Právní prostor

31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů

znění účinné od 1. července 2018


31/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 10. ledna 2001
o řidičských průkazech a o registru řidičů
ve znění vyhlášek č. 154/2003 Sb., č. 177/2004 Sb., č. 194/2006 Sb., č. 27/2012 Sb., č. 243/2012 Sb., č. 1/2014 Sb., č. 9/2015 Sb., č. 43/2015 Sb., č. 75/2016 Sb. a č. 456/2017 Sb.Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 87a odst. 9, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 6, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 122 odst. 2 a § 125j odst. 3 zákona:


ČÁST PRVNÍ
Řidičské průkazy


§ 15

Řidičský průkaz České republiky

(1) Řidičský průkaz České republiky 5) (dále jen "řidičský průkaz") je dokument o rozměrech 54 x 86 mm.

(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem latinské abecedy a arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu a vědecké hodnosti držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, který řidičský průkaz vydal, mohou obsahovat rovněž malá tiskací písmena. Podpis držitele řidičského průkazu odpovídá podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání řidičského průkazu.

(3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden
a) nápis "ČESKÁ REPUBLIKA",
b) rozeznávací značka České republiky "CZ", vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,
c) nápis "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ",
d) nápis "VZOR EVROPSKÉ UNIE" v českém jazyce a slova "řidičský průkaz" v jazycích členských států Evropské unie (dále jen "členský stát") podle přílohy č. 6, která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu.

(4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:
1. příjmení držitele řidičského průkazu,
2. jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského průkazu,
3. datum a místo narození držitele řidičského průkazu,
4a. datum vydání řidičského průkazu,
4b. datum platnosti řidičského průkazu,
4c. název úřadu, který řidičský průkaz vydal,
4d. rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,
5. série a číslo řidičského průkazu,
6. fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu, 1)
7. podpis držitele řidičského průkazu,
8. zrušen
9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit.

(5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:
9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit,
10. datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel, které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku (ve formátu DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
11. datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel (ve formátu DD.MM.RR),
12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním kódem podle § 11a,
13. záznam informací významných pro správu řidičského průkazu provedený hostitelským členským státem,
14. jiné záznamy.

(6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je vyhrazeno místo pro datový čip.

(7) Jako datum vydání řidičského průkazu podle odstavce 4 číselný kód 4a se uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu (§ 12).

(8) Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1.

------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 192/2001 Sb., vyhlášky č. 248/2001 Sb. a vyhlášky č. 543/2002 Sb.
5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.
Směrnice Komise 2011/94/EU ze dne 28. listopadu 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.
Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.
Směrnice Rady 2013/22/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky.
Směrnice Komise (EU) 2015/653 ze dne 24. dubna 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.


§ 21

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou

(1) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).

(2) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).


§ 31

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem

(1) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzuje podle přílohy č. 7 této Úmluvy.

(2) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzuje podle přílohy č. 10 této Úmluvy.


§ 41

zrušen


§ 51

zrušen


§ 62

(1) Údaj o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo údaje o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností na vnitřní stranu třetího dílu obálky mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle § 3 do kolonky "Vyloučení".

(2) Skutečnosti podle odstavce 1 oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou působností orgánu cizího státu, který mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle odstavce 1 vydal, zasláním kopie pravomocného rozhodnutí prostřednictvím Ministerstva dopravy.


§ 71

Řidičský průkaz vydaný cizím státem

(1) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzují podle přílohy č. 6 této Úmluvy.

(2) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzují podle přílohy č. 9 této Úmluvy.


§ 81

zrušen


§ 91

zrušen


§ 102

zrušen


§ 10a2

Podmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států za účelem výměny řidičského průkazu

(1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem, který svým provedením neodpovídá požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), lze vyměnit za řidičský průkaz, jestliže vydávající stát není členským státem a je uveden v příloze č. 6a a držitel tohoto řidičského průkazu pobývá na území České republiky na základě dlouhodobého víza.

(2) Za úřední překlad se pro účely výměny řidičského průkazu podle odstavce 1 považuje i platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem. Skupiny řidičského oprávnění, které budou zapsány do řidičského průkazu v případě, že jako úřední překlad je předložen platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, odpovídají rozsahu skupin řidičského oprávnění zapsaných v mezinárodním řidičském průkazu.

(3) Způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu, nejde-li o případy podle odstavce 2, je uveden v příloze č. 6a. K omezení řidičského oprávnění cizího státu, které svým vymezením neodpovídá § 80a zákona, se použije příslušný harmonizovaný kód podle § 11 nebo národní kód podle § 11a.


§ 112

Harmonizované kódy

(1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti.

(2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5.


§ 11a3

Národní kódy

(1) V řidičském průkazu se dále uvádějí národní kódy pod číselným označením 100 a vyšším, kterými se zaznamenávají některé další podmínky a omezení řidičského oprávnění a další administrativní záležitosti.

(2) Seznam národních kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části II přílohy č. 5.


§ 123

Žádost o řidičské oprávnění, vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

(1) Vzor žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7.

(2) Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění se vypisuje rukou nebo strojem.V kolonce důvod žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uvede žadatel státy, ve kterých hodlá řídit motorové vozidlo. Na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností vypíše mezinárodní řidičský průkaz buď podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), nebo podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a to podle státu, ve kterém žadatel bude mezinárodní řidičský průkaz užívat.

(3) Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7a.


§ 132

Nakládání s tiskopisy řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů

(1) Ministerstvo dopravy vede evidenci tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou evidenci přidělených tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.

(3) Evidence podle odstavců 1 a 2 je vedena chronologicky podle evidenčních čísel přidělených tiskopisů a může být vedena i prostředky výpočetní techniky.


§ 143

Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

(1) Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenční kartě řidiče.

(2) Odevzdaný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který je neplatný nebo jehož platnost skončila, jakož i řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který již nebude možné vrátit osobě, na jejíž jméno je vystaven, se znehodnotí odstřižením pravého horního rohu.

(3) Do seznamu, který tvoří přílohu skartačního protokolu, obecní úřad obce s rozšířenou působností při odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená následující údaje:
a) jméno a příjmení držitele odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,
b) rodné číslo držitele podle písmene a); pokud držiteli nebylo rodné číslo přiděleno, uvádí se datum jeho narození,
c) sérii a evidenční číslo odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a datum jeho odevzdání,
d) sérii, evidenční číslo a datum vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

(4) Podle odstavců 2 a 3 obecní úřad obce s rozšířenou působností nepostupuje v případech,
a) kdy mu byl předán nalezený řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,
b) kdy důvodem neplatnosti odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je pouze pozbytí řidičského oprávnění v důsledku pravomocně uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel nebo v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení.

(5) Vzor dokladu o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 8.


§ 152

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9.


§ 15a1

Náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu

(1) Potvrzení o zadržení řidičského průkazu se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje
a) označení útvaru Policie České republiky (dále jen "policie"), jehož je policista, který řidičský průkaz zadržel, příslušníkem,
b) jméno, příjmení a adresu pobytu držitele zadrženého řidičského průkazu,
c) rodné číslo držitele zadrženého řidičského průkazu, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum jeho narození,
d) číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a označení úřadu, který zadržený řidičský průkaz vydal,
e) důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením místa a času spáchání tohoto skutku,
f) poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu,
g) datum vystavení potvrzení o zadržení řidičského průkazu a podpis policisty, který řidičský průkaz zadržel,
h) vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu, chce-li se k zadržení řidičského průkazu vyjádřit,
i) podpis držitele zadrženého řidičského průkazu, případně policistou učiněnou poznámku, že se držitel zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat.

(2) Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9a.


§ 15b2

zrušen


§ 15c2

zrušen


§ 161

zrušen


ČÁST DRUHÁ
Registr řidičů a centrální registr řidičů


§ 175

Registr řidičů

(1) Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.

(2) Evidenční karta řidiče obsahuje
a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
b) údaje o skupinách vozidel, které je řidič oprávněn řídit,
c) údaje o vydaných řidičských průkazech,
d) údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,
e) údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy vydané cizím státem nebo za řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
f) údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech,
g) údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
h) údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich vrácení,
i) údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění,
j) údaje o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu nebo skupiny vozidel,
k) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
l) údaje o vydaných řidičských průkazech za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
m) údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené nebo poškozené řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
n) údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a odečtení bodů,
o) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
p) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
q) údaj o udělené výjimce z věku držitele řidičského oprávnění,
r) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.

(3) Ve spisu řidiče se zakládají
a) žádost o řidičské oprávnění,
b) žádost o vydání řidičského průkazu,
c) žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
d) žádost o rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče,
e) žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu vydaného jiným členským státem za řidičský průkaz,
f) žádost o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu mezinárodního řidičského průkazu za řidičský průkaz nebo za mezinárodní řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený a žádost o vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz vydaný jiným členským státem,
g) rozhodnutí o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění,
h) oznámení o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo řidičského oprávnění,
i) rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení a o vrácení řidičského oprávnění,
j) rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
k) kopie nebo opisy rozsudků nebo rozhodnutí správních orgánů, kterými byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
l) oznámení o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení příslušným orgánem,
m) pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nebo oznámení o nabytí právní moci takového rozhodnutí,
n) oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
o) rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona než zákona o přestupcích, kterým byla vyslovena vina za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
p) kopii písemnosti s uplatněnými námitkami řidiče proti záznamu bodů v bodovém hodnocení a stejnopis písemného vyrozumění o provedené opravě záznamu bodů nebo stejnopis pravomocného rozhodnutí, jímž byly námitky zamítnuty a provedený záznam bodů potvrzen,
q) řidičský průkaz vydaný cizím státem uschovaný podle § 116 odst. 5 zákona,
r) zadržený řidičský průkaz podle § 118c odst. 1 zákona,
s) stejnopis potvrzení o převzetí kauce,
t) další úřední záznamy a písemnosti vztahující se k řidiči,
u) posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

(4) Evidenční kartu řidiče lze vést prostředky výpočetní techniky za předpokladu, že program splňuje následující požadavky:
a) zapsané údaje o řidiči jsou průkazné a vylučují možnost záměny těchto údajů mezi jednotlivými evidovanými řidiči navzájem,
b) zápisy o evidenci řidiče lze provádět průběžně,
c) jednotlivé údaje o řidiči je možno průběžně prohlížet, pořídit v tištěné podobě a uložit na přenosné paměťové médium v požadovaném časovém úseku,
d) tištěná podoba evidenční karty řidiče je označena názvem a adresou příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
e) zapsaná data jsou zabezpečena proti vymazání, přepisu a dalším neautorizovaným zásahům,
f) po celou dobu uchovávání musí program zajišťovat možnost vstupu a změn údajů v evidenční kartě řidiče a možnost tiskového výstupu za dodržení podmínek uvedených v písmenu e).

(5) Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jednoho roku od jeho úmrtí.

(6) Vzor evidenční karty řidiče je uveden v příloze č. 10.


§ 181

Předávání údajů centrálnímu registru řidičů

Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává změny údajů z evidenční karty řidiče do centrálního registru řidičů v elektronické podobě.V listinné podobě je obecní úřad obce s rozšířenou působností předává, pokud nevede evidenční karty řidičů podle § 17 odst. 4.


§ 18a2

Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření

(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje
a) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou,
b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,
c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,
d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testy k provádění vyšetření psychické výkonnosti a osobnostních vlastností.

(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.


§ 18b1

Informační formulář

Vzor informačního formuláře 3) zasílaného společně s oznámením o zahájení řízení o přestupku osobě podezřelé ze spáchání přestupku, která má bydliště v jiném členském státě, je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.

------------------------------------------------------------------
3) Čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.


§ 18c1

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření

(1) Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

(2) Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:
a) úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba
1. je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,
2. písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a
3. sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,
b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality
1. intelektu,
2. pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,
3. senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,
4. rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,
5. paměti, zejména vizuální, a
6. dalších psychických funkcí v případě potřeby,
c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření
1. emocionální stability, lability a impulzivity,
2. přizpůsobivého chování,
3. tendence k riskování,
4. odolnosti vůči zátěži,
5. psychopatologické symptomatiky a
6. dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,
d) individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,
e) zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b) a c), anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a
f) seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

(3) Dopravně psychologické vyšetření se provádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.

(4) Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.


ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení


§ 19

Zrušuje se vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb., vyhlášky č. 174/1980 Sb., zákona č. 12/1997 Sb., vyhlášky č. 65/1998 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.


ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost


§ 2011

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Schling v. r.

----------------
+) 31.1.2001


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Vzor řidičského průkazu

cr/v_456_17Obrázek - Vzor - přední strana


cr/v_456_17aObrázek - Vzor - zadní strana


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2

Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou

cr/v_456_17bObrázek - Vzor


cr/v_456_17cObrázek - Vzor pokračování


cr/v_456_17dObrázek - Vzor pokračování 1


cr/v_456_17eObrázek - Vzor pokračování 2


cr/v_456_17fObrázek - Vzor pokračování 3


cr/v_456_17gObrázek - Vzor pokračování 4


cr/v_456_17hObrázek - Vzor pokračování 5


cr/v_456_17iObrázek - Vzor pokračování 6


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3

cr/031d_01Obrázek - Mezinárodní řidičský průkaz - část 1


cr/031e_01Obrázek - Mezinárodní řidičský průkaz - část 2


cr/031f_01Obrázek Mezinárodní řidičský průkaz - část 3


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Vzor


Informační formulář

Příloha oznámení o zahájení řízení o přestupku podle § 125j zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

1. Osoba podezřelá z přestupku:

Příjmení:
Jméno (případně jména):
Bydliště:

2. Údaje o spáchaném skutku

Místo:
Datum:
Čas:
Registrační značka vozidla:

3. Jednáním bylo porušeno následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a za jeho spáchání lze uložit níže uvedené sankce:

4. Druh, typ, označení nebo číslo automatizovaného technického prostředku, pokud jím byl skutek zjištěn:


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5


I. Harmonizované kódy

a) zdravotní důvody

01. Ochrana nebo korekce zraku
01.01 Brýle
01.02 Kontaktní čočky
01.05 Oční kryt
01.06 Brýle nebo kontaktní čočky
01.07 Specifické optické pomůcky

02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky

03. Protézy/ortézy pro končetiny
03.01 Protéza/ortéza horní končetiny
03.02 Protéza/ortéza dolní končetiny

b) přizpůsobení vozidla

10. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů
10.02 Automatická převodovka
10.04 Přizpůsobené ústrojí ovládání převodovky

15. Upravené ústrojí ovládání spojky
15.01 Přizpůsobený pedál spojky
15.02 Ručně ovládaná spojka
15.03 Automatická spojka
15.04 Opatření proti zablokování nebo aktivaci pedálu spojky

20. Upravené brzdové systémy
20.01 Přizpůsobený brzdový pedál
20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu
20.04 Posuvný brzdový pedál
20.05 Sklopený brzdový pedál
20.06 Ručně ovládaná provozní brzda
20.07 Ovládání brzdy s použitím maximální síly ... N
[například: "20.07(300 N)"]
20.09 Přizpůsobená parkovací brzda
20.12 Opatření proti zablokování nebo aktivaci brzdového pedálu
20.13 Ovládání brzdy kolenem
20.14 Ovládání brzdového systému s podporou vnější síly

25. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru
25.01 Přizpůsobený pedál akcelerátoru
25.03 Sklopený pedál akcelerátoru
25.04 Ručně ovládaný akcelerátor
25.05 Ovládání akcelerátoru kolenem
25.06 Ovládání akcelerátoru s podporou vnější síly
25.08 Pedál akcelerátoru nalevo
25.09 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru

31. Úpravy a zabezpečení pedálů
31.01 Další sada paralelních pedálů
31.02 Pedály ve stejné (nebo téměř stejné) úrovni
31.03 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru a
brzdových pedálů, pokud pedály nejsou ovládány nohou
31.04 Zvýšená podlaha

32. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru
32.01 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém
ovládaný jednou rukou
32.02 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém
ovládaný vnější silou

33. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy, akcelerátoru
a řízení
33.01 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný
systém ovládaný vnější silou jednou rukou
33.02 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný
systém ovládaný vnější silou oběma rukama

35. Upravené uspořádání ovladačů (přepínače světel,
stěrač/ostřikovač čelního skla, houkačka, směrová světla
apod.)
35.02 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení
vozidla
35.03 Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění zařízení
pro řízení vozidla
35.04 Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění zařízení
pro řízení vozidla
35.05 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení
vozidla a mechanismy akcelerátoru a brzd

40. Upravené řízení
40.01 Řízení s použitím maximální ovládací síly ... N
[například "40.01 (140 N)"]
40.05 Přizpůsobený volant (větší nebo silnější volant, zmenšený
průměr volantu, apod.)
40.06 Přizpůsobená poloha volantu
40.09 Nožní ovládání řízení
40.11 Pomocná zařízení na volantu
40.14 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný
jednou rukou/paží
40.15 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný
dvěma rukama/pažemi

42. Upravené zařízení pro výhled dozadu/do stran
42.01 Přizpůsobené zařízení pro výhled dozadu
42.03 Přídavné vnitřní zařízení umožňující výhled do stran
42.05 Zařízení k eliminaci mrtvého úhlu

43. Poloha sedadla řidiče
43.01 Výška sedadla řidiče umožňující normální výhled a
v normální vzdálenosti od volantu a pedálů
43.02 Anatomicky přizpůsobené sedadlo řidiče
43.03 Sedadlo řidiče s postranní opěrou pro dobrou stabilitu
43.04 Sedadlo řidiče s opěrkou ruky
43.06 Přizpůsobení bezpečnostního pásu
43.07 Typ bezpečnostního pásu s podporou pro dobrou stabilitu

44. Úpravy motocyklů (povinnost uvedení podkódu)
44.01 Samostatně ovládaná brzda
44.02 Přizpůsobená brzda na předním kole
44.03 Přizpůsobená brzda na zadním kole
44.04 Přizpůsobená rukojeť akcelerátoru
44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít
současně obě nohy na zemi a udržovat motocykl v rovnováze
při zastavení a stání.
44.09 Maximální ovládací síla brzdy předního kola ... N
[například "44.09 (140 N)"]
44.10 Maximální ovládací síla brzdy zadního kola ... N
[například "44.10 (240 N)"]
44.11 Přizpůsobená stupačka
44.12 Přizpůsobená řídítka

45. Motocykl pouze s postranním vozíkem

46. Pouze pro tříkolová motorová vozidla

47. Pouze pro vozidla s více než dvěma koly, u kterých řidič nemusí
pro rozjetí, zastavení a stání udržovat rovnováhu

50. Omezení na určité vozidlo/číslo podvozku (identifikační číslo
vozidla, VIN)

Písmena pro použití v kombinaci s kódy 01 až 44 pro další specifikace:
a levý
b pravý
c ruční
d nožní
e prostřední
f paže
g palec

c) kódy pro omezení užívání

61. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po
východu slunce a jedna hodina před západem slunce)

62. Omezení jízdy v okruhu ... km od místa bydliště řidiče nebo
pouze ve městě/regionu

63. Řízení vozidla bez cestujících

64. Jízda rychlostí nepřesahující ... km/h

65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele
řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel

66. Bez přívěsu

67. Zákaz jízdy na dálnici

68. Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu

69. Omezení na vozidla vybavená alkoholovým imobilizérem v souladu
s normou EN 50436. Stanovení data platnosti je nepovinné
[například "69" nebo "69 (1.1.2016)"]

d) administrativní záležitosti

70. Výměna řidičského průkazu č ... vydaného ... (kým)
(v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN;
například "70.0123456789.NL")

71. Druhopis řidičského průkazu č ... (v případě třetí země
rozlišovací značka EU/OSN; například "71.987654321.HR")

73. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1)

78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou

79. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným
v závorkách v souvislosti s použitím článku 13 směrnice
2006/126/ES
79.01. Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním
vozíkem nebo bez něj
79.02. Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová
motorová vozidla skupiny AM
79.03. Pouze pro tříkolová motorová vozidla
79.04. Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné
vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující
750 kg
79.05. Lehký motocykl skupiny A1 s postranním vozíkem nebo bez
něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,1 kW/kg
79.06. Jízdní souprava skupiny B+E, pokud největší povolená
hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3 500 kg

80. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením
pro tříkolová motorová vozidla, kteří nedosáhli věku 24 let

81. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením
pro motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, kteří
nedosáhli věku 21 let

95. Řidič je profesně způsobilý do ..... [ve formátu 95 (DD.MM.RR)]

96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší
povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená
hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale
nepřevyšuje 4 250 kg

97. Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá
do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech
v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85
o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci
některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční
dopravy

Poznámka:
Jednotka síly "N" uvedená u harmonizovaných kódů 20.07, 40.01, 44.09 a 44.10 udává schopnost řidiče ovládat systém.


II. Národní kódy

105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této přílohy.

111. Nelze vykonávat činnost:
a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle jiného právního předpisu,
c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle jiného právního předpisu.

115. Posilovač spojky.

160. Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

172. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

185. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let.

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 6
Seznam slov "řidičský průkaz" v jazycích členských států

[dtto v azbuce] *)
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Korekort
Führerschein
Juhiluba
[dtto řecky] **)
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Vozačka dozvola
Patente di guida
Vaditaja aplieciba
Vairuotojo pažymejimas
Vezetői engedély
Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Conducao
Permis de conducere
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort.

------------------------------------------------------------------
*) Text v originálním znění.
cr/v_001_14b
**) Text v originálním znění.
cr/v_001_14c


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 6a
Seznam států, jejichž řidičské průkazy lze vyměnit za řidičský průkaz, ačkoliv svým provedením neodpovídají požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu


1. Japonsko

+--------------------------------+----------------------------------+
| Řidičské oprávnění udělené | Skupina řidičského oprávnění |
| cizím státem | podle § 81 zákona |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Moped | A1 s omezením do 50 cm3 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Obyčejná dvoukolová vozidla - | A s omezením 400 cm3 |
| bez omezení | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Obyčejná dvoukolová vozidla - | A1 |
| omezeno do 125 cm3 | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Velká dvoukolová vozidla | A bez omezení |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Základní třída - obyčejná | B, C1, A1 s omezením do 50 cm3 |
| motorová vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Základní třída - velká | B, C, D, A1 s omezením do 50 cm3 |
| motorová vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Základní třída - velká | A1 s omezením do 50 cm3 |
| zvláštní vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Vysoká třída - obyčejná | B, C1, A1 s omezením do 50 cm3 |
| motorová vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Vysoká třída - velká | B, C, D, A1 s omezením do 50 cm3 |
| motorová vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Vysoká třída - velká | A1 s omezením do 50 cm3 |
| zvláštní vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Malá zvláštní motorová vozidla | ---- |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Oprávnění k tahání (přípojného | E |
| vozidla nad 750 kg) | |
+--------------------------------+----------------------------------+


2. Korejská republika

+--------------------------------+----------------------------------+
| Řidičské oprávnění udělené | Skupina řidičského oprávnění |
| cizím státem | podle § 81 zákona |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 1. třída - velká motorová | B, C, D |
| vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 1. třída - obyčejná motorová | B, C, D1 |
| vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 1. třída - zvláštní motorová | B, B+E, C, C+E |
| vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 2. třída - obyčejná motorová | B |
| vozidla | |
+--------------------------------+----------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 7
Vzory žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu


I.a Vzor žádosti o řidičské oprávnění - přední strana

cr/v_243_12bObrázek - Vzor


I.b Vzor žádosti o řidičské oprávnění - zadní strana

cr/v_243_12cObrázek - Vzor


II.a Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední strana

cr/v_243_12dObrázek - Vzor


II.b Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní strana

cr/v_243_12eObrázek - Vzor


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 7a

cr/177_04cObrázek - Vzor žádosti


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 8

+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| --------------------------------- |
| otisk razítka úřadu |
| obce s rozšířenou působností |
| |
| |
| POTVRZENÍ |
| o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Jméno: Příjmení: Titul: |
+----------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+-+
| Datum a místo narození: Rodné číslo: | | | | | | | / | | | | |
+----------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+-+
| Adresa trvalého pobytu: |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| odevzdal |
+----------------------------+-----------------------------------------------------------------+
| Dne: | u Obecního úřadu obce s rozšířenou působností: |
+----------------------------+-----------------------------------------------------------------+
| *) řidičský průkaz série: číslo: vydaný dne: vydaný kým: |
| *) mezinárodní řidičský průkaz číslo: vydaný dne: vydaný kým: |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Pro skupiny (podskupiny) řidičského oprávnění: |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Důvod odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu: |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| V dne: |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| ------------------------- ------------------------------ |
| otisk razítka podpis oprávněné osoby |
| *) nehodící se škrtněte |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+

Pozn.: tiskopis je formátu A5


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 9

cr/177_04dObrázek - Vzor potvrzení

cr/177_04eObrázek - Vzor potvrzení


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 9a
Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu

+----------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| ----------------------- |
| označení útvaru Policie |
| České republiky |
| |
| POTVRZENÍ |
| o zadržení řidičského průkazu |
| |
+----------------------------------------------------------------------+
| Jméno: Příjmení: |
| |
+----------------------------------------------------------------------+
| Adresa pobytu: |
| |
+----------------------------------------------------------------------+
| Datum narození: Rodné číslo: / |
| |
+----------------------------------------------------------------------+
| Jmenovanému byl zadržen: |
+----------------------------------------------------------------------+
| řidičský průkaz číslo: vydaný dne: vydaný kým: |
| |
+----------------------------------------------------------------------+
| Důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, |
| na jehož základě došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením |
| místa a činu spáchání tohoto skutku: |
| |
| |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------------+
| Poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu podle § 118b odst. 2 |
| zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: |
| "Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského |
| oprávnění řídit motorové vozidlo." |
+----------------------------------------------------------------------+
| Vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu: |
| |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------------+
| Podpis držitele zadrženého řidičského průkazu: |
| |
+----------------------------------------------------------------------+
| Datum a podpis policisty: |
| |
+----------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 9b
Vzor potvrzení o převzetí kauce

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 9c
Vzor pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru a státního odborného dozoru

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 10

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| EVIDENČNÍ KARTA ŘIDIČE |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Obecní úřad obce Adresa: |
| s rozšířenou působností |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Příjmení: Jméno: Titul: |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Datum a místo narození: Okres: |
+--------------+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+-+------------------------------------------------------------------------+
| Rodné číslo: | | | | | | | / | | | | | |
+--------------+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+-+------------------------------------------------------------------------+
| Adresa trvalého pobytu: |
| |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VYDANÉ OPRÁVNĚNÍ |
+-------------+--------------------+--------------------+-------------+--------------------+--------------------+
| Druh | Číslo a série | Číslo protokolu | Datum | Pořadové č. knihy | Poznámky |
| oprávnění | řidičského průkazu | o zkoušce | zkoušky | vyd. ŘP | (omezení apod.) |
+-------------+--------------------+--------------------+-------------+--------------------+--------------------+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+-------------+--------------------+--------------------+-------------+--------------------+--------------------+
| Lékařská prohlídka |
| platí do: |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Zvláštní záznamy: |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Datum vyplnění karty: Podpis: |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
přední strana

Pozn.: tiskopis je formátu A5


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Záznamy o trestných činech a přestupcích v provozu na pozemních komunikacích a záznamy |
| o řidičských oprávněních a řidičských průkazech |
+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+
| | | Kdo rozhodl | |
| Datum spáchání | Stručný popis | datum rozhodnutí | Uložené opatření |
+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+

zadní strana
Pozn: tiskopis je formátu A5


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 11
Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření

POSUDEK
o výsledku dopravně psychologického vyšetření

Č. j.: ........................... Ev. číslo posudku: ..........
(číslo jednací udělené akreditace)

+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Jméno a příjmení, titul | |
| akreditovaného psychologa | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Název zařízení, IČ | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Adresa pracoviště, na kterém bylo | |
| dopravně psychologické vyšetření | |
| provedeno | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Jméno a příjmení, titul | |
| posuzované osoby | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Datum narození posuzované osoby | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Adresa bydliště posuzované osoby | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Číslo průkazu totožnosti *) | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Datum provedení dopravně | |
| psychologického vyšetření, | |
| čas zahájení a ukončení | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Druh dopravně psychologického | |
| vyšetření **) | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Závěr dopravně psychologického | |
| vyšetření ***) | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| V | Dne |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Posudek vystavil | |
| (Razítko a podpis akreditovaného | |
| psychologa): | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+

Poučení:
Proti závěru posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření lze podle § 87c odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání. Návrh na přezkoumání posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření se podává u Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

Legenda:

+-------------------------------+----------------------------------------------+
| *) Občanský průkaz, u cizinců | |
| cestovní doklad, lze uvést | |
| i jiný doklad prokazující | |
| totožnost jeho držitele | |
+-------------------------------+----------------------------------------------+
| **) Druh dopravně | 1. vyšetření držitele řidičského oprávnění |
| psychologického | pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle |
| vyšetření: | § 87a, odst. 1 písm. a) zákona |
| | č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších |
| | předpisů |
| | 2. vyšetření držitele řidičského oprávnění |
| | pro skupinu vozidel D1, D1+E, D, D+E dle |
| | § 87a, odst. 1 písm. b) zákona |
| | č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších |
| | předpisů |
| | 3. vyšetření osoby, která žádá o vrácení |
| | řidičského oprávnění, podle § 87a |
| | odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., |
| | ve znění pozdějších předpisů (dosažení |
| | celkového počtu 12 bodů) |
| | 4. vyšetření osoby, která žádá o vrácení |
| | řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 |
| | písm. b), c), d) zákona č. 361/2000 Sb., |
| | ve znění pozdějších předpisů (zákaz |
| | činnosti spočívající v zákazu řízení |
| | motorových vozidel uložený soudem, nebo |
| | správním orgánem na dobu nejméně |
| | 6 měsíců, podmíněné odložení podání |
| | návrhu na potrestání nebo podmíněné |
| | zastavení trestního stíhání) |
| | 5. vyšetření osoby, která žádá o získání |
| | profesního osvědčení ve smyslu § 21 |
| | odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., |
| | ve znění pozdějších předpisů |
+-------------------------------+----------------------------------------------+
| ***) Závěr dopravně | 1. psychicky způsobilý(á) |
| psychologického | 2. psychicky způsobilý(á) s podmínkou |
| vyšetření: | (specifikujte slovně) |
| | 3. psychicky nezpůsobilý(á) |
+-------------------------------+----------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 154/2003 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů


Tiskopisy vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat až do vyčerpání jejich zásob, nejpozději však do 31. prosince 2003, za splnění předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny vyplývající z úpravy příloh č. 8, 9 a 10.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 177/2004 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

(1) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaná před účinností této vyhlášky platí do doby v něm vyznačené.

(2) Tiskopisy žádosti o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu platné před účinností této vyhlášky mohou být užívány k podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu do vyčerpání zásob těchto tiskopisů, nejdéle však do 31. prosince 2009.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 243/2012 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Omezení řidičských oprávnění zaznamenaných národními harmonizačními kódy 150 a 151 podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky. V řidičských průkazech vydaných ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se tato omezení zaznamenávají harmonizovaným kódem 79.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 1/2014 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Řidičský průkaz, jehož tiskopis byl vyroben přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle vzoru obsaženého v příloze č. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné vydávat do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2014.

2. Omezení řidičských oprávnění zaznamenaná harmonizovanými kódy 72., 73., 74., 75., 76. a 77., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 75/2016 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Omezení nebo podmínění řidičských oprávnění zaznamenaná v řidičských průkazech vydaných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky harmonizovanými kódy podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 456/2017 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Řidičské průkazy na tiskopisu podle vzoru obsaženého v příloze č. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možno vydávat do vyčerpání zásob tiskopisu, nejdéle však do 31. prosince 2018.
ČÁST PRVNÍ - Řidičské průkazy1-16 Řidičský průkaz České republiky1 Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou2 Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem3-6 Řidičský průkaz vydaný cizím státem7-10 Podmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států za účelem výměny řidičského průkazu10a Harmonizované kódy11 Národní kódy11a Žádost o řidičské oprávnění, vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu12 Nakládání s tiskopisy řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů13 Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu14 Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu15 Náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu15a-16 ČÁST DRUHÁ - Registr řidičů a centrální registr řidičů17-18c Registr řidičů17 Předávání údajů centrálnímu registru řidičů18-18a Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření Informační formulář18b Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření18c ČÁST TŘETÍ - Zrušovací ustanovení19 ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost20 Příloha č. 1 - Vzor řidičského průkazu Příloha č. 2 - Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou Příloha č. 3 Příloha č. 4 - Vzor Informační formulář - Příloha oznámení o zahájení řízení o přestupku podle § 125j zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 5 I. Harmonizované kódy II. Národní kódy Příloha č. 6 - Seznam slov "řidičský průkaz" v jazycích členských států Příloha č. 6a - Seznam států, jejichž řidičské průkazy lze vyměnit za řidičský průkaz, ačkoliv svým provedením neodpovídají požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu 1. Japonsko 2. Korejská republika Příloha č. 7 - Vzory žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu I.a Vzor žádosti o řidičské oprávnění - přední strana I.b Vzor žádosti o řidičské oprávnění - zadní strana II.a Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední strana II.b Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní strana Příloha č. 7a - Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu Příloha č. 8 - Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Příloha č. 9 - Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu Příloha č. 9a - Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu Příloha č. 9b - Vzor potvrzení o převzetí kauce Příloha č. 9c - Vzor pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru a státního odborného dozoru Příloha č. 10 - Evidenční karta řidiče Příloha č. 11 - Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření Čl. II - vyhlášky č. 154/2003 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 177/2004 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 243/2012 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 1/2014 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 75/2016 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 456/2017 Sb.
Název
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
31. ledna 2001
Účinný od
31. ledna 2001
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2001
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP