Právní prostor
Účinné znění ( 1.1.2021 - 29.1.2021 )

634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích

Účinné znění ( 1.1.2021 - 29.1.2021 )
Datum vydáni 17.12.2004
Autor Parlament
Účinný od 16.01.2005
Účinný do 29.01.2021
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2004
Zdroj částka 215/2004

634/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004
o správních poplatcích
ve znění zákonů č. 217/2005 Sb., č. 228/2005 Sb., č. 357/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 553/2005 Sb., č. 48/2006 Sb., č. 56/2006 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 81/2006 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 130/2006 Sb., č. 136/2006 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 215/2006 Sb., č. 226/2006 Sb., č. 227/2006 Sb., č. 235/2006 Sb., č. 312/2006 Sb., č. 575/2006 Sb., č. 106/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 269/2007 Sb., č. 374/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 38/2008 Sb., č. 130/2008 Sb., č. 140/2008 Sb., č. 182/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 230/2008 Sb., č. 239/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 296/2008 Sb., č. 297/2008 Sb., č. 301/2008 Sb., č. 309/2008 Sb., č. 312/2008 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., č. 141/2009 Sb., č. 197/2009 Sb., č. 206/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., č. 346/2009 Sb., č. 420/2009 Sb., č. 132/2010 Sb., č. 148/2010 Sb., č. 153/2010 Sb., č. 160/2010 Sb., č. 343/2010 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 30/2011 Sb., č. 105/2011 Sb., č. 133/2011 Sb., č. 134/2011 Sb., č. 152/2011 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 245/2011 Sb., č. 249/2011 Sb., č. 255/2011 Sb., č. 262/2011 Sb., č. 300/2011 Sb., č. 308/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 344/2011 Sb., č. 349/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 357/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 428/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 19/2012 Sb., č. 37/2012 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 119/2012 Sb., č. 169/2012 Sb., č. 172/2012 Sb., č. 202/2012 Sb., č. 221/2012 Sb., č. 225/2012 Sb., č. 274/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 359/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 407/2012 Sb., č. 428/2012 Sb., č. 496/2012 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 503/2012 Sb., č. 50/2013 Sb., č. 69/2013 Sb., č. 102/2013 Sb., č. 170/2013 Sb., č. 185/2013 Sb., č. 186/2013 Sb., č. 232/2013 Sb., č. 239/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 257/2013 Sb., č. 273/2013 Sb., č. 279/2013 Sb., č. 281/2013 Sb., č. 306/2013 Sb., č. 313/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákonů č. 101/2014 Sb., č. 127/2014 Sb., č. 187/2014 Sb., č. 249/2014 Sb., č. 257/2014 Sb., č. 259/2014 Sb., č. 264/2014 Sb., č. 268/2014 Sb., č. 331/2014 Sb., č. 81/2015 Sb., č. 103/2015 Sb., č. 204/2015 Sb., č. 206/2015 Sb., č. 224/2015 Sb., č. 268/2015 Sb., č. 314/2015 Sb., č. 318/2015 Sb., č. 113/2016 Sb., č. 126/2016 Sb., č. 137/2016 Sb., č. 148/2016 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 229/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 258/2016 Sb., č. 264/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 324/2016 Sb., č. 369/2016 Sb., č. 63/2017 Sb., č. 170/2017 Sb., č. 194/2017 Sb., č. 195/2017 Sb., č. 199/2017 Sb., č. 202/2017 Sb., č. 204/2017 Sb., č. 206/2017 Sb., č. 222/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 251/2017 Sb., č. 261/2017 Sb., č. 289/2017 Sb., č. 295/2017 Sb., č. 299/2017 Sb., č. 302/2017 Sb., č. 304/2017 Sb., č. 371/2017 Sb., č. 90/2018 Sb., č. 171/2018 Sb., č. 193/2018 Sb., č. 286/2018 Sb., č. 307/2018 Sb., č. 135/2019 Sb., č. 176/2019 Sb., č. 209/2019 Sb., č. 255/2019 Sb., č. 279/2019 Sb., č. 364/2019 Sb., č. 368/2019 Sb., č. 369/2019 Sb., č. 12/2020 Sb., č. 115/2020 Sb., č. 117/2020 Sb., č. 119/2020 Sb., č. 334/2020 Sb., č. 336/2020 Sb., č. 337/2020 Sb., č. 524/2020 Sb. a č. 543/2020 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").


§ 2

Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.


§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.


§ 4

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.


§ 5

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.


§ 6

Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž
a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo
b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.


§ 7

Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,
a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,
b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,
c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6) Odstavce 15 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.


§ 8

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy,
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách a podle zákona o zaměstnanosti,
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,
c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,
d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,
e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno m),
f) pro účely využití volebního práva,
g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,
h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,
i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a)i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.


§ 9

Sleva na poplatku

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.


§ 10

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu

(1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.


§ 11

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


§ 12

Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 1)
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

------------------------------------------------------------------
1) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).


§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.
3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.


§ 14

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení +), s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích ++), stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích ++), stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

-----------------
+) 16. 1. 2005
++) 21. 12. 2007, viz rozhodnutí Rady 2007/801/ES


------------------------------------------------------------------

Příloha
Sazebník


ČÁST I


Položka 1

1. Přijetí žádosti nebo návrhu
a) o vyslovení neúčinnosti
doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav Kč 300
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového
přiznání, hlášení nebo vyúčtování Kč 300
c) o prominutí příslušenství daně Kč 1 000
d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě
rozložení její úhrady na splátky, nebo o
změnu tohoto rozhodnutí Kč 400
e) na delegování místní příslušnosti na jiného
správce daně Kč 300
f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí
celního nedoplatku Kč 300
g) o povolení úlevy na dani nebo cle Kč 1 000
h) na vydání povolení podle zákona
o spotřebních daních Kč 1 000
i) na změnu povolení podle zákona
o spotřebních daních Kč 200
j) o vydání povolení snížit zajištění
spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí
podle zákona upravujícího spotřební daně nebo
o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona
upravujícího spotřební daně Kč 1 000
k) na vydání povolení k prodeji za ceny
bez spotřební daně podle zákona
o spotřebních daních Kč 2 000
l) na vydání povolení k prodeji za ceny
bez daně z přidané hodnoty podle zákona
o dani z přidané hodnoty Kč 2 000
m) o informaci pro účely exekučního řízení,
prováděného soudním exekutorem Kč 2 000
n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení
podle daňového řádu Kč 10 000
o) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení
o určení evidované tržby Kč 1 000

2. Vydání potvrzení
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního
daňového účtu Kč 100
b) o daňovém domicilu Kč 100


Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.


Předmětem poplatku není

Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.


Poznámky

1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění.

3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

4. zrušen


Položka 2

a) Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční
knize, nahlédnutí do podkladů uložených
ve sbírce listin ke konkrétnímu
matričnímu zápisu nebo nahlédnutí
do druhopisu matriční knihy vedené
do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis Kč 50

b) Nahlédnutí do živnostenského nebo
leteckého rejstříku Kč 20
každý subjekt, do jehož
zápisu se nahlíží

c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu Kč 50
za osoby uvedené na jednom
přihlašovacím lístku

d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání
návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu
cizince na území České republiky podle zákona
o pobytu cizinců na území České republiky a zákona
o azylu za každou osobu Kč 100

e) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České
republiky Kč 100

f) Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách
listin nebo v druhopisech matričních knih
vedených do 31. prosince 1958 Kč 200
za každou i započatou
hodinu


Osvobození

1. Od poplatku podle písmen a) a f) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.


Předmětem poplatku není

Nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.


Položka 3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo
výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů
v úřední úschově, z rejstříků, z registrů,
z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo
z dalšího písemného a obrazového materiálu,
popřípadě sdělení o negativním nálezu Kč 50
za každou i započatou stránku
Kč 40
na technickém nosiči dat
Kč 15
za první stránku a
Kč 5
za každou další i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo
úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném
partnerství 2b), anebo osvědčení o rodném čísle Kč 100

c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé
Státní bezpečnosti nebo jeho části 3) Kč 5
za každou i započatou stránku
d) Vydání ověřeného výstupu z informačního
systému veřejné správy Kč 100
za první stránku
Kč 50
za každou další i započatou stránku

e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu 2c)
za každou kontaktovanou osobu Kč 500

f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele
v případě, že u něho utajovaná informace 2d)
- nevzniká, ani mu není poskytována, ale
ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele
nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo
za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem
pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele
na základě smlouvy Kč 5 000
- vzniká, nebo je mu poskytnuta Kč 10 000

g) Poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod Kč 100


Osvobození

1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel.


Zmocnění

1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.


Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti 6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.

3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob 7)

4. Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu 2d).


Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.

2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

------------------------------------------------------------------
2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
2d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
3) § l0c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.
6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).


Položka 4

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie
nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů
v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih,
ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího
písemného a obrazového materiálu Kč 30
za každou i započatou stránku

b) Provedení autorizované konverze dokumentů do
elektronické podoby za každou i započatou
stránku konvertované listiny Kč 30

c) Provedení autorizované konverze dokumentů do
listinné podoby za každou i započatou stránku
konvertované listiny Kč 30

d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové
schránce Kč 200


Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).


Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.


Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině
nebo na jejím stejnopisu Kč 30
za každý podpis nebo otisk razítka

b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka
na listině za účelem jejího použití v zahraničí Kč 100

c) Ověření podpisu nebo otisku razítka na
vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu nebo
obdobném dokladu, vydaném vysokou školou
v České republice, za účelem použití daného
dokladu v zahraničí Kč 100
a každý podpis nebo otisk razítka


Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.


Poznámka:

Poplatek podle písmene c) této položky vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.


Položka 6

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence 8) Kč 1 000

b) Změna zápisu zemědělského podnikatele
v evidenci 8) Kč 500

c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci
zemědělského podnikatele 8) Kč 100


Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem 8).


Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

------------------------------------------------------------------
8) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 7

Přijetí žádosti o vydání
a) nebo o prodloužení osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného
dohledu podle zvláštních právních předpisů
o způsobilosti k výkonu zdravotnických
povolání 9) Kč 100,-

b) rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštních právních předpisů o způsobilosti
k výkonu zdravotnických povolání 9) Kč 1 000

c) rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů o způsobilosti
k výkonu zdravotnických povolání 9) Kč 500
d) rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání podle zvláštních
právních předpisů o způsobilosti k výkonu
zdravotnických povolání 9) Kč 500

e) rozhodnutí v akreditačním řízení podle
zvláštních právních předpisů o způsobilosti
k výkonu zdravotnických povolání 9) Kč 1 000

f) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než
uvedeného v písmenech a)e) podle
zvláštních právních předpisů o způsobilosti
k výkonu zdravotnických povolání 9) Kč 500

------------------------------------------------------------------
9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 8

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem
ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Kč 500
a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud
byla žádost podána u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Kč 500

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500
- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou
působností Kč 250
- při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud
byla žádost podána u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Kč 250

b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve
lhůtě do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Kč 250
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 250
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a převzetí u stejného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 300
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Kč 200
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 100
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a převzetí u stejného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností Kč 300

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti na 3 měsíce Kč 100

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 50

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let,
který nemá trvalý pobyt na území České republiky Kč 100

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem
za průkaz poškozený, zničený, ztracený,
odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí
zneužití dat v identifikačním certifikátu
v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz
obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 100

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem
z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti
anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době
delší než půl roku před uplynutím platnosti
dosavadního občanského průkazu Kč 200

h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem
u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100

i) Odblokování elektronické autentizace
občanského průkazu Kč 100

j) Vydání osvědčení o státním občanství
České republiky Kč 100

k) Vydání potvrzení o národnosti Kč 100

l) Udělení státního občanství České republiky
zletilé fyzické osobě Kč 2 000

m) Udělení státního občanství České republiky
nezletilé fyzické osobě Kč 500

n) Udělení státního občanství České republiky
azylantovi Kč 500

o) Přijetí prohlášení o nabytí státního
občanství České republiky podle § 31, 32,
35 a 36 zákona o státním občanství České
republiky Kč 500


Předmětem poplatku není

1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.

2. Vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

3. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.


Zmocnění

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene k) této položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene l) této položky až na částku 100 Kč a poplatek podle písmene m) této položky až na částku 100 Kč.


Poznámky

Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.


Položka 9

a) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením,
včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu
změn údajů uvedených na průkaze Kč 30

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání
cizinci Kč 500

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného
povolení k zaměstnání cizinci Kč 250

d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
za účelem výkonu práce fyzických osob pro
uživatele, kterým se rozumí jiná právnická
nebo fyzická osoba, která práci přiděluje
a dohlíží na její provedení Kč 25 000

e) Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování
zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob
pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická
nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží
na její provedení Kč 15 000

f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu,
která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro
zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
a v poradenské a informační činnosti v oblasti
pracovních příležitostí Kč 5 000

g) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením
náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený
nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní
předpis jinak Kč 200


Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) a c) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.


Položka 10

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů Kč 100

b) Vydání osvědčení o tuzemském právu Kč 2 000

c) Provedení identifikace a sepsání veřejné
listiny o identifikaci 9a) Kč 200

d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání
osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu
o dosažení základního, středního nebo vyššího
odborného vzdělání získaného v zahraniční škole Kč 1 000

e) vydání povolení nebo zvláštního povolení podle
zákona o insolvenčních správcích Kč 5 000

f) Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle
zákona o insolvenčních správcích Kč 5 000

g) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů Kč 5 000


Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy 26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

------------------------------------------------------------------
9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.


Položka 11

Vydání povolení změny

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného,
zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější
příjmení Kč 100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech Kč 1 000


Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

4. zrušen


Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.


Položka 12

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup
do registrovaného partnerství osobami, nemají-li
trvalý pobyt na území České republiky Kč 3 000

b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do
registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze
jeden má trvalý pobyt na území České republiky Kč 2 000

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
dobu nebo mimo úředně určenou místnost Kč 1 000

d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti
ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině
nebo s cizincem Kč 500


Poznámky

1. Poplatek podle písmen a)c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.


Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.


Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
- na 1 den Kč 30
- na 5 dní Kč 50
- na 30 dní Kč 70
- na 6 měsíců Kč 100
- na 12 měsíců Kč 150
- na 12 měsíců pro žáky a posluchače
odborných škol a pro osoby, které zajišťují
myslivost v rámci svého povolání nebo funkce Kč 75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč 1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku
Honebních společenstev Kč 500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních
společenstev Kč 200


Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.


Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.


Položka 14

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
- 30 dní Kč 200
- 1 rok Kč 100
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující
rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci
svého povolání nebo funkce Kč 50
- 3 roky Kč 200
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého
povolání nebo funkce Kč 100
- 10 let Kč 500
- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující
rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let Kč 1 000
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let
studující rybářství nebo osoby starší 15 let,
které zajišťují rybářství v rámci svého
povolání nebo funkce Kč 500

b) Povolení výkonu rybářského práva Kč 2 000


Poznámka

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.


Položka 15

a) Vydání státního povolení k provozování
komoditní burzy 10) Kč 50 000

b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti
pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří
a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci
států 11) Kč 200

c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí
o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti
dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi
pravomocí států Kč 100 000

d) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě Kč 5 000

e) Vydání k povolení k provádění vědeckého výzkumu
nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů
nebo paleontologických nálezů v Antarktidě
a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných
antarktických druhů rostlin a živočichů
v Antarktidě, k zasahování do populací nebo
stavišť geograficky původních rostlin a živočichů
v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné
antarktické území 13) Kč 200

f) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo
odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu
geograficky nepůvodních druhů rostlin,
živočichů a mikroorganismů do Antarktidy
nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků
do Antarktidy Kč 200


Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

------------------------------------------------------------------
10) Zákon č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
13) Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.


Položka 16

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné
listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení
nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené,
zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné
nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo
obdobnou listinu obsahující neoprávněně
provedené zápisy (vydání duplikátu) Kč 100


Poznámky

1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.


Osvobození

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).


Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání
rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14)
a) ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty
nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15) Kč 1 000
b) ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty Kč 5 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke
stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou
stavby garáže Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo
řadových garáží, vinných sklepů Kč 1 000
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení, nebo ke
stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou
uvedené v písmenu a) nebo b) Kč 1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 20 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného
pro čištění odpadních vod do kapacity 50
ekvivalentních obyvatel Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně Kč 1 000
b) nad výměru 5 000 m2 Kč 3 000

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 1 000

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Kč 2 000

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných
požadavků na využívání území Kč 5 000

6. Vydání regulačního plánu na žádost Kč 10 000

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.


Poznámky

1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy 16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků.

10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3 stavebního zákona.

------------------------------------------------------------------
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.


Položka 18

1. Vydání stavebního povolení nebo společného
povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
a) ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty
nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15) Kč 5 000
b) ke stavbě pro bydlení 15) s více než
3 byty Kč 10 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci
ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b)
s výjimkou stavby garáže Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními
nebo řadových garáží, vinných sklepů Kč 1 000
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které
stavební úřad rozhodl usnesením, že
ohlášený stavební záměr projedná ve
stavebním řízení Kč 1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 10 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla
určeného pro čištění odpadních vod do
kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených
v písmenu g) Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti
stavebního povolení Kč 1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou
uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e)
stavebního zákona Kč 1 000

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním
záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč 500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby
před jejím dokončením Kč 1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím
dokončením Kč 500

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1 000

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného
užívání stavby Kč 1 000

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1 000

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny
v užívání stavby Kč 1 000

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby Kč 500

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby Kč 500

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby Kč 500

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných
technických požadavků na stavby nebo z obecných
technických požadavků na bezbariérové užívání
staveb Kč 5 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby
nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného
provedení stavby (pasportu) Kč 500

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným
inspektorem Kč 10 000

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas
ministerstva s vykonáváním činnosti
autorizovaného inspektora Kč 10 000


Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.


Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.


Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 a 3 stavebního zákona.

------------------------------------------------------------------
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 19

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění 17) Kč 5 000

------------------------------------------------------------------
17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).


Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době
správního úřadu Kč 500

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu
v pracovních dnech Kč 1 000

c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního
klidu Kč 2 000


Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.


Předmětem poplatku není

1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 1719, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.


Poznámky

1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.


Položka 21

Přijetí žádosti o

a) vydání základního povolení k provozování
hazardní hry Kč 5 000

b) změnu základního povolení k provozování
hazardní hry, týká-li se tato změna
hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo
podmínek jejího provozování Kč 3 000
c) povolení k umístění herního prostoru Kč 4 000
d) změnu povolení k umístění herního prostoru,
týká-li se tato změna hazardní hry, k níž
je povolení vydáno, nebo podmínek jejího
provozování Kč 2 500


Položka 22

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace 19) Kč 2 000

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu
předmětné činnosti 19) nebo vydání 20) osvědčení
o způsobilosti k provozování odborné činnosti,
oprávnění k provádění nebo provozování odborné
činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo
úřední oprávnění Kč 1 000

c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení
v České republice 81) a přijetí žádosti o vydání
Evropského profesního průkazu 82) pro usazení
v jiném členském státě Evropské unie než Česká
republika Kč 1 000

d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování
kulturní památky nebo její části, které jsou díly
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými díly
("povolení k restaurování") 21) a přijetí žádosti
o udělení povolení k provádění archeologických
výzkumů ("povolení k provádění archeologických
výzkumů") 83) Kč 2 000

e) Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností 22) nebo udělení oprávnění
k činnostem vybraných pracovníků Kč 500

f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených
v písmenu b) Kč 50

g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu
právnické osobě působit jako soukromá vysoká
škola 24) Kč 100 000

h) Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného
poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
a kvalifikované služby vytvářející důvěru Kč 25 000

i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu
kvalifikovaného systému elektronické identifikace
nebo žádosti o změnu této akreditace Kč 100 000

j) Podání žádosti o udělení pověření k provádění
akreditace, o udělení pověření k provádění
atestací nebo o udělení souhlasu se změnou
atestačních podmínek 26) Kč 10 000

k) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona
upravujícího ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení
odborné způsobilosti vyžadované k získání
osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních
kvalifikacích) za každou kvalifikaci Kč 1 500

l) Podání žádosti o prodloužení platnosti
autorizace uvedené v písmenu k) Kč 500

m) Přijetí žádosti o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a dokladu
o zahraničním vysokoškolském vzdělání podle
zákona o vysokých školách 26c) Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem
vnitra nebo Ministerstvem obrany Kč 3 000

n) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu podle zákona o sociálních službách 26b) Kč 1 000

o) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo
oprávnění k provádění zkoušek z odborné
způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
podle zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kč 5 000

p) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění
zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní
odborné způsobilosti podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci Kč 4 000

q) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek
z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné
způsobilosti podle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kč 4 000

r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné
způsobilosti podle zákona o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi Kč 1 000

s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení
podle zákona o vysokých školách 26d)
k poskytování zahraničního vysokoškolského
vzdělávání na území České republiky Kč 100 000

t) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení
podle zákona o vysokých školách 26e)
k poskytování zahraničního vysokoškolského
vzdělávání na území České republiky Kč 50 000

u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění
podle zákona o vysokých školách 26f)
k poskytování zahraničního vysokoškolského
vzdělávání na území České republiky Kč 100 000

v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského
oprávnění podle zákona o vysokých školách 26g)
k poskytování zahraničního vysokoškolského
vzdělávání na území České republiky Kč 50 000

w) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu podle zákona o zaměstnanosti
za každý vzdělávací program Kč 1 000

x) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu podle zákona o zaměstnanosti za každý
vzdělávací program Kč 1 000

------------------------------------------------------------------
19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
26c) § 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26d) § 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26e) § 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26f) § 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26g) § 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
81) § 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
82) § 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
83) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Položka 22A

Vydání průkazu

a) znalce podle zákona o znalcích,
znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech Kč 500
b) tlumočníka podle zákona o soudních
tlumočnících a soudních překladatelích Kč 500


Položka 23

a) Udělení licence pro podnikání v energetických
odvětvích 27)
1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu
tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW
včetně, na distribuci elektřiny, distribuci
plynu a rozvod tepelné energie do přenosové
kapacity 1 MW včetně Kč 1 000
2. na přenos elektřiny, přepravu plynu
a uskladňování plynu Kč 10 000
3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny,
na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu
tepelné energie a rozvod tepelné energie
od 1 MW výše Kč 10 000
4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem Kč 100 000

b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání
v energetických odvětvích anebo udělení,
prodloužení platnosti nebo zánik státní
autorizace 27)
1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos
elektřiny a distribuci elektřiny, obchod
s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu,
distribuci plynu, uskladňování plynu,
obchod s plynem a na výrobu tepelné energie
a rozvod tepelné energie Kč 1 000
2. zrušení licence pro všechny skupiny
bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu
licence v případě její ztráty, zničení
nebo odcizení Kč 500
3. státní autorizace na výstavbu výrobny
elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo
státní autorizace na výstavbu přímého vedení
nebo státní autorizace na výstavbu vybraných
plynových zařízení Kč 10 000
4. prodloužení platnosti udělené státní
autorizace nebo zánik státní autorizace
na výstavbu přímého vedení nebo výroby
elektřiny nebo zdrojů tepelné energie
(energetických zařízení) nebo na výstavbu
vybraných plynových zařízení Kč 500

c) Udělení licence k nakládání s látkami zařazenými
do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje,
výroby, hromadění zásob a použití chemických
zbraní a o jejich zničení Kč 1 000

d) Vydání oprávnění energetického specialisty 27a) k
1. zpracování energetického auditu
a energetického posudku Kč 1 000
2. zpracování průkazu energetické náročnosti
budovy Kč 1 000
3. provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné
energie Kč 1 000
4. provádění kontroly klimatizačních systémů Kč 1 000

e) Přijetí žádosti o zrušení oprávnění
energetického specialisty 27a) za každé oprávnění Kč 200


Předmětem poplatku není

1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.

2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.

------------------------------------------------------------------
27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
27a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 24

a) Ohlášení živnosti při vstupu do
živnostenského podnikání Kč 1 000

b) Další ohlášení živnosti Kč 500

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu
do živnostenského podnikání Kč 1 000

d) Přijetí další žádosti o koncesi Kč 500

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese Kč 500

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného
zástupce pro koncesovanou živnost Kč 500

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku
po provedení oznámené změny Kč 100

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu
z živnostenského rejstříku na žádost Kč 20
za každou i započatou stránku

i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku
na žádost za údaje o jednom podnikateli Kč 5


j) přijetí podání kontaktním místem veřejné
správy podle § 72 živnostenského zákona Kč 50


Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.


Poznámky

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a)d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a)h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

------------------------------------------------------------------
26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.


Položka 25

1. a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění
k poskytování zdravotních služeb 75a) Kč 1 000
b) Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí
o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb 75a) nebo rozhodnutí
o registraci nestátního zdravotnického
zařízení, jejímž předmětem je změna
- rozsahu zdravotních služeb, týkající
se formy, oboru nebo druhu zdravotní
péče nebo zdravotní služby,
- místa poskytování zdravotních služeb,
místa pracoviště poskytovatele
zdravotnické záchranné služby,
zdravotnické dopravní služby nebo
přepravy pacientů neodkladné péče
nebo místa kontaktního pracoviště
poskytovatele domácí péče, nebo
- doby platnosti oprávnění Kč 500
c) Přijetí žádosti o odnětí oprávnění
k poskytování zdravotních služeb nebo
o zrušení registrace nestátního
zdravotnického zařízení Kč 150
d) Vydání úředního výpisu z Národního
registru poskytovatelů zdravotních
služeb 75a) Kč 100
2. a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění
k provádění externího klinického auditu
podle zákona o specifických zdravotních
službách Kč 1 000
b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění
k provádění externího klinického auditu
podle zákona o specifických zdravotních
službách Kč 500
c) Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení,
trvalý pobyt, bydliště) fyzické osoby
oprávněné k provádění externího klinického
auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění
k provádění externího klinického auditu
podle zákona o specifických zdravotních
službách včetně promítnutí těchto znění
do dalších údajů v tomto rozhodnutí Kč 100
d) Změna obchodní firmy nebo názvu právnické
osoby oprávněné k provádění externího
klinického auditu v rozhodnutí o udělení
oprávnění k provádění externího klinického
auditu podle zákona o specifických
zdravotních službách včetně promítnutí
těchto změn do dalších údajů v tomto
rozhodnutí Kč 100
e) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění
k provádění externího klinického auditu
podle zákona o specifických zdravotních
službách Kč 150
Předmětem poplatku není
1. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
2. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.

------------------------------------------------------------------
75a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 25a

a) Podání návrhu na zahájení řízení
o určení právního vztahu Kč 2 000

b) Podání návrhu na zahájení sporného
řízení o sporu z veřejnoprávní
smlouvy, jehož předmětem je peněžité
plnění
1. do částky 20 000 Kč včetně Kč 1 000
2. v částce vyšší než 20 000 Kč 5 % z této částky,
nejvýše Kč 1 000 000

c) Podání návrhu na zahájení sporného
řízení o sporu z veřejnoprávní
smlouvy, jehož předmětem není
peněžité plnění Kč 2 000


Předmětem poplatku není

Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.


Položka 25b

a) Vydání českého národního průkazu
průvodce I. stupně Kč 1 000

b) Vydání českého národního průkazu
průvodce II. stupně Kč 1 000

c) Vydání českého národního průkazu
průvodce I. nebo II. stupně po změně údajů Kč 200

d) Vydání duplikátu českého národního průkazu
průvodce I. nebo II. stupně náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený Kč 500


ČÁST II


Položka 26

a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis
změny vlastníka nebo provozovatele v registru
silničních vozidel, jde-li
- o motocykl do 50 cm3 Kč 300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu
s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo
motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč 500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700

b) Vyřazení vozidla z provozu Kč 200

c) Vydání tabulky registrační značky Kč 200
za každou tabulku

d) Vydání tabulky registrační značky na přání Kč 5 000
za každou tabulku

e) Vydání tabulky registrační značky
s registrační značkou již tomuto
silničnímu vozidlu přidělenou Kč 600
za každou tabulku

f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky Kč 500
za každou tabulku

g) Zápis změny do technického průkazu vozidla
a do registru vozidel Kč 50
za každou změnu

h) Vydání řidičského průkazu Kč 200

i) Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě Kč 700

j) Vydání mezinárodního řidičského průkazu Kč 50

k) vydání karty podniku Kč 700

l) vydání karty dílny Kč 700

m) vydání karty řidiče Kč 700

n) rezervace registrační značky na přání
při změně vlastníka nebo provozovatele
silničního vozidla, při zániku silničního
vozidla nebo jeho vyřazení z provozu
nebo při přidělení registrační značky
s omezenou platností pro vývoz do jiného státu Kč 300

o) rezervace registrační značky na přání
v ostatních případech Kč 500


Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu 29).

4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.


Předmětem poplatku není

1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.

2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu 30).


Poznámky

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.

3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.

4. zrušen

5. zrušen

------------------------------------------------------------------
29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 26A

Udělení akreditace k provádění
dopravně psychologického vyšetření Kč 1 000


Položka 27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické
způsobilosti
- typu vozidla nebo samostatného technického
celku Kč 2 000
- systému vozidla, konstrukční části vozidla
nebo výbavy vozidla Kč 1 000
- při hromadné přestavbě vozidel Kč 500

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické
způsobilosti typu vyráběného v malé sérii
- vozidla nebo samostatného technického celku Kč 2 000
- systému vozidla, konstrukční části vozidla
nebo výbavy vozidla Kč 1 000
- při hromadné přestavbě vozidel Kč 500

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě
vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla Kč 2 000

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě
dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení
o homologaci ES Kč 1 500

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po
přestavbě nebo schválení technické způsobilosti
jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného
samostatného technického celku anebo za
schválení užití vozidla k výcviku v autoškole Kč 1 000

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po
přestavbě spočívající v úpravě na alternativní
palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan Kč 500

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické
způsobilosti podle písmen a) nebo b) Kč 500
za každý list


Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.


Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.


Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.


Položka 27A

a) Vydání individuální trvalé výjimky k vjezdu
do nízkoemisní zóny Kč 100

b) Vydání individuální dočasné výjimky k vjezdu
do nízkoemisní zóny Kč 100

c) Vydání osvědčení o udělení výjimky k vjezdu
do nízkoemisní zóny z důvodu trvalého pobytu
nebo přechodného pobytu na základě povolení
k dlouhodobému pobytu na území nízkoemisní zóny Kč 100


Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly Kč 2 000

b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly Kč 1 000

c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení
učitele v autoškole Kč 300

d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního
osvědčení učitele v autoškole Kč 100

e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování
řidičů Kč 1 000

f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření
k přezkušování řidičů Kč 100

g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 30a) Kč 200

h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr
vstupního školení 30b) Kč 700

i) Udělení akreditace k provozování výuky a
výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti
řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 30c) Kč 3 000

j) Udělení vyšší akreditace k provozování školení
bezpečné jízdy 30d) Kč 3 000

------------------------------------------------------------------
30a) § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.
30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.
30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.


Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozování Stanice
technické kontroly Kč 3 000

b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické
kontroly Kč 500

c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření
emisí Kč 1 500

d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření
emisí Kč 300

e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování
Stanice technické kontroly nebo Stanice měření
emisí Kč 200


Položka 30

a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu
za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 700

b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence
za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 1 500

c) Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani Kč 300

d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního
průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 700

e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní
licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 1 500

f) Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu
za každý druh muničního průkazu Kč 700

g) Přijetí žádosti o vydání muniční licence
za každý druh muniční licence Kč 1 500


Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a), c) nebo f) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.

3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu nebo muničního průkazu.

4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých spolků.Poznámky

1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a)c), f) a g) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.


Položka 31

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování
střelnice na dobu určitou, nejdéle na
- týden Kč 300
- měsíc Kč 800

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování
střelnice na dobu neurčitou, střelnice pro
munici, trhací jámy pro ničení munice nebo
zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu
nebo ničení munice Kč 1 500

c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení,
zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň
nebo za všechny hlavní části jedné zbraně, je-li
o povolení znehodnocení, zničení nebo výrobu řezu
těchto hlavních částí zbraně podána žádost
současně Kč 1 000

d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti
žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo
muničního průkazu Kč 100

e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem Kč 200

f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí
vlastnictví, držení nebo nošení zbraně
kategorie A Kč 1 000

g) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí
vlastnictví, držení nebo nošení zbraně
kategorie B Kč 200

h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování
zbraní Kč 1 500


Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení, zničení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení, zničení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.


Položka 32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné
zbraně 31) Kč 10 000

b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně 31)
nebo doplňku zbraně 31) Kč 150

c) Ověřování zbraně 31) opatřené zkušební značkou Kč 500

d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební
střelby a označení 31) Kč 100

e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva
do kategorie 31) Kč 500

f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva 31) Kč 10 000

g) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů
o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole
střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení
platnosti certifikátu o posouzení shody
pyrotechnického výrobku 50 %
ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)

h) Kusové a opakované kusové ověřování
historické střelné zbraně Kč 300

i) Ověřování historické střelné zbraně
opatřené zkušební značkou 31) Kč 1 000

------------------------------------------------------------------
31) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 33

a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního
listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit
zbraně nebo střeliva Kč 800

b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu
o povolení přepravy zbraní nebo střeliva nebo
žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení
přepravy munice Kč 300

c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat
zbraně nebo střelivo nebo žádosti o vydání
povolení přepravovat munici Kč 1 500

d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního
pasu Kč 700

e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského
zbrojního pasu Kč 700

f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu Kč 100


Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.


Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.


Položka 34

1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence
nebo povolení 32)
a) k provozování vnitrostátní linkové osobní
dopravy
- za každou vnitrokrajskou linku a linku
městské autobusové dopravy Kč 300
- každou mezikrajskou linku Kč 500
b) k provozování mezinárodní linkové
osobní dopravy veřejné za každou linku Kč 5 000
c) k provozování mezinárodní linkové osobní
dopravy zvláštní za každou linku Kč 1 000

2. Vydání povolení 32) k provozování silniční
dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma
místy na území České republiky
a) k provedení jedné přepravy Kč 1 000
b) k provedení 2 až 5 přeprav Kč 4 000
c) k provedení neomezeného počtu přeprav Kč 20 000

3. Vydání povolení 32) zahraničnímu provozovateli
k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní
silniční dopravy nebo taxislužby Kč 5 000

4. Vydání vstupního povolení 32) k provozování
mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním
provozovatelem k provedení jedné přepravy Kč 5 000

5. Vydání náhradního povolení 32) pro zahraničního
provozovatele Kč 10 000

6. Vydání eurolicence 32) Kč 1 000

7. Vydání opisu eurolicence 32) Kč 200

8. Vydání osvědčení řidiče 32) Kč 500

9. Vydání opisu osvědčení řidiče 32) Kč 500

10. Vydání osvědčení o provozování dopravy pro
vlastní potřebu 32) Kč 500

11. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční
dopravě 32) Kč 50

12. Udělení pověření výkonem činností souvisejících
s Dohodou ADR 32) Kč 5 000

13. Vydání průkazu řidiče taxislužby Kč 500

14. Vydání evidenční nálepky vozidla
taxislužby Kč 500


Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 25 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.


Předmětem poplatku není

1. Vydání licence nebo povolení k provozování dopravy z humanitárních důvodů.

2. Vydání licence nebo povolení nebo jejich změna, jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

3. Změna licence spočívající výlučně ve změně názvu zastávky.

4. Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při zápisu vozidla do této evidence.

------------------------------------------------------------------
32) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 35

Vydání povolení 33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity

A. Ve vnitrostátní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry Kč 1 200
b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně Kč 2 500
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t
a k provedení opakovaných přeprav s největší
povolenou hmotností do 60 t (s platností
povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci
povolení) Kč 6 000

B. V mezinárodní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry
a šířka nepřesáhne 3,5 m Kč 4 500
b) v ostatních případech
-----------------------------------------------------------------
největší povolená
hmotnost (v t) do 60 nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150
včetně
-----------------------------------------------------------------
I
sazba v Kč 6 000 12 000 20 000 30 000 40 000 60 000
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
překročení největší povolené
hmotnosti na nápravu (v %) 3 - 10 11 - 20 21 - 30 nad 30
-----------------------------------------------------------------
II
sazba v Kč 5 000 15 000 30 000 60 000
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
celková nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500 nad 5 000 nad 5 500
šířka v mm
-----------------------------------------------------------------
III
sazba v Kč 3 000 6 000 10 000 15 000 20 000
-----------------------------------------------------------------
IV
v případě tranzitní dopravy Kč 25 000
-----------------------------------------------------------------
Celkový poplatek I + II + III + IV
-----------------------------------------------------------------


Osvobození

Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.


Zmocnění

Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.


Poznámka

Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

------------------------------------------------------------------
33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 36

a) Vydání povolení 33) ke zvláštnímu užívání
dálnice, silnice a místní komunikace na dobu
platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní Kč 100
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců Kč 500
- delší než 6 měsíců Kč 1 000

b) Vydání povolení 33) k připojení sousední
nemovitosti na odpočívku dálnice nebo
na silnici I. třídy Kč 1 000

c) Vydání povolení 33) k připojení sousední
nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy
anebo na místní komunikaci Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.


Předmětem poplatku není

1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu 33).

------------------------------------------------------------------
33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 36a

a) Vydání povolení auditora
bezpečnosti pozemních komunikací Kč 300

b) Udělení akreditace k provádění
školení pro získání povolení auditora
bezpečnosti pozemních komunikací Kč 2 000


ČÁST III


Položka 37

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu
způsobilosti vůdce plavidla, průkazu
způsobilosti strojmistra nebo průkazu k vedení
plavidla pomocí radaru Kč 500

b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu
způsobilosti vůdce malého plavidla nebo vydání
nebo rozšíření průkazu způsobilosti vůdce malého
plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti
vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské
plavbě a pro příbřežní plavbu po moři Kč 500

c) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný
průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny
nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo
v jeho zájmu Kč 100

d) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora
určeného technického zařízení na plavidle Kč 1 000

e) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti
k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby Kč 1 500

f) Ověření praktických dovedností při vedení malého
plavidla plavebním úřadem Kč 500

g) Vydání osvědčení odborné způsobilosti
bezpečnostního poradce nebo osvědčení
o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných
věcí podle mezinárodní smlouvy upravující
mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je
součástí právního řádu Kč 1 500

h) Prodloužení platnosti osvědčení odborné
způsobilosti bezpečnostního poradce nebo
osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě
nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy
upravující mezinárodní přepravu nebezpečných
věcí, která je součástí právního řádu Kč 200

i) Vydání rozhodnutí o pověření k ověřování
praktických dovedností při vedení malého
plavidla Kč 2 000

j) Vydání plavecké služební knížky Kč 300

k) Potvrzení plavební praxe v plavecké služební
knížce Kč 50


Položka 38

a) Vydání a prodloužení platnosti osvědčení
plavidla ve vnitrozemské plavbě pro
- malá plavidla Kč 500
- plovoucí zařízení, jejichž
délka je menší než 20 m Kč 500
- plovoucí zařízení, jejichž délka je 20 m a více Kč 800
- ostatní plavidla Kč 1 000

b) Technická prohlídka ke schválení způsobilosti
plavidla
- malá plavidla bez strojního pohonu a
plachetnice, které jsou bez obytné kajuty Kč 1 000
- malá plavidla (motorové čluny, motorové
jachty, plachetní jachty s pomocným motorem,
vodní skútry), jejichž součin délky, šířky a
ponoru je nejvýše 30 m3 Kč 2 500
- malá plavidla (motorové čluny, motorové
jachty, plachetní jachty s pomocným motorem),
jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší
než 30 m3, nejvýše však 60 m3 Kč 4 500
- malá plavidla (motorové čluny, motorové
jachty, plachetní jachty s pomocným motorem),
jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší
než 60 m3 Kč 6 000
- převozní lodě s obsaditelností nejvýše 12 osob Kč 2 000
- plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než
20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a
jsou bez obytných prostor Kč 800
- plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než
20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a
mají obytné prostory Kč 3 500

c) Vydání cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů Kč 10 000
- neurčenému k přepravě nákladů Kč 5 000

d) Prodloužení platnosti cejchovního průkazu
k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů Kč 5 000
- neurčenému k přepravě nákladů Kč 2 500

e) Vystavení prozatímního osvědčení Kč 300

f) Vystavení povolení pro umístění plavidla na
vodní cestě anebo povolení k provozování
zahraničního plavidla na vodních cestách České
republiky Kč 500

g) Schválení způsobilosti určeného technického
zařízení na plavidle Kč 100
za každý druh zařízení


Předmětem poplatku není

1. Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této položky před vydáním osvědčení plavidla.

2. Vydání duplikátu osvědčení plavidla.


Poznámky

1. Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla.

2. Za provedení pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla nebo technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru se vybere poplatek ve výši 60 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).

3. Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).


Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu
jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení
a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo
zařízení Kč 2 000

b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla Kč 6 000

c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele
plavidla nebo změna údajů o plavidle do
plavebního rejstříku a lodních dokladů Kč 200

d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého
plavidla nebo změna údajů o malém plavidle do
rejstříku malých plavidel a do lodních dokladů Kč 100

e) Zápis plavidla do plavebního rejstříku
nebo jeho výmaz z plavebního rejstříku Kč 200

f) Zápis malého plavidla do rejstříku malých
plavidel nebo jeho výmaz z rejstříku
malých plavidel Kč 100

g) Schválení opravy nebo přestavby zasahující
do konstrukce plavidla 34) Kč 2 000


Předmětem poplatku není

Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.


Poznámka

Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

------------------------------------------------------------------
34) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 40

a) Vydání povolení pro zvláštní přepravu Kč 1 500

b) Vydání povolení k provozování pozemní části
přístavu Kč 2 000

c) Vydání povolení k provozování přístaviště,
překladiště, vývaziště nebo kotviště Kč 1 000

d) Vydání povolení k provozování půjčovny malých
plavidel Kč 2 000

e) Vydání povolení pro konání akce na sledované
vodní cestě Kč 500


Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.


Položka 41

a) Vydání námořnické knížky Kč 500

b) Vydání průkazu způsobilosti
- člena strážní služby Kč 1 500
- důstojníka Kč 2 000
- kapitána Kč 3 000
- ostatních členů posádky lodě Kč 1 000
- velitele námořní jachty nebo k vedení
rekreační jachty Kč 500

c) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti
nebo jeho výměna Kč 400

d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu
způsobilosti
- důstojníka Kč 2 000
- kapitána Kč 3 000

e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d)
(duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený
nebo poškozený Kč 400

f) Vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti Kč 200


Položka 42

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku,
jde-li
- o námořní jachty, jejichž délka trupu
nepřesahuje 12 m včetně Kč 10 000
- o námořní jachty, jejichž délka trupu
přesahuje 12 m Kč 15 000
- o námořní obchodní lodě (dále jen "lodě") Kč 100 000
- o cisternové lodě nebo lodě určené ke
speciálním účelům Kč 130 000

b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku
včetně potvrzení o zápisu Kč 50 000
- cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním
účelům Kč 65 000

c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence
rekreačních jachet, jde-li
- o rekreační jachty, jejich délka trupu
nepřesahuje 12 m včetně Kč 5 000
- o rekreační jachty jejichž délka trupu
přesahuje 12 m Kč 10 000


Položka 43

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního
rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li
- o námořní jachty Kč 2 000
- o námořní lodě Kč 10 000

b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence
rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení Kč 2 000


Položka 44

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě Kč 10 000

b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní
jachtě Kč 3 000

c) Vydání lodních listin, jde-li
- o námořní nebo rekreační jachty Kč 1 000
- o námořní lodě Kč 2 500


Položka 45

a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke
stanovení jeho druhu
- mezinárodní veřejné Kč 20 000
- mezinárodní neveřejné Kč 15 000
- vnitrostátní veřejné Kč 10 000
- vnitrostátní neveřejné Kč 5 000

b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke
stanovení jeho druhu 15 %
sazby poplatků podle
písmene a) této položky

c) Schválení provozní způsobilosti letiště pro
letadla s maximální vzletovou hmotností
- vyšší než 10 tun Kč 50 000
- 10 tun a nižší Kč 15 000


Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém.


Položka 46

Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřizování
zařízení a provádění činností, které nesouvisí
s leteckým provozem v ochranném pásmu leteckých
staveb Kč 5 000


Položka 47

a) Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci
k provozování pravidelné obchodní letecké
dopravy Kč 80 000

b) Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci
k provozování nepravidelné obchodní letecké
dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností
- 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel
pro cestující 20 včetně a menším Kč 30 000
- vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel
pro cestující větším než 20 Kč 80 000

c) Prodloužení platnosti nebo jiná změna osvědčení
leteckého provozovatele nebo změna licence Kč 3 000


Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení leteckého provozovatele Úřadem pro civilní letectví.


Položka 48

a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku
letadel anebo změna údajů zapisovaných do
rejstříku letadel pro letadla s maximální
vzletovou hmotností
- vyšší než 10 tun Kč 8 000
- 10 tun a nižší Kč 3 000

b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého
personálu nebo jeho duplikátu Kč 1 000

c) Další vydání průkazu způsobilosti člena leteckého
personálu z důvodu změny údajů nebo z důvodu jeho
zaplnění apod. Kč 100

d) Teoretická zkouška pro vydání průkazu způsobilosti
pilota letounů nebo vrtulníků nebo technika údržby
letadel nebo kvalifikace IR Kč 5 000

e) Ostatní teoretické zkoušky pro vydání průkazu
způsobilosti leteckého personálu, včetně zkoušky
z angličtiny Kč 2 000

f) Ověření odborné způsobilosti praktickou zkouškou Kč 500

g) Vydání dokladu letadla (palubní deník, letadlová
kniha apod.) Kč 500

h) Zápis a výmaz zástavního práva k letadlu nebo
jeho části Kč 2 000

i) Přidělení letadlové adresy Kč 500

j) Teoretická zkouška pro vydání
průkazu parašutisty Kč 500


Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví 35).

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene g) se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů letadla. První vydání dokladu je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do rejstříku letadel.

------------------------------------------------------------------
35) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 49

a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování,
výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím
a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí
a výrobků letecké techniky 35) Kč 20 000

b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci
84), k výrobě organizaci 85), nebo schvalovacího
dopisu k výrobě organizaci 75)
- do 10 zaměstnanců Kč 15 000
- 11 - 30 zaměstnanců včetně Kč 30 000
- 31 - 50 zaměstnanců včetně Kč 45 000
- nad 50 zaměstnanců Kč 60 000

c) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě,
zkoušení, instalacím, údržbě, opravám, modifikacím
a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení Kč 20 000

d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení
zachování letové způsobilosti 84)
- bezmotorových letadel, letadel s pístovým
motorem/motory a letadel s jedním turbínovým
motorem Kč 15 000
- letadel s více než jedním turbínovým motorem Kč 40 000

e) Vydání doporučení pro zahraniční letecký úřad
pro vydání oprávnění k údržbě v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie 76) nebo
mezinárodní smlouvou, která je součástí právního
řádu 50 % poplatku
pod písmenem b)

Poznámky

1. Při žádosti organizace na prodloužení platnosti nebo změnu oprávnění se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby této položky. U písmene b) se vybírá poplatek podle aktuálního počtu zaměstnanců v době podání žádosti a u písmene d) se vybírá poplatek podle nově schvalovaného rozsahu oprávnění.

2. Počtem zaměstnanců organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet zaměstnanců přímo zapojených do provádění, řízení, plánování, technického a materiálního zabezpečení údržby, resp. výroby včetně systému jakosti.

3. U položek b) a d) se vybírá roční udržovací poplatek ve výši 1/3 poplatku za udělení oprávnění.

4. Za udělení výjimky v maximální délce trvání dvou měsíců pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 76) se vybírá poplatek ve výši 10 % sazby za vydané oprávnění.

5. Za udělení výjimky s dobou platnosti delší než 2 měsíce a za udělení opakované výjimky pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 76) se vybírá poplatek ve výši 30 % sazby za vydané oprávnění.

------------------------------------------------------------------
35) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
75) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i certifikaci projekčních a výrobních organizací, v platném znění.
76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.
84) Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.
85) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, v platném znění.


Položka 50

a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu Kč 20 000

b) Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu Kč 10 000
c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti
- jde-li o občana České republiky nebo občana
členského státu Evropské unie, jiného státu
tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo
Švýcarské konfederace Kč 1 000
- jde-li o občana státu, který není členským
státem Evropské unie, jiného státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské
konfederace Kč 3 000

Poznámka

Změnou osvědčení se rozumí i změna jeho příloh.


Položka 51

a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo
leteckých činností pro vlastní potřebu Kč 10 000

b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota Kč 4 000

c) Vydání povolení k létání letadla bez pilota
výlučně pro rekreační a sportovní létání Kč 2 000

d) Prodloužení platnosti nebo změna povolení
k provádění leteckých prací nebo leteckých
činností pro vlastní potřebu Kč 1 500

e) Prodloužení platnosti nebo změna povolení
k létání letadla bez pilota Kč 400

f) Prodloužení platnosti nebo změna povolení
k létání letadla bez pilota výlučně pro
rekreační a sportovní létání Kč 200

g) Udělení souhlasu k provozování leteckého
veřejného vystoupení Kč 3 000


Poznámka

V případě konání propagačních parašutistických akcí, které jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí, vyjma leteckého veřejného vystoupení, se poplatek podle písmene g) nevybírá.


Osvobození

Od poplatku podle písmene g) této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí letadel bez pilota.


Položka 52

a) Vydání rozhodnutí o pověření podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie 77)
k poskytování
- letových provozních služeb v rozsahu oblastní
služby řízení, přibližovací služby řízení
a letištní služby řízení Kč 20 000
- ostatních letových provozních služeb mimo služby
uvedené pod písmenem a) a meteorologických
služeb Kč 10 000

b) Vydání osvědčení k poskytování letových navigačních
služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie 77) pro
- poskytování letových provozních služeb
v rozsahu oblastní služby řízení Kč 80 000
- poskytování letových provozních služeb v rozsahu
přibližovací služby řízení pro letiště s velkou
hustotou provozu Kč 50 000
- poskytování letových provozních služeb v rozsahu
letištní služby řízení pro letiště s velkou
hustotou provozu Kč 50 000
- poskytování letových provozních služeb v rozsahu
přibližovací služby řízení pro letiště s malou
a střední hustotou provozu Kč 30 000
- poskytování letových provozních služeb v rozsahu
letištní služby řízení pro letiště s malou
a střední hustotou provozu Kč 30 000
- poskytování ostatních letových provozních
služeb Kč 10 000
- poskytování meteorologické služby, letecké
informační služby, navigačních služeb,
komunikačních služeb nebo přehledových služeb Kč 20 000

c) Vydání povolení k poskytování služby při
předletové přípravě a monitorování letu nebo při
odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování
služby tvorby letových postupů Kč 20 000

d) Změna povolení k poskytování služby při
předletové přípravě a monitorování letu nebo při
odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování
služby tvorby letových postupů Kč 2 000

e) Vyhrazení části vzdušného prostoru opatřením
obecné povahy, přesáhne-li doba vyhrazení
24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích Kč 20 000


Poznámky

1. V případě rozhodnutí o pověření podle písmene a) k poskytování více služeb v rámci jednoho rozhodnutí vybírá se poplatek pouze za jedno pověření s nejvyšší sazbou v rámci vydaného rozhodnutí.

2. V případě vydání osvědčení podle písmene b) k poskytování více letových navigačních služeb v rámci jednoho osvědčení vybírá se poplatek pouze za jedno poskytování služeb s nejvyšší sazbou v rámci vydaného osvědčení.

3. Za změnu osvědčení vydaného podle písmene b) se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby za vydání osvědčení. V případě doplnění další poskytované služby k již vydanému osvědčení podle písmene b) se vybírá poplatek jako při vydání osvědčení pro tuto službu.


Osvobození

Od poplatku podle písmene e) jsou osvobozeny akce sportovního charakteru nebo pro potřeby Armády České republiky.

------------------------------------------------------------------
77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb), v platném znění.


Položka 53

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu
létání Kč 10 000

b) Prodloužení platnosti nebo změna rozhodnutí
o souhlasu ke zkušebnímu létání Kč 2 000


Položka 54

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč
A B C D E
Balóny a vzducholodě 8 000 1 000 4 000 - -
Kluzáky 15 000 3 000 5 000 1 000 -
Motorizované kluzáky a ultralehká
letadla 25 000 5 000 8 000 2 000 2 000
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti včetně 40 000 10 000 10 000 5 000 4 000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti 80 000 25 000 35 000 15 000 10 000

f) Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo - 10 % sazby poplatku pod písmenem E
g) Rozhodnutí o schválení nevýznamné konstrukční změny/modifikace

Sazba v Kč
Balóny a vzducholodě 500
Kluzáky 1 500
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla 2 500
Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně 5 000
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti 12 500


Poznámky

1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.

2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.


Položka 55

a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)
c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti
- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)
e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
f) Vydání povolení k letu
- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
g) Schválení letových podmínek
- pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)
- pro povolení k letu s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
h) Vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti
- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)
i) Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 50 % poplatku pod písmenem F
j) Schválení Programu údržby pro letadlo 50 % sazby poplatku pod písmenem F
k) Schválení změny Programu údržby pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F
l) Schválení MEL pro letadlo 40 % sazby poplatku pod písmenem F
m) Schválení změny MEL pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F
n) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností do 5 700 kg 10 % sazby poplatku pod písmenem F
o) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností nad 5 700 kg 10 % sazby poplatku pod písmenem F
p) Udělení opakované výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 78) nebo výjimky vztahující se na více letadel nebo výjimky s platností delší než dva měsíce dle sazby poplatku pod písmenem F
q) Schválení systému technického deníku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 79) dle sazby poplatku pod písmenem G

Sazba v Kč Sazba v Kč
F G
Balóny a vzducholodě 2 000 300
Kluzáky 5 000 300
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla 6 000 500
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně 10 000 700
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti 25 000 3 000
Motory-pro zástavbu do kluzáků
a ultralehkých letadel 2 000
Motory-pístové 3 000
Motory-turbovrtulové, turbohřídelové
a proudové 5 000
Vrtule s pevným úhlem nastavení listu 2 000
Vrtule-přestavitelné na zemi 2 500
Vrtule-stavitelné za letu 3 000

r) Schválení změny systému technického deníku pro letadlo - 10 % sazby poplatku pod písmenem G, nejméně však 100 Kč


Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

Poznámka

Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.

------------------------------------------------------------------
78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, v platném znění.
79) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.


Položka 56

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)
c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)

Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč
H I J
Motory
- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel 5 000 2 500 2 500
- pístové 10 000 5 000 5 000
- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 20 000 8 000 10 000

Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč
K L M
Vrtule
- s pevným úhlem nastavení listu - dřevěné 2 000 1 000 1 000
- s pevným úhlem nastavení listu - kovové
a kompozitové 3 000 2 000 2 000
- přestavitelné na zemi 5 000 3 000 3 000
- stavitelné za letu 8 000 4 000 4 000


Poznámka

Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.


Položka 57

a) Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti
výrobků letecké techniky k použití v civilním
letectví Kč 2 000

b) Vydání rozhodnutí o schválení způsobilosti
leteckých pozemních zařízení
- světelná zařízení a součásti soustav světelných
zařízení Kč 3 000
- pozemní elektronická zabezpečovací zařízení Kč 5 000
- pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování
způsobilosti letadel Kč 5 000
- pozemní zdroje energií pro letadla Kč 3 000
- letecké trenažéry Kč 30 000
- letecké simulátory Kč 50 000
- zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných
účinků na pohybovaných plochách letišť Kč 3 000
- zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě
letadla Kč 3 000

c) Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení
typové způsobilosti výrobků letecké techniky
k použití v civilním letectví 25 %
sazby poplatku
podle písmene a)
této položky.


Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.


Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmene b) této položky.


Položka 58

a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy
do kategorie nebo o změně kategorie železniční
dráhy Kč 2 000

b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
- celostátní nebo regionální Kč 10 000
- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo
místní anebo vlečky s délkou její dopravní
cesty delší než 1 000 m Kč 3 000
- vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně
a kratší Kč 1 500
- lanové Kč 1 000

c) Změna úředního povolení k provozování dráhy Kč 1 000

d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení
úředního povolení k provozování dráhy Kč 500

e) Vydání licence k provozování drážní dopravy
na dráze
- celostátní nebo regionální Kč 10 000
- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo
místní anebo vlečce Kč 3 000

f) Změna licence k provozování drážní dopravy Kč 1 000

g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence Kč 500

h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla
na drahách Kč 500

i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu
zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními
komunikacemi v úrovní kolejí nebo o jeho změně Kč 500

j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu osvědčení Kč 1 000

k) Vydání licence strojvedoucího Kč 500

l) Udělení akreditace k provádění školení
pro získání licence strojvedoucího
a osvědčení strojvedoucího nebo akreditace
k ověřování odborné způsobilosti a
znalosti osob zajišťujících provozování
dráhy nebo drážní dopravy Kč 3 000


Poznámka

Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.


Položka 59

a) Schválení typu drážního vozidla
- elektrické lokomotivy, elektrické jednotky,
motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní
vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální
určená pro přepravu cestujících, tramvaje,
trolejbusy Kč 30 000
- osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční
vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám
a údržbě drah Kč 15 000
- nákladní vozy, speciálně konstruovaná
železniční vozidla bez vlastního pohonu
k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla
lanových drah Kč 10 000

b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající
odchylku od schváleného typu 36)
bez ohledu na počet odchylek Kč 2 000

c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního
vozidla Kč 100

d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného
technického zařízení 37) Kč 50

e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti
fyzických osob provádějících revize (prohlídky)
určených technických zařízení o další technická
zařízení téhož druhu Kč 100


Poznámka

Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu 37).

------------------------------------------------------------------
36) § 43 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 62 odst. I písm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 174/2000 Sb.
37) Zákon č. 266/1994 Sb.
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 59a

a) Posouzení
- převažujícího účelu osobní drážní dopravy Kč 1 000
- ohrožení hospodářské vyváženosti osobní
drážní dopravy Kč 1 500

b) Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze
se zákonem o dráhách Kč 1 000

c) Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené
kapacity nebo postupu při jejím přidělení se
zákonem o dráhách Kč 1 000

d) Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování
drážní dopravy na dráze celostátní, nebo
regionální anebo na veřejně přístupné vlečce nebo
jejího návrhu se zákonem o dráhách Kč 1 000


ČÁST IV


Položka 60

1. Vydání
a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti
prováděné hornickým způsobem Kč 1 000
- změna oprávnění k hornické činnosti nebo
k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 500
b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti
prováděné hornickým způsobem Kč 1 500
- změna povolení k hornické činnosti nebo
k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 750
c) povolení k nabývání, předávání, dovozu,
vývozu nebo tranzitu výbušnin Kč 500
d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin Kč 300
e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce Kč 300
f) povolení důlního díla nebo důlní stavby,
nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b) Kč 300
g) povolení a stanovení odborných orgánů
a znalců oprávněných zpracovávat odborné
posudky a provádět zkoušky Kč 300
h) povolení k používání typu důlního stroje,
zařízení nebo pomůcky Kč 500
i) povolení k používání typu důlního přístroje Kč 300
j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně
dobývacího prostoru Kč 1 500
k) povolení 38) k prvému použití výbušniny
v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí Kč 1 000
- změna povolení k prvému použití výbušniny
v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí Kč 500
l) povolení k nakládání s prekurzory výbušnin
podléhajícími omezení Kč 300

2. Vydání rozhodnutí 38)
a) o stanovení průzkumného území pro
ložiskový průzkum nebo o prodloužení
doby platnosti rozhodnutí Kč 2 000
b) o určení významných výzkumných nebo
průzkumných geologických děl Kč 1 000
c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu
na stanovení dobývacího prostoru nebo
o prodloužení doby platnosti rozhodnutí Kč 1 000


Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.


Poznámka

Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.

------------------------------------------------------------------
38) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 61

1. Přijetí žádosti o
a) vydání licence k provozování zoologické
zahrady 38a) Kč 10 000
b) vydání licence na zpracování, balení nebo
přebalování kaviáru jeseterovitých ryb 38b) Kč 10 000
c) vydání licence pro výrobce nebo distributora
značek k označování exemplářů druhů volně
žijících živočichů 38b) Kč 1 000
d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo
přemístění exemplářů druhů volně žijících
živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků
z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího
zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na
které se vztahuje omezení dovozu 38b) Kč 1 000
e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných
živočichů nebo rostlin 38b) Kč 1 000
f) vydání potvrzení o putovní výstavě 38c) na
1 až 10 exemplářů druhů volně žijících
živočichů nebo planě rostoucích rostlin 38b) Kč 1 000
g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více
než 10 exemplářů druhů volně žijících
živočichů nebo planě rostoucích rostlin 38b) Kč 2 000
h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností
na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících
živočichů nebo planě rostoucích rostlin 38b) Kč 100
za každý exemplář
i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností
na více než 20 exemplářů druhů volně žijících
živočichů nebo planě rostoucích rostlin 38b) Kč 2 000

2. Vydání
a) číslovaného kroužku k předepsanému označení
ptáka, který je exemplářem 38b) Kč 20
b) značky k označení exempláře druhu volně
žijících živočichů 38b) Kč 20
c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele
dovozního povolení 38d) Kč 30

Osvobození

1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.

2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

------------------------------------------------------------------
38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
38b) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
38c) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.
38d) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.


Položka 62

a) Ověření platnosti puncovní značky Kč 20

b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky
nebo odpovědnostní značky Kč 200

c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené
výrobní značky nebo odpovědnostní značky Kč 40

d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny
do seznamu registrovaných slitin Kč 400

e) Vydání rozhodnutí 39) o ponechání přidělené
výrobní značky nebo odpovědnostní značky Kč 100


Předmětem poplatku není

Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

------------------------------------------------------------------
39) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 63

a) Přijetí návrhu na povolení spojení
soutěžitelů 40) Kč 100 000

b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu
uskutečňování spojení 40) Kč 10 000

------------------------------------------------------------------
40) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 64

Přijetí žádosti o zápis do seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 41) Kč 3 000

Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 41) Kč 1 000

Přijetí žádosti o schválení systému
certifikovaných dodavatelů 41) Kč 20 000

Přijetí žádosti o schválení změny systému
certifikovaných dodavatelů 41) Kč 5 000

------------------------------------------------------------------
41) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


Položka 65

1. Přijetí žádosti o udělení

a) bankovní licence bance se sídlem na
území České republiky Kč 200 000

b) bankovní licence zahraniční bance,
se sídlem v jiném než členském státě Evropské
unie, která hodlá zřídit pobočku na území
České republiky Kč 200 000

c) povolení k provozování pojišťovací
činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo
zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou Kč 200 000

d) povolení k provozování pojišťovací činnosti
pojišťovnou z třetího státu na území České
republiky na základě práva zřizovat
své pobočky Kč 200 000

e) povolení k provozování zajišťovací činnosti
zajišťovnou z třetího státu na území
České republiky na základě práva zřizovat
své pobočky Kč 200 000

2. Přijetí žádosti o povolení

a) k činnosti centrálního depozitáře Kč 200 000

b) k činnosti obchodníka s cennými papíry
podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu Kč 100 000

c) k činnosti obchodníka s cennými papíry
podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu Kč 50 000

d) k činnosti obchodníka s cennými papíry
podle § 8a odst. 3 nebo 4 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu Kč 20 000

e) k poskytování investičních služeb
v České republice prostřednictvím pobočky
zahraniční osoby, která má sídlo ve státě,
který není členským státem Evropské unie Kč 100 000

f) k činnosti organizátora regulovaného trhu Kč 100 000

g) k provozování vypořádacího systému
s neodvolatelností vypořádání Kč 100 000

h) k činnosti investiční společnosti podle
§ 479 zákona o investičních společnostech
a investičních fondech Kč 100 000

i) k činnosti zahraniční osobě podle § 481
zákona o investičních společnostech
a investičních fondech Kč 100 000

j) k činnosti samosprávného investičního
fondu podle § 480 zákona o investičních
společnostech a investičních fondech,
má-li se stát speciálním fondem nebo
standardním fondem Kč 100 000

k) k provozování platebního systému
s neodvolatelností zúčtování Kč 100 000

l) ke vzniku a podnikání spořitelního
a úvěrního družstva Kč 100 000

m) k činnosti penzijní společnosti Kč 100 000

n) k vytvoření důchodového fondu státních
dluhopisů, konzervativního důchodového
fondu, vyváženého důchodového fondu
a dynamického důchodového fondu Kč 100 000

o) k činnosti platební instituce Kč 50 000

p) k činnosti správce informací
o platebním účtu Kč 25 000

q) k činnosti poskytovatele platebních
služeb malého rozsahu Kč 10 000

r) k činnosti instituce elektronických peněz Kč 50 000

s) k činnosti vydavatele elektronických peněz
malého rozsahu Kč 10 000

t) k činnosti investiční společnosti podle
§ 479 zákona o investičních společnostech
a investičních fondech, hodlá-li
obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných
investorů nebo zahraniční investiční fondy
srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů
a nehodlá-li poskytovat investiční služby Kč 50 000

u) k činnosti zahraniční osobě podle § 481
zákona o investičních společnostech
a investičních fondech, hodlá-li
obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných
investorů nebo zahraniční investiční fondy
srovnatelné s fondem kvalifikovaných
investorů a nehodlá-li poskytovat
investiční služby Kč 50 000

v) k činnosti samosprávného investičního fondu
podle § 480 zákona o investičních
společnostech a investičních fondech,
má-li se stát fondem kvalifikovaných
investorů Kč 50 000

w) k činnosti hlavního administrátora Kč 20 000

x) k činnosti investičního zprostředkovatele Kč 10 000

y) k činnosti administrátora podle
čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/1011 84) Kč 100 000

3. Přijetí žádosti o registraci

a) směnárenské činnosti Kč 10 000

b) administrátora podle
čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/1011 84) Kč 50 000

4. Přijetí žádosti o povolení k činnosti
zpracovatele tuzemských bankovek a mincí Kč 10 000

5. Přijetí žádosti o změnu

a) bankovní licence banky se sídlem
na území České republiky Kč 70 000

b) bankovní licence pobočky zahraniční
banky se sídlem v jiném než členském státě Kč 70 000

c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské
pojišťovny nebo zajišťovny Kč 70 000

d) v rozsahu povolené činnosti pobočky
pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu Kč 70 000

e) povolení k činnosti centrálního depozitáře Kč 70 000

f) povolení k činnosti obchodníka s cennými
papíry spočívající v tom, že obchodník
s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo
4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
se stane obchodníkem s cennými papíry
podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu Kč 30 000

g) povolení k činnosti obchodníka s cennými
papíry spočívající v tom, že obchodník
s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo
4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
se stane obchodníkem s cennými papíry
podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu Kč 70 000

h) povolení k činnosti obchodníka s cennými
papíry spočívající v tom, že obchodník
s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona
o podnikání na kapitálovém trhu se stane
obchodníkem s cennými papíry podle
§ 8a odst. 1 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu Kč 50 000

i) povolení k činnosti obchodníka s cennými
papíry spočívající v jiné změně Kč 35 000

j) povolení k poskytování investičních služeb
v České republice prostřednictvím pobočky
zahraniční osoby, která má sídlo ve státě,
který není členským státem Evropské unie Kč 35 000

k) povolení k činnosti organizátora
regulovaného trhu Kč 35 000

6. Přijetí žádosti o schválení změny pravidel
vypořádacího systému Kč 35 000

7. Přijetí žádosti o změnu

a) povolení k činnosti investiční společnosti Kč 35 000

b) povolení k činnosti zahraniční osobě podle
§ 481 zákona o investičních společnostech
a investičních fondech Kč 35 000

c) povolení k činnosti samosprávného
investičního fondu Kč 35 000

d) povolení k činnosti hlavního administrátora Kč 35 000

e) pravidel platebního systému
s neodvolatelností zúčtování Kč 35 000

f) povolení k činnosti spořitelního
a úvěrního družstva Kč 35 000

g) povolení k činnosti poskytovatele platebních
služeb malého rozsahu Kč 5 000

h) povolení k činnosti vydavatele
elektronických peněz malého rozsahu Kč 5 000

i) povolení k činnosti platební instituce Kč 20 000

j) povolení k činnosti instituce
elektronických peněz Kč 20 000

8. Přijetí žádosti

a) o schválení převodu pojistného kmene
nebo jeho částí Kč 20 000

b) o schválení převodu kmene zajišťovacích
smluv nebo jeho částí Kč 20 000

c) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv
pobočky zajišťovny z třetího státu
jako jistiny složené na účet zvlášť
k tomu zřízený Kč 20 000

9. Přijetí žádosti o

a) udělení oprávnění k činnosti
samostatného zprostředkovatele
podle zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření Kč 10 000

b) akreditaci podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření Kč 25 000

c) prodloužení akreditace podle zákona
upravujícího doplňkové penzijní spoření Kč 10 000

d) zápis investičního fondu s právní
osobností, který není samosprávným fondem,
podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy Kč 2 000

e) zápis standardního fondu nebo údajů
o podfondu standardního fondu podle
zákona upravujícího investiční společnosti
a investiční fondy Kč 20 000

f) zápis depozitáře investičního fondu
podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy Kč 2 000

g) zápis likvidátora nebo nuceného správce
podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy Kč 2 000

h) dodatečné povolení k výkonu činností
odpovídajících investičním službám investiční
společnosti nebo zahraniční osobě podle
§ 481 zákona o investičních společnostech
a investičních fondech, která není
srovnatelná se samosprávným investičním
fondem Kč 35 000

i) povolení pro účely označení podílového
a svěřenského fondu Kč 10 000

j) určení, zda je Česká republika jediným
referenčním státem zahraniční osoby podle
zákona upravujícího investiční společnosti
a investiční fondy Kč 20 000

k) udělení oprávnění k činnosti
nebankovního poskytovatele spotřebitelského
úvěru Kč 50 000

l) udělení oprávnění k činnosti samostatného
zprostředkovatele podle zákona upravujícího
spotřebitelský úvěr Kč 10 000

m) akreditaci podle zákona upravujícího
spotřebitelský úvěr Kč 25 000

n) prodloužení akreditace podle zákona
upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 10 000

o) akreditaci podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu Kč 25 000

p) prodloužení akreditace podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 10 000

q) udělení oprávnění k činnosti samostatného
zprostředkovatele podle zákona upravujícího
distribuci pojištění a zajištění Kč 10 000

r) akreditaci podle zákona upravujícího
distribuci pojištění a zajištění Kč 25 000

s) prodloužení akreditace podle zákona
upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 10 000

10. Zápis

a) oprávnění k činnosti vázaného
zástupce podle zákona
upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 2 000

b) oprávnění k činnosti zprostředkovatele
vázaného spotřebitelského úvěru pro
daného zastoupeného Kč 2 000

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle
zákona upravujícího distribuci pojištění
a zajištění Kč 2 000

d) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího
zprostředkovatele podle zákona upravujícího
distribuci pojištění a zajištění Kč 2 000

e) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
podle zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření Kč 2 000

f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
podle zákona upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu Kč 2 000

11. Prodloužení

a) oprávnění k činnosti nebankovního
poskytovatele spotřebitelského úvěru Kč 25 000

b) oprávnění k činnosti samostatného
zprostředkovatele podle zákona upravujícího
spotřebitelský úvěr Kč 2 500

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 500

d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele
vázaného spotřebitelského úvěru
pro daného zastoupeného Kč 500

e) povolení k činnosti investičního
zprostředkovatele podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu Kč 2 500

f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
podle zákona upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu Kč 500

g) oprávnění k činnosti samostatného
zprostředkovatele podle zákona upravujícího
distribuci pojištění a zajištění Kč 2 500

h) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
podle zákona upravujícího distribuci
pojištění a zajištění Kč 500

i) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího
zprostředkovatele podle zákona upravujícího
distribuci pojištění a zajištění Kč 500

j) oprávnění k činnosti samostatného
zprostředkovatele podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření Kč 2 500

k) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
podle zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření Kč 500


Poznámka

Poplatníkem poplatku za přijetí žádosti o zápis podle bodu 10 nebo za prodloužení oprávnění podle bodu 11 písm. c), d) f), h), i) nebo k) je zastoupený. Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 3 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.

------------------------------------------------------------------
84) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.


Položka 66

1. Přijetí žádosti o udělení

a) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby
se staly osobami ovládajícími banku Kč 20 000

b) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované
účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské
pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí Kč 20 000

c) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované
účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské
zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí Kč 20 000

d) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na organizátoru
regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly
osobami ovládajícími organizátora regulovaného
trhu Kč 20 000

e) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na obchodníku s cennými
papíry nebo k tomu, aby se staly osobami
ovládajícími obchodníka s cennými papíry Kč 20 000

f) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na centrálním depozitáři
nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími
centrálního depozitáře Kč 20 000

g) souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
účasti na investiční společnosti, hlavním
administrátorovi nebo samosprávném
investičním fondu nebo k tomu, aby se staly
osobami ovládajícími investiční společnost,
hlavního administrátora nebo samosprávný
investiční fond Kč 20 000

h) souhlasu k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti investiční společnosti
na jiné právnické osobě nebo k ovládnutí jiné
právnické osoby Kč 20 000

i) předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na penzijní společnosti
nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími
penzijní společnosti Kč 20 000

j) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním
družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami
ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo Kč 20 000

2. Přijetí žádosti o udělení

a) předchozího souhlasu se změnou v osobě
vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny
z třetího státu Kč 5 000

b) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí
osoby organizátora regulovaného trhu Kč 5 000

c) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí
osoby obchodníka s cennými papíry Kč 5 000

d) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí
osoby pobočky zahraniční osoby,
která poskytuje investiční služby na území
České republiky a která má sídlo ve státě,
který není členským státem Evropské unie Kč 5 000

e) předchozího souhlasu k výkonu funkce
vedoucí osoby centrálního depozitáře Kč 5 000

f) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí
osoby investiční společnosti, samosprávného
investičního fondu, hlavního administrátora
nebo zahraniční osoby s povolením podle
§ 481 zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy Kč 5 000

g) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí
osoby penzijní společnosti Kč 5 000

h) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí
osoby finanční holdingové osoby Kč 5 000

i) předchozího souhlasu k výkonu funkce osoby,
která není vedoucí osobou obhospodařovatele
investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu a skutečně řídí činnost
tohoto obhospodařovatele nebo investičního
fondu Kč 5 000

3. Přijetí žádosti o schválení osoby ve vedení
spořitelního a úvěrního družstva Kč 5 000

4. Přijetí žádosti o udělení

a) souhlasu bance
k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází
k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho
častí Kč 20 000

b) souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo
převodu jmění na banku jakožto společníka Kč 20 000

c) souhlasu ke snížení základního kapitálu banky
nebo k úhradě ztráty Kč 20 000
d) předchozího souhlasu k přeměně tuzemské
pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny Kč 20 000

5. Přijetí žádosti o povolení

a) k fúzi, rozdělení investiční společnosti
nebo převodu jmění na společníka podle zákona
upravujícího investiční společnosti
a investiční fondy Kč 20 000

b) k fúzi nebo rozdělení fondu kolektivního
investování s právní osobností nebo k převodu
jmění na společníka, jímž je tento fond,
podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy Kč 20 000

c) k fúzi penzijní společnosti Kč 20 000

d) k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy
nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s
cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka
nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka
s cennými papíry Kč 20 000

e) k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního
jmění organizátora regulovaného trhu na jeho
společníka nebo ke změně právní formy nebo k
převodu obchodního jmění organizátora
regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo
společníka anebo k převodu obchodního jmění
jiné osoby na organizátora regulovaného trhu Kč 20 000

f) k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem
vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné
osoby na centrálního depozitáře Kč 20 000

g) k fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka
nebo změně právní formy hlavního administrátora
podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy Kč 20 000

6. Přijetí žádosti o udělení

a) souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního
a úvěrního družstva Kč 20 000

b) souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž
základě dochází k jakékoliv dispozici s
podnikem nebo jeho častí spořitelního a
úvěrního družstva Kč 20 000

c) souhlasu k převodu členských práv člena
spořitelního a úvěrního družstva Kč 20 000

d) souhlasu s rozhodnutím členské schůze o
snížení výše základního členského vkladu
spořitelního a úvěrního družstva Kč 20 000

7. Přijetí žádosti

a) o povolení k splynutí investičního fondu
nebo podfondu podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy Kč 20 000

b) o povolení k sloučení investičního fondu
nebo podfondu podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy Kč 20 000

c) o povolení přeměny investičního fondu
nebo podfondu podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy Kč 20 000

d) o povolení převést obhospodařování
důchodových fondů na jinou penzijní
společnost Kč 20 000

e) o povolení sloučení důchodových fondů Kč 20 000

f) o povolení převést obhospodařování
účastnických fondů nebo transformovaných
fondů na jinou penzijní společnost Kč 20 000

g) o povolení sloučení účastnických fondů
nebo transformovaných fondů Kč 20 000

h) zrušeno

i) zrušeno

8. Přijetí žádosti

a) o souhlas ke změně statutu standardního fondu Kč 10 000

b) o povolení k vytvoření účastnického fondu
podle zákona upravujícího doplňkové penzijní
spoření Kč 30 000

c) o schválení změny statutu důchodového fondu Kč 10 000

d) o schválení změny statutu účastnického fondu Kč 10 000

e) o schválení změny statutu a penzijního
plánu transformovaného fondu Kč 10 000

f) o schválení nebo změnu dražebního řádu
dražebníka cenných papírů Kč 3 000

g) o souhlas ke změně obhospodařovatele
nebo depozitáře standardního fondu Kč 5 000

h) o schválení změny depozitáře účastnického
fondu podle zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření Kč 5 000

i) o schválení změny depozitáře důchodového
fondu podle zákona upravujícího důchodové
spoření Kč 5 000

j) o schválení změny depozitáře penzijního
fondu Kč 5 000

k) zrušeno

l) zrušeno

9. Přijetí žádosti

a) o schválení prospektu cenného papíru Kč 10 000

b) o schválení dodatku prospektu cenného
papíru Kč 5 000

c) o povolení zúžení prospektu cenného papíru Kč 5 000

d) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového
dokumentu u povinné nabídky převzetí Kč 5 000

e) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového
dokumentu při plnění dodatečné nabídkové
povinnosti Kč 3 000

f) o odložení plnění povinnosti uveřejnit
informaci o rozhodnutí učinit nabídku
převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti Kč 1 000

g) o prodloužení lhůty pro předložení návrhu
nabídkového dokumentu Kč 1 000

h) o prodloužení lhůty pro uveřejnění
nabídkového dokumentu Kč 1 000

i) o schválení prodloužení doby závaznosti
nabídky převzetí Kč 1 000

j) o povolení výjimky ze zákazu činit právní
úkony směřující ke smluvnímu nabytí nebo
zcizení účastnických cenných papírů cílové
společnosti po dobu závaznosti nabídky
převzetí Kč 3 000

k) o povolení výjimky ze zákazu nabývat
účastnické cenné papíry cílové společnosti
po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí Kč 3 000

l) o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po
kterou platí zákaz učinit další nabídku
převzetí Kč 3 000

m) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno
vykonávat hlasovací práva osobě, která
rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové
společnosti nenabyla v důsledku vlastního
jednání a nemohla rozumně předpokládat, že
nabude rozhodný podíl na cílové společnosti Kč 3 000

n) o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové
povinnosti Kč 3 000

o) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno
vykonávat hlasovací práva osobě, která je
v prodlení s plněním nabídkové povinnosti Kč 3 000

p) o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním
výše protiplnění při výkupu účastnických
cenných papírů přijatých k obchodování na
regulovaném trhu Kč 10 000

q) o posouzení srovnatelnosti zahraničního
investičního fondu se speciálním fondem Kč 5 000


Osvobození

1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a)p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání krytých dluhopisů.

2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a)p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.


Položka 67

a) Přijetí žádosti
1. o udělení oprávnění k provozování
televizního vysílání Kč 90 000
2. o prodloužení doby platnosti oprávnění
k provozování televizního vysílání Kč 90 000
3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby
platnosti k místnímu televiznímu vysílání Kč 50 000

b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo
o prodloužení doby platnosti oprávnění
k provozování rozhlasového vysílání Kč 25 000

c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého
vysílání Kč 90 000

d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených
1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování
televizního vysílání Kč 20 000
2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování
rozhlasového vysílání Kč 5 000
3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání Kč 20 000

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).

2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.


Položka 67a

Přijetí žádosti

a) o podporu kinematografie na realizaci projektu
z okruhu vývoje českého kinematografického díla
nebo na realizaci projektu z jiného okruhu než
výroby českého kinematografického díla 41a) Kč 5 000

b) o podporu kinematografie na realizaci projektu
z okruhu výroby českého kinematografického díla
41a) Kč 10 000

c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí
o podpoře kinematografie 41a) Kč 500

d) o registraci pobídkového projektu 41a) Kč 30 000

------------------------------------------------------------------
41a) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).


ČÁST V


Položka 68

zrušena


Položka 69

a) Schválení veterinárního přípravku a jeho zápis
do Seznamu schválených veterinárních přípravků 42) Kč 5 000

b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních
přípravků o splnění požadavků správné
výrobní praxe Kč 2 000

c) Zápis veterinárního technického prostředku do
Seznamu veterinárních technických prostředků 42) Kč 1 000

d) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního
přípravku administrativní povahy 42) Kč 250

e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního
přípravku vyžadující odborné hodnocení 42) Kč 1 000

f) Prodloužení doby platnosti rozhodnutí o schválení
veterinárního přípravku 42) Kč 1 000

g) Prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu
veterinárního technického prostředku do Seznamu
veterinárních technických prostředků 42) Kč 500

h) Změna rozhodnutí o zápisu veterinárního
technického prostředku do Seznamu veterinárních
technických prostředků 42) Kč 500

------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 70

1. Vydání veterinárního osvědčení
k přemístění zvířete mimo včel nebo včelstev 42)
- za jedno zvíře Kč 50
- za více než jedno zvíře Kč 100

2. Vydání veterinárního osvědčení
provázejícího zvíře, které je předmětem
obchodování 42)
- za jedno zvíře Kč 50
- za více než jedno zvíře Kč 100

3. Vydání veterinárního osvědčení
k vývozu zvířete 42)
- za jedno zvíře Kč 50
- za více než jedno zvíře Kč 100

4. Úřední ověření pasu nebo jiného
identifikačního dokladu zvířete v zájmovém
chovu Kč 50

5. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí
země určení zásilky určené k vývozu cestou
jiného členského státu 42)
- za jedno zvíře Kč 50
- za více než jedno zvíře Kč 100

6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených
k vývozu úřední veterinární závěrou Kč 50

7. Schválení ozdravovacího programu v souladu
s celostátním programem tlumení jedné nebo
více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na
člověka a původců těchto nákaz a nemocí 42) Kč 100

------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 71

1. Vydání veterinárního osvědčení
k přepravě živočišných produktů 42) Kč 100

2. Vydání veterinárního osvědčení
k vývozu živočišných produktů 42) Kč 100

3. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí
země určení zásilky živočišných produktů určené
k vývozu cestou jiného členského státu 42) Kč 100

4. Zajištění totožnosti zásilky živočišných
produktů určených k vývozu úřední veterinární
závěrou Kč 50

5. Vydání souhlasu k neškodnému odstranění
kadáveru koně v zájmovém chovu Kč 100

------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 72

a) Schválení a registrace obchodníka, účastníka
sítě sledování, shromažďovacího střediska,
karanténního střediska, inseminační stanice,
střediska pro odběr spermatu, banky spermatu,
zařízení pro chov zvířat, včetně chovu
živočichů pocházejících z akvakultury,
a jiného zařízení podílejícího se na uvádění
zvířat na trh a na obchodování s nimi 42) Kč 200

b) Schválení a registrace podniku, závodu nebo
jiného zařízení, v nichž se zachází se
živočišnými produkty a které jsou pod státním
veterinárním dozorem 42) Kč 500

c) Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení,
v nichž se zachází se živočišnými produkty nebo
vedlejšími živočišnými produkty a které jsou pod
státním veterinárním dozorem 42) Kč 100

d) Registrace dopravce přepravujícího živočišné
produkty nebo osoby, která se podílí na
obchodování se zvířaty a živočišnými produkty
s členskými státy 42) Kč 500

e) Registrace osoby, která zprostředkovává
uvádění živočišných produktů na trh 42) Kč 100

f) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma,
název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve
schválení a registraci nebo v registraci Kč 100

g) Registrace cirkusu 42) Kč 500

h) Změna registrace cirkusu 42) Kč 100

i) Vydání rejstříku zvířat v cirkusu 42) Kč 200

j) Ověření rejstříku zvířat v cirkusu 42) Kč 100

k) Vydání rejstříku míst konání cirkusu 42) Kč 200

l) Ověření rejstříku míst konání cirkusu 42) Kč 100

m) Registrace výrobce pasů 42) Kč 500

n) Registrace distributora pasů 42) Kč 500

o) Registrace útulku pro zvířata 42) Kč 100

Poznámky

1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b veterinárního zákona 42).

2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci.

3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c), d) nebo e) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene f) této položky.

------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 73

a) Registrace soukromého veterinárního
technika 42) Kč 1 000

b) Změna registrace soukromého veterinárního
technika 42) Kč 100

c) Vydání povolení k provádění laboratorní,
popřípadě jiné veterinární diagnostické
činnosti 42) Kč 2 000

d) Vydání povolení k provozování asanačního
podniku 42) Kč 3 000

e) Vydání povolení k provozování jiné veterinární
asanační činnosti 42) Kč 1 000

f) Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém
chovu v hospodářství 42) Kč 200

g) Vydání povolení k usmrcení velké farmové
zvěře v hospodářství použitím střelné
zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých
z farmového chovu použitím střelné zbraně 42) Kč 200

h) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma,
název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo)
v povolení Kč 100


Poznámky

1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene h) této položky.

------------------------------------------------------------------
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 74

a) Vydání rozhodnutí 43) o povolení chovu druhu
zvířete vyžadujícího zvláštní péči Kč 1 000

b) Vydání rozhodnutí 43) o prodloužení doby
platnosti rozhodnutí o povolení chovu
zvířete vyžadujícího zvláštní péči Kč 500

c) Vydání rozhodnutí 43) o udělení
oprávnění k používání pokusných zvířat Kč 10 000

d) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení
dopravce 43) Kč 1 000

e) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení
dopravce pro dlouhotrvající cesty 43) Kč 1 000

f) Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání
osvědčení o schválení silničního dopravního
prostředku nebo osvědčení o schválení plavidla
pro přepravu hospodářských zvířat 43) za každý
silniční dopravní prostředek nebo plavidlo
uvedené v žádosti Kč 1 000

g) Udělení akreditace k pořádání kurzů
na úseku ochrany zvířat proti týrání Kč 2 000

------------------------------------------------------------------
43) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 75

Vydání rozhodnutí 43) o udělení oprávnění
k chovu pokusných zvířat nebo rozhodnutí
o oprávnění k dodávce pokusných zvířat Kč 5 000

------------------------------------------------------------------
43) Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 76

Vydání ověřovací listiny o ověření chmele 44) Kč 100


Poznámka

Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.

------------------------------------------------------------------
44) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.


Položka 77

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti
vinných hroznů 46) Kč 250

b) Vydání prvního rozhodnuti 46) o zatřídění
jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem,
jakostního šumivého vína stanovené oblasti,
aromatického jakostního šumivého vína stanovené
oblasti, pěstitelského sektu, jakostního
likérového vína, Kč 300
za každých i započatých
10 000 litrů v šarži 46)

c) Vydání rozhodnutí 46) o zatřídění
jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem,
jakostního šumivého vína stanovené oblasti,
aromatického jakostního šumivého vína stanovené
oblasti, pěstitelského sektu, jakostního
likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí
jednou vydáno Kč 500
za každých i započatých
10 000 litrů v šarži 46)

d) vydání rozhodnutí o udělení práva
na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí
o udělení práva na výsadbu z rezervy 46a)
za každých započatých 10 m2 Kč 1


Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.

2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy 46a) mladým zemědělcům 46b).

------------------------------------------------------------------
46) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
46a) Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999.
46b) Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.


Položka 78

a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu
odborných činností 47) Kč 2 000

b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského
sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či
právnické osoby, popřípadě sdružení právnických
osob, za chovatelský podnik 47) Kč 2 000

------------------------------------------------------------------
47) Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 79

Vydání povolení k provozování zemědělského
veřejného skladu 48) Kč 10 000

------------------------------------------------------------------
48) § 16 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.


Položka 80

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení nebo
předvývozního osvědčení na rostliny, rostlinné
produkty nebo jiné předměty určené pro vývoz
podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 500

b) Přijetí žádosti o povolení dovozu karanténního
materiálu ze třetí země, nebo jeho přemístění
z jiného členského státu Evropské unie do
České republiky nebo do chráněné zóny na území
České republiky, nebo jeho přemístění v rámci
České republiky za účelem jeho použití k úřednímu
testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům,
pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění podle
zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 500

c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání
karanténního materiálu a jiné manipulace
s ním podle zákona upravujícího rostlinolékařskou
péči Kč 500
d) Přijetí žádosti profesionálního provozovatele
o registraci podle zákona upravujícího
rostlinolékařskou péči Kč 100


Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k jiným než podnikatelským účelům.Položka 81

Přijetí žádosti o
a) vzájemné uznávání povolení
nebo povolení přípravku na ochranu
rostlin, obsahuje-li:
- pouze účinnou látku nebo účinné látky
zařazené podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh 49) Kč 5 000
- účinnou látku nebo účinné látky nezařazené
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh 49) Kč 6 000
b) povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh 49) Kč 1 000
c) schválení plánu letecké aplikace, nebo o povolení
jednotlivé nebo mimořádné letecké aplikace
přípravku na ochranu rostlin podle zákona
upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 500

Zmocnění

Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o žádost o vzájemné povolení nebo povolení přípravku na bázi mikroorganismů, potravinářských surovin, základních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.

------------------------------------------------------------------
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.


Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o
a) povolení přípravku na ochranu rostlin podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh 49) Kč 500
b) povolení pomocného prostředku na ochranu
rostlin podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh 49) Kč 200

------------------------------------------------------------------
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.


Položka 83

Přijetí žádosti o
a) rozšíření povolení přípravku na ochranu
rostlin pro menšinová použití podle zákona
upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 300
b) změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh 49) nebo v povolení pomocného
prostředku na ochranu rostlin podle zákona
upravujícího rostlinolékařskou péči včetně
převodu těchto povolení Kč 100
c) zápis do registru distributorů přípravků na
ochranu rostlin pro profesionální uživatele
podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 1 000

------------------------------------------------------------------
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.


Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu
rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na
trh 49) nebo pomocného prostředku podle zákona
upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 100

------------------------------------------------------------------
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.


Položka 85

Přijetí žádosti o
povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu
rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 49) Kč 1 000

------------------------------------------------------------------
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.


Položka 86

Přijetí žádosti o
a) povolení k souběžnému obchodu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 49)
- pro obchodní použití Kč 1 000
- pro vlastní potřebu Kč 300
b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění
zkoušek pro účely povolení podle zákona
upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 100
c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro
nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle
zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 200

------------------------------------------------------------------
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.


Položka 87

a) Vydání povolení k dovozu
reprodukčního materiálu lesních dřevin Kč 500

b) Udělení licence dodavateli reprodukčního
materiálu lesních dřevin Kč 1 000

c) Prodloužení licence dodavateli reprodukčního
materiálu lesních dřevin Kč 500

d) Udělení licence k vyhotovování lesního
hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy Kč 1 000

e) Prodloužení licence k vyhotovování lesního
hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy Kč 500

f) Udělení licence pro výkon činnosti odborného
lesního hospodáře Kč 1 000

g) Prodloužení licence pro výkon činnosti odborného
lesního hospodáře Kč 500


Položka 88

Přijetí žádosti

a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě
rostlin 50) Kč 1 000

b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího
materiálu do oběhu 51) Kč 100

c) o registraci odrúdy 51) Kč 2 000

d) o registraci odrůdy uchovávané, odrůdy
vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních
podmínek a odrůdy s úředně uznaným
popisem odrůdy 51) Kč 500

e) o prodloužení registrace odrůdy 51) Kč 500

f) o zápis dalšího udržovatele odrůdy 51) Kč 1 000

------------------------------------------------------------------
50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
51) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).


Položka 89

Přijetí návrhu na udělení nucené licence 50) Kč 3 000

------------------------------------------------------------------
50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 90

a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných
práv k odrůdě 50) Kč 500

b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv
k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu
ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku 50) Kč 1 000

c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení,
obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla
držitele šlechtitelských práv Kč 200

------------------------------------------------------------------
50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 91

zrušena


Položka 92

a) Vydání povolení 52) k pěstitelskému pálení lihu Kč 1 000

b) Vydání osvědčení 53) pro zápis označení původu
a zeměpisných označení do rejstříku Kč 1 000

c) Vydání osvědčení 53) o splnění odborné
způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích
a pěstovaných jedlých hub určených pro
potravinářské účely Kč 500

d) Vydání osvědčení 53) pro výrobky, potraviny nebo
suroviny určené k jejich výrobě a tabákové
výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé
zeleniny nebo konzumních brambor Kč 1 000

e) Provedení změny ve vydaném osvědčení
uvedeném v písmenech b) až d) Kč 500
f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných
činností inspekce 53) Kč 1 000

g) účast na senzorických zkouškách 53) Kč 1 000

h) vydání dokladu o senzorické zkoušce 53) Kč 1 000

i) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování
potravin a surovin ionizujícím zářením 53) Kč 1 000


Poznámka

Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.

------------------------------------------------------------------
52) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů.
53) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.


Položka 93

a) Přijetí žádosti o schválení provozu
pro výrobu 54) Kč 7 000

b) Přijetí žádosti o podmíněném schválení
provozu pro výrobu nebo uvádění na trh 54) Kč 1 000

c) Přijetí žádosti o schválení provozu pro
uvádění na trh 54) Kč 3 000

d) Přijetí žádosti o registraci provozu pro
výrobu 54) Kč 5 000

e) Přijetí žádosti o registraci provozu
pro uvádění na trh 54) Kč 2 000

f) Přijetí žádosti o registraci provozu dopravce
nebo provozu na úrovni prvovýroby 54) Kč 500

g) Přijetí žádosti o provedení změny údajů
v žádosti o schválení nebo registraci 54) Kč 500

h) Přijetí žádosti o povolení výroby nebo
uvádění na trh produktu ke krmení 54) Kč 5 000

i) Přijetí žádosti o udělení oprávnění
k provádění biologického zkoušení 54) Kč 5 000


Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).

2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu 54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.


Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.

------------------------------------------------------------------
54) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.


Položka 94

Přijetí žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného
rostlinného přípravku nebo substrátu 55) Kč 10 000

b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci
nebo o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva,
pomocné půdní látky, pomocného rostlinného
přípravku nebo substrátu 55) Kč 2 000

c) o povolení výjimky z pravidel ekologického
hospodaření 75) Kč 1 000


Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.

------------------------------------------------------------------
55) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
75) § 9 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 344/2011 Sb.


Položka 95


1. Podání žádosti nebo návrhu o 56)

a) schválení účinné látky pro první typ
přípravku Kč 150 000

b) schválení účinné látky pro první typ
přípravku, pokud je účinná látka
mikroorganismus Kč 75 000

c) schválení účinné látky pro další typ
přípravku Kč 75 000

d) obnovení schválení účinné látky pro první
typ přípravku Kč 75 000

e) obnovení schválení účinné látky pro další
typ přípravku Kč 75 000

f) povolení biocidního přípravku Kč 30 000

g) povolení kategorie biocidních přípravků Kč 60 000

h) povolení biocidního přípravku
zjednodušeným postupem povolování Kč 3 000

i) povolení kategorie biocidních přípravků
zjednodušeným postupem Kč 6 000

j) významnou změnu v povolení Kč 12 000

k) nevýznamnou změnu v povolení Kč 1 800

l) změnu administrativního charakteru Kč 300

m) obnovení povolení biocidního přípravku Kč 22 500

n) povolení identického biocidního přípravku Kč 5 000

2. Podání oznámení 56)

a) k přípravku, který spadá do již povolené
kategorie biocidních přípravků Kč 5 000

b) k přípravku, který byl již povolen
zjednodušeným postupem v jiném členském
státě Evropské unie nebo ve smluvním
státě Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci Kč 2 000

3. Podání žádosti 56) o hodnocení dokumentace
o povolení biocidního přípravku, kdy
Česká republika plní úlohu hodnotícího
příslušného orgánu, jde-li o

a) vydání dočasného povolení Kč 3 000

b) provedení srovnávacího posouzení Kč 15 000

c) stanovení maximálního limitu reziduí Kč 7 500

4. Přijetí žádosti 56) o

a) povolení k souběžnému obchodu Kč 5 000

b) vzájemné uznání vnitrostátního povolení
vydaného v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve smluvním státě
Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo ve Švýcarské konfederaci Kč 40 000

5. Přijetí oznámení 56)

o dodání biocidního přípravku na trh na území
České republiky v režimu přechodného období Kč 1 500


Poznámka

Poplatek podle bodu 3 vybere správní úřad současně s poplatkem podle bodu 1 písm. f) této položky v případech, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu.

------------------------------------------------------------------
56) Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).


Položka 96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení
uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované
prevenci 57) Kč 30 000

b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení
při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze
č. 1 k zákonu o integrované prevenci 57) Kč 10 000

c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při
podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze
č. 1 k zákonu o integrované prevenci 57) Kč 5 000


Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v případě, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení.

------------------------------------------------------------------
57) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.


ČÁST VI


Položka 97

1. Přijetí žádosti 58)
a) o registraci léčivého přípravku,
o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kč 2 000

b) o převod registrace nebo o povolení souběžného
dovozu léčivého přípravku Kč 2 000

c) o zrušení rozhodnutí
o registraci léčivého přípravku Kč 1 000

2. Přijetí žádosti 58)
a) o registraci homeopatického přípravku,
o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti
rozhodnutí o registraci homeopatického
přípravku nebo o převod registrace
homeopatického přípravku Kč 2 000
b) o povolení souběžného
dovozu homeopatického přípravku Kč 2 000
c) o zrušení rozhodnutí o registraci
homeopatického přípravku Kč 1 000

3. Přijetí
a) žádosti o notifikaci nebo prodloužení
notifikace sériově vyráběného zdravotnického
prostředku nebo příslušenství zdravotnického
prostředku uváděného na trh výrobcem nebo
zplnomocněným zástupcem Kč 500
žádosti o změnu notifikace sériově vyráběného
zdravotnického prostředku nebo příslušenství
zdravotnického prostředku uváděného na trh
výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem Kč 50

b) ohlášení činnosti
výrobce sériově vyráběných zdravotnických
prostředků Kč 2 500
výrobce individuálně zhotovených zdravotnických
prostředků Kč 2 500
zplnomocněného zástupce podle zákona o
zdravotnických prostředcích Kč 2 500
distributora zdravotnických prostředků Kč 2 500
osoby provádějící servis zdravotnických
prostředků Kč 2 500
dovozce zdravotnických prostředků Kč 2 500
zadavatele klinické zkoušky zdravotnického
prostředku Kč 2 500

c) žádosti o povolení klinické zkoušky
zdravotnického prostředku Kč 500

d) žádosti o vystavení certifikátu volného prodeje
na zdravotnický prostředek Kč 500


Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.


Poznámka

Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.

------------------------------------------------------------------
58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 98

Přijetí žádosti 58)
- o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých
přípravků Kč 2 000
- o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní
laboratoře Kč 2 000
- o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení
transfúzní služby Kč 2 000
- o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných
krmiv nebo veterinárních autogenních vakcín Kč 2 000

------------------------------------------------------------------
58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 99

1. Přijetí žádosti 58)
- o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých
přípravků Kč 2 000
- o rozšíření povolení distribuce Kč 2 000

2. Přijetí žádosti o stanovení maximální ceny nebo
výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo

potraviny pro zvláštní lékařské účely 58a), jde-li o
a) nové léčivé látky, nové kombinace léčivých látek,
nové indikace, nové lékové formy
určené pro nové indikace Kč 20 000
b) nové lékové formy bez určení pro nové indikace,
novou sílu Kč 10 000
c) generika nebo nové velikosti balení Kč 8 000
d) v ostatních případech Kč 10 000
e) potraviny pro zvláštní lékařské účely Kč 10 000

3. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení
maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady z důvodů
rozšíření indikace, omezení stávajících podmínek
úhrady nebo zvýšení úhrady 58a) Kč 20 000

4. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení
maximální ceny a výše a podmínek úhrady 58a)
v ostatních případech Kč 10 000


Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti uvedené v bodech 2, 3 a 4 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.
2. Přijetí žádosti uvedené v bodu 2 písm. a), b), c) nebo d) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

------------------------------------------------------------------
58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
58a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 99A

Vydání licence k pěstování konopí pro léčebné
použití 76) Kč 2 000

------------------------------------------------------------------
76) § 24a zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 50/2013 Sb.


Položka 100

a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami,
psychotropními látkami nebo přípravky 59) Kč 5 000

b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných
látek, psychotropních látek nebo přípravků 59) Kč 1 000

c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny Kč 500

------------------------------------------------------------------
59) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 100A

a) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou
kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících prekursory drog 77) Kč 3 000

b) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou
kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících prekursory drog 77) soudně
toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního
ústavu, specializovanému diagnostickému,
vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti
vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci
podle zákona o veřejných výzkumných institucích Kč 1 000

c) Vydání zvláštní licence pro činnost s uvedenou
látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech
drog a podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících prekursory drog 77)
poskytovateli lékárenské péče Kč 500
za každou provozovnu
uvedenou v žádosti
o zvláštní licenci

d) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích
uvedených v licenci podle zákona o prekursorech
drog a podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících prekursory drog 77)
nebo prodloužení licence podle zákona o
prekursorech drog Kč 2 000

e) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby,
změny jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo
změny sídla, bydliště, názvu, obchodní firmy
nebo jména nebo příjmení držitele licence podle
zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících
prekursory drog 77) Kč 1 000

f) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích
uvedených v licenci podle zákona o prekursorech
drog a podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících prekursory drog 77)
nebo prodloužení licence podle zákona o
prekursorech drog soudně toxikologické
laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
specializovanému diagnostickému,
vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti
vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci
podle zákona o veřejných výzkumných institucích Kč 500

g) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby,
změny jména nebo příjmení odpovědné osoby,
změny sídla nebo změny názvu podle zákona o
prekursorech drog a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících prekursory
drog 77) soudně toxikologické laboratoři,
laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému
diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo
výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné
výzkumné instituci podle zákona o veřejných
výzkumných institucích Kč 300

h) Vydání nové zvláštní licence z důvodu změny v
údajích uvedených ve zvláštní licenci podle
zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie
upravujících prekursory drog 77) nebo
prodloužení zvláštní licence podle zákona o
prekursorech drog a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících prekursory
drog 77) poskytovateli lékárenské péče Kč 300 a Kč 200
za každou novou provozovnu
uvedenou v žádosti o novou
zvláštní licenci

i) Změna zvláštní licence z důvodu změny odpovědné
osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné
osoby nebo změny sídla, bydliště, názvu,
obchodní firmy nebo jména nebo příjmení
držitele zvláštní licence podle zákona o
prekursorech drog a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících prekursory
drog 77) poskytovateli lékárenské péče Kč 300

j) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s
uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 podle zákona
o prekursorech drog a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících prekursory
drog 77) Kč 3 000

k) Vydání osvědčení o zvláštní registraci k
činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3
podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie
upravujících prekursory drog 77) poskytovateli
lékárenské péče Kč 2 000

l) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti
s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu
změny v registračních údajích podle zákona o
prekursorech drog a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících prekursory
drog 77) Kč 1 000

m) Vydání nového osvědčení o zvláštní registraci
k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3
z důvodu změny v registračních údajích podle
zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie
upravujících prekursory drog 77) poskytovateli
lékárenské péče Kč 600

n) Vydání vývozního nebo dovozního povolení podle
zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie
upravujících prekursory drog 77) Kč 1 000

o) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s
výchozí nebo pomocnou látkou podle zákona o
prekursorech drog Kč 500

p) Vydání nového osvědčení o registraci k
činnosti s výchozí nebo pomocnou látkou z
důvodu změny v registračních údajích podle
zákona o prekursorech drog Kč 300

Osvobození

Od poplatku podle písmen j) a k) jsou osvobozeny osoby registrované Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona o prekursorech drog.

------------------------------------------------------------------
77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.


Položka 101

a) Udělení povolení 60) pro uzavřené nakládání
s geneticky modifikovanými organizmy Kč 2 000

b) Udělení povolení 60) pro uvádění geneticky
modifikovaných organismů do životního prostředí Kč 20 000

c) Zápis 60) geneticky modifikovaného organismu nebo
genetického produktu do Seznamu pro uvádění
do oběhu Kč 30 000

d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele
a genetického zdroje rostliny, mikroorganismu,
kolekce genetických zdrojů rostlin nebo kolekce
genetických zdrojů mikroorganismů do Národního
programu konzervace a využívání genetických
zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro
výživu a zemědělství 60a) Kč 1 000

e) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti
rozhodnutí uvedeného v písmenu d)
60a) Kč 500

------------------------------------------------------------------
60) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
60a) Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).


Položka 102

1. Přijetí žádosti o schválení 80)
a) návrhu bezpečnostního programu prevence
závažných havárií Kč 40 000
b) aktualizace bezpečnostního programu prevence
závažných havárií Kč 20 000
c) návrhu bezpečnostní zprávy Kč 60 000
d) aktualizace bezpečnostní zprávy Kč 30 000
e) návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy Kč 15 000

2. Přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska
podle zákona o prevenci závažných havárií 80) Kč 25 000

------------------------------------------------------------------
80) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).


Položka 102A

Přijetí žádosti o
a) povolení 61a) výzkumu na lidských
embryonálních
kmenových buňkách Kč 500

b) povolení 61a) dovozu linií lidských embryonálních
kmenových buněk Kč 500

c) registraci 61a) linie lidských embryonálních
kmenových buněk Kč 500

d) povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňového
zařízení 61b) Kč 2 000

e) povolení nebo změnu povolení činnosti
odběrového zařízení 61b) Kč 2 000

f) povolení nebo změnu povolení činnosti
diagnostické laboratoře 61b) Kč 2 000

Osvobození

Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk 61b), kterou podá provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zvláštního právního předpisu vykonával tyto činnosti podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

------------------------------------------------------------------
61a) Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
61b) Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).


ČÁST VII


Položka 103

a) Vydání úředního povolení 62) k přepravě
nebo dovozu stanovených výrobků Kč 500

b) Vydání úředního povolení 62) k vývozu určených
výrobků podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího oblast obchodování
se střelnými zbraněmi a střelivem 76) Kč 500


Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. Od poplatku podle této položky je dále osvobozen vývoz určených výrobků podle čl. 9 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem 76).


Poznámka

Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

------------------------------------------------------------------
62) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.


Položka 104

a) Vydání povolení 63) provádět zahraniční obchod
s vojenským materiálem Kč 20 000

b) Udělení licence 63) pro vývoz vojenského
materiálu a licence na obchod s vojenským
materiálem bez přímého průvozu územím České
republiky Kč 1 000

c) Udělení licence 63) pro dovoz vojenského
materiálu Kč 1 000


Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

------------------------------------------------------------------
63) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb.


Položka 105

Udělení

a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství
zboží dvojího užití nebo k poskytnutí zprostředkovatelských
služeb s takovým zbožím souvisejících 64) Kč 500

b) mezinárodního dovozního certifikátu Kč 500

------------------------------------------------------------------
64) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 105a

Udělení povolení podle zákona upravujícího zahraniční
obchod se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon
trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské
či ponižující zacházení nebo trestání Kč 500


Položka 106

1. Přijetí žádosti o povolení 65)

a) k umístění jaderného zařízení Kč 5 000

b) k výstavbě jaderného zařízení Kč 5 000

c) k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného
zařízení s jaderným reaktorem Kč 3 000

d) k prvnímu energetickému spouštění jaderného
zařízení s jaderným reaktorem Kč 3 000

e) k uvádění do provozu jaderného zařízení bez
jaderného reaktoru Kč 3 000

f) k provozu jaderného zařízení Kč 5 000

g) k provedení změny ovlivňující jadernou
bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou
ochranu jaderného zařízení Kč 3 000

h) k nakládání s jaderným materiálem Kč 1 000

i) k dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo
k průvozu jaderného materiálu a vybrané
položky v jaderné oblasti Kč 1 000

j) k výstavbě pracoviště IV. kategorie; kromě
pracoviště s jaderným zařízením Kč 5 000

k) k provozu pracoviště III. kategorie Kč 3 000

l) k provozu pracoviště IV. kategorie Kč 5 000

m) k uvolňování radioaktivní látky z pracoviště Kč 1 000

n) k nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou
shromažďování, třídění a skladování
radioaktivního odpadu přímo u původce
radioaktivního odpadu, který je oprávněn
s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým
zdrojem Kč 1 000

o) k uzavření úložiště radioaktivního odpadu Kč 1 000

p) k úplnému vyřazení Kč 1 000

q) ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu
vzniklého při zpracování materiálu vyvezeného
z České republiky nebo jeho zpětnému transferu
z členského státu Euratomu Kč 1 000

r) k dovozu radioaktivního odpadu do České
republiky nebo jeho transferu z členského
státu Euratomu pro účely jeho zpracování
nebo opětovného využití Kč 1 000

2. Přijetí žádosti o povolení 65)

a) k jednotlivým etapám vyřazování z provozu
jaderného zařízení Kč 1 000

b) k jednotlivým etapám vyřazování z provozu
pracoviště III. kategorie a pracoviště
IV. kategorie Kč 1 000

c) k nakládání se zdrojem ionizujícího záření Kč 1 000

d) k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky Kč 1 000

e) k vykonávání služeb významných z hlediska
radiační ochrany Kč 1 000

f) k přidávání radioaktivní látky do spotřebního
výrobku při jeho výrobě nebo přípravě nebo
k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobku Kč 1 000

g) k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu
provozovateli pracoviště IV. kategorie Kč 1 000

h) k dodávání stavebního materiálu na trh Kč 1 000

i) k odborné přípravě a další odborné přípravě
pracovníků vykonávajících činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
a radiační ochrany Kč 1 000

j) k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační
ochranu osoby, jejíž registrace byla provedena
podle atomového zákona Kč 1 000

3. Přijetí žádosti o registraci Kč 500


Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.

------------------------------------------------------------------
65) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.


Položka 107

1. Vydání rozhodnutí o schválení typu obalových souborů

a) typů určených pro vyhořelé jaderné palivo
z jaderných elektráren Kč 100 000

b) typů určených pro ozářené jaderné palivo
z výzkumných jaderných zařízení Kč 100 000

c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo
pro jaderné elektrárny Kč 50 000

d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo
pro výzkumná jaderná zařízení Kč 10 000

e) typů určených pro ostatní radioaktivní nebo
štěpné látky Kč 5 000

f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí
uvedeného v písmenech a)e) Kč 1 000

2. Vydání dokladu zvláštní odborné způsobilosti
podle atomového zákona Kč 500

3. Vydání rozhodnutí o schválení typu

a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření Kč 5 000

b) ostatních zdrojů ionizujícího záření Kč 1 000

4. Vydání osobního radiačního průkazu Kč 50


ČÁST VIII


Položka 108

1. Podání žádosti o vykonání zkoušky k prokázání
odborné způsobilosti podle § 26 odst. 1
zákona o elektronických komunikacích, včetně
vydání průkazu odborné způsobilosti Kč 600

2. Podání žádosti o uznání odborné způsobilosti
podle zvláštního právního předpisu 82),
včetně vydání průkazu odborné způsobilosti Kč 400

3. Vydání průkazu odborné způsobilosti po uplynutí
doby jeho platnosti podle § 26 odst. 7
zákona o elektronických komunikacích Kč 400

4. Prodloužení platnosti nebo provedení změn
v průkazu odborné způsobilosti Kč 200

------------------------------------------------------------------
83) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 109

a) Vydání osvědčení o oznámení komunikační
činnosti Kč 1 000,-
b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených
údajů Kč 500,-


Položka 110

a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu
o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky
proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o
elektronických komunikacích, mezi osobou
vykonávající komunikační činnost na straně jedné
a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně
druhé Kč 200,-
b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou
sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění,
mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti Kč 10 000,-
c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění
povinnosti k peněžitému plnění 4 % z této
částky,
nejméně
Kč 200,-
d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle
§ 129 zákona o elektronických komunikacích Kč 100,-
e) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření
smlouvy mezi poskytovatelem služby šíření
rozhlasového a televizního vysílání
a provozovatelem rozhlasového a televizního
vysílání Kč 10 000
f) Podání návrhu na zpětné uvedení
telekomunikačního koncového zařízení do provozu Kč 1 000


Poznámka

Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.


Položka 111

a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel Kč 5 000,-
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn
v oprávnění k využívání čísel Kč 500,-

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.


Položka 112

a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů
- pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo
televizního vysílání (rozhlasová služba) Kč 7 000,-
- pro pevnou službu Kč 5 000,-
- pro amatérskou radiokomunikační službu Kč 500,-
- pro ostatní radiokomunikační služby Kč 3 000,-
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn
v individuálním oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů
- pro šíření a přenos rozhlasového a televizního
vysílání (rozhlasová služba) Kč 500,-
- pro pevnou službu Kč 500,-
- pro amatérskou radiokomunikační službu Kč 200,-
- pro ostatní radiokomunikační služby Kč 500,-
c) Vydání osvědčení o změně v osobě držitele
přídělu rádiových kmitočtů Kč 1 000
d) Udělení souhlasu k převodu přídělu rádiových
kmitočtů Kč 10 000

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).


Položka 113

a) Vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti
poštovních služeb Kč 1 000,-

b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů Kč 500,-

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu týkajícího se
přístupu k poštovní infrastruktuře podle § 34
zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách,
ve znění pozdějších předpisů Kč 10 000,-

d) Podání návrhu na zahájení řízení o námitce podle
§ 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách,
ve znění pozdějších předpisů Kč 100,-


Položka 114

a) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 7 odst. 4,
§ 9 odst. 3, § 12 odst. 4 a § 14 odst. 3
zákona o opatřeních ke snížení nákladů
na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací 2 000 Kč
b) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 5 odst. 5
a § 10 odst. 6 zákona o opatřeních ke snížení
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací 10 000 Kč


ČÁST IX


Položka 115

a) Vydání cestovního pasu Kč 600
- občanům mladším 15 let Kč 100

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 6 000
- při podání u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Kč 4 000
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 2 000

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 2 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Kč 1 500
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500

c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 3 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Kč 2 000
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a převzetí u stejného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností Kč 3 000

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Kč 500
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a převzetí u stejného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností Kč 1 000

d) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu
totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince
na základě mezinárodní smlouvy Kč 200

e) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu
pro překračování státních hranic Kč 100

f) Prodloužení platnosti cestovního průkazu Kč 50
za každou změnu

g) Převzetí cestovního pasu u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,
který občan uvedl v žádosti Kč 100

h) Vydání cizineckého pasu Kč 600
- cizincům mladším 15 let Kč 100


Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydaní cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.


Předmětem poplatku není

1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.


Poznámka

Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.


Položka 116

1. Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu
a) cizinci Kč 2 500
b) cizinci mladšímu 15 let Kč 1 000
c) za účelem strpění pobytu na území Kč 500

2. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti
průkazu o povolení k pobytu
a) cizinci Kč 2 500
b) cizinci mladšímu 15 let Kč 1 000
c) za účelem strpění pobytu na území, osobě
požívající doplňkové ochrany nebo cizinci,
kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu
za účelem poskytnutí dočasné ochrany Kč 1 000
d) osobě požívající doplňkové ochrany nebo
cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění
k pobytu za účelem poskytnutí dočasné
ochrany mladším 15 let Kč 500

3. Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu
o povolení k pobytu
a) cizinci Kč 1 000
b) cizinci mladšímu 15 let Kč 500

4. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení
k pobytu náhradou za průkaz poškozený,
zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož
nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční
a) cizinci Kč 4 000
b) cizinci mladšímu 15 let Kč 2 500

5. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení
k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený,
ztracený nebo odcizený občanu Evropské unie,
státu, který je vázán Dohodou o Evropském
hospodářském prostoru, nebo státu, který je
vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou
unií, a jeho rodinným příslušníkům bez ohledu
na státní příslušnost Kč 100

6. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení
k pobytu s dodatečným přiznáním právního
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
v Evropském společenství na území České republiky Kč 500

7. Přidělení rodného čísla cizinci Kč 1 000


Osvobození

1. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b), bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 7 této položky je osvobozen občan Evropské unie, občan státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států, pokud zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.

2. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 66a), a od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 7 této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.Zmocnění

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50 % poplatek podle bodů 24 této položky, a to na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany. O snížení poplatku lze požádat nejpozději společně s podáním žádosti podle bodů 24.


Předmětem poplatku není

1. První vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním k trvalému pobytu na území České republiky nebo při dovršení 15 let věku cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.

2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydaného podle zákona o azylu nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany vydaného podle zákona o dočasné ochraně cizinců.

3. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy, průkaz vydaný s výrobní vadou nebo průkaz, jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

4. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

5. Přidělení rodného čísla cizinci při udělení azylu nebo doplňkové ochrany, jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.


Poznámky

1. Poplatek podle bodu 4 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území České republiky.

2. Povolením k pobytu podle této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, povolení k pobytu azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu a povolení k pobytu osoby požívající dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců.

3. Poplatek podle bodu 6 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.

4. Poplatek podle bodu 3 se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn.

------------------------------------------------------------------
66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 117

zrušena


Položka 117A

a) Přijetí žádosti o udělení víza na území
České republiky
- vízum k pobytu nad 90 dnů -
vízum typu D nebo D+C Kč 1 000
- vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu - vízum typu D nebo D+C Kč 300

b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného
na hraničním přechodu České republiky EUR 60

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum Kč 300

d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu
na vízum k pobytu nad 90 dnů Kč 1 000

e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu
na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území včetně prodloužení
platnosti víza Kč 300

f) Přijetí tiskopisu k ověření pozvání cizince
do České republiky Kč 300


Osvobození

Od poplatků podle této položky je osvobozeno
a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,
b) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,
c) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.


Zmocnění

1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.

3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.


Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.


Poznámky

1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.

2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.


Položka 118

a) Registrace námořnické knížky Kč 50

b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel Kč 200


ČÁST X


Položka 119

a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí,
z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových
či železničních knih nebo zemských desek za
každých i jen započatých 20 měrných jednotek
v rámci jednoho katastrálního území Kč 100

b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy
z dřívějších pozemkových evidencí, kopie
z pozemkových či železničních knih nebo zemských
desek za každou i jen započatou stránku formátu
A4 Kč 50

c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny
souvisejících parcel posledního dochovaného stavu
dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před
obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo
skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí
za každých i jen započatých 20 parcel z těchto
písemných operátů v každém katastrálním území Kč 100

d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování
parcel geometrického plánu s údaji katastru
nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel
uvedených v novém stavu geometrického plánu
v každém katastrálním území Kč 100

e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování
parcel geometrického plánu vyznačující pouze
věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí Kč 100

f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při
vydání originálu listin uvedených v písmenech
a) až c), za každou i jen započatou stránku
formátu A4 Kč 30

g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze
sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin
pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku
formátu A4 Kč 50


Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu 68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu 69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu 68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace 5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy České republiky, s. p., souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů 70).

4. zrušen


Zmocnění

Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.


Poznámky

1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.

2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

------------------------------------------------------------------
5) poznámka zrušena
68) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
69) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.


Položka 120

a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí Kč 2 000

b) Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí na základě listin,
které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné
stavby pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou,
odvádění odpadních vod a jejich čištění,
pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou
správu a obdobné veřejné účely Kč 2 000
za každý návrh
nejvýše v úhrnu Kč 20 000

c) Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva
k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám
k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody
spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení
do sbírky listin Kč 1 000


Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu 68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu 69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu 68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace 5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný 70), a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.

4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu 71).

5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu 29).


Poznámka

Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

------------------------------------------------------------------
5) poznámka zrušena
29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
68) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
69) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
71) Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové ajiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Položka 121

Vydání povolení k emisím skleníkových plynů Kč 10 000


Položka 122

a) Udělení pověření k hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů podle zákona o odpadech Kč 1 000

b) Vydání povolení provozu zařízení určeného
pro nakládání s odpady nebo povolení
k obchodování s odpady podle zákona o odpadech Kč 500

c) Vydání povolení k upuštění od odděleného
soustřeďování odpadů podle zákona o odpadech Kč 1 000

d) Přijetí oznámení o přeshraniční přepravě odpadu
podle zákona o odpadech Kč 10 000

e) Vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí
v přeshraniční přepravě odpadu podle čl. 17
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1013/2006 o přepravě odpadů a podle
zákona o odpadech Kč 6 000


Osvobození

Od poplatku podle písmen d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající jeho jménem podle čl. 22 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.


Položka 123

Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů,
které se předkládají v řízení před celním orgánem Kč 150


Osvobození

Od poplatku je osvobozeno dodatečné vydání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a přímo použitelné mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií v oblasti výkonu dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na území Evropské unie nebo jej opouští.


Položka 124

Vydání rozhodnutí o původu zboží Kč 350


Položka 125

Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží Kč 350


ČÁST XI


Poznámka k části XI

Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.


Položka 126

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů,
úředních listin a záznamů Kč 100
za každou i započatou stránku
Kč 15
za každou i započatou stránku, je-li
pořizována na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače


Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.


Položka 127

a) Přijetí žádosti
- o první prodloužení lhůty Kč 200
- o každé další prodloužení lhůty Kč 500
- o prominutí zmeškání lhůty Kč 1 000

b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí
Úřadu průmyslového vlastnictví Kč 1 000

c) Přijetí žádosti
- o vydání osvědčení o právu přednosti
(prioritní doklad) Kč 600
- o zápis převodu Kč 600
- o zápis licence Kč 600
- o zápis zástavního práva Kč 600
- o konverzi evropské přihlášky 73) Kč 600
za každý stát, do kterého
bude přihláška zaslána

------------------------------------------------------------------
73) Sdělení 69/2002 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2.
§ 35b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.


Poznámka

V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.


Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení


Položka 128

a) Přijetí přihlášky vynálezu Kč 1 200
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)výlučně
původce(i) Kč 600

b) Přijetí žádosti
- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou Kč 800
- o zpřístupnění překladu nároků evropské
patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav
překladů Kč 500

c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu
přihlášky vynálezu Kč 3 000
- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok Kč 500

d) Vydání patentové listiny do rozsahu
- deset stran strojopisu Kč 1 600
- za každou další stranu Kč 100

e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu Kč 2 000
- za zveřejnění oprav překladu Kč 100

f) Předložení překladu evropského patentového spisu
v dodatečné lhůtě Kč 3 000

g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného
osvědčení Kč 5 000

h) Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení
dodatkového ochranného osvědčení Kč 5 000


Položka 129

a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení
spadá do rozsahu patentu Kč 5 000

b) Přijetí návrhu na zrušení
- patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí
účinnosti patentu Kč 2 000
- evropského patentu Kč 2 000
- dodatkového ochranného osvědčení Kč 2 000


Položka 130

Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené
s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy
o patentové spolupráci Kč 1 500


Užitné vzory


Položka 131

Přijetí přihlášky užitného vzoru Kč 1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně
původce(i) Kč 500


Položka 132

Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení
spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru Kč 5 000


Položka 133

Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku Kč 2 000


Položka 134

Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu
užitného vzoru Kč 6 000


Poznámky

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.


Průmyslové vzory


Položka 135

a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru Kč 1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně
původce(i) Kč 500
b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru Kč 1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně
původce(i) Kč 500
- za každý další průmyslový vzor obsažený
v přihlášce Kč 600
- za každý další průmyslový vzor obsažený
v přihlášce pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
výlučně původce(i) Kč 300


Položka 136

Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru
z rejstříku Kč 2 000
- za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně
zapsaném průmyslovém vzoru Kč 800


Položka 137

Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového
vzoru
- poprvé o 5 roků Kč 3 000
- podruhé o 5 roků Kč 6 000
- potřetí o 5 roků Kč 9 000
- počtvrté o 5 roků Kč 12 000


Poznámky

1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.


Ochranné známky a označení původu


Položka 138

a) Přijetí přihlášky
- individuální ochranné známky do tří tříd
výrobků nebo služeb Kč 5 000
- kolektivní a certifikační ochranné známky
do tří tříd výrobků nebo služeb Kč 10 000
- za každou třídu výrobků nebo služeb
nad tři třídy Kč 500

b) Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky
nebo ochranné známky Evropské unie do tří
tříd výrobků nebo služeb Kč 5 000
- za každou třídu výrobků nebo služeb
nad tři třídy Kč 500

c) Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky
- za každou nově vzniklou přihlášku Kč 5 000

d) Přijetí žádosti o rozdělení zapsané ochranné
známky
- za každou nově vzniklou ochrannou známku Kč 5 000

e) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného
označení do rejstříku Kč 1 000


Poznámky

1. Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky.

2. Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky.

3. Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek.

4. Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

5. Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.


Položka 139

a) Přijetí žádosti
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky Kč 2 500
- o obnovu zápisu kolektivní a certifikační
ochranné známky Kč 5 000
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky
podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději
však do šesti měsíců od tohoto data Kč 5 000
- o obnovu zápisu kolektivní a certifikační
ochranné známky podané po uplynutí ochranné
doby, nejpozději však do šesti měsíců
od tohoto data Kč 10 000

b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení
neplatnosti ochranné známky Kč 2 000


Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí.

2. Poplatek podle písmene b) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek podle písmene b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

3. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi.

4. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.


Položka 140

Přijetí žádosti
- o mezinárodní zápis ochranné známky Kč 2 500
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky Kč 3 000
- o územní rozšíření mezinárodního
zápisu ochranné známky Kč 500


Položka 141

a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/
zeměpisného označení Kč 4 000

b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení
původu Kč 2 500

c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/
zeměpisného označení Kč 2 000

d) Postoupení žádosti o ochranu označení
původu/zeměpisného označení Komisi Evropských
společenství Kč 500


Poznámka

Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.


Topografie polovodičových výrobků


Položka 142

Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků Kč 5 000


Položka 143

Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových
výrobků z rejstříku Kč 2 000


ČÁST XII
Konzulární poplatky


Zmocnění k části XII

1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit, nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu.

2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151, 152 a 162 písm. a), provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.

3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.

4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.


Poznámky k části XII

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.

2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují
a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1 : 1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,
b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1 : 1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.


Položka 144

Přijetí žádosti o

a) udělení krátkodobého EUR stanoví přímo
víza podle přímo použitelný
použitelného právního právní předpis
předpisu Evropské unie Evropské unie 74)
74)
b) udělení krátkodobého EUR stanoví příslušná
víza podle dohody dohoda
o usnadnění udělování o usnadnění
víz uzavřené mezi udělování víz
Evropskou unií uzavřená mezi
a třetí zemí Evropskou unií
a třetí zemí
c) nové posouzení důvodů EUR 60
neudělení víza,
prohlášení krátkodobého
víza za neplatné nebo
zrušení jeho platnosti


Osvobození

Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí 74).


Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza, žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.


Zmocnění

Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí 74).


Položka 144A

a) Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza Kč 2 500

b) Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza
za účelem podnikání Kč 5 000

c) Zpracování objednávky k sjednání termínu
osobního podání žádosti o udělení dlouhodobého
víza Kč 1 000


Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.


Zmocnění

1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních nebo sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční nebo rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od 6 let a mladších 12 let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.


Položka 145

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem Kč 5 000


Předmětem poplatku není

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.


Položka 146

Přijetí žádosti u českého zastupitelského úřadu Kč 750


Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.


Položka 147

Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění,
s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení,
úkony v řízení o dědictví (včetně intervence
u příslušných orgánů, vymáhání a doručení
dědictví) 4 % z vybrané peněžní částky
nebo peněžního ocenění dědictví
nejméně Kč 150
nejvýše Kč 2 000


Poznámky

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.

2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.


Položka 148

Úschova
- peněz, cenných papírů, vkladních knížek
a jiných cenných předmětů 0,5 % z částky nebo ceny
předmětu za každý rok
nejméně Kč 200
nejvýše Kč 20 000
- listin nebo spisů za každý rok Kč 200


Předmětem poplatku není

Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.


Položka 149

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech,
zejména smluv, závětí apod. Kč 600

b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu Kč 300


Položka 150

a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu
nebo za uznání podpisu za vlastní Kč 250
za každý podpis

b) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu
nebo uznání podpisu za vlastní na listinách
určených pro zápis matriční události v cizině
do Zvláštní matriky v Brně Kč 125

c) Ověření otisku úředních razítek a úředních
podpisů (superlegalizace) Kč 600

d) Ověření otisku úředních razítek a podpisů
(superlegalizace) na listinách určených pro zápis
matriční události v cizině
do Zvláštní matriky v Brně Kč 300

e) Ověření otisku úředních razítek a úředních
podpisů na českých dokladech nebo listinách
a ověření listiny (apostila) určených k použití
v cizině Kč 100


Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.


Položka 151

a) Ověření shody předloženého opisu, kopie,
fotokopie s listinou Kč 300

b) Ověření shody předloženého opisu, kopie,
fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený
pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně Kč 150

c) Ověření správnosti předloženého překladu Kč 300

d) Ověření správnosti předloženého překladu jde-li
o doklad určený pro zápis matriční události
v cizině do Zvláštní matriky v Brně Kč 150

e) Provedení autorizované konverze dokumentů do
elektronické podoby za každou i započatou
stránku konvertované listiny Kč 100

f) Provedení autorizované konverze dokumentů do
listinné podoby za každou i započatou stránku
konvertované listiny Kč 100

g) Opětovné vydání přístupových údajů k datové
schránce Kč 600


Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.


Položka 152

Vyhotovení překladu spisového materiálu

a) do jazyka českého za každou i započatou stránku Kč 600

b) z jazyka českého za každou i započatou stránku Kč 650

c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou
i započatou stránku Kč 1 000

d) z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského
a jiných znakových jazyků za každou i započatou
stránku Kč 900


Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.


Položka 153

a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu Kč 300

b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo
úmrtního listu a jeho ověření Kč 700


Předmětem poplatku není

První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.


Položka 154

Změna

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného,
zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější
příjmení Kč 100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech Kč 1 000


Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.


Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.


Položka 155

a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu
z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin
nebo spisů Kč 150
za každou i započatou stránku
Kč 15
za každou i započatou stránku, je-li
pořizována na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače

b) Vydání ověřeného výstupu
z informačního systému veřejné správy Kč 300
za první stránku
Kč 150
za každou další i započatou stránku

c) přijetí podání podle § 72
živnostenského zákona Kč 150


Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.


Položka 156

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství v cizině Kč 500


Položka 157

a) Vydání cestovního pasu Kč 1 200
- občanům mladším 15 let Kč 400

b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu
totožnosti anebo náhradního cestovního dokladu EU Kč 400

c) Změna údaje o časové platnosti
cestovního průkazu Kč 150

d) Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných
pozůstatků člověka Kč 200


Osvobození

Předmětem poplatku není

1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.


Zmocnění

V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.


Položka 158

a) Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě
trvalého pobytu osob Kč 150

b) Ohlášení ukončení trvalého pobytu
na území České republiky Kč 300


Poznámka

Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.


Položka 159

a) Vydání osvědčení o státním občanství
České republiky Kč 300
b) Přijetí prohlášení o nabytí státního
občanství České republiky podle § 31,
32, 35 a 36 zákona o státním občanství
České republiky Kč 500


Položka 160

Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu
pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo
střeliva Kč 800


Osvobození

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.


Položka 161

Potvrzení námořního protestu Kč 600


Položka 162

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu Kč 2 500

b) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů Kč 200

c) Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty,
modré karty, karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance, karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské
unie nebo povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování Kč 5 000

d) Zpracování objednávky k sjednání termínu
osobního podání žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu Kč 1 000


Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.


Položka 163

Přijetí žádosti o zápis matriční události
v cizině do Zvláštní matriky v Brně Kč 200


Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.


Rejstřík k sazebníku


ČÁST I

Předmět Položka

Daňové nebo celní řízení 1
Nahlédnutí do matrik, živnostenského nebo leteckého
rejstříku, do opisu z evidence Rejstříku trestů,
ohlášení změny trvalého pobytu 2
Stejnopisy, opisy popř. kopie a jejich ověřování,
druhé a další vydání matričních dokladů, ověření
podpisu nebo otisku razítka 3 - 5
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 6
Oprávnění k samostatnému výkonu zdravotnického povolání,
akreditační řízení a uznání odborné kvalifikace 7
Státní občanství 8
Průkaz mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany a řízení podle zákona o zaměstnanosti 9
Výpis z Rejstříku trestů, osvědčení o tuzemském právu 10
Změna jména a příjmení 11
Manželství 12
Lovecký lístek 13
Rybářský lístek 14
Povolení komoditní burzy, činnosti v oblasti moří,
na Antarktidě a licence pro ZOO 15
Duplikáty dokladů, občanské průkazy 16
Stavební řízení a místní šetření, územní rozhodnutí,
změna užívání nebo odstranění stavby 17 - 20
Loterie a výherní hrací přístroje 21
Osvědčení, oprávnění k odborné činnosti, k obnově
kulturních památek, státní souhlas pro soukromé vysoké
školy, řízení podle zákona o elektronickém podpisu 22
Licence, jejich změny a zrušení v energetických
odvětvích 23
Živnostenská oprávnění 24
Registrace nestátních zdravotnických zařízení 25


ČÁST II

Vozidla, řidičské průkazy, technická způsobilost,
autoškoly, STK a stanice měření emisí 26 - 29
Zbrojní průkazy, střelnice, zbraně a střelivo
zbrojní průvodní listy 30 - 33
Povolovací řízení v silniční dopravě,
zvláštní užívání pozemních komunikací 34 - 36


ČÁST III

Vnitrozemská plavba, námořní plavba 37 - 44
Letiště a letadla 45 - 57
Povolení k provozování dráhy, drážní vozidla 58 a 59


ČÁST IV

Hornická činnost a geologický průzkum 60
Vývoz, dovoz ohrožených a zvláště chráněných živočichů
a rostlin 61
Puncovnictví 62
Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže
a o veřejných zakázkách 63 a 64
Dluhopisy, cenné papíry, povolení v pojišťovnictví nebo
v zajišťovací činnosti, registrace makléře, burzy
cenných papírů, investiční společnosti, podílové fondy
a poskytnutí státní záruky 65 a 66
Oprávnění k provozování
rozhlasového a televizního vysílání 67


ČÁST V

Veterinární kontrola, veterinární přípravky a osvědčení,
registrace hospodářství a dopravce podle zákona
o veterinární péči, registrace veterinárního technika 68 - 73
Chov nebezpečných druhů zvířat a akreditace, osvědčení
chovného zařízení 74 a 75
Ověřování chmele, révové víno 76 a 77
chovatelské podniky 78
Zemědělský veřejný sklad 79
Rostlino-lékařská péče, osvědčení,
registrace přípravků na ochranu rostlin a jejich
změny, převod, dovoz rozmnožovacího materiálu 80 - 87
Ochranná práva k odrůdě rostlin, licence, převod
ochranných práv, zrušení ochranných práv 88 - 91
Pěstitelské pálení, osvědčení pro odborné činnosti
s houbami, ovocem, bramborami a tabákovými výrobky 92
Krmiva, ekologické zemědělství a hnojiva 93 a 94
Biocidní přípravky 95


ČÁST VI

Integrovaná povolení 96
Registrace léčivých přípravků, povolení výroby
a distribuce léčiv 97 - 99
Povolení k vývozu a dovozu omamných látek
a psychotropních látek 100
Nakládání s geneticky modifikovanými organismy 101
Registrace, dovoz a vývoz nebezpečných chemických
látek a nebezpečných chemických přípravků 102


ČÁST VII

Licence v zahraničním obchodě,
obchod s vojenským materiálem 103 - 105
Řízení podle atomového zákona 106 a 107


ČÁST VIII

Poplatky v elektronických komunikacích 108 - 114


ČÁST IX

Cestovní doklady, pobyt cizinců,
víza, registrace námořnické knížky 115 - 118
registrace výrobce nebo opravce
měřidel


ČÁST X

Katastr nemovitostí 119 a 120
Emise skleníkových plynů 121
Řízení podle zákona o odpadech 122
Řízení před celními orgány 123 - 125


ČÁST XI

Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví 126 - 143


ČÁST XII

Konzulární poplatky 144 - 163


------------------------------------------------------------------


Čl. XIX
zákona č. 56/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. LVI
zákona č. 186/2006 Sb.
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění


Přechodná ustanovení

1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Vyvlastňovací řízení zahájená přede dnem 1. července 2006 se dokončí podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění čl. LV tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 130/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.


------------------------------------------------------------------

Čl. VI
zákona č. 297/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony


Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení nebo jiný úkon ve věci poplatku zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. IV
zákona č. 300/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011.


------------------------------------------------------------------

Čl. LXXVIII
zákona č. 458/2011 Sb.
o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů


Přechodná ustanovení

1. Bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane splatným ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.

2. Správní poplatek podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


------------------------------------------------------------------

Čl. XIII
zákona č. 241/2013 Sb.
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů


Přechodné ustanovení

Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje.


------------------------------------------------------------------

Čl. XIX
zákona č. 279/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
zákona č. 249/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrh na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhají správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. III
zákona č. 257/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. VIII
zákona č. 137/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položek 5 a 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. VIII
zákona č. 148/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. XV
zákona č. 188/2016 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her


Přechodná ustanovení

1. Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této části se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.

2. V případě přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti této části do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.


------------------------------------------------------------------

Čl. VII
zákona č. 195/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.


------------------------------------------------------------------

Čl. IX
zákona č. 204/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. VI
zákona č. 206/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. XVI
zákona č. 222/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodné ustanovení

Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince nebo žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince a prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. XI
zákona č. 371/2017 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku


Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. VII
zákona č. 171/2018 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění


Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. XI
zákona č. 176/2019 Sb.,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Přechodná ustanovení

1. Byl-li tiskopis k ověření pozvání cizince do České republiky přijat Policií České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá ověření pozvání cizince do České republiky správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


------------------------------------------------------------------

Čl. VI
zákona č. 209/2019 Sb.,
kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným v den nebo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 17.12.2004
Autor Parlament
Účinný od 16.01.2005
Účinný do 29.01.2021
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2004
Zdroj částka 215/2004

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předmět poplatků
§ 3 - Poplatník
§ 4
§ 5 - Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
§ 6 - Placení poplatku
§ 7 - Vracení poplatku
§ 8 - Osvobození od poplatku
§ 9 - Sleva na poplatku
§ 10 - Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zmocňovací ustanovení
§ 13 - Zrušovací ustanovení
§ 14 - Účinnost
Příloha - Sazebník
ČÁST I
Položka 1
Položka 2
Položka 3
Položka 4
Položka 5
Položka 6
Položka 7
Položka 8
Položka 9
Položka 10
Položka 11
Položka 12
Položka 13
Položka 14
Položka 15
Položka 16
Položka 17
Položka 18
Položka 19
Položka 20
Položka 21
Položka 22
Položka 22A
Položka 23
Položka 24
Položka 25
Položka 25a
Položka 25b
ČÁST II
Položka 26
Položka 26A
Položka 27
Položka 27A
Položka 28
Položka 29
Položka 30
Položka 31
Položka 32
Položka 33
Položka 34
Položka 35
Položka 36
Položka 36a
ČÁST III
Položka 37
Položka 38
Položka 39
Položka 40
Položka 41
Položka 42
Položka 43
Položka 44
Položka 45
Položka 46
Položka 47
Položka 48
Položka 49
Položka 50
Položka 51
Položka 52
Položka 53
Položka 54
Položka 55
Položka 56
Položka 57
Položka 58
Položka 59
Položka 59a
ČÁST IV
Položka 60
Položka 61
Položka 62
Položka 63
Položka 64
Položka 65
Položka 66
Položka 67
Položka 67a
ČÁST V
Položka 68
Položka 69
Položka 70
Položka 71
Položka 72
Položka 73
Položka 74
Položka 75
Položka 76
Položka 77
Položka 78
Položka 79
Položka 80
Položka 81
Položka 82
Položka 83
Položka 84
Položka 85
Položka 86
Položka 87
Položka 88
Položka 89
Položka 90
Položka 91
Položka 92
Položka 93
Položka 94
Položka 95
Položka 96
ČÁST VI
Položka 97
Položka 98
Položka 99
Položka 99A
Položka 100
Položka 100A
Položka 101
Položka 102
Položka 102A
ČÁST VII
Položka 103
Položka 104
Položka 105
Položka 105a
Položka 106
Položka 107
ČÁST VIII
Položka 108
Položka 109
Položka 110
Položka 111
Položka 112
Položka 113
Položka 114
ČÁST IX
Položka 115
Položka 116
Položka 117
Položka 117A
Položka 118
ČÁST X
Položka 119
Položka 120
Položka 121
Položka 122
Položka 123
Položka 124
Položka 125
ČÁST XI
Položka 126
Položka 127
Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení
Položka 128
Položka 129
Položka 130
Užitné vzory
Položka 131
Položka 132
Položka 133
Položka 134
Průmyslové vzory
Položka 135
Položka 136
Položka 137
Ochranné známky a označení původu
Položka 138
Položka 139
Položka 140
Položka 141
Topografie polovodičových výrobků
Položka 142
Položka 143
ČÁST XII - Konzulární poplatky
Položka 144
Položka 144A
Položka 145
Položka 146
Položka 147
Položka 148
Položka 149
Položka 150
Položka 151
Položka 152
Položka 153
Položka 154
Položka 155
Položka 156
Položka 157
Položka 158
Položka 159
Položka 160
Položka 161
Položka 162
Položka 163
Rejstřík k sazebníku
ČÁST I
ČÁST II
ČÁST III
ČÁST IV
ČÁST V
ČÁST VI
ČÁST VII
ČÁST VIII
ČÁST IX
ČÁST X
ČÁST XI
ČÁST XII
Čl. XIX - zákona č. 56/2006 Sb.
Čl. LVI - zákona č. 186/2006 Sb.
Čl. IV - zákona č. 130/2008 Sb.
Čl. VI - zákona č. 297/2008 Sb.
Čl. IV - zákona č. 300/2011 Sb.
Čl. LXXVIII - zákona č. 458/2011 Sb.
Čl. XIII - zákona č. 241/2013 Sb.
Čl. XIX - zákona č. 279/2013 Sb.
Čl. II - zákona č. 249/2014 Sb.
Čl. III - zákona č. 257/2014 Sb.
Čl. VIII - zákona č. 137/2016 Sb.
Čl. VIII - zákona č. 148/2016 Sb.
Čl. XV - zákona č. 188/2016 Sb.
Čl. VII - zákona č. 195/2017 Sb.
Čl. IX - zákona č. 204/2017 Sb.
Čl. VI - zákona č. 206/2017 Sb.
Čl. XVI - zákona č. 222/2017 Sb.
Čl. XI - zákona č. 371/2017 Sb.
Čl. VII - zákona č. 171/2018 Sb.
Čl. XI - zákona č. 176/2019 Sb.
Čl. VI - zákona č. 209/2019 Sb.
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP