stanovit, že se tržní řád nevztahuje na některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu.

(4) Obec může nařízením obce 29f) stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části zakázány.

------------------------------------------------------------------
29f) § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
29g) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST DRUHÁ
Druhy živností


HLAVA I
Živnosti ohlašovací


§ 195

Ohlašovacími živnostmi jsou
a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,
b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,
c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.


DÍL 1
Živnosti řemeslné


§ 203

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.


Odborná způsobilost


§ 2113

(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem 30) v příslušném oboru vzdělání,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou 31) v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání 31) v příslušném oboru vzdělání,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání 31a) v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace 25c), nebo
f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací 23q).

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

------------------------------------------------------------------
23q) Zákon č. 179/2006 Sb.
25c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
30) Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
31) Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31a) § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


§ 229

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem 30) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou 31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání 31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání 31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) řádném ukončení rekvalifikace 30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
f) vykonání šestileté praxe v oboru.

------------------------------------------------------------------
30) Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
30a) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.
31) Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31a) § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


DÍL 2
Živnosti vázané


§ 233

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.


§ 247

Odborná způsobilost

(1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.


DÍL 3
Živnost volná


§ 257

(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).

(2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.


HLAVA II
Živnosti koncesované


§ 263

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.


§ 278

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti

(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.


ČÁST TŘETÍ
Rozsah živnostenského oprávnění


§ 288

(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen "rozsah oprávnění") se posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(2) Je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem.

(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad.


§ 293

zrušen


§ 302

zrušen


§ 3128

Povinnosti podnikatele

(1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11), je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.

(2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), a zahraniční osoba odštěpný závod, pokud jej zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba odštěpný závod. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny 53), zvláštní matriky 53) nebo na adrese sídla správního orgánu 54), který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.

(3) Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.

(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.

(6) Identifikační údaje odstavců 4 a 5 je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.

(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.

(8) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.

(9) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.

(10) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni zaměstnancům živnostenského úřadu prokázat totožnost.

(11) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených v odstavci 2, které se týkají označení objektu, v němž má sídlo nebo odštěpný závod, povinností stanovených v odstavcích 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

(12) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

(13) Na základě oznámení podle odstavců 11 a 12 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

(14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(15) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.

(16) Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny 53), zvláštní matriky 53) nebo adresu sídla správního orgánu 54); to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.

(17) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů. 33)

(18) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy. 23d)

(19) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.

------------------------------------------------------------------
23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
33) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
54) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb.


§ 31a2

zrušen


§ 322

zrušen


§ 338

zrušen


Rozsah oprávnění


§ 346

(1) Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také
a) pronajímat zboží,
b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,
c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost,
d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,
e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.

(2) Podnikatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.

(3) Vyžadují-li činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.

(4) Podnikatel má právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží, k jehož prodeji je oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem.


§ 353

zrušen


§ 361

zrušen


§ 371

zrušen


§ 382

zrušen


§ 392

zrušen


§ 402

zrušen


§ 411

zrušen


§ 423

(1) Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti.

(2) Podnikatel má dále právo:
a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství,
b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej výrobků, které vyrábí,
c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i příslušenství,
d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.

(3) Nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků podle odstavce 2 písm. a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha výrobní živnosti.


§ 433

Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje přiměřeně na podnikatele, který provozuje živnost, při níž poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb, zůstane-li zachována povaha živnosti.


§ 446

Podnikatel oprávněný k přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích.


ČÁST ČTVRTÁ
Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík


HLAVA I
Ohlašování živnosti


§ 4522

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.

(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, adresu bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, dále adresu bydliště mimo území České republiky, adresu místa pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) adresu sídla,
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5,
i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c) zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen "titul nebo vědecká hodnost"), pokud je budou při provozování živnosti používat,
j) případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla na adresu bydliště,
k) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady.

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede
a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu bydliště nebo adresu místa pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, datum vzniku funkce, a u právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a datum vzniku funkce; údaje týkající se členů statutárního orgánu neuvádí právnická osoba, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem 68) (dále jen "veřejný rejstřík"),
b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, jde-li o zahraniční právnickou osobu; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
g) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c), pokud je budou při provozování živnosti používat,
h) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady.
i) zrušeno

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.

(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů.

------------------------------------------------------------------
68) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.


§ 45a11

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též
a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
b) podat přihlášku k důchodovému pojištění,
c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též
oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

(4) Živnostenský úřad předá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. a)c), Úřadu práce České republiky - příslušné krajské pobočce a na území hlavního města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu údaje podle odstavce 1 písm. d) a podle odstavce 2 a příslušné zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. e).

(5) Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2 a obsažených na tiskopise podle odstavce 3.

(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn, živnostenský úřad předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 45b1

(1) Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

(2) Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

(3) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo v oznámení o změně registračních údajů podle odstavců 1 a 2 lze učinit pouze
a) elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo
b) ústně do protokolu.

(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje podle odstavců 1 a 2 v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku k registraci a pro oznámení o změně registračních údajů.

(5) K předání údajů správci daně musí dojít do 3 pracovních dnů ode dne, kdy osoba podle odstavce 1 nebo 2 učinila vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto údaje.

(6) Na předání údajů živnostenským úřadem správci daně se hledí jako na podání přihlášky k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů, které učinila osoba podle odstavce 1 nebo 2.


§ 4622

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,
a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou 25b) obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty třetí. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle písmene a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle písmene b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky odštěpný závod, doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie,
f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny 53), zvláštní matriky 53) nebo na adrese sídla správního orgánu 54), nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 69),
h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu 36i).

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení
a) je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
b) nevydává-li stát uvedený v písmenu a) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
e) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
g) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěn odštěpný závod zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
h) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 69),
i) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu. 36i)

(3) Podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, 31d) v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. 31e)

(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.

(6) Ohlašovatel není povinen připojit k ohlášení doklady uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud dokládané skutečnosti jsou zjistitelné ze základních registrů nebo pokud si tyto skutečnosti může živnostenský úřad ověřit bezúplatně dálkovým přístupem z údajů katastru nemovitostí. Ohlašovatel dále není povinen připojit doklady podle odstavce 1 písm. a), b), d) a f) a odstavce 2 písm. a), b), d), f) a g) vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 2 písm. a) a b) nesmí být starší než 3 měsíce.

(7) Jsou-li doklady uvedené v odstavci 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d), f) a g) předloženy v listinné podobě, živnostenský úřad z nich vytvoří elektronické kopie, které ukládá podle § 60 odst. 1 do živnostenského rejstříku.

------------------------------------------------------------------
25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
31d) § 108 zákona č. 561/2004 Sb.
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
31e) § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.
36i) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
54) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb.
69) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.


§ 4725

(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede
a) jméno a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození podnikatele a adresa jeho bydliště, u zahraniční osoby adresa bydliště mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice, byl-li zřízen,
b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,
d) adresa sídla,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění; u osoby, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5, se touto dobou rozumí doba povoleného pobytu,
f) den vzniku živnostenského oprávnění,
g) datum a místo vydání výpisu.

(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede
a) obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice,
b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,
c) doba platnosti živnostenského oprávnění,
d) den vzniku živnostenského oprávnění,
e) datum a místo vydání výpisu.

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.

(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis.

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu výpis s údaji podle § 47 odst. 2 s výjimkou údaje podle písmene e). Právo provozovat živnost vznikne této osobě dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost ohlášena. Nesplňuje-li zahraniční fyzická osoba všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu 24b) do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky 37), živnostenský úřad do 5 pracovních dnů vydá výpis podle § 47 odst. 2. Nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Stejně živnostenský úřad rozhodne i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu podle odstavce 7. Živnostenský úřad do živnostenského rejstříku zapíše skutečnost, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.

(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu a podnikateli vydá výpis.

------------------------------------------------------------------
24b) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
37) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


§ 4820

(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 7) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, sídla nebo umístění odštěpného závodu zahraniční osoby, příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, a rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do veřejných rejstříků. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 10 a 11.

(2) Živnostenský úřad neprodleně oznámí Ministerstvu vnitra vydání výpisu zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese.

(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento zákon nestanoví jinak.


§ 4917

(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech 28d), v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel 38e), pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců 31g), pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo veřejných rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Předloží-li podnikatel doklady uvedené v § 46 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d), f) a g), postupuje živnostenský úřad podle § 46 odst. 7 obdobně.

(2) Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle odstavce 1 věty první platí § 46 odst. 6 přiměřeně.

(3) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo. Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1 a živnostenský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.

(4) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti podle § 58 odst. 3.

(5) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.

(6) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis změny nebo doplnění do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem, postupuje podle § 47 odst. 10 obdobně.

(7) Při nápravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností v zápisu změny nebo doplnění v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj postupuje živnostenský úřad podle ustanovení § 47 odst. 11 obdobně.

------------------------------------------------------------------
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
31g) § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
38e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.


HLAVA II
Řízení o koncesi


§ 509

Náležitosti žádosti o koncesi

(1) Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu.

(2) Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2, 3 a 5 a § 46 obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.

(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:
a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce,
b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce.

(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.


§ 517

zrušen


§ 5213

Projednání žádosti

(1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi nebo, pokud to zvláštní právní předpis vyžaduje, žádost o schválení ustanovení odpovědného zástupce, spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska; tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak. Jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán. Toto stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v případě, že orgán uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního předpisu.

(2) Podala-li žádost o koncesi zahraniční fyzická osoba, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5, postupuje živnostenský úřad podle § 47 odst. 7 a 8 přiměřeně.


§ 537

Rozhodování o koncesi

(1) Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti.

(2) Není-li splněna některá z podmínek podle odstavce 1 nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, živnostenský úřad žádost zamítne.

(3) Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese.

(4) Osobě uvedené v § 5 odst. 5 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu povoleného pobytu.

(5) Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese se použije ustanovení § 47 odst. 2 písm. a) až e) a § 47 odst. 3 písm. a) až c) obdobně. V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3.


§ 5413

(1) Živnostenský úřad do pěti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

(2) Pro vydání výpisu se použije ustanovení § 47 odst. 2, 3 a 11 obdobně.

(3) Pokud zahraniční fyzická osoba, která je podle § 5 odst. 5 povinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 odst. 8, tento doklad nedoloží, má se za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.

(4) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku nebyl proveden v souladu s rozhodnutím o udělení koncese, nebo že údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem rozhodnutí o udělení koncese, neodpovídají skutečnosti, provede opravu zápisu v živnostenském rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o opravě zápisu.


§ 557

(1) Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí obdobně.

(2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, o její změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který je příslušný k vydání stanoviska podle § 52 odst. 1.


§ 5617

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi

(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud se jedná o změny a doplnění již zapsané v základních registrech 28d), v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel 38e), pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců 31g), pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo veřejných rejstříků zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku. Předloží-li podnikatel doklady uvedené v § 46 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a v odstavci 2 písm. a), b), d), f) a g), postupuje živnostenský úřad podle § 46 odst. 7 obdobně.

(2) Pro předkládání dokladů k oznámení změn a doplnění podle odstavce 1 věty první platí § 46 odst. 6 přiměřeně.

(3) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění. Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1, a živnostenský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.

(4) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.

(5) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje přiměřeně ustanovení § 52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese podle § 27 odst. 3 zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu.

(6) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.

(7) Pro opravu chybného zápisu změny nebo doplnění údajů do živnostenského rejstříku živnostenský úřad přiměřeně použije ustanovení § 54 odst. 4 nebo § 47 odst. 11.

------------------------------------------------------------------
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
31g) § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
38e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.


HLAVA III
Zánik živnostenského oprávnění


§ 5712

(1) Živnostenské oprávnění zaniká:
a) smrtí podnikatele, nejde-li o případy podle § 13,
b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,
c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,
d) výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámí, že hodlá v provozování živnosti pokračovat, nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení koncese vydané na dobu určitou. Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu. Nedoloží-li toto povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila, a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, a to minimálně na dobu povoleného pobytu. Není-li povolení doloženo ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty.

(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2.


§ 5820

(1) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže
a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo b),
b) nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné,
c) podnikatel o to požádá, nebo
d) podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2.

(2) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

(3) Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu.

(4) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, pokud zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje.

(5) Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11.

(6) Živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li porušovány povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

(7) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu. Je-li zahájeno řízení o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo 3, nelze rozhodnout o zrušení téhož živnostenského oprávnění na žádost podnikatele dříve, než bude rozhodnuto o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo 3.

(8) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 a 3 nebo o pozastavení provozování živnosti v provozovně podle odstavce 6 živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat; tato doba nesmí být delší než 1 rok. Nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, které k pozastavení vedly, živnostenský úřad podle okolností případu opětovně rozhodne o pozastavení provozování živnosti v provozovně, nebo živnostenské oprávnění podnikatele zruší.


§ 595

zrušen


HLAVA IV
Živnostenský rejstřík


§ 6022

(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy 38d) vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem uvedené v § 46 odst. 7.

(2) Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
a) identifikační údaje, a to u
1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla,
2. zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
3. právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje uvedené v bodech 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu,
4. zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa odštěpného závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
5. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
6. právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce,
7. vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
8. odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení výkonu jeho funkce,
b) předmět podnikání,
c) druh živnosti,
d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. c) a d), včetně identifikačního čísla provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 6,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění,
f) datum vzniku živnostenského oprávnění,
g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
h) datum zániku živnostenského oprávnění,
i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,
j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,
k) vstup právnické osoby do likvidace,
l) překážky provozování živnosti podle § 8,
m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou pokut uložených příkazem na místě,
n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4] a podmínkám provozování živnosti (§ 27),
o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,
p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se zapisují přiměřeně podle písmene a),
q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
r) adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h).

(3) Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v odstavci 2, pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem v části tvořené
a) údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m) a r), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,
b) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění,
c) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
d) dokumenty uloženými podle odstavce 1.

(4) Živnostenský úřad poskytuje
a) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými právními předpisy,
b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem, a to v rozsahu uvedeném v odstavci 5 písm. b) až d).

(5) Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek uvedených v odstavci 4 o jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského rejstříku
a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,
b) úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2,
c) částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

(6) Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.

(7) Žádost o poskytnutí sestavy podle odstavce 6 je možné podat u úřadu příslušného podle § 71 odst. 5 tohoto zákona; žádost musí kromě náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat rozsah požadované sestavy.

(8) Sestava podle odstavce 6 se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty první, případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti.

(9) Jiné údaje než údaje uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 se neposkytují, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(10) Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský úřad České republiky 39) zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku podle odstavce 5 písm. b) se rovněž vydávají jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy 38d). Údaje z živnostenského rejstříku poskytuje Živnostenský úřad České republiky orgánům uvedeným v § 48, orgánům podle jiného právního předpisu a správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně jiným dohodnutým způsobem. Při předávání údajů podle § 45a a § 45b se postupuje obdobně.

(11) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Živnostenskému úřadu České republiky, krajským a obecním živnostenským úřadům 39) pro potřeby řízení před těmito úřady podle tohoto zákona, pro potřeby vedení živnostenského rejstříku a pro výkon jejich kontrolní působnosti podle jiných právních předpisů 70)
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(12) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
e) druh a číslo identifikačního dokladu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(13) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
h) omezení svéprávnosti.

(14) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil.

(15) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(16) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít a uchovávat vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

------------------------------------------------------------------
38c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
39) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
70) Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST PÁTÁ
Živnostenská kontrola a přestupky


HLAVA I
Živnostenská kontrola


§ 60a14

(1) Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.

(2) Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.


§ 60b10

Vydává-li obec nebo kraj průkaz osoby vykonávající kontrolu, prokazují se zaměstnanci živnostenského úřadu při kontrole tímto průkazem. Nevydává-li obec nebo kraj průkaz podle věty první, prokazují se zaměstnanci živnostenského úřadu vykonávající kontrolu písemným pověřením k jednotlivé kontrole. Poskytnutí informací o výsledku kontroly u podnikatele nebo o výsledku správního řízení vedeného s podnikatelem jinému správnímu orgánu na základě jeho žádosti a pro účely kontroly nebo správního řízení není porušením mlčenlivosti zaměstnance podle zvláštního právního předpisu 39).

------------------------------------------------------------------
39) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.


§ 60c2

Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.


§ 60d2

(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti.

(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

(3) zrušen


§ 60e8

zrušen


HLAVA II
Přestupky


§ 6112

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce, nebo
b) jako správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, likvidační nebo insolvenční správce v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo neustanoví odpovědného zástupce.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti podle
a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo
b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo
c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

(5) Přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat příkazem na místě.


Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob


§ 6214

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti,
b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,
c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce,
d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
e) v rozporu s § 17 odst. 3
1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny, nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo
2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
f) v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,
g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy,
i) poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,
j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí sídlo nebo odštěpný závod,
k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31 odst. 3,
l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází,
m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,
n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,
o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8,
p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31 odst. 9,
q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,
r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14,
s) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,
t) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,
u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů anebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,
v) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo
w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich.

(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
c) v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t), u),
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), j), o), p), s), nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3,
c) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. v), w),
e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. q).

(5) zrušen


§ 639

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo
c) předmětem živnosti koncesované,
aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

(3) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.


§ 63a6

zrušen


§ 6411

Společná ustanovení

(1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní živnostenské úřady.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.HLAVA III

zrušena včetně nadpisu


§ 6511

zrušen


HLAVA IV

zrušena včetně nadpisu


§ 6610

zrušen


ČÁST ŠESTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení


HLAVA I
Společná ustanovení


§ 674

(1) Adresou na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí kombinace údajů o adresním místě zapsaná v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 71). Adresa se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu následujících údajů:
a) název obce nebo vojenského újezdu, v hlavním městě Praze se za názvem obce uvede číslo městského obvodu,
b) název části obce, v hlavním městě Praze název katastrálního území,
c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu,
d) název ulice, pokud je v registru územní identifikace, adres a nemovitostí zapsán,
e) číslo popisné nebo evidenční,
f) číslo orientační, pokud bylo přiděleno, včetně dodatku.

(2) Adresa mimo území České republiky se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu údajů název obce a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní směrovací číslo a název státu.

------------------------------------------------------------------
71) Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


§ 687

Součinnost orgánů státní správy

(1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů vzájemně spolupracují, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému živnostenskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V téže lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejich činnosti. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem.42)

(2) Živnostenské úřady ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informují jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.

------------------------------------------------------------------
42) Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


§ 694

zrušen


§ 69a8

(1) Občan členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 56 a následujícími Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 56 a následujícími Smlouvy o fungování Evropské unie.

(3) Občané dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území těchto států se považují pro účely tohoto ustanovení za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.

(4) Na poskytování služeb podle tohoto paragrafu se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, s výjimkou
a) povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování služeb, a to průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost, a
b) povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které tato příloha stanoví; podmínka odborné způsobilosti pro účely této přílohy se považuje za splněnou, doloží-li osoba poskytující služby za osoby v závislém postavení vykonávající činnosti podle tohoto zákona doklad o jejich vzdělání, které je v členském státě původu odborně připravuje pro výkon předmětné regulované činnosti, nebo není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována, doklad o tom, že předmětnou činnost vykonávaly v jednom nebo více členských státech nejméně po dobu jednoho roku během předcházejících deseti let.

(5) Fyzické osoby uvedené v odstavci 1 poskytující služby v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen "regulovaná činnost"), jsou povinny písemně oznámit poskytování služeb na území České republiky uznávacímu orgánu, včetně doložení dokladů, podle zvláštního právního předpisu 43). Na právnické osoby uvedené v odstavci 2 se § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace vztahuje přiměřeně. Doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí ustanovená osoba, která odpovídá za řádné poskytování služby.

(6) U osob poskytujících služby v regulovaných činnostech, které jsou živnostmi, je živnostenský úřad oprávněn při kontrole podle § 60a kontrolovat splnění povinnosti písemně oznámit poskytování služby uznávacímu orgánu 44). Živnostenský úřad může kontrolovat též plnění povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti.

------------------------------------------------------------------
43) § 36a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
44) § 36a odst. 4 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.


§ 7012

(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za občana členského státu Evropské unie i
a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace,
b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v písmenu a) 61),
c) osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a její rodinný příslušník,
d) občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta 62),
e) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě 63),
f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt 64),
g) občan třetí země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem 66),
h) držitel modré karty Evropské unie 67).

(2) Na osoby uvedené v odstavci 1 písm. c)h) se nevztahuje oprávnění podle § 69a.

(3) Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Za osobu podle předchozí věty se za podmínek a v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob považuje také právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem Švýcarské konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederace.

(4) Pokud tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a výkon činnosti na území těchto států.

------------------------------------------------------------------
61) Článek 23 a článek 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
62) Článek 11 odst. 1 písm. a) a článek 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
63) Čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.
64) Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
66) Článek 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.
67) Článek 14 odst. 1 a 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.


§ 7112

Místní příslušnost

(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

(2) V řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.

(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních právních předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je místně příslušný podle odstavce 2. Tento úřad provede příslušný zápis do živnostenského rejstříku.

(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.

(5) Sestavu podle § 60 odst. 6 vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky. Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle umístění provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání.

(6) Uvede-li ohlašovatel živnosti v ohlášení nebo žadatel o koncesi v žádosti adresu pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) nebo podle § 45 odst. 3 písm. h), jsou všechny živnostenské úřady povinny mu doručovat na uvedenou adresu; to neplatí, pokud má tato osoba zřízenu datovou schránku.


§ 728

(1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 28c); to neplatí v případě žádosti o sestavu podle § 60 odst. 6.

(2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel obecní živnostenský úřad nezvolí, doručí se podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Je-li podání učiněno u zastupitelského úřadu a nezvolí-li si podatel obecní živnostenský úřad, určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu podle správního řádu.

(3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením včetně příloh obecnímu živnostenskému úřadu.

(4) Podání se doručuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup s využitím komunikační infrastruktury živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle odstavce 2 listinnou podobu podání.

------------------------------------------------------------------
28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.


§ 733

Mezinárodní smlouvy

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů.


§ 73a11

Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné.


HLAVA II
Přechodná a závěrečná ustanovení


§ 74

Zachování dosavadních oprávnění

(1) V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.

(2) Fyzické osoby, kterým uplynutím lhůty podle odstavce 1 zanikne oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti volné nebo řemeslné, nabývají současně živnostenského oprávnění k těmto živnostem. Živnostenský list vydá živnostenský úřad ve lhůtě stanovené v odstavci 1.

(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona mají oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti vázané nebo koncesované, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené zákonem nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.

(4) Právnické osoby, které mají ke dni účinnosti zákona podnikatelské oprávnění k činnostem, které jsou živnostmi, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že ustanovily odpovědného zástupce, který splňuje podmínky podle zákona. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.

(5) Jestliže osoby uvedené v odstavcích 3 a 4 živnostenskému úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáží splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenské oprávnění jim nevznikne. V pochybnostech rozhodne o tom, zda podmínky provozování živnosti splněny jsou, živnostenský úřad.


§ 75

(1) Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která je živností, podané podle dosavadních předpisů, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se považují za ohlášení nebo za žádost o koncesi.

(2) Žádosti o oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti k činnosti, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se podle obsahu považují za žádost o koncesi nebo za ohlášení živnosti vázané. Příslušný orgán státní správy je postoupí živnostenskému úřadu a k žádosti o koncesi připojí stanovisko jako podklad pro rozhodnutí.

(3) Fyzické osoby, které získaly oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti a před účinností tohoto zákona nepožádaly o registraci, připojí je k žádosti o koncesi nebo k ohlášení živnosti vázané. Při rozhodování o koncesi nahrazují tyto doklady stanovisko příslušného orgánu státní správy.


§ 76

Živnosti, které podle zvláštních předpisů mohou provozovat organizace, jsou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek oprávněny provozovat i fyzické osoby.


§ 77

Oprávnění k podnikatelské činnosti a podnikatelská oprávnění k činnostem, které nejsou živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.


§ 785

Živnostenský úřad příslušný obdobně podle § 71 odst. 2 části věty první před středníkem přidělí do 30. června 2012 provozovně zřízené před 1. červencem 2010 identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob 28d).

------------------------------------------------------------------
28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.


§ 79

Likvidace majetku pro předlužení

(1) Překážkou provozování živnosti vzniklou před nabytím účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se rozumí likvidace majetku pro předlužení. 47)

(2) K likvidaci majetku pro předlužení, která byla provedena před 1. lednem 1990, se nepřihlíží.

------------------------------------------------------------------
47) § 352 až 354 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.


§ 80

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje:
1. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., kromě § 12a až 12e,
2. § 2 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků,
3. § 4 zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků,
4. § 3 zákona č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, ve znění zákona č. 108/1950 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského,
5. § 3 zákona č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami,
6. § 1 odst. 2 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve znění zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví,
7. § 3 zákona č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků,
8. § 8 zákona č. 124/1948 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.


§ 81111

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Živnosti řemeslné
(K § 20)


Část A

Řeznictví a uzenářství
Mlékárenství
Mlynářství
Pekařství, cukrářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Zpracování kůží a kožešin
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
Broušení a leptání skla
Zpracování gumárenských směsí
Zpracování kamene
Slévárenství, modelářství
Kovářství, podkovářství
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Galvanizérství, smaltérství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Hodinářství
Zlatnictví a klenotnictví
Truhlářství, podlahářství
Výroba a opravy hudebních nástrojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zednictví
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Izolatérství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Kamnářství
Opravy silničních vozidel
Holičství, kadeřnictví


Část B

Barvení a chemická úprava textilií
Čištění a praní textilu a oděvů
Kominictví


Část C

Hostinská činnost
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Živnosti vázané
(K § 23 a 24)

+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Předmět podnikání | Požadovaná odborná způsobilost | Poznámka |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Geologické práce *) | osvědčení o odborné způsobilosti vydané | *) s výjimkou geologických |
| | Ministerstvem životního prostředí **) | prací, které jsou |
| | | hornickou činností nebo |
| | | činností prováděnou |
| | | hornickým způsobem podle |
| | | § 2 a § 3 zákona |
| | | č. 61/1988 Sb., |
| | | o hornické činnosti, |
| | | výbušninách a o státní |
| | | báňské správě, ve znění |
| | | zákona č. 128/1999 Sb. |
| | | a zákona č. 206/2002 Sb. |
| | | |
| | | **) § 3 odst. 3 zákona |
| | | č. 62/1988 Sb., |
| | | o geologických pracích, |
| | | ve znění zákona |
| | | č. 3/2005 Sb. |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Zpracování tabáku a výroba | a) vysokoškolské vzdělání ve | zákon č. 353/2003 Sb., |
| tabákových výrobků | ve studijním programu a studijním | o spotřebních daních, ve |
| | oboru zaměřeném na potravinářskou | znění pozdějších předpisů |
| | chemii nebo zemědělství a 1 rok | |
| | praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | |
| | vzdělání zaměřeném na potravinářskou | |
| | chemii nebo zemědělství a 3 roky | |
| | praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném | |
| | na potravinářskou chemii nebo | |
| | zemědělství a 3 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, | |
| | nebo zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 4 roky praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Výroba nebezpečných chemických | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | *) § 5 odst. 1 písm. f) a g) |
| látek a nebezpečných chemických | programu a studijním oboru zaměřeném | zákona č. 350/2011 Sb., |
| směsí a prodej chemických | na chemii, hornictví, hutnictví, | o chemických látkách |
| látek a chemických směsí | strojírenství, stavebnictví, | a chemických směsích |
| klasifikovaných jako vysoce | elektrotechniku, požární ochranu, | a o změně některých |
| toxické *) a toxické *) | potravinářství, lékařství, | zákonů (chemický zákon); |
| | veterinární lékařství, farmacii, | pro výrobu chemické látky |
| | přírodní vědy, zemědělství nebo | a chemické směsi se |
| | lesnictví a 1 rok praxe v oboru, | nepožaduje živnostenské |
| | nebo | oprávnění pro tuto |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | živnost, pokud výroba |
| | vzdělání zaměřeném na chemii, | chemické látky a |
| | hornictví, hutnictví, strojírenství, | chemické směsi je |
| | stavebnictví, požární ochranu, | současně předmětem další |
| | elektrotechniku, zdravotnictví, | živnosti uvedené v této |
| | farmacii, veterinární vědy, | příloze nebo v příloze |
| | zemědělství nebo lesnictví | č. 3 zákona č. 455/1991 |
| | a 3 roky praxe v oboru, | Sb., ve znění zákona |
| | nebo | č. 130/2008 Sb., zákona |
| | c) střední vzdělání s maturitní | č. 145/2010 Sb. a zákona |
| | zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném | č. 155/2010 Sb. |
| | na chemii, hornictví, hutnictví, | |
| | strojírenství, stavebnictví, požární | **) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | ochranu, elektrotechniku, | o ověřování a uznávání |
| | zdravotnictví, farmacii, veterinární | výsledků dalšího |
| | vědy, zemědělství nebo lesnictví | vzdělávání a o změně |
| | a 3 roky praxe v oboru, | některých zákonů (zákon |
| | nebo | o uznávání výsledků |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci nebo | dalšího vzdělávání), |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | ve znění pozdějších |
| | pro příslušnou pracovní činnost | předpisů |
| | vydaný zařízením akreditovaným | |
| | podle zvláštních právních předpisů, | |
| | nebo zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 4 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), | |
| | b), c), d) nebo e) živnostenského | |
| | zákona, nebo | |
| | f) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | chemika pro obsluhu zařízení podle | |
| | zvláštního právního předpisu **) a | |
| | 4 roky praxe v oboru; | |
| | | |
| | pro prodej chemických látek | |
| | a chemických směsí klasifikovaných | |
| | jako vysoce toxické a toxické lze | |
| | odbornou způsobilost prokázat též: | |
| | a) dokladem o nejméně pětileté | |
| | nepřetržité praxi v oboru | |
| | v postavení podnikatele nebo | |
| | vedoucího zaměstnance, | |
| | nebo | |
| | b) dokladem o nejméně dvouleté | |
| | nepřetržité praxi v oboru | |
| | v postavení podnikatele nebo | |
| | vedoucího zaměstnance a dokladem | |
| | o ukončeném vzdělání v oboru, | |
| | nebo | |
| | c) dokladem o nejméně tříleté | |
| | nepřetržité praxi v oboru | |
| | v postavení podnikatele nebo | |
| | vedoucího zaměstnance a dokladem | |
| | o rekvalifikaci nebo jiným dokladem | |
| | o kvalifikaci vydaným příslušným | |
| | orgánem státu, | |
| | nebo | |
| | d) dokladem o nejméně tříleté | |
| | nepřetržité praxi v oboru | |
| | v postavení zaměstnance a dokladem | |
| | o ukončeném vzdělání v oboru, | |
| | nebo | |
| | e) dokladem o čtyřleté nepřetržité | |
| | praxi v oboru v postavení | |
| | zaměstnance a dokladem | |
| | o rekvalifikaci nebo jiným dokladem | |
| | o kvalifikaci vydaným příslušným | |
| | orgánem státu | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Výroba a opravy sériově | a) odborná způsobilost k výkonu | *) zákon č. 96/2004 Sb., |
| zhotovovaných | povolání ortotik - protetik podle | o podmínkách získávání a |
| - protéz, | zvláštního právního předpisu *), | uznávání způsobilosti |
| - trupových ortéz, | nebo | k výkonu nelékařských |
| - končetinových ortéz, | b) odborná způsobilost k výkonu | zdravotnických povolání |
| - měkkých bandáží | povolání ortoticko-protetický | a k výkonu činností |
| | technik podle zvláštního právního | souvisejících |
| | předpisu *) a 3 roky praxe v oboru, | s poskytováním zdravotní |
| | nebo | péče a o změně některých |
| | c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | zákonů |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | (zákon o nelékařských |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | zdravotnických |
| | zařízením akreditovaným podle | povoláních), ve znění |
| | zvláštních právních předpisů, | pozdějších předpisů |
| | nebo zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 3 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), | |
| | b), c), d) nebo e) živnostenského | |
| | zákona | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Oční optika | a) způsobilost k výkonu zdravotnického | *) zákon č. 96/2004 Sb., |
| | povolání optometristy podle | o podmínkách získávání |
| | zvláštního právního předpisu *), | a uznávání způsobilosti |
| | nebo | k výkonu nelékařských |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | zdravotnických povolání |
| | vzdělání diplomovaný oční optik | a k výkonu činností |
| | nebo diplomovaný oční technik, | souvisejících |
| | nebo | s poskytováním zdravotní |
| | c) střední vzdělání s maturitní | péče a o změně některých |
| | zkouškou v oboru vzdělání oční | zákonů |
| | optik nebo oční technik, | (zákon o nelékařských |
| | nebo | zdravotnických |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | povoláních), ve znění |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | zákona č. 125/2005 Sb. |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 4 roky praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Podnikání v oblasti nakládání | a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok | § 4 písm. a) zákona |
| s nebezpečnými odpady | praxe v oboru, | č. 185/2001 Sb., o odpadech |
| | nebo | a o změně některých dalších |
| | b) vyšší odborné vzdělání v technickém | zákonů |
| | nebo přírodovědném oboru vzdělání | |
| | a 3 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou v technickém nebo | |
| | přírodovědném oboru vzdělání | |
| | a 3 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, | |
| | nebo zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 4 roky praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Projektová činnost ve výstavbě | a) autorizace nebo zápis do seznamu | § 158 a 159 zákona |
| | registrovaných osob podle zákona | č. 183/2006 Sb., o územním |
| | č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání | plánování a stavebním řádu |
| | autorizovaných architektů a o výkonu | (stavební zákon) |
| | povolání autorizovaných inženýrů | |
| | a techniků činných ve výstavbě, ve | |
| | znění pozdějších předpisů, | |
| | nebo | |
| | b) vysokoškolské vzdělání | |
| | v magisterském studijním programu | |
| | a studijním oboru zaměřeném na | |
| | stavebnictví nebo architekturu a | |
| | 3 roky praxe v projektování staveb, | |
| | nebo | |
| | c) vysokoškolské vzdělání | |
| | v bakalářském studijním programu | |
| | a studijním oboru zaměřeném na | |
| | stavebnictví nebo architekturu | |
| | a 5 let praxe v projektování staveb, | |
| | nebo | |
| | d) vyšší odborné vzdělání v oboru | |
| | vzdělání zaměřeném na stavebnictví | |
| | a 5 let praxe v projektování staveb, | |
| | nebo | |
| | e) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném | |
| | na stavebnictví a 5 let praxe | |
| | v projektování staveb | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Provádění staveb, jejich změn | a) autorizace nebo zápis do seznamu | § 160 zákona |
| a odstraňování | registrovaných osob podle zákona | č. 183/2006 Sb. |
| | č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších | |
| | předpisů, nebo | |
| | nebo | |
| | b) vysokoškolské vzdělání | |
| | v magisterském studijním programu | |
| | a studijním oboru zaměřeném na | |
| | stavebnictví nebo architekturu | |
| | a 3 roky praxe v provádění staveb, | |
| | nebo | |
| | c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském | |
| | studijním programu a studijním oboru | |
| | zaměřeném na stavebnictví nebo | |
| | architekturu a 5 let praxe | |
| | v provádění staveb, | |
| | nebo | |
| | d) vyšší odborné vzdělání v oboru | |
| | vzdělání zaměřeném na stavebnictví | |
| | a 5 let praxe v provádění staveb, | |
| | nebo | |
| | e) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném | |
| | na stavebnictví a 5 let praxe | |
| | v provádění staveb, | |
| | nebo | |
| | f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), | |
| | b), c), d) nebo e) živnostenského | |
| | zákona | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Nákup, prodej, ničení | pro nákup, prodej, ničení | zákon č. 206/2015 Sb. |
| a zneškodňování pyrotechnických | a zneškodňování pyrotechnických výrobků | |
| výrobků kategorie P2, T2 a F4 | kategorie P2, osvědčení o odborné | |
| a provádění ohňostrojných prací | způsobilosti podle § 36 odst. 1 | |
| | písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.; | |
| | | |
| | pro nákup, prodej, ničení | |
| | a zneškodňování pyrotechnických výrobků | |
| | kategorie T2 a F4 a provádění | |
| | ohňostrojných prací osvědčení o odborné | |
| | způsobilosti podle § 36 odst. 1 | |
| | písm. b) nebo doklad podle § 66 odst. 8 | |
| | zákona č. 206/2015 Sb. | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Nákup a prodej kulturních | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | *) zákon č. 20/1987 Sb., |
| památek *) nebo předmětů | programu a studijním oboru zaměřeném | o státní památkové péči, |
| kulturní hodnoty **) | na výtvarné umění, restaurátorství | ve znění pozdějších |
| | nebo dějiny umění, | předpisů |
| | nebo | |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | **) zákon č. 71/1994 Sb., |
| | vzdělání zaměřeném na výtvarné | o prodeji a vývozu |
| | umění, restaurátorství, | předmětů kulturní |
| | konzervátorství nebo výtvarnou | hodnoty, ve znění |
| | a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok | pozdějších předpisů |
| | praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném | |
| | na výtvarné umění, restaurátorství, | |
| | konzervátorství, výtvarnou | |
| | a uměleckořemeslnou tvorbu nebo | |
| | obchodování se starožitnostmi | |
| | a 1 rok praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | d) střední vzdělání s výučním listem | |
| | v příslušném oboru vzdělání | |
| | zaměřeném na výtvarné umění, | |
| | restaurátorství, konzervátorství | |
| | nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou | |
| | tvorbu a 3 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 4 roky praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Obchod se zvířaty určenými pro | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | |
| zájmové chovy | programu a studijním oboru zaměřeném | |
| | na chovatelství zvířat, zootechniku | |
| | nebo veterinární lékařství a 1 rok | |
| | praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | |
| | vzdělání zaměřeném na chovatelství | |
| | zvířat, zootechniku nebo | |
| | veterinářství a 2 roky praxe | |
| | v oboru, | |
| | nebo | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném | |
| | na chovatelství zvířat, zootechniku | |
| | nebo veterinářství a 2 roky praxe | |
| | v oboru, | |
| | nebo | |
| | d) střední vzdělání s výučním listem | |
| | v oboru vzdělání zaměřeném na | |
| | chovatelství zvířat nebo zootechniku | |
| | a 3 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 4 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), | |
| | k), l) nebo m) živnostenského zákona | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Činnost účetních poradců, vedení | a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky | |
| účetnictví, vedení daňové | praxe v oboru, | |
| evidence | nebo | |
| | b) vyšší odborné vzdělání a 5 let | |
| | praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou a 5 let praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci nebo | |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | |
| | pro příslušnou pracovní činnost | |
| | vydaný zařízením akreditovaným | |
| | podle zvláštních právních | |
| | předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž je | |
| | živnost provozována, a 5 let praxe | |
| | v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Realitní zprostředkování | a) vysokoškolské vzdělání | *) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | v magisterském studijním programu | ve znění pozdějších |
| | v oblasti vzdělávání Právo, | předpisů |
| | Ekonomické obory se zaměřením | |
| | na ekonomii, finance nebo marketing | |
| | a obchod nebo v oblasti vzdělávání | |
| | Stavebnictví se zaměřením na | |
| | stavitelství nebo přípravu a | |
| | realizaci staveb, nebo obdobné | |
| | vysokoškolské vzdělání, které bylo | |
| | získáno studiem na vysoké škole | |
| | nezařazeným do oblasti vzdělávání, | |
| | b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském | |
| | programu, 1 rok praxe a absolvování | |
| | mezinárodně uznávaného kurzu dle | |
| | § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se | |
| | zaměřením na nemovitosti | |
| | organizovaného na státem | |
| | akreditovaném ústavu, | |
| | c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo | |
| | střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou a 3 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | d) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | realitního zprostředkovatele podle | |
| | zákona o uznávání výsledků dalšího | |
| | vzdělávání *) | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Činnost samostatných likvidátorů | střední vzdělání s maturitní zkouškou | |
| pojistných událostí | | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Provádění dobrovolných dražeb | a) vysokoškolské vzdělání, | zákon č. 26/2000 Sb., o |
| movitých věcí podle zákona | nebo | veřejných dražbách, ve |
| o veřejných dražbách | b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky | znění pozdějších předpisů |
| | praxe v obchodní činnosti, | |
| | nebo | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou a 3 roky praxe v obchodní | |
| | činnosti, | |
| | nebo | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci | |
| | pro příslušnou pracovní činnost | |
| | vydaný zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 4 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), | |
| | k), l) nebo m) živnostenského zákona | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Oceňování majetku pro *) | pro oceňování věcí movitých | *) ohlašovatel vymezí |
| - věci movité, | a nemovitých: | předmět podnikání podle |
| - věci nemovité, | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | § 45 odst. 4 věty první |
| - nehmotný majetek, | programu a studijním oboru zaměřeném | zákona č. 455/1991 Sb., |
| - finanční majetek, | na oceňování majetku, | ve znění zákona |
| - obchodní závod | nebo | č. 130/2008 Sb., |
| | b) vysokoškolské vzdělání a absolvování | v souladu s předloženými |
| | celoživotního vzdělávání podle | doklady o odborné |
| | zvláštního právního předpisu **) | způsobilosti |
| | v rozsahu nejméně 4 semestrů | |
| | zaměřeného na oceňování majetku | **) § 60 zákona |
| | dané kategorie, | č. 111/1998 Sb., |
| | nebo | o vysokých školách |
| | c) minimálně střední vzdělání | a o změně a doplnění |
| | s maturitní zkouškou v oboru, | dalších zákonů (zákon |
| | ve kterém má být oceňování | o vysokých školách), |
| | vykonáváno, a absolvování | ve znění zákona |
| | celoživotního vzdělávání podle | č. 147/2001 Sb. |
| | zvláštního právního předpisu **) | |
| | v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na | |
| | oceňování majetku, nebo | |
| | d) minimálně střední vzdělání | |
| | s maturitní zkouškou v oboru, ve | |
| | kterém má být oceňování vykonáváno, | |
| | a absolvování pomaturitního | |
| | kvalifikačního studia v rozsahu | |
| | nejméně 2 školních roků zaměřeného | |
| | na oceňování majetku, nebo | |
| | e) minimálně střední vzdělání s | |
| | maturitní zkouškou v oboru, ve | |
| | kterém má být oceňování vykonáváno, | |
| | a 2 roky praxe v oceňování majetku, | |
| | nebo | |
| | f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 5 let praxe v oceňování majetku; | |
| | | |
| | pro oceňování nehmotného majetku, | |
| | finančního majetku a obchodního závodu: | |
| | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | |
| | programu a studijním oboru zaměřeném | |
| | na oceňování majetku, | |
| | nebo | |
| | b) vysokoškolské vzdělání a absolvování | |
| | celoživotního vzdělávání podle | |
| | zvláštního právního předpisu **) | |
| | v rozsahu nejméně 4 semestrů | |
| | zaměřeného na oceňování majetku | |
| | dané kategorie, | |
| | nebo | |
| | c) vysokoškolské vzdělání a absolvování | |
| | celoživotního vzdělávání podle | |
| | zvláštního právního předpisu **) | |
| | v rozsahu nejméně 2 semestrů | |
| | zaměřeného na oceňování majetku dané | |
| | kategorie a 2 roky praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Výkon zeměměřických činností *) | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | *) zákon č. 200/1994 Sb., o |
| | programu a studijním oboru zaměřeném | zeměměřictví a o změně a |
| | na zeměměřictví a 1 rok praxe | doplnění některých zákonů |
| | v oboru, | souvisejících s jeho |
| | nebo | zavedením, ve znění |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | pozdějších předpisů |
| | vzdělání zaměřeném na zeměměřictví | |
| | a 3 roky praxe v oboru, | **) § 14 zákona |
| | nebo | č. 200/1994 Sb., ve |
| | c) střední vzdělání s maturitní | znění zákona |
| | zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném | č. 186/2001 Sb. |
| | na zeměměřictví a 3 roky praxe | |
| | v oboru, | |
| | nebo | |
| | d) oprávnění vydané Českým úřadem | |
| | zeměměřickým a katastrálním **), | |
| | nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 4 roky praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Revize, prohlídky a zkoušky | osvědčení vydané drážním správním | § 47 a 48 zákona č. 266/1994 |
| určených technických zařízení | úřadem | Sb., o dráhách, ve znění |
| v provozu | | zákona č. 23/2000 Sb. |
| | | a zákona č. 191/2006 Sb. |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Restaurování děl z oboru | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | *) zákon č. 122/2000 Sb., o |
| výtvarných umění, která nejsou | programu a studijním oboru zaměřeném | ochraně sbírek muzejní |
| kulturními památkami nebo | na restaurátorství nebo výtvarné | povahy a o změně |
| jejich částmi, ale jsou uložena | umění, | některých dalších zákonů, |
| ve sbírkách muzeí a galerií *) | nebo | ve znění pozdějších |
| nebo se jedná o předměty | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | předpisů |
| kulturní hodnoty **) | vzdělání zaměřeném na | |
| | restaurátorství nebo výtvarné umění, | **) zákon č. 71/1994 Sb., |
| | nebo | o prodeji a vývozu |
| | c) střední vzdělání s maturitní | předmětů kulturní |
| | zkouškou v příslušném | hodnoty, ve znění |
| | restaurátorském, výtvarném nebo | pozdějších předpisů |
| | uměleckořemeslném oboru vzdělání | |
| | a 3 roky praxe v restaurátorství, | |
| | nebo | |
| | d) střední vzdělání s výučním listem | |
| | v příslušném uměleckořemeslném | |
| | nebo výtvarném oboru vzdělání | |
| | a 5 let praxe v restaurátorství, | |
| | nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 6 roků praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Speciální ochranná dezinfekce, | pro speciální ochrannou dezinfekci, | *) § 44a odst. 3 a 4 |
| dezinsekce a deratizace | dezinsekci a deratizaci bez použití | zákona č. 258/2000 Sb., |
| - bez použití nebezpečných | nebezpečných chemických látek nebo | ve znění zákona č. |
| chemických látek nebo | chemických směsí klasifikovaných jako | 267/2015 Sb. |
| chemických směsí | toxické nebo vysoce toxické *), s | |
| klasifikovaných jako toxické | výjimkou speciální ochranné dezinfekce, | **) zákon č. 179/2006 Sb., |
| nebo vysoce toxické *), | dezinsekce a deratizace v | ve znění pozdějších |
| s výjimkou speciální ochranné | potravinářských a zemědělských | předpisů |
| dezinfekce, dezinsekce a | provozech: | |
| deratizace v potravinářských | a) odborná způsobilost podle § 58 | |
| a zemědělských provozech, | odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., | |
| | o ochraně veřejného zdraví a o změně | |
| - v potravinářských nebo | některých souvisejících zákonů, | |
| zemědělských provozech, | ve znění zákona č. 392/2005 Sb. | |
| | a zákona č. 267/2015 Sb., nebo | |
| - nebezpečnými chemickými | b) profesní kvalifikace pro činnost | |
| látkami nebo chemickými směsmi | asanačního pracovníka bez fumigantů | |
| klasifikovanými jako toxické | podle zvláštního právního | |
| nebo vysoce toxické *) | předpisu **), nebo | |
| s výjimkou speciální ochranné | c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), | |
| dezinsekce a deratizace | k), l) nebo m) živnostenského | |
| v potravinářských nebo | zákona; | |
| zemědělských provozech | | |
| | pro speciální ochrannou dezinfekci, | |
| | dezinsekci a deratizaci v | |
| | potravinářských nebo zemědělských | |
| | provozech: | |
| | a) odborná způsobilost podle § 58 | |
| | odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., | |
| | ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a | |
| | zákona č. 267/2015 Sb., nebo | |
| | b) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | asanačního pracovníka bez fumigantů | |
| | podle zvláštního právního | |
| | předpisu **), nebo | |
| | c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), | |
| | k), l) nebo m) živnostenského | |
| | zákona; | |
| | | |
| | pro speciální ochrannou dezinfekci, | |
| | dezinsekci a deratizaci nebezpečnými | |
| | chemickými látkami nebo chemickými | |
| | směsmi klasifikovanými jako toxické | |
| | nebo vysoce toxické *), s výjimkou | |
| | speciální ochranné dezinsekce a | |
| | deratizace v potravinářských nebo | |
| | zemědělských provozech: | |
| | a) odborná způsobilost podle § 58 | |
| | odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve | |
| | znění zákona č. 392/2005 Sb. a | |
| | zákona č. 267/2015 Sb., nebo | |
| | b) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | asanačního pracovníka s fumiganty | |
| | podle zvláštního právního | |
| | předpisu **), nebo | |
| | c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), | |
| | k), l) nebo m) živnostenského zákona | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Průvodcovská činnost horská | a) střední vzdělání s maturitní | *) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | zkouškou a profesní kvalifikace pro | o ověřování a uznávání |
| | horskou průvodcovskou činnost podle | výsledků dalšího |
| | zvláštního právního předpisu *), | vzdělávání a o změně |
| | nebo | některých zákonů (zákon |
| | b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | o uznávání výsledků |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | dalšího vzdělávání) |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, | |
| | a 4 roky praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Vodní záchranářská služba | a) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný | *) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | ve znění pozdějších |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | předpisů |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže a | |
| | tělovýchovy, nebo ministerstvem, do | |
| | jehož působnosti patří odvětví, v | |
| | němž je živnost provozována, nebo | |
| | b) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | záchranáře na volné vodě, nebo pro | |
| | činnost mistra plavčího podle | |
| | zvláštního právního předpisu *) | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Technicko-organizační činnost | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | § 11 zákona č. 133/1985 Sb., |
| v oblasti požární ochrany | programu a studijním oboru zaměřeném | o požární ochraně, ve znění |
| | na požární ochranu, | zákona č. 237/2000 Sb. |
| | nebo | |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | |
| | vzdělání zaměřeném na požární | |
| | ochranu, | |
| | nebo | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném | |
| | zaměřeném na požární ochranu, | |
| | nebo | |
| | d) osvědčení o odborné způsobilosti | |
| | vydané Ministerstvem vnitra, | |
| | nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci nebo | |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | |
| | pro příslušnou pracovní činnost | |
| | vydaný zařízením akreditovaným | |
| | podle zvláštních právních | |
| | předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž | |
| | je živnost provozována, a 2 roky | |
| | praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Poskytování služeb v oblasti | a) vysokoškolské vzdělání v oblasti | *) § 10 odst. 1 písm. c) a |
| bezpečnosti a ochrany zdraví při | bezpečnosti a ochrany zdraví při | § 10 odst. 2 písm. c) |
| práci | práci a 1 rok praxe v oblasti | zákona č. 309/2006 Sb., |
| | bezpečnosti práce nebo ochrany | kterým se upravují další |
| | zdraví při práci, | požadavky bezpečnosti a |
| | nebo | ochrany zdraví při práci |
| | b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky | v pracovněprávních |
| | praxe v oblasti bezpečnosti práce | vztazích a o zajištění |
| | nebo ochrany zdraví při práci, | bezpečnosti a ochrany |
| | nebo | zdraví při činnosti nebo |
| | c) střední vzdělání s maturitní | poskytování služeb mimo |
| | zkouškou a 3 roky praxe v oblasti | pracovněprávní vztahy |
| | bezpečnosti práce nebo ochrany | (zákon o zajištění |
| | zdraví při práci, | dalších podmínek |
| | nebo | bezpečnosti a ochrany |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci nebo | zdraví při práci), ve |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | znění pozdějších |
| | pro příslušnou pracovní činnost | předpisů, a § 8 odst. 1 a |
| | vydaný zařízením akreditovaným | 2 nařízení vlády č. |
| | podle zvláštních právních | 592/2006 Sb., o |
| | předpisů, nebo zařízením | podmínkách akreditace a |
| | akreditovaným Ministerstvem | provádění zkoušek z |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | odborné způsobilosti |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž | |
| | je živnost provozována, a 3 roky | |
| | praxe v oblasti bezpečnosti práce | |
| | nebo ochrany zdraví při práci, nebo | |
| | e) doklad o úspěšně vykonané zkoušce | |
| | z odborné způsobilosti podle | |
| | zvláštního právního předpisu *) | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Poskytování tělovýchovných a | a) vysokoškolské vzdělání | *) ohlašovatel vymezí |
| sportovních služeb v oblasti *) | ve studijním programu a studijním | předmět podnikání podle |
| | oboru zaměřeném na tělesnou | § 45 odst. 4 věty první |
| | kulturu, tělovýchovu a sport, | zákona č. 455/1991 Sb., |
| | nebo | ve znění zákona |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | č. 130/2008 Sb., |
| | vzdělání zaměřeném na tělesnou | v souladu s předloženými |
| | kulturu, tělovýchovu a sport, | doklady o odborné |
| | nebo | způsobilosti |
| | c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | **) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | ve znění pozdějších |
| | zařízením akreditovaným podle | předpisů |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, nebo | |
| | d) profesní kvalifikace pro příslušnou | |
| | oblast tělovýchovné činnosti **) | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Provozování autoškoly | profesní osvědčení vydané příslušným | *) § 21 odst. 1 zákona |
| | krajským úřadem *) a 1 rok praxe | č. 247/2000 Sb., |
| | v oboru | o získávání |
| | | a zdokonalování odborné |
| | | způsobilosti k řízení |
| | | motorových vozidel |
| | | a o změnách některých |
| | | zákonů, ve znění zákona |
| | | č. 478/2001 Sb. |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Pořádání kurzů k získání | odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 | |
| znalostí k výkonu speciální | zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně | |
| ochranné dezinfekce, | veřejného zdraví a o změně | |
| dezinsekce a deratizace | některých souvisejících zákonů, ve | |
| | znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona | |
| | č. 267/2015 Sb. | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Péče o dítě do tří let věku | a) odborná způsobilost k výkonu | *) zákon č. 96/2004 Sb., |
| v denním režimu | povolání všeobecné sestry nebo | o podmínkách získávání |
| | zdravotnického asistenta nebo | a uznávání způsobilosti |
| | ošetřovatele nebo porodní | k výkonu nelékařských |
| | asistentky nebo záchranáře podle | zdravotnických povolání |
| | zvláštního právního předpisu *), | a k výkonu činností |
| | nebo | souvisejících |
| | b) odborná způsobilost k výkonu | s poskytováním zdravotní |
| | povolání sociálního pracovníka | péče a o změně některých |
| | nebo pracovníka v sociálních | souvisejících zákonů |
| | službách podle zvláštního právního | (zákon o nelékařských |
| | předpisu **), nebo | zdravotnických |
| | c) odborná kvalifikace k výkonu | povoláních), ve znění |
| | povolání učitele mateřské školy | pozdějších předpisů |
| | podle zvláštního právního předpisu | |
| | ***), nebo | **) zákon č. 108/2006 Sb., |
| | d) profesní kvalifikace pro činnost | o sociálních službách, |
| | chůvy pro děti do zahájení povinné | ve znění pozdějších |
| | školní docházky podle zvláštního | předpisů |
| | právního předpisu ****) | |
| | | ***) zákon č. 563/2004 Sb., |
| | | o pedagogických |
| | | pracovnících a o změně |
| | | některých zákonů, ve |
| | | znění pozdějších |
| | | předpisů |
| | | |
| | | ****) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | | ve znění pozdějších |
| | | předpisů |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Psychologické poradenství | vysokoškolské vzdělání ve studijním | |
| a diagnostika | oboru psychologie a v případě | |
| | jednooborového studia 1 rok praxe v | |
| | oboru a v případě víceoborového | |
| | studia 3 roky praxe v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Drezúra zvířat | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | |
| | programu a studijním oboru | |
| | zaměřeném na chovatelství zvířat, | |
| | zootechniku nebo veterinární | |
| | lékařství a 1 rok praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | |
| | vzdělání zaměřeném na chovatelství | |
| | zvířat, zootechniku nebo | |
| | veterinářství a 2 roky praxe | |
| | v oboru, | |
| | nebo | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | |
| | zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném | |
| | na chovatelství zvířat, zootechniku | |
| | nebo veterinářství a 2 roky praxe | |
| | v oboru, | |
| | nebo | |
| | d) střední vzdělání s výučním listem | |
| | v oboru vzdělání zaměřeném | |
| | na chovatelství zvířat nebo | |
| | zootechniku a 3 roky praxe v oboru, | |
| | nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci | |
| | nebo jiný doklad o odborné | |
| | kvalifikaci pro příslušnou pracovní | |
| | činnost vydaný zařízením | |
| | akreditovaným podle zvláštních | |
| | právních předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž je | |
| | živnost provozována, a 4 roky praxe | |
| | v oboru, | |
| | nebo | |
| | f) doklady podle § 7 odst. 5 | |
| | písm. j), k), l) nebo m) | |
| | živnostenského zákona | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Činnosti, při kterých je | a) odborná způsobilost k výkonu | *) zákon č. 95/2004 Sb., |
| porušována integrita lidské kůže | povolání lékaře nebo zubního | o podmínkách získávání |
| | lékaře podle zvláštního právního | a uznávání odborné |
| | předpisu *), | způsobilosti a |
| | nebo | specializované |
| | b) odborná způsobilost k výkonu | způsobilosti k výkonu |
| | povolání všeobecné sestry, porodní | zdravotnického povolání |
| | asistentky, zdravotnického | lékaře, zubního lékaře |
| | záchranáře nebo zdravotnického | a farmaceuta, ve znění |
| | asistenta podle zvláštního právního | zákona č. 125/2005 Sb. |
| | předpisu **), | |
| | nebo | **) zákon č. 96/2004 Sb., |
| | c) střední vzdělání s maturitní | ve znění zákona |
| | zkouškou v oboru vzdělání kosmetička | č. 125/2005 Sb. |
| | a osvědčení o rekvalifikaci nebo | |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | ***) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | pro činnosti, při kterých je | ve znění pozdějších |
| | porušována integrita lidské kůže, | předpisů |
| | vydaný zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže a | |
| | tělovýchovy, nebo ministerstvem, do | |
| | jehož působnosti patří odvětví, v | |
| | němž je živnost provozována, nebo | |
| | d) střední vzdělání s výučním listem v | |
| | oboru vzdělání kosmetička a | |
| | osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | činnosti, při kterých je porušována | |
| | integrita lidské kůže, vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže a | |
| | tělovýchovy, nebo ministerstvem, do | |
| | jehož působnosti patří odvětví, v | |
| | němž je živnost provozována, nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | kosmetičku a pro činnosti, při | |
| | kterých je porušována integrita | |
| | lidské kůže, vydaný zařízením | |
| | akreditovaným podle zvláštních | |
| | právních předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž je | |
| | živnost provozována, a 4 roky praxe | |
| | v oboru kosmetické služby nebo v | |
| | činnostech, při kterých je | |
| | porušována integrita lidské kůže, | |
| | nebo | |
| | f) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | kosmetičky a pro některou z | |
| | činností, při kterých je porušována | |
| | integrita lidské kůže (odborník na | |
| | permanentní make-up, piercér nebo | |
| | tatér) podle zvláštního právního | |
| | předpisu ***) a 1 rok praxe v oboru | |
| | kosmetické služby nebo v | |
| | činnostech, při kterých je | |
| | porušována integrita lidské kůže | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Masérské, rekondiční | a) odborná způsobilost k výkonu | *) zákon č. 95/2004 Sb., |
| a regenerační služby | povolání lékaře a specializovaná | ve znění zákona |
| | způsobilost v oboru specializace | č. 125/2005 Sb. |
| | rehabilitační a fyzikální medicína | |
| | nebo tělovýchovné lékařství podle | **) zákon č. 96/2004 Sb., |
| | zvláštního právního předpisu *), | ve znění zákona |
| | nebo | č. 125/2005 Sb. |
| | b) odborná způsobilost k výkonu | |
| | povolání fyzioterapeuta nebo | ***) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | maséra nebo nevidomého | ve znění pozdějších |
| | a slabozrakého maséra podle | předpisů |
| | zvláštního právního předpisu **), | |
| | nebo | |
| | c) vysokoškolské vzdělání ve studijním | |
| | programu a studijním oboru | |
| | rehabilitačního nebo tělovýchovného | |
| | zaměření, | |
| | nebo | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci nebo | |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | |
| | pro příslušnou pracovní činnost | |
| | vydaný zařízením akreditovaným | |
| | podle zvláštních právních | |
| | předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž | |
| | je živnost provozována, nebo | |
| | e) profesní kvalifikace pro klasickou | |
| | masáž nebo sportovní masáž podle | |
| | zvláštního právního předpisu ***) | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+
| Provozování solárií | a) odborná způsobilost k výkonu | *) zákon č. 95/2004 Sb., |
| | povolání lékaře nebo zubního | ve znění zákona |
| | lékaře podle zvláštního právního | č. 125/2005 Sb. |
| | předpisu *) a osvědčení | |
| | o rekvalifikaci nebo jiný doklad | **) zákon č. 96/2004 Sb., |
| | o odborné kvalifikaci pro příslušnou | ve znění zákona |
| | pracovní činnost vydaný zařízením | č. 125/2005 Sb. |
| | akreditovaným podle zvláštních | |
| | právních předpisů, nebo zařízením | ***) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | akreditovaným Ministerstvem | ve znění pozdějších |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | předpisů |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž | |
| | je živnost provozována, | |
| | nebo | |
| | b) odborná způsobilost k výkonu | |
| | povolání všeobecné sestry, | |
| | porodní asistentky, ergoterapeuta, | |
| | radiologického asistenta, asistenta | |
| | ochrany veřejného zdraví, | |
| | zdravotnického záchranáře, | |
| | biomedicínského technika, | |
| | biotechnického asistenta, | |
| | radiologického technika, | |
| | fyzioterapeuta, radiologického | |
| | fyzika, biomedicínského inženýra, | |
| | odborného pracovníka v ochraně | |
| | veřejného zdraví nebo zdravotnického | |
| | asistenta podle zvláštního právního | |
| | předpisu **) a osvědčení | |
| | o rekvalifikaci nebo jiný doklad | |
| | o odborné kvalifikaci pro příslušnou | |
| | pracovní činnost vydaný zařízením | |
| | akreditovaným podle zvláštních | |
| | právních předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž | |
| | je živnost provozována, | |
| | nebo | |
| | c) vysokoškolské vzdělání ve studijním | |
| | programu a studijním oboru zaměřeném | |
| | na tělesnou kulturu, tělovýchovu | |
| | a sport a osvědčení o rekvalifikaci | |
| | nebo jiný doklad o odborné | |
| | kvalifikaci pro příslušnou pracovní | |
| | činnost vydaný zařízením | |
| | akreditovaným podle zvláštních | |
| | právních předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž | |
| | je živnost provozována, | |
| | nebo | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci pro | |
| | nezdravotnické pracovníky nebo | |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | |
| | pro příslušnou pracovní činnost | |
| | vydaný zařízením akreditovaným | |
| | podle zvláštních právních | |
| | předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, | |
| | nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž je | |
| | živnost provozována, a 1 rok praxe | |
| | v oboru, nebo | |
| | e) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | obsluhy solária podle zvláštního | |
| | právního předpisu ***) a 1 rok praxe | |
| | v oboru | |
+----------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Koncesované živnosti
(K § 26 a 27)

+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Předmět podnikání | Požadovaná odborná a jiná | Podmínky, jejichž splnění se | Orgán státní správy, který | Poznámka |
| | zvláštní způsobilost podle | vyžaduje podle § 27 odst. 3 | se vyjadřuje k žádosti | |
| | § 27 odst. 1 a 2 | | o koncesi | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Výroba a úprava | pro výrobu a úpravu kvasného | | pro výrobu a úpravu kvasného | zákon č. 61/1997 Sb., |
| kvasného lihu, | lihu, konzumního lihu, lihovin | | lihu, konzumního lihu, lihovin | o lihu a o změně |
| konzumního lihu, lihovin | a ostatních alkoholických nápojů | | a ostatních alkoholických | a doplnění zákona |
| a ostatních alkoholických | (s výjimkou piva, ovocných vín, | | nápojů (s výjimkou piva, | č. 455/1991 Sb., |
| nápojů (s výjimkou piva, | ostatních vín a medoviny | | ovocných vín, ostatních vín | o živnostenském podnikání |
| ovocných vín, ostatních | a ovocných destilátů získaných | | a medoviny a ovocných destilátů | (živnostenský zákon), |
| vín a medoviny a ovocných | pěstitelským pálením) | | získaných pěstitelským pálením) | ve znění pozdějších |
| destilátů získaných | a) vysokoškolské vzdělání | | Ministerstvo zemědělství | předpisů, a zákona |
| pěstitelským pálením) | ve studijním programu | | | č. 587/1992 Sb., |
| a prodej kvasného lihu, | a studijním oboru zaměřeném | | | o spotřebních daních, |
| konzumního lihu a lihovin | na potravinářskou | | | ve znění pozdějších |
| | technologii, chemii, | | | předpisů, (zákon o lihu), |
| | zemědělství, farmacii, | | | ve znění pozdějších předpisů |
| | lékařství nebo veterinární | | | |
| | lékařství, nebo | | | |
| | b) vyšší odborné vzdělání | | | |
| | v oboru vzdělání zaměřeném | | | |
| | na potravinářskou | | | |
| | technologii, chemii, | | | |
| | zemědělství, farmacii nebo | | | |
| | veterinární lékařství | | | |
| | a 3 roky praxe v oboru, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou v oboru vzdělání | | | |
| | zaměřeném na potravinářskou | | | |
| | technologii, chemii, | | | |
| | zemědělství, nebo v oboru | | | |
| | laborant pro farmaceutickou | | | |
| | výrobu a 3 roky praxe | | | |
| | v oboru, nebo | | | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným | | | |
| | Ministerstvem školství, | | | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 3 roky praxe | | | |
| | v oboru, nebo | | | |
| | e) doklady podle § 7 odst. 5 | | | |
| | písm. a), b), c), d) nebo e) | | | |
| | živnostenského zákona | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Výroba a úprava lihu | a) vysokoškolské vzdělání | | Ministerstvo průmyslu | zákon č. 61/1997 Sb., ve |
| sulfitového nebo lihu | ve studijním programu | | a obchodu | znění pozdějších předpisů |
| syntetického | a studijním oboru zaměřeném | | | |
| | na chemii, nebo | | | |
| | b) vyšší odborné vzdělání | | | |
| | v oboru vzdělání zaměřeném | | | |
| | na chemii a 3 roky praxe | | | |
| | v oboru, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou v oboru vzdělání | | | |
| | zaměřeném na chemii | | | |
| | a 3 roky praxe v oboru, nebo | | | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným Ministerstvem | | | |
| | školství, mládeže | | | |
| | a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována a 3 roky praxe | | | |
| | v oboru, nebo | | | |
| | e) doklady podle § 7 odst. 5 | | | |
| | písm. a), b), c), d) nebo e) | | | |
| | živnostenského zákona | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Výzkum, vývoj, výroba, | pro výzkum, vývoj, výrobu | spolehlivost podnikatele nebo | pro výzkum, vývoj, výrobu, | *) § 35 a 36 zákona |
| ničení, nákup, prodej | a zpracování výbušnin a výzkum, | statutárního orgánu nebo členů | zpracování, ničení, | č. 61/1988 Sb., o hornické |
| a skladování výbušnin a munice, | vývoj a výrobu munice: | statutárního orgánu ***); | zneškodňování, nákup, prodej | činnosti, výbušninách a o |
| zpracování a zneškodňování | vysokoškolské vzdělání ve | | a skladování výbušnin Český | státní báňské správě, ve |
| výbušnin, znehodnocování | studijním programu a studijním | výzkum, vývoj, výroba, | báňský úřad *****) | znění pozdějších předpisů |
| a delaborace munice a provádění | oboru zaměřeném na technické | znehodnocování, ničení, | | |
| trhacích prací | vědy nebo technologie; | delaborace, nákup, prodej | | **) § 70f zákona |
| | | a skladování munice mohou být | | č. 119/2002 Sb., |
| | pro ničení a zneškodňování | provozovány pouze v provozovně | | o střelných zbraních a |
| | výbušnin: | uvedené v muniční licenci ****) | | střelivu |
| | oprávnění pyrotechnika *); | | | (zákon o zbraních), ve |
| | | | | znění zákona |
| | pro nákup, prodej a skladování | | | č. 229/2016 Sb. |
| | výbušnin: | | | |
| | a) oprávnění pyrotechnika nebo | | | ***) § 1 odst. 5 zákona |
| | střelmistra *), nebo | | | č. 451/1991 Sb., kterým |
| | b) oprávnění technického | | | se stanoví některé další |
| | vedoucího odstřelů *); | | | předpoklady pro výkon |
| | | | | některých funkcí ve |
| | pro znehodnocování, ničení | | | státních orgánech a |
| | a delaboraci munice: | | | organizacích České a |
| | a) minimálně střední vzdělání | | | Slovenské Federativní |
| | s maturitní zkouškou v oboru | | | Republiky, České republiky |
| | vzdělání s technickým | | | a Slovenské republiky |
| | zaměřením a oprávnění | | | |
| | pyrotechnika *), | | | ****) § 70i zákona |
| | b) osvědčení o odborné | | | č. 119/2002 Sb., ve znění |
| | způsobilosti žadatele o | | | zákona č. 229/2016 Sb. |
| | vydání průkazu pro provádění | | | |
| | pyrotechnického průzkumu **) | | | *****) § 23 zákona |
| | a 3 roky praxe v oboru, nebo | | | č. 61/1988 Sb., ve znění |
| | c) osvědčení o odborné | | | pozdějších předpisů |
| | způsobilosti žadatele o | | | |
| | vydání vyššího muničního | | | |
| | průkazu **) a 5 let praxe v | | | |
| | oboru; | | | |
| | | | | |
| | pro nákup, prodej a skladování | | | |
| | munice: | | | |
| | a) minimálně střední vzdělání | | | |
| | s maturitní zkouškou v oboru | | | |
| | vzdělání s technickým, | | | |
| | ekonomickým, vojenským nebo | | | |
| | policejním zaměřením, | | | |
| | b) osvědčení o odborné | | | |
| | způsobilosti žadatele o | | | |
| | vydání průkazu pro provádění | | | |
| | pyrotechnického průzkumu **) | | | |
| | a 3 roky praxe v oboru, nebo | | | |
| | c) osvědčení o odborné | | | |
| | způsobilosti žadatele o | | | |
| | vydání vyššího muničního | | | |
| | průkazu **) a 5 let praxe v | | | |
| | oboru; | | | |
| | | | | |
| | pro provádění trhacích prací: | | | |
| | a) oprávnění střelmistra *), | | | |
| | nebo | | | |
| | b) oprávnění technického | | | |
| | vedoucího odstřelů *) | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Vývoj, výroba, opravy, | pro vývoj, výrobu, opravy, | spolehlivost podnikatele nebo | pro vývoj, výrobu, | *) § 1 odst. 5 zákona |
| úpravy, přeprava, nákup, | úpravy, znehodnocování | statutárního orgánu nebo členů | ničení, znehodnocování střeliva | č. 451/1991 Sb. |
| prodej, půjčování, | a ničení zbraní: | statutárního orgánu *), pro | Český úřad pro zkoušení zbraní | |
| uschovávání, | a) vysokoškolské vzdělání | nabývání výbušnin a | a střeliva ***) | **) § 21 odst. 1 a 2 zákona |
| znehodnocování a ničení | ve studijním programu | výbušných předmětů **) a | | č. 61/1988 Sb. , ve znění |
| zbraní a střeliva | a studijním oboru zaměřeném | provádění činností s nimi musí | | zákona č. 542/1991 Sb. |
| | na technické vědy nebo | podnikatel nebo odpovědný | | |
| | technologie a 3 roky praxe | zástupce podnikatele splňovat | | ***) pro vývoj, výrobu, |
| | v oboru, nebo | odbornou způsobilost | | ničení a znehodnocování |
| | b) vyšší odborné vzdělání | stanovenou pro obor výzkum, | | střeliva § 17 odst. 3 |
| | v oboru vzdělání zaměřeném | vývoj, ničení, zneškodňování, | | písm. i) zákona |
| | na technické vědy nebo | zpracování, nákup a prodej | | č. 156/2000 Sb., |
| | technologie a 3 roky praxe | výbušnin, a to přiměřeně | | o ověřování střelných |
| | v oboru, nebo | rozsahu živnostenského | | zbraní a střeliva, |
| | c) střední vzdělání s maturitní | oprávnění | | ve znění zákona |
| | zkouškou v oboru vzdělání | | | č. 13/1998 Sb., a zákona |
| | s technickým zaměřením | | | č. 368/1992 Sb., |
| | a 3 roky praxe v oboru, nebo | | | o správních poplatcích, |
| | d) střední vzdělání s výučním | | | ve znění pozdějších |
| | listem v oboru vzdělání | | | předpisů, ve znění zákona |
| | puškař nebo nástrojař a | | | č. 155/2010 Sb. a ve znění |
| | 3 roky praxe v oboru, nebo | | | zákona č. 206/2015 Sb., |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci | | | o pyrotechnických |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | výrobcích a zacházení |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | s nimi a o změně některých |
| | pracovní činnost vydaný | | | zákonů |
| | zařízením akreditovaným | | | (zákon o pyrotechnice) |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným | | | |
| | Ministerstvem školství, | | | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 4 roky praxe | | | |
| | v oboru; | | | |
| | | | | |
| | pro nákup, prodej, přepravu, | | | |
| | půjčování a uschovávání zbraní | | | |
| | a střeliva: | | | |
| | a) vysokoškolské vzdělání | | | |
| | ve studijním programu | | | |
| | a studijním oboru zaměřeném | | | |
| | na ekonomii, vojenství, | | | |
| | policii, technické vědy | | | |
| | nebo technologie a 1 rok | | | |
| | praxe v oboru, nebo | | | |
| | b) vyšší odborné vzdělání | | | |
| | v oboru vzdělání zaměřeném | | | |
| | na ekonomii, vojenství, | | | |
| | policii, technické vědy | | | |
| | nebo technologie a 2 roky | | | |
| | praxe v oboru, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou v oboru vzdělání | | | |
| | s technickým, ekonomickým, | | | |
| | vojenským nebo policejním | | | |
| | zaměřením a 2 roky praxe | | | |
| | v oboru, nebo | | | |
| | d) střední vzdělání s výučním | | | |
| | listem v oboru vzdělání | | | |
| | prodavač se specializací | | | |
| | na zbraně a střelivo | | | |
| | nebo v příbuzném oboru | | | |
| | a 3 roky praxe v obchodní | | | |
| | činnosti se zbraněmi | | | |
| | a střelivem, nebo | | | |
| | e) střední vzdělání s výučním | | | |
| | listem v oboru vzdělání | | | |
| | puškař nebo nástrojař | | | |
| | a 3 roky praxe v oboru | | | |
| | a nebo 1 rok praxe | | | |
| | v obchodní činnosti se | | | |
| | zbraněmi a střelivem, nebo | | | |
| | f) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným | | | |
| | Ministerstvem školství, | | | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 4 roky praxe | | | |
| | v oboru; | | | |
| | | | | |
| | pro výrobu, opravy, úpravy, | | | |
| | znehodnocování a ničení | | | |
| | střeliva: | | | |
| | odborná způsobilost stanovená | | | |
| | pro vývoj, výrobu, opravy, | | | |
| | úpravy, znehodnocování a | | | |
| | ničení zbraní, oprávnění nebo | | | |
| | průkaz pyrotechnika a věk | | | |
| | nejméně 21 let; | | | |
| | | | | |
| | pro vývoj střeliva: | | | |
| | vysokoškolské vzdělání ve | | | |
| | studijním programu a studijním | | | |
| | oboru zaměřeném na technické | | | |
| | vědy nebo technologie, studijní | | | |
| | obor teorie a technologie | | | |
| | výbušnin a 3 roky praxe v oboru | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Nákup a prodej, | a) vysokoškolské vzdělání | bezúhonnost všech | souhlas krajského | § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 |
| půjčování, vývoj, výroba, | ve studijním programu | zaměstnanců | ředitelství Policie České | Sb., o nakládání s některými |
| opravy, úpravy, | a studijním oboru zaměřeném | (§ 6 odst. 2 zákona | republiky | věcmi využitelnými |
| uschovávání, skladování, | na technické vědy, ekonomii, | č. 455/1991 Sb.,ve znění | | k obranným a bezpečnostním |
| přeprava, | vojenství nebo policii a věk | zákona č. 155/2010 Sb.) | | účelům na území České |
| znehodnocování a ničení | nejméně 21 let, nebo | | | republiky a o změně |
| bezpečnostního materiálu | b) vyšší odborné vzdělání | | | některých dalších zákonů |
| | v oboru vzdělání zaměřeném na | | | (zákon o nakládání |
| | technické vědy, ekonomii, | | | s bezpečnostním materiálem) |
| | vojenství nebo policii a věk | | | |
| | nejméně 21 let, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou nebo výučním | | | |
| | listem v oboru vzdělání | | | |
| | s technickým, ekonomickým, | | | |
| | vojenským nebo policejním | | | |
| | zaměřením a věk nejméně | | | |
| | 21 let, nebo | | | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným | | | |
| | Ministerstvem školství, | | | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 1 rok praxe | | | |
| | v oboru a věk nejméně 21 let | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Výroba a zpracování paliv | pro výrobu a zpracování paliv | | pro distribuci pohonných hmot | Zákon č. 311/2006 Sb., |
| a maziv a distribuce pohonných | a maziv: | | celní úřad | o pohonných hmotách a čerpacích |
| hmot | a) vysokoškolské vzdělání ve | | | stanicích pohonných hmot |
| | studijním programu | | | a o změně některých |
| | a studijním oboru zaměřeném | | | souvisejících zákonů |
| | na chemii a 1 rok praxe | | | (zákon o pohonných hmotách), |
| | v oboru, nebo | | | ve znění pozdějších předpisů |
| | b) vyšší odborné vzdělání | | | |
| | v oboru vzdělání zaměřeném | | | *) zákon č. 179/2006 Sb., ve |
| | na chemii a 3 roky praxe | | | znění pozdějších předpisů |
| | v oboru, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou v oboru vzdělání | | | |
| | zaměřeném na chemii a 3 roky | | | |
| | praxe v oboru, nebo | | | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným podle | | | |
| | zvláštních právních předpisů, | | | |
| | nebo zařízením akreditovaným | | | |
| | Ministerstvem školství, | | | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 4 roky praxe | | | |
| | v oboru, nebo | | | |
| | e) profesní kvalifikace pro | | | |
| | činnost chemika pro obsluhu | | | |
| | zařízení podle zvláštního | | | |
| | právního předpisu *) a 4 roky | | | |
| | praxe v oboru, nebo | | | |
| | f) doklady podle | | | |
| | § 7 odst. 5 písm. a), b), c), | | | |
| | d) nebo e) živnostenského | | | |
| | zákona; | | | |
| | | | | |
| | pro distribuci pohonných hmot: | | | |
| | a) vysokoškolské vzdělání | | | |
| | a 1 rok praxe v oboru, nebo | | | |
| | b) vyšší odborné vzdělání | | | |
| | a 2 roky praxe v oboru, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou a 3 roky praxe | | | |
| | v oboru, nebo | | | |
| | d) střední vzdělání a 4 roky | | | |
| | praxe v oboru, nebo | | | |
| | e) profesní kvalifikace pro | | | |
| | činnost chemika pro obsluhu | | | |
| | zařízení podle zvláštního | | | |
| | právního předpisu *) a 4 roky | | | |
| | praxe v oboru | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Výroba tepelné energie | a) vysokoškolské vzdělání | fyzická nebo právnická osoba, | Státní energetická | *) zákon č. 458/2000 Sb., |
| a rozvod tepelné energie, | ve studijním programu | která žádá o udělení koncese | inspekce | o podmínkách podnikání |
| nepodléhající licenci *) | a studijním oboru zaměřeném | a není držitelem licence na | | a o výkonu státní správy |
| realizovaná ze zdrojů | na technické vědy a 3 roky | výrobu tepelné energie | | v energetických odvětvích |
| tepelné energie | praxe v oboru, nebo | a licence na rozvod tepelné | | a o změně některých zákonů |
| s instalovaným výkonem | b) vyšší odborné vzdělání | energie *), musí prokázat, že | | (energetický zákon), ve |
| jednoho zdroje nad 50 kW | v oboru vzdělání | má technické předpoklady | | znění pozdějších předpisů |
| | s technickým zaměřením | k zajištění výkonu koncesované | | |
| | a 6 roků praxe v oboru, nebo | činnosti **), a že touto | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | činností nedojde k ohrožení | | **) § 9 vyhlášky |
| | zkouškou v oboru vzdělání | života a činnosti osob, | | č. 426/2005 Sb., |
| | s technickým zaměřením | majetku či zájmu na ochranu | | o podrobnostech udělování |
| | a 6 roků praxe v oboru; | životního prostředí. | | licencí pro podnikání |
| | | Fyzická nebo právnická osoba, | | v energetických odvětvích |
| | u zdrojů tepelné energie do | která žádá o udělení koncese, | | |
| | instalovaného výkonu 1 MW | musí mít uzavřeno pojištění | | |
| | včetně a samostatného | odpovědnosti. | | |
| | rozvodného zařízení tepelné | | | |
| | energie s instalovaným | | | |
| | výkonem do 1 MW včetně | | | |
| | postačuje: | | | |
| | a) střední vzdělání s výučním | | | |
| | listem v oboru vzdělání | | | |
| | s technickým zaměřením | | | |
| | a 3 roky praxe v oboru, nebo | | | |
| | b) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro provozování | | | |
| | malých energetických zdrojů | | | |
| | vydaný zařízením | | | |
| | akreditovaným podle | | | |
| | zvláštních právních předpisů, | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | Ministerstvem školství, | | | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost provozována | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Silniční motorová doprava | odborná způsobilost podle | | dopravní úřad, s výjimkou | zákon č. 111/1994 Sb., |
| | § 8a zákona č. 111/1994 Sb. | | žádosti o koncesi k provozování | o silniční dopravě, |
| - nákladní | u silniční motorové dopravy | | silniční motorové dopravy | ve znění pozdějších |
| provozovaná vozidly | nákladní provozované vozidly | | nákladními vozidly nebo | předpisů |
| nebo jízdními soupravami | nebo jízdními soupravami | | jízdními soupravami o největší | |
| o největší povolené hmotnosti | o největší povolené hmotnosti | | povolené hmotnosti | Nařízení Evropského parlamentu |
| přesahující 3,5 tuny, | přesahující 3,5 tuny, jsou-li | | nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li | a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne |
| jsou-li určeny k přepravě | určeny k přepravě zvířat nebo | | určeny k přepravě zvířat nebo | 21. října 2009, kterým se |
| zvířat nebo věcí, | věcí, a osobní provozované | | věcí, a s výjimkou žádosti | zavádějí společná pravidla |
| | vozidly určenými pro přepravu | | o koncesi k provozování | týkající se závazných podmínek |
| - osobní | více než 9 osob včetně řidiče | | silniční motorové dopravy | pro výkon povolání podnikatele |
| provozovaná vozidly | | | osobními vozidly určenými pro | v silniční dopravě a zrušuje se |
| určenými pro přepravu více | | | přepravu nejvýše 9 osob včetně | směrnice Rady 96/26/ES |
| než 9 osob včetně řidiče, | | | řidiče | |
| | | | | |
| - nákladní | | | | |
| provozovaná vozidly | | | | |
| nebo jízdními soupravami | | | | |
| o největší povolené hmotnosti | | | | |
| nepřesahující 3,5 tuny, | | | | |
| jsou-li určeny k přepravě | | | | |
| zvířat nebo věcí, | | | | |
| | | | | |
| - osobní | | | | |
| provozovaná vozidly | | | | |
| určenými pro přepravu | | | | |
| nejvýše 9 osob včetně řidiče | | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Vnitrozemská vodní | § 33a zákona č. 114/1995 Sb., | | Ministerstvo dopravy | zákon č. 114/1995 Sb., o |
| doprava | o vnitrozemské plavbě, ve znění | | | vnitrozemské plavbě, ve |
| | zákona č. 358/1999 Sb. | | | znění pozdějších předpisů |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Kontrolní testování | a) minimálně střední vzdělání | schválení provozovny | Ústřední kontrolní a zkušební | § 65 zákona č. 326/2004 Sb., |
| profesionálních zařízení pro | s maturitní zkouškou v oboru | | ústav zemědělský | o rostlinolékařské péči a |
| aplikaci přípravků | zaměřeném na | | | o změně některých souvisejících |
| | rostlinolékařství, ochranu | | | zákonů, ve znění zákona č. |
| | rostlin, pěstitelství, | | | 199/2012 Sb. |
| | zahradnictví, chmelařství, | | | |
| | vinohradnictví, lesnictví, | | | |
| | zemědělskou nebo lesnickou | | | |
| | techniku, nebo obecné | | | |
| | zemědělství a 3 roky praxe | | | |
| | v obsluze a seřizování | | | |
| | zařízení pro aplikaci | | | |
| | přípravků, nebo | | | |
| | b) minimálně střední vzdělání | | | |
| | s maturitní zkouškou a 4 roky | | | |
| | praxe v obsluze a seřizování | | | |
| | zařízení pro aplikaci | | | |
| | přípravků | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Provádění | a) oprávnění pyrotechnika *) | spolehlivost podnikatele nebo | | *) § 35 a 36 zákona |
| pyrotechnického | vydané obvodním báňským | statutárního orgánu nebo členů | | č. 61/1988 Sb., ve znění |
| průzkumu | úřadem, nebo | statutárního orgánu ***) | | pozdějších předpisů |
| | b) osvědčení o odborné | | | |
| | způsobilosti žadatele o | | | **) § 70f zákona |
| | vydání průkazu pro provádění | | | č. 119/2002 Sb., |
| | pyrotechnického průzkumu **) | | | ve znění zákona |
| | | | | č. 229/2016 Sb. |
| | | | | |
| | | | | ***) § 1 odst. 5 zákona |
| | | | | č. 451/1991 Sb. |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Provádění veřejných | pro provádění veřejných dražeb | | Ministerstvo pro místní | § 6 zákona č. 26/2000 Sb., |
| dražeb | dobrovolných: | | rozvoj | o veřejných dražbách, ve |
| - dobrovolných | a) vysokoškolské vzdělání | | | znění zákona č. 315/2006 Sb. |
| - nedobrovolných | a 1 rok praxe v dražební nebo | | | |
| | realitní činnosti, nebo | | | |
| | b) vyšší odborné vzdělání | | | |
| | a 3 roky praxe v dražební | | | |
| | nebo realitní činnosti, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání a 5 let | | | |
| | praxe v dražební nebo | | | |
| | realitní činnosti, nebo | | | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným | | | |
| | Ministerstvem školství, | | | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 9 let praxe | | | |
| | v dražební nebo realitní | | | |
| | činnosti, nebo | | | |
| | e) doklady podle § 7 odst. 5 | | | |
| | písm. j), k), l) nebo m) | | | |
| | živnostenského zákona; | | | |
| | | | | |
| | pro provádění veřejných | | | |
| | dražeb nedobrovolných: | | | |
| | a) vysokoškolské vzdělání | | | |
| | a 3 roky praxe v dražební | | | |
| | nebo realitní činnosti, nebo | | | |
| | b) vyšší odborné vzdělání | | | |
| | a 4 roky praxe v dražební | | | |
| | nebo realitní činnosti, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání a 6 let | | | |
| | praxe v dražební nebo | | | |
| | realitní činnosti, nebo | | | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným | | | |
| | Ministerstvem školství, | | | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 10 let praxe | | | |
| | v dražební nebo realitní | | | |
| | činnosti, nebo | | | |
| | e) doklady podle § 7 odst. 5 | | | |
| | písm. j), k), l) nebo m) | | | |
| | živnostenského zákona | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Provozování cestovní | a) vysokoškolské vzdělání | | Ministerstvo pro místní | *) zákon č. 179/2006 Sb., |
| kanceláře | ve studijním programu | | rozvoj **) | o ověřování a uznávání |
| - pořádání zájezdů | a studijním oboru zaměřeném | | | výsledků dalšího |
| - zprostředkování spojených | na cestovní ruch, nebo | | | vzdělávání a o změně |
| cestovních služeb | b) vyšší odborné vzdělání | | | některých zákonů |
| | v oboru vzdělání zaměřeném | | | (zákon o uznávání výsledků |
| | na cestovní ruch, nebo | | | dalšího vzdělávání) |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou v oboru vzdělání | | | **) zákon č. 159/1999 Sb., |
| | zaměřeném na cestovní ruch, | | | o některých podmínkách |
| | nebo | | | podnikání a o výkonu |
| | d) vysokoškolské vzdělání | | | některých činností v |
| | a 1 rok praxe v oboru, nebo | | | oblasti cestovního ruchu, |
| | e) vyšší odborné vzdělání | | | ve znění pozdějších |
| | a 3 roky praxe v oboru, nebo | | | předpisů |
| | f) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou a 6 let praxe | | | |
| | v oboru, nebo | | | |
| | g) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným Ministerstvem | | | |
| | školství, mládeže | | | |
| | a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 6 let praxe | | | |
| | v oboru, nebo | | | |
| | h) doklad o profesní kvalifikaci | | | |
| | pro provozování cestovní | | | |
| | kanceláře podle zvláštního | | | |
| | právního předpisu *) a 2 roky | | | |
| | praxe v oboru | | | |
| | i) doklady podle § 7 odst. 5 | | | |
| | písm. b), c), f), g), h) | | | |
| | nebo i) živnostenského zákona | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Ostraha majetku a osob | a) vysokoškolské vzdělání, nebo | spolehlivost podnikatele, | | *) zákon č. 179/2006 Sb., ve |
| | b) vyšší odborné vzdělání | statutárního orgánu nebo členů | | znění pozdějších předpisů, |
| | právnického, bezpečnostního | statutárního orgánu **) a | | |
| | nebo obdobného zaměření, nebo | bezúhonnost všech osob, | | **) § 1 odst. 5 zákona č. |
| | c) střední vzdělání s maturitní | které pro podnikatele | | 451/1991 Sb. |
| | zkouškou v oboru | předmětnou činnost vykonávají | | |
| | bezpečnostním nebo právním a | (§ 6 odst. 2 zákona č. | | |
| | 3 roky praxe v oboru, nebo | 455/1991 Sb., ve znění zákona | | |
| | d) střední vzdělání s maturitní | č. 155/2010 Sb.) | | |
| | zkouškou, 3 roky praxe v | | | |
| | oboru a osvědčení o | | | |
| | rekvalifikaci nebo jiný | | | |
| | doklad o odborné kvalifikaci | | | |
| | pro příslušnou pracovní | | | |
| | činnost vydaný zařízením | | | |
| | akreditovaným podle | | | |
| | zvláštních právních předpisů, | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | Ministerstvem školství, | | | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, v | | | |
| | němž je živnost provozována, | | | |
| | nebo | | | |
| | e) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou, 3 roky praxe v | | | |
| | oboru a profesní kvalifikace | | | |
| | pro činnost strážný podle | | | |
| | zvláštního právního | | | |
| | předpisu *) | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Služby soukromých detektivů | a) vysokoškolské vzdělání a | spolehlivost podnikatele, | | *) zákon č. 179/2006 Sb., ve |
| | 1 rok praxe v oboru, nebo | statutárního orgánu nebo členů | | znění pozdějších předpisů, |
| | b) vyšší odborné vzdělání | statutárního orgánu **) a | | |
| | právnického, bezpečnostního | bezúhonnost všech osob, které | | **) § 1 odst. 5 zákona č. |
| | nebo obdobného zaměření a | pro podnikatele předmětnou | | 451/1991 Sb. |
| | 1 rok praxe v oboru, nebo | činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | zákona č. 455/1991 Sb., ve | | |
| | zkouškou v oboru | znění zákona č. 155/2010 Sb.) | | |
| | bezpečnostním nebo právním a | | | |
| | 3 roky praxe v oboru, nebo | | | |
| | d) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou, 3 roky praxe v | | | |
| | oboru a osvědčení o | | | |
| | rekvalifikaci nebo jiný | | | |
| | doklad o odborné kvalifikaci | | | |
| | pro příslušnou pracovní | | | |
| | činnost vydaný zařízením | | | |
| | akreditovaným podle | | | |
| | zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným Ministerstvem | | | |
| | školství, mládeže a | | | |
| | tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, v | | | |
| | němž je živnost provozována, | | | |
| | nebo | | | |
| | e) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou, 3 roky praxe v | | | |
| | oboru a profesní kvalifikace | | | |
| | pro činnost detektiv | | | |
| | koncipient podle zvláštního | | | |
| | právního předpisu *) | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Poskytování technických | a) vysokoškolské vzdělání ve | bezúhonnost všech | | |
| služeb k ochraně majetku | studijním programu | osob, které pro podnikatele | | |
| a osob | a studijním oboru zaměřeném | předmětnou činnost vykonávají | | |
| | na strojírenství, | (§ 6 odst. 2 zákona č. | | |
| | elektrotechniku, | 455/1991 Sb., ve znění zákona | | |
| | telekomunikace nebo | č. 155/2010 Sb.) | | |
| | výpočetní techniku a 1 rok | | | |
| | praxe v oboru, nebo | | | |
| | b) vyšší odborné vzdělání | | | |
| | v oboru vzdělání zaměřeném | | | |
| | na strojírenství, | | | |
| | elektrotechniku, | | | |
| | telekomunikace nebo | | | |
| | výpočetní techniku a 2 roky | | | |
| | praxe v oboru, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou v oboru vzdělání | | | |
| | zaměřeném na strojírenství, | | | |
| | elektrotechniku, | | | |
| | telekomunikace nebo | | | |
| | výpočetní techniku a 2 roky | | | |
| | praxe v oboru, nebo | | | |
| | d) střední vzdělání s výučním | | | |
| | listem v oboru vzdělání | | | |
| | zaměřeném na strojírenství, | | | |
| | elektrotechniku, | | | |
| | telekomunikace nebo | | | |
| | výpočetní techniku a 3 roky | | | |
| | praxe v oboru, nebo | | | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným Ministerstvem | | | |
| | školství, mládeže a | | | |
| | tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 4 roky praxe | | | |
| | v oboru | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Vedení spisovny | a) vysokoškolské vzdělání | schválení provozovny | Státní oblastní archiv | § 68 odst. 4 zákona |
| | a 1 rok praxe | a bezúhonnost všech | příslušný podle místa | č. 499/2004 Sb., o archivnictví |
| | v administrativě, nebo | zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona | provozovny | a spisové službě a o změně |
| | b) vyšší odborné vzdělání | č. 455/1991 Sb., ve znění | | některých zákonů |
| | a 2 roky praxe | zákona č. 155/2010 Sb.) | | |
| | v administrativě, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou a 3 roky praxe | | | |
| | v administrativě, nebo | | | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci | | | |
| | nebo jiný doklad o odborné | | | |
| | kvalifikaci pro příslušnou | | | |
| | pracovní činnost vydaný | | | |
| | zařízením akreditovaným | | | |
| | podle zvláštních právních | | | |
| | předpisů, zařízením | | | |
| | akreditovaným Ministerstvem | | | |
| | školství, mládeže a | | | |
| | tělovýchovy, nebo | | | |
| | ministerstvem, do jehož | | | |
| | působnosti patří odvětví, | | | |
| | v němž je živnost | | | |
| | provozována, a 4 roky praxe | | | |
| | v administrativě | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Provozování střelnic | a) vysokoškolské vzdělání | spolehlivost podnikatele nebo | | *) § 1 odst. 5 zákona |
| a výuka a výcvik ve střelbě | ve studijním programu | statutárního orgánu nebo | | č. 451/1991 Sb. |
| se zbraní | a studijním oboru zaměřeném | členů statutárního orgánu *) | | |
| | na vojenství, policii nebo | | | |
| | tělesnou kulturu, tělovýchovu | | | |
| | a sport a 2 roky praxe | | | |
| | v řízení střeleb nebo | | | |
| | provozování střelnic, nebo | | | |
| | b) vyšší odborné vzdělání | | | |
| | v oboru vzdělání zaměřeném na | | | |
| | vojenství, policii nebo | | | |
| | tělesnou kulturu, tělovýchovu | | | |
| | a sport a 2 roky praxe | | | |
| | v řízení střeleb nebo | | | |
| | provozování střelnic, nebo | | | |
| | c) střední vzdělání s maturitní | | | |
| | zkouškou v oboru vzdělání | | | |
| | zaměřeném na vojenství nebo | | | |
| | policii a 2 roky praxe | | | |
| | v řízení střeleb nebo | | | |
| | provozování střelnic, nebo | | | |
| | d) průkaz rozhodčího nebo | | | |
| | trenéra střeleb a 3 roky | | | |
| | praxe v řízení střeleb nebo | | | |
| | provozování střelnic | | | |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Provozování pohřební | § 6 odst. 2 zákona | | krajské hygienické | § 6 odst. 3 zákona |
| služby | č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví | | stanice | č. 256/2001 Sb., |
| | a o změně některých zákonů, | | | o pohřebnictví a o změně |
| | ve znění pozdějších předpisů | | | některých zákonů, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Provádění balzamace a | § 10 odst. 2 zákona | | krajské hygienické | § 10 odst. 4 zákona |
| konzervace | č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví | | stanice | č. 256/2001 Sb., |
| | a o změně některých zákonů, | | | o pohřebnictví a o změně |
| | ve znění pozdějších předpisů | | | některých zákonů, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Provozování krematoria | § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 | | krajské hygienické | § 13 odst. 3 zákona |
| | Sb., o pohřebnictví a o změně | | stanice | č. 256/2001 Sb., |
| | některých zákonů, ve znění | | | o pohřebnictví a o změně |
| | pozdějších předpisů | | | některých zákonů, ve znění |
| | | | | pozdějších předpisů |
+---------------------------------+----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Živnost volná
(K § 25 odst. 2)

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 13 živnostenského zákona

Obory činností náležející do živnosti volné
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. zrušeno
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
(K § 7 odst. 6)

+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Živnost | Požadovaná odborná způsobilost | Poznámka |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Oční optika | a) způsobilost k výkonu zdravotnického | *) zákon č. 96/2004 Sb., o |
| | povolání optometristy podle zvláštního | podmínkách získávání a |
| | právního předpisu *), nebo | uznávání způsobilosti k |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání | výkonu nelékařských |
| | diplomovaný oční optik nebo diplomovaný | zdravotnických povolání |
| | oční technik, nebo | a k výkonu činností |
| | c) střední vzdělání s maturitní zkouškou | souvisejících s poskytováním |
| | v oboru vzdělání oční optik nebo oční | zdravotní péče a o změně |
| | technik, nebo | některých zákonů (zákon o |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad | nelékařských zdravotnických |
| | o odborné kvalifikaci pro příslušnou | povoláních), ve znění zákona |
| | pracovní činnost vydaný zařízením | č. 125/2005 Sb. |
| | akreditovaným podle zvláštních právních | |
| | předpisů, nebo zařízením akreditovaným | **) zákon č. 179/2006 Sb., ve |
| | Ministerstvem školství, mládeže a | znění pozdějších předpisů |
| | tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž je | |
| | živnost provozována, nebo | |
| | e) profesní kvalifikace pro činnost optika | |
| | pro brýlovou techniku podle zvláštního | |
| | právního předpisu **), nebo | |
| | f) doklad o vykonání tříleté praxe v | |
| | nezávislém postavení (§ 420 občanského | |
| | zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Obchod se zvířaty | a) vysokoškolské vzdělání ve studijním | *) vyhláška č. 176/2009 Sb., |
| určenými pro | programu a studijním oboru zaměřeném | kterou se stanoví náležitosti |
| zájmové chovy | na veterinární lékařství a hygienu, | žádosti o akreditaci |
| | chovatelství zvířat nebo zootechniku, | vzdělávacího programu, |
| | nebo | organizace vzdělávání v |
| | b) vyšší odborné vzdělání v oboru | rekvalifikačním zařízení a |
| | vzdělání zaměřeném na chovatelství | způsob jeho ukončení |
| | zvířat, zootechniku nebo veterinářství, | |
| | nebo | **) zákon č. 18/2004 Sb., |
| | c) střední vzdělání s maturitní zkouškou | o uznávání odborné |
| | v oboru vzdělání zaměřeném na | kvalifikace a jiné |
| | chovatelství zvířat, zootechniku nebo | způsobilosti státních |
| | veterinářství, nebo | příslušníků členských |
| | d) střední vzdělání s výučním listem | států Evropské unie |
| | v oboru vzdělání zaměřeném na | a o změně některých |
| | chovatelství zvířat nebo zootechniku, | zákonů (zákon o uznávání |
| | nebo | odborné kvalifikace), |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci *) nebo | ve znění pozdějších |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | předpisů |
| | pro příslušnou pracovní činnost | |
| | vydaný zařízením akreditovaným | |
| | podle zvláštních právních předpisů, | |
| | nebo zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, nebo | |
| | f) doklad o vykonání tříleté praxe | |
| | v oboru v nezávislém postavení | |
| | (§ 420 občanského zákoníku) | |
| | nebo v pracovněprávním vztahu, nebo | |
| | g) doklad o uznání odborné kvalifikace | |
| | podle zvláštního právního předpisu | |
| | **), nebo | |
| | h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) | |
| | živnostenského zákona | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Realitní | a) vysokoškolské vzdělání získané v | *) zákon č. 179/2006 Sb., ve |
| zprostředkování | magisterském studijním programu v oblasti | znění pozdějších předpisů |
| | vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání | **) zákon č. 18/2004 Sb., ve |
| | Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, | znění pozdějších předpisů |
| | finance nebo marketing a obchod nebo v | |
| | oblasti vzdělávání Stavebnictví se | |
| | zaměřením na stavitelství nebo přípravu a | |
| | realizaci staveb, nebo obdobné | |
| | vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno | |
| | studiem na vysoké škole nezařazeným do | |
| | oblasti vzdělávání, | |
| | b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední | |
| | vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok | |
| | praxe v oboru, | |
| | c) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | realitního zprostředkovatele podle zákona | |
| | o uznávání výsledků dalšího vzdělávání *), | |
| | d) doklad o tříleté praxi v oboru v | |
| | nezávislém postavení (§ 420 občanského | |
| | zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, | |
| | nebo | |
| | e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle | |
| | zvláštního právního předpisu **) | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Průvodcovská činnost | a) střední vzdělání s maturitní | *) zákon č. 179/2006 Sb., |
| horská | zkouškou a profesní kvalifikace pro | o ověřování a uznávání |
| | horskou průvodcovskou činnost podle | výsledků dalšího vzdělávání |
| | zvláštního právního předpisu *), nebo | a o změně některých zákonů |
| | b) osvědčení o rekvalifikaci **) nebo | (zákon o uznávání výsledků |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | dalšího vzdělávání) |
| | pro příslušnou pracovní činnost | |
| | vydaný zařízením akreditovaným | **) vyhláška č. 176/2009 Sb. |
| | podle zvláštních právních předpisů, | |
| | nebo zařízením akreditovaným | ***) zákon č. 18/2004 Sb., |
| | Ministerstvem školství, mládeže | ve znění pozdějších |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | předpisů |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, nebo | |
| | c) doklad o vykonání tříleté praxe | |
| | v oboru v nezávislém postavení | |
| | (§ 420 občanského zákoníku) | |
| | nebo v pracovněprávním vztahu, nebo | |
| | d) doklad o uznání odborné kvalifikace | |
| | podle zvláštního právního předpisu ***) | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Vodní záchranářská | a) osvědčení o rekvalifikaci *) nebo | *) vyhláška č. 176/2009 Sb. |
| služba | jiný doklad o odborné kvalifikaci | |
| | pro příslušnou pracovní činnost | **) vyhláška č. 447/2001 Sb., |
| | vydaný zařízením akreditovaným | o báňské záchranné službě, |
| | podle zvláštních právních předpisů, | ve znění vyhlášky |
| | nebo zařízením akreditovaným | č. 87/2006 Sb. |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | znění pozdějších předpisů |
| | v němž je živnost provozována, nebo | |
| | b) doklad o specializaci báňský | ****) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | záchranář **) - potápěč, nebo | ve znění pozdějších |
| | c) profesní kvalifikace pro činnost | předpisů |
| | záchranáře na volné vodě, nebo pro činnost | |
| | mistra plavčího podle zvláštního právního | |
| | předpisu ****), nebo | |
| | d) doklad o vykonání tříleté praxe | |
| | v oboru v nezávislém postavení | |
| | (§ 420 občanského zákoníku) | |
| | nebo v pracovněprávním vztahu, nebo | |
| | e) doklad o uznání odborné | |
| | kvalifikace podle zvláštního právního | |
| | předpisu ***) | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Poskytování | a) vyšší odborné vzdělání v oboru | *) vyhláška č. 176/2009 Sb. |
| tělovýchovných | vzdělání zaměřeném na tělesnou | |
| a sportovních | kulturu, tělovýchovu a sport, nebo | **) zákon č. 18/2004 Sb., ve |
| služeb v oblasti ... | b) vysokoškolské vzdělání ve studijním | znění pozdějších předpisů |
| | programu a studijním oboru zaměřeném | |
| | na tělesnou kulturu, tělovýchovu | ***) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | a sport, nebo | ve znění pozdějších |
| | c) osvědčení o rekvalifikaci *) nebo | předpisů |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | |
| | pro příslušnou pracovní činnost | |
| | vydaný zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, nebo | |
| | ministerstvem, do jehož působnosti | |
| | patří odvětví, v němž je živnost | |
| | provozována, nebo | |
| | d) doklad o odborné způsobilosti vydaný | |
| | vzdělávací institucí tělovýchovného | |
| | zaměření (např. vzdělávací instituce | |
| | tělovýchovných svazů), nebo | |
| | e) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast | |
| | tělovýchovné činnosti podle zvláštního | |
| | právního předpisu ***), nebo | |
| | f) doklad o vykonání tříleté praxe | |
| | v oboru v nezávislém postavení | |
| | (§ 420 občanského zákoníku) | |
| | nebo v pracovněprávním vztahu, nebo | |
| | g) doklad o uznání odborné kvalifikace | |
| | podle zvláštního právního předpisu **) | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Péče o dítě do tří | a) odborná způsobilost k výkonu povolání | *) zákon č. 96/2004 Sb., |
| let věku v denním | všeobecné sestry nebo zdravotnického | o podmínkách získávání |
| režimu | asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní | a uznávání způsobilosti |
| | asistentky nebo záchranáře nebo | k výkonu nelékařských |
| | všeobecného sanitáře podle zvláštního | zdravotnických povolání |
| | právního předpisu, *) nebo | a k výkonu činností |
| | b) odborná způsobilost k výkonu povolání | souvisejících s poskytováním |
| | sociálního pracovníka nebo pracovníka | zdravotní péče a o změně |
| | v sociálních službách podle zvláštního | některých souvisejících |
| | právního předpisu, **) nebo | zákonů (zákon o nelékařských |
| | c) odborná kvalifikace k výkonu povolání | zdravotnických povoláních), |
| | učitele mateřské školy podle zvláštního | ve znění pozdějších předpisů |
| | právního předpisu ***), nebo | |
| | d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy | **) zákon č. 108/2006 Sb., |
| | pro děti do zahájení povinné školní | o sociálních službách, ve |
| | docházky podle zvláštního právního | znění pozdějších předpisů |
| | předpisu ****), nebo | |
| | e) doklad o vykonání tříleté praxe | ***) zákon č. 563/2004 Sb., |
| | v oboru v nezávislém postavení | o pedagogických |
| | (§ 420 občanského zákoníku) nebo | pracovnících a o změně |
| | v pracovněprávním vztahu, nebo | některých zákonů, ve znění |
| | f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle | pozdějších předpisů |
| | zvláštního právního předpisu *****) | |
| | | ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve |
| | | znění pozdějších předpisů |
| | | |
| | | *****) zákon č. 18/2004 Sb., ve |
| | | znění pozdějších předpisů |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Činnosti, při kterých | a) odborná způsobilost k výkonu | *) zákon č. 95/2004 Sb., |
| je porušována | povolání lékaře nebo zubního lékaře | o podmínkách získávání |
| integrita lidské kůže | podle zvláštního právního předpisu *), | a uznávání odborné |
| | nebo | způsobilosti a |
| | b) odborná způsobilost k výkonu | specializované způsobilosti |
| | povolání všeobecné sestry, porodní | k výkonu zdravotnického |
| | asistentky, zdravotnického záchranáře | povolání lékaře, zubního |
| | nebo zdravotnického asistenta podle | lékaře a farmaceuta, ve |
| | zvláštního právního předpisu **), | znění zákona č. 125/2005 Sb. |
| | nebo | |
| | c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v | **) zákon č. 96/2004 Sb., ve |
| | oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o | znění zákona č. 125/2005 Sb. |
| | rekvalifikaci ***) nebo jiný doklad o | |
| | odborné kvalifikaci pro činnosti, při | ***) vyhláška č. 176/2009 Sb. |
| | kterých je porušována integrita lidské | |
| | kůže, vydaný zařízením akreditovaným | ****) zákon č. 18/2004 Sb., |
| | podle zvláštních právních předpisů, nebo | věznění pozdějších |
| | zařízením akreditovaným Ministerstvem | předpisů |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, nebo | |
| | ministerstvem, do jehož působnosti patří | *****) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | odvětví, v němž je živnost provozována, | ve znění pozdějších |
| | nebo | předpisů |
| | d) střední vzdělání s výučním listem v oboru | |
| | vzdělání kosmetička a osvědčení o | |
| | rekvalifikaci ***) nebo jiný doklad o | |
| | odborné kvalifikaci pro činnosti, při | |
| | kterých je porušována integrita lidské | |
| | kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy, nebo | |
| | ministerstvem, do jehož působnosti patří | |
| | odvětví, v němž je živnost provozována, | |
| | nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci ***) nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | kosmetičku a pro činnosti, při kterých je | |
| | porušována integrita lidské kůže, vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle zvláštních | |
| | právních předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem školství, | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, v němž | |
| | je živnost provozována, nebo | |
| | f) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | kosmetičky a pro některou z činností, při | |
| | kterých je porušována integrita lidské | |
| | kůže (odborník na permanentní make-up, | |
| | piercér nebo tatér) podle zvláštního | |
| | právního předpisu *****), nebo | |
| | g) doklad o uznání odborné kvalifikace | |
| | podle zvláštního právního předpisu ****) | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Masérské, rekondiční | a) odborná způsobilost k výkonu | *) zákon č. 95/2004 Sb., ve |
| a regenerační služby | povolání lékaře a specializovaná | znění zákona č. 125/2005 Sb. |
| | způsobilost v oboru specializace | |
| | rehabilitační a fyzikální medicína | **) zákon č. 96/2004 Sb., ve |
| | nebo tělovýchovné lékařství podle | znění zákona č. 125/2005 Sb. |
| | zvláštního právního předpisu *), nebo | |
| | b) odborná způsobilost k výkonu | ***) vyhláška č. 176/2009 Sb. |
| | povolání fyzioterapeuta nebo maséra | |
| | nebo nevidomého a slabozrakého | ****) zákon č. 18/2004 Sb., |
| | maséra podle zvláštního právního | ve znění pozdějších |
| | předpisu **), nebo | předpisů |
| | c) vysokoškolské vzdělání ve studijním | |
| | programu a studijním oboru | *****) zákon č. 179/2006 Sb., ve |
| | rehabilitačního nebo tělovýchovného | znění pozdějších předpisů |
| | zaměření, nebo | |
| | d) osvědčení o rekvalifikaci ***) nebo | |
| | jiný doklad o odborné způsobilosti | |
| | pro příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným Ministerstvem | |
| | školství, mládeže a tělovýchovy nebo | |
| | ministerstvem, do jehož působnosti | |
| | patří odvětví, v němž je živnost | |
| | provozována, nebo | |
| | e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž | |
| | nebo sportovní masáž podle zvláštního | |
| | právního předpisu *****), nebo | |
| | f) doklad o uznání odborné kvalifikace | |
| | podle zvláštního právního předpisu ****) | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Provozování solárií | a) osvědčení o rekvalifikaci *) nebo | *) vyhláška č. 176/2009 Sb. |
| | jiný doklad o odborné způsobilosti | |
| | pro příslušnou pracovní činnost vydaný | **) zákon č. 18/2004 Sb., ve |
| | zařízením akreditovaným podle zvláštních | znění pozdějších předpisů |
| | právních předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem školství, | ***) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, | ve znění pozdějších |
| | do jehož působnosti patří odvětví, v němž | předpisů |
| | je živnost provozována, nebo | |
| | b) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy | |
| | solária podle zvláštního právního | |
| | předpisu ***), nebo | |
| | c) doklad o vykonání tříleté praxe | |
| | v oboru v nezávislém postavení | |
| | (§ 420 občanského zákoníku) nebo | |
| | v pracovněprávním vztahu, nebo | |
| | d) doklad o uznání odborné | |
| | kvalifikace podle zvláštního právního | |
| | předpisu **) | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Kosmetické služby | a) střední vzdělání s výučním listem | *) vyhláška č. 176/2009 Sb. |
| | v oboru vzdělání kosmetička, nebo | |
| | b) střední vzdělání s maturitní | **) zákon č. 18/2004 Sb., ve |
| | zkouškou v oboru vzdělání kosmetička, | znění pozdějších předpisů |
| | nebo s předměty odborné přípravy | |
| | v příslušném oboru, nebo | ***) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | c) vyšší odborné vzdělání v oboru | ve znění pozdějších |
| | vzdělání kosmetička, nebo | předpisů |
| | d) vysokoškolské vzdělání v příslušné | |
| | oblasti studijního programu a studijního | |
| | oboru zaměřeném na oblast živnosti, | |
| | nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci *) nebo | |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle | |
| | zvláštních právních předpisů, nebo | |
| | zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže | |
| | a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, | |
| | v němž je živnost provozována, nebo | |
| | f) profesní kvalifikace pro činnost | |
| | kosmetičky podle zvláštního právního | |
| | předpisu ***), nebo | |
| | g) doklad o vykonání tříleté praxe | |
| | v oboru v nezávislém postavení | |
| | (§ 420 občanského zákoníku) | |
| | nebo v pracovněprávním vztahu, nebo | |
| | h) doklad o uznání odborné kvalifikace | |
| | podle zvláštního právního předpisu | |
| | **), nebo | |
| | i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) | |
| | živnostenského zákona | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Pedikúra, manikúra | a) střední vzdělání s výučním listem | *) vyhláška č. 176/2009 Sb. |
| | v oboru vzdělání kosmetička, nebo | |
| | b) střední vzdělání s maturitní | **) zákon č. 18/2004 Sb., ve |
| | zkouškou v oboru vzdělání kosmetička, | znění pozdějších předpisů |
| | nebo s předměty odborné přípravy | |
| | v příslušném oboru, nebo | ***) zákon č. 179/2006 Sb., |
| | c) vyšší odborné vzdělání v oboru | ve znění pozdějších |
| | vzdělání kosmetička, nebo | předpisů |
| | d) vysokoškolské vzdělání v příslušné | |
| | oblasti studijního programu | |
| | a studijního oboru zaměřeném na | |
| | oblast živnosti, nebo | |
| | e) osvědčení o rekvalifikaci *) nebo | |
| | jiný doklad o odborné kvalifikaci | |
| | pro příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle zvláštních | |
| | právních předpisů, nebo zařízením | |
| | akreditovaným Ministerstvem školství, | |
| | mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, | |
| | do jehož působnosti patří odvětví, v němž | |
| | je živnost provozována, nebo | |
| | f) profesní kvalifikace pro činnost pedikérka | |
| | a nehtová designérka nebo manikérka a | |
| | nehtová designérka podle zvláštního | |
| | právního předpisu ***), nebo | |
| | g) doklad o vykonání tříleté praxe | |
| | v oboru v nezávislém postavení | |
| | (§ 420 občanského zákoníku) nebo | |
| | v pracovněprávním vztahu, nebo | |
| | h) doklad o uznání odborné kvalifikace | |
| | podle zvláštního právního předpisu, **) | |
| | nebo | |
| | i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) | |
| | živnostenského zákona | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Ostraha majetku | a) vysokoškolské vzdělání, nebo | *) zákon č. 179/2006 Sb., ve |
| a osob | b) vyšší odborné vzdělání právnického, | znění pozdějších předpisů, |
| | bezpečnostního nebo obdobného zaměření, | |
| | nebo | **) zákon č. 18/2004 Sb., ve |
| | c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v | znění pozdějších předpisů |
| | oboru bezpečnostním nebo právním, nebo | |
| | d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a | |
| | osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný | |
| | doklad o odborné kvalifikaci pro | |
| | příslušnou pracovní činnost vydaný | |
| | zařízením akreditovaným podle zvláštních | |
| | právních předpisů, zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže a | |
| | tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž je | |
| | živnost provozována, nebo | |
| | e) profesní kvalifikace pro činnost strážný | |
| | podle zvláštního právního předpisu *), | |
| | nebo | |
| | f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle | |
| | zvláštního právního předpisu **) | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+
| Služby soukromých | a) vysokoškolské vzdělání, nebo | *) zákon č. 179/2006 Sb., ve |
| detektivů | b) vyšší odborné vzdělání právnického, | znění pozdějších předpisů, |
| | bezpečnostního nebo obdobného zaměření, | |
| | nebo | **) zákon č. 18/2004 Sb., ve |
| | c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v | znění pozdějších předpisů |
| | oboru bezpečnostním nebo právním, nebo | |
| | d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a | |
| | osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad | |
| | o odborné kvalifikaci pro příslušnou | |
| | pracovní činnost vydaný zařízením | |
| | akreditovaným podle zvláštních právních | |
| | předpisů, zařízením akreditovaným | |
| | Ministerstvem školství, mládeže a | |
| | tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož | |
| | působnosti patří odvětví, v němž je | |
| | živnost provozována, nebo | |
| | e) profesní kvalifikace pro činnost detektiv | |
| | koncipient podle zvláštního právního | |
| | předpisu *), nebo | |
| | f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle | |
| | zvláštního právního předpisu **) | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+


------------------------------------------------------------------

<viz doplnění zákonem č. 286/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech>


------------------------------------------------------------------

Čl. V
zákona č. 95/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje
zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické či právnické osoby, provozující živnost na základě koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinny, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které fyzická či právnická osoba předložila v řízení podle dosavadních předpisů. Živnostenský úřad vyzve fyzickou či právnickou osobu k doložení splnění podmínek provozování živnosti do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. V
zákona č. 94/1996 Sb., kterým se mění a doplňují
zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(1) Tento zákon platí i pro řízení zahájená před jeho účinností; právní účinky úkonů, které nastaly dříve, zůstávají zachovány.

(2) Přihlášky pohledávek po přezkumném jednání, jež proběhlo před účinností tohoto zákona, lze podat do dvou měsíců od účinnosti tohoto zákona, nemají-li být z uspokojení v konkursu vyloučeny.


------------------------------------------------------------------

<viz doplnění zákonem č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů>


------------------------------------------------------------------

<viz doplnění zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů>


------------------------------------------------------------------

Čl. VI
zákona č. 356/1999 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1. Živnostenská oprávnění, která vznikla přede dnem účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak. Právo pozůstalého manžela pokračovat v provozování živnosti podle předchozí právní úpravy, získané přede dnem účinnosti tohoto zákona, zůstává zachováno.

2. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění podle bodu 1 a jeho zánik se řídí tímto zákonem. Bezúhonnost podnikatele, kterému vzniklo živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadní právní úpravy; to neplatí, jestliže byl podnikatel pravomocně odsouzen pro trestný čin po účinnosti tohoto zákona.

3. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost vázanou nebo na živnost koncesovanou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny doložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto zákonem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předchozích řízení.

4. Předloží-li osoby uvedené v bodě 3 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad vydá živnostenský list nebo koncesní listinu, do nichž budou promítnuty změněné údaje. Při rozhodování o koncesi se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší. Osobám, které ve lhůtě stanovené v bodě 3 nepředloží doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

5. Došlo-li ze zákona ke změně živnosti volné ohlašovací na živnost ohlašovací řemeslnou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny sdělit živnostenskému úřadu údaje potřebné k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost podle nové právní úpravy. Splní-li podnikatel tuto povinnost ve stanovené lhůtě, není povinen dokládat živnostenskému úřadu splnění podmínek odborné způsobilosti a živnostenský úřad mu vydá živnostenský list. Nesplní-li podnikatel povinnost podle věty druhé, živnostenský úřad podnikateli neprodleně živnostenské oprávnění zruší.

6. Došlo-li tímto zákonem pouze ke změně názvu živnosti, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list nebo koncesní listinu s novým názvem živnosti.

7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli průkaz živnostenského oprávnění, do něhož bude tato změna promítnuta.

8. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě nebo více samostatných živností, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne jeho účinnosti jsou povinny doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předcházejících řízení.

9. Doloží-li osoby uvedené v bodě 8 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, provede změnu živnostenského listu vydáním živnostenských listů se změněnými údaji nebo rozhodne o udělení koncesí a vydá koncesní listiny. Při rozhodování o koncesích se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

10. Nesplní-li osoby uvedené v bodě 8 ve stanovené lhůtě povinnost doložit doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle tohoto zákona, živnostenský úřad jim neprodleně živnostenské oprávnění zruší.

11. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona pro živnost, u níž došlo ke změně zvláštních podmínek provozování živnosti, aniž by současně došlo ke změně podle bodu 3, musí prokázat živnostenskému úřadu splnění odborné způsobilosti pouze u odpovědného zástupce, je-li ustanovován až po dni účinnosti tohoto zákona.

12. Živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která podle tohoto zákona již není živností, zaniká uplynutím 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; v této lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. Na skutečnost, že se nadále nejedná o živnost, živnostenský úřad podnikatele písemně upozorní ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

13. Podnikatel, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona předložit živnostenskému úřadu seznam činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčími prvky technologického procesu.

14. Živnostenský úřad je povinen podnikateli, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, vydat po splnění povinnosti podnikatele podle bodu 13 jako přílohu živnostenského listu seznam živností podle § 7a odst. 8 tohoto zákona.

15. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen na výzvu živnostenského úřadu oznámit živnostenskému úřadu údaje o svém místě podnikání, sídle nebo organizační složce zahraniční osoby umístěné na území České republiky v souladu s § 45 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c), pokud tyto údaje živnostenský úřad nemá z předcházejících řízení. Oznamovací povinnost ve smyslu tohoto ustanovení se vztahuje i na podnikatele, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až zápisem do obchodního rejstříku provedeným po účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad provede změnu průkazu živnostenského oprávnění do 6 měsíců ode dne oznámení uvedených údajů.

16. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen živnostenskému úřadu do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona doložit doklady o vlastnickém nebo jiném právu k objektům nebo místnostem, v nichž je umístěno sídlo, místo podnikání (liší-li se místo podnikání od bydliště) nebo organizační složka zahraniční osoby umístěné na území České republiky. Tato povinnost se vztahuje též na podnikatele, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až následným zápisem do obchodního rejstříku po účinnosti tohoto zákona.

17. Živnostenský úřad je povinen vydat na žádost podnikatele, kterému byl vydán průkaz živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost přede dnem účinnosti tohoto zákona, koncesní listinu podle § 54, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti.

18. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list.

19. Žádost o koncesi pro provozování živnosti, která se stala v důsledku právní úpravy tohoto zákona živností ohlašovací, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se považuje za ohlášení živnosti.

20. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona, vztahující se k živnosti, která je podle tohoto zákona živností koncesovanou, se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto zákona.

21. Žádosti o udělení koncese podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se projednají podle nové právní úpravy.

22. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ohlášení podle bodu 19, se projednají podle nové právní úpravy.

23. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění a o pozastavení provozování živnosti, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle nové právní úpravy, není-li dosavadní právní úprava pro účastníka řízení příznivější.

24. Zahraniční fyzická osoba, která provozuje živnost na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona a která není podnikatelem v zahraničí a na území České republiky má zřízený podnik, je povinna doklad o splnění podmínky pobytu za účelem podnikání (§ 5 odst. 4) doložit živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, vyplývá-li pro něj tato povinnost z § 5 odst. 4. Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení zákona (§ 58 odst. 2).

25. zrušen

26. Úkony provedené podle bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 a 25 nepodléhají správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Platnost oprávnění vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány státní báňské správy organizacím a podnikajícím fyzickým osobám před 1. lednem 1993 končí uplynutím tří let ode dne účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná po 31. prosinci 1992 zůstávají v platnosti.

2. Platnost osvědčení vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány státní báňské správy fyzickým osobám před nabytím účinnosti tohoto zákona končí uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živností vázaných skupiny 202 přílohy č. 2 živnostenského zákona opravňují k provozování živností v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.

4. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení". Opravňují k provozování živnosti v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.

5. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti vázané skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Projektování elektrických zařízení" a živnostenská oprávnění vydaná k výrobě rozvaděčů se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti ohlašovací volné s tímto předmětem podnikání.

6. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živností vázaných skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti řemeslné skupiny 105 přílohy č. 1 živnostenského zákona: Elektrické stroje a přístroje "Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Instalace a opravy elektronických zařízení".

7. Živnostenský úřad vydá podnikatelům provozujícím živnost na základě živnostenských oprávnění získaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedených v bodech 36, nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské listy s předmětem podnikání podle právní úpravy stanovené tímto zákonem.


------------------------------------------------------------------

ČÁST TŘETÍ
zákona č. 309/2000 Sb.,
o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona


Přechodná ustanovení


1. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění k živnostem uvedeným v tomto zákoně, u nichž došlo ke změně odborné způsobilosti, jsou povinni doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti podle tohoto zákona ve lhůtě dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti a nevztahuje se na ně povinnost uvedená v čl. VI (přechodná ustanovení) zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

2. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě živnosti, živnostenská oprávnění zůstávají zachována a živnostenský úřad je povinen vydat průkazy živnostenského oprávnění v souladu s tímto zákonem ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 409/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nepředložila-li osoba, která získala živnostenské oprávnění pro živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doklad o získání odborné způsobilosti, živnostenský úřad jí živnostenské oprávnění neprodleně zruší.


------------------------------------------------------------------

§ 86
zákona č. 119/2002 Sb.
o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)


Přechodná ustanovení

(1) Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" nebo "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, v rozsahu zahrnujícím vývoj, výrobu, opravy nebo úpravy nebo znehodnocování střeliva, musí nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

(2) Předloží-li osoby uvedené v odstavci 1 živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona, postupuje živnostenský úřad při rozhodování o koncesi podle § 53 a 54. Stanovisko podle § 52 se nevyžaduje.

(3) Živnostenská oprávnění v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona", "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní" a "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona a v koncesované živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu vojenského střeliva, získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona, se považují za živnostenská oprávnění s předmětem podnikání podle nové právní úpravy. Živnostenský úřad vydá ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající koncesní listinu.

(4) Při rozhodování o žádosti o koncesi, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle nové právní úpravy, včetně povinnosti vyžádat si stanoviska podle § 52 a § 53.

(5) Úkony provedené podle odstavců 2 a 3 jsou osvobozeny od správních poplatků.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 174/2002 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenský podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb.


Přechodná ustanovení

1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

2. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona. Úkony podle předchozí věty nepodléhají správnímu poplatku.

3. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané s předmětem vymezeným jako "Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy", která byla doručená živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona a u kterých nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 174/2002 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenský podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb.


Přechodná ustanovení

1. Průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, které byly vydány před dnem účinnosti nařízení vlády vydaného podle § 73a, zůstávají v platnosti. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb., a jehož název předmětu podnikání na průkazu živnostenského oprávnění neodpovídá seznamu oborů živností ohlašovacích volných stanovenému nařízením vlády, je oprávněn písemně požádat živnostenský úřad o nahrazení tohoto průkazu průkazem nebo průkazy podle nařízení vlády v rozsahu původního živnostenského oprávnění. V žádosti podnikatel zároveň uvede název nebo názvy oborů živností podle uvedeného seznamu, má-li zřízeny provozovny, promítnutí těchto názvů do údajů o provozovnách v živnostenském rejstříku, a provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, sdělení o jeho ustanovení i pro tyto obory živností. Neobsahuje-li žádost všechny uvedené náležitosti, živnostenský úřad podnikatele vyzve k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu nejméně však 15 dnů. Pokud podnikatel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, živnostenský úřad žádost zamítne a nahrazení průkazů neprovede. Má-li žádost všechny požadované náležitosti nebo odstraní-li podnikatel závady žádosti ve stanovené lhůtě, vydá živnostenský úřad průkaz nebo průkazy živnostenského oprávnění pro obory živností ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nebo ode dne, kdy podnikatelem byly odstraněny závady žádosti. Živnostenská oprávnění, která svým rozsahem náleží do původního živnostenského oprávnění a která podnikatel výslovně neuvede ve své žádosti, zanikají dnem vydání průkazů nových živnostenských oprávnění. Úkony podle tohoto bodu nepodléhají správnímu poplatku.

2. Průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, které byly vydány podle článku VI bodu 25 zákona č. 356/1999 Sb. platného do dne účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti.


------------------------------------------------------------------

Čl. IX
zákona č. 308/2002 Sb.,
kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Přechodné ustanovení

Živnostenské oprávnění, na jehož základě byla dosud provozována živnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou, pozbývá platnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona držitel živnostenského oprávnění podle věty první doloží živnostenskému úřadu doklady uvedené v § 50.


------------------------------------------------------------------

<viz doplnění zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů>


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 130/2003 Sb.,
kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony


Přechodné ustanovení

Živnostenská oprávnění vydaná v souladu s přílohou č. 3 skupinou 315 "Zdravotnické prostředky" k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že rozhodnutí o udělení koncese a koncesní listiny se považují za průkazy živnostenského oprávnění pro novou vázanou živnost uvedenou v příloze č. 2 ve skupině 214 "Ostatní".


------------------------------------------------------------------

Čl. V
zákona č. 274/2003 Sb.,
kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví


Přechodné ustanovení

Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list s novým názvem živnosti podle tohoto zákona při první změně živnostenského listu provedené na základě oznámení změn a doplnění, týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti. Tento úkon živnostenského úřadu nepodléhá správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 354/2003 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních


Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů 1) (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", zanikají uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

2. Právnické a fyzické osoby, kterým trvá ke dni účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované živnosti "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", musí před uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat o udělení koncese, předložit živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují odbornou způsobilost, sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle § 3a odst. 3 zákona o lihu. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.

3. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 živnostenského zákona přede dnem účinnosti tohoto zákona. Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle tohoto zákona.

------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.


------------------------------------------------------------------

Čl. XIII
zákona č. 438/2003 Sb.,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem 1. ledna 2004 pro provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" se od tohoto data považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence".

2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou, skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví" je živnostenský úřad povinen do 1. ledna 2006 po projednání s podnikatelem nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle přílohy č. 2 živnostenského zákona ve znění čl. XII tohoto zákona. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 167/2004 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony


Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Fyzické a právnické osoby, které získaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávnění k podnikání v činnosti, která se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stala živností ohlašovací, mohou pokračovat v jejím provozování. Jsou však povinny do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit provozování této živnosti příslušnému živnostenskému úřadu podle § 45 a doložit doklady podle § 46 živnostenského zákona. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k podnikání jim uplynutím uvedené lhůty zaniká.

3. Průkazy živnostenských oprávnění, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro živnosti, u kterých došlo tímto zákonem k přeřazení ze živností koncesovaných do živností ohlašovacích, zůstávají v platnosti a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za průkazy živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací, není-li dále stanoveno jinak. Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list v případě změny oznámené podle § 49 živnostenského zákona.

4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke sloučení živnosti ohlašovací vázané a živnosti koncesované v živnost ohlašovací vázanou, živnostenský úřad vydá živnostenský list pro tuto živnost podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámené změny podle § 49 živnostenského zákona. Rozsah předmětu podnikání na nově vydaném živnostenském listu se řídí rozsahem živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 nebo podle § 56 živnostenského zákona.

6. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti ohlašovací vázané na živnost ohlašovací volnou, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.

7. Podnikateli, který získal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění pro živnost "Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny", vydá živnostenský úřad živnostenský list pro výrobu těchto zařízení v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podnikatel již oprávnění k této činnosti nemá. Pro živnost "Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny" vydá živnostenský úřad živnostenský list na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.

8. Podnikatel, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění k činnosti, která je předmětem živnosti "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" podle tohoto zákona a hodlá nadále provozovat tuto živnost, je povinen do dvanácti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit živnostenskému úřadu, že hodlá provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá provozovat nad rámec této živnosti další činnost podle živnostenského oprávnění zahrnujícího uvedenou živnost vydaného před účinností tohoto zákona. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad vydá živnostenský list pro živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" s předmětem podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, aniž by podnikatel musel prokazovat splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, popřípadě živnostenský úřad změní nebo zruší živnostenské oprávnění vydané podle předchozí právní úpravy. Neoznámí-li podnikatel, že hodlá provozovat živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" živnostenskému úřadu, jeho živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti marným uplynutím lhůty uvedené ve větě první zaniká. Toto ustanovení platí obdobně pro živnost "kamnářství".

9. Vydání změny průkazu živnostenského oprávnění podle přechodných ustanovení tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku, jedná-li se o změnu v předmětu podnikání v důsledku změn provedených tímto zákonem.

10. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle nové právní úpravy.


------------------------------------------------------------------

§ 90
zákona č. 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů


Přechodná ustanovení

(1) Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou "vedení spisovny", zanikají uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Právnické a fyzické osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované živnosti "vedení spisovny", musí ve lhůtě podle odstavce 1 požádat o udělení koncese a žádost doložit doklady prokazujícími splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského oprávnění až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení koncese.

(3) Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahující se podle tohoto zákona k živnosti koncesované "vedení spisovny" se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí podle nové právní úpravy.

(4) Úkony provedené podle odstavců 1 a 2 jsou osvobozeny od správních poplatků.


------------------------------------------------------------------

Čl. III
zákona č. 58/2005 Sb.,
kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Dosavadní živnostenská oprávnění pro živnost "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, *) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak.

2. Živnostenský úřad vydá podnikateli, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro vázanou živnost "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, *) které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků", průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy v úplném nebo částečném rozsahu na žádost podnikatele nebo na základě oznámení změny ohlášené podle § 49 živnostenského zákona. Vydání průkazu týkající se změny názvu živnosti nepodléhá správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. IX
zákona č. 95/2005 Sb.,
kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Přechodná ustanovení

Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Provozování poštovních služeb", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti a považují se za oprávnění k provozování volné živnosti "Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb". Živnostenský úřad provede změnu názvu živnosti na průkazu živnostenského oprávnění na žádost podnikatele nebo při první změně oznámené podle § 49 živnostenského zákona. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané "Provozování poštovních služeb" doručená živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.


------------------------------------------------------------------

Čl. LXVI
zákona č. 444/2005 Sb.,
kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Přechodná ustanovení

1. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.

2. Při změně podmínek pro určení místní příslušnosti v důsledku nového vymezení územní působnosti územních finančních orgánů tímto zákonem provede přeregistraci daňových subjektů správce daně z moci úřední. Do dne přeregistrace vykonává správu daní daňového subjektu správce daně místně příslušný před účinností tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. III
zákona č. 131/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění, která trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Živnostenský úřad vydá fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami, nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" nebo pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče", živnostenský list podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na její žádost nebo nejpozději na základě změny oznámené fyzickou nebo právnickou osobou podle § 49 živnostenského zákona.

3. Fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin", vydá živnostenský úřad na její žádost průkaz živnostenského oprávnění s uvedením předmětu podnikání "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky" a "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech", a to na její žádost, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Vydání živnostenského listu nebo změna živnostenského listu podle bodů 13 nepodléhá správnímu poplatku.

5. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. LVI
zákona č. 186/2006 Sb.
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění


Přechodná ustanovení

1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Vyvlastňovací řízení zahájená přede dnem 1. července 2006 se dokončí podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění čl. LV tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. III
zákona č. 191/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Zařízení lyžařských vleků se považují za provozně způsobilá za podmínky, že nejpozději do šestnácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona požádá provozovatel lyžařského vleku Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (§ 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů). Nepožádá-li provozovatel v této lhůtě o vydání průkazu způsobilosti, pozbývá uplynutím této lhůty zařízení provozní způsobilosti.

2. V provozování lyžařského vleku mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají. Fyzické nebo právnické osoby provozující lyžařský vlek předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě deset měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené živnostenským zákonem, nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list k provozování lyžařského vleku.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 212/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství emisí skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fyzickým osobám živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně ohlášené podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto zákona.

2. Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. XIII
zákona č. 214/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění pro volnou ohlašovací živnost u právnické osoby se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Rozhodnutí o pozastavení provozování volné ohlašovací živnosti u právnické osoby z důvodu neustanovení odpovědného zástupce pozbývá právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti zákona č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k výkonu takové živnosti živnostenského oprávnění k této řemeslné živnosti.


------------------------------------------------------------------

Čl. VI
zákona č. 225/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky" se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané, skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení".

2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky", je živnostenský úřad povinen na žádost podnikatele nebo při první změně ohlášené podnikatelem podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. VI
zákona č. 315/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Přechodná ustanovení

1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem podnikání "Provádění veřejných dražeb", která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za oprávnění k provozování živnosti "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných", není-li dále stanoveno něco jiného.

2. Živnostenský úřad vydá na žádost podnikatele, který provozuje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona živnost s předmětem podnikání "Provádění veřejných dražeb" a který hodlá nadále provozovat pouze veřejné dražby dobrovolné, novou koncesní listinu s předmětem podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Vydání nové koncesní listiny nepodléhá správnímu poplatku.

3. Osoby, které jsou podle dosavadních právních předpisů oprávněny k činnosti, která je koncesovanou živností "Provádění veřejných dražeb", a které hodlají nadále provozovat též veřejné dražby nedobrovolné, jsou povinny ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti, pokud je živnostenský úřad nemá k dispozici již z předchozích řízení, a prokázat splnění podmínek podle § 6 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Doloží-li tyto osoby doklady a splní-li podmínky uvedené ve větě první tohoto odstavce, živnostenský úřad vydá rozhodnutí, kterým změní rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní listinu se změněnými údaji. Neučiní-li tak tyto osoby, živnostenský úřad vydá rozhodnutí, kterým změní rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní listinu v rozsahu provádění veřejných dražeb dobrovolných. Tyto úkony nepodléhají správnímu poplatku.

4. Řízení ve věci udělení koncese "Provádění veřejných dražeb" zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. XIV
zákona č. 296/2007 Sb.,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím


Přechodné ustanovení

V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 13 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje i na správce konkursní podstaty; pokud správce konkursní podstaty pokračuje v živnosti při úmrtí podnikatele, použije se ustanovení § 57 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 130/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodná ustanovení

1. Právo provozovat živnosti, které jsou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dílčími činnostmi v rámci živnosti provozované průmyslovým způsobem, zůstává zachováno. Živnostenský úřad místně příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky podniku) vyzve do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona podnikatele k doložení dokladů o odborné způsobilosti, pokud ji nová právní úprava vyžaduje. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k doložení dokladů. Jestliže podnikatel živnostenskému úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáže splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění pro uvedenou živnost zruší.

2. Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny podle § 49 nebo 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o udělení a změně koncese zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Řízení o správních deliktech, které nebylo pravomocně skončeno ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není úprava podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro účastníka řízení výhodnější.

5. Došlo-li tímto zákonem ke změně vázané živnosti na živnost řemeslnou, doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro živnost vázanou, se považují za doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností ohlašovacích, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí při sloučení živností ohlašovacích vázaných, splňují-li osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona provozovaly živnosti uvedené ve větě první nebo pro ně byly ustanoveny odpovědnými zástupci, odbornou způsobilost požadovanou novou právní úpravou pouze pro provozování živnosti v částečném rozsahu. V tomto případě je podnikatel oprávněn k provozování vázané živnosti ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v rozsahu oprávnění zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností koncesovaných, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti, která je podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné v plném rozsahu.

9. Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky č. 235/2000 Sb., vykonané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky podniku) provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s obory činností podle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při první ohlášené změně nebo na žádost podnikatele.

11. Oprávnění k projektování pozemkových úprav podle dosavadních právních předpisů zůstávají zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozoval uvedenou činnost a hodlá v jejím provozování pokračovat, je povinen tuto skutečnost oznámit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede neprodleně zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty právo provozovat tuto živnost zaniká.

12. V případě, že bylo před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončeno řízení pro překážku provozování živnosti z důvodu zrušení konkurzu pro splnění rozvrhového usnesení, řízení se zastaví.


------------------------------------------------------------------

Čl. XVII
zákona č. 189/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona provozoval v rámci živnosti "Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c) končetinových ortéz, d) měkkých bandáží" i činnost, která ode dne účinnosti tohoto zákona není živností, může v této činnosti pokračovat do 31. prosince 2010. Po uplynutí této doby oprávnění k provozování této činnosti zaniká.

2. Odborná způsobilost doložená přede dnem účinnosti tohoto zákona pro živnost "Aplikace, výroba a opravy a) protéz, b) trupových ortéz, c) končetinových ortéz, d) měkkých bandáží" se považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za odbornou způsobilost pro živnost "Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží".


------------------------------------------------------------------

Čl. XXVII
zákona č. 254/2008 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


Přechodné ustanovení

Nedokončená řízení ve věci udělení koncese "Směnárenská činnost" se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15 pracovních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese a doklady připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.


------------------------------------------------------------------

Čl. XIX
zákona č. 274/2008 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky


Přechodná ustanovení

1. Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

2. Fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na požádání příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti směřující k ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle přílohy č. 5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. XXII
zákona č. 227/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech


Přechodná ustanovení

zrušeno
------------------------------------------------------------------

§ 26
zákona č. 145/2010 Sb.
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů


Přechodná ustanovení

Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 13 živnostenského zákona", může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.


------------------------------------------------------------------

Čl. VIII
zákona č. 155/2010 Sb.,
kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů


Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

2. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti "Ostraha majetku a osob" nebo "Služby soukromých detektivů", musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínky odborné způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce; to neplatí, pokud splnění odborné způsobilosti již podnikatel živnostenskému úřadu prokázal. Pokud podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

3. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti "Ostraha majetku a osob" nebo "Služby soukromých detektivů", musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na žádost živnostenského úřadu doložit, že činnosti, které jsou obsahem uvedených živností, zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. V
zákona č. 119/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přechodná ustanovení

1. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba" podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou oprávněni provozovat živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní úpravy, není-li dále stanoveno jinak.

2. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně" nebo "Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně", jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí". Živnostenský úřad zapíše změnu rozsahu předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - taxislužba", jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče". Živnostenský úřad zapíše změnu rozsahu předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní", "Silniční motorová doprava - mezinárodní příležitostná osobní", "Silniční motorová doprava - vnitrostátní veřejná linková", "Silniční motorová doprava - vnitrostátní zvláštní linková", "Silniční motorová doprava - mezinárodní linková", nebo "Silniční motorová doprava - mezinárodní kyvadlová" a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče", jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tak, že změní rozsah předmětu podnikání na "Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče" nebo "Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče". Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle věty první a změní rozsah předmětu podnikání na "Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče".

5. Podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny" nebo "Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny" a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnost silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí", jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a změní rozsah předmětu podnikání na "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" nebo "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí". Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle věty první a omezí rozsah předmětu podnikání na "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí".

6. Řízení o udělení koncese "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba" zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud není ze žádosti zřejmý předmět podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro nějž se udělení koncese požaduje, vyzve živnostenský úřad žadatele k upřesnění předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Má-li být v řízení udělena koncese pro předmět podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" nebo "Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče", vyzve živnostenský úřad žadatele k doplnění dokladů prokazujících splnění podmínek pro udělení koncese podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Podání žádosti o změnu předmětu podnikání podle bodů 4 a 5 je osvobozeno od správního poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 169/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodná ustanovení

1. Zemřel-li podnikatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou osoby uvedené v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněny pokračovat v provozování živnosti do ukončení řízení o dědictví na základě oprávnění zemřelého podnikatele. Tuto skutečnost jsou povinny oznámit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu, neučinily-li tak přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, pokud nepokračuje v provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce.

2. Jestliže přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oznámily osoby uvedené v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, že budou pokračovat v provozování živnosti, a nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, mohou pokračovat v živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele za podmínek stanovených v § 13 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právní úpravy, která je pro podnikatele příznivější.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 199/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná k vázané živnosti s předmětem podnikání "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky" a ke koncesované živnosti s předmětem podnikání "Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin", vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

2. Podnikatel, kterému do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti s předmětem podnikání "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky", je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování volné živnosti s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 13 živnostenského zákona".

3. Živnostenský úřad zapíše do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnu předmětu podnikání podle bodu 2 do živnostenského rejstříku a zároveň zapíše do tohoto rejstříku obor činnosti živnosti volné "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky".

4. Živnostenské oprávnění podle bodů 2 a 3 se do doby vydání nového výpisu ze živnostenského rejstříku prokazuje dosavadním výpisem ze živnostenského rejstříku.


------------------------------------------------------------------

Čl. VII
zákona č. 221/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Přechodné ustanovení

Řízení ve věci oboru činnosti náležející do živnosti volné "Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb" zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni nedokončená, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 234/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, může po účinnosti tohoto zákona v uvedené činnosti pokračovat po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro "Výrobu a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot" v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doloží doklady požadované podle nové právní úpravy, nemá-li je živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení, může ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v prodeji pohonných hmot jinde než na čerpací stanici na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli zaniká.

2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. VII
zákona č. 303/2013 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva


Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Živnostenský úřad provede zápis změny údajů do živnostenského rejstříku, vyvolané účinností tohoto zákona, nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 309/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.


2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 140/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 46 odst. 6 věty druhé zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na ty podnikatele, kteří doložili doklady obecnímu živnostenskému úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Živnostenská oprávnění nabytá podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

4. Doklady o odborné způsobilosti, kterými byla v souladu s právní úpravou účinnou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prokázána odborná způsobilost pro získání koncese pro živnost "Provádění trhacích a ohňostrojných prací" se v případě, že byla koncese pravomocně udělena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za doklady o odborné způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

§ 73
zákona č. 206/2015 Sb.
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)


Přechodná ustanovení

(1) Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Provádění trhacích a ohňostrojných prací" v úplném rozsahu nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání "provádění trhacích prací", jsou oprávněni po nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), provozovat živnost "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací" v rozsahu předmětu podnikání "provádění trhacích prací". Živnostenský úřad provede zápis změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

(3) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Provádění trhacích a ohňostrojných prací" v úplném rozsahu nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání "provádění ohňostrojných prací", jsou oprávněni po dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), provozovat vázanou živnost "Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací" v rozsahu předmětu podnikání "provádění ohňostrojných prací". Živnostenský úřad provede zápis změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

(4) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Pokud hodlají po uplynutí doby uvedené ve větě první v provozování uvedených činností pokračovat, jsou povinni před uplynutím této doby ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací" v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit odbornou způsobilost požadovanou pro provozování uvedené živnosti.

(5) Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

(6) Úkony provedené podle odstavců 24 jsou osvobozeny od správních poplatků.


------------------------------------------------------------------

Čl. V
zákona č. 267/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění s předmětem podnikání "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech", která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

2. Živnostenský úřad zapíše změny podle tohoto zákona týkající se předmětu podnikání uvedeného v bodě 1 do živnostenského rejstříku nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 126/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. VI
zákona č. 229/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provádění výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ničení, delaborace, skladování, nákupu, prodeje a skladování munice, může v uvedené činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud hodlá v provozování uvedených činností pokračovat i po uplynutí doby uvedené ve větě první, je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je nemá živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení. Podá-li žádost do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v provozování živnosti pokračovat až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo o změně rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o její udělení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty.

2. Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

§ 48
zákona č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek


Přechodné ustanovení

Kontrola dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 289/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování vázané živnosti "Zpracování návrhu katalogizačních dat podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona", je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 13 živnostenského zákona" v plném rozsahu. Živnostenský úřad provede do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zápis změny živnosti v živnostenském rejstříku, v němž u živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 13 živnostenského zákona" uvede obor činnosti "60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků" a vydá podnikateli výpis podle § 47 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vydání výpisu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 111/2018 Sb.,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění pro koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře" a volnou živnost "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 13 živnostenského zákona" vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

2. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře" podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb" pouze v rozsahu předmětu podnikání "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů". Změnu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost "Provozování cestovní kanceláře" nebo volnou živnost "Výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 13 živnostenského zákona" a který do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádá o koncesi "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb" nebo o změnu koncese v rozsahu předmětu podnikání "Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb", je oprávněn zprostředkovávat spojené cestovní služby na základě svého dosavadního oprávnění až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení. Úkony provedené podle tohoto bodu jsou osvobozeny od správních poplatků.

4. Žádosti o vydání koncese pro "Provozování cestovní kanceláře", o kterých nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se projednají podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 171/2018 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění


Přechodná ustanovení

1. Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, může provozovat tuto činnost v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ohlášení živnosti vázané podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

§ 25
zákona č. 39/2020 Sb.
o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)


Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 13 živnostenského zákona" a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu poplatku.

2. Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení1-18 HLAVA I - Předmět úpravy1-4 § 11 Živnost2-4 § 22 § 33 § 44 HLAVA II - Provozování živnosti5-18 § 5 - Subjekty oprávněné provozovat živnost5 § 6 - Všeobecné podmínky provozování živnosti6 § 6a6a § 7 - Zvláštní podmínky provozování živnosti7 § 7a7a § 8 - Překážky provozování živnosti8 § 9 - Rozdělení živností9 § 10 - Živnostenské oprávnění10 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce11-16 § 1111 § 1212 § 13 - Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele13 § 1414 § 1515 § 1616 Provozovny17-18 § 1717 § 1818 ČÁST DRUHÁ - Druhy živností19-27 HLAVA I - Živnosti ohlašovací19-25 § 1919 DÍL 1 - Živnosti řemeslné20-22 § 2020 Odborná způsobilost21-22 § 2121 § 2222 DÍL 2 - Živnosti vázané23-24 § 2323 § 24 - Odborná způsobilost24 DÍL 3 - Živnost volná25 § 2525 HLAVA II - Živnosti koncesované26-27 § 2626 § 27 - Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti27 ČÁST TŘETÍ - Rozsah živnostenského oprávnění28-44 § 2828 § 2929 § 3030 § 31 - Povinnosti podnikatele31 § 31a31a § 3232 § 3333 Rozsah oprávnění34-44 § 3434 § 3535 § 3636 § 3737 § 3838 § 3939 § 4040 § 4141 § 4242 § 4343 § 4444 ČÁST ČTVRTÁ - Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík45-60 HLAVA I - Ohlašování živnosti45-49 § 4545 § 45a45a § 45b45b § 4646 § 4747 § 4848 § 4949 HLAVA II - Řízení o koncesi50-56 § 50 - Náležitosti žádosti o koncesi50 § 5151 § 52 - Projednání žádosti52 § 53 - Rozhodování o koncesi53 § 5454 § 5555 § 56 - Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi56 HLAVA III - Zánik živnostenského oprávnění57-59 § 5757 § 5858 § 5959 HLAVA IV - Živnostenský rejstřík60 § 6060 ČÁST PÁTÁ - Živnostenská kontrola a přestupky60a-66 HLAVA I - Živnostenská kontrola60a-60e § 60a60a § 60b60b § 60c60c § 60d60d § 60e60e HLAVA II - Přestupky61-64 § 61 - Přestupky fyzických osob61 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob62-64 § 6262 § 6363-63a § 63a63a § 64 - Společná ustanovení64 HLAVA III65 § 6565 HLAVA IV66 § 6666 ČÁST ŠESTÁ - Společná přechodná a závěrečná ustanovení67-81 HLAVA I - Společná ustanovení67-73a § 6767 § 68 - Součinnost orgánů státní správy68 § 6969 § 69a69a § 7070 § 71 - Místní příslušnost71 § 7272 § 73 - Mezinárodní smlouvy73 § 73a73a HLAVA II - Přechodná a závěrečná ustanovení74-81 § 74 - Zachování dosavadních oprávnění74 § 7575 § 7676 § 7777 § 7878 § 79 - Likvidace majetku pro předlužení79 § 80 - Zrušovací ustanovení80 § 8181 Příloha č. 1 - Živnosti řemeslné - (K § 20) Část A Část B Část C Příloha č. 2 - Živnosti vázané - (K § 23 a 24) Příloha č. 3 - Koncesované živnosti - (K § 26 a 27) Příloha č. 4 - Živnost volná (K § 25 odst. 2) Příloha č. 5 - Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K § 7 odst. 6) viz doplnění zákonem č. 286/1995 Sb. Čl. V - zákona č. 95/1996 Sb. Čl. V - zákona č. 94/1996 Sb. viz doplnění zákonem č. 15/1998 Sb. viz doplnění zákonem č. 159/1999 Sb. Čl. VI - zákon č. 356/1999 Sb. Čl. IV - zákona č. 124/2000 Sb. ČÁST TŘETÍ - zákona č. 309/2000 Sb. Čl. IV - zákona č. 409/2000 Sb. § 86 - zákona č. 119/2002 Sb. Čl. II - zákona č. 174/2002 Sb. Čl. IV - zákona č. 174/2002 Sb. Čl. IX - zákona č. 308/2002 Sb. viz doplnění zákonem č. 320/2002 Sb. Čl. IV - zákona č. 130/2003 Sb. Čl. V - zákona č. 274/2003 Sb. Čl. IV - zákona č. 354/2003 Sb. Čl. XIII - zákona č. 438/2003 Sb. Čl. II - zákona č. 167/2004 Sb. § 90 - zákona č. 499/2004 Sb. Čl. III - zákona č. 58/2005 Sb. Čl. IX - zákona č. 95/2005 Sb. Čl. LXVI - zákona č. 444/2005 Sb. Čl. III - zákona č. 131/2006 Sb. Čl. LVI - zákona č. 186/2006 Sb. Čl. III - zákona č. 191/2006 Sb. Čl. IV - zákona č. 212/2006 Sb. Čl. XIII - zákona č. 214/2006 Sb. Čl. VI - zákona č. 225/2006 Sb. Čl. VI - zákona č. 315/2006 Sb. Čl. XIV - zákona č. 296/2007 Sb. Čl. II - Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona Čl. XVII - zákona č. 189/2008 Sb. Čl. XXVII - zákona č. 254/2008 Sb. Čl. XIX - zákona č. 274/2008 Sb. Čl. XXII - zákona č. 227/2009 Sb. § 26 - zákona č. 145/2010 Sb. Čl. VIII - zákona č. 155/2010 Sb. Čl. V - zákona č. 119/2012 Sb. Čl. II - zákona č. 169/2012 Sb. Čl. IV - zákona č. 199/2012 Sb. Čl. VII - zákona č. 221/2012 Sb. Čl. IV - zákona č. 234/2013 Sb. Čl. VII - zákona č. 303/2013 Sb. Čl. II - zákona č. 309/2013 Sb. Čl. II - zákona č. 140/2014 Sb. § 73 - zákona č. 206/2015 Sb. Čl. V - zákona č. 267/2015 Sb. Čl. IV - zákona č. 126/2016 Sb. Čl. VI - zákona č. 229/2016 Sb. § 48 - zákona č. 65/2017 Sb. Čl. II - zákona č. 289/2017 Sb. Čl. IV - zákona č. 111/2018 Sb. Čl. II - zákona č. 171/2018 Sb. § 25 - zákona č. 39/2020 Sb.
Název
455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Autor
Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
15. listopadu 1991
Účinný od
1. ledna 1992
Účinný do
bez ukončení
Poznámka
Změna č. 1, části osmnácté, zákona č. 115/2006 Sb. k 1.7.2006 nelze zapracovat z důvodu legislativní nejasnosti. Změny dle zákona 170/2018 Sb. jsou neproveditelné z důvodu zjevného pochybení zákonodárce.
Ročník
1991
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP